Február 2015

Február 2015 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1326. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.02.2015 – 20:06 hod.

Čoskoro sa nebesia roztvoria a oheň Ducha Svätého spočinie nad vami

Moja vrúcne milovaná dcéra,

nenávisť voči všetkému dobrému, čo pochádza od Boha vrátane jeho svätého Slova, je nesmierna v tomto čase. Láska, ktorá je prirodzene prítomná v duši každého dieťaťa narodeného do tohto sveta, vychladla v srdciach ľudí.

Dobročinnosť a vzájomná láska sa vytratili a tak, ako bolo predpovedané, sa človek obráti proti svojmu bratovi, sestre, otcovi, matke a susedovi, keď posledná bitka o duše dosiahne svojho vrcholu. Dobrí, mierni a pokorní budú pošliapavaní a tí so zlobou a nedostatkom lásky vo svojich dušiach budú ohrozovať tých, ktorí sa odvážia hovoriť pravdu.

Hovorím k svetu na svätý príkaz môjho Otca, ktorý Ma poveril, aby som vám dal toto varovanie. Pripravte sa na stretnutie so Mnou tvárou v tvár, pretože už čoskoro sa nebesia roztvoria a oheň Ducha Svätého spočinie nad vami. Tí, ktorí majú nežné srdcia a duše plné lásky k druhým, budú odmenení darmi, ktoré v ten deň so sebou prinesiem. Vám ostatným hovorím: Za každé zlé jednanie, slovo alebo skutok, ktorými ste sa previnili a za každú bolesť, ktorú ste spôsobili iným, zakúsite bolesť pre vaše neprávosti, ako ju vidím Ja svojimi očami. Mnohí budú ohromení, keď uvidia stav svojej duše, ale prosím vás, nebojte sa. Jednoducho dôverujte môjmu veľkému milosrdenstvu. Neprichádzam, aby som vás trestal alebo súdil, ale preto, aby som vo vás prebudil lásku ku Mne, ktorú ste stratili.

Príďte všetci, lebo čas pre Boží zásah je blízko a tí, ktorí svoju dušu pripravia zmierením sa a vyspovedaním, budú ušetrení od očistnej bolesti.

Váš Ježiš

obsah

November 2014

November 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1276. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 23.11.2014 – 18:20 hod.

ZLÝ DUCH JEZÁBEL UROBÍ VŠETKO MOŽNÉ PRE TO, ABY AKÝMKOĽVEK
MYSLITEĽNÝM SPÔSOBOM ZAMORIL MOJU CIRKEV NA ZEMI

Moja vrúcne milovaná dcéra,

zlý duch Jezábel naplánoval veľký útok proti mojej misii na záchranu duší.

Táto zradkyňa a ničiteľka Božích prorokov sa usadila na zemi ako Božia učiteľka a prejavila sa medzi mojim ľudom, aby ho zviedla a odviedla od mojej Cirkvi, v ktorej dôjde k najväčšiemu odpadlíctvu všetkých čias. Bude zodpovedná za páchanie smilstva, ktorého sa dopustí moja Cirkev s kniežatami tohto sveta, čo povedie k spojenectvu, ktoré sa Bohu protiví a je ohavnosťou v jeho očiach.

Jezábel, prítomná rovnako v srdciach mužov i žien, je jedným z najhorších, najinteligentnejších a najrafinovanejších démonov v Satanovej hierarchii a pracuje mnohými spôsobmi, aby zviedla môj ľud. Pôsobí cez jednu skupinu, ktorá o sebe tvrdí, že je moja, ktorá je však spriahnutá so satanským kultom. Poznajúc dobre teológiu, tento démonický duch používa rozličné jazyky na komunikáciu s touto skupinou a je príčinou veľkého zmätku, bolesti a roztržky medzi tými, ktorí prijali môj kalich. Títo samozvaní znalci môjho slova nepochádzajú odo Mňa. A hoci je ich nenávisť, ktorú ako nečistotu chrlia zo svojich úst, očividná, existujú iné spôsoby, ktorými sa pokúsia škodiť mojej poslednej misii.

Tento Boží nepriateľ sa dá rozpoznať podľa neutíchajúcich snáh vyhlásiť svojich nasledovníkov za Božích prorokov. Mnohí z nich vystúpia do popredia a budú vyhlasovať, že Ja, Ježiš Kristus, cez nich hovorím. Jezábel bude prekvitať a šíriť lži, keď svojim zlovestným a povýšeneckým duchom posadne samozvaných prorokov, ktorí sa potom budú snažiť využiť túto misiu na to, aby svojim hlasom dodali znak hodnovernosti.

Zlý duch Jezábel urobí všetko možné pre to, aby akýmkoľvek mysliteľným spôsobom zamoril moju Cirkev na zemi. Vďaka svojmu vplyvu odo Mňa odvedie veľa dobrých duší v mojej Cirkvi a spochybní Božie slovo. Bude pôsobiť medzi mužmi a ženami, využívajúc kúzla a čarodejníctvo, aby vyvolal dojem zázrakov. Toto je len môj ďalší protivník, ktorý sa pod vplyvom démona Bála pokúsi škodiť pravým Božím vizionárom a prorokom v konečnej bitke o duše.

Dávajte si pozor na tých, ktorí sa hrdia svojimi teologickými znalosťami a ktorí sa opovažujú tvrdiť, že prichádzajú odo Mňa, zatiaľčo všetko, čo vravia, pramení zo žiarlivosti a veľkej nenávisti k Božím prorokom. Takéto zamorené duše sa vás budú snažiť ovládať a zastrašovať každého, kto sa im postaví na odpor. Ak budete pokračovať v nasledovaní mojej poslednej misie na zemi na záchranu duší, urobia všetko, čo budú môcť, aby vás rozdrvili.

Tí, ktorí sú ovplyvnení duchom Jezábel, budú neúnavní v tom, aby Ma napádali. Tento zlovestný duch využije vďaka slabým dušiam, ktorých sa zmocní, démonické prostriedky, aby hanobil, ponižoval a podnecoval nenávisť voči tým, ktorí Ma nasledujú. Odíďte, ak prídete do styku s týmito zamorenými dušami. Nepodceňujte ich, pretože pod vplyvom Jezábel sa budú snažiť spôsobiť nepredstaviteľnú ujmu tým, ktorí sa s nimi zapletú.

Naučte sa rozpoznať zlovestného ducha Jezábel, pretože cez tých, ktorých posadne, bude o Mne hovoriť s veľkou autoritou. Budú sa vyjadrovať s dôkladnou znalosťou svätých sviatostí a použijú úryvky zo svätej Biblie, no len preto, aby ich prekrúteným citovaním znevážili moje slovo. Budete svedkami, ako Jezábel so škodoradostným potešením bude útočiť na túto misiu. Jej verní nasledovníci budú neústupčiví, despotickí, plní pýchy a hlboko oddaní tomuto môjmu nepriateľovi, ktorý sa vďaka svojmu veľkému vplyvu zmocnil ich duší. Nikdy sa nesmiete vystavovať pôsobeniu ducha Jezábel, pretože ak to urobíte, zničí vás rovnako ako to urobila s tými, ktorí jej patria.

Dávajte si pozor na každého, kto vystúpi a povie, že som ho poslal, aby pomáhal šíriť moje slovo. Vedzte, že som nepovolal ani jedného proroka, aby ohlasoval moje slovo svetu od chvíle, keď sa táto misia začala. No títo falošní proroci budú húfne prichádzať snažiac sa predčiť jeden druhého. Potom sa budú snažiť zneužiť túto misiu na získanie podpory, aby mohli šíriť nepravdy. Všetci, ktorí by mohli podľahnúť zlému duchu Jezábel a reagovať akýmkoľvek spôsobom na tohto ducha, zakrátko zistia, že všetka ich láska ku Mne sa razom vytratí. Vystavíte veľkému nebezpečenstvu svoje duše, ak podľahnete lžiam Jezábel, vyslanej z útrob priepasti, aby v týchto časoch zničila moju Cirkev a mojich prorokov.

Váš Ježiš

obsah

1266. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.11.2014 – 23:45 hod.

VÁŠ ŽIVOT NA ZEMI JE SKÚŠKOU VAŠEJ LÁSKY KU MNE

Moja vrúcne milovaná dcéra,

je len ľudskou prirodzenosťou mať strach z neznámeho a preto sa ľudia obávajú smrti. V mysliach ľudí je smrť jednou z najobávanejších vecí, pretože mnohí sú slepí voči môjmu prísľubu večného života. Keby uvideli moje nádherné kráľovstvo, smrť by potom nemala nad nimi moc.

V mojom kráľovstve uvítam všetky duše. Nemám vyhradené miesto len pre svätých a vyvolených, aj keď pre nich je vyčlenené mimoriadne miesto v mojom kráľovstve. Uvítam všetkých hriešnikov, vrátane tých, ktorí sa dopustili strašných hriechov, pretože som nadovšetko Bohom nesmiernej lásky. Privítam každého, kto na Mňa bude kajúcne a s výčitkami svedomia volať. Keď sa to stane ešte pred tým, než nastane okamih smrti, budem každú dušu vítať a vezmem ju do svojho náručia.

Jediná prekážka medzi dušou človeka a mojim kráľovstvom je hriech pýchy. A hoci sa pyšný človek môže hanbiť za svoj hriech, vždy sa ho bude nejakým spôsobom snažiť ospravedlniť. Hovorím teraz k nemu: Dve zlá nenapravia zlý čin. Pyšný človek premrhá príliš veľa času tým, že uvažuje, či potrebuje alebo nepotrebuje moju spásu. Lenže smrť môže prísť v jedinom okamihu a v čase, keď je najmenej očakávaná. Človek bez pýchy sa predo Mnou skloní a bude Ma prosiť, aby som mu odpustil a bude povýšený.

Nebojte sa smrti, pretože je bránou, ktorá vás vovedie do môjho kráľovstva. Jediné, o čo vás prosím, je, aby ste sa pripravili na tento deň žitím života tak, ako som vás to učil. Nežiadam od vás, aby ste sa zriekli vašich každodenných povinností. Máte voči iným záväzky; nikdy nesmiete mať pocit, že sa musíte vyčleniť od vašich milovaných, keď Ma nasledujete. Želám si, aby ste milovali vaše rodiny a vašich priateľov a venovali im svoj čas, ktorý potrebujú, aby sa otvorene prejavila vaša vzájomná láska. Milujte každého tak, ako Ja milujem vás. Robte to spôsobom, akým sa správate k ľuďom; ako trávite čas, žijúc v harmónii s ostatnými; ako o nich hovoríte iným a ako pomáhate tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Váš život na zemi je skúškou vašej lásky ku Mne. Vašu lásku ku Mne Mi preukazujete láskou, ktorú prejavujete voči ostatným, vrátane tých, ktorí vás preklínajú.

Je dôležité, aby ste sa so Mnou neustále zhovárali, každý deň, hoci len niekoľko minút. Počas týchto okamihov vás požehnávam. Prosím, nedovoľte, aby vás strach z nového sveta, ktorý prichádza, primäl opustiť tých, ktorí sú vám blízki. Musíte sa zamerať na Mňa a keď tak urobíte, nájdete pokoj. Tento dar pokoja musíte potom preniesť na vašich milovaných. Uvedomte si však, že budete trpieť a zakúšať nenávisť od ostatných kvôli vašej láske ku Mne. Aby ste sa povzniesli nad túto nenávisť, musíte na ňu odpovedať jedine láskou. Zakaždým.

Prinášam vám oslobodenie z pút smrti a tá nebude mať nad vami moc. Vďaka môjmu vzkrieseniu budete opäť uzdravení v mojom novom kráľovstve v dokonalom tele i duši. Čoho sa máte obávať, keď vám prinášam tento dar večného života?

Váš milovaný Ježíš

obsah

1265. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.11.2014 – 15:20 hod.

VĎAKA TEJTO MISII ZACHRÁNIM PÄŤ MILIÁRD DUŠÍ

Moja vrúcne milovaná dcéra,

všetko, čo som kedy chcel dosiahnuť, bola záchrana duší Božích detí. Všetko, po čom môj Večný Otec túžil, bolo, aby Ho jeho deti milovali rovnako, ako On miluje ich.

A hoci jeho prvorodený (Adam – pozn. prekl.) odmietol jeho lásku, uzákonil môj milovaný Otec svojich Desatoro, aby ľuďom umožnil žiť podľa jeho zásad. Vždy musí byť snahou človeka slúžiť svojmu Pánovi a aby tak urobil, musí voči svojim bratom a sestrám prejavovať lásku. Zachová Mu vernosť a bude mu bližšie, ak sa bude riadiť jeho Božími zákonmi. Ale tým, že človek odmieta Desatoro, vytvára veľký odstup medzi sebou a Bohom.

Moja posledná misia, ktorá má priniesť človeku ovocie jeho spásy, sa spája s mnohými darmi. Želám si, aby sa odo dnes a každým dňom každý z vás odteraz modlil modlitbu (33) modlitbovej kampane a mal blízko seba kópiu Pečate živého Boha. Mnohí ľudia, ktorí o tejto misii nemusia vedieť, môžu takisto získať ochranu pečate, ak sa za nich budete modliť túto modlitbu.

Všetky Božie deti, ktoré majú pečať živého Boha, budú imúnne voči ťažkostiam, ktoré nastanú, keď sa rozmôže veľké súženie. Prosím vás, urobte tak ešte dnes, pretože Ja vám dávam prísľub veľkej ochrany pred prenasledovateľmi kresťanskej viery a pred otrasmi, ktoré budú viditeľné vo všetkých kútoch sveta. Prosím, nedovoľte, aby akýkoľvek strach sužoval vaše srdcia. A pretože si želám, aby skrze moje milosrdenstvo bol zachránený celý svet, dávam teraz prehlásenie, že vďaka tejto misii zachránim päť miliárd duší. Prehlasujem, že je to jedno z najväčších milosrdenstiev, aké som kedy dal Božím deťom v dejinách sveta.

Vedzte tiež, že skrátim utrpenie, ktoré na ľudstvo uvalí šelma, také nesmierne je moje milosrdenstvo. Ale najskôr budete svedkami Božieho trestu, pretože bol predpovedaný a je nevyhnutnou súčasťou konečnej očisty ľudstva.

Dôverujte Mi. Pozdvihnite svoje srdcia a nikdy sa nebojte zla a bezbožnosti, ktoré čoskoro uvidíte. Dovoľte, aby sa vaše duše naplnili radosťou, ak vo Mňa veríte. Zachránim všetkých, za ktorých budete prosiť, aby som im preukázal svoje milosrdenstvo, ak sa budete za nich modliť moju modlitbovú kampaň. Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je večný hriech rúhania sa voči Duchu Svätému.

Dnešný deň je dňom, v ktorom dávam slávnostný prísľub, že prinesiem ľudstvu lásku, pokoj a radosť môjho kráľovstva tým, že zachránim päť miliárd duší.

Všetkých vás milujem a starám sa o vás. Nie je nič, čo by som pre vás neurobil, ak je to Božia vôľa. Jediné, čo pre to musíte urobiť, je, že Ma budete o to prosiť.

Váš Ježíš

obsah

1264. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 08.11.2014 – 17:05 hod.

KNIHA PRAVDY JE OBSIAHNUTÁ VO VEREJNOM ZJAVENÍ

Moje drahé dieťa,

dnes je výnimočný deň, pretože nebo oslavuje výročie môjho prvého posolstva, ktoré si dostala ako Boží posol. Prichádzam dnes, aby som vám priniesla správu, že vďaka tejto misii sa obrátia mnohé milióny ľudí.

Dala som svetu Mesiáša ako vyvolená, pokorná služobnica Pána. Dostala som veľmi výnimočnú úlohu v jeho pláne na záchranu všetkých jeho detí a dnes v mojej úlohe Matky Spásy volám na všetky jeho deti.

Nikdy nesmiete odmietnuť snahy Boha priniesť vám pravdu. On, môj Večný Otec, miluje každého a táto misia bola predpovedaná. On prináša svetu tajomstvá obsiahnuté v proroctvách daných Danielovi a tiež jeho vyvolenému učeníkovi Jánovi Evanjelistovi. Kniha Pravdy je obsiahnutá vo verejnom zjavení a je dôležité, aby ste neodmietali túto svätú Knihu.

Vďaka týmto posolstvám sa už obrátilo veľa ľudí a je to zásluhou tejto misie, že veľkému počtu ľudí bude preukázané Božie milosrdenstvo. Neodmietajte jeho šľachetnosť, pretože jeho najväčšou túžbou je priviesť celý ľudský rod do prichádzajúceho nového sveta.

Keď bol môj Syn vzkriesený z mŕtvych, to bolo posolstvo pre celý svet. Tak, ako môj Syn, budú vzkriesení aj tí, ktorí Mu zostávajú verní, s telom i dušou v posledný deň. Nikto, kto prosí o jeho milosrdenstvo, nebude ponechaný napospas. Žiaľ tí, ktorí Bohu vzdorujú pre svoju tvrdohlavosť a nenávisť, môžu byť prekážkou v jeho snahe zjednotiť všetky svoje deti.

Buďte vďační za Božie milosrdenstvo. Buďte vďační za modlitby modlitbovej kampane, pretože so sebou prinášajú veľké požehnanie. Prosím dovoľte mne, vašej milovanej Matke, aby som vaše srdcia naplnila radosťou. Musíte dovoliť, aby pocit šťastia, ktorý môže prísť len ako dar od Boha, zaplavil vaše duše v poznaní toho, čo má prísť. Môj Syn príde už čoskoro, aby si vyžiadal späť svoje kráľovstvo, ktoré patrí Jemu. Keď sa z tlejúceho popola vynorí Nové kráľovstvo, prinesie každému z vás nesmiernu radosť a šťastie. Pretože potom sa navrátite domov, do vítajúceho náručia kráľa, Mesiáša, ktorý pre vašu spásu priniesol nesmiernu obetu.

Prosím, prijmite tento veľký dar. Nedovoľte dušiam, ktorých srdcia blčia nenávisťou, aby vás odviedli od pravdy. Bez pravdy nemôže byť života.

Choďte, moje drahé deti, a proste ma, aby som vás vždy chránila, pretože mojim poslaním je sprevádzať vás na ťažkej ceste k trónu môjho predrahého Syna Ježiša Krista.

Vaša Matka
Matka Spásy

obsah

1263. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.11.2014 – 17:40 hod.

TÍ, KTORÍ SA DOMNIEVAJÚ, ŽE BOH NEPOTRESTÁ ZLÝCH, HO NEPOZNAJÚ

Moja vrúcne milovaná dcéra,

nadišiel čas, aby môj Večný Otec zotrel z povrchu zeme poškvrnu, ktorá vrhá temnotu na ľudské duše. On potrestá duše zlých a vezme do svojho svätého náručia tých, ktorí zachovávajú pravé Božie slovo. Jeho anjeli vyrazia vpred ako mocný príval búrky a silnými kosami vytnú od koreňov chorobu, ktorá pustoší ľudské duše, aby sa svet mohol stať znovu čistým.

Bojte sa hnevu Boha, pretože ak je dohnaný do takéhoto hnevu, budú sa ľudia triasť od strachu. Tí, ktorí veria, že Boh netrestá zlých, Ho nepoznajú. Ich hlasy, hlučné a povýšenecké, ktoré zaplavujú zem nepravdami a tí, ktorí sami seba považujú za hodných veľkej priazne v očiach môjho Otca, ktorí však preklínajú pokorných v mojom ľude, budú vytrhnutí z povrchu zeme a budú čeliť najväčšiemu trestu, aký kedy postihol ľudstvo od veľkej potopy.

Boží anjeli zostúpia a kosou v pravej ruke oddelia zrno od pliev. Budú umlčaní tí, ktorí Boha preklínajú, stíchnu tí, ktorí Syna človeka poškvrňujú, stratení a zmätení budú blúdiť tí, ktorí znesväcujú jeho Telo prv, než budú uvrhnutí do pustatiny.

Božia láska nebola opätovaná a jeho milosrdenstvo už bolo odmietnuté. Nevďačné duše, ktorých oči sú pevne upriamené na svoje vlastné potešenia a ich odhodlanie konať v priamom rozpore s vôľou Pána, pocítia bolesť Božieho trestu. Dopadne ako záľaha bleskov, ako údery ničivej búrky, ako mohutné otrasy zeme, ktoré pocítia v každej časti sveta.

Tí, ktorí poznajú pravdu, nebudú mať strach, pretože budú ochotnými svedkami prisľúbení o príchode Veľkého súženia, napísaných vo Svätom písme. Tí, ktorí vylúčili Boha zo svojho života tak, ako keby si odťali končatinu svojho vlastného tela – si neuvedomia následky preklínania Boha, kým už nebude príliš neskoro.

Vy, ktorí ste Ma zradili, budete najviac trpieť. Vy, ktorí ste na iných hádzali kamene v mylnej viere, že Ma zastupujete, nebudete mať nikoho, na koho by ste sa obrátili. Pretože kamkoľvek sa budete pokúšať skryť, budete nájdení nahí a bez čohokoľvek, čím by ste zakryli vašu hanbu. Hovorím vám to, lebo trpezlivosť môjho Otca je vyčerpaná a na bitevnom poli sa objavia dve armády – tí, ktorí sú za Mňa a tí, ktorí sú proti Mne.

Modlite sa za dar Božieho milosrdenstva. A vy, ktorí bičujete moje Telo, vedzte toto: Môžete veriť, že Ma možno vyhnať z môjho domu, ale bola by to veľká chyba z vašej strany.

Odíďte odo Mňa, pretože nie ste moji. Vaša zloba bude vašim pádom a svojou oddanosťou Zlému ste sa sami vylúčili z môjho slávneho kráľovstva.

Váš Ježíš

obsah

1262. Posolstvo Boha Otca, prijaté 05.11.2014 – 13:30 hod.

NECH SI JE KAŽDÝ Z VÁS VEDOMÝ MOJEJ SPRAVODLIVOSTI

Moja najdrahšia dcéra,

milujte Ma a vedzte, že Ja milujem a starám sa s láskou o všetky moje deti. No vedzte aj to, že mojej spravodlivosti sa treba obávať. Nech ani jeden z vás nie je ľahostajný voči mojej spravodlivosti, pretože udrie ako strašná búrka a zmietne duše tých, ktorí odmietajú moje milosrdenstvo.

Mnohí nepoznajú môj hnev, ale vedzte toto: Ak človek, ktorý o Mne vie, sa rúha Duchu Svätému, nikdy mu neodpustím. Nič nemôže zmeniť, ani nezmení túto skutočnosť, pretože takýto človek si zvolil svoj vlastný osud, a tu už nie je možné zmierenie. Nech človek, ktorý predstúpi predo Mňa a bude ospravedlňovať odňatie života, vie, že mu odnímem jeho vlastný život. Ak človek zapredá svoju dušu Satanovi, Ja ju nemôžem vziať späť, pretože sa už stáva súčasťou zlého. Keď človek, ktorý hovorí v mene môjho Syna Ježiša Krista, ničí duše tých, ktorí Mi patria, odvrhnem ho naveky. Bojte sa teraz môjho hnevu, pretože potrestám každú dušu, ktorá sa bude vzpierať mojej vôli až do konca.

Nemusíte mať strach z Druhého príchodu môjho Syna, lebo to je dar. Ani sa nemusíte báť žiadneho utrpenia, ktoré môžete pred týmto dňom znášať, pretože to bude trvať len krátko. Strachujte sa len o duše tých, ktorých nemôžem zachrániť a ktorí nemajú žiadnu snahu, aby sa zachránili. Sú to duše, ktoré o mojej existencii vedia, no namiesto Mňa sa rozhodli dať prednosť môjmu nepriateľovi.

Zasiahnem mnohými spôsobmi, aby som zachránil tých, ktorí Ma vôbec nepoznajú. Obnažím duše tých, ktorí vzdorujú každému zákonu, ktorý som ustanovil a budú znášať muky pekla a očistca na tejto zemi. Tým sa očistia a budú Mi vďační za to, že im teraz preukážem toto milosrdenstvo. Je oveľa lepšie pretrpieť to teraz, ako by mali trpieť naveky v spoločenstve so Zlým. Nikdy nesmiete pochybovať o mojich cestách, pretože všetko, čo robím, je pre dobro mojich detí, aby mohli byť so Mnou, žijúc život večnej slávy.

Môj trest, ktorý dopadne na ľudstvo, Ma bolí. Láme Mi srdce, ale je nevyhnutný. Všetka táto bolesť však bude zabudnutá a svetlo zničí temnotu. Temnota už nebude vrhať jej hrozné prekliatie na moje deti. Hovorím vám to preto, lebo ste diablovým podvodom vedení do strašnej temnoty. Keby som vás neinformoval o následkoch, nemali by ste žiadnu budúcnosť v mojom raji.

Ako rýchlo boli zabudnuté všetky spomienky na moje prikázania. Ako rýchlo človek odpadá od milosti, keď sa nedrží môjho slova.

Váš milovaný Otec
Boh Najvyšší

obsah

1261. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.11.2014 – 16:33 hod.

AKONÁHLE DO CIRKVI VSTÚPI ZMÄTOK, SPÔSOBÍ NEZHODY;
VEDZTE, ŽE TO NEPOCHÁDZA OD BOHA

Moja vrúcne milovaná dcéra,

Kniha zjavenia bola otvorená a každá stať po stati je odhaľovaná svetu. Každá cirkev na zemi, uctievajúca Boha, sa vnútorne snaží zachovať si vieru v Boha. Každá cirkev bola zvnútra napadnutá a zhanobená tými, ktorí v nej páchajú ohavné hriechy a potom svoje jednanie vyhlasujú za Božiu vôľu. Ani jedna cirkev, ktorá obhajuje Božiu vôľu, nezostala nedotknutá tam, kde sa uchytila bezbožnosť a kde pravda bude nahradená všemožnými výhovorkami, aby bol popretý Boh v celej jeho sláve.

Len čo do Cirkvi vstúpi zmätok, spôsobí nezhody. Vedzte, že to nepochádza od Boha. Len čo budú zavedené rozličné výklady pravdy, bude cesta, vedúca k môjmu Nebeskému Otcovi, posiata rýchlo sa množiacou burinou. Keď sa to stane, stane sa cesta bahnitou a neschodnou. Cesta do môjho Nebeského kráľovstva bola ľudstvu oznámená. Je to jednoduchá cesta a je zbavená každej prekážky, ak po nej kráčate s dôverou v srdci. Moji nepriatelia sa vždy budú snažiť brániť vám v ceste, a ak budete načúvať ich posmechu, zapodievať sa ich klamstvami a dovolíte pochybnostiam, aby vám zatemnili úsudok, zistíte, že kráčate krivoľakou cestou.

Božie slovo zostáva i dnes také, ako bolo vždy, a Desatoro Božích prikázaní je jasných – nikdy sa nezmenia. Cesta k Bohu znamená pevne sa držať toho, čo On učil. Boh nerobí kompromisy, ani nestrpí akékoľvek ľudské snahy zmeniť pravdu. Ak veríte v Boha, budete sa riadiť jeho prikázaniami, prijmete slovo, ako je obsiahnuté vo svätej Biblii a zotrváte na jedinej pravej ceste do jeho Kráľovstva. Požehnaný je človek, ktorý je spravodlivý, lebo pre svoju oddanosť Bohu dostane kľúče od raja.

Nech by sa vás ktokoľvek snažil prehovárať, aby ste prijali niečo iné ako pravdu, je nedôveryhodný. Dôverujte jedine Bohu, a nikdy nebudete v pokušení odchýliť sa od jeho slova, pretože ak tomuto tlaku podľahnete, budete pre Mňa stratení.

Váš milovaný Ježíš

obsah

1260. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.11.2014 – 23:50 hod.

EUTANÁZIA JE V MOJICH OČIACH OHAVNÝM ČINOM

Moja vrúcne milovaná dcéra,

eutanázia je smrteľný hriech a nemôže byť odpustená. Ten, kto pomáha, zúčastňuje sa alebo rozhoduje vziať život inému z akéhokoľvek dôvodu, pácha v Božích očiach strašný hriech.

Vziať život a potom vyhlasovať, že zámerne plánovaná smrť akejkoľvek osoby je dobrá vec, je jedným z najväčších hriechov zo všetkých. Hriech eutanázie je medzi mnohými, starostlivo naplánovanými činmi proti Bohu, ktoré sú zámerne predkladané svetu v týchto časoch, aby ľudí podnecovali hrešiť proti Bohu. Nedajte sa mýliť, eutanázia je v mojich očiach odporným činom a nesie so sebou vážne následky pre tých, ktorí sa zúčastňujú na tomto skutku.

Je smrteľným hriechom zabiť akúkoľvek dušu, a to zahŕňa duše od okamihu ich počatia až po tie, ktoré žijú svoje posledné mesiace na zemi. Nič nemôže ospravedlniť odňatie ľudského života, ak sa vykonáva v plnom vedomí, že smrť nastane v danom čase. Smrť spôsobená inej žijúcej duši je popretím existencie Boha. Keď tí, ktorí sa dopustili tohto činu, veria v existenciu Boha, potom spáchaním takéhoto činu porušujú piate Božie prikázanie.

V tejto dobe existuje plán na podnecovanie miliónov, aby skrátili život človeka, a to život tela i život duše. Ak sa stanete ochotnými účastníkmi činov, ktoré poškvrňujú posvätnosť ľudského života, nebudete mať život – žiaden večný život – a vy nemôžete byť, ani nebudete spasení.

Váš Ježiš

obsah

1259. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.11.2014 – 17:20 hod.

PRÍDEM V ČASE, KEĎ TO BUDETE NAJMENEJ OČAKÁVAŤ

Moja vrúcne milovaná dcéra,

želám si, aby ste všetci vy, moji drahí nasledovníci, verili všetkému, čo som vás učil a všetkému, čo vám teraz hovorím, pretože všetky moje plány sú v súlade s vôľou môjho Večného Otca. Nikdy nesmiete mať strach z budúcnosti, pretože všetko je v jeho svätých rukách.

Verte a najdete pokoj. Nakoniec sa môj plán uskutoční a každé utrpenie bude premožené a každé zlo odstránené. Je čas prijať pravdu i keď môže naháňať strach. Ak vložíte všetku vašu dôveru do Mňa, odľahčím vám vaše bremeno a moje milosti vás naplnia mojou láskou, ktorá vám prinesie veľkú útechu v týchto strašných časoch.

Prídem v čase, keď to budete najmenej očakávať a až dovtedy sa musíte neprestajne modliť za tých, ktorí Ma nepoznajú, ako aj za tých, ktorí Ma poznajú, ale odmietajú uznať, kto som.

Neprestávam na vás vylievať dar Ducha Utešiteľa, aby som zabezpečil, že neodídete odo Mňa preč. Obdarím každým darom tých, ktorí Ma milujú pokorným a kajúcim srdcom. No moja láska nedosiahne k dušiam tých, ktorí sa Ma rozhodli uctievať podľa svojich vlastných chybných podmienok. Nedotkne sa ani sŕdc nepoddajných duší, ktoré veria, že Ma poznajú, no ich pýcha ich zaslepuje voči pravde, ktorá im bola daná od počiatku.

Pravda pochádza od Boha. Pravda bude žiť až do konca času. Pravda bude už čoskoro odhalená vo svojej plnosti a potom prenikne srdcami tých, ktorí odmietnu moju zasahujúcu ruku. A potom jednotne povstane moja armáda v sláve Boha, aby ohlasovala pravé Božie slovo až do posledného dňa. Budú so sebou privádzať duše pohanov, ktorí spoznajú, že jestvuje len jeden Boh. Nebudú to pohania, ktorí Ma neprijmú. Naopak, budú to duše kresťanov, ktorým bola daná pravda, avšak upadnú do vážneho omylu. To pre tieto kresťanské duše trpím najviac a to pre ne vás prosím, aby ste sa za ne modlili každú hodinu dňa.

Váš milovaný Ježiš

obsah

1258. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.11.2014 – 13:35 hod.

NIČ NEMÔŽE VZÍSŤ Z NIČOHO

Moja vrúcne milovaná dcéra,

dávajte si pozor na tých, ktorí popierajú Božstvo môjho Otca. On, a len On, stvoril svet – všetko povstalo z Neho. Nič nemôže vzísť z ničoho. Všetko, čo je a bude, pochádza od môjho Večného Otca.

Slovo nemožno zrušiť a ak by sa tak stalo, nesmiete prijať nič, čo odporuje pravde. Žijete v čase, keď sa budú popierať všetky dôkazy o existencii Boha a všetkého, čo stvoril. Všetko, čo je Mu drahé, bude zničené. Jeho stvorenie bude trhané na kusy tými, ktorí Ho popierajú. Život, ktorý pochádza od Neho, je ničený a pravda, ktorú dal svojim deťom vo svojej svätej Knihe, obsahujúcej Starý a Nový zákon, sa teraz spochybňuje. Čoskoro sa bude veľa z toho, čo hovorí Slovo, považovať za nepravdivé.

Ako málo milujete toho, ktorý je vašim Večným Otcom a ako málo si ceníte svoj vlastný osud, pretože ste si zvolili cestu ktorú ste starostlivo veberali, aby zodpovedala vašej vlastnej arogancii a sebauspokojeniu. Človek, ktorý je posadnutý svojim vlastným intelektom, vedomosťami a namyslenosťou, sa bude stále pokúšať nájsť cestu k Bohu, ale svojim vlastným spôsobom. To ho privedie na scestie a nakoniec bude žiť životom klamstva. Keď budete blúdiť týmto životom hľadajúc zmysel vašej existencie, nikdy ho nenájdete, dokiaľ neprijmete pravdu stvorenia.

Boh, môj Večný Otec, vás stvoril. Až dovtedy, kým to neprijmete, budete naďalej zbožňovať falošných bohov a vaše pohanstvo vás v beznádeji zrazí na kolená. Prišiel čas, že prijmete čokoľvek, čo dokazuje, že môj Otec neexistuje.

Bola vám daná pravda. Prijmite ju. Dovoľte Mi, aby som vás viedol za ruku k môjmu Otcovi, aby som vám mohol priniesť večnú spásu. Čokoľvek iné než pravda vás privedie na cestu do pekla.

Váš Ježiš

obsah

Október 2014

Október 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1257. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 31.10.2014 – 18:25 hod.

Tí, ktorí brojili proti môjmu prvému príchodu, odmietli prijať Božiu vôľu

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja vôľa je vtesaná do kameňa a všetci, ktorí Ma naozaj milujú, budú premknutí Pánovov Božou vôľou. Ak odmietnete moju vôľu, nebudete môcť byť mojimi. Ak sa Mi vzopriete, nedovolím vám, aby ste vošli do môjho kráľovstva, pretože len tí, ktorí ku Mne prídu v úplnom zrieknutí sa svojej vlastnej slobodnej vôle, môžu skutočne povedať, že sú moji. Ak nie ste moji, ako môžem získať vaše nevďačné srdcia? Tí, ktorí Ma preklínajú alebo sa snažia zasahovať do najsvätejšej vôle Božej a robia si posmech z tých, ktorí zachovávajú moje slovo, budú po vyčerpaní všetkého úsilia o ich záchranu vhodení do pekelných hlbín.

Keď som sa narodil, vtedy mnohí moji nepriatelia, ktorých duše boli zamorené zlými duchmi, veľmi sťažovali život mojej Matke. Tí, ktorí ju počas môjho pôsobenia na zemi prenasledovali, si mnoho razy neboli vedomí toho, prečo voči nej pociťujú takú nenávisť. Ale ona trpela v mojom mene. Tí, ktorí brojili proti môjmu prvému príchodu, odmietli prijať Božiu vôľu, ktorá ich mala zbaviť okov, ktoré im okolo členkov ovinuli a do ktorých ich sputnali démoni.

Veľkú časť mojej misie na zemi som venoval vyháňaniu zlých duchov z duší posadnutých ako i osvieteniu tých, ktorí nemali znalosť Božej vôle. Dnes, keď sa chystám prísť znova, bude moja misia tento raz ešte ťažšia. Vy všetci, ktorí máte zatvrdnuté srdcia a odmietate Mi načúvať, počujte nasledovné: Pokiaľ sa Mi skutočne nezasvätíte životom v modlitbe a zbožnosti, neukončíte túto cestu k večnému životu len preto, že máte vašu vieru. Nie ste obdarení dostatočným chápaním ani poznaním môjho slova, aby ste sa teraz stavali odmietavo k môjmu varovaniu. Prečo si zo Mňa robíte posmech? Čo podľa vás je to, čo vás urobí hodnými stáť predo Mnou, až Ma budete prosiť o večný život? Hovorím vám – váš vzdor vás robí slepými pre pravdu Božích odhalení, ktorých ste svedkami skrze tieto moje sväté posolstvá dávané svetu.

Vy nevďačné duše, nemáte dostatočné poznanie, ktoré vám bolo dané vo svätej Biblii so všetkou starostlivosťou. Nič ste sa nenaučili zo žiadnej lekcie, v ktorej ste boli vyučovaní. Vaša pýcha a ctižiadostivosť po sebauspokojení Ma odpudzujú. Vaše oči nedokážu vidieť a preto nebudete na Mňa pripravení. Za každé vaše očierňovanie tých, ktorí hlásajú pravdu a hája moje sväté slovo sa aj napriek vášmu odporu budete musieť predo Mnou zodpovedať. Budem vás potom spytovať, aby ste zdôvodnili vaše slová, skutky a jednania proti Mne. Nikdy nemôžte povedať, že ste za Mňa, ak proti Mne brojíte potieraním môjho slova dávaného vám z milosrdenstva Boha, ktorý nikdy neustane vo svojom úsilí, aby zachránil vaše duše.

Ak vám je dávaný dar súkromného zjavenia, máte právo ho skúmať. Ale nemáte právo, aby ste súdili iných alebo im škodili, aj keď neprichádzajú odo Mňa. Ja, Ježiš Kristus, som dal na vedomie, že človek nemá právo súdiť žiadnu dušu. Ak ste proti Mne a ak aj pociťujete rozhorčenie voči falošným prorokom, budem vás súdiť a trestať rovnako, ako ste vy trestali tých, ku ktorým ste prejavovali nenávisť. Nemôžete prejavovať nenávidieť k inému človeku v mojom mene. Pokiaľ v mojom mene nenávidíte inú osobu, potom tak konáte v mene satana. Zmyjem z vás vašu vinu len vtedy, ak prídete ku Mne a budete prosiť, aby som vás sprostil tohto hriechu. Ale mnohí z vás to nikdy neurobia, pretože ste nado Mňa postavili seba samých a za to budete pykať.

Nech ani jeden z vás neprehlási o inej duši, že je od diabla, pretože satan má záľubu v tých, ktorí sú vinní dopúšťaním sa tejto chyby. Ani jeden z vás nie je natoľko čistý od hriechu, aby mohol vynášať takýto súd.

Ten, kto je odo Mňa a skutočne Ma pozná, by nikdy netrápil iného v mojom mene.

Váš Ježiš

obsah

1256. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 30.10.2014 – 17:30 hod.

Prijmite kríž s dôstojnosťou, nesťažujte si

Moje drahé deti, keď slúžite môjmu Synovi v tomto živote, je plný ťažkostí. Svojim spôsobom to nie je ťažké nasledovať Ho, ale vtedy, keď vo svojej duši nosíte dar Ducha Svätého, privolávate na seba zlosť zlého a všetkých nepriateľov môjho Syna. Tým sa vaše putovanie po ceste pravdy stáva mimoriadne ťažkým. Na každom kroku sa budete stretávať s odporom a to aj vtedy, keď budete potichu vzdávať úctu môjmu Synovi.

Mnohí, ktorí skutočne milujú môjho Syna, nemôžu pochopiť, keď sú inými bezdôvodne šikanovaní alebo sú neprávom obviňovaní zo zlého konania. Je to tak preto, lebo v Duchu Svätom je reálne prítomný Boh a preto to nikdy neunikne pozornosti zlého, ktorý sa nezastaví pred ničím, len aby vám spôsobil starosti a trápenie. On, diabol, sa vám bude neúprosne vysmievať a bude tak robiť buď bezprostredne alebo skrze duše tých, ktorých sa mu podarí zamoriť.

Všetka táto bolesť, ktorej nebudete rozumieť, bude kvôli vašej vernosti Ježišovi Kristovi. Rovnako, ako On znášal výsmech, opovrhovanie a nenávisť, tak ich budú znášať aj tí, ktorí Mu slúžia. Keď na tejto zemi trpíte kvôli jeho menu, nájdete nakoniec trvalý pokoj, lásku a radosť v jeho kráľovstve. Prijmite kríž s dôstojnosťou. Nesťažujte si. Nezaoberajte sa tými, ktorí voči vám prejavujú nenávisť, aby sa vaše vlastné srdcia nenaplnili rovnakým jedom.

Nenávisť plodí nenávisť, pokiaľ na ňu odpovedáte. Láska, ktorá prichádza od Boha, plodí lásku. Prejavujte lásku vašim nepriateľom, modlite sa za nich, majte s nimi súcit. Keď tak robíte, je satan voči vám bezmocný.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1255. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 29.10.2014 – 15:00 hod.

Vylievam veľké milosti na mojich nasledovníkov v tomto čase

Moja vrúcne milovaná dcéra, vylievam veľké milosti na mojich nasledovníkov v tomto čase, kedy ich najviac potrebujú.

Milosti, ktoré vylievam na vás mojich nasledovníkov, v sebe zahŕňajú dar rozlišovania, aby ste boli schopní rozpoznať podvod, ktorý zamoruje celý svet. Prenechám vám tiež dar vytrvalosti, aby ste povstali proti mojim nepriateľom a neprestávali viesť boj v zápase za prežitie kresťanstva. Udelím vám aj dar trpezlivosti, aby ste boli schopní aj naďalej  hovoriť pravdu, keď budete musieť počúvať klamstvá, ktoré budú vyslovovať tí moji nasledovníci, ktorých moji nepriatelia uvedú v omyl.

Nakoniec vám udelím dar lásky a keď vás týmto darom naplním, budete schopní oslabiť zlo vďaka vašim slovám, skutkom a činom. Láska voči Mne znamená, že budete milovať aj vašich nepriateľov a skrze tento dar porazíte nenávisť.

Choďte a prijmite moje dary. Jediné, čo musíte urobiť, je povedať Mi:

Ježišu, udeľ mi dary, ktoré potrebujem, aby som Ti zostal verný„.

Váš milovaný Ježiš

obsah

1254. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 29.10.2014 – 14:25 hod.

Viera je základom Cirkvi

Moje drahé deti, keď sa cítite byť zronené, znechutené a ustráchané kvôli strašným neprávostiam, ktorých ste svedkami, prosím vás, proste vtedy o moju mocnú ochranu. Vtedy sa za vás prihovorím a poprosím môjho Syna, aby vyslyšal vaše prosby za pokoj a mier. Naplní vás potrebnými milosťami, aby ste vytrvali a udržali nažive plameň Ducha Svätého vo svojej duši.

Keď sa snažíte získať dary Ducha Svätého a môj Syn odpovedá na vaše volanie, vtedy sa vaša viera v Neho mimoriadne posilní. Keď sa to stane, budete vďaka vašej viere schopní viac dôverovať jeho milosrdenstvu. Viera je základom Cirkvi, ktorá jej umožňuje, aby si uchovala silu. Viera vás oslobodzuje od strachu a beznádeje. Poskytne vám útechu, pokoj a mier v turbulentných časoch. Umožňuje vám vidieť veci jasne a tak, ako ich máte vidieť, aby ste sa ochránili pred prenasledovaním, ktorému budete musieť čeliť každý deň.

Tí, ktorí sú oddaní Ježišovi Kristovi, budú vždy musieť znášať bolesť jeho utrpenia. To je niečo, čo musíte prijať, pokiaľ idete v jeho šľapajách. Keď prijmete tento kríž, potom musíte odovzdať vaše utrpenie môjmu Synovi na záchranu duší tých, ktorí by inak nikdy nemohli vojsť do kráľovstva môjho Syna. Vaša obeta, aj keby bola ťažká, prináša veľkú radosť môjmu Synovi, ktorý plače od veľkého žiaľu kvôli tým, ktorých stratí v prospech zlého v posledný deň.

Viera, nádej a dôvera v môjho Syna zmiernia vaše utrpenie a prinesú vám pokoj a radosť. Je to vtedy, keď tieto požehnania dostanete, pričom poznáte, že ste prekonali každú prekážku, ktorá vás oddeľuje od Boha. Preto musíte byť vďační – nie zronení – pretože Božie kráľovstvo bude vaše.

Choďte, moje deti, aby ste môjho Syna milovali a slúžili Mu.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

Jún 2014

Jún 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1147. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 08.06.2014 – 14:45 hod.

Prosím tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za túto misiu

Moje dieťa, mohla by som poprosiť tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za túto misiu? Vaše modlitby sú potrebné kvôli ochrane tohto diela pre všetkými podlými nástrahami a činmi zlého prostredníctvom tých, ktorí mu slúžia a uctievajú ho. Nikdy predtým neboli vaše modlitby tak potrebné, ako v tomto čase. Činnosť zlého proti tejto misii spásy je horlivá a jeho nenávisť rastie. Ak nebudete prosiť Boha, aby oslabil jeho nenávisť a vplyv na ľudstvo, jeho práca zožne úspech a zničí duše, ktorých jediná nádej na spásu je skrze dary, ktoré Boh dáva svojim deťom.

Prosím vás, drahé deti, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí zasväcujú svoje životy Božiemu volaniu a tejto misii. Túto modlitbu sa modlite za všetkých Božích prorokov, vizionárov a svätých služobníkov, aby Mu aj naďalej slúžili, zatiaľ čo On napĺňa poslednú zmluvu.

Modlitba modlitebnej kampane (155) „Za ochranu misie spásy„:

 • „Ó, najdrahšia Matka Spásy, počuj naše volanie na ochranu tejto misie spásy a Božích detí. Modlíme sa za tých, ktorí vzdorujú Božej vôli v tomto veľkom okamihu dejín.
 • Prosíme ťa, ochraňuj všetkých, ktorí odpovedajú na tvoje volanie a na slovo Božie za záchranu každého pred nepriateľmi Boha.
 • Prosím, pomôž oslobodiť duše, ktoré padnú za obeť klamu diabla a otvor ich oči pre pravdu.
 • Ó, Matka Spásy, pomôž nám úbohým hriešnikom, aby sme boli hodní dostať milosť vytrvalosti v čase nášho utrpenia v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.
 • Ochraňuj túto misiu pred škodou. Ochraňuj svoje deti pred prenasledovaním.
 • Prikry nás všetkých tvojím najsvätejším plášťom a získaj nám dar zachovať si našu vieru zakaždým, keď čelíme výzve hovoriť pravdu, keď odovzdávame ďalej sväté Božie slovo teraz i po zvyšok našich dní až naveky. Amen.“

Moje milované deti, musíte ponúkať vaše modlitby môjmu Synovi každý deň na ochranu tejto misie pred nenávisťou satana. Ak tak urobíte, budú vám dané všetky požehnania. Vy, ktorí máte možnosť, nechajte, prosím, tak často ako môžete, slúžiť sväté omše za Božiu prorokyňu Máriu Božieho milosrdenstva a za všetkých Božích služobníkov, aby skrze Božie milosrdenstvo boli s Ním naveky zjednotené všetky duše v jeho kráľovstve.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1146. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.06.2014 – 20:00 hod.

Viera duchovenstva bude pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, ktorý kedy chodil po zemi – antikristom

Moja vrúcne milovaná dcéra, duch pravdy, ktorý panuje v mojej Cirkvi na zemi, musí byť zachovaný, živený a udržiavaný mojimi svätými služobníkmi, do ktorých starostlivosti som zveril všetky Božie deti.

Kňazi v mojej Cirkvi budú čoskoro čeliť výzvam, ktoré budú znamenať, že pre mnohých bude veľmi ťažké, aby sa pridŕžali môjho slova. Všetko, čo nie je odo Mňa, im bude predkladané zradcami spomedzi ich radov.

Ako len túžim po tom, aby som im priniesol útechu a ako urobím pre to všetko, čo je v mojej moci, aby som ich duše naplnil ohňom Ducha Svätého. Urobím to, aby zostali bdelí, pokojní a bez pochýb, až budú vyzvaní, aby sa podieľali na učení, ktoré nebude odo Mňa. Ako strážcovia môjho slova musia byť pripravení zostať Mi verní. No budú presviedčaní, aby nasledovali nový výklad môjho slova a to bude viesť k vážnemu omylu. Ak by však privádzali nevinné duše a tých, ktorí sú Mi oddaní, do omylu a k páchaniu bohorúhačstva, budú vinní z prijatia doktrín pekla. Preto spoznajú, aké to je pocítiť hnev môjho Otca.

Kňazi, ktorí sú moji, si budú musieť obnoviť svoje sľuby lásky, pomoci blížnym a mravnej bezúhonnosti, pokiaľ majú zostať v stave milosti, aby Mi slúžili spôsobom, akým sa zaviazali konať v mojom mene. Žiaľ sila zla, ktorá sa voči nim presadí, bude taká, že pre mnohých bude príliš ťažké, aby odolali tlaku, ktorý bude na nich vyvíjaný. Iní prijmú novú doktrínu a stanú sa súčasťou nového svetového kňazstva, ktoré bude už čoskoro vyhlásené a v ktorom už viac nebudú slúžiť Trojjedinému Bohu. Potom privedú mnohé duše k odpadlíctvu. Len niektorí Mi zostanú verní a budú prinášať útechu kresťanom, ktorí sa nikdy neodchýlia od pravdy. Tí, ktorí Ma zradia, sa sami stanú obeťami antikrista a jeho armády, ktorá ich bude prenasledovať spôsobmi, ktoré spôsobia, že v prípade, že sa nespolčia so šelmou, budú odvrhnutí ako zločinci a obvinení z trestných činov podobných zradcovstvu.

Verní si budú navzájom poskytovať útechu a vďaka mojej milosti obdržia od Boha dary, potrebné k ich ochrane pred prenasledovaním, vrátane pečate živého Boha, ktorá im umožní prekonať odpor, ktorému budú čeliť, keď bude s kresťanstvom krute zaobchádzané. Tí, ktorí sú za Mňa a vo Mne, pocítia veľkú odvahu vo svojich srdciach, pretože budú schopní rozlíšiť ducha pravdy od ducha zla. A počas tohto celého obdobia bude viera duchovenstva pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, ktorý kedy chodil po zemi – antikristom. Zvedie ich a vtiahne do veľkej siete klamu a beznádeje. Jeho vplyv, ktorý nad nimi bude mať, bude ako veľká temnota, ktorá na nich zostúpi a uhasí svetlo ich duší a potom mnohí z nich zapredajú svoje duše satanovi.

Všetky tieto udalosti vyznievajú tak, ako keby sa mali udiať za veľkého hluku, akoby dunenia hromu, ale to nebude spôsob, akým bude šelma konať. Nie, na jej misiu sa bude pozerať ako na veľkú evanjelizáciu sveta, ktorá sa prejaví mnohorakými spôsobmi. Bude sa javiť takou príťažlivou, že to nebudú len vysvätení služobníci – Božie svetlá, vyvolené na to, aby jeho ľud na zemi priviedli do sviatosti – ktorí padnú za obeť klamu. Nepriatelia Boha prijmú tiež nové evanjelizačné hnutie, ktoré bude ohlasované po etapách a bez veľkej publicity, pretože by to iba vyvolalo príliš veľa otázok.

Budú zavedené nové zákony, ktoré budú pôsobiť dojmom, že zlepšujú životy chudobných vo svete. Potom dôjde k zjednocovaniu krajín cez ich bankovníctva, podnikateľské aktivity, vytvárania spojeneckých vzťahov sťaby partnerstiev pre prípad budúcich vojenských konfliktov, cez politické zoskupenia a nakoniec aj cez náboženstvá. Boli už pre to podniknuté kroky a plán bol veľmi podrobne koordinovaný po vyše sedem rokov.

Jediné, o čo vás prosím, je, aby ste zostali bdelí a modlili sa za všetkých mojich kňazov, aby si udržali milosti, ktorými ich obdarovávam, aby Mi slúžili a mohli si zachovať pravú vieru.

Jedine pravda je večná.

Jedine pravda môjho slova udrží život – život duše rovnako ako život tejto zeme.

Lži, vydávané za pravdu, pochádzajú od satana, ktorý je naveky zatratený. Tí, ktorí ho nasledujú, prispôsobujú sa jeho spôsobom a stávajú sa jeho služobníkmi, sa vnoria do temnoty a vystavia sa hroznému nebezpečenstvu.

Jedine pravda vás zachráni. Ja som pravda. Nasledujte iba Mňa, pretože nič iné vám nedokáže priniesť lásku, pokoj, večnú radosť a šťastie. Jedine nasledovaním Mňa a môjho svätého slova – ako som ho dal svetu, kde nebolo zmenené – môžete byť zachránení.

Váš Ježíš

obsah

1145. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 06.06.2014 – 23:15 hod.

Číslica jeden sa v novej knihe bude používať ako symbol

Moje drahé dieťa, nepriatelia môjho Syna už čoskoro predstavia svetu bezbožnú knihu, ktorej obal v červenej a čiernej bude v sebe zahŕňať číslicu jeden spolu s hlavou capa, ukrývajúcou sa v jej dizajne.

Vy, ktorí sa nepoučíte: Táto kniha bude vyhlásená za dôležitú publikáciu, ktorá má zjednotiť svet. Bude považovaná za najvýznamnejší zdroj na dosiahnutie celosvetovej jednoty a všetci, ktorí ju budú čítať, budú nabádaní k tomu, aby si osvojili nový spôsob myslenia, nový druh sebadôvery, náklonnosti k sebe samému, aby sa ako jeden mohli spojiť so všetkými ostatnými, ktorí nasledujú túto cestu oslavovania samého seba. Táto kniha sa stane súhrnom poučiek na zjednotenie všetkých národov, všetkých náboženstiev, všetkých politík, všetkých pravidiel a ekonomických foriem. Bude použitá na vytvorenie novej jednotnej svetovej spoločnosti, zbavenej náboženstiev, ktoré uctievajú môjho Syna Ježiša Krista. Stane sa súčasťou školských osnov a všetky vlády budú vyzvané, aby jej filozofiu implementovali do príslušných častí ústav svojich krajín.

Číslica jeden sa v novej knihe bude používať ako symbol a ľudia budú nosiť odznaky, aby verejne dali najavo svoju oddanosť tejto jednotnej svetovej aliancii. Všetko bude pripravené, takže vtedy, keď vystúpi antikrist, bude zjavné, že kniha v jeho diktatúre zohráva úlohu. Kniha bude schvaľovať každé falošné učenie, každú lož v očiach Boha, nepravdu a nebezpečnú filozofiu, ktorá uvedie všetkých, ktorí prijímajú jej obsah, do vážneho omylu. Kvôli nej bude u ľudí oslabená schopnosť rozlíšiť dobro od zla. Ich vnímanie morálky bude spochybnené a pohanstvo, zamaskované za náboženstvo, ktoré víta všetkých, bude rafinovane zakomponované do každého odstavca.

Veľa ľudí si bude chcieť kúpiť túto knihu, pretože ju vyhlásia za úžasný prelom vo svete politiky. Stane sa knihou, podporujúcou formu komunizmu, no bude sa považovať za niečo, čo má výnimočnú duchovnosť, ktorá sa dotkne sŕdc mnohých ľudí. Bude predstavovať všetko to, čo je v protiklade k pravému Božiemu Slovu. Bude to kniha, ktorá si vytýči za cieľ evanjelizovať svet vo viere dôležitosti humanizmu. Bude oslavovať ľudstvo, ľudskú inteligenciu, ľudský pokrok, veľké vedecké výdobytky a dôležitosť mať kontrolu nad všetkými krajinami rovnakým spôsobom.

Všetko je naplánované s cieľom zabezpečiť, aby bol antikrist uvítaný uprostred veľkých osláv. No nedajte sa pomýliť, pretože táto kniha bude dielom toho, ktorý sa sám prehlási za kráľa sveta. A vo všetkých národoch zavládne nadšenie z nového sveta, nového začiatku a nového vodcu. Časom ho spolu s jeho knihou bludov bude vítať aj Cirkev môjho Syna. A keď sa posadí na trón v novom chráme, všetci sa k nemu budú správať ako ku Kristovi. Krátko na to nechá svet uviesť do omylu, že on je mojim Synom Ježišom Kristom.

Bude to čas mnohých sĺz – sĺz, ktoré sa budú vylievať z neba kvôli klamu, ktorému padne za obeť tak veľa ľudí. Všetky tieto prípravy sa už začali, a tak sa aj Boh pripravuje, aby bojoval za tých, ktorí sa dostanú pod vplyv antikrista. Dobre sa pripravte, drahé deti, pretože budete potrebovať každú pomoc z neba, aby vám bola oporou počas nadchádzajúcich časov.

Kráčajte s nádejou vpred, pretože toto obdobie bude krátke, lebo Boh nedovolí šelme panovať dlhšie, ako je podľa Svätého Písma nutné. Dôverujte, dúfajte a buďte vďační za pravdu, ktorú teraz dostávate, pretože vďaka nej sa budete môcť pripraviť. Vždy vzdávajte Bohu vďaky za takéto milosti, lebo On je taký veľkodušný, že oslabí dopad týchto skúšok do tej miery, akou budete na Neho volať prostredníctvom jeho milovaného Syna.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1144. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 04.06.2014 – 14:13 hod.

Sviatok Matky Spásy bude posledným dňom, zasväteným mne, Božej Matke

Moje drahé dieťa, spása môže byť mojím Synom, Ježišom Kristom, poskytnutá len dušiam, ktoré prijmú jeho milosrdenstvo.

No Medailón spásy je mimoriadnym darom z neba, daný svetu kvôli veľkej láske, ktorú má môj Syn ku všetkým Božím deťom. Skrze moc, ktorú som dostala na príkaz môjho Večného Otca, bude tento Medailón zodpovedný za spásu miliárd duší. Je to možné preto, lebo ak duša prijme tento Medailón s otvoreným srdcom, spôsobí to jej obrátenie.

Bola mi určená moja úloha ako Spoluvykupiteľky v podpore môjho Syna v jeho veľkolepom pláne zjednotiť všetkých a priniesť im večný život. Ako Matka Spásy som dostala všetku moc, aby som rozdrvila hlavu hada, čo znamená, že jeho moc sa rýchlo zmenší. To je dôvod, prečo zlý opovrhuje touto medailou a prečo zneužije každú dušu, ktorú zamoril, aby ju s pokrikom znevažovala a proti nej bojovala. Musíte ignorovať ducha zla v každom čase a modliť sa ku mne, vašej milovanej Matke, v tento výnimočný deň počas nasledujúcich rokov za zvláštne milosti. Vyhlasujem tento deň, 4. jún 2014, za sviatok Matky Spásy. Ak sa v tento deň budete modliť túto modlitbu, budem orodovať za všetky duše za dar ich Spásy, predovšetkým za tých, ktorých duše sú vo veľkej duchovnej temnote.

Modlitba Modlitbovej kampane (154) „V deň sviatku Matky Spásy„:

 • „Ó, Matka Spásy, dnes, v tento deň 4. júna, v deň sviatku Matky Spásy, kladiem pred teba tieto duše (tu ich vymenujte).
 • Prosím ťa, poskytni mne a všetkým, ktorí ťa, drahá Matka, uctievajú a ktorí šíria Medailón Spásy, všetku ochranu od zlého a od všetkých, ktorí odmietajú milosrdenstvo tvojho milovaného Syna Ježiša Krista ako aj všetky dary, ktoré On odkazuje ľudstvu.
 • Oroduj za nás, drahá Matka, aby bol všetkým dušiam udelený dar večnej spásy. Amen.“

Deti, pamätajte na to, čo som vám povedala; vždy volajte na mňa, vašu Matku, aby som vám prišla na pomoc v časoch veľkej núdze. Vždy sa budem za vás prihovárať, aby som vám vo vašej snahe priblížiť sa môjmu Synovi priniesla vo všetkých časoch pokoj a útechu.

Dnešný deň, sviatok Matky Spásy, bude posledným dňom, zasväteným mne, Božej Matke. Radujte sa, pretože v tomto čase sa spájajú všetci anjeli a svätí kvôli dušiam, ktoré teraz budú ochraňované od zlého a ktorých osud bude odteraz spočívať v rukách môjho Syna.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1143. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.06.2014 – 18:22 hod.

Sľúbil som svojmu Otcovi, že pôjdem za každou dušou, za ktorú som obetoval svoj život – a to urobím

Moja vrúcne milovaná dcéra, mám v úmysle dosiahnuť obrátenie vo svete v každom národe a urobiť to rýchlo. Moja láska k vám všetkým je taká veľká, že dokonca aj v prípadoch, kde v srdciach tých, ktorí ma nepoznajú, prevláda zmätok, zasiahnem spôsobmi, ktoré sú ľudstvu doposiaľ neznáme.

Môj pokoj bude daný každej duši, ktorá vidí svetlo pravdy. Moja láska im prinesie pokoj ducha, ktorý takéto duše nikdy naozajstne nepoznali. Duch pravdy bude mojím darom svetu a ľudstvu, ktoré Ma neuznáva. Len potom môže byť človek otvorený Božiemu zásahu, o ktorom rozhoduje môj milovaný Otec, aby mohol objať každé svoje dieťa.

Už čoskoro sa na vyprahnutých dušiach – dušiach, ktoré zostávajú zatvrdilo uzatvorené voči Duchu Svätému – prejaví Božia láska. Ich srdcia prenikne plameň Ducha Svätého sťaby meč a vyleje na nich im vrodené poznanie o tom, aká je v Božích očiach drahá každá duša.

Duch pravdy prebudí duše tých, ktorí ma popierajú – a ktorí tých, ktorí vo Mňa veria, častujú výsmechom a posmeškami – ako aj tých, ktorí sú presvedčení o svojej vlastnej nepremožiteľnosti. Dotkne sa sŕdc namyslených, pyšných, arogantných ako aj nevedomých zatvrdilých hriešnikov, ktorí majú v srdciach nenávisť a rovnako tak aj tých, ktorí sú prostí. Ani jeden z vás nebude vylúčený z tohto veľkého zázraku. Sľúbil som svojmu Otcovi, že pôjdem za každou dušou, za ktorú som obetoval svoj život. A to urobím. Pretože načo by bola dobrá moja smrť, keby neznamenala, že by nemohol byť zachránený čo i len jeden hriešnik? Čoskoro prídem, aby som vás všetkých pripravil na moju Spásu. Radujte sa, pretože môj čas je blízko.

Choďte, moji milovaní nasledovníci a vytrvajte v láske, nádeji a očakávaní môjho veľkého milosrdenstva. Ja splním každému z vás môj prísľub a vy získate podiel na zásluhách môjho kráľovstva, pokiaľ pokorne prijmete moje veľké vyliatie lásky.

Váš Ježiš

obsah

Marec 2014

Marec 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1075. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 11.03.2014 – 20:39 hod.

Predstavia novú červenú knihu s hlavou kozla vsadenou do jej obalu

Moje drahé dieťa, keď som porodila môjho Syna, znamenalo to, že som na svet priniesla nielen Syna človeka, Spasiteľa sveta, ale aj nový začiatok. Zrodením môjho drahého Syna bol vykúpený svet a ľudstvo dostalo mimoriadny dar. Tento dar bol odmietnutý, ale úžitok z neho majú ľudia neustále až dodnes, pretože tak veľa z nich prijalo pravdu.

Narodením môjho Syna bol ohlásený zrod jeho Cirkvi na zemi, pretože obaja sa zrodili zo mňa, obyčajnej Pánovej služobnice. Ja budem tou ženou, odetou slnkom, ktorú had vyženie do púšte spolu s Cirkvou môjho Syna. Všetko to, čo odkazuje na mňa, Božiu Matku, bude vymazané. Zjavenia, ktoré sa pripisujú mne, budú zosmiešnené a ľuďom bude nepriateľmi v Cirkvi môjho Syna doporučené, aby odmietli prijať za vierohodné všetko, čo sa s nimi spája. Potom bude odstránená Cirkev môjho Syna spolu s tými, ktorí sú pravými Kristovými nasledovníkmi. Sväté omše sa prestanú slúžiť a medzičasom, ako toto všetko bude pokračovať, had rozošle všade svojich služobníkov a oni si budú nárokovať, aby boli zastúpení v každej kresťanskej cirkvi. Toto prevzatie moci bude také rozsiahle, že mnohí s pravou vierou budú natoľko zaskočení, že zo strachu o svoje životy budú príliš zdesení, než aby povstali a protestovali proti znesväteniu, ktorého sa budú musieť stať svedkami.

V tom čase sa v každom národe po celom svete zhromaždí zvyšková Cirkev môjho Syna a bude viesť tých, ktorí budú stratení a zmätení počas tohto strašného obdobia zamorenia. Táto armáda dostane veľkú moc nad zlom, ktoré uvidíte tam, kde predtým boli cirkvi môjho Syna. Mocou Ducha Svätého budú kázať pravdu – pravé evanjeliá – pravé Božie slovo, ktoré bolo dané svetu vo svätej Biblii. Podvodníci v kresťanských cirkvách budú otvorene viesť polemiku ohľadne Biblie a spochybňovať každé učenie, ktoré varuje pred nebezpečenstvom hriechu. Prekrútia jej obsah a potom predstavia novú červenú knihu s hlavou kozla vsadenou do jej obalu a ukrytou vo vnútri symbolu kríža.

Vonkajšiemu svetu neveriacich to bude pripadať ako revolúcia a ako niečo, čo ich bude fascinovať a oslovovať tých, ktorí zavrhujú Božiu existenciu. V mnohých národoch prepuknú veľké oslavy. S jasotom budú vítať oslobodenie od všetkých morálnych záväzkov v mene globálnej jednoty a oslavy ľudských práv.

Svetlo prítomnosti môjho Syna si ako maják uchová svoj jas vďaka tým, ktorí povedú zvyškovú armádu môjho Syna. Toto svetlo bude naďalej priťahovať duše všade aj napriek tomu, že sa naprieč všetkými cirkvami všetkých vierovyznaní bude šíriť pohanstvo s výnimkou dvoch svedkov – kresťanov a Židov, ktorí zostanú verní pravej Božej vôli.

Potom pri úsvite Veľkého dňa a po uplynutí troch strašných dní tmy sa nad celou zemou objaví veľké svetlo. Toto svetlo bude obklopovať môjho Syna a slnko, ktoré dosiahne svoju najväčšiu intenzitu, zostúpi na svet – oboje sa stane súčasne. Nikto z ľudí sa nevyhne tomu, aby nebol svedkom tohto nadprirodzeného javu. Oznámenie o tom sa bude ohlušujúco šíriť všetkými spôsobmi komunikácie, známymi človeku. Všetci budú preto očakávať veľkú udalosť, no nebudú poznať jej čas, hodinu, ani dátum. A potom budú zhromaždení tí, ktorých mená sú zapísané v Knihe života.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby svet nezavrhol prípravu, ktorá je potrebná skôr, ako bude ľudstvo môcť uzrieť svetlo tváre môjho Syna.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1074. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 10.03.2014 – 15:30 hod.

Dožadovať sa kresťanských práv bude rovnaké ako prestúpiť zákon

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľmi skoro budete počuť niekoľko oznámení zo strany podvodníkov, ktorí sa vlúdili do môjho domu na zemi. Herézy, ktoré sa budú rinúť z ich úst a ich činy vyústia do nových zákonov, ktoré znesvätia Božie slovo a ktoré budú nanútené všetkým, ktorí sú verní slovu.

Sviatosti budú menej časté a počet omší sa bude pomaly zmenšovať, až kým sa nebudú slúžiť už len zriedkavo. Budú sa uvádzať všemožné dôvody, no za tým všetkým sa bude skrývať skutočný dôvod ich pohnútok. Vy, moji milovaní nasledovníci, uvidíte všetko to, čo predpovedala moja milovaná Matka v La Salette a vo Fatime. Musíte pochopiť, že je zámerom znesvätiť každú Božiu cirkev skôr, ako sa v mojom chráme posadí na trón antikrist v celej svojej ohavnej sláve. Tí, ktorí sa budú dožadovať odpovedí, nebudú braní na váhu a neskôr budú znevažovaní za opovážlivosť spochybňovať tých, ktorí si nárokujú viesť moju Cirkev na zemi.

Každý hriech v Božích očiach sa nakoniec bude považovať za bezvýznamný. Nielenže sa hriech zavrhne, ale bude prezentovaný v každej ohavnej forme na mojom oltáry. Odstránenie hriechu sa prejaví v základnom vzdelávacom systéme detí. Budú to najmä deti, ktoré budú násilne kŕmené bludmi. Povedia im, že ak neprijmú tieto učenia, budú vinné z hrubého odsudzovania tých, ktorí považujú hriech za dobrú vec. Deti budú z obavy, aby neboli obvinené z jednania proti ľudským právam, poučené o tom, aby v prítomnosti ostatných nikdy otvorene nehlásali Božie slovo.

Každá snaha presadiť medzi mladými akýmkoľvek spôsobom morálku, bude narážať na prudký odpor a odsúdenie. Kresťania a tí, ktorí verejne prejavia svoje právo na uplatnenie kresťanskej výuky, budú potláčaní a násilne umlčiavaní. Ich slová sa zmenia na šepot a ľudia sa budú hanbiť, aby sa priznali ku kresťanstvu. A zatiaľ čo sa budú vyzdvihovať práva nekresťanov, budú to práva ateistov, o ktorých bude prehlásené, že majú prvoradý význam. Ako som vám povedal – mimo moju Cirkev sa nenávisť voči kresťanom bude stupňovať. Ona bude potom po kúskoch rozobraná zvnútra, až z nej nezostane nič len budova. Tehly a murivo zostanú na mieste, ale moja Cirkev sa na zemi tak, ako ju poznáte, zmení na nepoznanie.

Môj ľud sú moji ľudia – tí, ktorí budú dodržiavať sväté Božie slovo a aj naďalej prijímať najsvätejšie sviatosti, ktoré vám budú poskytované mojimi statočnými a odvážnymi vysvätenými služobníkmi, ktorí ma nikdy neopustia.

Až budete počuť, že moje slovo – obsiahnuté v Písme a odovzdávané po stáročia v Knihe môjho Otca – je spochybňované a analyzované v snahe prepísať ho, potom musíte vedieť toto. Ja nedávam oprávnenie na takéto kacírstvo. Odsudzujem týchto zradcov kvôli dušiam, ktoré zvedú na scestie. Ani vy nesmiete nikdy nikoho počúvať, kto vám povie, aby ste sa zriekli môjho slova.

Čoskoro uvidíte, ako sa budú všemožne meniť zákony vo vašich krajinách a cirkvách tak, aby prijali každý druh hriechu a poskytli mu právnu ochranu. Obe skupiny zákonov (štátne a cirkevné – pozn. prekl.) splynú v jedno, až sa nakoniec nebude o Božom slove hovoriť ani sa ním riadiť. Dožadovať sa kresťanských práv bude rovnaké ako prestúpiť zákon a bude sa trestať mnohorakými spôsobmi. Vám, ktorí neveríte, že tieto veci sú možné, hovorím – žiaľ, stanete sa potom svedkami týchto vecí počas vášho vlastného života a to tak, ako bolo predpovedané.

Koľkí z vás zostanú verní môjmu slovu? Môjmu učeniu? Máloktorí. A predsa sú to práve tí, ktorí teraz vravia, že Ma uctievajú a sú oddaní mojej Cirkvi, ktorí sa ako prví obrátia pravde chrbtom.

Váš Ježiš

obsah

1073. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 09.03.2014 – 17:25 hod.

Po Varovaní sa prejaví veľká túžba velebiť Boha

Moje deti, počas tejto misie budete vždy pod mojou ochranou, pokiaľ budete volať na mňa, Matku Spásy. Som služobnicou Boha a mojou úlohou je, aby som slúžila môjmu Synovi Ježišovi Kristovi a pomáhala Mu pri jeho hľadaní duší, ktoré v sebe zahŕňa celú zem. On z neho nevylúči ani jeden národ. Plány môjho Syna pripraviť svet sa dotýkajú každej rasy, národa či náboženského vyznania a každý muž, žena a dieťa spozná, že On prichádza, aby im pomohol. Robí tak z hlbokej lásky, ktorú Boh prechováva vo svojom srdci ku svojim deťom.

Mnoho ľudí, ktorí nepraktizujú žiadne náboženstvo, nebude môcť ignorovať zásah môjho Syna Ježiša Krista vo svete. Budú ohromení a spočiatku neschopní pochopiť nezvyčajný duchovný zážitok, ktorý budú pociťovať každou časťou svojich sŕdc a duší. Akú radosť spôsobí Varovanie u mnohých ľudí, keď so sebou prinesie dôkaz existencie môjho Syna. Tento dar naplní mnohých pokojom, aký doposiaľ nikdy nepocítili, ako aj veľkou túžbou byť v spoločenstve s Ježišom.

A aj keď sa z myslí tých, ktorí sú slepí voči pravde Božieho slova, vytratia všetky pochybnosti o existencii môjho Syna, mnohí budú potrebovať duchovné vedenie potom, ako sa odhalí pravda Varovania. Po Varovaní sa prejaví veľká túžba velebiť Boha. Bude to obdobie veľkých skúšok, pretože Boží nepriatelia podniknú všetko možné, aby svet presvedčili, že Varovanie – osvietenie svedomia – sa neudialo.

Keď sa sám Boh poníži tým, že na svoje deti volá a keď ich prosí, aby Ho počúvali, je to z jeho strany jeden z najväčších prejavov jeho šľachetnosti. Deti, prijmite Varovanie s veľkou vďačnosťou, pretože ono bude pre mnohých tým záchranným lanom, ktoré potrebujú, aby žili vo svete bez konca. Nikdy neodmietajte mocné zásahy alebo zázraky z neba, pretože tieto slúžia pre dobro všetkých, aby spása bola daná väčšine a nie len niektorým.

Vždy vzdávajte vďaku za veľké milosrdenstvo môjho Syna. Počuli ste, aký je štedrý a už čoskoro budete svedkami veľkosti jeho milosrdenstva, ktoré obklopí svet.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1072. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.03.2014 – 13:37 hod.

Vplyvom diabla sa stávate nečistými v mojich očiach

Moja vrúcne milovaná dcéra, moc Ducha Svätého je najsilnejšia v tomto čase vo svete skrze tieto posolstvá. Ako zosilnela nenávisť, ktorú má satan voči ľudstvu po celom svete, tak vzrástla aj moc Ducha Svätého a s ohromnou silou uderí na centrum zla.

Vždy majte na pamäti, že boj, ktorý existuje medzi Bohom a satanom, je kvôli dušiam ľudí. A hoci sa na ľudstvo vylieva všetka moc a milosť cez môjho Otca, satan sa dopúšťa každého zločinu a zlého jednania na dušiach. Mnohí ľudia sú ľahostajní voči tomu, čo sa deje a žiaľ sa mnohí dobrovoľne vydávajú satanovi tým, že mu otvárajú svoje duše a dovoľujú mu, aby do nich vošiel.

Môže uplynúť nejaký čas, kým sa Satan v dušiach skutočne prejaví a tí, ktorí cezo Mňa, Ježiša Krista, neustále vyhľadávajú zmierenie, obdržia milosti, aby mu odolali a vyvarovali sa uchýliť k činom, ktoré by mohli viesť k úplnému morálnemu rozvratu. Všetkých vás naliehavo prosím, aby ste sa modlili za duše, ktoré sa stávajú obeťami satanových ohavných intrig a plánov. Prosím modlite sa túto modlitbu „Za silu premôcť zlo„:

„Drahý Ježišu, chráň ma pred zlobou diabla. Prikry ma a všetkých, ktorí sú slabí a bezbranní v jeho prítomnosti, svojou drahocennou krvou. Daj mi odvahu, aby som mu odolával a pomáhaj mi, aby som sa každý deň stránil jeho pokušenia zapliesť sa s ním akýmkoľvek spôsobom. Amen.“

Prosím, neignorujte moje varovanie o nebezpečenstvách zapliesť sa s diablom tým, že podľahnete jeho zlovestným spôsobom. Ak napodobňujete jeho vlastnosti, ktoré v sebe zahŕňajú klamstvo, chamtivosť, spôsobovanie bolesti iným a ohováranie vašich blížnych, potom budete vedieť, že vás pohltil a bude to len vďaka Mne a milostiam, ktoré vám dávam, že budete schopní sa vymaniť zo zovretia, ktorým vás bude sputnávať.

Vždy na Mňa, Ježiša Krista, volajte, keď vo svojom srdci spoznáte, že sa vplyvom diabla stávate nečistými v mojich očiach.

Váš Ježiš

obsah

1071. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.03.2014 – 13:45 hod.

Čo je zlé, bude považované za dobré a čo je dobré, bude považované za zlé

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa ľudia snažia podnecovať druhých k hriechu, robia to rôznymi spôsobmi, ktoré sa nemusia zdať zjavnými.

Pokušenie zhrešiť je vábivé a obeť vždy zistí, že je ťažké sa z neho vymaniť. V prípade krádeže bude hriešnik priťahovaný veľkým ziskom, ktorý bude jeho, ak sa odhodlá na krádež. V prípade fyzického napadnutia a telesného ublíženia, spôsobeného inej osobe, bude obeť zvedená nenávisťou, považujúc ju za dobrú vec. Bude presvedčená, že sa jednoducho podieľa na potrestaní, ktoré je v mene spravodlivosti nevyhnutné. V iných prípadoch bude obeť vtiahnutá do spáchania hriechu a nebude v tom vidieť nič zlé, pretože nutkanie k nemu bude také vábivé.

Hriech a pokušenie angažovať sa na zločine bude vždy vydávaný za dobrú, neškodnú a v mnohých prípadoch aj za správnu vec. Čo je zlé, bude považované za dobré a čo je dobré, bude považované za zlé. Všetko, na čom sa podieľa Satan – a najmä, ak pokúša človeka každým mysliteľným spôsobom, aby sa Bohu obrátil chrbtom – bude naopak. Všade, kde je prítomný Satan, bude vládnuť zmätok. Nič nebude tak, ako by malo byť. Nič dobré nemôže vzísť z jeho zamorenia. Duše, ktoré sa zúčastňujú na jeho intrigách, budú počas páchania hriechu a po jeho spáchaní trpieť hlbokými a znepokojujúcimi výčitkami svedomia. Dôležitým ponaučením z toho je to, aby ste sa vyhli situáciám, kde ste vystavení pokušeniu. Aby ste to dokázali, musíte sa modliť za silu zostať v stave milosti.

Nech si žiaden človek nikdy nemyslí, že má dostatočne silnú vôľu, aby odolal tlakom, kladeným na neho duchom zla. Ak si to myslíte, bude váš pád náhly a neočakávaný. Musíte zostať ostražití každú minútu každého dňa, pretože nikdy neviete, kedy zlý koná. Je veľmi prefíkaný a veľmi ostražitý. Preto mnohí nemajú ani potuchy, ako satan pracuje, ale jedna vec je zrejmá. Nič vám neprinesie okrem trápenia a smútku. Preto sa musíte modliť každý deň modlitbu k svätému Michalovi:

Svätý Michal archanjel, chráň nás v boji, buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Satan a všetci démoni, ktorí sa potulujú po zemi, veľmi tvrdo pracujú, aby Mi vás vzali – v tejto dobe viacej, ako kedykoľvek predtým od času, ako som kráčal po zemi. Musíte na Mňa upriamiť svoj zrak a počúvať Ma, aby som vás aj naďalej mohol ochraňovať.

Váš Ježiš

obsah

1070. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.03.2014 – 21:25 hod.

Som neskonale milosrdný, nehľadám pomstu

Moja vrúcne milovaná dcéra, nezabúdaj, že Boh vždy súdi v prospech utláčaných. Nikdy nepovýši tých, ktorí sa sami vyvyšujú. Každému, kto je povýšený, hovorím: Ten najnižší z najnižších vo vašom svete bude vyvýšený v mojom kráľovstve. Z utláčateľov vo vašom svete sa stanú utláčaní v posledný deň súdu.

Som neskonale milosrdný, nehľadám pomstu. Netrestám vás opakovaním neprávostí, ktorých ste sa dopustili na iných, ani nenávisti, ktorou ste zahrnuli ostatných, ani ukrutnosti, ktorou ste odsúdili druhých. Moja láska je taká veľká, že vám odpustím každý hriech okrem večného hriechu, ktorým je rúhanie sa voči Božiemu slovu. Vždy vám odpustím bez ohľadu na to, ako križujete Mňa alebo mojich služobníkov, poslaných na vašu spásu. Nikdy od čias môjho ukrižovania nebolo ľudstvo svedkom môjho zásahu v rozsahu ako teraz, keď vám prinášam Knihu pravdy.

Blízko je teraz čas, kedy zhromaždím všetky národy na ich konečné znovuzjednotenie. Vezmem tých, ktorí sú moji na základe ich činov, slov a skutkov do nového začiatku, ktorým bude môj Nový svet, môj Nový raj. Moje kráľovstvo bude vaše. Zo všetkých kútov zeme zhromaždím môj ľud. Niektorí budú moji, zatiaľ čo iní budú potrestaní kvôli ich neprávostiam. Tí, ktorí sú povolaní, ako aj tí z vás, ktorí boli od počiatku času vyvolení, budú ako levi. Dostanete odvahu z neba a budete ju potrebovať, ak máte prekonať nenávisť, ktorá sa voči vám prejaví.

Prosím, nemajte nikdy strach z mojich nepriateľov. Nevšímajte si ich jed. Ich hlasy môžu byť podobné revu a ich krik môže byť ohlušujúci, no nemajú žiadnu moc nad vami. Ak ste skutočne moji, potom vás pekelné ohne nikdy nepremôžu.

Váš Ježiš

obsah

1069. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.03.2014 – 17:00 hod.

Vojny sa budú vyhrocovať až do vyhlásenia veľkej vojny

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby sa v tomto čase ľudia na celom svete obracali na Mňa a prosili Ma, aby som ich ochránil pred vojnovou pohromou.

Vojny sa budú vyhrocovať až do vyhlásenia veľkej vojny a potom najväčší nepriateľ, ktorým je komunizmus, spôsobí veľký chaos medzi všetkými národmi. Moc a hlad po nej sú zrodené zo sebectva. Tí, ktorí prahnú po moci, nebudú mať žiadnu moc v čase, keď sa budú musieť postaviť predo Mňa. Tí, ktorí prenasledujú slabých a bezbranných, budú znášať vlastné prenasledovanie, trojnásobne väčšie ako to, ktoré spôsobili iným.

Tieto vojny vyústia do chaosu. Životy budú stratené, ale potom vojna na východe podnieti ešte väčšiu vojnu. Keď dôjde k tejto vojne, budú milióny životov stratené. Vtedy, keď všetko bude vyzerať beznádejne, sa objaví muž mieru a potom budete svedkami začiatku konca.

Môj život a moja prítomnosť budú zárukou toho, že nádej, láska a modlitba budú pokračovať, aby zmiernili bolesť Božích detí v týchto časoch. Uisťujem vás, že všetky vojny budú mať krátke trvanie. Všetky tieto hrozné udalosti nepotrvajú dlho, ale vedzte, že keď k nim dôjde, bude načasovanie všetkého, čo sa má stať, v rukách môjho Otca.

Váš Ježiš

obsah

1068. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.03.2014 – 23:37 hod.

Láska dokáže zdolať všetky strasti, sužujúce ľudské pokolenie

Moja vrúcne milovaná dcéra, mysli na Mňa s láskou vo svojom srdci, pretože je to len láska, skrze ktorú komunikujem so svetom prostredníctvom Knihy pravdy.

Na príkaz môjho Otca zhromažďujem všetky jeho drahé deti, aby boli v jednote s Ním a v Ňom. Je to láska, ktorá dovoľuje tento Boží zásah. Môj Otec znáša bolesť, hnev, netrpezlivosť a roztrpčenie kvôli poškvrne hriechu, ktorá ničí duše všetkých jeho detí. No je to jeho neutíchajúca láska k vám všetkým, ktorá udržuje Božie svetlo, aby planulo na Zemi.

Bez tohto svetla by bola len tma – nielen duchovná, ale aj na samotnej zemi. Denné svetlo by neexistovalo. Slnko by nesvietilo, ani mesiac by nepresvetľoval noc. Hviezdy by zmizli. A predsa vďaka Božej láske zostávajú všetky tieto dary na svojom mieste. Keď je táto láska opätovaná, prináša môjmu Otcovi veľkú radosť, pretože On vie, že pokiaľ je v dušiach už raz prítomný duch lásky, dokáže prekonať všetku duševnú temnotu.

Láska dokáže zdolať všetky strasti, sužujúce ľudské pokolenie. Vaša vzájomná láska zničí zlo. Láska k Bohu zničí satanovu moc nad človekom. Vernosť voči Božím prikázaniam zdokonalí dušu a zaslúži sa o zachránu ľudskej rasy od vyhnanstva a odlúčenosti od Boha.

Ak vo vašich srdciach pretrváva Božie svetlo a medzi vami je prítomná Božia láska, potom môže a bude porazené každé zlo. Ak milujete Boha, budete v sebe cítiť hlboký pokoj, pretože ak Mu prejavíte svoju lásku, On vás naplní svojimi milosťami. V mocnej láske, ktorú Boh prechováva ku každému z vás vo svojom srdci, musíte vždy čerpať útechu. Nech už ste ktokoľvek, nech je krivda, ktorú ste Mu mohli spôsobiť, akákoľvek, a napriek tomu, aké zlé sú vaše hriechy, On vám zakaždým odpustí. Jediné, čo musíte urobiť, je to, aby ste na Neho volali tým, že budete prosiť Mňa, jeho milovaného Syna, aby som skrze zmierenie zasiahol vo váš prospech.

Príďte ku Mne s vašou modlitbou a povedzte: „Ježišu, pod tvojou ochranou ma priveď k môjmu Otcovi a prines mi večnú spásu.“

Keď ku Mne prídete so skutočnou ľútosťou vo vašej duši, bude nebeské kráľovstvo vaše.

Váš Ježiš

obsah

1067. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.03.2014 – 20:14 hod.

Keď máte Mňa, máte všetko

Moja vrúcne milovaná dcéra, sú obdobia boja, kedy sa môžu ľudia cítiť bezmocne. Sú obdobia tragédií, kedy cítia úzkosť. A sú chvíle, kedy si človek zúfa a z jeho života sa vytráca všetka nádej. Potom sú časy núdze, kedy sa človek odlúči od tých, ktorých miluje – keď cíti, že život sa pre neho stáva príliš ťažkým, než aby ho dokázal uniesť. Vám, ktorí znášate bolesť, hovorím: volajte s prosbou na Mňa, vášho Ježiša, aby som vám odňal všetky vaše trápenia. Ponúknite Mi vaše skúšky, keď sa pre vás stávajú príliš ťažkými, než aby ste ich zvládali. V tej chvíli, keď Mi odovzdáte vaše hrozné utrpenie, zodvihnem mrak, ktorý zatemňuje vašu dušu a vnáša zmätok do vašej mysle.

Nikdy sa nevzdávajte kvôli útrapám. Nikdy sa neoddávajte pocitu, že je všetko beznádejné, pretože keď máte Mňa, máte všetko. Ja som vašou oporou v tomto živote a iba Ja vám môžem pomôcť. Človek sa vždy musí snažiť prežiť, bojovať s nespravodlivosťou, vyzdvihovať čnosť a nikdy sa nesmie báť hlásať pravdu. Ale pokiaľ vám to, čoho ste svedkami, spôsobuje veľkú bolesť a utrpenie, môžem byť pre vás oporou jedine Ja v čase týchto múk.

Nič, čo ponúka svet, vám nedokáže priniesť ozajstnú útechu v časoch vašej núdze. Iba Ja, Ježiš Kristus, som ten, ktorý vám môže poskytnúť duševný pokoj, silu a odvahu na odolávanie nenávisti, nespravodlivosti, prenasledovania a opustenosti. Som to Ja, ktorý musí byť pre vás prvou voľbou v časoch vašej núdze, kedy Ma musíte volať. Len Ja vám prinesiem pokoj, mier a oslobodenie od úzkosti, lebo Ja som láska a pokiaľ prebýva vo vašej duši láska, dokážete čokoľvek.

Váš Ježiš

obsah

Január 2014

Januar 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1029. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 24.01.2014 – 20:05 hod.

Tieto zjavenia začnú tento rok na jar, tak ako mi nariadil môj Syn

Moje drahé dieťa, daj na známosť, že sa ešte raz zjavím vo všetkých mariánskych jaskyniach, ktoré boli schválené Cirkvou môjho Syna v priebehu stáročí.

Ukážem sa na posvätných miestach, ktorými sú Lurdy, Fatima, La Salette a Guadalupe. Zjavím sa tiež v Garabandale. Tieto zjavenia začnú tento rok na jar, tak ako mi nariadil môj Syn.

Budú ma vidieť vyvolené duše so slnkom za mojou hlavou. Dvanásť hviezd bude obopínať a pretkávať tŕňovú korunu, ktorá bola vložená na hlavu môjho Syna počas jeho ukrižovania, ako znamenie pre všetkých, aby nasledovali môj príklad. Mojou úlohou je viesť všetky Božie deti po ceste pravdy a priviesť ich k môjmu Synovi.

Keď sa tieto zjavenia uskutočnia, nebudú už žiadne pochybnosti, najmä medzi tými, ktorí ma uctievajú, že hovorím pravdu, keď poviem, že už čoskoro sa uskutoční záverečná cesta, ktorá vás privedie k môjmu Synovi v týchto časoch konca, prostredníctvom Knihy pravdy.

Ak budete nasledovať mňa, vašu Matku, vezmem vás a povediem vás k môjmu Synovi. Môj Syn sľúbil veľa zázrakov, aby vám mohol otvoriť oči voči proroctvám, ktoré dáva svetu, a to prostredníctvom mojej vlastnej misie. Mnohí nedokážu prijať, že som sa zjavila na týchto osobitných miestach zjavení a odmietajú ich dôležitosť v spáse duší.

Keď sa zjavím na týchto miestach posledný raz a predstavím sa ako Matka Spásy, budete vedieť, že toto je moja posledná misia a že všetky zjavenia vedú k tomuto poslednému, aby priniesli svetu spásu, čo je neodňateľné právo každého jedného človeka.

Radujte sa, lebo tieto dni sú blízko, a keď budete počuť o týchto veciach, potom vedzte, že toto proroctvo, keď sa splní, môže pochádzať iba odo mňa, vašej milovanej Matky, Matky Spásy, Matky Božej.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

December 2013

December 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1009. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.12.2013 – 20:06 hod.

Keď sa pokúšate prepisovať Božie slovo, ste vinní z bohorúhačstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď spochybňujete moju autoritu, popierate pravdu. Keď spochybňujete moje slovo, ktoré je vytesané do kameňa, potom odmietate pravdu. Keď sa pokúšate prepisovať Božie slovo, ste vinní z bohorúhačstva. Svet bol varovaný, že nikomu – žiadnemu Božiemu vysvätenému služobníkovi, žiadnej vyvolenej duši ani žiadnemu prorokovi – nie je dovolené, aby niekedy niečo pridal alebo odobral zo slova, ktoré je ustanovené v Knihe môjho Otca. A práve toto sa presne stane, keď tí, ktorí prehlasujú, že sú vyvolení kresťanskí vodcovia mojej Cirkvi na zemi, zmanipulujú pravdu. Ten deň je veľmi blízko. To je ten deň, pred ktorým ste boli vystrihaní. Pretože ktokoľvek, kto sa odvažuje manipulovať so slovom, týmto hovorí, že je nad Bohom. No ten, kto svojim konaním alebo skutkami prehlasuje, že je nad Bohom, nemôže byť nikdy mojim zástupcom.

A práve preto, že viera človeka je taká slabá a jeho znalosti Nového Testamentu sú také chabé, budú mnohí zvedení k prijatiu herézy za pravdu. To bude znamenať ich pád.

Môj zásah sa uskutoční skrze vyliatie Ducha Svätého, aby osvietil tých, ktorí Mi zostávajú verní. Táto skúška bude teraz nasledovná. Ak skutočne veríte mojej existencii, mojej misii, môjmu ukrižovaniu, môjmu zmŕtvychvstaniu a zasľúbeniu spásy, potom nikdy nespochybníte slovo, ktoré vám bolo dané vo svätej Biblii. Ak čo i len na okamih uveríte, že by som dal svoje požehnanie akémukoľvek novému výkladu mojich Evanjelií, Božích prikázaní a všetkého toho, čo som vás kedy učil, len aby som tým vyhovel požiadavkám modernej spoločnosti, potom ste na veľkom omyle.

Deň, kedy vám najvyšší predstaviteľ, ktorý vyhlasuje, že vedie moju Cirkev na zemi, povie, že na niektorých hriechoch už viacej nezáleží, je dňom začiatku konca. Pretože to bude deň, pred ktorým sa musíte mať na pozore. Bude to deň, kedy moja Cirkev vstúpi do obdobia temnoty. Od tohto dňa nesmiete nikdy podľahnúť pokušeniu, aby ste Ma zapreli a tým popreli pravdu. Lži nesmú byť nikdy prijaté namiesto pravdy.

Váš Ježiš

obsah

1008. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 29.12.2013 – 19:48 hod.

Vy všetci ste dostali pravdu, ale veľa vás na ňu zabudlo. Nudí vás. Príliš vás zaťažuje.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som na začiatku odhalil tajomstvá Knihy pravdy, povedal som ti, že táto kniha bola predpovedaná prorokom – celkove trom – symbolicky predstavujúcich Najsvätejšiu Trojicu. Nepovedal som vám tieto veci, aby som vás vystrašil. Povedal som vám tieto skutočnosti preto, aby ste Mi úplne dôverovali.

Moja dcéra, plán môjho Otca šíriť obrátenie bol zahájený vo chvíli, keď sa začala táto misia. Toto obrátenie v čase veľkého odpadlíctva, ľahostajnosti a nehanebnej nevšímavosti k Božiemu slovu, je veľmi potrebné. Božím deťom bola daná pravda v Najsvätejšej knihe, ale veľa z toho, čo obsahuje, má len malý vplyv na ľudí v dnešnom svete. Ako by aj mohlo? Toľkí sú rozptýlení zábavou, ľahkovážne sa bavia a rýchlo siahajú po čomkoľvek, čo im prináša vzrušenie. Dokonca aj pravda o stvorení človeka bola zavrhnutá. Pravdu namiesto toho nahradili absurdnou vierou v mnohých falošných bohov, ktorých si sami vytvorili. Ich praktiky mágie a diabolské zahrávanie sa s okultizmom pritiahli pozornosť mnohých a podnietili predstavivosť tých, ktorí vo svojich životoch prahnú po senzáciách.

Potom sú takí, ktorí svoje znalosti o duchovnom svete zneužívajú a ktorí spôsobili, že sa odo Mňa vzdialilo mnoho duší. Aby získali moc duchovných darov, zvú tieto úbohé duše namiesto toho ducha zla, keď vyvolávajú duchov tých, ktorí vošli do pekla. Títo duchovia ich budú len vťahovať do siete, z ktorej sa sami nikdy nevymocú. Tí, ktorí sa zapodievajú praktikami New Age, čarodejníctvom, tarotovými kartami a veštením, budú príčinou hrozných útrap iných, aj keď si v mnohých prípadoch neuvedomujú, akú škodu tým páchajú. Všetci takýto ľudia, ktorí uprednostňujú falošných bohov na úkor pravého Boha, sú vinní z pohanstva – odporného hriechu – keďže poznali pravdu skôr, ako sa od nej odvrátili.

Potom sú to tí, ktorí iných preklínajú, keď sa zaoberajú satanizmom. Sú takí skazení, že sa mi neustále vysmievajú a konajú tieto zlé skutky preto, lebo už uzavreli zmluvu s diablom. Čokoľvek pre nich urobím, nič ich nezmení. Ó, aké slzy horkosti roním nad týmito úbohými zvedenými dušami.

Potom sú takí, ktorí Ma poznajú, ale trávia iba málo času v mojej spoločnosti. Veľmi Ma zarmucujú, pretože spásu svojich duší považujú za samozrejmosť. Domnievajú sa, že im bolo dané prirodzené právo na večný život, ale nepomyslia na to, že si ho musia zaslúžiť. Mnohí z nich sú takí samoľúbi, že sú ľahostajní k sviatostiam a málokedy dbajú na Desatoro Božích prikázaní, pretože neveria, že by sa ich to dnes ešte týkalo. Poväčšine neveria v existenciu pekla a očistca. Uberajú sa veľmi nebezpečnou cestou. Už čochvíľa budú ešte viac oklamaní, keď ich budú kŕmiť novým zriedeným učením, ktoré zavedú moji nepriatelia. Teraz potrebujú mnoho modlitieb.

A nakoniec sú to tí, ktorí sú Mi najbližšie a ktorí sú sčítaní vo všetkých svätých záležitostiach. Sú to tie duše, ktoré Mi prinášajú veľkú útechu a o ktoré sa opieram. A predsa sa nájdu medzi nimi takí, ktorí nežijú podľa pravdy. Kážu pravdu, no nekonajú v súlade s mojim učením. Nemilujú iných tak, ako by mali. Dívajú sa zvrchu na tých, o ktorých si myslia, že majú menej znalostí, než oni sami ohľadne všetkého, čo súvisí so svätými vecami. Niektorí sa považujú byť viacej ako ostatní a za viac obľúbených v očiach Boha. Títo pokrytci vo Mne vyvolávajú najväčšie rozhorčenie, lebo nevidia, ako v mojich očiach hrešia.

Takže vidíte, že pravda sa nesmie nikdy považovať za samozrejmosť. Vy všetci ste dostali pravdu, ale veľa vás na ňu zabudlo. Nudí vás. Príliš vás zaťažuje – zaberá vám mnoho času – pretože mnohí z vás sa na pravdu dívate ako na niečo, čo už viac nezodpovedá vášmu dnešnému zaneprázdnenému životu. Mnohí z vás Ma zaprú a potom nakoniec úplne zavrhnú, keď vás budú kŕmiť lžami tí, ktorí vás chcú odviesť od spásy. To je dôvod, prečo sa musíte učiť pravde ešte raz.

Môže byť len jedna pravda a ňou je pravda, daná Bohom na počiatku.

Váš Ježiš

obsah

1007. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 28.12.2013 – 23:50 hod.

Môj Syn ma poveril, aby som svetu priniesla túto dôležitú správu

Moje dieťa, môj Syn ma poveril, aby som svetu priniesla túto dôležitú správu. Želá si, aby všetci, ktorých rodiny a priatelia odmietajú Boha a popierajú môjho milovaného Syna Ježiša Krista, vedeli, že ich zahrnie svojimi milosťami, ak sa budú za nich modliť túto špeciálnu modlitbu Modlitbovej kampane. Vtedy, keď sa budete modliť túto modlitbu, On prejaví ku každému z nich veľký súcit a zachráni ich a odtiahne z pokraja záhuby.

Toto je „Modlitba milosrdenstva“ v rámci Modlitbovej kampane (131):

Ó, moja drahá Matka Spásy, prosím Ťa, vypros u svojho Syna Ježiša Krista, aby bol milosrdný k (tu menujte všetkých, za ktorých prosíte) počas Varovania a tiež v posledný deň skôr ako predstúpia pred tvojho Syna.

Prosím Ťa, oroduj za každého z nich, aby boli zachránení a tešili sa z plodov večného života. Ochraňuj ich každý deň a priveď ich k tvojmu Synovi, aby im bola ukázaná jeho prítomnosť a nadobudli tak duševný pokoj a získali veľké milosti. Amen.

Kvôli tejto misii môj Syn preukáže mimoriadne milosti dušiam, ktoré potrebujú jeho milosrdenstvo. Bude vždy štedrí, pokiaľ budú duše žiť podľa jeho svätého slova a uvítajú Ho vo svojich srdciach.

Choďte a radujte sa, pretože toto je jeden z najvzácnejších darov, ktoré udelil všetkým tým, ktorí odpovedali na jeho volanie z nebies.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

1006. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 28.12.2013 – 23:36 hod.

Všetky jeho deti sú súčasťou jeho výnimočnej rodiny

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí, ktorí veria v Boha, majú len chabú predstavu o tom, kto On je a prečo stvoril svet.

Môj Otec je láska. Všetci, ktorí Ho obklopujú, Ho milujú tak, ako keď by ste si predstavili lásku k veľmi úctyhodnému Otcovi. Byť s Ním je ten najprirodzenejší pocit a každý v nebi je s Ním v úplnej jednote. Cítia sa byť zaopatrení, veľmi milovaní a to im prináša úplný pocit spolupatričnosti. Keď sa všetci, ktorým sa dostalo priazne v kráľovstve môjho Otca, s Ním spoja, prežívajú extázu, ktorá sa nedá porovnať s ničím, čo poznáte na zemi. Keď vy, ktorí nasledujete Mňa, Ježiša Krista, a ktorí sa so Mnou spájate v jednote, spoznáte môjho Otca, tiež zakúsite tento pocit spolupatričnosti.

Všetky Božie deti sú súčasťou jeho výnimočnej rodiny a On miluje každé jedno z nich s neochabujúcou náruživosťou. Tým, ktorí sú požehnaní milosťami z neba a cítia spätosť k môjmu Otcovi, hovorím: Musíte vedieť, že vtedy, keď sa s Ním budete zhovárať vo svojom srdci, budete na jednej strane pociťovať bázeň. No na druhej strane budete cítiť, že ste milovaní a podvedome – bez toho, aby ste tomu rozumeli – budete vedieť, že ste jeho dieťaťom. Toto platí pre všetky Božie deti nezávisle na ich veku, keďže vek v Božom kráľovstve neexistuje. Všetky duše sú pozdvihnuté v súlade s ich stavom a v závislosti od toho, ako naplnili vôľu môjho Otca.

Oh, ako sa zabudlo na môjho Otca a ako veľmi je nepochopený. On nie je hrozivý. A predsa je jeho spravodlivosť konečná. Je láskyplný a spravodlivý a urobí všetko možné pre to, aby obnovil svet a náležite ho pripravil tak, aby mohol prijať Mňa, jeho milovaného Syna.

Nikdy nesmiete mať pocit, že nemôžete zavolať na môjho Otca, pretože On je vašim všemohúcim Otcom, ktorý dal príkaz na začatie života a ktorý dáva príkaz na ukončenie života. Dodržujte prikázania môjho Otca. Prijmite s vďačnosťou jeho dar môjho narodenia, smrti a vzkriesenia a večný život bude váš.

Váš Ježiš

obsah

1005. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 26.12.2013 – 14:20 hod.

Moje plány na záchranu celého sveta sú pripravené a len tak sa nevzdám ani jednej duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, túžim po tom, aby som každému z vás poskytol útechu v týchto časoch. Moje plány na záchranu celého sveta sú pripravené a len tak sa nevzdám ani jednej duše. Každé jedno Božie dieťa je schopné milovať – dokonca aj tie, ktoré sa oddelili od Boha. Každá duša bola zrodená s darom lásky – darom Boha, ktorý v nich prebýva aj vtedy, keď Ho v sebe nespoznávajú.

Láska je vlastnosť, ktorú satan nenávidí, pretože Boh je láska. Každý, kto miluje inú osobu, cíti vo svojom srdci radosť. Láska je tým najprirodzenejším citom a ona je tá, ktorá udržiava Božie svetlo, aby žiarilo vo svete temnoty. Satan napadne lásku pri každej príležitosti. Uchmatne ju tým, ktorí mu to umožnia a zamení lásku za mnohé nebezpečné náhražky. Keď napáda sviatosť manželstva, oslabuje lásku v každom takomto zväzku, až kým nezostane už len nenávisť. Rozbíja priateľstvá. Spôsobuje rozdelenie, nedôveru a nenávisť, kedykoľvek a kdekoľvek sa mu to umožní. Je príčinou vrážd a násilností medzi ľuďmi, útlaku, mučenia a vojen. Keď satan útočí na prirodzený zákon lásky, stvorený mojim Otcom, vťahuje ľudí do strašného utrpenia. Nebudú mať pocit pokoja dovtedy, dokiaľ bude v ich životoch chýbať láska. Nebudú mať dôveru v iných tam, kde niet lásky a kým prebýva v duši človeka nenávisť, bude sa on alebo ona správať k ostatným veľmi surovo.

Nenávisť nemôže nikdy pochádzať od Boha. Nenávisť pochádza od diabla. Ten, kto nenávidí, napodobňuje vlastnosti, ktoré sú späté so satanom. Tým, že napodobňuje satana, človek často krát maskuje nenávisť s milotou a pokryteckou pretvárkou. Ten, kto druhého nenávidí, bude veľmi často tvrdiť, že hovorí z lásky len preto, aby iných zmiatol, keď im spôsobuje ujmy. Človek, ktorý nenávidí, si rovnako, ako satan, dá pozor, aby nedal na sebe znať svoju nenávisť. Mnohí budú tvrdiť, že konajú v dobrom úmysle, pretože považujú za potrebné hájiť spravodlivosť. A predsa, akýkoľvek akt nenávisti nemôže priniesť nikdy dobré ovocie, pretože tento, rovnako ako hnijúce mäso, spôsobí rozklad a potom i smrť duše.

Láska je všetkým, čo má v mojich očiach význam. Buďte si istí, že všetci, ktorí sú naplnení láskou, či už k iným alebo k Bohu, sú už zahrnutí do mojej priazne. Tým, ktorí sú zahrnutí do Božej priazne, preukážem veľké milosrdenstvo. Tým, ktorí majú v dušiach nenávisť, nebude preukázané milosrdenstvo až dovtedy, pokým sa najprv nevykúpia v mojich očiach. Musíte pamätať na to, že nenávisť v akejkoľvek podobe – obzvlášť vtedy, ak sa prejavuje v mojom svätom mene – prinesie skazu duše.

Moja láska je väčšia ako tá, ktorú pociťuje ktokoľvek z ľudí. Ona presahuje vaše chápanie. Pre nesmiernu veľkosť mojej lásky k vám naplním každého z vás mojim Duchom Svätým. Moja láska bude priťahovať lásku vo vašich srdciach nezávisle od toho, aká nepatrná by bola v každej jednotlivej duši. A preto vás prosím, nesmiete sa nikdy vzdávať nádeje, že prinesiem spásu celému svetu, pretože moja trpezlivosť je nekonečná a moja láska je večná.

Váš Ježiš

obsah

1004. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.12.2013 – 05:10 hod.

Budúce Vianoce bude oslava mojich narodenín nahradená veľkolepou ceremóniou

Moja vrúcne milovaná dcéra, ja som Slovo, ktoré sa stalo telom. Moje telo objíma dnešný svet, no tento svet, aj keď oslavuje Vianoce, je voči môjmu plánu spásy ľahostajný.

Vianoce už viac nie sú oslavou môjho narodenia, ale pohanskou náhražkou, kde sa všetka pocta vzdáva honbe za falošnosťami. Aká slabá sa stala viera kresťanov. Ako len zabudli na všetko to učenie, ktoré som poskytol svetu. Koľko len pozornosti venujú materiálnemu pohodliu, ktoré sa obráti na prach, pričom úplne ignorujú stav svojich duší.

Dostali ste sa do obdobia, v ktorom je viera väčšiny kresťanov natoľko slabá, že len sotva sa rozpráva alebo padne zmienka o mojom oslávenom Božstve. Moje učenie už viac nemá žiaden zásadný význam vo vašich životoch a mnohí kňazi Ma už nemilujú tak, ako by mali. Nie, moja dcéra, v skutočnosti Ma vôbec nepoznajú.

Neuspokojím sa, pokým si nevypočujete môj hlas a neprebudím vás volaním, aby ste obnovili vašu vieru. Už čo nevidieť sa vaša viera vo Mňa oslabí ešte viac. Budete takí zamestnaní a pohrúžení do politických záležitostí krajín, v ktorých sa rozmáhajú vojny a chudoba, že na Mňa zabudnete. Budú to moji nepriatelia, vydávajúci sa za mojich služobníkov, ktorí Ma nahradia vo vašej viere a ktorí vás viac a viac odo Mňa budú odvádzať.

Budúce Vianoce bude oslava mojich narodenín nahradená veľkolepou ceremóniou, ktorá bude oslavovať prácu podvodníkov, ktorí sa budú predvádzať v mojej Cirkvi, odetí do rób, slúžiacich im len na to, aby oklamali veriacich. V ten deň budú tlieskať bohu sociálnej spravodlivosti, ľudským právam a peniazom, o ktorých povedia, že ich vyzbierali pre hladujúcich tohto sveta. Ale vedzte nasledovné. Všetky tieto veci, ktoré sa v mojom svätom mene prezentujú svetu, slúžia iba jedinému účelu – aby ste boli odvedení od môjho Slova, ktorým je moje telo. Mojim telom je moja Cirkev. Keď tí, ktorí vravia, že sú mojou Cirkvou, si nectia moje sväté slovo, ale miesto toho sa angažujú vo svetovej politike a snažia sa ju ovládnuť, nikdy nemôžu potom povedať, že sú odo Mňa. Prišiel čas, aby nastalo rozdelenie – predpovedaný rozkol – a stane sa to rýchlo.

Môžete milovať len jedného Boha a jediná cesta k môjmu Otcovi je skrze Mňa, jeho jednorodeného Syna. Ak sa odo Mňa oddelíte tým, že budete nasledovať politické kampane, majúce za cieľ podporu ľudských práv a sociálnej spravodlivosti, ktoré sa stanú náhražkou môjho slova, potom Ma zapriete.

Moje srdce je v tomto čase skľúčené. Dávam vám túto výstrahu, aby ste neupadli do omylu a do tej najzákernejšej pasce, ktorú pred vás nastražia stúpenci môjho úhlavného nepriateľa – diabla.

Váš Ježiš

obsah

1003. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 23.12.2013 – 18:36 hod.

Táto nová a nehanebná napodobenina Božieho slova nechá mnohých uveriť, že je jednoducho len modernou, aktualizovanou verziou Nového Zákona

Moje dieťa, temnota doľahne na Cirkev môjho Syna tak náhle, že mnohým to úplne vyrazí dych, tak veľmi budú šokovaní. O mojom Synovi Ježišovi Kristovi kráľovi prehlásia, že už nie je viac kráľom. Namiesto Neho budú povýšení pohanskí bohovia a všetky ostatné náboženstvá vrátane tých, ktoré nepochádzajú od Boha a oni všetci zaujmú miesto v Cirkvi môjho Syna na zemi.

Svet sa bude dívať na nové vyhlásenie takzvaného kresťanstva ako na dobrú správu. Vo svete zavládne radosť, pretože mnohí uvítajú to, čo budú považovať za veľkú toleranciu každého druhu konania, ktoré sa až doposiaľ pokladalo za hriech v Božích očiach.

Keď môj Syn chodil po zemi, farizeji odmietli pravdu. Verili len tomu, čo im vyhovovalo a verili mnohým lžiam. Neprijali by podávanú ruku môjho Syna, keď hlásal sväté Božie slovo. Opäť nadišiel čas, aby môjho Syna zapreli tí, ktorí prehlasujú, že poznajú pravdu. Myslím tým jeho sväté slovo v podobe, v akej je hlásané v najsvätejších Evanjeliách. Už čoskoro bude zavrhnutá najsvätejšia kniha a všetkým v Cirkvi môjho Syna i mimo nej bude ohlásená jej nová rúhavá náhražka. Mnohí budú oklamaní.

Nepriatelia môjho Syna sú natoľko ľstiví, že mnohých primäjú uveriť, aby túto novú a nehanebnú napodobeninu Božieho slova jednoducho považovali za modernú, aktualizovanú verziu Nového Zákona. Slovo môjho Syna bude zneužité a pozmenené tak, aby vyjadrovalo niečo nové – niečo, čo On nikdy nepovedal. Zlý bude vždy klamať svet cez nepriateľov môjho Syna, zneužívajúc pritom pravdu ako východisko pre lži. Vždy budú napádať to, čo je pravdivé, keď zneužijú pravdu na to, aby zhanobili slovo môjho Syna.

Ako prvé začnú s jeho slovom a zničia ho – najskôr tým, že ho budú zosmiešňovať a potom tým, že ho zavrhnú, keď uprednostnia bludy. Potom zaútočia na jeho telo. Slovo sa stalo telom v podobe môjho Syna. Vtedy ukrižovali môjho Syna a teraz, keď príde znova, aby obnovil zem, zničia svätú Eucharistiu. Všetci, ktorí majú vieru, musia vytrvať počas týchto strašných pôrodných bolestí, pretože keď bude po všetkom, Syn človeka povstane a príde si vyžiadať späť svoje kráľovstvo na zemi. Tí, ktorí môjho Syna milujú, Mu vždy musia vzdávať úctu a nikdy Ho nesmú zaprieť.

Musíte byť pripravení žiť podľa pravdy a nikdy nesmiete podľahnúť lžiam, ktoré sa budú šíriť po celom svete a ktoré už čoskoro budú ohlásené ako nové svetové náboženstvo. Vtedy, keď budete vidieť, že sa dejú tieto veci, si môžete byť istí, že je už blízko čas Druhého príchodu jediného pravého Spasiteľa Ježiša Krista, kráľa ľudstva.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

1002. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 22.12.2013 – 15:56 hod.

Už zakrátko Ma uvidíte v celej mojej nebeskej sláve a potom konečne pochopíte tajomstvo môjho Božstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len svet spozornie, keď si už zakrátko uvedomí moju prítomnosť. Každý národ, každá krajina a každá domácnosť bude mať vedomie o mojej prítomnosti a nenájde sa nikto, kto by ju poprel, aj keď u niektorých nebude ochota, aby dosvedčili môj zásah. Je potrebné, aby ste potom, keď nastane Varovanie, všetci prijali skutočnosť, že je to veľkým znamením z nebies. Bude to dôkazom lásky, ktorú Boh prechováva ku všetkým svojim deťom.

Vaša opustenosť, plynúca z odlúčenosti od Boha, sa v tento deň skončí. Tým z vás, ktorí chcú, aby sa im dostalo vytúženej ochrany od strastí, ktoré v dnešnom svete existujú, dávam na vedomie toto: Zotriem vám vaše slzy. Odpustím vám vaše hriechy. Všetkým vám budem žehnať, nevynímajúc z toho ani tých, ktorí sa Mi obrátia chrbtom, a budem sa nádejať, že prídu bežiac ku Mne späť, aby som ich mohol zachrániť.

Svet patrí Mne. Božie deti sa spolu zídu a všetci, ktorých mená sú zapísané v Knihe života, budú uchvátení do môjho náručia. Modlite sa, aby sa zbavili pochybností tí, ktorí ich majú; aby tí, ktorí sú v strašnej temnote, Ma prosili o milosrdenstvo a aby tí, ktorí Ma popierajú, Ma konečne spoznali.

Nesmiete nikdy dopustiť, aby vás odporcovia môjho svätého slova odviedli preč odo Mňa, vášho milovaného Ježiša. Už zakrátko Ma uvidíte v celej mojej nebeskej sláve a potom konečne pochopíte tajomstvo môjho Božstva.

Váš Ježiš

obsah

1001. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 22.12.2013 – 15:19 hod.

Cez zázrak osvietenia svedomia On, môj Syn, prinesie svetu radosť, lásku a nádej

Moje dieťa, prosím daj na známosť, že môj drahý Syn sa pripravuje na svoj veľký zásah milosrdenstva. Následkom neho sa svet obnoví a mnohí sa budú tešiť z nanovo získanej slobody, zbavenej pochybností o Božej existencii.

Akí osamelí sú tí, ktorí nepoznajú môjho Syna. Vtedy, keď môj Syn stál na hore krátko pred svojim nanebovstúpením, boli jeho učeníci zmätení a ustráchaní kvôli odlúčeniu, ktorému bez Neho museli čeliť. Mnohí z nich podľahli panike a úpenlivo prosili môjho Syna, aby ich neopúšťal. On ich utešoval, keď im trpezlivo vysvetľoval, že toto odlúčenie bude len dočasné a že im pošle pomoc. Tou pomocou, o ktorej sa zmienil, bol dar Ducha Svätého. Potom im povedal: „Nebojte sa, pretože vďaka pomoci toho, koho vám pošlem, nebudete sami. Vždy budem s vami v podobe Ducha Svätého.“

A hoci povedal každému, že sa jedného dňa opäť vráti, oni Ho v skutočnosti nechápali, čo tým má na mysli. Niektorí sa domnievali, že uplynú týždne do doby, kedy sa dám znova poznať. Nezabúdajte však, že v Božom čase môže byť deň kedykoľvek. Tento deň sa teraz blíži a všetky proroctvá sa v súlade so znameniami konca času uskutočnia tak, ako boli predpovedané. Nech nie je strach vo vašich srdciach, drahé deti, pretože už čoskoro nastane pre vás čas radosti. Nebude už viac sĺz ani zármutku, pretože veľký deň môjho Syna príde náhle a On zhromaždí všetkých, ktorí sú jeho, do svojho svätého náručia.

Modlite sa za veľké Božie dobrodenia a za veľké milosrdenstvo, ktoré má Boh v hojnosti pre každé jedno zo svojich detí vrátane tých dobrých, zlých a ľahostajných. Cez zázrak osvietenia svedomia On, môj Syn, prinesie svetu radosť, lásku a nádej.

Buďte vďační za toto veľké milosrdenstvo. Láska môjho Syna k vám nikdy nepominie, nezoslabne ani sa vám nikdy neodoprie, pretože vy patríte jemu. Ste jeho. Ste Božími deťmi. Nepatríte satanovi.

Modlite, modlite, modlite sa, aby si ľudstvo namiesto klamu a strašného smrteľného zovretia, ktoré zlý uplatňuje na slabých, zvolilo milosrdnú ruku môjho Syna.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

1000. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.12.2013 – 20:13 hod.

Nemôžete oddeliť moju Cirkev od slova – tela – pretože potom nemôže existovať

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí, ktorí ťa skrze moje sväté slovo obviňujú, že bojuješ proti autorite mojej Cirkvi, musia počúvať moje volanie.

Cirkev, ktorú som Ja, Ježiš Kristus, založil, bola vystavaná na pevnej skale a nezávisle od toho, ako veľmi je moja Cirkev – moje telo – napádaná, brány pekelné ju nikdy nezničia. Satan a jeho vyslaní agenti budú vždy napádať iba to, čo je pravé, čo je pravdivé a čo je odo Mňa. Na to sústredí celú svoju energiu – na moju Cirkev. V mojej Cirkvi som prítomný skrze moje telo, najsvätejšiu Eucharistiu. Moji nepriatelia sa vždy zamerajú na najsvätejšiu Eucharistiu, pretože ona je nielen symbolom mojej lásky, môjho zasľúbenia vykúpiť svet, ale je súčasne aj mojim telom. Ona žije a dýcha, pretože Ja, Ježiš Kristus, som ten, kto v nej prebýva. Vo svätej Eucharistii budem prebývať takmer až do konca, no moja Cirkev nikdy nezahynie.

Moje slovo sa stalo telom a vy, moje deti, zostanete skrze moje telo blízko Mňa. Keď v minulosti moji nepriatelia útočili na moju Cirkev, ona sa vtedy zjednotila a bojovala proti jej odporcom. Ale keď je moja Cirkev napádaná duchom zla zvnútra, bude to narážať len na veľmi malý odpor sekulárneho sveta.

Satan neútočí na svoje vlastné dielo. Ja ako Syn človeka sa nikdy nevzdám svojej Cirkvi a to je dôvod, prečo je pre satana nepreniknuteľná. Moji nasledovníci zostanú verní mojej Cirkvi až do posledného dňa. No počet ľudí, ktorí nebudú chápať, že útoky na moju Cirkev prichádzajú z jej vnútra, bude vysoký. Väčšina z nich sa uspokojí s úpravami, ktoré sa zavedú v Božích zákonoch a vo svätení sviatostí. Prehltnú lži ohľadne toho, že moderný život si žiada modernú Cirkev a že dnešní ľudia musia mať možnosť robiť rozhodnutia, ktoré vychádzajú z ich vlastnej slobodnej vôle – bez ohľadu na to, či tým Boha urážajú alebo nie.

Potom, ako Boha urazia a dopustia sa bohorúhačstva znesvätením svätej Eucharistie, už naďalej nebudú súčasťou mojej Cirkvi. Celistvosť mojej Cirkvi bude zachovaná. Moja Cirkev zostane stáť vďaka tým, ktorí budú zachovávať vernosť voči Božiemu slovu – slovu, ktoré sa stalo telom. Pretože nemôžete oddeliť moju Cirkev od slova – tela – pretože potom nemôže existovať.

Sľúbil som, že moju Cirkev ochránim pred pekelnými bránami a teraz to robím cez prípravu mojich verných vysvätených služobníkov, aby pri Mne stáli a zostali Mi verní a oddaní až do Veľkého dňa. Ja svoj sľub nikdy neporuším.

Váš Ježiš

obsah

999. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.12.2013 – 23:16 hod.

V deň súdu konečne pochopíte Božiu moc

Moja vrúcne milovaná dcéra, na môj príkaz satan a všetci jeho démoni ustúpia. Napriek všetkej ich moci nie sú ničím predo Mnou, Synom človeka, Ježišom Kristom. Aj napriek všetkej mojej pokore, všetkým mojim obetám a mojim prosbám k ľuďom, aby dovolili mojej láske pritiahnuť ich ku Mne, nesmie byť nikdy podceňované moje Božstvo. Nikdy si nesmiete nesprávne vysvetľovať moju moc, pretože Ja som všemocný a všemohúci a moje kráľovstvo potrvá naveky v spoločenstve s ľuďmi alebo bez nich, ktorí majú slobodnú vôľu a tým aj voľbu nasledovať Ma alebo nenasledovať.

Aj keď kvôli ľudskej slabosti, spôsobenej hriechom, je každý človek náchylný voči pokušeniu satana, nesmiete sa nikdy domnievať, že on má všetku moc, pretože tomu tak nie je. Všetci démoni, vrátane ich majstra – šelmy, Mi na môj príkaz padnú k nohám. Neviete to? Pretože je iba jeden, ktorý má Božstvo, aby všetci, nad ktorými má moc, padli k jeho nohám a tým som Ja, Ježiš Kristus.

Aby ste získali Božiu priazeň, musí každý jeden z vás prísť ku Mne. Milujem vás. Priťahujem vás k sebe. Úpenlivo vás prosím. Ponižujem sa pred vami. Prv, ako som zomrel, som sa kvôli vám nechal vláčiť po zemi i po blate. Už čoskoro budete stáť predo Mnou. V deň súdu konečne pochopíte Božiu moc a potom spoznáte, aké je to prísť tvárou v tvár pred Božie svetlo. Moje svetlo je také silné, že len tí, ktorí sú čistí a pokorní, ho dokážu zniesť. Ono mnohých z vás prinúti padnúť na zem, keď si budete predo Mnou zakrývať svoju tvár. Len máloktorí z vás sú spôsobilí, aby sa postavili predo Mňa, no napriek tomu vás k sebe budem priťahovať dovtedy, kým nebudete stáť tam, kde vám je určené, v plnej odovzdanosti a úplnej poslušnosti voči Mne. V ten deň sa vaša slobodná vôľa skončí.

Váš Ježiš

obsah

998. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 18.12.2013 – 16:40 hod.

Len Božie svetlo vám môže priniesť večnú blaženosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, začiatok je bez konca. Akonáhle môj Otec stvorí život a človek sa po prvý raz nadýchne, bude existovať v tele a za tým v duši naveky.

Najväčším tajomstvom večného života je jeho existencia nezávisle od toho, či si ho človek zvolí alebo nie. Človek dostal dar slobodnej vôle a až do svojho posledného výdychu na zemi sa môže rozhodnúť. Môže žiť svoj život tak, ako najlepšie vie v súlade s Božími zákonmi a tým si zaslúžiť svoju spásu, alebo môže premárniť pravdu o Božej existencii a žiť svoj život podľa svojich vlastných želaní. Keď uspokojuje svoje vlastné žiadostivosti, chamtivosti a túžby v protiklade s Božím slovom, berie na seba veľké riziká, ktoré budú mať následky vo večnosti.

Tí, ktorí budú mať to šťastie a získajú spásu v najväčšej sláve, budú žiť večný extatický život v Božom kráľovstve. Budú sa tešiť zo všetkej tej nádhery v jednote s Božou vôľou a ich životy budú nikdy sa nekončiacim dokonalým bytím. Tí, ktorí sa rozhodnú, že sa obrátia Bohu chrbtom, a to aj napriek tomu, že vynaložím všetko úsilie, aby som zachránil ich úbohé duše, budú mať tiež večnú existenciu. Žiaľ, budú znášať hrozné muky v osamelej a zúfalej beznádejnosti. Aj oni budú vzkriesení spolu so živými a mŕtvymi, ale ich existencia bude bolestná, pretože nikdy neuvidia Božie svetlo. Len Božie svetlo môže priniesť večnú blaženosť.

Keď na tejto zemi naposledy vydýchnete, znamená to jedine toľko, že ste potom vzatí do ďalšej etapy vašej cesty vo večnosti. Je len jedna cesta, ktorou sa máte uberať, a tou je tá, po ktorej prídete ku Mne. Každá iná cesta vás dovedie do hrôzostrašnej existencie a predsa je toľko veľa poblúdených duší, ktoré veria, že poznajú pravdu, keď odmietajú existenciu večnosti.

Nesmiete nikdy odmietnuť pravdu, pretože jedine pravda vám môže priniesť večnú spásu.

Váš Ježiš

obsah

997. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.12.2013 – 19:25 hod.

Cez sviatosť krstu je oslabená moc šelmy

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď ste blízko môjho srdca a keď sa Mi duše úplne odovzdajú, stane sa niekoľko vecí.

Ako prvý sa vytratí všetok strach, plynúci z ľudského zasahovania do vášho života. Namiesto neho sa dostaví pokoj a uspokojenie, ktoré pochádzajú odo Mňa, keď opravdivo prebývam vo vašom srdci a vo vašej duši. Žiadna urážka, osočovanie či kritika nedokáže preniknúť do vašej duše, pretože túto bolesť odovzdáte Mne. Preto, ak čelíte takýmto útokom, musíte vždy zostať pokojní a mlčanliví.

Ďalšou milosťou, ktorú dostanete, bude sila odolávať pokušeniu k hriechu. Toto pokušenie, ktoré diabol predkladá pred všetky duše každý jeden deň, je veľmi silné a len veľmi málo ľudí má silnú vôľu, aby sa vyhlo upadnúť do hriechu. Ale ak ste Mi odovzdali vašu vôľu, bude to moja vôľa, ktorá vo vás bude prebývať a ktorá potom odolá pokušeniam, ktoré pred vás budú kladené.

V žiadnom prípade nikdy nepodceňujte to, pod akým veľkým satanovým zovretím je ľudská rasa. Táto sila je ako ničivá búrka a rovnako, ako vás prudký, divoký poryv vetra dokáže zraziť k zemi, je pokušenie, ktoré vám nastražil diabol, podobné sile, ktorá vás behom sekúnd zachváti a doženie do hriechu, ktorého ste sa snažili vyvarovať.

Človek sa rodí s hriechom. Cez sviatosť krstu je oslabená moc šelmy. Potom, ako prechádzate mnohými skúškami a pokušeniami života, je každá osoba zvádzaná ku všetkým možným hriechom. A iba tí, ktorí sa budú zo všetkých síl snažiť vyvarovať sa hriechu, zvíťazia v neúprosnom boji, ktorý zvádza diabol, aby pohltil vaše duše. To si vyžaduje, aby ste so Mnou pravidelne komunikovali. Jediné, čo musíte urobiť, je komunikovať so Mnou vašimi vlastnými slovami. Pravidelne Ma proste, aby som vám odpustil hriechy, ktoré úprimne ľutujete. Pravidelne prijímajte sviatosti. A konečne Mi dôverujte, pretože potom, keď tak urobíte, mám moc vás pritiahnuť späť z pokraja hriechu. Ak Mi odovzdáte svoju vôľu, potom sa moja vôľa stane hnacou silou, aby vás ochránila pred satanom.

Vaša duša získa na dokonalosti, ak sa Mi úplne odovzdáte.

Váš Ježiš

obsah

996. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 15.12.2013 – 16:45 hod.

Pýcha je nebezpečnou vlastnosťou, lebo človeku nahovára, že je väčší ako Boh

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudstvo nepozná Božie zákony a Božiu vôľu môjho Otca. Človek je Boží tvor a ako taký nedostal dar poznania ohľadom mnohých tajomstiev, známych len anjelom a svätým v nebi. A tak nie je možné jednému človeku hovoriť, že vie, prečo môj Otec dopúšťa, aby sa určité udalosti vo svete stali a druhému človeku tvrdiť, že je zasvätený do pôvodu vesmíru. Človek je iba služobníkom Boha, no Boh, keďže chcel vytvoriť človeka na svoj dokonalý obraz, ho obdaroval mnohými darmi a talentami. Nikdy nedal človeku poznanie o strome života a to bolo z istého dôvodu. Človek zničil svoje postavenie v Božích očiach vtedy, keď sa Adam a Eva od Neho oddelili kvôli hriechu pýchy.

Hriech pýchy dodnes pokračuje a je príčinou mnohých odlúčení od Boha. Pýcha je nebezpečnou vlastnosťou, lebo človeku nahovára, že je väčší ako Boh. Pýcha navádza človeka k tomu, aby sa miešal do Božích zákonov samotného Božstva. To v sebe zahŕňa aj presvedčenie človeka, že má právo, aby rozhodoval o tom, komu je daný dar života a kto má právo ho vziať.

Pýcha tiež privádza človeka k presvedčeniu, že vie, ako vznikol vesmír, aj keď si v skutočnosti nie je vedomý takého zázraku. Jedine Boh má moc čokoľvek stvoriť. Iba Boh môže rozhodnúť o tom, ako ďaleko dovolí človeku skúmať alebo manipulovať s jeho stvorením. Napriek tomu je človek presvedčený, že pozná na všetko odpoveď. Ak si človek myslí, že má moc nad svojim vlastným osudom a osudom iných, upadá do vážneho omylu, pretože keď bude napodobňovať hriech Lucifera, bude zavrhnutý. Keď človek odmietne odpovedať svojmu stvoriteľovi, potom On, jeho Stvoriteľ, tam už viac nebude, aby ho v posledný deň utešil.

Nikdy nesmiete dovoliť pýche, aby vás presvedčila, že poznáte všetky veci tohto sveta ako aj tie mimo neho, pretože to nie je možné. Namiesto toho musíte počúvať a prijímať pokyny, uvádzané vo svätom Evanjeliu, aby ste tak mohli žiť v pokoji a v súlade s vôľou môjho Otca. Pretože ak sa pred Ním pokoríte, ukáže vám veľkú slávu a potom v posledný deň budete rozumieť veľkému tajomstvu jeho slávneho kráľovstva.

Váš Ježiš

obsah

995. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 14.12.2013 – 15:17 hod.

Boli ste pripravovaní tri roky. Povstaňte, zodvihnite svoj kríž a nasledujte Ma

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes sa začali prípravy na môj zásah veľkého milosrdenstva, aby sa ľudské srdcia premenili z kameňa na zlato. Znamenia v počasí budú viditeľné pre tých, ktorých oči dokážu vidieť a ktorí sú bdelí voči môjmu prísľubu, že každému poskytnem rovnakú príležitosť na spásu.

Ohňom Ducha Svätého budú obnovení tí, ktorých viera oslabla. Až uvidia svetlo, lúče môjho milosrdenstva, bude moc Ducha Svätého taká veľká, že mnohí budú jeho silou zrazení na zem.

Tí, ktorí Mnou opovrhujú a ktorým sú ich hriechy ľahostajné, budú naďalej duchovne umierať a plaziť sa v hrôze odo Mňa preč. Niektorí neprežijú môj zásah, pretože šok z neho bude pre nich neznesiteľný.

V tomto čase pripravujem všetky vyvolené duše tým, že ich nabádam, aby vyhľadávali spoveď a modlievali sa za hriechy iných. Môj čas je blízko. Môj zásah bude rýchly a mocný a od toho dňa bude svet rozdelený vo dvoje. V ten deň bude svet obrátený naruby a len tí, ktorí zotrvajú v mojej milosti, vydržia skúšky, ktoré budú všade viditeľné.

Boli ste pripravovaní tri roky. Povstaňte, zodvihnite svoj kríž a nasledujte Ma. Buďte silní. Budem vám dodávať odvahy, pretože ju budete potrebovať, keď temnota duší, ktoré odmietnu moje milosrdenstvo, doľahne na zem a potom sa rozšíri. Len tí, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým, budú poskytovať svetlo, ktoré povedie všetkých, ktorí chcú vojsť do môjho kráľovstva, aby sa mohli orientovať na svojej ceste do večného života.

Váš Ježiš

obsah

994. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.12.2013 – 23:15 hod.

Počas celého môjho detstva som vedel, kto som

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si, keďže sa blíži čas mojich narodenín, aby sa všetci kresťania všade vo svete zamýšľali nad tým, prečo som sa narodil.

Moje narodenie bolo naplánované mojim Otcom kvôli jeho veľkému milosrdenstvu a jeho mimoriadnej láske k jeho deťom. Jeho najväčšou obetou bolo to, že svojho jediného a Ním splodeného Syna poslal do nevďačného sveta, plného hriešnikov, ktorí Ho za podmienok, ktoré On stanovil, nechceli poznať. Bolo vynaložené všetko úsilie, aby skrze prorokov obrátil ich zatvrdnuté srdcia tak, aby hľadali jeho slávu. Ale oni sa obrátili proti Nemu a pozabíjali prorokov, ktorí ich kŕmili pokrmom, určeným pre ich duše.

Tým, že do sveta poslal svojho jediného Syna ako nevinné dieťa, sa sám ocitol v postavení pokorného služobníka v ľudskom tele voči tým, ktorí mali slúžiť svojmu Pánovi. No On aj napriek tomu tak miloval svoje deti, že bol ochotný urobiť čokoľvek, aby ich získal späť z podvodu a pokušenia satana.

Počas celého môjho detstva som vedel, kto som a čo sa odo Mňa očakáva. Mal som tiež veľké obavy a bol som v úžase, keď som spoznal, kto som a čo sa odo Mňa očakáva. Keďže som bol človekom, bol som sužovaný strachom. Bol som ľahko zraniteľný. Miloval som všetkých, s ktorými som prišiel do styku a keďže som ich miloval, tak som im aj dôveroval. A pretože som si myslel, že moje kráľovstvo už prišlo, nepredpokladal som, že by Ma zabili. Boli isté veci, ktoré predo Mnou ponechával v skrytosti môj Otec, ktorý so Mnou nekomunikoval tak, ako by ste si mysleli. Namiesto toho Mi bolo vtedy, ak to bolo želaním môjho Otca, vnuknuté poznanie úlohy, ktorá Mi bola zverená, aby všetkým priniesla spásu.

Boží zásah každého druhu bol vykonaný, aby získal duše tých, ktorí si mysleli, že poznajú zákony môjho Otca, ktoré však oni prekrútili tak, aby vyhovovali ich vlastným túžbam a ich sebectvu.

Rovnako, ako každá rodina, aj Ja som strávil veľa rokov života s mojou milovanou Matkou a s otcom, svätým Jozefom. Tak veľmi som ich miloval a bol som šťastný. Boli sme si veľmi blízki a moja Matka bola obdarená zvláštnymi milosťami, ktoré jej boli dané mocou Ducha Svätého. To znamená, že presne vedela, čo moja misia predstavovala. Poznala ťažkosti, ktorým budem musieť čeliť. Odmietanie. Posmech. No ani ona nevedela, že by som mal byť zavraždený.

Bolo to po prvých dvoch rokoch mojej misie, ktoré som dvadsať hodín denne trávil kázaním pravdy, keď som si uvedomil, že opozícia voči Mne vzrástla. Všetci, ktorí počúvali moje slovo, boli voči nemu pozorní, aj keď nedokázali presne pochopiť, čo sa im snažím povedať. Mnohým, ktorí prijali za pravdu to, čo som im hovoril, padlo zaťažko nasledovať Ma kvôli posmechu, ktorému boli vystavení. No každopádne mojim nepriateľom nebolo možné, aby si Ma nevšímali. Bol som predmetom mnohých diskusií, mnohých sporov a mnohých konfliktov.

Šírili o Mne hrozné lži, vrátane mojej morálky, môjho duševného stavu a mojich úmysloch, no aj napriek tomu nedokázali zostať nevšímaví voči tomu, čo som robil, čo som hovoril a čo som im povedal o kráľovstve môjho Otca.

Bol som zradený tými, ktorí Ma milovali, ktorým ale chýbala odvaha, aby Ma nasledovali.

Milosťou môjho Otca som pretrpel všetku túto bolesť, až kým Mi nebolo jasné konečné poznanie. Vtedy som pochopil, že by Ma neprijali. Ku koncu som už poznal pravdu, no tiež som vedel, že sa už nemôžem vzdať. A tak sa Boh skrze najväčší akt pokory vďaka svojmu jedinému Synovi stal obeťou a tým dopustil, aby Mu človek spôsobil strašné utrpenie, bičovanie a násilnú smrť.

Tento môj – v očiach satana – zdanlivo zbabelo vyzerajúci čin spôsobil, že satan bol na pochybách, či som bol naozaj Synom človeka. Takto bol uvedený do omylu. Preto satan ani nemohol zmariť tento veľký skutok pokory, lebo nebolo koho pokúšať. Keď som išiel na smrť ako dobrovoľná a tichá obeť, plná lásky k ľudstvu, vtedy on, satan, nemohol súperiť s týmto činom, pretože v ňom nie je ani štipky pokory. A tak som šiel dobrovoľne a s planúcou túžbou zachrániť duše a zachovať pre svet dedičstvo večného života. Žiaľ moje kráľovstvo zostalo z väčšej časti pod panstvom satana. Ale duše už poznali pravdu.

Teraz prichádzam, aby sa zaistilo, že ľudstvo chápe pravdu a aby som si vyžiadal späť svoje kráľovstvo. Tým som si privodil satanov hnev. Jeho plány na utajenie pravdy sú prepracované a dômyselné. Zákerne prenikol do mojej Cirkvi, aby sa naposledy pokúsil uprieť Mi duše, pre ktoré som prišiel. Duše, ktoré majú prirodzené právo na Mnou zasľúbené nádherné kráľovstvo. Tento raz už satan nevyhrá. No mnohé duše budú oklamané a ako také budú okradnuté o najväčší dar daný ľudstvu mojim milovaným Otcom. Vám prináleží, aby ste naveky žili život v Božej sláve s dokonalým telom a dušou. Vám všetkým. Nepremárnite to tým, že dopustíte, aby ste sa stali slepými voči pravému Božiemu slovu.

Váš Ježiš

obsah

993. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.12.2013 – 22:30 hod.

Lebo vtedy, keď takto trpíte, Mi prinášate duše a tí, ktorí Mi prinášajú duše, patria Mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak, ako sa v mojej Cirkvi na zemi rozmáha klam, bude veľa ďalších duší zvedených falošnou pokorou a takzvanými verejnými skutkami veľkej dobročinnosti pre potreby chudobných.

Bude to také ťažké a také náročné rozpoznať pravdu, že mnohí sa jednoducho nechajú vtiahnuť do nového učenia, ktoré neprichádza odo Mňa. Keď vy, moji milovaní nasledovníci, začnete pozorovať, ako vás ľudia verejne karhajú, nespravodlivo kritizujú, správajú sa k vám s nezvyčajnou agresivitou a spôsobujú vám utrpenie, musíte vedieť, že satan robí všetko možné, aby vo vašich srdciach vyvolal pochybnosti o tejto misii. On a jeho stúpenci každou sekundou bojuje proti každému, kto bol požehnaný darom Ducha Svätého. Ani jeden z vás, kto bojuje, aby Mi pomohol zachrániť duše, nebude ponechaný na pokoji. Budete čeliť mnohým prekážkam, aby ste boli odvedení od tejto misie a popreli moje slovo. Vedzte, že zakaždým, keď sa tak stane, vás vezmem pod svoju ochranu a vy si uvedomíte moju prítomnosť vo vás, pretože to nebudete vy, ale Ja, kto bude bojovať.

Keď vás zraňujú kvôli vašej láske ku Mne, je to moja bolesť, ktorú cítite. Keď od žiaľu roníte slzy, pretože Ma nasledujete a potom kvôli tomu znášate muky, sú to moje slzy, ktoré sa z vás rinú. Keď vami pohŕdajú a zosmiešňujú Ma, nie ste to vy, koho urážajú, ale Ja a všetko to, čo sa na Mňa viaže. A keď odmietajú vašu lásku a otáčajú sa vám chrbtom, potom som to Ja, od koho sa odvracajú. Vedzte, že vtedy, keď v mojom mene podstupujete také strašne ťažké a úporné skúšky, je moja prítomnosť najsilnejšia. Keď som prítomný takýmto spôsobom, budete s absolútnou istotou vedieť, že len moje dielo bude priťahovať takýto druh utrpenia. Potom vedzte, že vás nikdy neopustím, pretože vašou láskou ku Mne si zabezpečíte tú najväčšiu odmenu v mojom kráľovstve. Lebo vtedy, keď takto trpíte, Mi prinášate duše a tí, ktorí Mi prinášajú duše, Mi patria telom, dušou a duchom. Ste vo Mne, so Mnou a Ja žijem vo vás.

Milujem vás.

Váš Ježiš

obsah

992. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 11.12.2013 – 22:05 hod.

Budú im udeľovať čestné doktoráty v novo obnovenej Cirkvi falošného proroka

Moje dieťa, svet bude oklamaný mnohými činmi, považovanými za skutky veľkej dobročinnosti. Dobročinnosť voči iným bude vyhlásená za najväčšiu a najviac žiadanú vlastnosť v Božích očiach.

Keď sa spoja tí, ktorí majú pod kontrolou vlády, cirkvi a štát, získajú veľkú moc nad Božími deťmi. Kontrola nad tými menej šťastnými vo vašej spoločnosti môže znamenať dve veci. Buď sa používa na dobrý alebo zlý účel.

Musím vás všetkých požiadať, aby ste na tejto ťažkej ceste ku spáse zotrvali v upriamení celej vašej pozornosti na želania môjho Syna. Veľa oddaných Božích služobníkov, aj keď s dobrými úmyslami, bude príliš slabých na to, aby zotrvali na ceste vedúcej ku spáse. Bude na nich vyvíjaní taký silný tlak zo strany Božích nepriateľov, aby odsúdili môjho Syna, že odpadnú od pravdy.

Falošný prorok zavedie silnú ekumenickú vieru a to uspokojí každého heretika. Väčšina tých, ktorí sú v Cirkvi môjho Syna, bude oklamaná, no takmer polovica vysvätených služobníkov môjho Syna odmietne zložiť sľub vernosti cez záverečnú prísahu, ktorá bude neprávom prehlásená za tú, ktorá sa viaže ku svätej Eucharistii. Svätá Eucharistia a jej znesvätenie bude stáť v centre všetkej nespokojnosti a nesúladu.

Potom, ako mu budú pripísané falošné zázraky, mnoho svetových prominentov obklopí falošného proroka v snahe získať priazeň na jeho dvore. Potom zostaví čestnú listinu a budú im udeľovať čestné doktoráty v novo obnovenej Cirkvi falošného proroka, ktorá sa bude len navonok podobať tej pôvodnej. Všetci príjmu svoje ocenenia za veľké charitatívne diela, nad ktorými mali patronát pod vedením podvodníka. Budú sa navzájom velebiť chválospevmi, až pokým verejne neprehlásia, že falošný prorok je žijúcim svätcom kvôli takzvaným zázrakom, o ktorých povedia, že ich vykonal ako Boží služobník. A potom on a antikrist ovládnu väčšiu časť sveta, no Rusko a Ázia nebudú do toho zahrnuté, pretože obe mocnosti sa postavia proti novému Babylonu, až kým nedôjde k zničeniu Ríma.

Všetky tieto udalosti nastanú a keď uvidíte, že sa kostoly používajú ako miesta, kde pyšne ohlasujú svoju veľkoleposť, svoje dobročinné skutky, potom jasne rozpoznáte, ako sú ich úmysly ovládané pýchou. Keď padne Rím, bude viacej súženia, ktoré však nepotrvá dlho. A potom bude zrelý čas na návrat môjho Syna Ježiša Krista.

Nesmiete ignorovať tieto proroctvá. Akonáhle sa postavíte na stranu tejto falošnej viery, ktorá bude už čoskoro vyhlásená, odvrhnete môjho Syna a odlúčite sa od jeho milosrdenstva. Nikdy sa nevzdajte svojho práva na večný život kvôli niekomu, kto sa vás snaží zviesť ku heréze.

Vaša milujúca Matka Matka Spásy

obsah

991. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 10.12.2013 – 23:00 hod.

Nemôžete hlásať pravdu, pokiaľ vaše ego hľadá popularitu

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako ma bolí, keď vidím, že tak veľa ľudí prijíma falošnú pokoru, ktorá sa skrýva za humanizmom, takým obľúbeným v mojej Cirkvi.

Moja úloha ako Spasiteľa a Vykupiteľa ľudstva sa teraz ocitla v zabudnutí. Naďalej budete svedkami falošnej pokory v mojej Cirkvi a všetci budú tlieskať tým, ktorí vyzdvihujú potrebu starať sa o hmotné blaho ľudí v núdzi. Toto všetko vyústi do falošného náboženstva.

Kedy ste vy, ktorí sa nazývate Božími služobníkmi, rozhodli o tom, že nahradíte pravé Božie slovo za vaše vlastné, ktoré je chybnou interpretáciou jeho skutočného významu? Kedy ste sa rozhodli, že nahradíte kresťanstvo za humanizmus, v ktorom nie je zmienka o Mne? Či neviete, že nič nevzíde z toho, čo nepochádza od Boha? Ako málo ste sa naučili a aký ste nerozvážni, ak veríte, že vaše takzvané dobré skutky, zamerané na materiálne blaho, môžu niekedy nahradiť pravdu.

Keď ignorujete vašu prvoradú úlohu – najdôležitejšiu doktrínu, ktorou je záchrana duší Božích detí – potom nemôžete nikdy povedať, že ste mojim služobníkom. Aké jednoduché je pre vás vyzývať na záchranu chudobných, úbohých a ekonomicky znevýhodnených členov vašej spoločnosti. Ak nasledujete túto pomýlenú cestu, vyhľadávajúc pritom svetský obdiv pre vaše takzvané dobré skutky, potom zabúdate na tú najdôležitejšiu úlohu, pre ktorú ste boli povolaní. Je ňou služba Mne, vášmu Ježišovi. Nie je ňou to, aby ste vyhľadávali osobnú popularitu v mojom svätom mene. Načo je komu dobré, aby mal v živote materiálne pohodlie, keď nemôže zachrániť svoju dušu? Ak hľadáte obdiv sekulárneho sveta cez verejné akcie, zamýšľané tak, aby vás urobili populárnymi, potom nenesiete môj kríž. Keď Ma nenapodobujete, potom nemôžete hovoriť v mojom mene. Nemôžete hlásať pravdu, pokiaľ vaše ego hľadá popularitu.

Keď zabúdate na obetu, ktorú som priniesol pre záchranu vašich duší, potom Mi nemôžete slúžiť. Keď kňaz zabudne na dôvod, prečo sa stal mojim služobníkom, upadne do desaťnásobne väčšej nemilosti, ako obyčajná duša. Pretože vtedy, keď sa odo Mňa vzďaľuje, berie so sebou aj tie duše, na ktoré má vplyv a ktoré dôverujú jeho úsudku. Vy, moji služobníci, počúvajte teraz toto moje volanie na záchranu všetkých tých duší, kvôli ktorým ste boli povolaní skrze sviatosť kňazského vysvätenia, aby ste im slúžili. Pokiaľ nie ste schopní dávať ďalej to, čo vás učili, potom neučíte pravdu. Keď presadzujete humanizmus a vo vašej diecéze nástojíte na duše, aby robili to isté, odmietate Ma. Nahrádzate Mňa, Ježiša Krista, nielen tým, že si želáte presadzovať sociálnu spravodlivosť, ale aj tým, že v očiach ostatných hľadáte obdiv za vaše skutky dobročinnosti. Znamená to, že ich obdiv a vaša túžba byť populárny spôsobujú, že Mi už viac neslúžite. Ak Mi už viac neslúžite, umožňujete tým sebe upadnúť do omylu a zakrátko nato Ma už vôbec nebudete uctievať tak, ako by ste mali.

Len máloktorí z vás vyvolených Mi budete slúžiť až do posledného dňa. V ten deň budú mnohí, ktorí sa nazývajú služobníkmi mojej Cirkvi na zemi, plakať, kričať a prosiť Ma, aby som bol k nim milosrdní. No vtedy budú ich pričinením pre Mňa stratené miliardy duší a mnohí z nich budú natoľko zapletení do ohavností, že nebudú schopní pochopiť pravdu svojho osudu, až kým nebude pre nich príliš neskoro.

Prebuďte sa, vy, ktorí ste znepokojení pocitom beznádeje a zmätku, ktorý vás ako mojich služobníkov v tomto čase obklopuje. Zostaňte vždy pevne ukotvení v pravde.

Pamätajte si, že ako moji vysvätení služobníci máte úlohu, ktorou je kŕmiť moje stádo pravdou a postarať sa o to, aby dostalo potrebnú potravu pre spásu svojich duší.

Vašim poslaním je privádzať Mi duše.

Váš Ježiš

obsah

990. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.12.2013 – 19:46 hod.

On, antikrist, bude hovoriť mnohými jazykmi, no ani jedno latinské slovo nevyjde z jeho úst

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas je blízko. Čím bližšie je tento veľkolepý deň, tým viacej znamení bude videných vo svete.

Muž, ktorý bude svetu predstavený ako „muž mieru“, sa pripravuje napodobňovať Ma každým mysliteľným spôsobom. Pozná podrobne sväté Písmo a vzhľadom na svoj pôvod budú jeho slová vyznievať naopak, pretože ich význam bude prevrátený. Z jeho úst sa budú rinúť bohorúhačstvo, kacírstvo, lži a znesväcovanie môjho slova. Svojimi znalosťami ohľadne všetkého, čo má vzťah k svätým záležitostiam, zapôsobí na každého. Bude citovať výňatky z môjho učenia, ktoré bude so zanietením hlásať z každého svetského pódia, až kým neupúta pozornosť ľudí a nevojde do ich povedomia.

Mnohí budú hovoriť: „Kto je ten muž, ktorý hovorí s toľkou múdrosťou? Kto je ten, ktorý volá k svetu s láskou k masám vo svojom srdci? Je on Pán Boh, Ježiš Kristus?“ Takto sa budú spytovať, keď sa s ním budú spájať mnohé zázraky. A keď bude kráčať pred oltármi spolu s ďalšími mojimi nepriateľmi, ktorí budú odetí ako vysvätení Boží služobníci, bude úplne prijatý obidvoma časťami sveta – pravými veriacimi i pohanmi.

On, antikrist, bude prekrúcať pravdu a hlásať lož, že je Mnou a že prichádza, aby vám priniesol spásu. Bude vyhlásená lož, že prichádza v tele. Nikdy sa nezmieni o Ježišovi Kristovi – ktorý prišiel v tele skrze svoju smrť na kríži – pretože to nie je možné. Nie, on tento fakt bude hlásať v opačnom zmysle. Prehlási, že konečne prišiel v tele v tomto čase. Mnohí uveria, že je Kristom. On, antikrist, bude hovoriť mnohými jazykmi, no ani jedno latinské slovo nevyjde z jeho úst.

Šelma bude zbožňovaná, zatiaľ čo Ja, skutočný Spasiteľ sveta, budem zabudnutý a moje slovo bude pošliapané. Nikdy nesmiete uveriť klamstvám, ktoré budú vychádzať z úst šelmy, keď sa pyšne usadí v chráme, vybudovanom na jej počesť.

Váš Ježiš

obsah

989. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.12.2013 – 16:15 hod.

Pripravujem svet na môj Druhý príchod a mnohí Ma za to budú nenávidieť

Moja vrúcne milovaná dcéra, nič Ma neuráža viac ako to, keď tí, ktorí poznajú moje učenie, dané svetu skrze svätú Knihu môjho Otca, si vykladajú Božie slovo tak, aby vyhovovalo ich vlastným požiadavkám. Tí, ktorí sa pokúšajú zastrašovať iných a ktorí, odvolávajúc sa pritom na moje sväté slovo, iných trápia, sa dopúšťajú veľmi ťažkého previnenia. Nepoužívajú dar lásky, aby odovzdávali pravdu. Miesto toho prúdi v ich žilách nenávisť, ktorá je spôsobená hriechom pýchy. Či neviete, že moje slovo je večné? Ono je jednoduché, aby všetci ľudia – vrátane tých, ktorí sa narodili s menšou schopnosťou chápania, ako i tí, ktorí nemajú žiadne poznanie o Mne – mohli porozumieť tomu, čo im hovorím. Prečo by som mal podávať význam môjho slova jednému tak a potom niekomu inému zase inak?

Z príkazu môjho Otca pripravujem svet na môj Druhý príchod a mnohí Ma za to budú nenávidieť. Vy, ktorí sa považujete za elitu, za tých z mála vyvolených a za samozvaných prorokov, nie ste hodní, aby ste Mi utreli nohy, takí ste plní nenávisti. Ste natoľko poháňaní duchom zla a takí pyšní, že ste hluchí voči skutočnému hlasu Ducha Svätého. Duch Svätý nemôže nikdy zostúpiť na vaše zatvrdnuté, nenávisťou naplnené duše, pretože vy nie ste mojimi predstaviteľmi. Vy, ktorí rozumiete pravde obsiahnutej v najsvätejšej Knihe, Biblii, vedzte, že nesmiete zneužívať tento veľký dar poznania. Nesmiete z nej nikdy nič odobrať ani k nej niečo pridať. Nesmiete sa ani pokúšať o akýkoľvek jej nový výklad alebo pripisovať jej akýkoľvek iný význam.

Vás všetkých pripravujem len preto, lebo väčšina z vás by inak neprijala moje Božie milosrdenstvo. Keby som vás náležite nepripravil, neboli by ste spôsobilí. A napriek tomu, aj keď teraz k vám hovorím, mnohí z vás Ma urážajú. Keď robíte zlo iným, budete veľmi trpieť. Vy, ktorí iným robíte zlo a potom hovoríte, že to konáte v mojom mene, vedzte, že sa ku Mne v raji nikdy nepripojíte. Ak odmietate Božie slovo, nikdy neprijmete pravdu. Ste takí neoblomní, plní sebectva a pokrytectva, že nedokážete cítiť skutočnú lásku, ktorá môže pochádzať len odo Mňa, Ježiša Krista. Choďte odo Mňa preč, nepoznám vás. Vy nie ste moji.

Duch zla presvedčí mnohých, že moja spravodlivosť bude taká milosrdná, že všetci budú prijatí do môjho nového raja. Už čoskoro sa každá pravda, zaznamenaná vo svätých Evanjeliách, nanovo prehodnotí a potom ju vyložia v inom svetle. Mnohí budú oklamaní a mnohí sa nepostarajú o to, aby si pripravili svoje duše vrátane tých, ktorí veria v môj Druhý príchod. Tento falošný pocit istoty bude najväčším starostlivo premysleným klamom, aby človeku uprel jeho prirodzené právo na Božie kráľovstvo. Tam, kde človek nevyhľadá zmierenie, aby mu boli odpustené jeho hriechy, nemôže byť žiadneho vykúpenia v mojich očiach.

Moja ruka spravodlivosti dopadne na toto ľudské stvorenie. Oddelím nevďačné duše – tie, ktoré sa rozhodli zbožňovať svojich falošných bohov zo zlata a striebra a svetských, pyšných vodcov – od tých, ktoré sú mierne a pokorné. Preukážem milosrdenstvo všetkým, ktorí Ma úpenlivo prosia, aby som ich ochránil, ale hluční a nenásytní samozvaní proroci, ktorí Mi odopreli duše, nebudú nikdy hľadať moje milosrdenstvo, pretože ich pýcha bude mať zásluhu iba na tom, že sa odo Mňa naveky odlúčia.

Váš Ježiš

obsah

988. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.12.2013 – 14:25 hod.

Som predovšetkým Bohom veľkého milosrdenstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem, aby ste vy všetci, ktorí Ma milujete, vedeli, že vás v tomto čase volám, aby ste ku Mne prišli ako malé deti a pokľakli predo Mnou.

Otvorte vaše srdcia a vložte všetku vašu dôveru do Mňa. Potom Ma cez moju lásku, ktorú k vám všetkým prechovávam, poproste, aby som preukázal milosrdenstvo voči tým, ktorí Ma počas Varovania odmietnu. Prosím, modlite sa za tie úbohé zblúdené duše, ktoré sa odo Mňa natoľko vzdialili, že pre ne bude obzvlášť bolestivé, aby pred mojim vševidiacim zrakom ukázali svoju tvár počas osvietenia svedomia.

Som sužovaný bolesťou zakaždým, keď sa dívam na ľudí, ktorí Ma nepoznajú alebo nechápu, čo sa stane vo svete, pretože pre nich už takmer nadišiel môj čas. Bude temer nemožné, aby sa tieto duše pripravili, pretože nikdy nebudú ochotné načúvať Božiemu slovu. A preto musíte za ne úpenlivo prosiť vy skrze vaše modlitby o milosrdenstvo. Zaplavím ich milosťou, no bude to namáhavá úloha.

Volám na celý svet, aby počul toto dnešné volanie. Môj čas – čas Boha, aby sa konečne dal svetu poznať cez zjavenie, ktoré bude najväčším od okamihu, ako moje srdce prestalo biť pri mojej smrti na kríži, je už takmer tu.

Keď vy, ktorí poznáte zasľúbenie môjho návratu, prídete predo Mňa, naliehavo vás prosím, modlite sa nielen za vaše vlastné duše, ale aj za duše zatratených. Nezabudnite, čo vám teraz poviem. V ten deň si želám, aby ste Ma prosili:

„Ježišu, úpenlivo prosím o milosrdenstvo pre všetkých, ktorí Ťa odmietajú a ktorí najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.“

Keď Ma prosíte, aby som pomohol iným, môžem v tej chvíli vyliať mimoriadne milosti na tých, ktorých osud bol zmarený kvôli podvodu diabla.

Som predovšetkým Bohom veľkého milosrdenstva. Nikdy nezabúdajte na to, aké veľké je moje milosrdenstvo, pretože vždy je ešte nádej pre tých, ktorí odo Mňa odpadli. Nie je nič, čo by som neurobil, aby som ich priviedol do môjho milujúceho náručia. Pomôžte Mi ich zachrániť.

Váš Ježiš

obsah

987. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 05.12.2013 – 14:00 hod.

Môj Syn zomrel pre spásu vašich duší a nie preto, aby vás zbavil trampôt tohto sveta

Na Cirkev tak, ako bolo predpovedané, už zostúpila temnota a tento zámer pohltiť duše veriacich bude pokračovať, až kým podľa plánu antikrista nebude znesvätené telo môjho Syna. Čo však mnohí ľudia nevedia je to, že Boží nepriatelia, vedení antikristom – ktorý sa ešte len nechá poznať – veria v Boha. Nielenže veria v Boha, ale keďže nenávidia všetko, čo má do činenia s Bohom, sprisahajú sa voči jeho plánom pripraviť svet na Druhý príchod môjho Syna Ježiša Krista.

Každému slovu, ohlasovanému mojim Synom cez tieto posolstvá, budú protirečiť napodobňovaním toho, čo hovorí. Keď môj Syn povie, aby ste sa teraz pripravili skrze sviatosti a modlitby, vtedy oni, jeho nepriatelia, urobia podobné vyhlásenia, ktoré však budú odlišné. Výzva na pomoc ľudstvu – chudobným – prenasledovaným – bude ich hlavným cieľom, nie však hlásanie slova. Oni vás nebudú pobádať k tomu, aby ste sa modlili za svoje duše alebo za spásu iných duší. Nie, namiesto toho budete vyzvaní, aby ste týmto dušiam pomohli z humanitárneho hľadiska.

Keď nebudete počuť výzvu na spásu vašich duší od tých, ktorí hovoria, že sú predstaviteľmi Cirkvi môjho Syna, potom budete vo svojich srdciach vedieť, že niečo je strašne nesprávne.

Môj Syn zomrel pre spásu vašich duší a nie preto, aby vás zbavil trampôt tohto sveta, ktoré budú existovať stále až do doby, kým Môj Syn nezíska späť svoj právoplatný trón, ktorý Mu bol prisľúbený Najvyšším Bohom. Nikdy nesmiete zabúdať na Božie slovo. Jediné, na čom teraz záleží, je, úpenlivo prosiť o spásu všetkých duší bez ohľadu na to, či sú nimi králi alebo žobráci.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

986. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.12.2013 – 10:30 hod.

Beda vám všetkým podvodníkom, lebo vy neprichádzate odo Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že každé slovo, ktoré vychádza z mojich úst, vychádza z úst toho, ktorý Ma poslal. Každé varovanie, dané svetu cez tieto posolstvá, pochádza od toho, ktorý je všemocný. Prichádzam v mene môjho Otca a On je ten, ktorý Ma posiela, aby som pripravil cestu zasvätením zeme pred veľkým dňom môjho Druhého príchodu.

Je to len môj hlas, ktorý vám prináša správy ohľadne toho, čo si môj Otec želá, aby jeho deti vedeli. Toto sú jediné posolstvá, ktoré verejne ohlasujú pravdu o dvojici bezbožníkov, ktorí cez veľké odpadlíctvo roztrhnú svet vo dvoje. Nikde inde nebudete počuť pravdu, týkajúcu sa môjho Druhého príchodu, pretože ani jeden z vás nedostal právo hovoriť k celému svetu z poverenia toho, ktorý vás stvoril.

Tak, ako vám pravý prorok konca času odhaľuje pravdu, aj podvodník pozdvihne svoj hlas a čoby baránok bude hovoriť tak, akoby vravel pravé Božie slovo. Potom, keď diabol ako kráľ zeme bude bojovať proti nebeskému zásahu, povstanú medzi vami stovky falošných prorokov a nikdy vám nepovedia pravdu. Ich vízie a slová, pochádzajúce z ich vlastnej predstavivosti – a v mnohých prípadoch od ducha zla – vám budú vyjavovať dobré veci, ktoré chcete počuť. Budú vás utešovať, keď bude žiadúce vás upokojiť, avšak budú vás vodiť za nos. Budú hovoriť o pokoji tam, kde nebude pokoja – o pravde, hoci pôjde o kacírstvo – o bohatej úrode, zatiaľ čo bude panovať hladomor. Nikdy nebudete počuť pravdu, pretože títo luhári nebudú chcieť, aby vo vás vzbudili hnev.

Pravda vás pripravuje na to, aby ste sa dokázali vysporiadať s realitou ťažkých časov, ktoré boli predpovedané v svätej Knihe môjho Otca. Dostali ste ju preto, aby vám dodávala silu. Ale falošní proroci, ktorí sa medzi vami potulujú, vás budú miasť a nahovárať vám, že všetky veci sú dobré – zatiaľčo budú zlé a sväté – keď sväté nebudú. Budú to vlci v prestrojení, ktorí chcú pohltiť duše Božích detí. Ich slová lásky a citáty zo svätého Písma im slúžia len na vaše oklamanie. A predsa mnohí z vás príjmu radšej lži, akoby sa mali postaviť zoči – voči pravde.

Beda vám všetkým podvodníkom, lebo vy neprichádzate odo Mňa. Keď ku Mne prídete a poviete: „Ale Ježišu, jediné, čo sme chceli urobiť, bolo šíriť dobré správy.“ Odvrhnem vás a ocitnete sa vo vyhnanstve. Zradili ste Ma tým, že ste klamali o misiách, ktoré vám nikdy neboli pridelené. Popierate Ma, keď Mi protirečíte a verejne hlásate, že moje slovo je lož.

Nikdy sa nepokúšajte stáť v ceste Božej prozreteľnosti, pretože nebesia sa otvoria a vy budete prví, ktorí budú spolu s falošným prorokom a šelmou v posledný deň zvrhnutí nadol. Trest postihne všetkých, ktorí hlásajú, že prichádzajú v mojom mene a pritom slúžia len jedinému cieľu. Je ním manipulácia a deformácia Božieho slova. Práve teraz, keď sa približuje bitka Harmagedonu a keď sa stupňuje táto zbesilá vojna satanskej armády proti Božím deťom, musíte ustúpiť stranou, pretože ak tak neurobíte, budete čeliť Božiemu hnevu a ani vám, ani tým, ktorí preto, aby sa vzopreli pravde, hlcú lži, rinúce sa z vašich úst, nebude preukázané milosrdenstvo.

Váš Spasiteľ Ježiš Kristus

obsah

985. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.12.2013 – 19:45 hod.

Nikdy nebudem znovu chodiť v tele

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetci tí, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene a ohlasujú, že pripravujú cestu pre Pána, sa nechajú počuť v každej časti sveta. Bude veľa hlasov, veľa prorokov, veľa luhárov a všetci budú bez Božej právomoci.

Majte sa na pozore najmä vtedy, keď budete počuť hovoriť proroka, že je jeho povinnosťou, aby vás pripravil na môj Druhý príchod. Až budete počuť o týchto veciach a keď vám povedia, že sa vo svete objavím s telom a dušou, potom vedzte, že to nie je pravda. Znova opakujem moje varovanie svetu. Nikdy nebudem znovu chodiť v tele. Prišiel som v tele po prvý krát, ale keď prídem znova, bude to presne tým istým spôsobom, ako som opustil zem – v oblakoch.

Už čoskoro budete svedkami veľkých činorodých aktivít, ktoré sa budú považovať za grandiózne diela v príprave na môj Druhý príchod. Početné a starostlivo zinscenované zázračné uzdravenia sa predstavia svetu z rúk tých nepriateľov Boha, ktorí budú o sebe prehlasovať, že patria ku Mne. Mnohí budú natoľko zmätení, že sa stanú obeťami tohto ohavného podvodu. Toľké zázraky a veľké činy, z ktorých všetky budú považované za tie, ktoré vzišli z Božej ruky a ktoré presvedčia dokonca aj skeptikov, že sú Božími zázrakmi. Týchto falošných predstaviteľov, ktorí tvrdia, že vedú môj ľud, budú zahŕňať veľkými poctami. Už onedlho svet otvorene vyhlási, že títo podvodníci sú žijúcimi svätcami a nepotrvá dlho, než predstavia antikrista.

Celá táto príprava bola plánovaná po dobu siedmych rokov a rýchlosť, s akou sa tieto radikálne zmeny zavedú, nie je náhodná. Môj Druhý príchod bude predmetom pravidelných diskusií. Všetci budú vyzvaní, aby sa na túto veľkú udalosť pripravili, ale bude veľa omylov v kresťanskej doktríne. Iba tí s otvorenými očami, ktorí dokážu vidieť pravdu a ktorí sa neboja postaviť pravde zoči – voči, prekuknú tieto falošnosti. Bude to však pre nich veľmi ťažkým bremenom. Uprostred všetkého toho kriku a množstva chválospevov, ktorými zahrnú tých, ktorí si myslia, že obsiahli všetku múdrosť sveta, sa len málo bude hovoriť o mojom svätom slove. Jediné, o čom sa bude hovoriť, bude o dôležitosti dobročinných skutkov. No ani slovom sa nezmienia o úsilí, ktoré treba vynaložiť na spásu v súlade s Božím slovom.

Vtedy, keď sa sekulárny svet nakoniec poddá a svoje sily spojí s falošnými podvodníkmi, ktorí sa zmocnia Božieho chrámu, už takmer nadíde čas, aby sa ukázala najväčšia ohavnosť. Bude to v čase, keď sa zbuduje chrám, aby sa stal sídlom antikrista. Vtedy sa už počet tých, ktorí uctievajú antikrista, bude počítať na miliardy. No tí, ktorí veria pravde, nebudú musieť dlho čakať, pretože vláda šelmy potrvá veľmi krátko. A potom sa ozve poľnica. V ten deň budú títo Boží nepriatelia vhodení do ohnivého jazera presne tak, ako bolo predpovedané.

Spomeňte si na proroctvá. Nastanú práve tak, ako boli predpovedané. Títo podvodníci, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, budú milovaní, verejne zvelebovaní a zbožňovaní. No tí, ktorí naozaj prichádzajú v mojom mene, budú znášať opovrhovanie a nenávisť. Z ich úst však bude vychádzať oheň Ducha Pravdy a vďaka ich utrpeniu sa zachráni mnoho ďalších, ktorí by inak neboli zachránení.

Váš Ježiš

obsah

984. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 01.12.2013 – 16:12 hod.

Prosím, aby ste sa teraz začali modliť Novénu spásy

Moje dieťa, ja som žena odetá slnkom a toto slnko predstavuje Božie svetlo vo svete. Bez svetla nie je život. Bez Boha je iba smrť.

Moja úloha ako Matky Spásy, v ktorej budem pomáhať môjmu Synovi pri tejto jeho poslednej misii v jeho konečnom pláne, aby bola zavŕšená zmluva jeho Otca prinesením spásy každej duši, znamená, že urobím všetko, čo budem môcť, aby som Mu priviedla duše, po ktorých tak túži. Želám si, aby sa vedelo, že som bola ustanovená nielen za Kráľovnú nebies, ale aj za Kráľovnú nad dvanástimi kmeňmi Izraela. Dvanásť národov bude panovať v Novom Jeruzaleme. Dvanásť hviezd na mojej korune, ktorá mi počas mojej korunovácie bola na moju hlavu nasadená mojim milovaným Synom Ježišom Kristom, poukazuje na toto proroctvo. Každá z týchto hviezd predstavuje jeden z dvanástich národov, ktoré sa vyčlenia v Súdny deň.

Všetky duše vrátane tých, ktoré vstanú z mŕtvych ako aj duše tých, ktorí žijú dnes vo svete a zostanú v Božom svetle, zavŕšia prechod do Nového neba a Novej zeme. Spoja sa ako jeden v jednote s mojím Synom a budú vzkriesení do dokonalých tiel a duší rovnako ako to bolo u môjho Syna, keď vstal z mŕtvych. Tento stav dokonalosti je najväčším Božím darom a dokazuje, aký je On milosrdný. Je to spása, ktorú môj Syn prisľúbil, keď trpel vo svojej agónii na kríži. A kvôli svojej nesmiernej láske k ľudstvu si želá zachrániť každú jednu dušu a obzvlášť tých, ktorí sa Mu stratili.

Teraz vám všetkým dám mimoriadny dar, požehnaný mojim Synom, aby všetky duše získali imunitu pred pekelnými plameňmi a dar spásy. Môj Syn túži po tom, aby bola zachránená každá duša bez ohľadu na to, aký ťažký je jej hriech. Prosím, aby ste sa teraz začali modliť Novénu spásy. Musíte s ňou začať okamžite a pokračovať v nej podľa mojich pokynov do konca času. Musíte sa modliť túto modlitbu po celých sedem nasledujúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca začínajúc v pondelok ráno. Musíte sa ju modliť tri razy počas každého z tých siedmych dní a v jednom z týchto dní sa musíte postiť. Pri postení sa vyžaduje jesť iba jedno hlavné jedlo počas dňa a potom len chlieb a vodu v ostatných dvoch denných dobách jedla.

Toto je modlitba, ktorú sa musíte modliť každý z tých siedmych dní.

Modlitba „Novéna spásyModlitbovej kampane (130) :

„Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy skrze milosrdenstvo tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor, prosím, oroduj za oslobodenie všetkých duší z otroctva satana. Prosím, pros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo Ťa prosíme, drahá Matka, oroduj za milosti, aby sa otvorili srdcia tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.“

Mojim sľubom byť nápomocná môjmu Synovi Ježišovi Kristovi v jeho pláne pre ľudstvo je, aby som vás všetkých, ktorí uznávate moju úlohu Prostredníčky všetkých milostí a Spoluvykupiteľky, pritiahla k sebe, aby sa mohol spojiť celý svet ako jeden v jednote s Ježišom Kristom, vašim Spasiteľom a Vykupiteľom.

Choďte v pokoji. Budem sa za vás, drahé deti, vždy modliť a vždy odpoviem na vaše volanie, aby bolo ľudstvo vykúpené v očiach Boha.

Vaša Matka
Matka Spásy

obsah

November 2013

November 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)


________________________________________________________________________________________________________

978. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 23.11.2013 – 17:00 hod.

Láske sa darí, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo

Moja vrúcne milovaná dcéra, rád by som vám vysvetlil dôležitosť lásky a to, ako s ňou môžete zvíťaziť nad zlom a ako sa bez nej zlo rozmáha.

Satan nie je schopný lásky, ale namiesto toho je sám posadnutý tým, o čom je presvedčený, že to predstavuje jeho silu a veľkosť. Keď zamorí dušu, urobí ako prvé to, že zničí v duši lásku. Keď toho dosiahne, vštepí do tejto duše strašnú nenávisť a je to práve táto nenávisť, ktorá spôsobuje rozdelenie. Rozdelenie a nezhody, podnietené nenávisťou, môžu viesť k zúfalým činom, ktoré duše konajú jedna voči druhej. Tieto činy, plné nenávisti, môžu viesť veľmi často k hroznej ukrutnosti a dokonca až k vražde. Hriech pýchy je zasievaný do duší, ktoré sa samé otvárajú diablovi a to má za následok bezohľadnú ctižiadostivosť a chamtivosť. Ale kde je láska, tam je Božia prítomnosť.

Láske sa darí, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo. Láska nie je sebecká. Láska je veľkorysá, láska odpúšťa a je bez poškvrny hriechu pýchy. Musíte každý deň prosiť Boha o dar lásky a keď ste ho dostali, používajte ho ako váš ochranný štít proti nenávisti. Ak je láska prítomná v čistej duši, priťahuje nenávisť duší, ktoré zo svojich životov vyhnali Boha. Oni nemôžu zniesť Božie svetlo, žiariace z duší tých, ktorí sú naplnení Božou láskou.

Teraz choďte s vedomím, že je potrebné, aby sa láska použila na pomoc dušiam všetkých tých, ktorí moju pomoc veľmi potrebujú. Prosím, modlite sa túto modlitbu Modlitbovej kampane za dar lásky.

Modlitbová kampaň (129) „Za dar lásky“:

„Ó, Bože, prosím, naplň ma svojou láskou. Pomôž mi podeliť sa o dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi, aby som Ťa väčšmi miloval. Pomôž mi, aby som miloval všetkých, ktorí potrebujú tvoju lásku. Pomôž mi, aby som miloval tvojich nepriateľov.

Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnávaš, bola použitá na to, aby zaplavila srdce každého, s ktorým prídem do styku.

S láskou, ktorú vlievaš do mojej duše, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a premôcť diabla a všetkých jeho zlovestných vyslancov, ktorí sa snažia zničiť pravdu tvojho svätého slova. Amen.“

Ja som láska. Ak Ma naozaj milujete, zaplavím vašu dušu s väčšou láskou a s touto láskou Mi pomôžete zachrániť svet.

Váš Ježiš

obsah

977. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.11.2013 – 14:15 hod.

Keď prídem ako kráľ milosrdenstva, nezostane ani jedna duša na pochybách, kto som a čo som

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz všetkým mojim nasledovníkom – všetkým tým, ktorí veria vo Mňa, Ježiša Krista – že si musia každý deň vymedziť čas pre Mňa v modlitbách, aby zachránili duše tých, ktorí sa odo Mňa odlúčili. Ako protislužbu za milosti, ktoré vám udeľujem, si prajem, aby ste pomohli priviesť ku Mne duše tých, ktorí Mi lámu srdce.

Musím vás poprosiť, aby ste vydržali bolesť, ktorú pocítite kvôli odlúčeniu ľudstva odo Mňa, Ježiša Krista. Bude to kvôli rozkolu v mojej Cirkvi na zemi. Vašim prijatím tohto utrpenia s úplnou odovzdanosťou môžem premôcť zovretie, ktoré má zlý nad tými, ktorí sú príliš slabí na to, aby hlásali pravé Božie slovo. Nikdy sa nesmiete báť tejto misie, pretože ju svet dostal vďaka veľkorysosti môjho milovaného Otca. On chce jednoducho získať späť svoje stvorenie v pôvodnom stave tak, aby nedošlo ku strate ani jedného jediného jeho dieťaťa.

Bez ohľadu na to, kto vás zraňuje, zosmiešňuje alebo prenasleduje, si len pomyslite na trest, ktorý dopadne na všetkých, ktorí pľujú do mojej tváre. Potom nevšímajúc si tieto posmešky sa musíte vrúcne modliť za každú z týchto úbohých duší. Majte veľkorysé srdcia a budete naplnení Duchom Svätým, aby ste potom po boku mojej nebeskej armády bojovali za záchranu sveta od zla. Preto musíte čakať s láskou a dôverou a Ja vám prinesiem veľké požehnania.

Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje kvôli strachu. Nesmiete dovoliť, aby vás strach urobil slepých pre povinnosti, aby vtedy, keď prídem ako kráľ milosrdenstva, nezostala ani jedna duša na pochybách, kto som a čo som. Spájajte sa. Zjednocujte sa. Privádzajte všetky duše do môjho milosrdného náručia. Aby ste Mi to pomohli urobiť, je potrebné sa modliť túto špeciálnu modlitbu Modlitbovej kampane, aby Mi pomohla zhromaždiť a zjednotiť všetky duše.

Modlitba Modlitbovej kampane (128) „Za zhromaždenie a zjednotenie všetkých duší“:

„Najdrahší Ježišu, pomôž nám, tvojim milovaným služobníkom, zhromaždiť svet do tvojho náručia a priviesť k Tebe tie duše, ktoré najviac potrebujú tvoje veľké milosrdenstvo.

Posilni nás darom Ducha Svätého, ktorý zabezpečí, aby všetci tí, ktorí sa od Teba oddelili, boli pohltení plameňom pravdy.

Zjednoť všetkých hriešnikov, aby každému bola daná príležitosť na zmierenie.

Daj nám všetkým silu, aby vtedy, keď nás budú nútiť odmietnuť pravdu, ktorá bola zvestovaná cez najsvätejšie Evanjelium svetu, sme neochvejne zachovávali tvoje sväté slovo.

Zostávame v Tebe, s Tebou a pre Teba pri každom jednom kroku našej cesty, vedúcej ku spáse. Amen.“

Buďte pokojní. Dôverujte Mi. Ponechajte všetky vaše modlitby u mojich nôh a Ja odpoviem na každú jednu prosbu, ktorou sa na Mňa obrátite pre záchranu ktorejkoľvek duše, ktorej meno Mi bude ponúknuté.

Váš Ježiš

obsah

976. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.11.2013 – 20:00 hod.

V ten deň zhromaždím živých

Moja vrúcne milovaná dcéra, v životoch mnohých kresťanov som sa stal akoby trápnym príbuzným, o ktorého sa z času na čas treba postarať, ale inak musí byť vždy držaný z dohľadu. Takto sa na Mňa teraz dívajú mnohí, ktorí sa narodili ako kresťania a ktorí odo Mňa odpadli. A hoci som pre nich málo dôležitý, budú na Mňa vtedy, keď sa ocitajú v ťažkostiach, nevdojak volať, pretože je to ich druhou prirodzenosťou.

Ó, prečo ma len nemôžu prijať? Čo oddelilo človeka odo Mňa? Prečo sa mojim vysväteným služobníkom nepodarilo priviesť ich ku Mne? Moje utrpenie je dnes rovnaké, aké bolo pri mojom umučení a teraz Ma tí, ktorí Mi zostávali verní, zanedlho opustia. Urobia tak preto, lebo začnú nanovo prehodnocovať svoje chápanie toho, kto presne som a čo moja zmluva skutočne znamená a to všetko kvôli bludom, ktoré prídu.

Všetok prejav úcty voči Mne bude už čoskoro v mojich kostoloch zredukovaný na púhy úklon hlavou smerom ku Mne. Už viac nepokľaknú pred mojimi svätostánkami. Neuklonia sa, ani nepokľaknú predo Mnou, ani sa nebudú modliť pred mojim Božím telom na kríži, pretože to nebude môj obraz, ktorého uctievanie sa bude od nich požadovať. Budem bičovaný a zosmiešňovaný. Moje slovo sa bude prekrúcať do najabsurdnejších táranín a pravda o mojej smrti na kríži bude odvrhnutá.

Moja prítomnosť na zemi v tomto čase ešte stále pretrváva. Nesmiete Ma opustiť, pretože ak to spravíte, moje svetlo vyhasne a potom vás pohltí tma. Jedine tí, ktorí Mi zostanú verní, si môžu uchovať môj plameň a keď sa svetlo mojej Cirkvi na zemi zoslabí len na slabý plápol, potom sa z neba ozve posledné volanie. V ten deň zhromaždím živých. Ostatní budú ponechaní s Božími nepriateľmi, ktorým prejavovali svoju oddanosť. Potom už nezakúsia žiadnu radosť.

Váš Ježiš

obsah

972. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 15.11.2013 – 20:00 hod.

Budete stáť predo Mnou sami – nikto iný nebude stáť vedľa vás

Moja vrúcne milovaná dcéra, z poverenia Môjho Otca, Boha Najvyššieho, je mojim prianím, aby som informoval všetkých vás, ktorí trpíte v mojom mene, že je už blízko čas na uskutočnenie Varovania.

Vy, ktorí ste dostali poznanie o tomto mojom veľkom dni milosrdenstva, uvidíte už čoskoro znamenia. Musíte predo Mnou vyznať svoje previnenia, aby ste boli náležite pripravení na túto udalosť, ktorá bude šokovať svet.

Urobím to čoskoro, aby som mohol tých ľudí, ktorí odstrihli pupočnú šnúru, ktorá ich ku Mne spája, zachrániť skôr, ako bude príliš neskoro. Musíte Mi dôverovať a spájať sa v modlitbách, aby duše, ktoré sú v temnote, nezahynuli skôr, ako im poskytnem imunitu voči ich hriechom. Zahľaďte sa teraz do svojich sŕdc a duší a dívajte sa na ne tak, ako ich vidím Ja. Čo vidíte? Budete môcť stáť predo Mnou a povedať: „Ježišu, robím všetko, čo si želáš, aby som žil taký život, aký odo mňa očakávaš?“ Poviete: „Ježišu, urážam Ťa, ale neviem sa tomu ubrániť, tak prosím maj zľutovanie s mojou dušou?“ Alebo poviete: „Ježišu, zhrešil som, ale len preto, že sa musím brániť?“

Budete stáť predo Mnou sami – nikto iný nebude stáť vedľa vás. Ukážem vám vašu dušu. Uvidíte na nej každú škvrnu. Znova budete prežívať hriech a potom vám poskytnem čas na to, aby ste Ma prosili, aby som vám preukázal moje milosrdenstvo. Nie preto, že máte nárok na moje milosrdenstvo, ale iba preto, lebo som sa rozhodol poskytnúť vám tento dar.

Úsvit môjho dňa príde neočakávane skrze znamenia, ktoré vám budú vopred ukázané.

Tri roky som sa snažil otvoriť vám oči pre pravdu. Niektorí z vás ju prijali. Iní Mi ju hodili späť do tváre. Teraz prichádza čas môjho Božieho milosrdenstva a len tí, ktorí Mi otvoria svoje srdcia a ktorí Ma príjmu, dostanú príležitosť, aby sa zachránili.

Buďte vďační za moju bezpodmienečnú lásku.

Váš Ježiš

obsah

970. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.11.2013 – 20:30 hod.

Prvým znamením bude rýchlejšie otáčanie zeme; druhým znamením bude
slnko, ktoré sa znepokojivo bude zdať väčšie a jasnejšie a začne sa otáčať

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa blíži môj čas, mnohí budú spať, ale tí, ktorí sú požehnaní a majú otvorené oči pre moje svetlo, rozpoznajú znamenia. Dostanú milosti, aby sa pripravili a len tí, ktorú sú so Mnou v spojení, dokážu odolávať zmenám.

Čím viac sa blíži deň môjho veľkolepého príchodu, tým viac ľudí, ktorí hovoria, že milujú Boha, sa bude odo Mňa odvracať. Dokonca aj takí, ktorí sa vyhlasujú za svätých a v hierarchii mojej Cirkvi na zemi sa vyvyšujú, nebudú schopní uvidieť pravdu. Pre zaneprázdnenosť a starosti okolo záležitostí a ceremónií nebudú vidieť pravdu, čím Ma budú urážať.

Prvým znamením bude to, že sa rýchlejšie bude otáčať zem. Druhým znamením bude slnko, ktoré sa znepokojivo bude zdať väčšie a jasnejšie a začne sa otáčať. Vedľa neho uvidíte druhé slnko. Potom bude počasie príčinou otrasov vo svete a zmeny spôsobia zničenie mnohých častí zeme. Mnohé tieto tresty zbavia ľudstvo jeho arogancie a primäjú duše k tomu, aby prosili o Božie milosrdenstvo. Nič iné nedokáže pohnúť srdciami z kameňa u tých, ktorí vylúčili zo svojich životov Božiu lásku.

Ľudský hriech bude čoraz častejší a hriech falošného modlárstva trojakým spôsobom doľahne na zem. Pohanstvo, zaodeté do šatu sťaby kráľovská monarchia, prenikne do mojej Cirkvi na zemi. Keď moju Cirkev príjmu pohania, nebude to kvôli uctievaniu Boha. Keď pohania, ateisti a ostatní neveriaci, ktorí navonok odmietajú Božiu existenciu, príjmu moju Cirkev, nebudú sa klaňať Mne, Ježišovi Kristovi. Nenechajte sa pomýliť, keď moja Cirkev prehlási, že sú v nej všetci vítaní. Nebude sa tým myslieť to, že v mojej Cirkvi sú vítaní pohania, aby sa mohli klaňať pred mojim svätostánkom. Nie, bude to preto, aby predo Mňa vystavili na obdiv modlárstvo, spôsobené hriechom pýchy, aby tým znesvätili posvätné svätostánky. Na moje oltáre umiestnia pohanské symboly a budú požadovať, aby sa im nič netušiace spoločenstvá veriacich klaňali a prijali milosrdne a láskyplne svojich spolublížnych bratov a sestry. Všetci budú vyzvaní poprieť pravdu, aby privítali falošných veriacich, ktorí budú šliapať po mojich oltároch. Potom zasiahne ruka môjho Otca.

Vojnové konflikty sa rozrastú, zemetrasenia budú otriasať zem v štyroch častiach sveta a ľudstvo bude v zovretí hladomoru a každé ohavné gesto a urážka voči Bohu bude mať za následok strašný trest. Keď moje milosrdenstvo príjmu tí, ktorí vedú moju Cirkev, budú všetci démoni preklínať tieto Božie deti. Na ich ochranu zasiahne Boh a beda tým, ktorí budú pľuvať do tváre svojho Stvoriteľa.

Nastal čas. Tí, ktorí Ma preklínajú, budú trpieť. Tí, ktorí Ma nasledujú, prežijú toto prenasledovanie až do dňa, kedy prídem, aby som ich privinul do svojho milosrdného náručia. A potom budú iba tí, ktorí zostanú, pretože odmietli moju milosrdnú ruku, ponechaní šelme, ktorú zbožňovali a ktorej potešenia vyhľadávali.

Tak veľa ľudí Ma bude až do samého konca odmietať. Dve tretiny budú na Mňa pľuvať, budú sa vzpierať môjmu zásahu a budú Ma častovať všemožnými obscénnymi nadávkami. Ako sa ten deň stále viac a viac približuje, bude nenávisť voči Mne viditeľnou pre všetkých. Dokonca aj tí, ktorí vo svete pôsobia dojmom, že uctievajú Boha, Ma budú potichu preklínať.

Ten deň, kedy sa podvod šelmy vystaví na oči všetkým, bude dňom, na ktorý nikto nezabudne. Pretože v ten deň, keď svet uvidí podvodníka – antikrista, odetého do červeného ornátu, ako vystupuje s mojou korunou na svojej hlave, bude dňom, kedy sa z jeho úst bude rinúť oheň. Vtedy, keď konečne vyjde najavo tá hrôza, ho zahalí oheň a on a všetci tí, ktorí sa mu zaviazali vernosťou, budú vrhnutí do priepasti. A potom prídem, ako som vám povedal. Pozdvihnem svoju Cirkev a zjednotím celý svet v spojení so svätou vôľou môjho Otca a potom konečne zavládne mier.

Všetko, čo som vám povedal, je pravda. Všetko, čo sa stane, sa stane tak, ako som vám povedal. Udeje sa to rýchlo, pretože aj napriek môjmu hnevu, ktorý je vyvolaný nevďakom a pokrytectvom človeka, prichádzam, len aby som už konečne ukončil toto utrpenie. Prichádzam, aby som zachránil všetkých hriešnikov, no mnohí nebudú chcieť byť zachránení.

Buďte silní, moji milovaní nasledovníci, pretože Ja budem ochraňovať všetkých hriešnikov, ktorí počas Varovania príjmu moju milosrdnú ruku. A tak budú všetky Božie deti, veriace aj neveriace, zahrnuté do tohto veľkého zásahu z neba. Ale po tomto čase Boží anjeli oddelia dobrých od zlých. Zostáva už len málo času.

Váš Ježiš

obsah

968. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 10.11.2013 – 15:20 hod.

Vaša spása je len cez zmierenie s Bohom

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojou úlohou ako Matky Spásy je pripomínať vám všetko to, čo som vám v priebehu stáročí povedala. Milujte sa navzájom, ako vás miluje môj Syn. Prejavujte súcit ku každému, no najmä k tým, ktorí vás prenasledujú. Vypočujte si, čo som vyjavila vizionárom v La Salette a Fatime a študujte to až do úplných detailov. Veľmi málo z toho, čo som vám v pokynoch dala, sa vykonalo. Moje varovania boli odmietnuté a následky ignorovania toho, čo vám bolo dané, sa teraz skutočne prejavia.

Keď nebo zjavuje ľudstvu posolstvá, je to tak, akoby hovorilo k mohutnej kamennej pevnosti. Niektoré z mojich zjavení si našli cestu k vám a boli nasledované. Mnohé z nich boli jednoducho odmietnuté tými, čo majú slabú vieru a táto pevnosť sa stala nepreniknuteľnou pre zásah z neba, ktorý vám bol daný na rozmnoženie vašej viery a na vaše bezpečné zotrvanie v Božom náručí.

Moja úloha Spoluvykupiteľky znamená, že moja moc proti diablovi bola posilnená spôsobom, akým mi dovtedy nebola Bohom udelená. A tak teraz nastala doba, kedy nepriatelia môjho Syna starostlivo odstránia všetky prejavy úcty a oddanosti ku mne. Keď sa bude narýchlo vykonávať úcta ku mne a keď sa bude prekrúcať moja požiadavka, aby sa krajiny chránili pred komunizmom, potom nebudú splnené moje želania. Odteraz bude zriedkavosťou, aby som ja, Božia Matka, mala oficiálne patrónstvo v cirkvách môjho Syna na zemi tak, ako mi to predtým bolo priznávané. Moja moc voči šelme bude marená odstraňovaním mojich obrazov, môjho svätého ruženca a ďalších pobožností ku mne z mnohých katolíckych kostolov.

Potom budú z Božích chrámov odstránené všetky stopy po mojom Synovi Ježišovi Kristovi v rámci príprav na šelmu, ktorá príde a zasadne na tróne v najvyššom Božom chráme. Zatým dôjde k úprave pravého významu zmierenia s Ježišom Kristom, keď povedia, že už nie je viac nevyhnutné prosiť Boha o odpustenie vašich hriechov, ak vediete dobrý život. Ľudia začnú veriť vo svoje vlastné nazerania na to, čo ich robí dobrými v Božích očiach. No nikdy nesmiete zabúdať, že spása, ktorá je darom pre každého jedného hriešnika na svete, vám nikdy nebude udelená, pokiaľ najskôr nepoprosíte Boha, aby vám odpustil. Toto je jadrom zmluvy, ktorá bola získaná pre ľudskú rasu skrze smrť môjho Syna na kríži. Ježiš Kristus získal pre svet spasenie od hriechu a dar večného života. Aby ste tento dar získali, musíte Boha prosiť, aby vám odpustil vaše hriechy.

Vaša spása je len cez zmierenie s Bohom.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

960. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.11.2013 – 20:30 hod.

Najväčšie prenasledovanie spôsobia kresťania kresťanom

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím s naliehavosťou poprosiť všetky moje deti, aby sa spojili v jednote a modlili sa za moju Cirkev na zemi.

Moje srdce sa chveje v tomto čase kvôli veľkej nenávisti, ktorú prejavujú tí, ktorí sú praktizujúci kresťania. Prenasledovanie kresťanov bude pokračovať vo všetkých krajinách a to sa dotkne všetkých, ktorí majú teraz slobodu pri prejavovaní svojej úcty ku Mne. Najväčšie prenasledovanie spôsobia kresťania kresťanom. Bičovanie môjho tela na zemi bude najhoršie v jeho vnútri, keď sa obráti brat proti bratovi a sestra proti sestre. Už čoskoro uvidíte oznámenie nových modlitieb, ktoré budú zavedené novou liturgiou.

Hlavné zmeny sa dotknú svätého prijímania, ktoré bude podávané ako niečo, čo bude mať len veľmi malú podobnosť s mojou smrťou na kríži, keď som obetoval svoje telo za všetkých hriešnikov. Prehlásením, že sväté prijímanie je vyjadrením spoločného spojenia celého ľudstva, ktoré je v jednote pred Bohom, Ma veľmi urazíte, pretože by to bolo v protiklade k pravde. Pravda nie je už viac pravdou, pretože toľkí rozširujú klamstvá, zveličujú a nechápu, ako ľahko možno zmanipulovať pravdu. Mnohí si nepovšimnú zmien, keď je pravda jemne prekrútená a nepridržiava sa pravdy. Namiesto pravdy nastúpia lži, ktoré ľudskú rasu rozdelia a spôsobia, že nastane oddelenie od Boha, ktoré povedie ku skaze.

Vždy zachovávajte pravdu, lebo bez nej sa zatemní slnko, mesiac už viac nevydá svetlo, keď zaľahne tma a hviezdy viac nebudú svietiť v tých dňoch, ktoré ohlásia konečnú temnotu skôr, ako prídem, aby som si nárokoval svoje kráľovstvo.

Do tej doby vás iba pravda zachráni.

Váš Ježiš

obsah

959. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.11.2013 – 23:17 hod.

Moji verní stúpenci vrátane kňazov a vysvätených služobníkov
všetkých kresťanských konfesií zostanú tesne po mojom boku

Moja vrúcne milovaná dcéra, duch zla sa šíri a pôsobí na všetkých, ktorí sa zlomyseľne stavajú proti týmto posolstvám. To povedie k ešte väčšej zlobe, lžiam a premysleným plánom, vytvoreným na zastavenie tejto misie. Nesmiete si všímať tých, ktorí majú jedovaté reči ani tých, ktorých zožiera duchovná žiarlivosť a ktorí by urobili čokoľvek v snahe zničiť túto moju misiu, prinášajúcu spásu všetkým.

Vravím vám všetkým, ktorí Ma nasledujete, že tieto posolstvá sú pre vás príliš dôležité, než aby ste venovali akúkoľvek pozornosť tým, ktorí vás nenávidia v mojom mene. Pretože som to Ja, Ježiš Kristus, kto je ich cieľom. Majte to na pamäti. Žiaľ vďaka svojej pýche sa budú domnievať, že tak jednajú z lásky ku Mne. Musia si uvedomiť, že by som nikdy nikomu nedovolil hovoriť také klamstvá alebo šíriť odporné ohovárania o inej duši v mojom mene.

Len Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, mám právomoc, aby som vám v týchto časoch odhalil pravdu. Pravda mnohých rozruší a bude ťažké ju prehltnúť, pretože je takého rozsahu, že len tí, ktorí sú silní vo svojej láske ku Mne, budú schopní ju prijať. Pravda vás oslobodí bez ohľadu na to, ako ťažké je pre vás, aby ste ju strávili. Ona vám otvorí oči voči zlu, keď sa vydáva za dobro a voči zlým ľuďom, ktorí rozširujú bohorúhačstvo hovoriac, že ohlasujú moje slovo a voči mojim nepriateľom, ktorí chcú zničiť Božie deti.

Povstane veľa falošných prorokov, rozšírených v každom národe, aby ohlasovali, že lži, rinúce sa z úst antikrista, sú pravdou. Tiež budú tvrdiť, že antikrist je Mnou. Budú vypovedať všetko o evanjeliách, čo sa bude zdať byť správne a použijú výňatky zo svätej Biblie, vrátane mojich citátov, aby obhájili svoju odpornú misiu. Ale vy, ktorí Ma poznáte, vždy nájdete v ich takzvaných prorockých slovách skrytú lož a kacírstvo. Teraz nadišiel čas, aby ste sa uzatvorili pred všetkými takýmito hlasmi, ktoré vás nabádajú, aby ste načúvali im namiesto Mne. Musíte si sami naďalej pripomínať pravdu, obsiahnutú vo svätých Evanjeliách. Musíte ma počúvať, ako som vám povedal.

Zanedlho budú všetci tí, ktorí v minulosti viedli moju Cirkev a všetci tí, ktorí prinášajú Božím deťom pravé Božie slovo v mojej Cirkvi a všetci tí, ktorí zostanú verní pravde, odstrčení stranou. Katolícka Cirkev urobí niekoľko znepokojujúcich vyhlásení ohľadne dôvodov, prečo musí dôjsť k zmenám a vylepšeniam vo všetkých oblastiach jej vnútorných štruktúr. Použije hriechy tých, ktorí sú v mojej Cirkvi a tých, ktorí Ma zradili, aby zdôvodnila obrátenie mojej Cirkvi na ruby. Veľa mojich vysvätených služobníkov bude vylúčených a z mnohých si urobia obetných baránkov. Mnohých si vyhliadnu a lži ako aj iné tvrdenia budú vykonštruované proti ich dobrému menu predtým, než budú prepustení. To je spôsob, ako budú mnohí vysvätení služobníci odmietnutí mojou Cirkvou, aby sa umožnilo Božím nepriateľom prevziať úplnú kontrolu z jej vnútra. Každé ohováranie, ktorého sa dopustia Boží nepriatelia proti mojim vysväteným služobníkom, zožne verejný aplauz a bude považované za dobrú vec, slúžiacu na zachovanie neporušeného dobrého mena Cirkvi.

Ó, ako budete všetci podvedení a ako bude pravda ukrytá, utajená a potom ignorovaná. Ku všetkým týmto zmenám dôjde náhle v budúcnosti a mnohí budú ohromení rozsahom týchto vecí. Uprostred toho všetkého zavládne zmätok, strach, zármutok a veľké utrpenie. Táto nová ohavnosť vyhlási veľkú lásku k chudobným a hladujúcim tohto sveta. Ale nebude hlásať moje slovo, ani nezostane verná mojej Cirkvi. No aj napriek tomu bude moja Cirkev naďalej žiť.

Moji verní stúpenci vrátane kňazov a vysvätených služobníkov všetkých kresťanských konfesií zostanú tesne po mojom boku. Môj zvyšok obstojí v skúške času a nikdy nemôže zahynúť, pretože Ja som Cirkev. Ja nemôžem byť nikdy zničený.

Váš Ježiš

obsah

Október 2013

Október 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)


________________________________________________________________________________________________________

950. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 23.10.2013 – 15:34 hod.

Môj Syn plánuje v tejto dobe veľkú obnovu na zemi a tá spôsobí veľa bolesti

Moje dieťa, v tomto čase prikrývam všetky moje deti svojou ochranou, aby v tejto dobe veľkých skúšok zostávali pokojné, vyrovnané a silné.

Drahé deti, musíte sa zmieriť so skutočnosťou, že budete vždy pociťovať bolesť, spôsobenú opustenosťou, odmietaním a zavrhovaním tými, ktorí pohŕdajú Božím slovom. Svetlo priťahuje tých, ktorí sú v tme a vždy vás budú napádať a stavať sa proti vám, keď budete úplne zjednotení s mojim Synom Ježišom Kristom.

Môj Syn plánuje v tejto dobe veľkú obnovu na zemi a tá spôsobí veľa bolesti, pretože sa to udeje formou očisťovania. To znamená, že mnohí budú teraz trpieť za svoje hriechy a zem je pripravovaná pre Ježiša Krista, aby vtedy, keď bude zavŕšená očista, bolo vykonané oznámenie. Medzitým budú Boží nepriatelia šíriť klamstvá a bludy, aby si podmanili hriešnikov a získali kontrolu nad všetkými, ktorí milujú môjho syna. Všetky tieto smutné udalosti sa musia udiať ešte pred Druhým príchodom môjho Syna Ježiša Krista.

Prosím vás, drahé deti, buďte trpezlivé a znášajte tieto ťažkosti pre môjho Syna, ktorý vás vrúcne miluje. Nikdy nebuďte ustráchané, pretože už zanedlho uvidíte jeho nový raj, kde nebude existovať žiaden smútok, bolesť a zloba. Je to len taká nepatrná vec, keď trpíte pre môjho Syna a je to zanedbateľné v porovnaní s tým, čo On, keď umrel na kríži, vytrpel pre každého jedného z vás, aby vás zachránil.

Preto vás prosím, vložte všetku vašu dôveru do môjho Syna a buďte vďačné za vedenie, ktoré vám zoslalo nebo. Radujte sa, že ste dostali dostatok času na to, aby ste sa náležite pripravili na veľký deň Pána.

Pokoj vám.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

947. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.10.2013 – 10:56 hod.

Pôjdu cestou záhuby ako jahňatá, vedené na porážku

Moja vrúcne milovaná dcéra, najväčšej zrady na mojich milovaných, verných služobníkoch, ktorí sa vždy budú neochvejne držať pravdy, sa dopustia tí nasledovníci v mojej Cirkvi, ktorí padnú za obeť veľkému podvodu.

Podvodník, ktorý bude mať v rukách moc všade v mojej Cirkvi, oklame tak mnoho ľudí kvôli ich nesprávnemu chápaniu vernosti. A hoci sa môžu cítiť znepokojení vtedy, keď počujú podivný výklad môjho svätého slova, ktoré sa bude uvádzať v nesprávnom kontexte, pôjdu cestou záhuby ako jahňatá, vedené na porážku. Chválou a blahorečením budú zasypávať falošného proroka sťaby veľkého diktátora a budú ako jeden, aby utvorili jednu veľkú armádu. Táto armáda bude príčinou najväčšieho prenasledovania, ktoré podstúpia ich kresťanskí bratia a sestry. V tomto strašnom boji za pravdu bude bojovať brat proti bratovi. Počet tých, ktorí budú nasledovať bezbožnú trojicu, tvorenú falošným prorokom, antikristom a satanom, bude omnoho väčší ako počet tých, ktorí budú zachovávať vernosť svätému Božiemu slovu tak, ako bolo dané od počiatku.

Pre teba, môj vyvolený ľud, ktorý sa neodkláňaš od pravdy, bude táto cesta namáhavá. Nikdy vo svojich životoch by ste si čo i len na okamih nedokázali predstaviť tú strašnú lož, ktorej budete svedkami. Moji nepriatelia sú dobre pripravení, majú veľký vplyv a sú dobre finančne zabezpečení. Na svojej strane majú mnoho výhod, nie však Božiu moc. Nielenže nemajú moc Všemohúceho Boha, môjho Otca, no môžu byť kedykoľvek porazení vôľou môjho Otca. Žiaľ, veľa duší Mi odvedú, no dovolím to ako súčasť konečnej očisty ľudstva. Tento čas na zemi nastane kvôli tomu, aby oddelil dobrých od zlých.

Čo tým mienim? Iste budete tvrdiť, že dobrí budú oklamaní a že to nie je ich vina. To je pravda. Ale ak tí, ktorí hovoria, že sú pravovernými kresťanmi, prijmú herézu namiesto môjho svätého slova, budú sa Mi rúhať. Veľmi dobre poznajú pravdu a preto sa musia mať na pozore ohľadom všetkého, čo sa vzťahuje na moje slovo. Tak veľa vás spí. Toľkí z vás Ma naozaj nepoznáte, pretože vo svojej duši nemáte pokoru, keď sa tak hrdíte vašimi znalosťami Svätého Písma. Mnohí ste zanedbali to, aby ste si prečítali Evanjeliá alebo pochopili, čo sa stane pred mojim Druhým príchodom. Ešte stále neviete, že vám vo svätej Biblii bola daná pravda. Prečo sa neustále staviate proti Božiemu slovu, argumentujete, vyvraciate ho a bojujete proti ruke, ktorá vás stvorila? Nie ste o nič viac informovaní, ako tí, ktorí Ma ukrižovali. Nemáte o nič väčšie znalosti, ako farizeji, ktorí boli presvedčení, že ich výklad svätého Božieho slova je dokonalejší, ako ten od Syna človeka. Zapriete Ma pre vaše odmietanie prijať záverečné proroctvá. Všetko to, čím ste Mi slúžili a pre Mňa vykonali, vám nebude nič platné, ak budete nasledovať toho, ktorého poslal satan, aby vám uprel vaše právoplatné dedičstvo v mojom raji.

Aký žiaľ Mi len spôsobujete. To, ako Ma zradíte, sa odrazí na prenasledovaní, ktoré v mojom mene privodíte na tých, ktorých nazývate vašimi bratmi a sestrami. Stanete sa obeťami lživých doktrín rovnako, ako sa pred vami nimi stali už v minulosti iní skrze skazených diktátorov a vodcov. Kvôli nedostatku vašej ozajstnej lásky ku Mne, ktorá si vyžaduje veľké strádanie, Mi spôsobíte veľa starostí a trápenia. Zatiaľ, čo vás nepriatelia mojej Cirkvi vtiahnu do siete klamu, budete ospevovať, zbožňovať a milovať tých, ktorí Ma nenávidia a Ja upadnem do zabudnutia.

Pamätajte si tieto slová. Ak predo Mňa budete klásť falošných bohov, privodíte si na seba Boží hnev.

Váš Ježiš

obsah

941. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.10.2013 – 23:27 hod.

Had dáva antikristovi špeciálne posolstvá, ktoré si on starostlivo zaznamenáva

Moja vrúcne milovaná dcéra, najbezbožnejšia trojica, ktorú tvoria moji traja nepriatelia – falošný prorok, antikrist a drak, ktorým je satan – sa teraz postaví na odpor proti Najsvätejšej Trojici. Vedzte, že majú mnohé tisíce a tisíce prisluhovačov a ako sa blíži čas, bude sa vykonávať veľa tajných a ohavných ceremónií na počesť hada.

Had sa má tak veľmi na pozore, aby nevyzradil svoje pravé ja, že skrýva svoje skutočné zlovestné zámery, ktoré má proti každému Božiemu dieťaťu, a sám sa pritom ukazuje iba niekoľkým svojim vyvoleným ako šarmantný, okúzľujúci princ, kde sa im predvádza tým najzvodnejším spôsobom. Rovnako, ako sa koná komunikácia s mojimi vlastnými vybranými prorokmi, tak aj had dáva špeciálne posolstvá antikristovi, ktoré si on starostlivo zaznamenáva a potom sa s nimi delí so svojou hierarchiou na zemi. Tieto posolstvá obsahujú pokyny, ako znesvätiť moju Cirkev v príprave na antikrista, na jeho dosadenie na trón a oklamanie sveta, ktorý bude v domnení, že on je Kristus, Spasiteľ sveta.

Majte sa teraz na pozore vy všetci, ktorí odmietate toto varovanie. Už čoskoro budú mnohí moji služobníci, ktorí Ma milujú, ale neveria týmto posolstvám, vystavení veľkému nebezpečenstvu. Plán, ako Mi máte byť vzatí, sa už zahájil a ak nebudete opatrní a ostražití, budete zlákaní do dúpäťa temnoty. Antikrist bude vo všetkých ohľadoch napodobňovať moje Božstvo, o ktorom sa bude dozvedať od hada. Had sledoval priebeh môjho ukrižovania a jedine on pozná podrobnosti, ktoré boli okolo tejto strašnej udalosti. Bude sa Mi vysmievať, keď bude dávať pokyny svojim oddaným služobníkom, aby oživovali neprístojné a nezmyselné rituály v mojej Cirkvi. Vezmú si moje slovo a pridajú k nemu nové, obscénne prvky, aby vzdávali hold šelme a mnohí nebudú chápať, čo to znamená.

Ak sa budete zahrávať s diablom a vystavovať sa jeho pôsobeniu, doľahnú na vás ťažké skúšky. Ak budete opakovať ohavné slová, ktoré medzi vás vloží, otvoríte mu vaše duše. Ak sa mu budete poklonkovať tým, že budete milovať antikrista, keď sa bude pred vami arogantne vyvyšovať, poskytnete mu miesto vo vašich srdciach namiesto Mňa.

Všetko, čo som vás učil, bude prekrútené, obrátené hore nohami a postavené na ruby. Nebudete o nič múdrejší, pretože je tak veľa tých, ktorí vskutku nechápu môje učenie, a pretože len máloktorí z vás pozorne počúvali moje evanjeliá, odkazujúce na môj Druhý príchod.

Ó, ako Mi to láme srdce, že vám musím vyjaviť tieto správy. Ako túžim po tom, aby ste nemuseli takto trpieť. Ale sľubujem vám, že zmiernim vašu bolesť a keď nastane jeho vláda, rýchlo sa pominie.

Prejavím milosrdenstvo k tým dušiam, ktoré budú nevinne polapené v tejto paródii, ktorá sa vysmieva môjmu Božstvu. Žiaľ sa ocitnú tí, ktorí veria, že budú vládnuť v raji, prisľúbenom im podvodníkom, ako sú vrhnutí do ohnivého jazera, kde budú trpieť naveky. Nenájde sa nikto, kto by im pomohol, pretože budú hltať lži, ktoré boli vymyslené na získanie ich dôvery, čo spôsobí, že bude zatratených mnoho duší, ktoré budú slepo nasledovať ich falošné učenie.

Modlite sa za milosrdenstvo pre tých, ktorí budú oklamaní kráľom temnoty.

Váš Ježiš

obsah

931. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.10.2013 – 22:15 hod.

Existuje veľké nepochopenie toho, čo robí muža alebo ženu v mojich očiach svätými

Moja vrúcne milovaná dcéra, existuje veľké nepochopenie toho, čo robí muža alebo ženu v mojich očiach svätými. Vtedy, keď ide o modlitbu, sa zdá byť veľa ľuďom vo svete ťažké, aby radostne praktizovali kresťanskú vieru. Toľkým dobrým a dobrosrdečným ľuďom padne zaťažko, aby ticho sedeli v pokojnom rozjímani o mojom veľkom učení, ktoré bolo darované svetu preto, aby pochopili, čo sa od nich očakáva. Ja nemám veľké požiadavky. Nenútim duše, aby trávili predo Mnou celé hodiny a predsa mám takú radosť, keď to pokorné duše robia, hoci je to len veľmi zriedka.

Toto je spôsob, akým si prajem vytvoriť dôverný vzťah so všetkými Božími deťmi. Potrebujem iba počuť váš hlások, ktorým na Mňa voláte, keď sa so Mnou chcete podeliť o vaše osobné myšlienky, vaše trápenia, vaše radosti a starosti, vaše neúspechy a o tom, ako po Mne túžite, aby som bol prítomný a aby ste Ma mohli vnímať.

Nikdy predtým v histórii sveta nebude Bohom umožnené, aby bol cítený v dušiach tých, ktorí Ho teraz budú hľadať skrze Mňa, jeho jediného Syna. Mocou Najvyššieho Boha Otca prídem aj pred tých, ktorí sú najmenší, najmenej hodní, najviac zmätení, najviac duševne trýznení, aby som vám poskytol dar stať sa svedkom mojej prítomnosti. Ako to urobím? Ako budete vedieť, že s vami komunikujem? Najskôr vás nechám pocítiť slzy vášho obrátenia. Začne sa vás zmocňovať veľký zármutok, keď budete prežívať moje ukrižovanie. Začnete mojimi očami vnímať život, dokonca aj v každodenných situáciách. Budú vás priťahovať iný, ktorí už boli naplnení darom Ducha Svätého.

Nevyberám si tých, o ktorých si myslíte, že sú viac hodní, viac svätí, viac požehnaní, než vy. Vyberám si len tých, ktorí ku Mne prichádzajú v úplnej pokore, ktorí sa dobrovoľne vzdali svojej vlastnej vôle, aby sa stala mojou vlastnou.

Ak Ma naozaj milujete, zakúsite skutočný pokoj. Ak Ma skutočne milujete, potom povedzte:

„Ježišu, tvoja vôľa je to jediné, na čom záleží. Moja slobodná vôľa patrí tebe. Urob s ňou to, čo Ty chceš.“

Keď Mi to duše povedia, stanú sa z nich moji ozajstní služobníci, na základe ktorých môžem zachrániť zvyšok tých, ktorí sú príliš tvrdohlaví, než aby pochopili, čo znamená byť zjednotený so Mnou.

Môžem vykonať veľa vecí a urobiť veľa zázrakov, pokiaľ slobodná vôľa, ktorú daroval môj Otec každej osobe, je naspäť ponúknutá Mne, jeho Synovi. Je to tá najväčšia sila, ktorá zničí moc šelmy, keď sa dostane k moci. Príďte ku Mne a darujte svoju slobodnú vôľu môjmu Otcovi, aby priniesla slobodu ľudskej rase. Prosím, modlite sa v rámci Modlitbovej kampane túto špeciálnu modlitbu:

Modlitba Modlitbovej kampane (123): „Dar slobodnej vôle Bohu“:

„Môj drahý Ježišu, vypočuj si túto modlitbu odo Mňa, duše, ktorá Ťa je najmenej hodná a pomôž mi, aby som Ťa väčšmi miloval. Zo svojej slobodnej vôle Ti ponúkam naspäť tento dar, drahý Ježišu, aby som sa mohol stať tvojim pokorným služobníkom a zostal poslušný Božej vôli.

Moja vôľa je tvojou vôľou. Tvoj príkaz znamená, že sa podriadim každému tvojmu prianiu.

Moja slobodná vôľa patri tebe, aby si s ňou urobil to, čo je potrebné na spásu všetkých ľudí na celom svete, ktorí sú odlúčení od Teba.

Odovzdávam Ti tento dar, ktorý som dostal do daru pri narodení, do tvojej najsvätejšej služby. Amen.

Čím viac Ma budete spoznávať, tým väčšmi budete chápať dve veci:

 1. Moje učenie sa nikdy nezmenilo.
 2. Ja milujem všetky duše.

Váš Ježiš

obsah

September 2013

September 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

 • 926. Beda kresťanom, ktorí Ma opustili uprednostnením novodobého pohanstva New Age.

 • 925. Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma pokladajú za samozrejmosť.

 • 924. Štyri časti sveta, ktoré mám na mysli, sú štyri veľké mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína.

 • 923. Aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo.

 • 922. Mnohí Ma zradia tým, že prijmú lži.

 • 921. Štyri svetové mocnosti budú vystupovať ako hlavný zdroj, z ktorého budú povstávať vojenské konflikty.

 • 920. Žiaden človek, žiaden kňaz, žiaden biskup, žiaden kardinál, žiaden pápež nemá oprávnenie, aby prepísal Božie slová.

 • 919. Modlite sa túto špeciálnu modlitbu kampane na zasvätenie všetkých vašich blízkych, aby som ich mohol prikryť svojou drahocennou krvou.

 • 918. Pri mojom Druhom príchode budem súdiť každú nažive zostávajúcu osobu na zemi podľa toho, čo urobila pre Božiu slávu.

 • 917. Prichádzam pre vás, aby som vás vzal ku svojmu Otcovi. Prichádzam, aby som splnil jeho Božiu vôľu a zavŕšil zmluvu.

 • 916. Tým z vás, ktorí ste sa nie vlastnou vinou narodili do pohanských rodín, udelím milosť.

 • 915. Moje plány na spásu sveta sú dokončené. Teraz je všetko na svojom mieste.

 • 914. Tieto medailóniky obrátia všetky tie duše, ktoré sú otvorené pre milosrdenstvo môjho Syna, Ježiša Krista.

 • 913. Učenie temnoty – veľké odpadlíctvo od Boha, ktoré bude vychádzať z lona mojej Cirkvi, zostúpi ako veľká hustá hmla.

 • 912. Vy, ktorí značne trpíte a možno ste v živote stratili všetku nádej, vedzte, že ste v mojom srdci.

 • 911. Budete zosmiešňovaní pre neuznanie nového výkladu katolicizmu.

 • 910. Čím viac ste nenávidení, moji nasledovníci, tým viac ste Bohom milovaní.

 • 909. Je čas, kedy musia byť vytvorené skupiny modlitbovej kampane a rozšírené po celom svete.

 • 908. Moje sväté Slovo nemožno meniť alebo upravovať tak, že sa stane niečím iným.

 • 907. Jediná cesta k večnému životu je skrze môjho Syna Ježiša Krista.

 • 906. Bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna.

 • 905. Žiaden z mojich vysvätených služobníkov nemôže nikoho odsúdiť v mojom mene.

 • 904. Každá jednotlivá sviatosť bude zmenená na nepoznanie.

 • 903. Prinášam dary postupne v závislosti na čistote duše.

 • 902. Váš pozemský život je len prchavý okamih vášho celého života. Ste vo vyhnanstve.

 • 901. Neviete, že je Mi v tomto čase vzdialená celá generácia mladých ľudí?

 • 900. Vy, ktorí sa mi teraz posmievate, pretože odmietate moje posolstvá, naozaj veríte tomu, že by som rozdelil svoju Cirkev?

 • 899. Vybral som si dvanásť jednoduchých mužov, nevzdelaných a neznalých Svätého písma, ktorí boli chudobnými rybármi.


________________________________________________________________________________________________________

926. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 22:44 hod.

Beda kresťanom, ktorí Ma opustili uprednostnením novodobého pohanstva New Age

Moja vrúcne milovaná dcéra, každá živá duša má silný inštinkt hľadať Boha vo svojom živote. Tí, ktorí nachádzajú Božiu lásku v jej najčistejšej forme, dostávajú tento dar vďaka ich pokore a prijatiu skutočnosti, že všetka úcta a sláva prináleží Bohu.

Naproti tomu pohania vo svojich snahách o duševný pokoj vyhľadávajú skôr to, čo bolo stvorené pravým Bohom, ako samotného svojho Stvoriteľa. Namiesto toho, aby sa sklonili pred mojim Otcom, Všemohúcim Bohom, Stvoriteľom všetkých vecí, padajú na zem dole tvárou pred falošnými modlami vrátane divov, ktoré On stvoril pre tento svet – zem, slnko, mesiac a hviezdy. Z týchto veľkých divov si robia idoly (modly) a potom nadobúdajú presvedčenie, že tým, že tak konajú, získavajú veľkú silu. To, čo hľadajú, je forma duchovného osvietenia, ktoré, ako dúfajú, im prinesie radosť a pokoj. Mnohí si potom cez meditáciu a jogu otvoria svoju myseľ a dušu a tým umožnia duchu zla, aby im uškodil. Mylne sa domnievajú, že nejaká iná sila, odlišná od tej, ktorá pochádza od Najvyššieho Boha, im dokáže priniesť pokoj, po ktorom túžia.

Už si uvedomte, že existuje len jediný Boh. Akákoľvek iná forma uctievania predstavuje pohanstvo. Nezáleží na tom, čo vravia alebo ako zdôvodňujú svoje konanie, pretože týmto priťahujú satana, aby napádal ich duše a pokiaľ k nim už raz získa prístup, potom on a démoni, ktorých k nim vyšle, nenechajú takéto duše na pokoji. Tieto duše budú trápiť, sýtiť ich klamstvami a privedú ich k viere, že sú niečím obdarené.

Mnohí veria, že môžu liečiť iných takými praktikami ako je reiki, no namiesto toho svojím konaním len zamorujú ostatných, vrátane tých nevinných. Keď pohania monotónne prespevujú, aby si privodili duchovné dary, hovoria, že im to prináša pokoj. A hoci tomu mnohí veria, vedzte, že o krátky čas – len čo zlý duch nájde prístup k ich vedomiu – spôsobí v nich rozrušenie a oni nenájdu žiadnu úľavu. Neustále budú vyhľadávať všakovaké zmyslové pôžitky a jediné, čo za to na oplátku dostanú, bude zatemnenie ich duše.

Pohanstvo prináša hrozný nepokoj a v krajinách, kde pohania vzývajú falošných bohov, si na seba privolávajú hnev môjho Otca. Veľa takýchto duší nechápe, čoho sa tým dopúšťajú, ale spoznáte ich podľa toho, akými spôsobmi skrášľujú svoje telá, pretože sa sami považujú za posvätné nádoby v očiach falošných božstiev, ktoré, ako hovoria, uctievajú. Bude im chýbať láska, pokora a osobná obeta pre blaho iných, pretože vzdávajú hold iba zmyslom. Nechápu, že ich duše sú darom od Boha a že sa ich takto vzdávajú v honbe za dokonalosťou, ktorú nikdy nemôžu dosiahnuť.

Počas Varovania prebudím v týchto dušiach pravdu, aby vedeli, komu patria. Modlite sa, aby prijali moju ruku milosrdenstva. Beda kresťanom, ktorí Ma opustili uprednostnením novodobého pohanstva New Age. Oni sú tí, ktorí nechcú moje milosrdenstvo a radšej sa zapodievajú nezmyslami, pretože to živí ich egá, keď sa domnievajú, že majú moc ovládať duchovné veci. Zatiaľ, čo takýmto spôsobom hľadajú osobnú dokonalosť, sami sa tým úplne odtrhnú od Boha. Toto ich konanie otvára dvere zlému, ktorý ich bude zvádzať a hypnotizovať príťažlivosťou poverčivých sľubov, ktoré povedú k spustošeniu ich duší, v ktorých sa už Božia láska nebude môcť rozvíjať.

Váš Ježiš

obsah

925. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 18:00 hod.

Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma pokladajú za samozrejmosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, aký osamotený sa cítim, keď toľkí, vrátane tých, ktorí sú verní môjmu svätému slovu, trávia tak málo svojho času v mojej spoločnosti. Ako túžim po ich pozornosti, čo i len na okamih počas dňa. Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma berú ako samozrejmosť. Neviete, že už len tým, že so Mnou hovoríte hoci len krátku chvíľku, vás zahŕňam svojimi milosťami? Tí, ktorí Ma potešujú tým, že sa so Mnou zhovárajú akýmkoľvek, pre nich najjednoduchším spôsobom, získavajú vnútorný pokoj, ktorý nie je možné nájsť nikde inde vo svete.

Vo vašej honbe za potešením, pohodlím a pôžitkárstvom sú vaše návaly uspokojenia len krátkodobé. Nič, vrátane najväčších pokladov sveta, vás nenaplní. Je to vďaka Mne – môjmu veľkému milosrdenstvu – že vám bol daný ten najväčší poklad – dar života, plného nesmiernej nádhery, prekrásneho prostredia, dokonalého krásneho tela a schopnosť pociťovať neustálu lásku, ktorá vás premôže a bude vám poskytovať nesmierne šťastie. Toto je večný život a môj čas, aby som vás preniesol do môjho nového kráľovstva na zemi, je blízko.

Keď so Mnou hovoríte a prosíte Ma, aby som vás pripravil na ten veľký deň, budete pripravení, ale vyžiada si to ešte čas na uskutočnenie zmien, ktoré sa od vás očakávajú pre tento Veľký deň Pána.

Rovnako ako nevesta a ženích, tak aj vy musíte mať pred týmto veľkým, požehnaným dňom všetko na svojom mieste. Musíte už dopredu správne pripraviť vašu rodinu, priateľov a vašich príbuzných. V ten deň, keď prídem dosvedčiť tento nádherný prechod, musíte byť pripravení telom i dušou tak, aby ste sa stali hodnými vstúpiť do Nového raja.

V každom dni, ktorý strávite v zaneprázdnení potrebami iných, si musíte vyčleniť aspoň desať minút na to, aby ste sa kajali zo svojich hriechov. To je veľmi dôležité, pretože vás milujem a ste pre Mňa vítaní. Aby ste mohli so Mnou správne komunikovať, musíte vždy najskôr prísť predo Mňa ako pokorný služobník. Keď si predo Mňa kľakáte alebo sa so Mnou jednoducho rozprávate vo svojom srdci, vždy začnite slovami:

Ježišu odpusť mi, lebo som zhrešil.“

Potom pocítite moju prítomnosť a Ja budem prebývať vo vašej duši. Čím častejšie sa na Mňa budete obracať, tým bližší Mi budete. Čoskoro budem ako váš priateľ, bez ktorého si nedokážete predstaviť váš život. Potom sa na Mňa budete obracať kvôli každej maličkosti a Ja tam vždy budem. Vždy sa postarám o to, aby tí, ktorí trávia čas v mojej spoločnosti, boli obdarení veľkou priazňou a moje požehnanie bude vo vás vytvárať duševný pokoj a pokojnú myseľ. Pamätajte si, že tým, ktorí Ma hľadajú, odpoviem ihneď.

Váš Ježiš

obsah

924. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 11:18 hod.

Štyri časti sveta, ktoré mám na mysli, sú štyri veľké mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína

Moja vrúcne milovaná dcéra, štyri časti sveta, ktoré mám na mysli, sú štyri veľké svetové mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína. Všetky predpovedané proroctvá sa týkajú týchto mocností, v ktorých bude dochádzať ku všetkým otrasom v náboženských a politických štruktúrach.

Kvôli nepokojom vo svojich krajinách sa Sýria a Egypt stanú katalyzátormi pre väčšiu vojnu, do ktorej budú zaangažované štyri svetové veľmoci. Každá z týchto veľmocí sa zapojí, aby sa vytvoril jednotný režim, ktorý bude použitý na ovládanie a kontrolu globálneho bohatstva a svetovej populácie.

Náboženská vojna bude zohrávať centrálnu úlohu pri tejto kontrole a vymenovaní vodcovia v mojich kresťanských cirkvách budú premožení a zničení v rámci príprav na príchod šelmy, ktorá bude ovládať všetky štyri svetové mocnosti. Žiadnemu zo svetových mocnárov, ktorí sa stavajú proti Božiemu slovu alebo sa snažia zničiť jeho deti, nebude Bohom daná právomoc, aby sa zmocnil tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe života. A aj keď hovorím o kresťanoch a nutnosti toho, aby Mi zachovali vernosť, zahŕňam sem aj Židov, pretože ich ochranca archanjel Michal bude nad nimi bdieť a pomáhať im prekonávať prenasledovanie, ktoré ako vyvolený národ budú takisto musieť znášať.

Bol vytvorený Boží plán a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz pripravujú, aby Mi pomohli v mojej misii zjednotiť všetkých a ochrániť tých, ktorí Ma milujú, pred veľkým podvodom, ktorý bol zosnovaný na oklamanie sveta. Nikdy predtým nebola zloba proti Bohu taká koordinovaná ľudskou rasou, ako je tomu práve dnes. Nikdy predtým nebol smrteľný človek schopný spôsobiť tak veľa utrpenia uchvátením moci, aby ovládol všetko, ako je to v tejto chvíli, prvýkrát v histórii. Veľké prenasledovanie, zamerané proti Božím deťom, ktoré je spôsobené satanom za ochotnej podpory zloby mocichtivých mužov a žien vo vysokých mocenských pozíciách sa odohráva pred vašimi očami. Napriek tomu to mnohí z vás nedokážu vidieť, pretože ste boli oklamaní.

Váš Ježiš

obsah

923. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 23.09.2013 – 13:30 hod.

Matka Spásy kňazom: Aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo

Moje dieťa, mnoho znamení z neba bude vidieť nad strechami kostolov môjho Syna, keď sa uskutočnia konečné zmeny v liturgii slávenia svätej omše. Všetci tí, ktorí majú otvorené oči a bdelé uši, budú svedkami hnevu môjho Syna spôsobom, ktorý nebudú môcť prehliadnuť.

Môj Syn dal sľub, že prejaví svoj hnev, keď Ho vo vnútri jeho Cirkvi na zemi znova ukrižujú znesvätením jeho Tela a Krvi v obete svätej omše. Hromy a blesky, nasledované mohutnými búrkami, budú zrážať ľudí z nôh. Pribudne očividne viac povodní, aby vymietli hriechy človeka, keď ľudia začnú chápať Božie tresty, ktoré budú vyliate na ľudstvo.

Sú otrokmi hriechu – dokonca aj tí, ktorí milujú môjho Syna a zostávajú verní svätej omši – a tak nespozorujú rozdiel, keď bude predstavená ohavnosť. Nezabúdajte, že svätá omša sa slávi na pripomienku smrti môjho Syna a ohlasuje skutočnú prítomnosť môjho Syna. Čoskoro už nebudú uznávať pravdu a nová omša sa stane pohanským obradom. Ten deň ešte len príde a stane sa to rýchlo a neočakávane – tak rázne začne falošný prorok konať. Teraz nadišiel čas na prípravu. Všetci tí vysvätení služobníci, ktorí chcú zostať verní najsvätejšej Eucharistii a chcú zachovávať sväté Božie slovo, sa teraz musia začať pripravovať.

Aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo pokrmom života, ktorým je jeho svätá Eucharistia. Je to slávnostná prísaha, ktorú ste dali Ježišovi Kristovi, keď ste povedali, že Mu budete slúžiť a poskytovať jeho Telo a Krv prostredníctvom svätej omše všetkým tým, ktorí hľadajú spásu. Tento sľub musí byť plnený až do posledného dňa.

Nebojte sa časov, ktoré sú pred vami, keď sa Boží nepriatelia pokúsia zneužiť jeho sväté meno, aby ospravedlnili hriech a urobili ho prijateľným pre všetkých, keď bude všetkým odobraté jeho Telo a Krv. To však nezaváži, pokiaľ budete aj naďalej akýmkoľvek pre vás možným spôsobom slúžiť môjmu Synovi.

Choďte v pokoji v nádeji, že vy všetci, ktorí milujete môjho Syna, budete požehnaní darom Ducha Svätého tak, aby ste dokázali rozpoznať pravdu.

Vaša blahoslavená Matka
Matka Spásy

obsah

922. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.09.2013 – 13:45 hod.

Mnohí Ma zradia tým, že prijmú lži

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz porastie v srdciach veriacich moja sila, keď napriek veľkému odpadlíctvu, ktoré začínajú pozorovať v mojej Cirkvi, budú mať vďaka moci Ducha Svätého pocit pokoja.

Vám, mojim milovaným nasledovníkom, dám skrze moc a slávu môjho milovaného Otca počas týchto skúšok veľkú silu a odvahu. Tieto dary dostávate vďaka modlitbám modlitbovej kampane, pretože bez nich by ste nemohli odolávať náboženskému prenasledovaniu, ktorému budete vystavení. Tieto dary dostávate, aby ste mohli zachrániť iných, ktorí odmietnu moje volanie z nebies a nevedomky pôjdu do jamy levovej, kde sa rozpúta hotové peklo. Keď sa ocitnú v dúpäti temnoty, budú vtiahnutí do pohanských rituálov. Ich duše budú otvorené duchu zla a vo veľmi krátkom čase sa stanú slepí voči pravde – svätému Božiemu slovu, ustanovenému od počiatku.

Mnohí Ma zradia tým, že prijmú lži. Napriek tomu, že mojou smrťou na kríži dostali pravdu. Keď som chodil po zemi, mnohí z mojich učeníkov Ma zradili v dňoch, ktoré predchádzali môjmu ukrižovaniu. Napodobňujúc farizejov, pokrikovali na Mňa nasledovné slová: „Vzdiaľ sa odo mňa, hovoríš bludy. Robíš si posmech z farizejov, ktorí hovoria v Božom mene. Si klamár a hovoríš zle. Si synom satana.“

Teraz, keď vás všetkých pripravujem na svoj Druhý príchod, budete znova chrliť tie isté obvinenia. Teraz prichádzam skrze tieto Božie posolstvá z neba, aby som vám priniesol pravdu, hoci o Mne všetko viete. Robím tak preto, že pravda sa bude v mojej Cirkvi potláčať. Čoskoro prijmete lži v mojom mene a pravda sa nenájde už nikde.

Pamätajte si tieto slová. Prichádzam len preto, aby som splnil prísľub voči môjmu Otcovi. Prichádzam, aby som vám priniesol konečnú spásu, ktorá vám bola zasľúbená. Satan nechce, aby sa to stalo, no aj tak Ma nemôže zastaviť. Čo však bude robiť, je, že bude brániť mnohým Božím deťom, aby prijali moje posledné milosrdenstvo. Bude to robiť tým, že bude pomáhať mojim nepriateľom, ktorých teraz zviedol vo vnútri mojej Cirkvi na zemi.

Prebuďte sa tí z vás, ktorí spíte. Prídem ako zlodej v noci. Len tí, ktorí budú pripravení, budú zachránení.

Váš Ježiš

obsah

902. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.09.2013 – 16:45 hod.

Váš pozemský život je len prchavý okamih vášho celého života. Ste vo vyhnanstve

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojím najväčším želaním je hlasno volať na ľudí z celého sveta, ktorí Ma odstránili zo svojich životov, aby sa ku Mne navrátili. Veľa duší, vedených myšlienkou, že Boh možno v skutočnosti neexistuje, sa rozhodlo na Mňa, ich milovaného Ježiša, zabudnúť. Trápim sa pre týchto úbohých zmätených ľudí, pretože ich veľmi milujem a chýba Mi ich spoločnosť.

Ak ste sa odo Mňa vzdialili a je pre vás ťažké spojiť vaše videnie uponáhľaného moderného sveta s jednoduchou vierou vo Mňa, Ježiša Krista, nechajte Ma, aby som Vám pomohol porozumieť. Ste odo Mňa odlúčení kvôli hriechu. Keď hriech zamorí vašu dušu, zostúpi na ňu temnota a toto vám prekáža prijať Božie svetlo. Keď sa toto stane, vaše srdce sa zatvrdí. Potom sa zapojí váš intelekt a vtedy mylne uveríte, že Boh neexistuje, pretože logika diktuje, že nemôže.

Váš pozemský život nie je viac ako len prchavý okamih vášho celého života. Ste vo vyhnanstve. Pravda sa nachádza v budúcnosti, kedy sa konečne vrátite domov k Bohu vo vašom prirodzenom stave. Chápem, aké ťažké je pre človeka zotrvať blízko Mňa, keďže čelí toľkým rozptýleniam, pokušeniam a temnote na Zemi.

Keď cítite, že nemôžete cítiť moju prítomnosť alebo moju lásku, chcem, aby ste sa modlili túto Modlitbovú kampaň (119) „Za pociťovanie Ježišovej lásky“:

„Ježišu pomôž mi, som taký zmätený. Moje srdce sa Ti neotvára. Moje oči Ťa nevidia. Moja myseľ Ťa blokuje. Moje ústa nemôžu vysloviť slová, aby Ťa utešili. Moja duša je zahalená temnotou.

Prosím, zmiluj sa nado mnou, úbohým hriešnikom. Bez tvojej prítomnosti som bez pomoci.

Naplň ma svojimi milosťami, aby som mal odvahu k Tebe prísť a prosiť Ťa o milosrdenstvo.

Pomôž mi, tvojmu stratenému učeníkovi, ktorý Ťa miluje, ale ktorý už necíti živú lásku vo svojom srdci, aby som videl a prijal pravdu. Amen.“

Nie je ľahké byť v jednote so Mnou. Musíte vydržať, až kým budete cítiť moju prítomnosť vo vašej duši. Volajte Ma a Ja pobežím a objímem vašu úbohú a ubiedenú dušu a vezmem vás, povediem vás a dovediem vás do vašej večnej spásy. Bez ohľadu na to, čo ste urobili, nikdy nemajte strach volať Ma. Odpoviem každému hriešnikovi bez ohľadu na to, o koho ide. Nikto z vás nie je bez poškvrny hriechu. Čakám na vaše volanie.

Váš Ježiš

obsah

November 2010

OBSAH (Kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

 • 01. Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca

 • 02. Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

 • 03. Ľudstvo stojí pred konečnou očistou

 • 04. Druhé posolstvo Panny Márie

 • 05. Hriechy Mi lámu moje sväté srdce

 • 06. Táto kniha zmení životy a zachráni duše

 • 07. Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja

 • 08. Znamenie konca časov – ale Božia sláva sa navráti na zem

 • 09. Môj Druhý príchod

 • 10. Globálna moc, antikrist a znak šelmy

 • 11. Varovanie pre duchovenstvo

 • 12. Odlož nabok všetky pochybnosti

 • 13. Posolstvo agnostikom a ateistom

 • 14. Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

 • 15. Obrátenie

 • 16. Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému

 • 17. Veľké varovanie je dar z milosti

 • 18. Varovanie pred atómovou vojnou

 • 19. Schody k duchovnej dokonalosti

 • 20. Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov

 • 21. Kniha Zjavenia

 • 22. Výzva pre veriacich obracať stratené duše

 • 23. Prenasledovanie pravých vizionárov

 • 24. Hľadanie blahobytu


________________________________________________________________________________________________________

1. Posolstvo Panny Márie, prijaté 08.11.2010 – 15:30 hod.

Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté skrytou vizionárkou, ktorá nemá tušenie, čo sa od nej bude požadovať a ako sa má v takom prípade zachovať).

Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená a oznámená svetu. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela. Dieťa moje, máš pri sebe všetkých svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Títo svätí,* ktorých si videla, sú všetci tu s tebou, aby si s ich pomocou mohla moje posolstvá, ktoré nepoznajú hranice, šíriť do celého sveta, aby sa o nich každý mohol dopočuť. Si vedená ale nebudeš to mať ľahké, avšak ty si vytrvalá a snaživá. To, čo sa stane, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho slova všetkým jeho deťom.

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky svoje deti – aj hriešnikov, ktorí ho urazili. Pros o milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí.

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: „Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?“ Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

Áno, je to správne. Vezmi pero a píš – rozširuj pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro. Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby tieto správy boli účinným spôsobom odovzdávané neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho Syna. Viem, že pre Neho, s Ním a kvôli Nemu trpíš. Teš sa, lebo to je dobré. Buď požehnané, moje dieťa, že si bola pre toto poslanie vyvolená.

Zostaň silná a pros každý deň o vedenie. Staneš sa postupom času silnejšia. Neboj sa. Som každý deň s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť pravdu o pláne môjho Otca na zemi.

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Ty si toto Božie posolstvo nenamýšľaš. Písma s predpoveďami sa napĺňajú. Modli sa za všetky Božie deti. Môj milovaný Syn je každý deň tak mnohokrát zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo od čias jeho smrti na kríži nepredstaviteľnú intenzitu. Máš energiu a ducha, ktoré sú potrebné, aby si s Božou pomocou vykonala svoje poslanie. Tvoja očista je ukončená a ty si teraz pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

Choď teraz, moje dieťa. Obleč si svoju výstroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti satanovi. Nezúfaj, keď sa budeš z času na čas cítiť osamelá a izolovaná. Máš pri sebe všetkých anjelov a svätých – medzi nimi svätého Jána Pavla II., svätú Faustínu a svätého Jozefa – ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú teraz máš. Si bojovníkom a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim predrahým Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým. Tak teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

Nech ťa žehná Boh, dieťa moje.

Tvoja milovaná Matka v Kristovi
Mária – Kráľovná zeme

________________________________________________________________

* Menované osoby sú obrazy rozličných svätých, ktorí sa počas súkromného zjavenia ukázali, avšak ona nemala poňatie o tom, kto oni boli až pokým iní tieto osoby neidentifikovali, napríklad svätý Ján Pavol II., Sestra Faustína a svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované.

Každý človek, ktorý je v nebi, je svätý, a pritom nemusí byť ani blahorečený, ani Cirkvou svätorečený, teda ani vyhlásený za svätého.

Nič nečisté nevojde do neba. A aj Ján Pavol II. tam s istotou je. Ján Pavol II. by nemohol byť Cirkvou blahorečený, keby sa neoverilo – nepreukázalo, že je v nebi – teda je svätý. Kým však Cirkev dodrží stanovený proces svätorečenia, prejdú často aj desiatky, ba, ako z histórie vieme, že niekedy až stovky rokov. Ak by mal ten človek byť svätý až vtedy, keď ho Cirkev na zemi uzná za svätého, to by bolo nebo veľmi prázdne a bolo by veľmi nespravodlivé voči človeku, keď on žil svätý život. Ale Boh nie je nespravodlivý a hlavne, On, a nie jeho Cirkev je ten, kto súdi, nie Cirkev určuje, kto bude svätý. Cirkev iba u niektorých výrazných osobností skúma, či patria medzi svätých a má to význam v tom, že tí, uznaní Pánom za čistých (teda v nebi) a vyhlásení aj Cirkvou za svätých, potom slúžia ako svietniky, ako príklad druhým a život svätcov je ako svietnik a povzbudenie pre ostatných žijúcich na zemi. Ciže je rozdiel medzi svätorečením a svätosťou ako takou.

Veď milióny alebo miliardy ľudí sú v nebi a nikdy ich Cirkev oficiálne nevyhlásila a ani nikdy menovite nevyhlási za svätých, a predsa sú svätí.

A keďže Pán Ježiš sám najlepšie vie, že Ján Pavol II. je u Neho v nebi, tak vie a má právo o tom povedať aj nám na zemi, ak chce. Hovorí nám to cez posolstvo na povzbudenie, lebo vie, ako veľmi sme tohto pápeža milovali a že nás to iste poteší a povzbudí.

obsah

2. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.11.2010 – 03:00 hod.

Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

Hľa, blízko je čas oznámenia svetu, že všetci tí, ktorí Ma zavrhujú, zakúsia moju spravodlivú odplatu. Avšak moje milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí Ma nasledujú v pravde môjho utrpenia na kríži, nepozná hraníc.

Radosť pre tých mojich nasledovníkov, ktorí odolávajú pokušeniam, s ktorými sú každodenne konfrontovaní, bude preveľká. Všetci ostatní, ktorí sa môjmu učeniu obracajú chrbtom, sú slepí voči môjmu prísľubu, ktorý som bol dal, keď som pre ich hriechy zomieral na kríži. Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zo strany mojich milovaných hriešnikov zakúšam a za ktorých som položil svoj pozemský život. Zem je v tomto čase v hlbokej duchovnej temnote. Vy, moji nasledovníci, veľmi trpíte spolu so Mnou, keď hľadíte na zem plnú hriešnikov, ktorí nielenže sa obracajú chrbtom môjmu Nebeskému Otcovi ale aj Mne, ktorý som vytrpel veľkú obeť, aby som ich zachránil od večného zatratenia. Zúfam si plačúc horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým som bol po druhý raz odmietnutý. Vyzývam mojich nasledovníkov po celom svete, aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so Mnou spojiť v pomoci tým, ktorých duše boli ukradnuté satanom.

Je ešte čas pre hriešnikov konať pokánie. Niet žiadnej jednoduchej cesty. Toto pokánie musí vyjsť zo srdca každého. Nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy pri hlásaní lásky, ktorou zahrňujem všetkých ľudí bez rozdielu – kresťanov, moslimov, hinduistov, židov a všetky ostatné náboženstvá, ktoré povstali z omylov a zavádzania ľudského ducha. Poslednýkrát vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pre pravé slovo Boha, ktorý vám poslal Božie slovo cez svojich prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo svätom slove Svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať alebo sa pokúšať ho podľa vlastnej interpretácie prekrúcať. Existuje len jeden jediný BOH! Vyzývam vás všetkých, aby ste zložili svoje zbrane, otvorili oči a nasledovali Ma do večného života.

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Pre moje Božie milosrdenstvo vás všetkých naposledy naliehavo prosím, aby ste sa ku Mne navrátili. Skrze moje milosrdenstvo sa vrátim na zem, aby som vás preveril a pomohol vám nazrieť do vašich sŕdc a hľadať v nich pravdu. Nedovoľte klamárovi a podvodníkovi satanovi, aby vás zničil. Hľadajte pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do ríše môjho Nebeského Otca.

Prosím, prosím, vzhliadnite na moje Božie milosrdenstvo. Ja milujem bez rozdielu každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte Mi svoje ruky a nechajte Ma, aby som vás viedol do kráľovstva môjho Nebeského Otca. Vrátim sa už skoro na zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas môjho Druhého príchodu príde už tak skoro, že mnohí nebudú na to pripravení. Tak mnohí budú tým šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Nezostáva už veľa času pre mojich prorokov, aby ľudstvo pripravili na túto veľkú udalosť.

Veriaci, apelujem na vás všetkých, aby ste si vzali moje VAROVANIE k srdcu a šírili všade vo svete túto pravdu! Napomínajte ľudí, aby prosili o moje milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu, ktorá preukáže ľútosť, až do jej posledného výdychu. Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej slobodnej vôle. Napomínam vás, aby ste počuli tieto moje slová a vzali si ich k srdcu. Všetkých vás milujem a prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom časov, ktorý teraz prichádza. Neželám si desiť mojich nasledovníkov ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vášho ducha od všetkých pozemských márnivostí. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené ega a uctievania pozemských modiel.

Jednoduchí ľudia budú tými, ktorí budú šíriť pravdu o mojom Druhom príchode. Kvôli rýchlo sa rozmáhajúcej duchovnej temnote, šírenej ateizmom v dnešnom zúboženom, nevďačnom svete a pre masívny nárast kultu satanizmu, sú to práve tieto jednoduché duše – praví veriaci – ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do veľkého súženia, ako to bolo predpovedané vo Svätom Písme. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú hľadať odčinenie a odpustenie svojich hriechov alebo nie. Nemajte nikdy strach. Moja láska je vždy milosrdná.

Váš Spasiteľ
Ježiš Kristus

obsah

archív posolstiev