Marec 2014

Marec 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1075. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 11.03.2014 – 20:39 hod.

Predstavia novú červenú knihu s hlavou kozla vsadenou do jej obalu

Moje drahé dieťa, keď som porodila môjho Syna, znamenalo to, že som na svet priniesla nielen Syna človeka, Spasiteľa sveta, ale aj nový začiatok. Zrodením môjho drahého Syna bol vykúpený svet a ľudstvo dostalo mimoriadny dar. Tento dar bol odmietnutý, ale úžitok z neho majú ľudia neustále až dodnes, pretože tak veľa z nich prijalo pravdu.

Narodením môjho Syna bol ohlásený zrod jeho Cirkvi na zemi, pretože obaja sa zrodili zo mňa, obyčajnej Pánovej služobnice. Ja budem tou ženou, odetou slnkom, ktorú had vyženie do púšte spolu s Cirkvou môjho Syna. Všetko to, čo odkazuje na mňa, Božiu Matku, bude vymazané. Zjavenia, ktoré sa pripisujú mne, budú zosmiešnené a ľuďom bude nepriateľmi v Cirkvi môjho Syna doporučené, aby odmietli prijať za vierohodné všetko, čo sa s nimi spája. Potom bude odstránená Cirkev môjho Syna spolu s tými, ktorí sú pravými Kristovými nasledovníkmi. Sväté omše sa prestanú slúžiť a medzičasom, ako toto všetko bude pokračovať, had rozošle všade svojich služobníkov a oni si budú nárokovať, aby boli zastúpení v každej kresťanskej cirkvi. Toto prevzatie moci bude také rozsiahle, že mnohí s pravou vierou budú natoľko zaskočení, že zo strachu o svoje životy budú príliš zdesení, než aby povstali a protestovali proti znesväteniu, ktorého sa budú musieť stať svedkami.

V tom čase sa v každom národe po celom svete zhromaždí zvyšková Cirkev môjho Syna a bude viesť tých, ktorí budú stratení a zmätení počas tohto strašného obdobia zamorenia. Táto armáda dostane veľkú moc nad zlom, ktoré uvidíte tam, kde predtým boli cirkvi môjho Syna. Mocou Ducha Svätého budú kázať pravdu – pravé evanjeliá – pravé Božie slovo, ktoré bolo dané svetu vo svätej Biblii. Podvodníci v kresťanských cirkvách budú otvorene viesť polemiku ohľadne Biblie a spochybňovať každé učenie, ktoré varuje pred nebezpečenstvom hriechu. Prekrútia jej obsah a potom predstavia novú červenú knihu s hlavou kozla vsadenou do jej obalu a ukrytou vo vnútri symbolu kríža.

Vonkajšiemu svetu neveriacich to bude pripadať ako revolúcia a ako niečo, čo ich bude fascinovať a oslovovať tých, ktorí zavrhujú Božiu existenciu. V mnohých národoch prepuknú veľké oslavy. S jasotom budú vítať oslobodenie od všetkých morálnych záväzkov v mene globálnej jednoty a oslavy ľudských práv.

Svetlo prítomnosti môjho Syna si ako maják uchová svoj jas vďaka tým, ktorí povedú zvyškovú armádu môjho Syna. Toto svetlo bude naďalej priťahovať duše všade aj napriek tomu, že sa naprieč všetkými cirkvami všetkých vierovyznaní bude šíriť pohanstvo s výnimkou dvoch svedkov – kresťanov a Židov, ktorí zostanú verní pravej Božej vôli.

Potom pri úsvite Veľkého dňa a po uplynutí troch strašných dní tmy sa nad celou zemou objaví veľké svetlo. Toto svetlo bude obklopovať môjho Syna a slnko, ktoré dosiahne svoju najväčšiu intenzitu, zostúpi na svet – oboje sa stane súčasne. Nikto z ľudí sa nevyhne tomu, aby nebol svedkom tohto nadprirodzeného javu. Oznámenie o tom sa bude ohlušujúco šíriť všetkými spôsobmi komunikácie, známymi človeku. Všetci budú preto očakávať veľkú udalosť, no nebudú poznať jej čas, hodinu, ani dátum. A potom budú zhromaždení tí, ktorých mená sú zapísané v Knihe života.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby svet nezavrhol prípravu, ktorá je potrebná skôr, ako bude ľudstvo môcť uzrieť svetlo tváre môjho Syna.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1074. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 10.03.2014 – 15:30 hod.

Dožadovať sa kresťanských práv bude rovnaké ako prestúpiť zákon

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľmi skoro budete počuť niekoľko oznámení zo strany podvodníkov, ktorí sa vlúdili do môjho domu na zemi. Herézy, ktoré sa budú rinúť z ich úst a ich činy vyústia do nových zákonov, ktoré znesvätia Božie slovo a ktoré budú nanútené všetkým, ktorí sú verní slovu.

Sviatosti budú menej časté a počet omší sa bude pomaly zmenšovať, až kým sa nebudú slúžiť už len zriedkavo. Budú sa uvádzať všemožné dôvody, no za tým všetkým sa bude skrývať skutočný dôvod ich pohnútok. Vy, moji milovaní nasledovníci, uvidíte všetko to, čo predpovedala moja milovaná Matka v La Salette a vo Fatime. Musíte pochopiť, že je zámerom znesvätiť každú Božiu cirkev skôr, ako sa v mojom chráme posadí na trón antikrist v celej svojej ohavnej sláve. Tí, ktorí sa budú dožadovať odpovedí, nebudú braní na váhu a neskôr budú znevažovaní za opovážlivosť spochybňovať tých, ktorí si nárokujú viesť moju Cirkev na zemi.

Každý hriech v Božích očiach sa nakoniec bude považovať za bezvýznamný. Nielenže sa hriech zavrhne, ale bude prezentovaný v každej ohavnej forme na mojom oltáry. Odstránenie hriechu sa prejaví v základnom vzdelávacom systéme detí. Budú to najmä deti, ktoré budú násilne kŕmené bludmi. Povedia im, že ak neprijmú tieto učenia, budú vinné z hrubého odsudzovania tých, ktorí považujú hriech za dobrú vec. Deti budú z obavy, aby neboli obvinené z jednania proti ľudským právam, poučené o tom, aby v prítomnosti ostatných nikdy otvorene nehlásali Božie slovo.

Každá snaha presadiť medzi mladými akýmkoľvek spôsobom morálku, bude narážať na prudký odpor a odsúdenie. Kresťania a tí, ktorí verejne prejavia svoje právo na uplatnenie kresťanskej výuky, budú potláčaní a násilne umlčiavaní. Ich slová sa zmenia na šepot a ľudia sa budú hanbiť, aby sa priznali ku kresťanstvu. A zatiaľ čo sa budú vyzdvihovať práva nekresťanov, budú to práva ateistov, o ktorých bude prehlásené, že majú prvoradý význam. Ako som vám povedal – mimo moju Cirkev sa nenávisť voči kresťanom bude stupňovať. Ona bude potom po kúskoch rozobraná zvnútra, až z nej nezostane nič len budova. Tehly a murivo zostanú na mieste, ale moja Cirkev sa na zemi tak, ako ju poznáte, zmení na nepoznanie.

Môj ľud sú moji ľudia – tí, ktorí budú dodržiavať sväté Božie slovo a aj naďalej prijímať najsvätejšie sviatosti, ktoré vám budú poskytované mojimi statočnými a odvážnymi vysvätenými služobníkmi, ktorí ma nikdy neopustia.

Až budete počuť, že moje slovo – obsiahnuté v Písme a odovzdávané po stáročia v Knihe môjho Otca – je spochybňované a analyzované v snahe prepísať ho, potom musíte vedieť toto. Ja nedávam oprávnenie na takéto kacírstvo. Odsudzujem týchto zradcov kvôli dušiam, ktoré zvedú na scestie. Ani vy nesmiete nikdy nikoho počúvať, kto vám povie, aby ste sa zriekli môjho slova.

Čoskoro uvidíte, ako sa budú všemožne meniť zákony vo vašich krajinách a cirkvách tak, aby prijali každý druh hriechu a poskytli mu právnu ochranu. Obe skupiny zákonov (štátne a cirkevné – pozn. prekl.) splynú v jedno, až sa nakoniec nebude o Božom slove hovoriť ani sa ním riadiť. Dožadovať sa kresťanských práv bude rovnaké ako prestúpiť zákon a bude sa trestať mnohorakými spôsobmi. Vám, ktorí neveríte, že tieto veci sú možné, hovorím – žiaľ, stanete sa potom svedkami týchto vecí počas vášho vlastného života a to tak, ako bolo predpovedané.

Koľkí z vás zostanú verní môjmu slovu? Môjmu učeniu? Máloktorí. A predsa sú to práve tí, ktorí teraz vravia, že Ma uctievajú a sú oddaní mojej Cirkvi, ktorí sa ako prví obrátia pravde chrbtom.

Váš Ježiš

obsah

1073. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 09.03.2014 – 17:25 hod.

Po Varovaní sa prejaví veľká túžba velebiť Boha

Moje deti, počas tejto misie budete vždy pod mojou ochranou, pokiaľ budete volať na mňa, Matku Spásy. Som služobnicou Boha a mojou úlohou je, aby som slúžila môjmu Synovi Ježišovi Kristovi a pomáhala Mu pri jeho hľadaní duší, ktoré v sebe zahŕňa celú zem. On z neho nevylúči ani jeden národ. Plány môjho Syna pripraviť svet sa dotýkajú každej rasy, národa či náboženského vyznania a každý muž, žena a dieťa spozná, že On prichádza, aby im pomohol. Robí tak z hlbokej lásky, ktorú Boh prechováva vo svojom srdci ku svojim deťom.

Mnoho ľudí, ktorí nepraktizujú žiadne náboženstvo, nebude môcť ignorovať zásah môjho Syna Ježiša Krista vo svete. Budú ohromení a spočiatku neschopní pochopiť nezvyčajný duchovný zážitok, ktorý budú pociťovať každou časťou svojich sŕdc a duší. Akú radosť spôsobí Varovanie u mnohých ľudí, keď so sebou prinesie dôkaz existencie môjho Syna. Tento dar naplní mnohých pokojom, aký doposiaľ nikdy nepocítili, ako aj veľkou túžbou byť v spoločenstve s Ježišom.

A aj keď sa z myslí tých, ktorí sú slepí voči pravde Božieho slova, vytratia všetky pochybnosti o existencii môjho Syna, mnohí budú potrebovať duchovné vedenie potom, ako sa odhalí pravda Varovania. Po Varovaní sa prejaví veľká túžba velebiť Boha. Bude to obdobie veľkých skúšok, pretože Boží nepriatelia podniknú všetko možné, aby svet presvedčili, že Varovanie – osvietenie svedomia – sa neudialo.

Keď sa sám Boh poníži tým, že na svoje deti volá a keď ich prosí, aby Ho počúvali, je to z jeho strany jeden z najväčších prejavov jeho šľachetnosti. Deti, prijmite Varovanie s veľkou vďačnosťou, pretože ono bude pre mnohých tým záchranným lanom, ktoré potrebujú, aby žili vo svete bez konca. Nikdy neodmietajte mocné zásahy alebo zázraky z neba, pretože tieto slúžia pre dobro všetkých, aby spása bola daná väčšine a nie len niektorým.

Vždy vzdávajte vďaku za veľké milosrdenstvo môjho Syna. Počuli ste, aký je štedrý a už čoskoro budete svedkami veľkosti jeho milosrdenstva, ktoré obklopí svet.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1072. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.03.2014 – 13:37 hod.

Vplyvom diabla sa stávate nečistými v mojich očiach

Moja vrúcne milovaná dcéra, moc Ducha Svätého je najsilnejšia v tomto čase vo svete skrze tieto posolstvá. Ako zosilnela nenávisť, ktorú má satan voči ľudstvu po celom svete, tak vzrástla aj moc Ducha Svätého a s ohromnou silou uderí na centrum zla.

Vždy majte na pamäti, že boj, ktorý existuje medzi Bohom a satanom, je kvôli dušiam ľudí. A hoci sa na ľudstvo vylieva všetka moc a milosť cez môjho Otca, satan sa dopúšťa každého zločinu a zlého jednania na dušiach. Mnohí ľudia sú ľahostajní voči tomu, čo sa deje a žiaľ sa mnohí dobrovoľne vydávajú satanovi tým, že mu otvárajú svoje duše a dovoľujú mu, aby do nich vošiel.

Môže uplynúť nejaký čas, kým sa Satan v dušiach skutočne prejaví a tí, ktorí cezo Mňa, Ježiša Krista, neustále vyhľadávajú zmierenie, obdržia milosti, aby mu odolali a vyvarovali sa uchýliť k činom, ktoré by mohli viesť k úplnému morálnemu rozvratu. Všetkých vás naliehavo prosím, aby ste sa modlili za duše, ktoré sa stávajú obeťami satanových ohavných intrig a plánov. Prosím modlite sa túto modlitbu „Za silu premôcť zlo„:

„Drahý Ježišu, chráň ma pred zlobou diabla. Prikry ma a všetkých, ktorí sú slabí a bezbranní v jeho prítomnosti, svojou drahocennou krvou. Daj mi odvahu, aby som mu odolával a pomáhaj mi, aby som sa každý deň stránil jeho pokušenia zapliesť sa s ním akýmkoľvek spôsobom. Amen.“

Prosím, neignorujte moje varovanie o nebezpečenstvách zapliesť sa s diablom tým, že podľahnete jeho zlovestným spôsobom. Ak napodobňujete jeho vlastnosti, ktoré v sebe zahŕňajú klamstvo, chamtivosť, spôsobovanie bolesti iným a ohováranie vašich blížnych, potom budete vedieť, že vás pohltil a bude to len vďaka Mne a milostiam, ktoré vám dávam, že budete schopní sa vymaniť zo zovretia, ktorým vás bude sputnávať.

Vždy na Mňa, Ježiša Krista, volajte, keď vo svojom srdci spoznáte, že sa vplyvom diabla stávate nečistými v mojich očiach.

Váš Ježiš

obsah

1071. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.03.2014 – 13:45 hod.

Čo je zlé, bude považované za dobré a čo je dobré, bude považované za zlé

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa ľudia snažia podnecovať druhých k hriechu, robia to rôznymi spôsobmi, ktoré sa nemusia zdať zjavnými.

Pokušenie zhrešiť je vábivé a obeť vždy zistí, že je ťažké sa z neho vymaniť. V prípade krádeže bude hriešnik priťahovaný veľkým ziskom, ktorý bude jeho, ak sa odhodlá na krádež. V prípade fyzického napadnutia a telesného ublíženia, spôsobeného inej osobe, bude obeť zvedená nenávisťou, považujúc ju za dobrú vec. Bude presvedčená, že sa jednoducho podieľa na potrestaní, ktoré je v mene spravodlivosti nevyhnutné. V iných prípadoch bude obeť vtiahnutá do spáchania hriechu a nebude v tom vidieť nič zlé, pretože nutkanie k nemu bude také vábivé.

Hriech a pokušenie angažovať sa na zločine bude vždy vydávaný za dobrú, neškodnú a v mnohých prípadoch aj za správnu vec. Čo je zlé, bude považované za dobré a čo je dobré, bude považované za zlé. Všetko, na čom sa podieľa Satan – a najmä, ak pokúša človeka každým mysliteľným spôsobom, aby sa Bohu obrátil chrbtom – bude naopak. Všade, kde je prítomný Satan, bude vládnuť zmätok. Nič nebude tak, ako by malo byť. Nič dobré nemôže vzísť z jeho zamorenia. Duše, ktoré sa zúčastňujú na jeho intrigách, budú počas páchania hriechu a po jeho spáchaní trpieť hlbokými a znepokojujúcimi výčitkami svedomia. Dôležitým ponaučením z toho je to, aby ste sa vyhli situáciám, kde ste vystavení pokušeniu. Aby ste to dokázali, musíte sa modliť za silu zostať v stave milosti.

Nech si žiaden človek nikdy nemyslí, že má dostatočne silnú vôľu, aby odolal tlakom, kladeným na neho duchom zla. Ak si to myslíte, bude váš pád náhly a neočakávaný. Musíte zostať ostražití každú minútu každého dňa, pretože nikdy neviete, kedy zlý koná. Je veľmi prefíkaný a veľmi ostražitý. Preto mnohí nemajú ani potuchy, ako satan pracuje, ale jedna vec je zrejmá. Nič vám neprinesie okrem trápenia a smútku. Preto sa musíte modliť každý deň modlitbu k svätému Michalovi:

Svätý Michal archanjel, chráň nás v boji, buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Satan a všetci démoni, ktorí sa potulujú po zemi, veľmi tvrdo pracujú, aby Mi vás vzali – v tejto dobe viacej, ako kedykoľvek predtým od času, ako som kráčal po zemi. Musíte na Mňa upriamiť svoj zrak a počúvať Ma, aby som vás aj naďalej mohol ochraňovať.

Váš Ježiš

obsah

1070. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.03.2014 – 21:25 hod.

Som neskonale milosrdný, nehľadám pomstu

Moja vrúcne milovaná dcéra, nezabúdaj, že Boh vždy súdi v prospech utláčaných. Nikdy nepovýši tých, ktorí sa sami vyvyšujú. Každému, kto je povýšený, hovorím: Ten najnižší z najnižších vo vašom svete bude vyvýšený v mojom kráľovstve. Z utláčateľov vo vašom svete sa stanú utláčaní v posledný deň súdu.

Som neskonale milosrdný, nehľadám pomstu. Netrestám vás opakovaním neprávostí, ktorých ste sa dopustili na iných, ani nenávisti, ktorou ste zahrnuli ostatných, ani ukrutnosti, ktorou ste odsúdili druhých. Moja láska je taká veľká, že vám odpustím každý hriech okrem večného hriechu, ktorým je rúhanie sa voči Božiemu slovu. Vždy vám odpustím bez ohľadu na to, ako križujete Mňa alebo mojich služobníkov, poslaných na vašu spásu. Nikdy od čias môjho ukrižovania nebolo ľudstvo svedkom môjho zásahu v rozsahu ako teraz, keď vám prinášam Knihu pravdy.

Blízko je teraz čas, kedy zhromaždím všetky národy na ich konečné znovuzjednotenie. Vezmem tých, ktorí sú moji na základe ich činov, slov a skutkov do nového začiatku, ktorým bude môj Nový svet, môj Nový raj. Moje kráľovstvo bude vaše. Zo všetkých kútov zeme zhromaždím môj ľud. Niektorí budú moji, zatiaľ čo iní budú potrestaní kvôli ich neprávostiam. Tí, ktorí sú povolaní, ako aj tí z vás, ktorí boli od počiatku času vyvolení, budú ako levi. Dostanete odvahu z neba a budete ju potrebovať, ak máte prekonať nenávisť, ktorá sa voči vám prejaví.

Prosím, nemajte nikdy strach z mojich nepriateľov. Nevšímajte si ich jed. Ich hlasy môžu byť podobné revu a ich krik môže byť ohlušujúci, no nemajú žiadnu moc nad vami. Ak ste skutočne moji, potom vás pekelné ohne nikdy nepremôžu.

Váš Ježiš

obsah

1069. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.03.2014 – 17:00 hod.

Vojny sa budú vyhrocovať až do vyhlásenia veľkej vojny

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby sa v tomto čase ľudia na celom svete obracali na Mňa a prosili Ma, aby som ich ochránil pred vojnovou pohromou.

Vojny sa budú vyhrocovať až do vyhlásenia veľkej vojny a potom najväčší nepriateľ, ktorým je komunizmus, spôsobí veľký chaos medzi všetkými národmi. Moc a hlad po nej sú zrodené zo sebectva. Tí, ktorí prahnú po moci, nebudú mať žiadnu moc v čase, keď sa budú musieť postaviť predo Mňa. Tí, ktorí prenasledujú slabých a bezbranných, budú znášať vlastné prenasledovanie, trojnásobne väčšie ako to, ktoré spôsobili iným.

Tieto vojny vyústia do chaosu. Životy budú stratené, ale potom vojna na východe podnieti ešte väčšiu vojnu. Keď dôjde k tejto vojne, budú milióny životov stratené. Vtedy, keď všetko bude vyzerať beznádejne, sa objaví muž mieru a potom budete svedkami začiatku konca.

Môj život a moja prítomnosť budú zárukou toho, že nádej, láska a modlitba budú pokračovať, aby zmiernili bolesť Božích detí v týchto časoch. Uisťujem vás, že všetky vojny budú mať krátke trvanie. Všetky tieto hrozné udalosti nepotrvajú dlho, ale vedzte, že keď k nim dôjde, bude načasovanie všetkého, čo sa má stať, v rukách môjho Otca.

Váš Ježiš

obsah

1068. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.03.2014 – 23:37 hod.

Láska dokáže zdolať všetky strasti, sužujúce ľudské pokolenie

Moja vrúcne milovaná dcéra, mysli na Mňa s láskou vo svojom srdci, pretože je to len láska, skrze ktorú komunikujem so svetom prostredníctvom Knihy pravdy.

Na príkaz môjho Otca zhromažďujem všetky jeho drahé deti, aby boli v jednote s Ním a v Ňom. Je to láska, ktorá dovoľuje tento Boží zásah. Môj Otec znáša bolesť, hnev, netrpezlivosť a roztrpčenie kvôli poškvrne hriechu, ktorá ničí duše všetkých jeho detí. No je to jeho neutíchajúca láska k vám všetkým, ktorá udržuje Božie svetlo, aby planulo na Zemi.

Bez tohto svetla by bola len tma – nielen duchovná, ale aj na samotnej zemi. Denné svetlo by neexistovalo. Slnko by nesvietilo, ani mesiac by nepresvetľoval noc. Hviezdy by zmizli. A predsa vďaka Božej láske zostávajú všetky tieto dary na svojom mieste. Keď je táto láska opätovaná, prináša môjmu Otcovi veľkú radosť, pretože On vie, že pokiaľ je v dušiach už raz prítomný duch lásky, dokáže prekonať všetku duševnú temnotu.

Láska dokáže zdolať všetky strasti, sužujúce ľudské pokolenie. Vaša vzájomná láska zničí zlo. Láska k Bohu zničí satanovu moc nad človekom. Vernosť voči Božím prikázaniam zdokonalí dušu a zaslúži sa o zachránu ľudskej rasy od vyhnanstva a odlúčenosti od Boha.

Ak vo vašich srdciach pretrváva Božie svetlo a medzi vami je prítomná Božia láska, potom môže a bude porazené každé zlo. Ak milujete Boha, budete v sebe cítiť hlboký pokoj, pretože ak Mu prejavíte svoju lásku, On vás naplní svojimi milosťami. V mocnej láske, ktorú Boh prechováva ku každému z vás vo svojom srdci, musíte vždy čerpať útechu. Nech už ste ktokoľvek, nech je krivda, ktorú ste Mu mohli spôsobiť, akákoľvek, a napriek tomu, aké zlé sú vaše hriechy, On vám zakaždým odpustí. Jediné, čo musíte urobiť, je to, aby ste na Neho volali tým, že budete prosiť Mňa, jeho milovaného Syna, aby som skrze zmierenie zasiahol vo váš prospech.

Príďte ku Mne s vašou modlitbou a povedzte: „Ježišu, pod tvojou ochranou ma priveď k môjmu Otcovi a prines mi večnú spásu.“

Keď ku Mne prídete so skutočnou ľútosťou vo vašej duši, bude nebeské kráľovstvo vaše.

Váš Ježiš

obsah

1067. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.03.2014 – 20:14 hod.

Keď máte Mňa, máte všetko

Moja vrúcne milovaná dcéra, sú obdobia boja, kedy sa môžu ľudia cítiť bezmocne. Sú obdobia tragédií, kedy cítia úzkosť. A sú chvíle, kedy si človek zúfa a z jeho života sa vytráca všetka nádej. Potom sú časy núdze, kedy sa človek odlúči od tých, ktorých miluje – keď cíti, že život sa pre neho stáva príliš ťažkým, než aby ho dokázal uniesť. Vám, ktorí znášate bolesť, hovorím: volajte s prosbou na Mňa, vášho Ježiša, aby som vám odňal všetky vaše trápenia. Ponúknite Mi vaše skúšky, keď sa pre vás stávajú príliš ťažkými, než aby ste ich zvládali. V tej chvíli, keď Mi odovzdáte vaše hrozné utrpenie, zodvihnem mrak, ktorý zatemňuje vašu dušu a vnáša zmätok do vašej mysle.

Nikdy sa nevzdávajte kvôli útrapám. Nikdy sa neoddávajte pocitu, že je všetko beznádejné, pretože keď máte Mňa, máte všetko. Ja som vašou oporou v tomto živote a iba Ja vám môžem pomôcť. Človek sa vždy musí snažiť prežiť, bojovať s nespravodlivosťou, vyzdvihovať čnosť a nikdy sa nesmie báť hlásať pravdu. Ale pokiaľ vám to, čoho ste svedkami, spôsobuje veľkú bolesť a utrpenie, môžem byť pre vás oporou jedine Ja v čase týchto múk.

Nič, čo ponúka svet, vám nedokáže priniesť ozajstnú útechu v časoch vašej núdze. Iba Ja, Ježiš Kristus, som ten, ktorý vám môže poskytnúť duševný pokoj, silu a odvahu na odolávanie nenávisti, nespravodlivosti, prenasledovania a opustenosti. Som to Ja, ktorý musí byť pre vás prvou voľbou v časoch vašej núdze, kedy Ma musíte volať. Len Ja vám prinesiem pokoj, mier a oslobodenie od úzkosti, lebo Ja som láska a pokiaľ prebýva vo vašej duši láska, dokážete čokoľvek.

Váš Ježiš

obsah