POSOLSTVÁ VAROVANIA A DRUHÝ PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA

BOZIE MILOSRDENSTVO

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM “VAROVANIE” AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA JEŽIŠA KRISTA.

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE (1 Sol 5, 19-21).

Spasiteľ ľudstva Ježiš Kristus hovorí k ľuďom dnešných dní tieto slová:

“Keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú tak desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie zastrašovanie. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem svoje milosrdenstvo. Najprv som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do kráľovstva môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli mojej láske k vám ukážem najprv všetkým moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.

Je to z môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.

Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.”

Predslov k posolstvám

Milý brat a milá sestra v Kristovi Ježišovi, našom predrahom Spasiteľovi, milý návštevník a milá návštevníčka tejto internetovej stránky. Ste na oficiálnej webovej stránke slovenských prekladov posolstiev Varovania, zverejňovaných od novembra 2010 v anglickom originály na webovom portáli http://www.thewarningsecondcoming.com, ktoré dostáva írska katolícka vizionárka a prorokyňa – siedmy Boží posol posledných časov – Mária Božieho milosrdenstva – od Najsvätejšej Trojice a našej nebeskej Matky. Tieto posolstvá sú dávané ľudstvu na záchranu a spásu duší, milovaných Božích detí, žijúcich kdekoľvek vo svete a to bez rozdielu ich etnického pôvodu, farby pleti, rodovej a štátnej príslušnosti, náboženského vierovyznania, či svetonázorového presvedčenia.

Všeobopínajúca a všezahrňujúca Božia láska pritom nevylučuje nikoho na tejto zemi z Božieho milosrdenstva, ktoré svojou vykupiteľskou smrťou na kríži daroval svetu Boží Syn Ježiš Kristus, aby tak zadosťučinil Božej spravodlivosti a otvoril cestu spásy a návratu do Božieho kráľovstva každému jednému z nás. Je to len na nás, či prijmeme alebo odmietneme tento Boží dar, ktorý sa stane viditeľným všade po celom svete v jednom okamihu počas Veľkého Varovania – posledného aktu Božieho milosrdenstva – na obrátenie a spásu nás všetkých, aj tých najzarytejších hriešnikov a tých, ktorí doposiaľ neuverili, že Boh existuje, dovolávajúc sa “hmatateľného” dôkazu o Božej existencii. Po Varovaní už nebude nikto môcť poprieť či spochybniť skutočnosť, že Boh naozaj existuje a že každý jeden človek je osobne zodpovedný za svoj život, za svoje činy a konanie pred svojim Stvoriteľom.

Tieto posolstvá sú dávané verejnosti také, ako prichádzajú a nie je našou úlohou, keďže k tomu nemáme ani oprávnenie, aby sme ich vysvetľovali a viedli o nich polemiky s tými, ktorí ich odmietajú a zavrhujú. Nech si však uvedomia všetci tí, ktorí na tieto Božie posolstva útočia, zosmiešňujú ich, alebo dokonca proti nim vedú priam nenávistnú kampaň, že sa jedného dňa za to budú zodpovedať pred Bohom Najvyšším, ktorému cez tieto posolstvá upreli osloviť a tým aj zachrániť mnohé duše satanom zvedených úbohých hriešnikov. Ak posolstvám neveríte, potom sa stíšte v modlitbách a proste Ducha Svätého o dar rozlišovania. Ale prosím vyvarujte sa toho, aby ste sa stali nástrojom zlého a neprestajne útočili na tieto posolstvá. Nemáte na to právo a raz budete trpko plakať a úpenlivo prosiť nášho Pána, aby vám odpustil vaše previnenie. Zamyslite sa nad tým a nerobte to a pokiaľ posolstvám neveríte, tak zostaňte ticho, no neútočte na ne, lebo sa tým dopúšťate ťažkého hriechu. Nebráňte Božiemu Svätému Duchu konať na Božích deťoch obrátenie a prinášať im cez tieto Božie posolstvá záchranu pred večným zatratením!

Tieto posolstvá potvrdzujú učenie našej katolíckej Cirkvi ako jedinej pravej Kristovej Cirkvi na zemi, ktorá je mystickým telom nášho Pána Ježiša Krista. To, že tieto posolstvá nie sú ešte oficiálne uznané našou sv. katolíckou Cirkvou, ešte neznamená, že posolstvá nemôžu byť zverejňované. Naopak, vývoj vo svete a celkový jeho stav jednoznačne potvrdzujú všetko to, čo posolstvá prinášajú a každý uvážlivý, obozretný a múdry človek sa prinajmenšom zamyslí nad ich obsahom a vezme si k srdcu nasledovné slová zo svätej Biblie:

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE (1 Sol 5, 19-21).

Nakoniec, sám čas ukáže mieru pravdivosti týchto posolstiev, ale beda tým, ktorí si berú právo znevažovať, ba dokonca nenávistne útočiť na tieto posolstvá! Nikdy v ľudských dejinách neboli praví Boží proroci vítaní a uznávaní a to ani samotnou cirkevnou hierarchiou. História sa znova raz opakuje a zdá sa, že ľudstvo sa nikdy nepoučí z minulých chýb, ktorých sa osudovo dopustilo, ako tomu bolo napríklad za čias Noema. A tak ani dnes nebude svet vítať tieto Božie posolstvá až do doby, kedy ich pravosť a pravdivosť nebude potvrdená udalosťou Veľkého Varovania, ako aj naplnením ďalších udalostí, ktoré boli v týchto posolstvách predpovedané. Preto vytrvajme až do konca vo vernosti a oddanosti k nášmu Trojjedinému Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Pán s tebou, Božie milované dieťa, ktokoľvek si a čítaš tieto riadky!

Kupte si Knihu pravdy