Varovanie

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM “VAROVANIE” AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA JEŽIŠA KRISTA.

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE (1 Sol 5, 19-21).

Veľké Varovanie – posledný akt Božieho milosrdenstva

Tieto webové stránky vznikli z podnetu naliehavosti poskytnutia informácií v slovenskom jazyku o blížiacom sa mimoriadne dôležitom a závažnom dni Božieho Veľkého Varovania, ktoré bolo v minulosti už viackrát oznámene našou nebeskou Matkou ako i samotným Pánom Ježišom Kristom. Stojíme bezprostredne pred touto veľkou a mimoriadne závažnou udalosťou, ktorá sa dotkne života a osudu nás všetkých bez rozdielu našej národno – etnickej, štátnej, náboženskej či svetonázorovej príslušnosti. Ježiš Kristus, Syn jediného pravého Boha, sa prostredníctvom vizionárov dnešných dní na nás obracia s veľkou naliehavosťou varovať nás pred týmto dňom, aby sme sa naň pripravili, pretože v jednom okamihu cez mystický mimotelový zážitok uvidíme sami seba tak, ako nás vidí samotný Boh so všetkými našimi hriechmi aj dobrými skutkami, ktoré sme od narodenia až po okamih Veľkého Varovania vykonali. Každý človek vo veku nad 7 rokov bude mať tento mystický zážitok, ktorý bude posledným milosrdným aktom Boha ešte pred Druhým príchodom jeho milovaného Syna Ježiša Krista, aby každý mohol spoznať, že Boh existuje a že po definitívnom opustení svojho fyzického tela (biologickej smrti) sa bude musieť zodpovedať pred živým Bohom za svoj život. Po tomto mystickom zážitku budeme ešte na krátky čas mať možnosť zmeniť sa a oľutovať naše hriechy a vykonať pokánie. Pán Ježiš Kristus nám v tomto videní aj ukáže, kde by sme skončili v deň Posledného súdu, ak by sme sa už viac nevrátili do svojho tela. Uvidíme miesta, ktoré sú realitou posmrtného života a podľa Božieho rozsudku drvivá väčšina ľudí bude mať videnie pekla, menšia časť uvidí očistec a len veľmi malá časť uvidí miesto Božej prítomnosti a blaženosti, zvané nebo. Pre mnohých bude videnie vlastných hriechov a následného miesta zatratenia – pekla – natoľko šokujúce a zdrvujúce, že to neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť zachránení. Preto aj táto naliehavá prosba a výzva z nebies, aby sme sa pripravili na túto udalosť tým, že sa ešte pred Varovaním obrátime, oľutujeme svoje hriechy a poprosíme Boha o odpustenie (katolíci cez sviatosť zmierenia – svätú spoveď).

Prečo sa udeje Varovanie?

 • Aby sa každému človeku podal viditeľný a neodškriepiteľný dôkaz o existencii pravého živého Trojjediného Boha.
 • Aby sme boli privedení späť k Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi – Spasiteľovi a Vykupiteľovi celého ľudstva.
 • Aby sa cez obrátenie ľudí na celom svete oslabil vplyv hriechu a zla.
 • Aby nám bola poskytnutá pomoc tým, že dostaneme príležitosť k oľutovaniu našich hriechov, ktoré sme spáchali od narodenia až po okamih Veľkého Varovania a aby nám tieto mohli byť odpustené ešte pred Druhým príchodom Ježiša Krista v deň Posledného súdu.
 • Aby sa obrátili neveriaci, ktorí by inak nemali žiadnu možnosť spásy bez tohto veľkého aktu Božieho milosrdenstva.

Čo sa udeje počas Varovania?

 • Každý muž, žena a dieťa vo veku nad 7 rokov bude mať osobný a bezprostredný duchovný zážitok stretnutia so Spasiteľom celého ľudstva, ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Božím Synom Ježišom Kristom, ktorý potrvá približne 15 minút.
 • Všetko vo svete – vrátanie strojov, motorov a agregátov – sa počas Veľkého Varovania na čas zastaví.
 • V ten deň bude všade vo svete panovať skľučujúca a ťaživá atmosféra, všade bude vládnuť šero až úplná tma i keď to bude počas dňa.
 • Všade bude pociťovaný veľký nepokoj. Prvé známky Varovania sa ukážu na oblohe – bude viditeľná zrážka hviezdy resp. kométy (bližšie detaily nepoznáme – pozn. tvorcov tejto stránky), čo vyvolá veľké zdesenie a paniku. Všade bude počuteľná akoby obrovská explózia na oblohe.
 • Ľudia si budú myslieť, že sa blíži veľká katastrofa, ktorá zasiahne celý svet a mnohí budú očakávať koniec sveta, avšak nebude tomu tak.
 • Obloha sčervenie a bude vyzerať ako keby horela v plameňoch.
 • Potom sa na oblohe smerom od východu na západ objaví znak veľkého svetelného kríža, ktorý sa bude tiahnuť celou oblohou. Z tohto kríža – na miestach, na ktorých bol náš Pán pribitý klincami na kríž – budú vychádzať prenikavé svetelné lúče, ktoré budú dopadať na zem. Tieto udalosti budú pre nás znamením, že sa máme bezprostredne pripraviť na okamih Veľkého Varovania, pretože prichádza Syn Najvyššieho Boha – Ježiš Kristus.
 • V jednom okamihu sa dostaneme do stavu, podobnému klinickej smrti, kedy sa naša duša ocitne mimo vlastného tela, prejde akoby tunelom, na konci ktorého budeme duchovným zrakom vidieť svetlo, ktoré bude postupne naberať na intenzite tak, ako sa budeme k nemu rýchlo približovať.
 • Tým svetlom bude Trojjediný Boh v osobe nášho Pána Ježiša Krista a my sa ocitneme priamo pred ním – našim milovaným Spasiteľom a Vykupiteľom celého ľudstva.
 • Tvárou v tvár k Božiemu Synovi sa nám ako vo filme života zobrazí celý náš doterajší život so všetkými živými obrazmi tých situácií, kde sme: A) – buď konali podľa princípov Božej lásky ako i podľa Desatora Božích prikázaní a učenia Biblie – evanjelií Ježiša Krista alebo B) – nekonali podľa princípov Božej lásky ani podľa Desatora Božích prikázaní ani podľa učenia Biblie – evanjelií Ježiša Krista – čím sme cez naše myšlienky a skutky tieto porušili alebo zanedbali všetky tie veci dobra a lásky, ktoré sme nevykonali, hoci sme ich vykonať mohli. Takto nám BOH ukáže všetky naše hriechy a mieru nášho zlyhania v Jeho očiach – ako sme Ho tým urazili a ako sme Jeho Syna – Ježiša Krista – našimi hriechmi znovu a znovu pribíjali na kríž.
 • Na záver tohto mystického zážitku nám Pán Ježiš ukáže miesto, kam by sme sa práve v čase konania Varovania dostali, ak by sme zomreli, to znamená, ak by sme sa už viac nevrátili do nášho fyzického tela.
 • Najpočetnejšia časť ľudí bude mať videnie Pekla a na chvíľu ich Pán Ježiš nechá zakúsiť všetky tie spaľujúce a mučivé pocity duší v pekle – na výstrahu pre ich vlastné dobro, aby sa po tomto zážitku mohli ešte včas obrátiť, pokým ešte žijú v tele.
 • Veľa duší uvidí očistecpredpeklie, očistnú oblasť duší rozličných stupňov a úrovní, v ktorých dočasne prebývajú duše tých, ktorí kvôli svojim hriechom a duchovnej nečistote ešte nemôžu prejsť nebeskými bránami do nebies, ale ktorí buď vďaka modlitbám a obetám iných ľudí za ich duše alebo tým, že počas svojho života aj napriek svojim hriechom prejavili a vykonali aj niektoré skutky lásky, pomoci a dobra voči iným, dostali od Boha milosrdenstvo očistenia sa cez bolesť a utrpenie v očistci, aby sa tak nakoniec mohli aj oni dostať do nebeského kráľovstva. Tak na chvíľu zakúsia pocity duší na tomto očistnom mieste aj tí ľudia, ktorí by sa počas Varovania dostali na toto miesto, ak by práve vtedy zomreli – a to v závislosti od stupňa závažnosti svojich hriechov.
 • Početne najmenšia skupina duší uvidí počas Veľkého Varovania na malú chvíľku otvorené nebesia a Pán Ježiš im ukáže ich zaslúžené miesto, kam by sa vďaka svojim čistým, zbožným a obetavým životom, založeným na láske a pomoci iným, cez mnohé osobné odriekania i utrpenia ako aj dary obety za iné duše, po smrti dostali. Pre tieto duše bude Varovanie jedným z najkrajších a najradostnejších zážitkov celého ich doterajšieho pozemského života. Slzy nesmiernej radosti a šťastia zo stretnutia s ich milovaným Spasiteľom Ježišom Kristom budú doprevádzať toto láskyplné stretnutie čistých a Bohu oddaných duší s Božím Synom Ježišom Kristom.
 • Po skončení Varovania sa opäť vrátime do nášho fyzického tela a príroda a okolie sa takisto navrátia do svojho pôvodného stavu. Ľudia budú opäť môcť žiť svoje doterajšie životy tak, ako predtým, avšak nikto nezostane tým či oným spôsobom nepoznačený touto výnimočnou a doposiaľ nikdy predtým a ani potom sa už viac neopakujúcou udalosťou.
 • Takto spoznáme priamo pred Božou tvárou naše hriechy s pocitom veľkého zahanbenia a spaľujúcej viny v našich dušiach. Mnohí budú natoľko šokovaní a zhnusení tým, čo v sebe uvidia – všetku tú duchovnú špinu a úbohosť svojej duše, stojacej pred Božím Majestátom, že skôr, ako by mohli oľutovať a poprosiť Boha o odpustenie, padnú mŕtvi v tomto svojom hriešnom stave bez možnosti vrátiť sa ešte raz do svojho pozemského tela a konať pokánie.
 • Všetci takto v Božej prítomnosti spoznajú skutočný stav svojej duše – dobro a lásku, ktorú vykonali a iným rozdávali ako i bolesť a utrpenie, ktoré svojim blížnym spôsobili ako i všetko to dobré a prospešné, čo neurobili a mohli urobiť.
 • Budú mnohí, ktorí padnú na kolená, roniac slzy vďaky a lásky, úľavy a šťastia, velebiac Boha Otca a Jeho predrahého Syna Ježiša Krista za tento úžasný dar Božieho milosrdenstva.
 • Žiaľ bude aj mnoho takých, ktorí ani po Varovaní nezmenia svoje životy a budú i naďalej zotrvávať v celej svojej úbohej hriešnosti. Pre týchto nebude viac pomoci a tak sami seba odsúdia na večné zatratenie.
 • Zatvrdilí ateisti a ostatní neverci budú aj napriek tejto mimoriadnej mystickej mimotelovej skúsenosti prehlasovať, že “Varovanie” bolo len ilúziou, neskutočným preludom – fikciou resp. javom masovej psychózy. Vedci na celom svete sa budú snažiť o vedecké a “racionálnevysvetlenie tohto fenoménu, no nebudú vedieť nájsť žiadne pádne zdôvodnenie pre jeho uskutočnenie. Mnohí budú cez masové oznamovacie prostriedky prehlasovať, že sa jednalo len o jav preludu a masovej hystérie.
 • Nikdy predtým ani nikdy potom nebude ľudstvu daný takýto nesmierny a výnimočný dar Božieho milosrdenstva, ako práve počas Veľkého Varovania – tohto úžasného prejavu Božej lásky voči ľudskému stvoreniu – svojim Božím deťom, ktoré On, Všemohúci milujúci Boh, stvoril pre večný život v nebeskom kráľovstve, kde On žije a kraľuje so svojim milovaným Synom Ježišom Kristom v jednote s Duchom Svätým na veky vekov.
 • Ježiš Kristus počas Varovania ešte nepríde ako spravodlivý sudca, aby nás súdil, ako tomu bude až pri Jeho Druhom príchode, ale aby nám dal možnosť spoznať naše hriechy a odčiniť ich cez pokánie a osobnú obetu tak, aby nám boli odpustené.
 • Nikto neutrpí v dôsledku Varovania žiadnu telesnú ujmu – s výnimkou tých, ktorí prv, ako by mohli konať pokánie, zomrú od šoku a zdesenia, keď uvidia svoje hriechy a stav svojej hriešnej duše. Po skončení Varovania sa duša každého jedného človeka opäť navráti do svojho tela, aby človek mohol ďalej žiť svoj život a mal cez tento zážitok možnosť obrátiť sa a konať pokánie a tak zachránil svoju dušu pred večným zatratením v pekle, kde prebýva satan a jeho démoni a všetci tí, ktorí za života odmietali Boha a žili proti jeho princípom lásky.
 • Všetci bez rozdielu náboženstva a svetonázoru, ateisti aj veriaci, ľudia vo všetkých končinách sveta, v pralesoch, v púštnych oblastiach, príslušníci primitívnych kmeňov a národov kdekoľvek na tejto zemi dostanú dôkaz o Božej existencii, takže nikto viac nebude môcť poprieť, že Boh existuje.
 • Veľké Varovanie bude istým spôsobom ukážkou toho, ako budeme súdení, keď náš Pán Ježiš Kristus príde po druhý raz, avšak už nie ako Spasiteľ ľudstva, ale ako jeho spravodlivý sudca. Práve preto, aby sme mohli byť spasení a zachránení, použije Boh Veľké Varovanie na to, aby nás prebudil z našej duchovnej letargie a ukázal nám skutočnú pravdu ako i dôkaz o svojej Božej existencii a ponúkol nám ešte naposledy jedinú možnú cestu spásy našich hriešnych duší – cez obrátenie a pokánie.
 • Veľké Varovanie bude zároveň aj znamením času najťažšieho a najbolestnejšieho obdobia ľudských dejín – Veľkého Súženia tak, ako je to opísané v knihe Zjavenia podľa Jána na konci svätej Biblie – Nového Testamentu. Veľké spoločenské a sociálne nepokoje, hlad a nedostatok potravín, krach búrz a celosvetový pád ekonomík sveta, povstania, občianske vojny ako i vojny v globálnom rozsahu budú otriasať samotnými základmi ľudskej existencie. Antikrist a jeho falošný prorok (nepravý pápež na Petrovom stolci) vystúpia na scénu svetového diania a ako dôsledok ich vládnutia (agenda NWO – Nového svetového poriadku) budú snahy zaviesť totálnu kontrolu obyvateľstva zeme vo forme zavedenia čipuznaku šelmy – do tela ľudí. Modlitby, osobné obety a pokánie ľudí môžu skrátiť a oslabiť toto hrozné obdobie vlády satana na zemi v súlade s tým, čo nám náš Pán Ježiš Kristus v Jeho posolstvách ľudstvu, ktoré tu na našej stránke pre vás zverejňujeme, oznamuje.

Čo hovorí Boží Syn a Boh Otec k samotnému Varovaniu?

Posolstvo z 22.11.2010: “Veľké Varovanie je dar z milosti”

 • Toto Veľké Varovanie, darované mojim deťom z milosrdenstva a lásky ako posledný dar, sa udeje čoskoro. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, ani jedna žena alebo jedno dieťa nebudú vynechaní.
 • Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o milosť.
 • Iní budú naplnení odporom a tak šokovaní spôsobom, akým im boli odhalené ich hriechy, že skôr, než budú mať možnosť prosiť o odpustenie, odpadnú a budú mŕtvi.
 • A potom tu budú tí, ktorí nasledujú Podvodníka. Vo svojej hrôze, keď pred sebou v záblesku videnia svojho minulého života uvidia svoje zlé skutky, tak utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Budú sa krčiť a ponárať, ale buď budú akceptovať, čo videli a poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze – ale nebudú prosiť o milosrdenstvo.
 • Potom je tu finálny hriešnik. Keď mu budú ukázané jeho hriechy, všetko, čo bude robiť, je prieť sa a popierať, že sa dopustil týchto zločinov voči Božím prikázaniam. Jednoducho bude popierať pravdu a odvráti sa do temnoty večného pekla.
 • Moje varovné slová nie sú hrozbou. Tieto udalosti sú známe od doby mojej smrti na kríži. Prečo si myslíte, že sa toto nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Ako Spasiteľ budem konať až do tej doby, kým neprídem ako spravodlivý sudca, aby som konečne priviedol moje deti do mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde budú všetci žiť naveky v harmónii.
 • Zomrel som za vás za všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.

Posolstvo z 02.01.2011: “Ako je Varovanie darom pre ľudstvo”

 • Keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú také desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie zastrašovanie. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem svoje milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do kráľovstva môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli mojej láske k vám ukážem najprv všetkým moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.
 • Je to z môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.
 • Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na Zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.

Posolstvo z 12.01.2011: “Varovanie – Druhý príchod je blízko – šanca zachrániť si dušu”

 • Deti, obráťte sa na Mňa teraz cez vaše vlastné slová a poproste Ma, aby som obnovil vašu vieru. Pouvažujte nad mojím učením na základe týchto posolstiev a na základe Biblie a majte na zreteli, akou cestou sa v živote musíte uberať. Už čoskoro vám cez moje milosrdenstvo odhalím vaše prečiny proti môjmu učeniu, každý hriech a priestupok, ktorý ste v priebehu svojho života spáchali.
 • Z mojej strany je to akt milosrdenstva. Uvidíte svoje hriechy a ihneď pochopíte, ako sa Mne javia. Okamžite jasne pochopíte, aké sú urážlivé a špatné. Toto je vaša šanca deti, aby ste oľutovali. To nie je Súdny deň – je to len ukážka toho, aký tento raz bude.
 • Z milosti je vám pred Súdnym dňom darovaný najväčší zo všetkých darov – možnosť kajať sa a zmeniť váš život ešte pred Súdnym Dňom – keď opäť prídem na túto Zem. Potom prídem – ako už viete – nie ako Spasiteľ, ale ako spravodlivý sudca. Tento čas je teraz blízko, deti moje. Nebojte sa. Milujem vás všetkých. Ste v mojom srdci. Dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a nechajte sa Mnou viesť do kráľovstva môjho Otca. Nikdy nemajte strach zo smrti. Smrť bude jednoducho bránou do nového nádherného života blaženej večnosti, plnej lásky, pokoja a šťastia.
 • Váš život na Zemi je jednoducho len prechodným miestom v čase. Môže byť plný lásky, radosti, bolesti, odmietnutia, strachu, hnevu, zúfalstva, sklamania a smútku. Ale len keď sa na Mňa obrátite, môže byť vaša bolesť zmiernená. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia a hlavne pre moje meno, lebo oni budú oslávení v kráľovstve môjho Otca. Blahoslavení sú aj tí, ktorí sa prinavrátia ku Mne, lebo v nebesiach to spôsobí veľkú radosť.

Posolstvo z 28.01.2011: “Pripravte sa na Varovanie – osvietenie svedomia”

 • Svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na Varovanie, ktoré predstavuje osvietenie svedomia, dávané ľudstvu ako pomoc, aby sa mohlo primerane pripraviť na môj Druhý príchod.
 • Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu. Keď sa táto udalosť (Varovanie) potom, ako svet dostane tieto posolstvá, udeje, ľudia uveria v pravosť mojich slov
 • Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto knihy.
 • Dovoľte mi, aby som vám pripomenul, že máte dve možnosti. Uverte vo Mňa tým, že sa váš duch otvorí pravde, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte nejakú časť z môjho učenia. Následne Ma proste, aby Som vám vo vašich srdciach ukázal pravdu. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do neba. Druhá alternatíva spočíva v tom, že budete mať zatvorené oči a odmietnete počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba mojich nasledovníkov v spojení s ružencom k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý bol darovaný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.

Posolstvo zo 06.02.2011: “Globálne obrátenie sa čoskoro udeje”

 • Moje milované deti, vďaka súženiu si už čoskoro budete vedomé mojej existencie. Veľmi skoro bude tento dar v rovnakej miere daný tým, ktorí veria vo Všemohúceho Boha ako aj ateistom – ešte predtým, ako príde slávny deň, keď sa vrátim ako Sudca.
 • Táto veľká udalosť otvorí vaše srdcia a vy budete v bázni hľadieť na úžasnú lásku, ktorú vám týmto aktom milosrdenstva preukážem. Mnohí z vás neuznávajú skutočnosť, že Ja a môj Večný Otec existujeme. Musíte však pochopiť, že počas Varovania sa moje Milosrdenstvo bude šíriť až k vám.
 • Nebude záležať na tom, akým menom Ma budete chcieť nazvať, pretože vaše duše budú preniknuté novým pochopením. Ďakujte, keď sa tak stane, lebo toto súženie bude vašim vykúpením.
 • Po tejto udalosti vytvoria všetci veriaci spolu s tými, ktorí nakoniec pochopia pravdu a budú sa chcieť pridať, moju novú armádu na Zemi. Každý jeden z vás, kto bude hľadať odpustenie potom, ako sa vyjavia jeho hriechy, sa bude snažiť šíriť pravdu medzi tými, ktorí budú zotrvávať v duchovnej tme.
 • Tento dar, deti moje, vás bude zraňovať, keď vás budú zosmiešňovať pre moje meno. Buďte radi, keď sa tak stane, lebo i keď táto skúsenosť bude bolestivá, získate istotu, že patríte medzi mojich pravých nasledovníkov. Keď príde čas, zídete sa so Mnou v Raji. Nikdy nemajte strach zo svojej viery, moji milovaní. Keby ste len na krátky okamih uzreli tú neopísateľnú nádheru, ktorú pre vás v Raji vytvoril môj Otec, vaše ľudské oči by neboli schopné zniesť to svetlo a tú slávu. Len jediný krátky letmý pohľad a aj napriek vašej zviazanosti s touto Zemou – aj keď je krásna, lebo ju takisto stvoril Boh – by ste veľmi prosili kvôli času, aby ste sa so Mnou mohli zjednotiť v Raji.
 • Pamätajte na toto posledné moje poučenie – ateisti, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek, nech počujú teraz tento odkaz, hoci môže znieť tvrdo. Každé z mojich detí na tejto Zemi pociťuje v niektorom úseku svojho života lásku. Keď pociťujete vo vašich srdciach lásku, nemôžete ju vidieť, ani sa jej dotknúť a je takisto pre vás ťažké ju popísať. Veda nemá žiadnu dostupnú metódu, ktorá by bola schopná ju vyhodnotiť. Láska vás učí pokore. Láska vám vkladá do srdca veľkodušnosť. Kvôli láske ste schopní priniesť veľkú obeť. Láska dokáže zmiasť ale aj oduševniť. Láska nie je dielom človeka. Je darom od Boha. Láska má len jediný zdroj. Láska je Boh. Boh je láska. Je to tak jednoduché. Otvorte svoje srdcia pre čistú lásku, ktorú Ja a môj Večný Otec prechovávame ku každému jednému z vás. Pohliadnite na Mňa ako dieťa, ktoré sa díva na svojich rodičov. Volajte Ma a Ja naplním vaše srdce. Keď sa tak stane, nikdy viac nezatúžite vrátiť sa späť.

Posolstvo z 10.08.2011: “Strach z Varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal”

 • Rýchlosť globálnych udalostí, vedúcich k Varovaniu, tak ako bolo predpovedané, naďalej vzrastá. Modlitby, moje deti, sú teraz potrebné, nakoľko moji nasledovníci po celom svete, naplnení milosťami Ducha Svätého, začínajú vytvárať moju armádu. Táto armáda, aj keď celkom malá, v ktorej mnohí moji nasledovníci musia ešte pochopiť, že každý jeden z nich už teraz hrá dôležitú úlohu, porastie a povedie moje deti až do úplného konca.
 • Deti, vašou výzbrojou je v súčasnosti modlitba – a to v terajšom čase až do Varovania. Modlite sa za záchranu duší, ktoré tápu v tme. Po Varovaní budú vaše modlitby potrebné k tomu, aby pomáhali mojim deťom zachovávať vernosť k môjmu Otcovi a zvelebovali Jeho slávu.
 • Strach z Varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal. Modlite sa teraz za seba a druhých v rámci aktu vykúpenia ešte predtým, ako sa so Mnou – svojím milovaným Spasiteľom – tvárou v tvár stretnete.
 • Usmievam sa radosťou a šťastím, keď myslím na ten moment, počas ktorého bude tento veľký Dar môjho Milosrdenstva zjavený mojim deťom. Je to neopísateľný návrat domov, ktorý sa nedá s ničím prirovnať. Pretože sa to stane vtedy, keď sa vaše srdcia naplnia mojou Božou láskou. Vaše duše budú následne osvietené v príprave na Nový raj na Zemi. Potom, keď sa so Mnou zjednotíte, vám prinesiem spokojnosť, ktorú ste až doposiaľ postrádali vo vašich životoch.
 • Deti, majte na pamäti dôvod, prečo teraz komunikujem so svetom. Je to moja túžba poskytnúť všetkým mojim deťom možnosť zachrániť sa z pazúrov Satana. Kvôli mojej hlbokej nesmiernej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, vám musím podať moju ruku, aby ste sa mohli so Mnou spojiť a pripraviť sa na opätovný návrat do vášho právoplatného domova.
 • Strach nepochádza odo Mňa. Milujem vás, deti. Tento prenádherný dar vám prinášam z lásky. Radujte sa, usmievajte sa a privítajte Ma, keď sa na oblohe ukáže znak. Zdvihnite svoje ruky a spievajte na oslavu Boha Otca, že Mi dovolil poskytnúť vám túto poslednú príležitosť na vašu záchranu.

Posolstvo zo 07.09.2011: “Neobávajte sa Varovania, ale očakávajte ho s radosťou”

 • Moja vrelo milovaná dcéra, povedz mojim drahým deťom, že sa nemusia obávať Varovania. Mnohí budú pociťovať strach a to je pochopiteľné. No títo Ma musia pozorne počúvať. Prídem ku každému z vás. Budete Ma vidieť a cítiť vo svojom srdci a duši. Moja prítomnosť zaplaví vaše duše najčistejšou láskou a súcitom, preto sa máte radovať. Nakoniec Ma uvidíte a vaša duša bude obklopená láskou a vzrušením.
 • Pre väčšinu hriešnikov a neveriacich bude jednoducho útechou keď zistia, že existujem. Lebo ich svedectvo o mojej Svätej Prítomnosti bude krv, ktorá je potrebná na zaplavenie ich duší výživou, ktorá im tak dlho chýbala. Mnohí budú trpieť muky, ktoré musím Ja vystáť, keď pred sebou uvidia odkrývanie svojich hriechov. Keď uvidia, ako Ma urážali, so zlomeným srdcom Ma budú prosiť o odpustenie.
 • Deti od veku, keď už chápu svoje konanie, takisto uvidia svoje hriechy, ktorými Ma urazili. V mnohých prípadoch také deti, ktoré popierajú moju existenciu – hoci si uvedomujú pravdu – ku Mne pobežia. Budú Ma prosiť, aby Som ich objal a nebudú chcieť, aby Som ich pustil.
 • Dokonca aj tí najzatvrdlivejší hriešnici nezostanú nepohnutí touto nadprirodzenou udalosťou. Deti, musíte ignorovať reči, ktoré sa šíria. Ignorujte senzáciechtivé historky. Niet sa čoho obávať. Varovanie musí byť očakávané s čistou radosťou vo vašich srdciach.
 • Očakávam s veľkou láskou vo svojom srdci čas, kedy všade na celom svete vylejem svoje Božie Milosrdenstvo na každého jedného z vás. Je to okamih, keď si pozdejšie uvedomíte, aké šťastie máte vy – táto generácia. Nedokážete snáď rozpoznať milosrdenstvo, ktoré bude ľudstvu preukázané? V minulosti tak mnoho duší zomrelo v smrteľnom hriechu. Všetci hriešnici teraz konečne pochopia pravdu.
 • Mojim deťom nepripadne zaľahko, aby uznali existenciu môjho Večného Otca a Mňa. Mnohí Ma nechcú spoznať bez dôkazu materiálnej povahy. Mnohí nemajú ani záujem ani vieru pre Božskú sféru. Táto udalosť im otvorí oči, aby pochopili jednoduchý fakt, že život sa nekončí tu na zemi. Pokračuje ďalej vo večnosti. Toto je dôvod, prečo si musia pripraviť svoje duše.
 • Varovanie im ukáže, čo musia spraviť pre nápravu. Nezabúdajte deti, že Ja Som váš Spasiteľ. Milujem vás všetkých spôsobom, ktorý je nad rámec vášho chápania. Očakávajte môj príchod v láske a odovzdaní. Nebojte sa dramatického úkazu, ktorý sa zjaví na oblohe, ani farby lúčov, ktoré sa všade budú šíriť ako predzvesť môjho príchodu. Toto vás pripraví pre ten okamih.
 • Prosím modlite sa, aby celé ľudstvo cítilo vo svojich srdciach radosť, lebo táto udalosť bude pre ľudstvo znamenať spásu v rozsahu, ktorým bude zachránených tak mnoho duší, ktoré budú môcť vojsť do nového raja na zemi.

Posolstvo z 29.09.2011: “Následky Varovania”

 • Moja drahá, milovaná dcéra, pretože sa Varovanie blíži, prosím, požiadaj mojich milovaných stúpencov, aby sa modlili a s vďačnosťou sa radovali z veľkého milosrdenstva, ktoré môj Večný Otec udelil ľudstvu.
 • Len vďaka tomuto veľkolepému aktu čistej lásky môže byť väčšina ľudstva zachránená, aby sa tešila z éry mieru na zemi. Buďte vďační, že žijete v týchto časoch, pretože milióny z vás budú zachránení, ktorí by inak nikdy nevošli nebeskými bránami.
 • Prípravy sú ukončené. Pripravte sa a vybavte svoje domovy posvätenými sviečkami a zásobami vody a potravín na niekoľko týždňov. Následky (Varovania – pozn. prekl.) budú ťažké, ale nesmiete sa báť. Namiesto toho nech vám odľahne, pretože toto utrpenie nech je obetované so vzdávaním vďaky za večný život, ktorý sa teraz ponúka tým mojim drahým dušiam, ktoré objímu tento dar.
 • Buďte pokojní. Majte vo Mňa dôveru a pamätajte si, že Som váš Spasiteľ a týmto verným dušiam ponúkam v každom okamihu ochranu. Sprevádzam vás. Vediem vás. Držím vás s nežnou láskou za ruky. Ste moji a Ja vás nikdy nenechám odísť z môjho svätého srdca. Vy, moji nasledovníci, ste obklopení milosťami, potrebnými na to, aby ste prežili Varovanie.

Posolstvo z 30.09.2011: “Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké”

 • Prosím, varuj toľkých ľudí, koľkých len môžeš, aby pripravili svoje duše skôr, ako nastane Varovanie.
 • Informuj všetkých kňazov, rádové sestry, Biskupov a iné denominácie, ktorí veria v môjho Večného Otca, aby počúvali moje slovo. Tak mnoho mojich detí sa nachádza v takej temnote, že svetlo mojej Božskej slávy zraní ich duše. Pocítia skutočnú bolesť, pretože nebudú schopné zniesť tento veľký prejav môjho milosrdenstva.
 • Niektorí ľudia sa pobavene usmievajú nad týmito svätými posolstvami. To Ma zarmucuje. Nie preto, že neveria tomu, čo im touto cestou hovorím, ale preto, že nechcú veriť vo Mňa. Všetkým vám, ktorí máte strach o svojich milovaných, odkazujem – prosím, modlite sa, aby očisťovanie, ktorému počas Varovania budú čeliť, ich nakoniec priviedlo do môjho srdca.
 • Žiadam, aby sa teraz všetci moji nasledovníci chránili pred Satanom. Musia pokropiť každý kút svojho domu svätenou vodou, nosiť Benediktínsky kríž a nosiť pri sebe ruženec. Modlite sa tiež k svätému Michalovi Archanjelovi. Satan a jeho armáda nasledovníkov budú robiť všetko preto, aby vás presvedčili, že to nie Som Ja, kto (k vám) hovorí. Satan a jeho démoni vás začnú trápiť a do vašich myslí vnášať strašné pochybnosti. Vy, deti moje, ho môžete zastaviť, keď dodržíte moje pokyny. Žiaľ, popletie mysle slabých duší natoľko, že Ma úplne odmietnu.
 • Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké. Budú sa dohadovať o tom, akým spôsobom Ma urazili. Dokonca ani spaľujúce plamene Pekla, ktoré zakúsia počas Varovania, neodstránia všetky ich pochybnosti ohľadne mojej existencie.
 • Mnohí budú šíriť lži o Varovaní potom, ako sa uskutoční. Títo pohania, ktorí sú otrokmi Satana, vymyslia lož, ktorú budú všade rozširovať. Budú predložené vedecké argumenty, aby scestne (nesprávne) vysvetlili túto udalosť. Nebudú chcieť počuť pravdu. Preto sa za nich treba modliť. Tak silné je Satanove zovretie, ktorým drží svet, že moje meno ani šepotom nebude vyslovované na verejnosti. Ako sa zdá, je diskusia o mojej existencii na zemi trápnou témou na rozhovor.
 • Dnes je moje meno užívané najmä pri ordinárnom (škaredom) hovorení, ba ešte horšie, pri klaní cez pošmyknutie jazyka. Ale teraz Ma počúvajte. Moje meno bude znova počuté a prijaté tými, ktorí sa po Varovaní obrátia. Potom bude moje meno mojimi deťmi užívané, (len) keď sa budú ku Mne modliť.

Posolstvo zo 06.10.2011: “Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam”

 • Moja drahá, milovaná dcéra, zákonitosti počasia sa teraz menia, čo je ďalšie znamenie, že časy sa čoskoro zmenia. Nastanú aj ďalšie zmeny. Slnko začne pulzovať a otáčať sa pri prechode do stavu, kedy svet bude pripravený na Varovanie.
 • Môj kríž sa objaví ako prvý. Ľudia budú šokovaní, ale toto je dané ako znamenie, aby ste si mohli pripraviť svoje duše a prosili o odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili. Ak tak urobíte, nebudete počas Varovania trpieť.
 • Modlite, modlite, modlite sa, moji nasledovníci, kdekoľvek ste. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že naozaj prichádzam do sveta. Ľudstvo Ma konečne nebude môcť poprieť. Moja láska bude prežarovať každý kút sveta, keď sa budem všade snažiť priblížiť ku všetkým dušiam.
 • Táto udalosť bude natoľko nečakaná, že svet sa zastaví vo veľkom šoku. Keď sa svet pomaly zotaví, mnohí si stále nebudú istí, čo sa udialo. Tak, ako prídem Ja, tak príde aj Satan a démoni z pekla, ktorí sa budú snažiť pohltiť duše mojich detí. To je dôvod, prečo vás všetkých musím vyzvať, aby ste si kropili vaše domovy svätenou vodou a mali všade posvätené sviečky. Musíte chrániť samých seba.
 • Predom – ešte pred Varovaním – vás prosím o toto. Modlite sa za všetkých tých, ktorí nie sú schopní prijať vo svojich srdciach pravdu môjho učenia. Modlite sa najmä za tých, ktorí vynakladajú enormné úsilie, aby Ma popreli, i keď sú si vedomí môjho ukrižovania pre ich spásu.
 • Pamätajte, že Som zomrel za každého jedného z vás, aby Som vás zachránil. Pamätajte, že teraz opäť prichádzam, aby Som vás zachránil – každého jedného z vás. Ani jedného nevynechám.
 • Teraz je vaša šanca deti, aby ste sa uistili o vašom mieste v dobe pokoja na Zemi. Prečo by ste nechceli, aby ste sa stali jej súčasťou? Prečo by si niekto vedome vybral hlbiny Pekla výmenou za tento veľký dar?
 • Radujte sa. Modlite sa. Ďakujte Bohu Otcovi za toto Veľké Varovanie. Prijmite tento dar s láskou a radosťou vo vašich srdciach.

Posolstvo zo 17.10.2011: “Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta”

 • Moja drahá, milovaná dcéra, časy sa menia všade vôkol vás. Vo svete vládne nepokoj, ktorý spôsobuje duch temnoty. Všade vás obklopujú dôkazy o tom, čo zlo hriechu dokáže spôsobiť ľuďom. Do tohto ducha temnoty zažiari duch mojej Božskej prítomnosti, keď prídem, aby Som ešte raz zachránil ľudstvo.
 • Vy, moje predrahé deti, ktoré poznáte pravdu, musíte ostatným povedať, aké šťastie majú, že dostanú tento nádherný Božský dar. Moja láska zasiahne Zem takým spôsobom, že padnete v pokore na kolená, plačúc od žiaľu kvôli urážkam, ktoré ste vašim previnením sa voči môjmu Večnému Otcovi spôsobili.
 • Tento veľkolepý dar milosrdenstva teraz dostávate od Najvyššieho Boha. Radujte sa, pretože vo svete je svetlo, ktoré bude priťahovať duše a vťahovať ich do náručia Boha Otca.
 • Znova prichádzam, aby Som vám dal život, ktorý potrebujete a tým vám ešte raz umožnil, aby ste v úcte a chvále pozdvihli svoje oči na oslavu Boha Otca a vzdávali Mu vďaku za spravodlivosť, ktorú teraz preukazuje svojim drahým ale zblúdilým deťom.
 • Ja, Ježiš Kristus, sa teraz chystám umožniť vám stať sa všade svedkami pravdy môjho milosrdenstva voči každej duši, nevynímajúc ani zatvrdilých hriešnikov a tých, ktorí sú neveriaci.
 • Dôkaz mojej existencie a existencie Boha Otca bude vo svojej celej nebeskej Sláve zjavený každému mužovi, žene a dieťaťu.
 • Moja prítomnosť bude zjavená takým spôsobom, že ju nikto nebude ani nemôže viac ignorovať, pretože sa otvoria nebesia a dôjde ku kolízií hviezdy (resp. kométy – pozn. prekl.), takže môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta v rovnakom čase.
 • Ó, ako budú moje deti plesať od radosti, keď sa stanú svedkami mojej Božej prítomnosti. Dokonca aj tí v temnote pocítia moju lásku, ktorá sa dotkne ich chladných duší a znova sa v nich rozhorí.
 • Pripravte sa. Očakávajte môj slávnostný návrat. Modlite sa za tých, ktorí majú strach vo svojich srdciach. Nebojte sa Ma. Očakávajte túto veľkolepú udalosť s láskou a pokorou vo svojich srdciach.
 • Milujem vás, deti. Tento veľkolepý akt môjho milosrdenstva vám bude toho dôkazom.

Posolstvo z 19.10.2011: “Boh Otec – priprav svet na príchod môjho milovaného Syna Ježiša Krista”

 • Dcéra moja, priprav svet na príchod môjho milovaného Syna Ježiša Krista, pretože On teraz prichádza, ako bolo predpovedané, aby ešte raz zachránil ľudstvo.
 • Jeho príchod bude ohlasovaný poľnicami v nebi a chórmi anjelov, ktorí budú spievať chvály, aby oznámili túto veľkolepú udalosť.
 • Môj veľký dar ľudstvu je vám dávaný prostredníctvom môjho drahého, milovaného Syna, ktorý je poslaný, aby vás zachránil skôr, ako príde Posledný Súd.
 • Pripravte vaše duše, pretože keď vám budú zjavené vaše hriechy – prikazujem vám, aby ste v pokore padli k nohám môjho Syna a úpenlivo prosili o milosrdenstvo. Musíte ho prosiť, aby vám odpustil a musíte prijať trest, potrebný na očistu vašich duší.
 • Jeho milosrdenstvo je tak veľké, že žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený, ak preukážete skutočnú ľútosť. Od vás všetkých sa vyžaduje, aby ste mali pokoru a boli tak hodní vojsť do novej Slávnej Éry Pokoja na Zemi, ktorej čas je už veľmi blízko. Len tie duše, ktoré úprimne oľutujú a ukážu skutočnú oddanosť môjmu milovanému Synovi, budú spôsobilé vojsť bránami nebies. Lebo musíte byť bez hriechu, aby ste vošli do tohto nádherného Nového Raja na Zemi.
 • Moje drahé milované deti, Ja Som pre každého z vás s veľkou láskou pripravil tento Raj. To je dedičstvo, na ktoré ste čakali. Takto bol pôvodne dar Zeme ponúknutý Adamovi a Eve.
 • Každý, kto odmietne tento Raj na Zemi, kde už v žiadnej forme nebude existovať zlo, sa obracia chrbtom ku svojej spáse.
 • Toto je vaša posledná príležitosť, aby ste oslobodili vaše duše zo Satanovho zovretia a jeho zlého vplyvu na vaše životy.
 • Objímte tento nádherný dar veľkého milosrdenstva. Týmto darom je vám ponúknutá príležitosť skutočnej spásy a nádherného Raja, ktorý možnože ani nedokážete pochopiť.
 • Tým úbohým hriešnikom, ktorí odmietajú odpustenie, ktoré im ponúka môj Syn odkazujem – bude vám ešte poskytnutý istý čas, aby ste sa vrátili ku svojej viere. Avšak nebude vám daného príliš veľa času, pretože moja trpezlivosť je u konca.
 • Očakávajte teraz návrat môjho Syna, aby vás ešte raz zachránil od hriechu a priniesol vám večné spasenie.

Posolstvo z 21.10.2011: “Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov”

 • Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov. Bude to čas, kedy sa bude od každého očakávať, že bude prosiť o odpustenie svojich hriechov, inak bude čeliť odmietnutiu. Tak veľa duší, nachádzajúcich sa v temnote, odmietne moju ruku milosrdenstva. Odvrátia sa odo Mňa. Ty, dcéra moja, môžeš spolu so všetkými mojimi oddanými nasledovníkmi pomôcť zachrániť ich duše pred večným zatratením.
 • Nikdy by Som na moje deti nenaliehal, aby trpeli v mojom mene. Ale tým, ktorí Mi ako dar ponúknu svoju pomoc vo forme utrpenia hovorím – skrze utrpenie môžem vykúpiť veľkú časť ľudstva.
 • Utrpenie pochádza od útokov Satana, keď trápi duše, ktoré sú Mi blízke a tie, ktoré sú Mnou ustanovené, aby viedli svätú misiu za obrátenie duší. Vedzte, že keď tieto útoky prichádzajú, tak so Mnou tvoríte jednotu. Potom Ma veľmi dobre spoznáte. Budete vedieť, čo pociťujem – moju radosť, môj smútok, môj žiaľ, moju bolesť a hrôzu, keď stratím dušu v prospech Satana.
 • Nemajte obavy. Cez tieto posolstvá už boli zachránené milióny duší.
 • Modlitby mojej oddanej armády už zmierňujú globálne katastrofy a odďaľujú odchod môjho svätého námestníka z Vatikánu. Ich poslušnosť modliť sa môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu zachraňuje práve teraz duše.
 • Dcéra moja zaisti, aby všetky moje deti pochopili, že Som to Ja, kto cez tieto posolstvá hovorí ku všetkým náboženstvám a vierovyznaniam. Nevynímam nikoho, pretože všetci sú Božie deti. Boh je len jeden a tým je môj Večný Otec – Boh Najvyšší.
 • Deti poďte so Mnou a spoločne pracujme na rýchlej záchrane mojich duší na celom svete. Samotnou modlitbou Mi môžete pomôcť zachrániť svet.

Posolstvo z 24.10.2011: “Môj príchod bude skôr, ako očakávate”

 • Moja drahá milovaná dcéra, nesmieš dovoliť, aby ťa znepokojovali tí, ktorí neustále spochybňujú a posudzujú moje najsvätejšie slovo. Ignoruj tieto dopytovania sa. Mlč. Modli sa za nich a napreduj, lebo nezostáva veľa času (do Varovania – pozn. prekl.).
 • Vyzývam vás všetkých, deti moje, aby ste sa pokojne posadili a modlili sa k môjmu milosrdenstvu. Prosím, nemusíte podliehať panike, pretože prichádzam len preto, aby Som vás zachránil a nie preto, aby Som vás súdil. Vari to neviete? Niet sa čoho obávať, len Mi úplne dôverujte.
 • Môj príchod bude skôr, ako očakávate, tak si prosím pripravte svoje duše. Modlite sa za všetky duše, ktoré by Ma mohli poprieť alebo odmietnuť môj dar Božieho milosrdenstva. Vy, moje drahocenné duše, Mi prinášajte toľkú útechu a uľahčujete Mi bolesť a utrpenie, ktoré znášam, keď všade vidím nenávisť vo vašom svete.
 • Poďte bližšie ku Mne deti a dovoľte Mi, aby Som vás objal a dodal vám silu a odvahu, ktoré potrebujete na moje privítanie. Vy, moja jedinečná armáda, ste so Mnou zjednotení a či si to uvedomujete alebo nie, ste vedení Duchom Svätým, aby ste bojovali za záchranu duší.
 • Stíšte sa, deti moje, a pamätajte si, že Som vždy s vami. Radujte sa a očakávajte môj príchod, keď vylejem moje milosti, aby Som nimi prikryl všetkých mojich milovaných nasledovníkov všade na svete.
 • Nezáleží na tom, kde žijete, nezáleží na tom, z akej časti sveta ste – vy ste moji. Milujem vás. Hľaďte s otvoreným srdcom a dôverou, tak ako sa približujeme k Varovaniu.

Posolstvo z 26.10.2011: “Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie”

 • Musíš vedieť, že keď hovorím k vybraným poslom, tak sa vždy stanú terčom nenávisti. Keď si napádaná, pamätaj si, že i Ja Som vtedy tak isto spochybňovaný. Moje sväté slovo sa rozoberá, analyzuje, spochybňuje, kritizuje a vyhlasuje za nedôstojné, aby vychádzalo z mojich úst.
 • Keďže Varovanie je už takmer tu, moja pravda sa konečne stane známou pre všetkých mojich nasledovníkov. Stane sa to v dobe, keď prijmú moje slovo, aby posvätili svoje úbohé duše. Ako ich len budem vítať a k Sebe priťahovať, keď sa ich slzy zmiešajú s mojimi v láske a jednote. Pred Varovaním budú ešte stále pochybovať, ale potom, ako predo Mňa predstúpia, Ma už nebudú popierať. Pretože keď raz predo Mňa predstúpia a uvidia lásku, ktorú k nim prechovávam, nebudú Ma chcieť už ani na okamih opustiť – taká hlboká bude naša jednota.
 • Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie.

Posolstvo z 11.11.2011: “Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe – slnko bude rotovať”

 • Ešte raz (hovorím) – najskôr sa ukážu znamenia na oblohe. Mnohí ľudia sa vzpriamia a spozornejú, keď uvidia zmeny na oblohe. Stanú sa svedkami rotácie slnka ako nikdy predtým. Potom uvidia kríž. Toto sa udeje bezprostredne pred kolíziou hviezd (resp. komét – pozn. prekl.) na oblohe a vtedy, keď sa Zem pohrúži do lúčov môjho Božieho milosrdenstva.
 • Potom bude nasledovať ticho, takže každá duša bude v stave absolútneho súkromia, keď predo Mňa predstúpi. Povedz mojim deťom, načo majú dávať pozor, pretože nemusia byť ustráchané. Tejto udalosti sa netreba obávať. Namiesto toho je potrebné, aby ste všetci uvítali toto stretnutie.
 • Všetky moje deti musia akceptovať, že Som to Ja, ktorý teraz pred nich predstupuje. Nemusia sa domnievať, že ide o koniec sveta, pretože tomu tak nie je. Je to začiatok nového obdobia v čase, kedy sa všetky moje deti nakoniec dozvedia pravdu.
 • Radujem sa a pociťujem veľkú nežnosť ku každej jednotlivej duš, ktorá môže byť spasená, ak Mi dovolí, aby Som jej poskytol tento dar.
 • Modlite, modlite, modlite sa teraz za všetky duše a najmä za tie, ktoré budú tak vyľakané, že nebudú dostatočne silné nato, aby prijali moju milosrdnú ruku.