Posolstvá

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE (1 Sol 5, 19-21).

KLIKNUTÍM NA NÁZOV MESIACA A ROKA SA DOSTANETE K TEXTOM JEDNOTLIVÝCH POSOLSTIEV:

Január 2010 Január 2011 Január 2012 Január 2013 Január 2014 Január 2015
Február 2010 Február 2011 Február 2012 Február 2013 Február 2014 Február 2015
Marec 2010 Marec 2011 Marec 2012 Marec 2013 Marec 2014 Marec 2015
Apríl 2010 Apríl 2011 Apríl 2012 Apríl 2013 Apríl 2014 Apríl 2015
Máj 2010 Máj 2011 Máj 2012 Máj 2013 Máj 2014 Máj 2015
Jún 2010 Jún 2011 Jún 2012 Jún 2013 Jún 2014 Jún 2015
Júl 2010 Júl 2011 Júl 2012 Júl 2013 Júl 2014 Júl 2015
August 2010 August 2011 August 2012 August 2013 August 2014 August 2015
September 2010 September 2011 September 2012 September 2013 September 2014 September 2015
Október 2010 Október 2011 Október 2012 Október 2013 Október 2014 Október 2015
November 2010 November 2011 November 2012 November 2013 November 2014 November 2015
December 2010 December 2011 December 2012 December 2013 December 2014 December 2015

Slovenské preklady posolstiev Varovania zverejňujeme postupne podľa jednotlivých mesiacov príslušného roka. Preklady sú zatiaľ neúplné, no postupne ich dopĺňame. Kompletné preklady v českom jazyku nájdete na našej partnerskej stránke www.varovani.org.

Posolstvá Varovania sú dávané ľudstvu od novembra 2010 prostredníctvom írskej katolíckej prorokyne – siedmeho Božieho posla posledných časov – Márie Božieho milosrdenstva, od Najsvätejšej Trojice a našej Nebeskej Matky. Tieto Božie posolstvá neslúžia na senzáciu ani na uspokojovanie ľudskej zvedavosti, ale ich jediným cieľom je zachrániť duše všetkých Bohom milovaných Božích detí žijúcich na tejto zemi pred večným zatratením a pripraviť ich na blízky Druhý príchod nášho Spasiteľa a Vykupiteľa Ježiša Krista.

Tieto posolstvá sú zároveň aj naliehavým volaním nebies po konaní pokánia a odvrátenia sa od hriechu, pretože už zanedlho príde VEĽKÉ VAROVANIE ako i ostatné svetové udalosti, opísané vo svätej Biblii v Zjavení apoštola Jána. Toto Božie Varovanie bude predchádzať Druhému príchodu nášho Pána Ježiša Krista a bude posledným aktom Božieho milosrdenstva pre ľudstvo, počas ktorého každý človek vo veku nad sedem rokov uvidí v jednom okamihu všetky svoje hriechy, ktorých sa dopustil počas svojho života od narodenia až po deň Varovania. Vďaka tejto Božej milosti nám bude naposledy, a to ešte pred Druhým príchodom Pána Ježiša Krista na zem a pred dňom posledného súdu, daná na veľmi krátky čas príležitosť na to, aby sme oľutovali svoje hriechy a konali pokánie.

Ako pripomína samotná Mária Božieho milosrdenstva, ktorá dostáva tieto posolstvá, je nevyhnutne potrebné, aby sa ľudia na túto udalosť náležite pripravili, pretože pre mnohých to bude natoľko šokujúce, že pri pohľade na svoje hriechy a videní pekla zomrú od ľaku a šoku, mnohí v stave smrteľného hriechu. Súčasne sa na celom svete každému vo veku nad sedem rokov (to je ľudský vek, kedy si už dieťa uvedomuje svoje konanie a vie rozlíšiť dobro od zla) dostane náhleho osvietenia vlastného svedomia a videnia svojho života z pohľadu Boha, takže každý bude mať poznanie o Božej existencii. Všetci tak uvidíme dobré i zlé skutky – naše vlastné hriechy spôsobom, ako ich vidí samotný Boh. Cez tento výnimočný a neopakovateľný akt Božej milosti budeme vyzvaní prehodnotiť naše doterajšie životy a poprosiť Boha o odpustenie. Preto by sa mal každý človek náležite pripraviť na túto udalosť, ktorá sa už nikdy viac nezopakuje. Mnohí na celom svete sa po tomto dni Varovania obrátia a budú konať skutky pokánia na záchranu svojich duší. Po tejto celosvetovej udalosti prídu dni súženia, ako sú opísané v Zjavení apoštola Jána na konci Nového zákona vo svätej Biblii.

Podľa vyjadrenia Márie Božieho milosrdenstva jej tieto posolstvá boli dané v podobe Knihy pravdy a sú posledné z rady Božích predpovedaných proroctiev, ktoré ľudstvo obdrží tesne pred Druhým príchodom nášho Pána Ježiša Krista. Sú Božského pôvodu a sú odovzdávané z čistej lásky Boha Stvoriteľa ku všetkým jeho pozemským deťom, posilňujúc tak učenie katolíckej cirkvi v oblasti viery a morálky. Pán Ježiš Kristus nám odovzdáva tieto posolstvá preto, aby nám pomohol nanovo evanjelizovať tento náš hriešny svet a aby cez ne zachránil čo možno najviac duší pred večným zatratením pekla práve teraz na záver týchto ustanovených časov konca ešte pred svojim Druhým príchodom spojeným s posledným súdom. V mene nášho Pána Ježiša Krista naliehame a apelujeme na všetkých čitateľov týchto posolstiev, aby ich šírili a oboznamovali s nimi svoje rodiny, blízkych ako aj priateľov a známych v čo najväčšom počte, pretože času je už veľmi málo, keďže deň Varovania bol nebesiami už ustanovený a rýchlo sa približuje! Pán Ježiš na nás naliehavo apeluje, aby sme jeho posolstvá prekladali do všetkých jazykov sveta a bezodkladne ich šírili po celom svete. Rozhodujúci boj o duše za ich večnú spásu alebo zatratenie vstupuje do neodvratného konca a preto je na nás, ktorí sme oddaní Ježišovi a jeho Nebeskej Matke Panne Márii, aby sme pomohli zachrániť čo možno najviac duší pre večný život v nebeskom kráľovstve Boha Otca, nášho milujúceho Stvoriteľa.

Tieto posolstvá obsahujú početné varovania a výstrahy ľudstvu, týkajúce sa celej rady globálnych udalostí, ako sú nepokoje, prevraty, povstania a občianske vojny v mnohých krajinách sveta, ekologické a klimatické katastrofy – povodne, suchá, horúčavy, abnormálne výkyvy počasia, hurikány a orkány, zemetrasenia a výbuchy sopiek v narastajúcom celosvetovom merítku. Tieto neustále početnejšie a intenzívnejšie anomálie sú dôsledkom toho, že človek sa odvrátil a stále viac sa odvracia od milujúceho a spravodlivého Boha Otca – svojho Stvoriteľa – a všade vo svete sa v hrozivej miere rozmáha násilie, vraždenie, nemorálnosť, neláska a neúcta k životu a hriešnosť vo všetkých jej najstrašnejších podobách. Vo svojich posolstvách Pán Ježiš povedal, že Boh, náš večný Nebeský Otec, sa už viac nemôže dívať na hriešnosť tohto skazeného, bezbožného a neveriaceho sveta.

Tieto ekologické katastrofy sa postupne zosilňujú a postihujú aj také oblasti sveta, kde sa za normálnych okolností bežne nevyskytujú. Ľudia si začínajú uvedomovať, že tieto udalosti nemôžu byť len dôsledkom tzv. globálneho otepľovania, ako sa nám snažia nahovoriť vedci, ale že sú nadprirodzeného pôvodu pôsobením trestajúcej Božej ruky. Modlitba je tou účinnou zbraňou, ktorá pomôže zmierniť alebo aj odvrátiť mnohé katastrofy, no žiaľ dnes nie je vo svete dostatok modlitieb, ktoré by celosvetovo dokázali odvrátiť tieto prichádzajúce katastrofy a tým zadržali trestajúcu ruku nášho Boha Otca.

Mária Božieho Milosrdenstva, žijúca v Írsku, sa z dôvodov vlastnej bezpečnosti a ochrany jej osoby, rodiny a najmä jej detí, rozhodla nezverejniť jej vlastnú identitu, pretože by tým boli ohrozené samotné tieto posolstvá kvôli jej prenasledovaniu, zahŕňajúcemu až fyzické útoky na jej osobu a členov jej rodiny. Koná tak vedome a na priamy pokyn Pána Ježiša Krista, aby ostala v ústraní bez zverejnenia jej identity. Takisto nehľadá žiadnu pozornosť verejnosti a publicitu v médiách, ani žiadnu osobnú slávu v akejkoľvek forme. Bezpečnosť, pokoj a istota jej mladej rodiny, predovšetkým jej detí, má pre ňu zásadný význam a preto prosí verejnosť o náležité pochopenie v tejto chúlostivej misii.

Svoju rolu ako sprostredkovateľka Božích posolstiev vyjadrila nasledujúcimi slovami: “Ja som len pisateľka posolstiev, ktorých autorom je náš Pán Ježiš Kristus. Viem, že pre mnohých ľudí bude veľmi ťažké uveriť a akceptovať pravosť týchto posolstiev. To je ale v poriadku, no napriek tomu mi dovoľte, aby som vás zároveň ubezpečila, že láska nášho Nebeského Otca a jeho milovaného syna Ježiša Krista, pociťovaná pre každého jedného z vás vo svete, je nepredstaviteľne silná, čistá a obetavá a vymyká sa akémukoľvek nášmu ľudskému chápaniu. Je veľmi bolestivé vidieť všetko to nepredstaviteľné utrpenie, ktoré On –  Ježiš Kristus – na seba vzal pre hriechy tohto sveta a hlavne kvôli tým, ktorí nechcú uveriť v jeho existenciu.” Aj z tohto dôvodu chce teraz On skrze tento Boží akt milosrdenstva, označovaný ako Veľké Varovanie, dať svetu dôkaz o svojej existencii, aby každý mohol v Neho uveriť a súčasne uvidieť svoje hriechy jeho očami – očami Boha – a mohol byť tak varovaný uvidiac, kam by sa po smrti dostal, keby musel v čase Varovania definitívne opustiť svoje fyzické telo.

Mária Božieho milosrdenstva bola našim Pánom Ježišom Kristom upozornená, aby nikto jeho posolstvá neanalyzoval ani osobne neinterpretoval a aby k nim nepridával svoje vlastné osobné názory, pripomienky resp. ich výklad. Tieto posolstvá sú zverejňované presne v takej forme, v akej boli Máriou Božieho milosrdenstva prijaté a zaznamenané, teda bez zmeny ich obsahu. Taktiež dodáva, že na to, aby človek uveril v Boha, nie sú potrebné Božie posolstvá. Avšak v tomto prípade sú nám poskytované Bohom preto, aby sme získali v Neho dôveru a aby nám pomohol pripraviť sa na celosvetové udalosti, vzťahujúce sa na súčasné obdobie krátko pred Druhým príchodom jeho milovaného Syna, Spasiteľa a spravodlivého sudcu ľudstva. Božia prorokyňa Mária Božieho milosrdenstva však zároveň k tomu dodáva, že ani ona nepozná čas Pánovho Druhého príchodu, pretože toto poznanie je výlučne vyhradené len samotnému Bohu.

Naliehavosť týchto posolstiev spočíva v krátkosti času deliaceho nás od udalostí spájaných s veľkým dňom Varovania ako aj od celosvetového diania, ktoré bude po ňom nasledovať a predchádzať samotnému slávnemu Druhému príchodu Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý v súlade so svätou Bibliou príde na konci našich ustanovených časov, aby súdil živých i mŕtvych.

Podujali sme sa na priebežné prekladanie týchto posolstiev do slovenského jazyka z anglického originálu, v ktorom boli až doposiaľ zverejňované na webovej stránke www.thewarningsecondcoming.com. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste upustili od akýchkoľvek otázok teologického charakteru vyzývajúc nás vykladať, ozrejmovať či osvetľovať bližší či hlbší význam tu zverejňovaných posolstiev.

Tieto posolstvá sú dávané verejnosti také ako prichádzajú a nie je našou úlohou, keďže k tomu nemáme ani oprávnenie, aby sme ich vysvetľovali a viedli o nich polemiky s tými, ktorí ich odmietajú a zavrhujú. Nech si však uvedomia všetci tí, ktorí na tieto Božie posolstvá útočia, zosmiešňujú ich alebo dokonca proti nim vedú priam nenávistnú kampaň, že sa budú jedného dňa za to zodpovedať pred Bohom Najvyšším, ktorému cez tieto posolstvá upreli osloviť a tým aj zachrániť mnohé duše satanom zvedených úbohých hriešnikov. Ak posolstvám neveríte, potom sa stíšte v modlitbe a proste Ducha Svätého o dar rozlišovania. Ale prosíme vyvarujte sa toho, aby ste sa stali nástrojom Zlého a neprestajne útočili na tieto posolstvá. Nemáte na to právo a raz budete trpko nariekať a úpenlivo prosiť nášho Pána o odpustenie. Zamyslite sa nad tým a nerobte to a pokiaľ posolstvám neveríte, tak zostaňte ticho, no neútočte na ne, lebo sa tým dopúšťate ťažkého hriechu. Nebráňte Božiemu Svätému Duchu konať na Božích deťoch obrátenie a prinášať im cez tieto Božie posolstvá záchranu pred večným zatratením!

Tieto posolstvá potvrdzujú učenie našej katolíckej Cirkvi ako jedinej pravej Kristovej Cirkvi na zemi, ktorá je mystickým telom nášho Pána Ježiša Krista. To, že tieto posolstvá zatiaľ nie sú oficiálne uznané našou sv. katolíckou Cirkvou, ešte neznamená, že posolstvá nemôžu byť zverejňované. Naopak, vývoj vo svete a celkový jeho stav jednoznačne potvrdzujú všetko to, čo posolstvá prinášajú a každý uvážlivý, obozretný a múdry človek sa prinajmenšom zamyslí nad ich obsahom.