Október 2014

Október 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1257. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 31.10.2014 – 18:25 hod.

Tí, ktorí brojili proti môjmu prvému príchodu, odmietli prijať Božiu vôľu

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja vôľa je vtesaná do kameňa a všetci, ktorí Ma naozaj milujú, budú premknutí Pánovov Božou vôľou. Ak odmietnete moju vôľu, nebudete môcť byť mojimi. Ak sa Mi vzopriete, nedovolím vám, aby ste vošli do môjho kráľovstva, pretože len tí, ktorí ku Mne prídu v úplnom zrieknutí sa svojej vlastnej slobodnej vôle, môžu skutočne povedať, že sú moji. Ak nie ste moji, ako môžem získať vaše nevďačné srdcia? Tí, ktorí Ma preklínajú alebo sa snažia zasahovať do najsvätejšej vôle Božej a robia si posmech z tých, ktorí zachovávajú moje slovo, budú po vyčerpaní všetkého úsilia o ich záchranu vhodení do pekelných hlbín.

Keď som sa narodil, vtedy mnohí moji nepriatelia, ktorých duše boli zamorené zlými duchmi, veľmi sťažovali život mojej Matke. Tí, ktorí ju počas môjho pôsobenia na zemi prenasledovali, si mnoho razy neboli vedomí toho, prečo voči nej pociťujú takú nenávisť. Ale ona trpela v mojom mene. Tí, ktorí brojili proti môjmu prvému príchodu, odmietli prijať Božiu vôľu, ktorá ich mala zbaviť okov, ktoré im okolo členkov ovinuli a do ktorých ich sputnali démoni.

Veľkú časť mojej misie na zemi som venoval vyháňaniu zlých duchov z duší posadnutých ako i osvieteniu tých, ktorí nemali znalosť Božej vôle. Dnes, keď sa chystám prísť znova, bude moja misia tento raz ešte ťažšia. Vy všetci, ktorí máte zatvrdnuté srdcia a odmietate Mi načúvať, počujte nasledovné: Pokiaľ sa Mi skutočne nezasvätíte životom v modlitbe a zbožnosti, neukončíte túto cestu k večnému životu len preto, že máte vašu vieru. Nie ste obdarení dostatočným chápaním ani poznaním môjho slova, aby ste sa teraz stavali odmietavo k môjmu varovaniu. Prečo si zo Mňa robíte posmech? Čo podľa vás je to, čo vás urobí hodnými stáť predo Mnou, až Ma budete prosiť o večný život? Hovorím vám – váš vzdor vás robí slepými pre pravdu Božích odhalení, ktorých ste svedkami skrze tieto moje sväté posolstvá dávané svetu.

Vy nevďačné duše, nemáte dostatočné poznanie, ktoré vám bolo dané vo svätej Biblii so všetkou starostlivosťou. Nič ste sa nenaučili zo žiadnej lekcie, v ktorej ste boli vyučovaní. Vaša pýcha a ctižiadostivosť po sebauspokojení Ma odpudzujú. Vaše oči nedokážu vidieť a preto nebudete na Mňa pripravení. Za každé vaše očierňovanie tých, ktorí hlásajú pravdu a hája moje sväté slovo sa aj napriek vášmu odporu budete musieť predo Mnou zodpovedať. Budem vás potom spytovať, aby ste zdôvodnili vaše slová, skutky a jednania proti Mne. Nikdy nemôžte povedať, že ste za Mňa, ak proti Mne brojíte potieraním môjho slova dávaného vám z milosrdenstva Boha, ktorý nikdy neustane vo svojom úsilí, aby zachránil vaše duše.

Ak vám je dávaný dar súkromného zjavenia, máte právo ho skúmať. Ale nemáte právo, aby ste súdili iných alebo im škodili, aj keď neprichádzajú odo Mňa. Ja, Ježiš Kristus, som dal na vedomie, že človek nemá právo súdiť žiadnu dušu. Ak ste proti Mne a ak aj pociťujete rozhorčenie voči falošným prorokom, budem vás súdiť a trestať rovnako, ako ste vy trestali tých, ku ktorým ste prejavovali nenávisť. Nemôžete prejavovať nenávidieť k inému človeku v mojom mene. Pokiaľ v mojom mene nenávidíte inú osobu, potom tak konáte v mene satana. Zmyjem z vás vašu vinu len vtedy, ak prídete ku Mne a budete prosiť, aby som vás sprostil tohto hriechu. Ale mnohí z vás to nikdy neurobia, pretože ste nado Mňa postavili seba samých a za to budete pykať.

Nech ani jeden z vás neprehlási o inej duši, že je od diabla, pretože satan má záľubu v tých, ktorí sú vinní dopúšťaním sa tejto chyby. Ani jeden z vás nie je natoľko čistý od hriechu, aby mohol vynášať takýto súd.

Ten, kto je odo Mňa a skutočne Ma pozná, by nikdy netrápil iného v mojom mene.

Váš Ježiš

obsah

1256. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 30.10.2014 – 17:30 hod.

Prijmite kríž s dôstojnosťou, nesťažujte si

Moje drahé deti, keď slúžite môjmu Synovi v tomto živote, je plný ťažkostí. Svojim spôsobom to nie je ťažké nasledovať Ho, ale vtedy, keď vo svojej duši nosíte dar Ducha Svätého, privolávate na seba zlosť zlého a všetkých nepriateľov môjho Syna. Tým sa vaše putovanie po ceste pravdy stáva mimoriadne ťažkým. Na každom kroku sa budete stretávať s odporom a to aj vtedy, keď budete potichu vzdávať úctu môjmu Synovi.

Mnohí, ktorí skutočne milujú môjho Syna, nemôžu pochopiť, keď sú inými bezdôvodne šikanovaní alebo sú neprávom obviňovaní zo zlého konania. Je to tak preto, lebo v Duchu Svätom je reálne prítomný Boh a preto to nikdy neunikne pozornosti zlého, ktorý sa nezastaví pred ničím, len aby vám spôsobil starosti a trápenie. On, diabol, sa vám bude neúprosne vysmievať a bude tak robiť buď bezprostredne alebo skrze duše tých, ktorých sa mu podarí zamoriť.

Všetka táto bolesť, ktorej nebudete rozumieť, bude kvôli vašej vernosti Ježišovi Kristovi. Rovnako, ako On znášal výsmech, opovrhovanie a nenávisť, tak ich budú znášať aj tí, ktorí Mu slúžia. Keď na tejto zemi trpíte kvôli jeho menu, nájdete nakoniec trvalý pokoj, lásku a radosť v jeho kráľovstve. Prijmite kríž s dôstojnosťou. Nesťažujte si. Nezaoberajte sa tými, ktorí voči vám prejavujú nenávisť, aby sa vaše vlastné srdcia nenaplnili rovnakým jedom.

Nenávisť plodí nenávisť, pokiaľ na ňu odpovedáte. Láska, ktorá prichádza od Boha, plodí lásku. Prejavujte lásku vašim nepriateľom, modlite sa za nich, majte s nimi súcit. Keď tak robíte, je satan voči vám bezmocný.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1255. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 29.10.2014 – 15:00 hod.

Vylievam veľké milosti na mojich nasledovníkov v tomto čase

Moja vrúcne milovaná dcéra, vylievam veľké milosti na mojich nasledovníkov v tomto čase, kedy ich najviac potrebujú.

Milosti, ktoré vylievam na vás mojich nasledovníkov, v sebe zahŕňajú dar rozlišovania, aby ste boli schopní rozpoznať podvod, ktorý zamoruje celý svet. Prenechám vám tiež dar vytrvalosti, aby ste povstali proti mojim nepriateľom a neprestávali viesť boj v zápase za prežitie kresťanstva. Udelím vám aj dar trpezlivosti, aby ste boli schopní aj naďalej  hovoriť pravdu, keď budete musieť počúvať klamstvá, ktoré budú vyslovovať tí moji nasledovníci, ktorých moji nepriatelia uvedú v omyl.

Nakoniec vám udelím dar lásky a keď vás týmto darom naplním, budete schopní oslabiť zlo vďaka vašim slovám, skutkom a činom. Láska voči Mne znamená, že budete milovať aj vašich nepriateľov a skrze tento dar porazíte nenávisť.

Choďte a prijmite moje dary. Jediné, čo musíte urobiť, je povedať Mi:

Ježišu, udeľ mi dary, ktoré potrebujem, aby som Ti zostal verný„.

Váš milovaný Ježiš

obsah

1254. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 29.10.2014 – 14:25 hod.

Viera je základom Cirkvi

Moje drahé deti, keď sa cítite byť zronené, znechutené a ustráchané kvôli strašným neprávostiam, ktorých ste svedkami, prosím vás, proste vtedy o moju mocnú ochranu. Vtedy sa za vás prihovorím a poprosím môjho Syna, aby vyslyšal vaše prosby za pokoj a mier. Naplní vás potrebnými milosťami, aby ste vytrvali a udržali nažive plameň Ducha Svätého vo svojej duši.

Keď sa snažíte získať dary Ducha Svätého a môj Syn odpovedá na vaše volanie, vtedy sa vaša viera v Neho mimoriadne posilní. Keď sa to stane, budete vďaka vašej viere schopní viac dôverovať jeho milosrdenstvu. Viera je základom Cirkvi, ktorá jej umožňuje, aby si uchovala silu. Viera vás oslobodzuje od strachu a beznádeje. Poskytne vám útechu, pokoj a mier v turbulentných časoch. Umožňuje vám vidieť veci jasne a tak, ako ich máte vidieť, aby ste sa ochránili pred prenasledovaním, ktorému budete musieť čeliť každý deň.

Tí, ktorí sú oddaní Ježišovi Kristovi, budú vždy musieť znášať bolesť jeho utrpenia. To je niečo, čo musíte prijať, pokiaľ idete v jeho šľapajách. Keď prijmete tento kríž, potom musíte odovzdať vaše utrpenie môjmu Synovi na záchranu duší tých, ktorí by inak nikdy nemohli vojsť do kráľovstva môjho Syna. Vaša obeta, aj keby bola ťažká, prináša veľkú radosť môjmu Synovi, ktorý plače od veľkého žiaľu kvôli tým, ktorých stratí v prospech zlého v posledný deň.

Viera, nádej a dôvera v môjho Syna zmiernia vaše utrpenie a prinesú vám pokoj a radosť. Je to vtedy, keď tieto požehnania dostanete, pričom poznáte, že ste prekonali každú prekážku, ktorá vás oddeľuje od Boha. Preto musíte byť vďační – nie zronení – pretože Božie kráľovstvo bude vaše.

Choďte, moje deti, aby ste môjho Syna milovali a slúžili Mu.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah