Červenec 2014

ČERVENEC 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulek příslušného poselství se vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1186. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2014 v 15:50 hod.

JÁ SE NIKDY NEZMĚNÍM; NIKDY SE NEPŘIZPŮSOBÍM NOVOTÁM, NEBOŤ
JÁ JSEM, JAKÝ JSEM VŽDY BYL A VŽDY BUDU; JSEM VĚČNÝ

Má vroucně milovaná dcero,

každý vizionář, člověk vidoucí, nebo prorok, jenž přichází ode Mne, bude brzy čelit velkým zkouškám, jaké nikdy dříve nemusel snášet. Mnozí, kteří uznávají jejich pravost a byli jejich stoupenci, se od nich odvrátí a odvrhnou je, jak duch temnoty zahalí národ za národem, kde se láska a dobročinnost vytratí. Muž proti muži, stát proti státu, člověk proti Bohu.

Tato období rozvratů budou pro mnohé úzkostná a váš jediný zdroj útěchy a síly bude pocházet ode Mne, ale pouze tehdy, budete-li Mě hledat. Já jsem vaše skála, skála, která je neproniknutelná, skála, která se nemůže rozdrobit, skála, kterou přijmete, až nic dobrého nebude v domech, které jsou přístřeším mému Duchu. Budovy, které byly postaveny k mému uctívání, se zřítí. Některé se promění v jiné stavby, které budou použity k jiným účelům, ale ne k uctívání Mne.

Já jsem skála, na níž byla zbudována církev a zůstanu stát navždy. Mnozí Mě přišli vyhledat a Já jsem jim dal život. Jiní přišli, ale nemohli Mě najít, protože jejich zatvrzelému srdci chyběla láska a ušlechtilost ducha. A nyní, jak vše, co jsem vás učil, bude zpochybňováno a základy, na nichž má církev byla zbudována tak otřeseny, jak si ani nedovedete představit, Já stále zůstanu stát. Pevný jako skála, kterou Já jsem, a vy budete ke Mně přicházet hledat útěchu, sílu a odvahu. Odpovím každému vylitím velkých milostí, které byly rezervovány pro vás, pro čas, ležící před vámi. Já jsem církev. Já jsem přítomen v církvi. Budova je postavena z kamene, ale Já jsem skála, na které byly zbudovány základy mé církve. Já se nikdy nezměním. Nikdy se nepřizpůsobím novotám, neboť Já jsem, jaký jsem vždy byl a vždy budu. Jsem věčný.

Má církev zůstane stát, neboť Já jsem církev, až do konce času.

Váš milovaný Ježíš

obsah

1185. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2014 v 21:00 hod.

BYL JSEM ZESMĚŠŇOVÁN, POMLOUVÁN A OBVINĚN, ŽE JSEM NEMRAVNÝ, LHÁŘ A KACÍŘ

Má vroucně milovaná dcero,

když se dívám na Boží děti, srdce Mi překypuje něžnou láskou stejnou pro novorozeně i pro stoletého člověka. Není v tom rozdíl. Všichni jste Boží děti, pečlivě utvoření v lůně vaší matky, podle svaté vůle mého Otce. Víte, vše, co bylo od počátku až do konce vytvořeno, bylo a vždy bude v souladu se svatou Boží vůlí. Bez ohledu na to, kdo jste, jakým strádáním trpíte, jaké ponížení musíte snášet, jste-li odvrženi společností kvůli vaší rase, vyznání, pohlaví nebo barvě kůže – vězte, že jste všichni vzácní v Božích očích. Jediné, co vás od Něho odděluje, je hřích.

Jsou mezi vámi pronásledovaní, kteří se dovolávají mé lásky a mého utrpení. Vaše utrpení je i moje. Vyhledávám osamělé a utrápené, kteří snášejí strašnou diskriminaci – vyloučené z vašich společností – a Já je přitahuji k sobě jako první. Jsou těmi, na něž vylévám své velké milosrdenství nejdříve. Jste-li ostatními odmítáni a chovají-li se k vám v tomto životě s krutým opovržením, pak vězte, že jsem s vámi. Obdrželi jste kříž Kalvárie a jste požehnaní, ač vás může napadat cokoliv. Váš úděl je i mým údělem. Snášel jsem diskriminaci během svého života na zemi. Byl jsem zesměšňován, pomlouván, a obviněn, že jsem nemravný, lhář a kacíř.

Nebojte se, neboť jste-li nespravedlivě obviněni z takových zločinů, jste moji – zcela moji. A Já jsem váš.

Váš milovaný Ježíš

obsah

1184. Poselství Ježíše ze dne 27. července 2014 v 15:15 hod.

DOKONALÝ SVĚT NAHRADÍ VŠECHNO POSKVRNĚNÉ A ZKAŽENÉ

Má vroucně milovaná dcero,

můj pokoj bude brzy váš a všech, kdo slouží Mně, Ježíši Kristu, v tomto životě, který byl dán světu mocí mého milovaného Otce.

Žehnám všem, kdo se snaží zůstat věrni mému Slovu a zejména všem, kteří po mém Slovu hladoví. I když si můžete myslet, že lidé všech jiných náboženství, včetně těch, kteří nevěří v mého Věčného Otce, nebo těch, kteří nepřijímají Mne, Ježíše Krista, Spasitele světa, jsou ztracení, nemusí to tak být. Každá duše, která se pokouší dosáhnout duchovní dokonalosti a která může být neznalá Pravdy, je milována mým Otcem, jenž je vše milující, všemocný a dokonalý ve všem, co činí.

Lidská rasa je nedokonalá kvůli hříchu, a přesto každý člověk byl stvořen k obrazu Toho, kdo mu dal život. Jako takoví, každý muž, žena a dítě se stanou znovu dokonalými, jak tělem i duší, jakmile mor hříchu bude vyhlazen. Až nepřátelé Boha budou vyhnáni a až nedokonalost těla a duše už nebude vytvářet překážky mezi člověkem a Bohem, budou všichni jedno s mým Otcem. Nové království, sloučením nebe a země, se stane jedno. Člověk se stane jedno v Bohu skrze Mne, jeho jednorozeného Syna a jeho plán pro svět bude dokončen.

Nemůžete nikdy dojít plnosti, protože od doby, kdy existuje hřích, vytváří oddělení od Boha. Ale přijde čas, kdy všechno soužení, jež deptá zemi, bude smeteno. Láska a radost ji zaplaví a dokonalý svět nahradí všechno poskvrněné a zkažené.

Jenom pak se celé Boží stvoření stane znovu dokonalým.

Váš Ježíš

obsah

1183. Poselství Ježíše ze dne 26. července 2014 v 16:59 hod.

ZKLAMÁNÍ DŮVĚRY NASTÁVÁ OBVYKLE PROTO, ŽE VINÍK
DOVOLIL, ABY PÝCHA OVLÁDLA JEHO MYŠLENÍ

Má vroucně milovaná dcero,

přišel jsem jako Král, ale nyní, dnes, k vám volám jako žebrák, protože nemám ani trochu pýchy, protože to by nebylo možné.

Křičím k Božím dětem v touze dokázat v jejich ztvrdlém srdci probudit jiskřičku lásky – lásky zrozené z mého Věčného Otce, která však zapomenuta spí. Já, Ježíš Kristus, jsem také zapomenut, přestože ve světě není ani jediný člověk, který by o Mně neslyšel. Vědí o Mně, ale zapomněli, kdo Já jsem. Někteří znají mé jméno, ale nic to pro ně neznamená. Někteří Mě milují, ale jsou příliš zaměstnaní, než aby se Mnou mluvili jinak, než tu a tam přikývnout v projevu mého uznání. Jiní o Mně slyšeli, ale v jejich očích jsem jen ikona, něco z dávno minulého věku – možná prorok, který může, nebo nemusí být hodnověrný. Pro ostatní duše, které mají jen malé ponětí o duchovních věcech, neexistuji. Já jsem výplod představivosti, stvoření vzniklé v mysli vroucně zbožných lidí, kteří se drží stébla v naději, že po tomto světě bude existovat nový svět.

Ujišťuji vás – Bůh je Bůh. Lidstvo bylo stvořeno mým Věčným Otcem jako část jeho plánu na věčný vesmír. Vše bylo, je a bude, z příkazu a vůle toho, Který je a Který bude. Vše, včetně jeho nepřátel, se sklání před Bohem ve světě stvoření mého Otce.

Jak se člověk stává více otrocky zaměřený na vše, co vidí, čeho se dotýká a vnímá svým fyzickým já – jeho spiritualita se stává neplodnou. Věříte-li, že vše začíná a končí tímto světem, říkáte tím, že Já neexistuji. Popíráte Mě, Syna člověka, poslaného vás zachránit z ďáblova podvodu. Já jsem z mého Otce. Byl jsem částí jeho velkého Božího plánu. My jsme oba jedno, ale vy, mé milované děti, žijete v poušti zbaveni života a v nevědomosti toho, co mé božství znamená.

Mé království je dokonalé a bylo stvořeno mým Otcem. Lidská rasa byla dokonalá, dokud nebyla zničena největším hříchem v očích mého Otce – hříchem pýchy. Dejte si pozor na hřích pýchy, protože se vyvinul ze sebelásky Lucifera. Lucifer, nejvyšší v hierarchii mého Otce věřil, že díky tomu, že měl svobodnou vůli, mohl si dělat, co chtěl, jenže tomu neporozuměl. Dostal nejen dar svobodné vůle, ale i důvěru mého Otce. Můj Otec projevil celému svému stvoření úplnou důvěru. Žel, nebylo to opětováno.

Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla jeho myšlenky, rozum a skutky. Jakmile se vám pýcha usadí v duši, okamžitě vytvoříte odstup mezi sebou a Tím, kdo vás stvořil z ničeho, jen z hrstky jílu. Zformoval a obdaroval vás. Pýcha je lidstvu největší hrozbou, protože vás přesvědčuje, že máte více znalostí, než Bůh. Pokud tomu uvěříte, pak nejste hodni mluvit v jeho jménu, nebo mluvit vůbec. A když přesto mluvíte, vytváříte prostředí, v němž budou všechny hříchy přijímány jako dobrá věc. Stane-li se to, podvedete nejen ostatní, ale oklamete sami sebe.

Váš učitel
Váš milovaný Ježíš

obsah

1182. Poselství Matky Spásy ze dne 24. července 2014 v 16:48 hod.

KDO NEMÁ ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU, NEUZNÁVÁ BOHA

Mé drahé Boží děti,

nesmíte nikdy zapomenout, jak výjimeční jste v Božích očích, neboť On vás všechny bezvýhradně miluje. Jeho láska k vám přesahuje vaše chápání. Usmívá se, když se usmíváte. Zasměje se, když se smějete. Pláče, když jste sklíčení bolestí a žalem a rozlítí se, trpíte-li pronásledováním rukama ostatních.

V této chvíli historie, kdy nenávist všude zamořuje národy a kdy nevinní jsou týráni, utiskováni a zabíjeni, jeho ruka zasáhne a potrestá bezbožné. Když lidstvo Bohu vzdoruje tím, že neprokazuje žádnou úctu k Božím zákonům, a zvláště úctu k životu jiné lidské bytosti, jeho trest postihne svět. Kdo nemá úctu k lidskému životu, neuznává Boha, nebo jeho božství.

Bůh je Stvořitelem a tvůrcem života – On jej dává, a jen On má právo jej odejmout. Ach, kolik je jen zármutku v tomto čase v jeho nebeském království kvůli útokům, podněcovaných Zlým proti jeho stvoření.

Musíte prosit Boha, aby zmírnil utrpení, které je ve světě způsobeno lidmi se studeným srdcem, zlostným a plným nenávisti. Ti, kdo uvalují hrůzu na jiné, potřebují vaše modlitby. Prosím, modlete se tuto modlitbu za ochranu slabých a nevinných a za zmírnění hrůz, které člověk v tomto čase musí snášet.

Modlitba modlitební kampaně (162) „Za ochranu slabých a nevinných„:


 • „Ó, Bože, Všemohoucí Otče, prosím, ochraňuj slabé a nevinné, trpící rukama těch, kdo mají v srdci nenávist. Zmírni utrpení snášené tvými ubohými, bezmocnými dětmi
  .
 • Dej jim všechny milosti, které potřebují k ochraně před tvými nepřáteli. Naplň je odvahou, nadějí a vlídností, aby dokázali najít v srdci odpuštění těm, kdo je trýzní.
 • Prosím Tě, drahý Pane, můj Věčný Otče, odpusť těm, kdo vzdorují zákonu života a pomoz jim vidět, jak Tě jejich činy urážejí, aby se mohli napravit a hledat útěchu ve tvé náruči. Amen“.

Děti, modlete se, modlete se, modlete se za ochranu těch, kdo trpí kvůli své věrnosti Bohu, Věčnému Otci, a za oběti krutých a nesmyslných válek.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1181. Poselství Ježíše ze dne 23. července 2014 v 17:04 hod.

DŮVĚŘUJETE-LI MNĚ, MUSÍ TO BÝT BEZ PODMÍNEK

Má vroucně milovaná dcero,

důvěra je velmi špatně chápaný pojem, když přijde na můj vztah s vámi. Důvěřovat není snadné, protože člověk je hříšník a kdykoliv může zradit důvěru dokonce i těch, které miluje.

Důvěřovat Mně stojí duši velké úsilí. Důvěřujete-li Mně, musí to být bez jakýchkoliv podmínek, nebo vašich požadavků. Říkáte-li, že Mě milujete, zahrnuje to mnoho stupňů. Ten první je stupeň důvěry a lásky ke všemu, co jsem učil, a proto, kdo Já jsem. Druhý je inspirován láskou k mému učení a hlubokým soucitem ke Mně. K třetímu stupni dojde, jste-li v plné jednotě se Mnou, kdy cítíte mou lásku, mou bolest, můj smutek a chápete – bez toho, že byste věděli proč – co znamená být opravdové Boží dítě. Znamená to uznat, že Já jsem Začátek a Konec a že všechno pochází ode Mne.

Milujete-li Mne s otevřeným srdcem jako dítě, budete Mě milovat bez podmínek. Budete vědět, že vám přijdu na pomoc, když se vše bude zdát beznadějné, budete vědět, že má láska k člověku je ustavičná, bez záště, bez rozlišování a že neodmítnu jediného hříšníka – nezáleží na tom, čeho se dopustil. Potom už nebudete mít pochybnosti o mém božství a zcela se Mi odevzdáte. Přestože nepochybně budete trpět rukama lidí, ponecháte všechno na Mě, budete-li Mě takto milovat.

Protože mé světlo vám bude zářit v duši, ti, kdo Mě odmítají, udělají všechno možné, aby vás znevážili, zesměšnili, sužovali a udělali vám život těžkým, neboť nemylte se, křesťané byli vždy opovrhováni a budou neustále pronásledováni, stejně jako Já, a to až do Posledního dne.

Důvěřujte Mi a Já zmírním vaše břemeno, a i když snad zažijete slovní útoky těch, kdo vás nenávidí kvůli Mně, budete v pokoji. Prosím, modlete se tuto modlitbu, kdykoliv se budete cítit odděleni ode Mne a Já vám přijdu na pomoc. Naplním vás pokojem, jaký nemůže, ani nebude moci být kdy nalezen někde v tomto světě.

Modlitba modlitební kampaně (161) „O důvěru a pokoj„:


 • „Ježíši, důvěřuji Ti. Pomoz mi Tě více milovat. Naplň mě důvěrou, abych se odevzdal do úplné a konečné jednoty s Tebou. Pomoz mi, aby má důvěra v Tebe rostla v těžkých časech. Naplň mě svým pokojem
  .
 • Přicházím k Tobě, drahý Ježíši, jako dítě, beze všech světských pout, bez jakýchkoliv podmínek a předávám Ti svou vůli, abys s ní udělal, co uznáš za vhodné pro mne a pro ostatní duše. Amen.“.

Váš Ježíš

obsah

1180. Poselství Matky Spásy ze dne 22. července 2014 v 16:50 hod.

JEŽÍŠ KRISTUS NENÍ LIDMI MILOVÁN TAK JAKO KDYSI

Mé drahé dítě,

můj Syn, Ježíš Kristus, není lidmi milován tak jako kdysi. Lhostejnost k jeho existenci se proměnila v nechuť ke všemu, čím je, ke všemu, co představuje a co slíbil. To mě velmi bolí a trápí.

Jak se bude odpadlictví rozrůstat a šířit, On, Ježíš Kristus, bude odsuzován všemi národy natolik, že těm, co Ho milují a následují jeho učení, nebude možné projevit Mu věrnost, aniž by zakusili zesměšňování, výsměch a pomluvy. Jemu věrní nebudou schopni hlásat Pravdu bez setrvání na modlitbách v prosbách k Němu o pomoc vydržet protivenství, kterému budou muset denně čelit.

Abyste zůstali věrni Ježíši Kristu, musíte Ho bezpodmínečně milovat. Milovat Ho opravdově je velké požehnání a je to také Boží dar. Ty, jejichž láska k mému Synu zeslábla, prosím, aby se modlili tuto modlitbu.

Modlitba modlitební kampaně (160) „Pomoz mi Tě více milovat„:


 • „Ó, můj Ježíši, Spasiteli světa, pomoz mi Tě více milovat. Pomoz mi růst v lásce k Tobě. Naplň mi srdce svou láskou a soucitem, abych mohl dosáhnout milosti Tě milovat, tak jako Ty miluješ mě
  .
 • Naplň mou nevděčnou duši hlubokou a trvalou láskou k Tobě a ke všemu, co představuješ. Mocí tvých milostí mi pomoz milovat bližního, jako Ty miluješ každé Boží dítě, a projevit soucit k těm, kdo potřebují tvou lásku a kdo jsou bez víry.
 • Dej mi být jedno s Tebou, abych dokázal vést křesťanský život, jaký jsi nás učil žít svým příkladem během času tvého pobytu na zemi. Amen.“.

Milujte mého Syna, děti, a On bude šířit svou lásku, aby každé Boží dítě bylo vtaženo do jeho velkého milosrdenství.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1179. Poselství Boha Otce ze dne 21. července 2014 v 14:23 hod.

BUĎTE STATEČNÍ, MOJI MALIČCÍ, NEBOŤ MÉ ÚŽASNÉ KRÁLOVSTVÍ BUDE BRZY VAŠE

Mé drahé dítě,

když jsem stvořil svět, bylo to proto, abych sdílel svou existenci s každým z vás. Má láska pak byla rozdělena a tehdy se svět stal jedno ve Mně. Moji andělé jásali v mém nově založeném království a má láska se šířila až za mou říši, protože tak jsem to chtěl.

Přestože má láska byla pokárána, věděl jsem, že moje soužení dojde naplnění, až obnovou země dovedu hřích ke konci. Můj čas, kdy vše bude žít podle mé vůle, je blízko. Má svatá vůle bude přítomná v srdci mých dětí. Všichni budou znovu plní radosti. Až do onoho Velkého dne bude člověk snášet mnoho bolesti kvůli hříchu, původci jeho oddělení ode Mne.

Dokud bude existovat hřích, bude člověk trpět zkouškami, vyměřenými mu tím, který Mě nenávidí. On, Zlý, se bude tvářit, jakoby vás miloval, měl o vás starost, a bude stále ovlivňovat každého z vás, dokud nepošlu svého Syna, aby vás shromáždil do své svaté náruče. Buďte stateční, moji maličcí, neboť mé úžasné království bude brzy vaše a vy, spolu se svými rodinami, budete žít v mé svaté vůli. Až má Boží vůle bude mezi vámi naplněna, svět, jenž zahrnuje nebe a zemi, se stane jedno. Budeme-li jedno, nebude už více bolesti, nebo smutku, protože hřích bude zcela vyhlazen.

Váš Věčný Otec
Bůh Nejvyšší

obsah

1178. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2014 v 16:45 hod.

ČLOVĚKEM VYTVOŘENÉ UČENÍ VÁM NENASYTÍ DUŠI

Má vroucně milovaná dcero,

až svět ovládne duch temnoty, bude pro věřící ve Mne, Ježíše Krista velmi těžké, aby zůstali věrni mému Slovu. Až má církev ochabne, moji věřící se budou cítit zklamáni vším, co jsem učil a budou svádět boj o svou víru.

Nechci, abyste odvrátili pozornost od Slova Božího; pokud to uděláte, už Mě nenajdete. Nebudete-li zachovávat mé Slovo a dáte se svést falešným pocitem jistoty – kdy hřích bude přehlížen a považován za bezvýznamný – potom vám bude zatěžko, abyste zůstali věrni mému učení.

Povstaňte, všichni, a slyšte nyní můj hlas, když vám říkám toto: Vše co jsem vás učil, že je svaté, bude rozerváno na kusy. Mnohé z vás zmate, že až tolik z učení, které jsem dal své církvi, bude brzy opuštěno jako by bylo nepatřičné pro tuto dobu. Časy, kterým hledíte vstříc, přinesou mnoho utrpení, neboť se vám nedostane vedení, na němž byla postavena má církev. Budova se rozpadne, víra mých posvěcených služebníků natolik zeslábne, že si to nedokážete ani představit a všechna Pravda bude vyvrácena. Člověkem vytvořené učení vám nenasytí duši. Jen Já, Ježíš Kristus, vás mohu živit vírou, která vás učiní způsobilými Mne následovat. Ať už vám bude řečeno cokoliv, musíte Mi zůstat věrni, neboť Já vždy zůstanu věrný vám.

Oddělíte-li se ode Mne, budu stále poblíž vás a budu se pokoušet přitáhnout vás opět k sobě. A přesto, že můžete zbloudit a přizpůsobit svůj život přijetím lží, Já vás nikdy neopustím. A až budete úplně ztracení, vyhledám vás a přivedu zpět do své říše. Já vás nikdy neopustím, i když vy opustíte Mne.

Váš Ježíš

obsah

1177. Poselství Boha Otce ze dne 18. července 2014 v 15:52 hod.

AŽ SE PROSADÍ MÁ VŮLE, ZAVLÁDNE POKOJ

Má vroucně milovaná dcero,

svět je můj a Já patřím všem Božím dětem. Já jsem váš.

Mé potomstvo bude čelit velkým otřesům, až pošlu své anděly vyvést mé věrné, a všechno zlo bude brzy vyhnáno. Budu drtit své nepřátele, dokud nevymizí každá stopa bolesti a zármutku, které lidstvo snáší. Už žádné slzy, žádný smutek, žádná bolest, neboť všechna moc bude moje.

Můj plán se již odvíjí, ačkoliv málo lidí si je toho vědomo. Ale řeknu vám toto: Setřete si své slzy. Nebojte se mého zásahu, neboť to bude má vůle, která se spojí s vůlí mých dětí – a to brzy. Až se prosadí má vůle, zavládne pokoj, nejen ve vašem srdci, ale i na zemi, stejně jako je v nebi. Důvěřujte Mi.

Nebojte se mé ruky, neboť jenom ti, kdo Mě zcela odmítnou, budou trpět. Netoužím po pomstě a proniknu srdce dokonce i těch, kteří Mě proklínají. Mé milosrdenství způsobí, že jen velmi málo bude chtít být oddělenými ode Mne, až se dám poznat skrze svého Syna, Ježíše Krista. Slabí se stanou silnými. Bázliví odvážnými a ti, s nenávistí v srdci, budou prostoupeni mou láskou.

Miluji a toužím po všech svých dětech a kvůli tomu znovu získám své království s nejmenším možným utrpením.

Prosím, naprosto Mi důvěřujte. Neboť je blízko den, kdy jen světlo mého božství bude panovat na zemi a všechen pokoj bude váš.

Váš Věčný Otec
Bůh Nejvyšší

obsah

1176. Poselství Ježíše ze dne 17. července 2014 v 17:17 hod.

LIDSKÝ INTELEKT NENÍ SCHOPNÝ POROZUMĚNÍ VŠEHO, CO JE O MNĚ

Má vroucně milovaná dcero,

největší bolest, kterou musí snášet ti, kdo Mě milují, je temnota duše. Čím více budete spojeni se Mnou a ve Mně, tím více budu ve vás kvůli tomu trpět. Neboť budu-li přebývat ve vaší duši, tím více bolesti budete muset kvůli tomu snášet.

Stane-li se duše v plném sjednocení částí Mne a odevzdá-li Mi svou vůli, tím více bude v této osobě zřejmá moje přítomnost. Bude k sobě přitahovat nenávist druhých, pocítí můj vlastní žal, až bude svědkem nečestnosti, bezpráví a bezbožnosti kvůli hříšnosti světa. Jeho smysly zbystří, chápání duchovních věcí – zrozené utrpením se Mnou – odhalí mnohé věci, jež v něm probudí hlubší chápání, pokud jde o bitvu, která existuje mezi Bohem a Satanem.

Pochopí, co uchvátilo jeho duši, jeho tělo a smysly, ale to neznamená, že je to pro něj snadné přijmout. Lidský intelekt není schopný porozumět všemu o Mně, nebo všeho, co ze Mne pochází. Ale bude-li Mi důvěřovat a přijme, že všechno dobré pochází ze Mne, pak Mě nechá v něm růst pro dobro všech.

Když Mi dovolíte přebývat ve vaší duši, mohu dosáhnout velkých věcí. Tak mnoha lidem může být dán můj dar milosrdenství, dovolíte-li mé lásce šířit se touto cestou. Skrze obětující se duše mohu zasáhnout k záchraně duší druhých. Vždy přijměte, dávám-li dar utrpení, že to lidstvu jako celku přináší velký prospěch. Mé milosrdenství je můj dar vám. Přijměte různé způsoby, s nimiž pracuji, s vlídností, neboť bolest bytí ve spojení se Mnou bude mít krátké trvání.

Přijměte Mě takového, jaký jsem a ne takového, jakého byste chtěli.

Váš Ježíš

obsah

1175. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2014 v 18:00 hod.

SVĚT MĚ OPUSTIL, JAK BYLO PŘEDPOVĚDĚNO, A NA MÉM TĚLE BYLA SPÁCHÁNA TA NEJVĚTŠÍ ZRADA

Má vroucně milovaná dcero,

svět Mě opustil a na mém Těle byla spáchána ta největší zrada.

Mé Slovo je trháno na kusy a mnozí z těch, kdo říkají, že jsou znalí mého učení, budou neteční k pronásledování, kterým bude postižena má církev. Tak jako Mně zlořečili při křižování ti, co se pyšně chvástali svou vynikající znalostí mých cest, budou Mi spílat i při tomto mém Druhém příchodu, kdy si vyžádám své království.

Nevděčné duše bez prostoty či pokory, nikdy nepřijmou hlas těch, které považují za nehodné vyslovit Pravdu. Nikdy nepřijmou Pravdu, neboť když přijímají falešnosti v mém jménu, v jejich srdci nebude místo pro Božího Ducha, aby jim zaplavil duše. Místo aby připravovali lidstvo na mé velké milosrdenství – na Den, který jsem slíbil světu – odvrátí se. Nepoznají Boží znamení seslaná otevřít a připravit jim srdce na Mne, pro jejich pyšná a zatvrzelá srdce. Učiní také vše, co dokážou, aby zabránili Slovu Božímu dostat se ke každému hříšníkovi světa, a to jim nedám nikdy zapomenout.

Ten, kdo Mi ztratí duši, ztratí tu svou vlastní. Ten, kdo Mi zatarasí cestu, nebude mít kam se obrátit. Ten, kdo proklíná vůli Boží, bude proklet. Co jste se ode Mne opravdu naučili, když si nedokážete vybavit pravdu mého slibu, že přijdu znovu? Mé království přijde na zem, jako je v nebi, a ti, kdo nedokázali pochopit, co jsem řekl, nebudou o nic moudřejší. Promarní milosti, které sesílám, a uzavřou se ve vězení tak temném, že budou oslepeni mým světlem ve Velký den.

Můj čas přijde zanedlouho a už nemohu víc udělat, abych vás připravil. Má láska zůstává stejně velká, jako i milosrdná, ale musíte si také pomoci sami, neboť není snadné stát se hodnými mého slibu spásy.

Váš Ježíš

obsah

1174. Poselství Ježíše ze dne 13. července 2014 v 16:27 hod.

ZNÁT TO, CO JSEM VÁS UČIL, JE SAMO O SOBĚ K NIČEMU,
POKUD NEMILUJETE BLIŽNÍHO, JAKO JÁ MILUJI VÁS

Má vroucně milovaná dcero,

Boží děti mohou být přirovnány k poupatům květin. Poupata, kvůli výživě, kterou si v půdě nalézají, prospívají a rostou. Ale není-li zem úrodná, poupata nemohou rozkvést do zralých květů, které potěší oko toho, kdo se na ně dívá.

Je-li půda úrodná, květina bude zdravá. Je-li plná mšic, pak květ nerozkvete. Dokonce i zdravá půda, je-li zamořena jedem, neumožní vyrůst zdravé, živé rostlině. Pokud Boží děti nenaslouchají Slovu Božímu, nevstřebávají Pravdu a nedodržují Desatero přikázání, budou prázdné a budou postrádat duchovní pokoj. Jen když budete chtít naslouchat tomu, co slibuje Slovo Boží, můžete očekávat, že se vám bude dařit, nebo že najdete pokoj.

Mnozí lidé, kvůli lžím, které Satan k oklamání duší šíří po celém světě, cítí, že jsou ztracení a bez duchovního života. Života lze dosáhnout jen přijetím Mne, Ježíše Krista, za svého Spasitele. Ale ani potom to samo o sobě nestačí. Musíte se také rozpomenout na to, co jsem vás učil. Znát to, co jsem vás učil, je samo o sobě k ničemu, pokud nemilujete bližního, jako Já miluji vás. Postavíte-li se a pyšně prohlásíte, že jste moji stoupenci, aniž projevíte lásku druhým a nečiníte ostatním to, co byste očekávali, že budou činit vám, pak jste pokrytci.

Znáte-li Mě, budete milovat druhé, bez ohledu na hříchy, jimiž jsou vinni. Nebudete nikdy soudit jiné v mém jménu, protože k tomu nemáte právo.

Váš Ježíš

obsah

1173. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2014 v 15:48 hod.

MÉ SLOVO JE VELMI PROSTÉ, SNADNÉ K POCHOPENÍ, ALE NENÍ TAK SNADNÉ JE ŽÍT

Má vroucně milovaná dcero,

mým pokynem všem, kdo Mě uctívají, je modlit se usilovně kvůli nepokojům, které brzy ve světě propuknou. Vyvstane mnoho událostí, všechny budou souviset s rozdělením, způsobeným náboženskou nenávistí a chamtivostí. Ale až pohrdání Mnou, které se již ve světě projevuje, vyjde z mých vlastních čtyř zdí, pak poznáte, že čas už je blízko. Neboť až Mě budou proklínat a pronásledovat ty, kdo Mě milují, pak se stanou svědky mého zásahu, který bude jako blesk.

Mnozí si popletou mé ochotné přijetí pronásledování, jehož pro mé následovníky bude vždy dost, s přijetím zlých věcí a svolností umožnit jejich zdar. Jenže to by bylo špatně. Všechna láska pochází ode Mne. Všechno zlo pochází od Satana. Až se láska a zlo střetnou, dojde k velkému rozvratu. Zlu se nemůže dařit, když proti němu povstanu. Dokonce i Satan sám může šířit svůj jed jen podle vůle Boží.

Zlo, které zamořuje svět, bude zničeno. O tom nepochybujte. Musíte ale rozeznat co je tím zlem, protože Satan je bude vždy podávat jako dobrou věc. Jeho oblíbenou taktikou je předložit zkreslený pohled na mé učení včetně velkých podvodů, které mohou rozpoznat jen ti, jimž Duch Boží sídlí v duši. Tak mnozí šíří různé verze mé nauky a vytvářejí své vlastní výklady, a to mnohé mate. Když ti, kdo tvrdí, že Mě znají, Mě křižují soužením těch, kteří Mi slouží, pak vězte, že nejsou ode Mne – neboť jak by mohli být?

Buďte v pokoji, protože vše, co potřebujete vědět, je obsaženo v mém svatém Slovu. Mé Slovo je velmi prosté, snadné k pochopení, ale není tak snadné je žít. Život podle mého Slova a láska budou hnací silou každého slova, které vyslovíte, každého činu, který vykonáte a každého gesta, které učiníte. Nebudete-li svědky lásky ve slovech těch, kdo tvrdí, že jsou svatí, pak to není Slovo Boží, jemuž nasloucháte. Místo toho slyšíte lidský výklad, který je chybný.

Cokoliv, co nevychází z mého božství, není ode Mne.

Váš Ježíš

obsah

1172. Poselství Matky Spásy ze dne 8. července 2014 v 16:00 hod.

JEN S BOŽÍ LÁSKOU V DUŠI MŮŽETE ŠÍŘIT SLOVO BOŽÍ

Mé drahé dítě,

copak nevíš, že kvůli své lásce k vám všem Bůh dovolil mně, Matce Boží, hlásat své nejsvětější Slovo, při všech mých zjeveních, jež se ve světě udála?

Přáním mého milovaného Syna, Ježíše Krista, bylo, abych se dala poznat a mohlo nastat obracení k Pravdě. A tak tomu bude ve všech mých svatyních po celém světě, že Bůh bude oznamovat Pravdu, dokud nepřijde Velký den Pána. Musíte se všichni sjednotit, abyste vzdali Bohu slávu na všech mých svatých místech, aby On, ve svém milosrdenství, vylil velké milosti, dokonce i na nejnehodnější duše, protože jsou těmi, které vyhledává nejvíce.

Nejen po těch s dobrým vzděláním ve svatých evangeliích touží a žádá On, můj Syn, aby přicházeli ke mně. Ne, jsou to i ti, kdo cítí prázdnotu v srdci, kteří, ať už jakkoliv hledají vnitřní pokoj, jej nedokážou najít. Mnoho lidí hledá štěstí, pokoj a radost v tomto životě a zřídkakdy je nalézají. Nemohou nikdy najít opravdový pokoj, nedokážou-li najít lásku. Jen láska k druhým vás může přiblížit k Bohu, protože bez lásky nikdy nenajdete Boží přítomnost.

Prosím vás, drahé děti, přicházejte ke mně, Matce Spásy, a proste mě o modlitby, aby vás Bůh naplnil svou láskou. Budete-li se modlit tuto modlitbu, budu prosit mého Syna, aby odpovídal na vaše volání. Hledejte lásku, projevte jakoukoliv lásku, kterou máte v srdci, a sdílejte ji s druhými. Učiníte-li to, můj Syn vás naplní tak velkou láskou, že pak budete připraveni ji vzájemně sdílet. Láska vymýtí nenávist. Cítíte-li jakýkoliv druh nenávisti k jiné lidské bytosti, pak musíte snažně prosit mého Syna, Ježíše Krista, aby vás zbavil této nákazy.

Modlitba modlitební kampaně (159): „Úpěnlivá prosba o Boží lásku

 • „Ó, Matko Spásy, prosím tě o přímluvu, když úpěnlivě prosím o Boží lásku. Naplň mou duši, prázdnou nádobu, Boží láskou, aby, až bude přetékat, se vylévala na duše, kterým se snažím projevit soucit.
 • Prosím, abych mocí Boží byl zbaven vší nenávisti, kterou bych mohl pociťovat k těm, kdo zrazují tvého Syna.
 • Pokoř mě v duchu a naplň mě šlechetností duše, abych byl schopen následovat učení Krista a šířit jeho lásku do každé oblasti mého života. Amen.“

O lásce se mluví, jako by bylo snadné ji cítit, ale u mnohých vyžaduje velkou pokoru, zbavenou všeho sobectví. Bez ponížení se před Bohem, nepocítíte jeho lásku. A bez Boží lásky se vám nemůže dařit. Jen s Boží láskou v duši můžete šířit Slovo Boží.

Bez jeho lásky, slova, vyřčená jeho jménem, budou neplodná a zbavená života.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1171. Poselství Matky Spásy ze dne 6. července 2014 v 14:25 hod.

BUDU ÚZCE SPOLUPRACOVAT S MÝM MILOVANÝM SYNEM, JEŽÍŠEM
KRISTEM, V JEHO POSLEDNÍM ČINU PRO ZÁCHRANU LIDSTVA

Mé dítě,

můj čas, jako Matky Spásy, kdy budu úzce spolupracovat s mým Synem, Ježíšem Kristem, v jeho posledním činu pro záchranu lidstva, byl pevně stanoven.

Od toho dne budu dělat vše, co je ode mne požadováno, abych Mu odpověděla, až zasáhne do záležitostí světa, aby odhalil své milosrdenství.

Cesta ke spáse je velmi těžká, protože není nikdy snadné otevřít Pravdě oči slepých. Není nic nepříjemnějšího, než vidět ubohé duše, které nemohou vidět, protože vidět odmítají. Lidská tvrdohlavost je velkou překážkou, a proto jsou vyžadovány velké činy modlitby a oběti všemi, kdo jsou v srdci požehnáni Božím světlem. Šlechetností vaší svobodné vůle přinesete mému Synu vytoužený dar, který umožní Duchu Svatému sestoupit na duše, které milosrdenství mého Syna nejvíce potřebují.

Může být velkou výzvou hlásat Pravdu pouze vaší vírou. Ale i když mnozí lidé jsou věrni mému Synu, nemají dar pochopení. Slepá víra v Boha je velkým darem a je dána těm, kdo jsou něžného srdce a bez sobectví. Povstaňte proto, drahé děti, a připravte se na velkou bitvu o duše. Bude to největší úkol dokonce i pro nejsilnějšího z vás. Dovolte mi, vaší Matce, vést vás v přicházejících časech, neboť já jsem vaše Obhájkyně a Ježíš Kristus mi dal velké milosti, abych byla schopná vás vzít s sebou na cestu k velké slávě.

Jděte v pokoji milovat Boha a sloužit Mu. Vám, kdo Ho následujete jako malé děti, bude poskytnuta veškerá ochrana.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1170. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2014 v 17:46 hod.

ČLOVĚK LÁSKU SPLÁCÍ LÁSKOU, STEJNĚ JAKO NENÁVIST PLODÍ NENÁVIST

Má vroucně milovaná dcero,

dovol Mi dnes přinést světu velká požehnání tím, že každému národu udělím Ducha lásky skrze moc Ducha Svatého.

Tento dar lásky mnohé zahalí, včetně těch, kteří Mě nepřijímají, a svět bude svědkem velkých činů dobročinnosti. Až uslyšíte mluvit o takových zázracích, kdy národy pomohou jiným národům, které jsou ve velké nouzi, pak to přijměte jako znamení z nebes.

Má láska mnohé přivábí, protože se šíří tímto mým mimořádným zásahem v tomto mimořádném čase. Naslouchejte Mi, moji milovaní stoupenci, neboť chci, abyste věděli, že když se modlíte o pokoj, dám vám svůj pokoj. Když se modlíte, aby láska zvítězila nad nenávistí, dám vám svou lásku. Když se modlíte, abyste posílili svou víru, vyliju na vás svou lásku a vaše víra vzroste. Když vaše víra vzroste, budete mé Slovo šířit příkladem. Ukážete-li druhým bezpodmínečnou lásku, půjdete v mém jménu. Podle vašich činů, pak budou ostatní následovat vašeho příkladu.

Člověk lásku splácí láskou, stejně jako nenávist plodí nenávist. Abyste přemohli nenávist, musíte vždy odpovídat láskou, neboť láska oslabí ducha zla. Projeví-li dostatek lidí lásku jeden druhému, v každé životní situaci, pak se nenávisti dařit nebude.

Má láska mezi vámi roste. Vezměte ji a šiřte ji, neboť dá život všem, včetně těch, kdo ji potřebují nejvíce.

Váš Ježíš

obsah

1169. Poselství Boha Otce ze dne 3. července 2014 v 16:40 hod.

JÁ JSEM PRAVDA; CHOPTE SE MÉ RUKY A NÁSLEDUJTE MĚ; VŠECHEN ŽIVOT POCHÁZÍ ODE MNE

Má nejdražší dcero,

člověk řídí svůj vlastní osud, protože mu byla dána svoboda volby jako můj dar.

Někteří si vyberou správnou cestu do mého nebeského království, která vede skrze mého jednorozeného Syna, Ježíše Krista. Jiní vybírají nemoudře. Kvůli darům člověku, které zahrnují inteligenci, vědění a svobodnou vůli, mnozí zpychnou. Jiní vyhledávají klam a velké hmotné dary, které umožňuje svět, až se jim nakonec stanou důležité jen jejich chvilkové touhy. Lpěním na sobeckém jednání a skutcích, a tím, že se stanou posedlí sami sebou a hledáním osobního uspokojení na úkor ostatních, se odsuzují k hříchu, který je zotročí.

Tím, že odmítnete přijmout dar věčného života, který přináším všem, kdo budou mít podíl na mém království, drahé děti, se ode Mne oddělíte navěky. Přicházím v tomto čase zasáhnout, protože sebestřednost vyhladila ve světě všechnu lásku ke Mně ve vašem srdci. Přijdu a přinesu vám Pravdu, poznání mého království a připomenu vám dvě dané volby. První volbou je přijmout moji milosrdnou ruku a žít úžasným životem a sdílet božský život v mém novém království. Druhou volbou je vybrat si věčnou temnotu a stát se otroky propasti, kde Satan zůstane navždy.

Tak mnoho vás odmítá moji lásku, poznání, které jsem vám dal svým svatým Slovem a varování, která vám předali proroci. Nevěřte, že dnešní svět se nějak liší od dosavadních časů Země. Lidé se nezměnili. Hřích je stále vaší kletbou, a jenom tím, že budete bojovat s nepřítelem – jenž vám přináší trápení a smutek – se stanete schopni přijmout život, který jsem pro vás stvořil.

Naslouchejte teď, když vám připomínám svůj slib. Stvořil jsem věčný ráj, který vám náleží. Poskytne vám věčný život těla a duše. Čeká na vás. Nepromarněte své dědictví. Učiníte-li to, zlomí Mi to srdce a tohoto rozhodnutí budete navždy litovat.

Slyšte nyní mé volání, neboť sešlu veškerá znamení, každý zázrak a každou milost k probuzení vašeho otupělého srdce, dokud vás nevyburcuji k poznání Pravdy.

Já jsem Pravda. Chopte se mé ruky a následujte Mě. Všechen život pochází ode Mne.

Váš Věčný Otec
Bůh Nejvyšší

obsah

1168. Poselství Matky Spásy ze dne 2. července 2014 v 16:40 hod.

BRZY SE STANE NEZÁKONNÝM PROHLÁSIT, ŽE NÁSLEDUJETE JEŽÍŠE KRISTA

Drahé děti,

pokud by lidé spatřili majestát mého Syna, sedícího na nebeském trůnu po pravici Věčného Otce, svěsili by hlavu hanbou a lítostí.

Můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, je zbožňován, ctěn a zahrnován velkou láskou anděly a svatými v nebi. Na zemi je prokazováno velmi málo úcty Jemu, který vytrpěl strašnou smrt pro spásu lidské rasy od hříchu. Jak nebesa pláčou v tomto období dějin, kdy se [Zlý] všemožně pokouší zbavit zemi všech znaků přítomnosti mého Syna. Nestačí už zákaz znamení nejsvětějšího kříže na veřejnosti, brzy se stane nezákonným prohlásit, že následujete Ježíše Krista.

Velmi málo tolerance bude projeveno křesťanům, kteří zůstávají věrni Slovu a jdou po cestě k Bohu. Dokonce i posvěcení služebníci, kteří tvrdí, že slouží Ježíši Kristu, budou příliš slabí, aby bránili křesťanství, a podvolí se nátlaku k přijetí těchto zákonů. V mnoha případech zrádci mezi nimi usnadní odstranění kříže a Pravdy křesťanství. Časem budou všichni uctívat falešné učení spolu s ostatními náboženstvími, která nepocházejí od Boha. Protože si zvolí cestu omylu ze své vlastní svobodné vůle, bude to znamenat, že odmítnou přijmout Boží milosrdenství a odsoudí se do temnoty.

Nesmíte nikdy zradit mého Syna z jakéhokoliv důvodu, neboť On je Cestou Pravdy a jenom On vám může přinést věčnou spásu.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1167. Poselství Ježíše ze dne 1. července 2014 v 20:20 hod.

VAŠE VÍRA BUDE ZKOUŠENA JAKO NIKDY DŘÍVE

Má vroucně milovaná dcero,

láska, vyzařující z mých stoupenců, kteří Mě v tomto čase následují, je všeobjímající. Je to světlo planoucí mezi vámi a udržující mou lásku, pociťovanou všude, kde jsem uctíván. Duch Svatý je stále vyléván na mou pozemskou církev, zápasící se zkouškami a soužením, jimž čelí každý den.

Avšak duch temnoty stále silně tíží národy, protože agenti zla dělají vše možné, aby z povrchu světa smetli každou stopu po Mně, mém Slovu a mojí pravé církvi. Buďte ujištěni, jakkoliv je vaše břímě těžké, že Já jsem s vámi, kráčím vedle vás a pomáhám vám překonat protivenství na každém kroku vaší cesty. Vaše víra bude zkoušena jako nikdy dříve, vaše odvaha vás může čas od času opustit, vaše vytrvalost bude zkoušena do krajnosti a vaše přijetí Pravdy zpochybňováno. Vyhlédnou si vás, budou se vám posmívat, pohrdat vámi; to vše bude způsobeno zlovolnými skutky těch, které Satan využívá, aby bojoval se Mnou, Ježíšem Kristem. Ale, moji praví následovníci – nic nemůže zničit mou církev.

Ti, kdo zůstanou poslušní Slova Božího, toho, jež existuje už tak dlouho, Mě budou i nadále na zemi reprezentovat. Má ochrana vás pokryje jako neviditelný plášť a vaše víra se nikdy nezmenší, budete-li bojovat Božím mečem.

Zůstaňte Mi věrni a mé světlo bude i nadále zářit na lidské pokolení. Můj slib je, že má církev zůstane nedotčená, i když bude menší, než je dnes, a to až do Velkého dne Pána.

Váš Ježíš

obsah