Červen 2014

ČERVEN 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulek příslušného poselství se vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1166. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2014 v 23:50 hod.

MŮŽETE PODPOROVAT JEN PRAVDU, NEBOŤ JÁ JSEM PRAVDA.
ZŘEKNĚTE SE PRAVDY A ZŘEKNETE SE MNE

Má vroucně milovaná dcero,

vy, moji drazí následovníci, musíte vědět, že brány pekla mou církev nikdy nepřemůžou, i když mnoho z mé církve bude zničeno, jak bylo předpověděno. Ale Pravda nemůže nikdy zemřít. Mé Slovo nikdy nezanikne, ani mé učení nebude zapomenuto těmi, kdo jsou v pravé jednotě se Mnou.

Jenom ti, kdo zůstanou věrni mému Slovu, mohou říct, že jsou součástí mé pozemské církve. Ti, kdo tleskají všemožným manipulacím s mými svatými evangelii, nebo přizpůsobování mého učení, nebudou už moci tvrdit, že Mi slouží. Pokud by se můj posvěcený služebník odvážil před mým časem [Druhého příchodu] vyhlásit jiné učení než to, které bylo dáno lidem mými apoštoly a proroky, bude okamžitě vypuzen.

Varuji všechny, kdo přijímáte cokoliv, co považujete za posvátné – co je ale výtvor lidí a jejich rukou – a vy to přijímáte jako moje, že vás vyženu, neboť se už nadále nebudete moci nazývat mými služebníky. A pokud uvedete duše v omyl, váš trest začne ve vašem čase a bude pokračovat dlouho po vašem odchodu z tohoto života.

Můj hněv neznáte, protože jste jej ještě nezakusili. Ale vězte toto: Vy, kdo Mě zradíte, už beztak víte, kteří to jste, neboť vaše víra již zeslábla. Mnoho vás již padlo a vaše slabost bude váš pád. Zradíte Mne, zřeknete se Mne a přijmete mé nepřátele, protože tak budete vtaženi do nového náboženství – světského humanismu, jenž jako vlk oblečený do roucha beránčího vás přijde pohltit – že Já budu zapomenut. Vaše ctižádost a touha zalíbit se mým nepřátelům, kteří v kruzích mé církve dosáhnou vysokých postavení – vás oslepí k Pravdě. To bude příčinou vašeho zániku a všech, které vtáhnete do smrtelného omylu.

Až má církev převrátí mé učení vzhůru nohama a naruby, budete vědět, že přišel čas, aby antikrist zaujal hlavní úlohu. Ti, kdo uctívají šelmu, si sami podepíší svůj rozsudek smrti a předají svou svobodnou vůli, posvátný Boží dar, mým nepřátelům. Jakmile se zavážete přísahou tomuto novému falešnému učení, budete vinni mým křižováním a váš trest bude tvrdý.

Proč, můžete se ptát, byste měli být trestáni za vaši poslušnost k starším? Odpověď je prostá. Když jste se zavázali přísahou Mi sloužit, souhlasili jste podporovat Pravdu. Porušíte-li tuto přísahu svou poslušností mým budoucím nepřátelům, pak to nebudu Já, komu budete sloužit.

Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne. Zřeknete-li se Mne, jako Boží služebník, nebudete nadále s to vést Boží děti k jejich věčné spáse.

Váš Ježíš

obsah

1165. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2014 v 20:20 hod.

NESMÍTE NIKDY ODMÍTNOUT BOHA KVŮLI ZLÝM ČINŮM TĚCH, KDO FALEŠNĚ TVRDÍ, ŽE MU SLOUŽÍ

Má vroucně milovaná dcero,

kdokoliv, kdo se náboženstvím zaštiťuje při působení zla lidem jiných náboženství, není ode Mne. Náboženství, skrývající nenávist a démonizující jinou víru, neslouží Bohu.

Využívají-li lidé Mne, Ježíše Krista, jako štít, za nímž se ukrývají ve snaze vraždit a masakrovat nevinné, pak je to největší svatokrádež. Lidé, kteří věří v Boha, musí vědět, kdo Bůh je, co řekl světu a jaké pokyny dal svým dětem, aby Mu sloužili.

Bůh je Láska. Nepromíjí nenávist jakéhokoliv druhu. Uvidíte-li lidi, užívající náboženství jako plášť, aby z jakéhokoliv důvodu způsobili bolest druhým, musíte si být vědomi toho, že to s láskou k Bohu nemá co dělat. Nenávist pochází od Satana a on šíří svůj jed mezi náboženskými radikály, aby dali volný průchod jeho hněvu vůči Bohu. Tím, že vnikne do těch, kdo mají pokřivené chápání, pokud jde o to, kdo Já jsem, daří se mu šířit nenávist proti Bohu. Lidé pak řeknou: „Jak by Bůh mohl dovolit takové zlo ve svém jménu?“ Odpovědí je, že zlo se bude vždy vyskytovat na místech, kde je Bůh uctíván, protože taková místa jsou pozorně vyhledávána Zlým, aby zostudil každé náboženství uctívající Boha. Pro jeho skutky se lidé budou od Boha odvracet a budou Mu vyčítat každý zlý čin, spáchaný těmi, kdo tvrdí, že Mu slouží.

Nenávist se pečlivě maskuje. Obvykle bývá při těch, kdo tvrdí, že reprezentují Boha, aby byli viděni, že přinášejí spravedlivý trest Božím nepřátelům. Pozná se jako „hlas starostlivosti a zájmu“ s odsouzením toho, co chce, aby svět měl za zlou věc. Církve různých náboženských směrů po celém světě byly zevnitř infiltrovány Božími nepřáteli. Cílem je zhanobit jméno mého Věčného Otce. Projevilo se to ve všech koutech světa hlubokou nedůvěrou a oslabením víry v Boha. Přirozenou domněnkou pak je, že Boží zástupci podněcovali zlo v jeho jménu, a proto je víra v Boha chybou. Z toho důvodu byl svět uvržen do nenávisti, zkaženosti a válek, protože Satanův plán je zničit každé náboženství, uctívající pravého Boha. Ti, kdo působí takové zlo, nemají lásku v srdci.

Nesmíte nikdy odmítnout Boha kvůli zlým činům těch, kdo falešně tvrdí, že Mu slouží. Uděláte-li to a vzdálíte se kvůli tomu od Boha, odpadli jste kvůli lžím, které Satan chce, abyste spolkli. Neodsuzujte nikdy ostatní kvůli jejich víře – ať dobré, či špatné. Nikdy nesuďte mého Věčného Otce nebo Mne, Ježíše Krista, jeho milovaného Syna, pro hříchy, páchané těmi, kdo slouží jeho církvím. Člověk je, a vždy bude na této zemi hříšníkem. Hřích bude vždy prokletím člověka, dokud znovu nepřijdu. Ale obvinit Boha z hříchu je právě tak strašné znesvěcení, jako je to nemožné.

Probuďte se ke skutečnosti, že Satan existuje a že si dává pozor, aby skrýval tento fakt, že může klamně přivést duše do proklínání Boha, Stvořitele všeho, co je a kdy bude. Brzy všechny tyto ukrutnosti skončí a všechna sláva bude moje. Nebude to trvat dlouho, než bude Satan zničen a lidská rasa bude schopna jasně vidět, kdo Já jsem, i ten nádherný život, který přinesu při svém Druhém příchodu.

Musíte zůstat bdělí ke všemu, co je předkládáno v mém svatém jménu, neboť zjistíte, že ne všechno pochází ode Mne.

Váš Ježíš

obsah

1164. Poselství Matky Spásy ze dne 28. června 2014 v 15:03 hod.

Z PRAVÉ CÍRKVE ZBUDE OSTATEK

Mé nejdražší dítě,

největší klam, který sestoupí na lidstvo, vyjde zevnitř pozemské církve mého Syna a bude podnícen jeho nepřáteli, kteří do ní pronikli záludnými prostředky. Satan vstoupí do církve mého Syna a znamení toho uvidí jasně ti, kdo mají Božího Ducha pevně vrostlého v duši.

Víra posvěcených služebníků mého Syna bude otřesena, až mnozí budou pociťovat nutnost opustit Ho činem znesvěcení. Mnoho ubohých nešťastných služebníků bude vyzváno k závazku věrnosti novým slibem a budou příliš ustrašení, aby odešli, i když mnozí hluboko ve svém srdci budou vědět, že to je špatně.

V pozemské církvi mého Syna bude zavedeno mnoho nových pravidel, až se tisíce nováčků zavážou církvi přísahou, ale nebudou těmi pravými, protože nebudou mít pravého Ducha Kristova v srdci. Vstoupí do církve a budou svědčit pro nové jednotné světové náboženství, které nebude uctívat mého Syna, Ježíše Krista. Nejenže Mu nebudou sloužit, jejich povinností bude sloužit potřebám humanismu, který ve své pravé podstatě bude popírat existenci nadpřirozené povahy Boha a všeho, co představuje.

Duchovní, kteří se dříve zavázali svým životem Bohu, budou vlákáni do tohoto velkého podvodu a následkem toho ztratí pravou víru. Nebudou prosazovat důležitost spásy duší, která byla umožněna smrtí mého Syna na kříži. Kříž je středem křesťanství. Je jenom jeden kříž, a bude to skrze kříž, že uvidíte první zřejmá znamení zrady mého Syna. Budou zavedeny nové druhy křížů, které budou opovrhovat znamením kříže a tím, co znamená v srdci člověka.

I nevěřící, kteří až dosud neměli o křesťanství zájem, budou lákáni do takzvané nové jednotné světové církve. Spolu se všemi ostatními náboženstvími, které nevycházejí z Pravdy, budou zesměšňovat a posmívat se Božím dětem, které zůstanou věrné Slovu Božímu.

Z pravé církve zbude ostatek a tato armáda se sjednotí po celém světě, aby se stala armádou svatých posledních dnů, a Duchem Svatým dostanou moc zachovat Pravdu. Bude na ně pliváno, budou se jim posmívat a obviňovat je, že jsou extrémisté, právě tak, jako můj Syn, Ježíš Kristus, byl obviněn z kacířství, když kráčel po zemi, aby kázal Pravdu.

Vyžádá si to obrovskou odvahu zůstat věrný Slovu Božímu, neboť budete obviněni z prohřešků proti zákonu. Vaším zločinem je, řeknou nepřátelé Boha, že šíříte nepravdy o této ohavnosti. Vše, co pochází od Boha, bude prohlášeno za lež, přičemž pravda, o níž řeknou, že je reprezentována novým jednotným světovým náboženstvím, bude skutečná lež.

Avšak Duch Svatý pokryje ty, kdo budou pokračovat v šíření svatých evangelií, a můj Syn vás zakryje a ochrání. Budoucnost přežití lidské rasy a právo na věčný život, zaslíbené každému muži, ženě a dítěti zůstane na vašich bedrech. Bude to tento ostatek, který udrží Boží světlo planoucí ve světě, který se ponoří do temnoty.

Mnozí z vás budou napadáni a duch zla vloží do vašeho srdce lži, aby vás odvrátil od Pravdy. Žel, mnozí z vás zjistí, že je příliš těžké zůstat věrnými svému přesvědčení a budete pokoušeni obrátit se k mému Synu zády.

Abyste zajistili, že zůstanete silní, odvážní, klidní a v pokoji, až pozvednete kříž mého Syna na svá ramena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně. Pro mnohé z vás, kteří shledáváte těžkým přijmout, že tyto věci mají nastat, přijde den, kdy se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (158) třikrát denně, protože tlaky, které na vás budou kladeny, abyste zapřeli mého Syna, budou drtivé. Modlitba modlitební kampaně (158):

Ochraňuj mě před jednotným světovým náboženstvím

 • Drahý Ježíši, ochraňuj mě před zlem nového jednotného světového náboženství, které nepochází od Tebe. Zachovej mě na cestě ke svobodě, na cestě do tvého svatého království.
 • Udržuj mě v jednotě s Tebou vždy, když budu mučen a nucen spolknout lži, které jsou šířeny tvými nepřáteli ke zničení duší.
 • Pomoz mi vydržet pronásledování, zůstat pevný v pravém Slovu Božím, proti falešným učením a jiným svatokrádežím, k jejichž přijetí mě mohou nutit.
 • Skrze dar mé svobodné vůle mě vezmi pod moc a právo svého království, dej mi stát a hlásat Pravdu, až bude prohlášena za lež.
 • Nikdy mě nenechej ochabnout, váhat, nebo utéci ze strachu před pronásledováním. Pomoz mi zůstat pevný a nezlomný ve víře v Pravdu tak dlouho, dokud budu žít. Amen.“

Jděte, mé drahé děti a přijměte, že tyto věci se stanou, ale vězte, že zůstanete-li věrni mému Synu, pomůžete zachránit duše, které budou vehnány do omylu.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1163. Poselství Ježíše ze dne 27. června 2014 v 22:11 hod.

AŽ SE MÁ CÍRKEV ROZDĚLÍ A PADNE, PŘIJME S NADŠENÍM HUMANISMUS

Má vroucně milovaná dcero,

práci Satana ve světě nepoznáte nikdy snadno, protože je velmi mazaný. Jen zřídka odkryje své skutky způsobem, který lidi přiměje zkoumat jeho vliv. Během svého panování na zemi po velmi dlouhou dobu přesvědčoval svět, že neexistuje. Málokdy uvidíte pravdu, protože je maskována těmi, jichž využívá, aby lidi přesvědčil, že ani Bůh neexistuje.

Cílem ďábla je zmanipulovat lidi a přivést je k přesvědčení, že svět a existence lidské rasy jsou samoúčelné. Jeho největším úspěchem bylo zavedení humanismu, a zvláště světského humanismu.

Humanismus, tak zvaná touha postarat se o potřeby lidské rasy odstraněním sociální nespravedlnosti, má vadu. Ti, co ve svých životech humanismus přijímají, jím nahrazují víru v Boha a je pochopitelné, proč to dělají. Žel, mnoho náboženství vytvořilo rozkolníky, jejichž chování není ovlivněno Bohem. Jejich nenávist k druhým a jejich vražedné záměry jsou uplatňovány ve jménu Boha, ve skutečnosti je to ale Satan sám, kdo inspiruje každý jejich krok. Dělá to, aby odvedl lidi od Boha. Tyto temné duše páchají strašné křivdy a užívají jméno mého milovaného Otce k provádění bezbožných činů. Tyto činy pak ospravedlňují ve jménu svého náboženství a způsobují, že mnoho lidí odmítá každou víru v Boha.

Světský humanismus, když tleská všem dobrým věcem ve jménu sociální spravedlnosti, je velmi přitažlivý pro duše, které mají citlivé srdce, neboť jejich úmysly jsou dobré. Žel, přijmou-li toto učení, říkají, že stvoření světa byla jen náhoda způsobená přírodou. Ale není to pravda, protože svět byl stvořen mým Věčným Otcem. Žádný vědec nebude kdy schopen vysvětlit stvoření světa, protože toto vědění nebude nikdy člověku oznámeno.

Odmítnout nadpřirozeno a božskou existenci Boha znamená, že odmítáte morální zásady, které mají původ v Bohu. To znamená, že morálka, smysl pro to, co se líbí, nebo nelíbí Bohu, nemůže být udržována, a to vede k temnotě.

Místo toho se člověk soustředí jen na své fyzické potřeby a bude zanedbávat svou duši. Po smrti, jeho duše, kterou odmítl přijmout jako životadárný Boží dar, nepřijme ani Boží milosrdenství. V této fázi se mnoho těchto duší zcela odcizí Boží milosti.

Až se má církev rozdělí a padne, přijme s nadšením humanismus. A následkem toho vtáhne všechny ty duše do chybného výkladu pravdy o jejich existenci. Svět pak přijme nový typ církve – církev starající se o sociální nespravedlnosti – aniž bude proneseno jediné slovo o důležitosti spásy vaší duše.

Váš Ježíš

obsah

1162. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2014 v 14:00 hod.

ANI JEDEN Z VÁS NENÍ SCHOPEN POROZUMĚT BOŽÍM ZÁKONŮM

Má vroucně milovaná dcero,

nesmíte nikdy věřit, že mé Slovo, dané světu prostřednictvím těchto poselství, bude snadno přijato. Ti, co je nepřijímají, se občas budou pokoušet žít podle těchto poselství a všeho, co po nich požaduji. Místo toho, aby jimi žili a přizpůsobili jim svůj život, budou znovu a znovu zpochybňovat každé slovo, vycházející z mých svatých úst. Kdyby se místo toho drželi mého učení, které se nikdy nezměnilo, sloužili by Mi lépe.

Ani jeden z vás není schopen porozumět Božím zákonům, které pocházejí od mého milovaného Otce. Když se pokoušíte analyzovat tajemství božství Nejsvětější Trojice, nepodaří se vám to, protože nemáte všechno vědět. Každý, kdo věří, že rozumí událostem, vedoucím k mému Druhému příchodu a za něj, musí vědět toto: Dávám poznat určité události jen proto, abych vám pomohl připravit vaše duše. Odhalení vám nedávám, aby vyvolávala senzaci, ostrou výměnu názorů, nebo nenávist mezi vámi, neboť Já bych nikdy nevytvářel takový zmatek. Zmatek vzniká z nedostatku důvěry ve Mne a ze spalující lidské zvědavosti, která je pochopitelná. Musíte prostě zůstat věrni mému svatému Slovu – to je vše, o co žádám.

Když jsem chodil po zemi, žil jsem jednoduchý život. Učil jsem své Slovo jednoduše, aby mé učení bylo srozumitelné všem. Dal jsem najevo své znechucení těm, co se vydávali za zástupce Boha a jejichž povinností bylo zajistit, že Desatero přikázání bude dodržováno. Přesto tito učení muži, překypující pýchou, nosili vyšperkované oděvy a vychloubali se svým postavením v Božím chrámu. Byli tak soustředěni na své pózování, právo rozhodovat, napomínat chudobné, pokorné a nevzdělané, že zapomněli na jednu důležitou skutečnost. Jejich úlohou bylo sloužit Bohu. A službou Bohu je povinnost sloužit jeho dětem. Místo toho se domáhali vážnosti, vyhledávali obdiv a dychtili po pozicích moci ostatních v hierarchii, která existovala v chrámech.

Ani na okamžik jsem nevzbudil touhu po senzacích, přestože moje Slovo k davům, byť podané jednoduše, vyvolávalo spory. Neboť jen Slovo Boží, které je jednoduché a přímé, může pohoršovat takovým způsobem. Pravda vyvolává rozkoly, neboť mnozí ji neunesou. Přesto pouze Pravda – Slovo Boží – je tím, čím je vám třeba se zabývat. Rozebírat mé Slovo, nebo se přít o význam Pravdy a dělat senzaci ze Slova Božího je ztrátou času. Daleko lepší je sloužit Mi tím, že sloužíte ostatním v mém jménu.

Nebojte se Pravdy, nevzdávejte se jí, odmítejte její nové formulace, ani je netvořte. Pravda zůstává stejná, jako vždy byla. Mé Slovo je mé Slovo. Co řeknu, to bude. S Boží vůlí nelze manipulovat. Přijetím pravdy získáte jasnou mysl, pokoj duše a touhu být vždy poslušný mého Slova – tak, jak je dáno. Není nic, co byste k Němu mohli přidat, neboť zůstane nedotčené navěky.

Váš Ježíš

obsah

1161. Poselství Ježíše ze dne 25. června 2014 v 23:37 hod.

NEPŘERUŠUJTE VZTAHY S TĚMI, KDO VÁS KVŮLI MNĚ NENÁVIDÍ

Má vroucně milovaná dcero,

není třeba, aby lidé přerušili všechny své normální každodenní aktivity, když Mi slíbili věrnost. Já nejsem Bůh, který vám přikazuje padat k mým nohám na úkor vašich každodenních povinností. Já se nenaparuji, nestojím majestátně s pyšným chováním, abych vládnul lidské rase, ani vám nediktuji každý váš pohyb, ani se vás nesnažím dusit do servilnosti. Takový Já nejsem, neboť jsem přišel jako pokorný služebník, abych osvobodil člověka z otroctví Zlého.

Přišel jsem k vaší záchraně a znovu přijdu dokončit svůj plán spásy. Jsem zde, abych vám sloužil. Přicházím vás přivábit k sobě, a přestože Mě těší vaše láska i věnovaný čas, zamýšlím to dělat tak, aby vám to nepůsobilo přílišné nesnáze. I když mě těší čas, který mi věnujete i obětované modlitby, stále ještě musíte prožívat život ve starostech o obživu a ošacení sebe a svých rodin. Vše, oč prosím, je, abyste žili způsobem nezbytným k mé službě. A jak se váš vztah se Mnou bude prohlubovat, pocítíte neodolatelnou touhu mluvit se Mnou skrze své myšlenky a slova.

Žádám vás, abyste se chovali k jiným s úctou, jakou prokazujete Mně. Nehádejte se, nebo neztrácejte trpělivost s ostatními kvůli Mně. Avšak nikdy neomlouvejte činy nebo slova těch, kdo Mě urážejí – jen se za ně modlete. Jak poroste vaše láska ke Mně, váš vztah ke Mně se stane důvěrnější. Když se to stane, bude to čas, kdy na sebe přivoláte hněv těch, jejichž víra je slabá. Očekávejte, že k tomu dojde a nebuďte zneklidněni, nebo zarmouceni, neboť jste-li ve spojení se Mnou, pak budete proto nenáviděni. Mějte s těmito lidmi trpělivost. Buďte laskaví. Buďte zdvořilí. Neobtěžujte se dohadováním, protože když neřeknete nic, vyjde to nastejno. Spíše jim ukažte smysl křesťanství tím, že na nenávist odpovíte láskou.

Nepřerušujte vztahy s těmi, kdo vás kvůli Mně nenávidí. Místo toho, prosím, se za ně modlete. Musíte se snažit udržovat rovnováhu ve svém životě, jste-li ve spojení se Mnou. I když toužím po vaší společnosti, byl bych také rád, abyste milovali ty, kdo Mě potřebují, ale nedokážou Mě vnímat, kdo nemohou najít v srdci, jak Mě přijmout, nebo kdo nemají představu o tom, co znamená věčný život. Vaší povinností ke Mně a mým přáním je, abyste váš čas využili moudře a tyto duše milovali. Vašimi slovy, skutky, jednáním a modlitbami Mi tyto duše můžete přivést a přivedete.

Váš Ježíš

obsah

1160. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2014 v 01:45 hod.

PŘIROVNÁVEJTE MĚ K MATCE, KTERÁ SE MUSÍ PO NAROZENÍ SVÉHO DÍTĚTE OD NĚJ ODLOUČIT

Má vroucně milovaná dcero,

dnes tobě a všem mým milovaným následovníkům přináším velká požehnání. Mé srdce překypuje láskou k vám všem. Uvědomuji si, že vaše cesta v mé službě může být občas velmi těžká, ale chci, abyste věděli, že vás vedu každou vteřinu. Není jediná zkouška, které možná budete vystaveni, která nemůže být překonána. Proto cítíte-li se bezmocní a ustrašení, nesmíte se vzdát, a když Mi budete důvěřovat, všechno se bude zdát lehčí.

Přirovnávejte mě k matce, která se musí po narození svého dítěte od něj odloučit a nebude moci během svého života toto dítě uvidět. Matka na to dítě nikdy nezapomene a stráví každý den touhou po části svého těla a krve v naději, že se opět někdy setká se svým dítětem. Každý den má to dítě na mysli, modlí se za jeho nebo její blaho a hluboko v srdci cítí neustálou bolest pro svou ztrátu. Nikdy ji nic neuspokojí, dokud to dítě opět neobejme ve své náruči. Má velkou trpělivost, velkou naději a hlubokou touhu se setkat tváří v tvář s dítětem, které vypudila ze svého lůna a nedbá mezitím uplynulých let. Vše, na čem jí záleží, je, aby ona a její dítě byli opět spolu – spojení jeden s druhým.

Jsem jako každý rodič, který musí snášet takovou trýzeň. Pro Mě je čekání úzkostné. Ale bolest ze ztráty, jako z dlouho ztraceného dítěte, které se odmítá vrátit k rodiči, je největší ze všech. Bolest, kterou cítím, když jsem odmítán Božími dětmi, je pro Mne neustálým soužením. Udělám cokoliv, abych přitáhl tyto duše na svou hruď. Použiji jiné duše – jejich bratry a sestry, kteří Mě chtějí utěšit – v mém úsilí probudit tyto spící duše. Potřebuji své milované následovníky, sourozence těchto ztracených Božích dětí, aby se rozptýlili po celém světě a dali dohromady mou rodinu.

Musíme se sjednotit proti duchu temnoty, který těmto duším téměř znemožní, aby rozluštily pravdu svého zrození. Těmto lidem musí být řečeno o jejich přirozeném právu, dědictví a jejich věčné spáse. Neboť je blízko čas, kdy všechna pravda bude odhalena. S vaší pomocí, moji milovaní následovníci, se vrátí ke Mně, zpátky do mé rodiny, kde se konečně všichni sjednotíme jako jeden. Tak, jak to mělo být.

Miluji vás všechny s hlubokou něhou a raduji se, když Mi odpovídáte s láskou v srdci na mé volání.

Váš Ježíš

obsah

1159. Poselství Matky Spásy ze dne 21. června 2014 v 15:40 hod.

ABYSTE MÉMU SYNU OPRAVDOVĚ SLOUŽILI, MUSÍTE HO NEJDŘÍVE MILOVAT.
ABYSTE MÉHO SYNA MILOVALI, MUSÍTE HO NEJDŘÍVE POZNAT

Mé drahé dítě,

můj vlastní život na zemi jsem žila skrze mého Syna, Ježíše Krista. Má duše byla stvořena v nebi mým Otcem, Bohem Nejvyšším a mé narození bylo mimořádným darem lidstvu. Byla jsem Bohem poslána s jediným záměrem – přinést světu tolik očekávaného Mesiáše. Narození mého Syna bylo zázračné a od chvíle, kdy se poprvé nadechnul, bylo mou jedinou touhou uspokojit všechny jeho potřeby.

Svého Syna jsem zbožňovala a starala se o Něj s hlubokou úctou. Jeho obdivuhodné božské způsoby byly rychle zřejmé už tři měsíce od jeho narození. Jeho úsměv byl zářivý, a i když byl tak mladý, jeho pronikavé modré oči měly mimořádnou hloubku a zralost. Věděla jsem, že jsem zde, abych Mu každým způsobem sloužila, ale On mi prokazoval lásku už ve velmi raném věku. Tato láska nebyla jen láskou, jakou má dítě ke své matce – bylo to mnohem víc. Konejšil mě, pohladil mě po tváři, kdykoliv jsem byla ustaraná z nebezpečí, jemuž jsme my a můj snoubenec, svatý Josef, museli čelit.

Po odchodu do Egypta jsem zjistila, že je těžké se uvolnit a zůstávala jsem ostražitá ke každé možné hrozbě nebo nebezpečí, což znamenalo, že jsem v noci spala jen pár hodin. Dokonce ještě dříve, než se můj Syn dal poznat, mi bylo velmi jasné, jakému nebezpečí bude muset v budoucnu čelit. Jeho ruce se vždy vztahovaly k lidem s láskou a přátelstvím. Jako chlapec mnohé přitahoval, i když neměli ani ponětí, kdo byl. Také vyvolával bezdůvodnou kritiku od přátel a od lidí, které znal. Byl šikanován a vysmíván, a také já jsem byla mnohými urážena. Přítomnost Boha přitahovala dobré, stejně jako ty s temnými dušemi, k naší malé rodině ode dne, kdy se můj Syn narodil. Má láska k Němu byla velmi mocná. Milovala jsem Ho kvůli tomu, kdo byl, ale také jsem Ho milovala jako matka – a tato láska trvá dodnes.

Byla jsem poněkud příliš starostlivá o mého Syna, a když jsem Ho ztratila při návratu z cesty do Jeruzaléma, byla jsem vyděšená. Pocit ztráty jsem pociťovala každou buňkou těla a nedokázala jsem si odpočinout, dokud jsem Ho nenašla. V ten den, kdy jsem Ho našla, jak mluví a káže ke starším v chrámu, od toho okamžiku jsem pochopila, že Mu musím jen sloužit a být poslušná každého jeho přání.

Abyste mému Synu opravdově sloužili, musíte ho nejdříve milovat. Abyste mého Syna milovali, musíte ho nejdříve znát. Poznat mého Syna znamená studovat jeho Slovo a porozumět tomu, co řekl svým stoupencům během času svého pobytu na zemi. Jen skrze jeho Slovo můžete poznat Ježíše Krista. Přijmete-li jeho svaté Slovo, pak Mu můžete sloužit. Nemůžete Mu sloužit, nectíte-li jeho Slovo, nebo nečiníte vše, co vás učil. Poslušnost Božímu Slovu je základem, chcete-li žít jako opravdoví křesťané. Kážete-li jeho Slovo, pak musíte žít to, co můj Syn kázal – milovat jeden druhého, činit ostatním, co byste očekávali, že učiní vám, ctít Boha prostřednictvím svatých svátostí, jak vás učil.

Nesmíte nikdy diktovat Bohu vaše přání, měnit jeho Slovo, protože na to nemáte právo. Poníženou služebnost k mému Synu můžete dosáhnout, zůstanete-li poslušni jeho učení. Jděte v pokoji milovat Pána a sloužit Mu.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1158. Poselství Matky Spásy ze dne 19. června 2014 v 13:48 hod.

TYTO ZÁZRAKY SE STANOU V OBDOBÍ TŘÍ LET

Mé dítě,

zázraky nařízené mým Věčným Otcem budou brzy oznámeny ve všech částech země. Tyto zázraky budou odporovat všemu lidskému uvažování, vědeckému poznání a zkušenosti. Země, slunce a měsíc budou reagovat tak, že vyvolají velmi neobvyklou podívanou, a mnozí poznají, že mohly být učiněny jen Boží rukou. Tyto zázraky se stanou v období tří let z dobrého důvodu. Pomohou zažehnout víru lidí, s vědomím, že všechno je řízeno Boží rukou.

Když se člověk dopustí ohavných jednání a skutků, Bůh je může zastavit. Bitva mezi Zlým a Bohem je pro lidi těžko pochopitelná. Stanou-li se křivdy, budou dovoleny z různých důvodů, ale ten hlavní má příčinu v potřebě očisty. To se může zdát nespravedlivé, ale není na lidech, aby to chápali, dokud jim nebude dán dar poznání, jenž pochází z Ducha Svatého. Teprve až budou duše očištěny, začnou chápat, jakým způsobem Bůh pracuje, aby uvedl své děti do stavu, kdy Ho můžou poznat.

Zázraky, o nich hovořím, budou zahrnovat i velké skutky Boží, jimiž budou i odvrácení pohrom, připadající z vědeckého hlediska jako nemožné. Budou se týkat i velkých znamení na obloze, pohybu země a barev v souvislosti s přírodou.

Mé spolupůsobení při těchto zázracích uvidíte prostřednictvím znamení, která vložím na místa mých zjevení po celém světě. Nebojte se těchto zázraků, protože jsou darem Boha. Buďte vděční za jeho milost, neboť není tak velkého úkolu, kterého by se nechopil, aby zajistil, že lidská rasa může být probuzena, aby Ho přijala. To je Boží vůle, protože On miluje každého z vás.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1157. Poselství Matky Spásy z 18. června 2014 v 14:51 hod.

ZA KAŽDÝ KROK, KTERÝM SE PŘIBLÍŽÍTE K MÉMU DRAHÉMU SYNU, UDĚLÁTE DVA KROKY ZPĚT

Mé děti,

následujte mě, Matku Spásy, a vezměte mou ruku do své, když vás vedu po cestě Pravdy k mému Synu. Bude to na mou přímluvu, že mnozí z vás najdou odvahu jít touto trnitou a kamenitou cestou k věčné spáse.

Drahé děti, abyste opravdově poznali mého Syna, to vyžaduje velkou vytrvalost. Musíte otevřít svou mysl srdce i duši bez náznaku pochybností, nebo pýchy, než budete schopni vidět. Až vám bude ve vašem srdci Pravda odhalena, musíte se jí pevně držet, neboť to bude prostředek, jímž se osvobodíte.

Za každý krok, kterým se přiblížíte k mému drahému Synu, uděláte dva kroky zpět, kvůli způsobu, jakým se vám Zlý bude posmívat. On se nikdy nepřestane pokoušet vzdálit vás od Krista, neboť to učinil svou ohavnou misí, že vás táhne do opačného směru. A tak když padnete na vaší cestě, musíte se sebrat a začít znovu od začátku. Pokaždé, když uděláte krok zpět, vězte, že všechno, co Satan ovlivňuje, bude vždy v opačném směru – v protikladu ke všemu, co můj Syn odkázal lidské rase. Proto budete potřebovat velkou trpělivost, ale jakmile překonáte každou překážku, budete kráčet rychleji po cestě k mému Synu. Každý nezdar, který překonáte, vás učiní silnějšími ve vaší víře. A až se vaše víra stane silnou, nic se vám nepostaví do cesty, abyste se stali opravdovými stoupenci Ježíše Krista.

Jděte v pokoji, drahé děti, a dovolte mi, Matce Spásy, vám pomoci stát se silnějšími ve své lásce k Ježíši Kristu, protože bez Něho nenajdete nikdy pokoj a útěchu, které hledáte v tomto životě i po něm.

Vaše milující Matka
Matka Spásy

obsah

1156. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2014 v 22:23 hod.

SVĚT HLADOVÍ PO PRAVDĚ MÉHO SLOVA

Má vroucně milovaná dcero,

má armáda zbylých se sesbírala ve velkém počtu a je rozptýlena ve všech částech světa. Moji vlastní Mě znají a mocí Ducha Svatého jsem se dal poznat skrze sílu mých slov, která je obsažená v těchto posvátných poselstvích.

Mé Slovo ke Mně rychle přitáhne ty, kdo již byli požehnáni Duchem Svatým. Neboť tyto duše už nemají pochybnosti. Skrze moje slova přitáhne Duch Svatý ty, kteří se nejvíc zdráhají, a i když mohou být nejistí, zda jsem to vskutku Já, Ježíš Kristus, kdo je vyzývá, aby odpověděli na mé volání, přijdou ke Mně s opatrností. Nakonec Mě zcela přijmou. Pak jsou zde ti, kteří ve Mne věří, ale nepřipouštějí, že k nim volám Já. Časem i oni odpovědí na mé volání. Ale co je mé volání? Je to jen důkaz Mne samého? Ne, neboť to není nutné. Mé volání vás má shromáždit, abyste vy všichni křesťané byli připraveni Mi pomoci v mém úsilí zachránit lidstvo. Pomocí mých milovaných stoupenců mohu hodně dosáhnout.

Má mise slouží k záchraně duší a udělám to využitím svobodné vůle člověka. Boží vůlí je dát život a přivést všechny děti Boha pod jeho ochranu. Božskou vůlí Boha mohou být všechny duše zachráněny, ale cesta k věčné spáse spočívá ve svobodné vůli, dané člověku Bohem. Vaší svobodnou vůlí si každý z vás zvolí svou budoucnost. Nebudete přinuceni přijmout Boží milosrdenství, ale budete vyzváni, abyste Mě následovali. Nikdy vám nepřikážu to udělat, neboť je vaším právem – právem vaší svobodné vůle – sami se rozhodnout co udělat.

Někteří lidé se rozhodnou moudře, neboť vědí, co nabízím – cestu Pravdy, cestu k věčnému životu. Někteří se rozhodnou nerozumně a půjdou po špatné cestě. Učiní to, protože nepochopili Pravdu, Boží Slovo. Nechají se zlákat kouzlem velkých materiálních pout, smyslností a rozkoší, aby se ode Mne odklonili. Nevěří v život po smrti a nepociťují výčitky svědomí kvůli hříchům, které páchají v naplňování svých sobeckých tužeb. Přesto, bude-li jim ukázána Pravda a budou-li povzbuzováni ostatními k naslouchání Božímu Slovu a mému slibu pro budoucnost, mohou se změnit. Mohou, skrze dar obrácení, bydlet v mém království.

Proto mé volání má povzbudit všechny duše ke hledání Pravdy. Svou svobodnou vůlí – a musí to být jejich vlastní volba – dovolí Mně, svému milovanému Ježíši, je zachránit. Volám nyní ke všem křesťanům, aby pozvedli svou zbroj a kráčeli vpřed, aby Mi pomohli shromáždit duše, které jsou rozptýlené a ztracené. S vaší pomocí mohu povzbudit všechny duše, každého vyznání, rasy a barvy kůže, aby přišly ke Mně. Dosáhnete-li k nim, pokryju vás velkým darem Ducha Svatého, že se vám podaří Mi přinést ztracené duše, po nichž prahnu každou vteřinu.

Boží vůlí je zachránit každého. Ale je to svobodnou vůlí člověka, jenž si zvolí přijít do mé náruče ze své vlastní svobodné volby, že božská vůle Boha bude naplněna, jak by měla být. Jděte všichni a učte pravdu svatých evangelií. Svět hladoví po pravdě mého Slova. Mé Slovo už není učeno tak, jak by mělo být. Lidem musí být dána Pravda – kvůli tomu jsem za vás obětoval svůj život. Bez přistoupení k Pravdě – mému svatému Slovu – si nemůžete vybrat správnou cestu k věčné spáse.

Proto nyní přicházím, abych vám přinesl Pravdu. Abych vás přivedl k rozumu, abyste byli připraveni, hotovi a čekali na Velký den beze strachu, sklíčenosti a neklidu v srdci. Přijmete-li Mne a budete-li Mi zcela důvěřovat, budete v pokoji.

Váš Ježíš

obsah

1155. Poselství Ježíše ze dne 16. června 2014 v 17:27 hod.

DVEŘE BYLY OTEVŘENY, ABY POHANI MOHLI ZNESVĚTIT MOU CÍRKEV

Má vroucně milovaná dcero,

ti, kdo nechtějí, abych s tebou rozmlouval, ať vědí toto: Vaše svobodná vůle znamená, že se můžete svobodně rozhodnout, zda přijmete, nebo nepřijmete to, co říkám a co si přeji. Zda věříte, nebo nevěříte – je to vaše volba, a jakkoliv se rozhodnete, nebudu vás nikdy kvůli tomu soudit.

Ale nesmíte nikdy soudit jiné v mém jménu. Tím mám na mysli soudit ty, kdo Mě odmítají, stejně jako ty, kdo přijímají můj zásah. Ani jeden z vás nemá právo o druhém prohlásit, že je špatný nebo něčím vinen. Vy, kteří tvrdě odsuzujete lidi, máte za to, že pochybili, jsou něčím vinni, nebo se provinili kacířstvím – nemáte na to právo. Musíte zůstat zticha a modlit se za ty, o nichž věříte, že se provinili. Jen Já, Ježíš Kristus mám právo soudit lidstvo.

Ponižujete-li jiného člověka v mém svatém jménu, jste vinni hříchem a Já vám to budu mít za zlé. Raníte-li jiné svými slovy, umlčím vás. Poškodíte-li dobré jméno jiného člověka, jiní zpochybní vaši pověst. Pokrytectví Mě znechucuje a jste-li vinni pomluvou, pronesenou v mém jménu, pak přivodíte velkou hanbu nejen sobě, ale i mému svatému jménu.

Každý člověk, jenž působí bolest jinému a otevřeně tvrdí, že mluví ve jménu Boha, klame jen sám sebe. Ti, kdo trestají jiné a říkají, že pouze provádějí své rozkazy kvůli svému zasvěcení a oddanosti Bohu, nejsou ode Mne. Styďte se, protože Mě neznáte. A zatímco bojujete mezi sebou – křesťané proti křesťanům – pohané mezi vámi vnikají do mé církve. Nepřítel pracuje velmi chytře. Jeho lstivým plánem je vyvolat nesvár v mé církvi, a jak opravdová věrnost ke Mně slábne, byly otevřeny dveře, aby pohani mohli znesvětit mou církev a nejsvětější eucharistii.

Styďte se, vy, kdo znáte Pravdu – mé svaté Slovo, dané vám v nejsvětějším Písmu. Každá oběť byla za vás přinesena. Boží proroci, poslaní k vám, byli zneuctěni, pronásledováni a zabíjeni, vizionáři, vidoucí a svatí – všichni uctívaní až po své smrti, ale vámi bičováni, když oznamovali mé Slovo; a pak má vlastní oběť – když jste Mě ukřižovali. A co děláte teď? Dovolili jste těm, kdo uctívají falešné bohy, aby jim vzdali hold na mých oltářích, které jsou určeny k mému uctívání. Dovolili by vám pohané udělat totéž ve svých chrámech?

Historie se opakuje. Pohané se zmocnili církve mého Otce a byli vypuzeni. Znesvětíte-li moji církev a mé Tělo, nebudete už více vhodní k mé službě a já odvrhnu každého mého posvěceného služebníka, jenž Mě takto zrazuje. Vaše hříchy jsou temnější než hříchy těch, jimž sloužíte v mém jménu, neboť vy odnesete s sebou duše, které jste Mi vzali. Je čas, abyste si vybrali. Buď přijmete Mne, Ježíše Krista, takového, jaký jsem, a ne takového, jakého chcete, abych byl, nebo Mě zapřete. Není nic mezi tím.

Váš Ježíš

obsah

1154. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2014 v 14:25 hod.

JÁ JSEM NĚŽNÝ, MILUJÍCÍ A TRPĚLIVÝ

Má vroucně milující dcero,

můj plán k vykoupení lidstva a k odhalení mého nového království postupuje kupředu, jak bylo předpověděno. Přinesu světu velký dar a vy, kterým to připadá zdrcující a hrozivé, vězte toto:

Já jsem něžný, milující a trpělivý a vše bude učiněno svatou vůlí mého Otce, který nechce přivodit bolest a úzkost žádnému ze svých dětí a bez ohledu na to, jak zčernalé jsou jejich duše. Kdyby to tak nebylo, zničil by svět a jen vyvolené vzal do Nového ráje. A tak můj Otec čekal a čekal, dokud světová populace nedosáhne svého největšího počtu. Zahájil poslední část svého plánu na záchranu lidstva, aby mohl zachránit najednou velké množství lidí.

Z tohoto plánu nesmíte mít strach, nebo mu odporovat, protože je konečnou cenou toho, kdo vám všem přinese největší slávu. Nesmíte mu vzdorovat, zesměšňovat jej, nebo jej odmítnout, neboť toho rozhodnutí budete litovat navěky. Nikdo se nepleťte do Boží vůle. Aby zachránil velký počet lidí, můj Otec nebude váhat potrestat ty, kdo Mu stojí v cestě k záchraně miliard duší. A i když je Mu každá duše drahá a i když zasáhne všemi způsoby, aby přivedl duše k rozumu, zničí ty, kdo budou zodpovědní za to, že Mu odepřou duše miliónů. Nepochybujte, že za to budou trpět a buďte si vědomi, že tyto duše poznáte podle jejich skutků, a pak podle jejich trestu. Jejich trest na zemi začne v tomto čase, v naději, že pochopí Pravdu. Nedokážou-li to, můj Otec je odstraní.

Boží moc se již v tomto čase na zemi projevuje a vy uvidíte, jak tyto strany v bitvě o duše vystoupí. Zahrnou ty, kdo upřímně slouží Mně, ty, kdo Mě neznají, a ty, kdo Mě znají, ale vybrali si sloužit jinému pánu, ne Mně. Jediní vítězové budou ti, jimž milosrdenstvím Božím budou dány klíče k Božímu království.

Váš Ježíš

obsah

1153. Poselství Ježíše ze dne 15. června 2014 v 09:30 hod.

ZBOŘÍM CHRÁMY TĚCHTO SEKT A ZASTAVÍM JE V JEJICH ODPORNÝCH ČINECH PROTI BOŽÍM DĚTEM

Má vroucně milovaná dcero,

rozsah, v jakém jsem ignorován, odmítán a nenáviděn, se vymyká znalosti většiny lidí.

Jsou skupiny a sekty, které se oddávají uctívání Satana a páchají hrozná zvěrstva pod vedením toho, který Mě nenávidí. Ubozí hříšníci, v tom zapletení, prodali svou duši ďáblu a jsou vnějšímu světu zdrojem pobavení, avšak teď Mě poslouchejte: oni mají jediného pána a ten má nad nimi velkou moc, protože mu dali dar své svobodné vůle. A tak, jak Satan lidskou rasou pohrdá, i tyto duše využívá, ač ty to vůbec nechápou. Jejich nenávist ke Mně je tak silná, jako je k těm, kdo slouží Mně, Ježíši Kristu.

Poslední bitva o duše bude probíhat ve všech částech světa a budou to tyto skupiny, které budou velmi tvrdě bojovat, aby odvedly lidi ode Mne a konečné spásy, kterou přináším Božím dětem. Protože je miluji všechny, včetně těch, kdo své životy a své právo na věčnou spásu obětovaly prázdným slibům krále lží, je mou povinností překonat všechny překážky, abych k nim dosáhl a mohl je zachránit.

Zbořím chrámy těchto sekt a zastavím je v jejich odporných činech proti Božím dětem. Slibuji, že ti, co se osvobodí z těchto vězení nenávisti, Mne najdou čekajícího. Za každou jednotlivou duši, která z těchto skupin přijde ke Mně, hledajíc pokoj – obrátím desetkrát jejich počet. Porazím ďábla a vezmu Boží děti, lhostejno, co udělaly, zpět z pokraje propasti pekla.

Nikdy se nebojte moci ducha zla, jestliže Mi zcela důvěřujete. Má moc, moc Boha, Začátku a Konce, nebude nikdy zničena. Když se ale nějaký člověk pokusí zničit moc Boha, při vědomí si následků, a odmítne veškeré Mé úsilí k záchraně své duše – bude trpět navěky.

Váš Ježíš

obsah

1152. Poselství Ježíše ze dne 14. června 2014 v 12:40 hod.

NESMÍTE NIKDY UCTÍVAT ŽÁDNÉHO JINÉHO BOHA KROMĚ TROJJEDINÉHO BOHA

Má vroucně milovaná dcero,

je jenom jediný Bůh – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý – všichni odlišné osoby v jednom. Nejsou tři oddělení jedinci, neboť my jsme jeden – Bůh Otec, Stvořitel všeho, Bůh Syn, jak se projevil životem mezi vámi a Duch Svatý, daný lidstvu jako dar, který vaše srdce naplňuje poznáním, novým životem a mocí mé lásky.

Když přicházíte ke Mně, přicházíte k mému Otci. Když vás volá Duch Svatý, přichází od Otce. Všechno pochází z Boha. Nesmíte nikdy uctívat žádného jiného Boha kromě Trojjediného Boha. Ale vězte toto: Abyste poznali Otce, musíte uznat Boha Syna, neboť beze Mne, Ježíše Krista, nemůžete Otce poznat.

Bůh miluje všechny své děti, ale jeho děti Ho nemilují, jak by měly. To je v pořádku, protože skrze Mne se stanou součástí mého nového království na zemi. Pak jsou ti, kdo následují Zlého a vědomě mu dávají dar své svobodné vůle. Potom už nemají kontrolu nad svými činy, neboť zlí duchové v nich je používají, aby získali jiné zranitelné duše. Tyto duše neuctívají Boha, místo Něho uctívají Satana. Snažně vás prosím, abyste Mi pomohli zachránit tyto ubohé nešťastné duše, neboť svou svobodnou vůlí se už nedokážou samy zachránit. Rád bych, abyste skrze vaše modlitby prosili o osvobození duší v zajetí, aby mohly přijít zpět ke Mně.

Modlitba modlitební kampaně (157):

Za duše v zajetí

 • „Ó, drahý Ježíši, osvoboď duše, které jsou otroky falešných bohů a Satana. Pomoz nám skrze naše modlitby přinést jim úlevu od bolesti posedlosti.
 • Otevři brány jejich vězení a ukaž jim cestu do Božího království dříve, než budou vzati Satanem jako rukojmí do propasti pekla.
 • Prosíme Tě, Ježíši, abys pokryl tyto duše mocí Ducha Svatého, aby hledaly Pravdu a pomoz jim najít odvahu odvrátit se od nástrah a špatnosti ďábla. Amen.“

Problém, se kterým se setkávají duše, které zbožňují falešné bohy, je ten, že se nechávají otevřené duchu zla, jemuž stačí jen nepatrný zlomek jejich svobodné vůle, aby je zamořil. Falešní bohové vedou duše do strašného nebezpečí. Největší nebezpečí, kterému čelí, je to, že věří, že takové praktiky jsou normální, zdravé pro jejich ducha a prostředky, jimiž nalézají pokoj a klid ve svých životech. Vše, co najdou, je bolest a zármutek.

Varuji vás před nebezpečím následování magie a praktik učení New Age, protože nejsou ode Mne. Jenom následováním Mne, Ježíše Krista, můžete mít věčný život. Opakem života je smrt. Smrt těla neznamená konec vaší existence. Vaše existence je věčná. Věčný život přichází jenom skrze Mne. Věčná smrt pochází od Satana.

Váš Ježíš

obsah

1151. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2014 v 22:20 hod.

BUDE TO NEJVĚTŠÍ DEN OD STVOŘENÍ ADAMA A EVY

Má vroucně milovaná dcero,

můj čas je velmi blízko, a proto je důležité, aby se každý jednotlivec ve světě připravil, jako kdyby měl být v každém okamžiku vzat z tohoto života. Neignorujte mé volání, protože ti, kdo se nestačí připravit na Velký den, budou zanecháni ve velké trýzni.

V den mého Druhého příchodu, kterému bude předcházet Varování, kterým světu ukážu, kdo Já jsem, musíte být připraveni. Přijdu pro všechny, abych vás vzal do dokonalého, nového a nádherného ráje. Nechci nikoho vyloučit. Každý z vás je milované Boží dítě. Ti, kdo si nejsou vědomi svého původu, okamžitě poznají, kdo Já jsem. Neboť to bude vycházet z hluboce zakořeněného lidského instinktu, právě tak jako dítě, které, odděleno od svých přirozených rodičů, pozná své pokrevní příbuzné, i kdyby to trvalo celý život, než se sejdou. Pocítí to přirozeně, a pro ty, kteří mají vřelé srdce, poslední okamžik bude naplněn radostnou láskou. Nemáte se čeho bát.

Vy, kdo jste si vybrali věřit ve falešné bohy a kdo neuznáváte Trojjediného Boha, Mě nepřijmete snadno, protože jste Mě vždy odmítali. Přesto vás k sobě přitáhnu a obejmu vás. Moc Boha sestoupí na vás skrze dar Ducha Svatého a vy zjistíte, že je těžké se ode Mne odvrátit. A tak všichni, kdo Mě uvidí, včetně těch, kteří Mě v tomto životě odmítali, většina z vás v té chvíli pochopí pravdu. Dovolíte Mi vás přitáhnout do mé svaté náruče.

Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království. A pak začne začátek konce. Duše, které zbožňovaly šelmu a oddaly se tělem, myslí a duší Satanovi a staly se jeho snaživými agenty, nebudou mít kam se obrátit, kam se schovat a budou ponechány bez pomoci, neboť Satan je opustí. Neboť tehdy bude Satan uvržen do propasti a jeho moc v tomto okamžiku zcela zmizí. Těmto duším říkám: Dokonce i v této fázi vám projevím milosrdenství. Musíte ke Mně volat a říct:

„Ježíši, pomoz mi. Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy.“

A Já i vás pozvednu do mého Nového ráje.

Zachráním každou duši, která bude ke Mně volat těsně před tím, než se obloha uzavře, hory se zhroutí a moře zalije zemi, a pak nebesa zmizí spolu se starou zemí. Vyvstane můj Nový ráj, nové nebe a země, taková, jako byla stvořena pro Adama a Evu, a všichni se budou radovat. Neboť to bude největší den od doby, kdy Bůh stvořil Adama a Evu. Nikdy neztrácejte naději a vzpomeňte si na to, co vám teď říkám.

Mé milosrdenství je tak velké, že dokonce i ti, kdo prodali své duše ďáblu, budou zachráněni, pokud si tak budou přát tím, že budou ke Mně volat v poslední den. I oni mohou žít věčný život velké slávy se všemi Božími dětmi. Tento Nový ráj je vaše právoplatné dědictví. Nepromarněte je pro falešné a prázdné Satanovy sliby.

Miluji vás všechny. Uchovejte si mou lásku stále uzavřenou v srdci a Já vás vždy ochráním od zla.

Váš Ježíš

obsah

1150. Poselství Boha Otce ze dne 11. června 2014 v 12:25 hod.

MOC NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE JE ČLOVĚKU NEDOSTUPNÁ

Má nejdražší dcero,

přál bych si, aby každý z vás odpověděl v tomto čase na volání Nejsvětější Trojice. Moc Nejsvětější Trojice je člověku nedostupná a z milosti své lásky se skláním k lidem s hlásáním Pravdy.

Neobávejte se svého Otce, neboť Já jsem váš a vy jste moji. Všechna moc je v mých rukou a dělám velké výjimky pro sjednocení světa. Mnohým duším jsem lhostejný. Vyhýbají se Mi, popírají moji existenci a urážejí mé božství falešnými bohy, ulitými ze zlata, kterým dávají přednost přede Mnou. Vše utvořené z hlíny bude nahrazeno obnovenou existencí. Nic na zemi není věčné. Vše se obrátí v prach. Všechno, co je věčné, není z vašeho světa. Stvořil jsem člověka ke své podobě. Vdechl jsem mu život a obdařil jsem vás dechem a Já jsem tím, kdo ho zase odejme. Já jsem na počátku i u konce všeho a žádný člověk mi nemůže, a ani nebude diktovat, jak budu sjednocovat své děti. To je moje věc – ne vaše. Mé plány na spásu duší – dobrých, zlých a ubohých, nebudou zničeny. Možná narušeny, ale nikdy zničeny, neboť bude vše, co řeknu a také se stane vše, co si přeji.

Znám každého z vás, protože jste byli zrozeni z mé lásky. Ať už jsou vaše poměry jakékoliv, vznikly kvůli božské prozřetelnosti, a pro všechno je nějaký důvod. Ti, kdo Mě neznají, jsou také moji, neboť jsem vás stvořil. Nevyvinuli jste se z druhů. Věřit tomu je klamat sám sebe a slouží to jenom jako prostředek, vsazený do vašich srdcí podvodníkem, abyste Mě popírali. Popíráním Mne, svého Věčného Otce, popíráte věčnou spásu. A popíráním pravdy mé existence oddělíte sami sebe od existence věčné slávy.

Všechna milost je moje. Nešetřím svou milostí na těch, jejichž srdce jsou čistá, kteří mají lásku v duších, protože Mi umožnili do nich vstoupit. Hlavní překážkou k obdržení věčného života je pýcha lidstva. Pýcha je jedinou největší překážkou k vašemu sjednocení se Mnou. Můžete Mě znát skrze mého Syna, rozumět mému Slovu, ale neuvádíte ve skutek, čemu jste byli učeni. Láska pochází ode Mne. Je-li v duši pýcha, láska v ní umírá a je nahrazena nenávistí. Pýcha pochází od Satana a je Mi odporná, stejně jako mučivá.

Dejte se Mnou milovat přijetím mého Slova a darů, které jsem dal světu skrze největší oběť smrti mého Syna na kříži. Dal jsem vám život. Dal jsem vám sám sebe skrze zjevení svého Syna. Ponížil jsem se pokorně před vámi pro přemožení hříchu pýchy. Učil jsem vás skrze proroky. Dal jsem vám dar svobodné vůle, ale vy jste jej zneužili k uspokojení vaší vlastní smyslnosti a vašich tužeb. Dar svobodné vůle má dvojí účel – dát vám svobodu volby, abyste ke Mně nepřicházeli ze strachu, ale z lásky, a zvítězili nad mocí ďábla.

Je to vaše svobodná vůle, po níž Satan prahne ze všeho nejvíc a použije každý klam, aby vás přiměl mu ji předat. Když to duše udělají hříchem pýchy, praktikami New Age a okultismem, budou zotročeny Zlým. Pak v duších, které mu předaly svou svobodnou vůli, projeví každou ze svých vlastností. Poznáte je podle jejich chování. Ale jedno znamení, že jejich svobodná vůle byla dána Zlému, je, že tyto duše se stále snaží veřejně se vysmívat mému Synu, Ježíši Kristu, a jeho Matce, Neposkvrněné Panně Marii, Matce světa. Satan pohrdá oběma.

Použijete-li místo toho svobodnou vůli, kterou jsem vám dal, pro dobro vaší duše a k vzájemné lásce, bude to mocný prostředek, jímž oslabíte moc Satana. Ale jsou to ty duše, odevzdávající Mně, skrze mého Syna, Ježíše Krista, dar své svobodné vůle, kterým Mi dají nejmocnější dar ze všech. Pomocí těchto duší porazím Zlého a ony se stanou prostředky, jimiž mohu zachránit duše těch, co se ode Mne úplně oddělili.

To je můj slib. Zachráním duše i v nejbeznadějnějších případech kvůli obětem těch, kdo Mi dají tento dar své svobodné vůle prostřednictvím mého Syna, Ježíše Krista.

Váš Věčný Otec
Bůh Nejvyšší

obsah

1149. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2014 v 12:05 hod.

BEZ MÉHO SVĚTLA NENÍ NIC, JEN TEMNOTA DUŠE, ANI POKOJ, ANI LÁSKA, ANI NADĚJE, ANI ŽIVOT

Má vroucně milovaná dcero,

lidé se mohou ptát, proč je důležité, aby oběť mše svaté byla zachována za každou cenu? Mše je ústřední bod mé přítomnosti – mé skutečné přítomnosti ve světě. Má přítomnost přináší současně život i světlo. Přináší duši život a naplňuje ji jedinečnou milostí. Přináší s sebou Světlo – mé světlo – které je mocnější než slunce. Jiskřička mého světla stačí osvětlit místnost, která je v temnotě. Dokud má svatá eucharistie bude udržována ve velké slávě na oltářích mé církve, život bude přítomen. Bez ní zbude temnota. Nebudu-li přítomen, nebude Světlo. Bez mého světla není nic, jen temnota duše, ani pokoj, ani láska, ani naděje, ani život.

Ať už vám budou ve jménu evangelizace a modernosti vnucena jakákoliv nová pravidla v mém jménu, vězte, že nebude-li má eucharistie nadále uctívána, jak by měla být a jak to bylo zamýšleno, můžete si být jisti, že nebude trvat dlouho, než zcela zmizí. V den, kdy k tomu dojde, nastane temnota, která sestoupí na zem. Neuvidíte ji, ale ucítíte ji v chladných srdcích lidí, neboť v té době se lidstvo změní. Jak bude mé přítomnosti ubývat, brány pekla budou otevřeny a antikrist zaujme mé místo v mé církvi. Bude to on, který není ze Mne, kdo usedne na trůn, jenž je právoplatně můj. A bude to před ním, k jeho nohám, kam padne na tvář má církev. To bude největší zrada na Mně, na vašem Ježíši, od chvíle, kdy Mě Jidáš předal mým nepřátelům, aby Mě ukřižovali.

Je to má církev, která bude pronásledována nejdříve a ti, kdo jsou slabí ve víře, vzdají hold šelmě. Budou to muži, kteří budou tvrdit, že zastupují mou církev – kteří Mě znovu ukřižují. Až podvodník prohlásí, že je Já, začnou tikat hodiny a za ohlušujícího zvuku rozdělující se oblohy a dunění hromu bude oznámen můj návrat. Svět pak pochopí pravdu mého slibu, že se vrátím, abych si konečně vyžádal své království a přinesl jednotu své církvi, své pravé církvi těch, kteří Mi zůstali věrní ve všech zkouškách a soužení.

Nic nemůže zvítězit nad mou církví, neboť pod mým vůdcovstvím a řízením zůstane neproniknutelná pro šelmu a všechny zrádce, kteří Mě zradí pro svůj osobní zisk.

Slyšte nyní můj slib. Vše, co jsem vám řekl, že se stane, se uskuteční. Vše, co jsem vám slíbil, se naplní. Vše, co je moje, bude vaše. Všichni patříte Mně. Držte se Mě jako o život, neboť bez mé ochrany upadnete v omyl a to by Mi zlomilo srdce. Neopouštějte Mě nikdy pro toho, kdo vás nenávidí. Já vás nikdy neopustím, protože vás příliš miluji. Táhnu vás k sobě a vy se přesto odtahujete. Proč? Čeho se bojíte? Cožpak nevíte, že patříte Mně a že je to přirozené právo od narození? Opírejte se o Mne, moji milovaní následovníci, neboť brzy se budete cítit ztraceni a nebudete vědět, kam se obrátit. A Já budu čekat, abych vám přinesl svou lásku a nabídl vám útěchu.

Pojďte. Nebojte se Mě. Přicházím jen s láskou, abych vám přinesl svůj pokoj.

 • Mé světlo vám přinese prozření.
 • Má láska vám přinese naději.
 • Mé srdce vám přinese útěchu.
 • Mé ruce vás uzdraví.
 • Mé oči vás uvidí.
 • Mé rány vás přitáhnou.
 • Mé Tělo vás nasytí.
 • Má bolest je vaše.
 • Vaše bolest je moje.
 • Mé milosrdenství vás zachrání.
 • Mé Slovo je vaší cestou do mého království.

Váš Ježíš

obsah

1148. Poselství Ježíše ze dne 9. června 2014 v 21:42 hod.

LÁSKA JE JEDINOU CESTOU, JAK PŘEMOCI NENÁVIST;
JE-LI LÁSKA OD BOHA, NENÁVIST NAD NÍ NEMŮŽE ZVÍTĚZIT

Má vroucně milovaná dcero,

jak jen toužím dosáhnout k těm, kdo ztratili víru a k těm, kdo už ve Mne nevěří, stejně jako k nevědomým.

Tato poselství jsou pro svět – ne jen pro vyvolené, kteří Mě zdraví se všemi poctami a jejichž duše jsou plné lásky ke Mně. Miluji každého, ale v šíření Slova Božího spoléhám na věřící, aby v těch zatvrzelých, uzavřených srdcích zažehli oheň mé lásky.

Jestli Mě milujete, budete činit ostatním vše dobré, jak jsem vás učil. Budete se chovat k ostatním tak, jako Já jsem miloval vás. Budete projevovat trpělivost těm, kdo vámi pohrdají, protože nosíte znak křesťanství. Obejmete slabé: učte je mé lásce vším, co říkáte a děláte. Být křesťanem znamená prosazovat mé Slovo všemi způsoby. Nesmíte nikdy zapomenout, že má láska je božská. Mému božství nelze nic vytknout a moc Ducha Svatého je tedy nepřemožitelná, je-li přítomen v jakémkoliv mém díle. Má díla jsou mocná a budou růst a šířit se jako silný poryv větru rychlostí, která je mimo vaše chápání.

Proto, dám-li se poznat mým Slovem, mými poselstvími světu, a přijmete-li Mě – projevím velké milosrdenství všem, kteří ochotně pozvednou můj kalich. Přijmete-li dary, které vám dávám a použijete-li je, jak si přeji, pro dobro ostatních, pak se uskuteční velké zázraky obrácení. Má láska, přijmete-li ji ode Mne, se rozšíří na ostatní. Když ostatní obdrží vaši lásku, také oni poznají, odkud pochází.

Vstoupí-li má láska do vaší duše z moci Ducha Svatého, přiměje vás pokleknout přede Mnou a k radostnému pláči. Nemylte se, poznáte Boží lásku okamžitě, když pronikne vaše srdce mocí Ducha Utěšitele. Pak pochopíte moc lásky, neboť Já jsem láska. Já jsem moc, před kterou každý démon, každý padlý anděl i Satan sám, padnou na zem v bolesti, neboť nade Mnou nemají žádnou moc.

Když umožníte naplnit své srdce mou láskou, i vy budete mít v sobě moc porazit každé zlo světa. Moje láska ničí moc Satana i všech jeho démonů. Má láska bude vaší zbraní proti bezbožnosti, jíž budete muset čelit, protože mluvíte v mém jménu. Přijměte mou lásku a vždy milujte mé nepřátele. Nechovejte nenávist k mým nepřátelům, neboť to je přesně to, co Zlý chce, abyste udělali, aby nenávist mohl šířit. Když se šíří láska, plodí lásku v ostatních, právě tak, jako nenávist přináší s sebou pochybnosti, strach a hněv. Láska je jedinou cestou, jak přemoci nenávist. Je-li láska od Boha, nenávist nad ní nemůže zvítězit.

Přeji si dát vám tuto modlitbu modlitební kampaně (156), aby vás ochránila před nenávistí.

Za ochranu před nenávistí

 • „Drahý Ježíši, dej mi svou lásku a otevři mé srdce, abych přijal tvou lásku s vděčností. Mocí Ducha Svatého dej své lásce osvítit mne, abych se stal majákem tvého milosrdenství.
 • Zahal mě svou láskou a mojí lásce k Tobě dej oslabit veškerou nenávist, s níž se setkám při šíření zpráv o tvém Slovu. Vylij na nás své milosrdenství a odpusť těm, kdo Tě odmítají, urážejí Tě a jsou lhostejní k tvému božství a dej jim dar lásky.
 • Dej své lásce svítit v časech nejistoty, slabé víry, v časech zkoušek a utrpení a mocí Ducha Svatého mi pomáhej přinášet Pravdu těm, kteří tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.“

Moji drazí následovníci, budete potřebovat mou ochranu více, než kdy jindy, jak tato mise bude růst. Má láska vás vždy pokryje a Já se vám dám poznat prostřednictvím mého Slova, milosti Ducha Svatého a obrácení skrze modlitby, které tato mise spásy přinese světu.

Nikdy nepochybujte o mém božství nebo o Boží moci, neboť beze Mne nejste nic.

Váš Ježíš

obsah

1147. Poselství Matky Spásy ze dne 8. června 2014 v 14:45 hod.

PROSÍM TY, KDO NÁSLEDUJÍ TATO POSELSTVÍ, ABY SE MODLILI ZA TUTO MISI

Mé dítě,

mohu prosit ty, kdo následují tato poselství, aby se modlili za tuto misi? Vaše modlitby jsou žádány na ochranu tohoto díla před podlými nástrahami a skutky Zlého skrze ty, kteří mu slouží a uctívají ho. Dosud nikdy nebyly vaše modlitby tak zapotřebí, jako v tomto čase. Práce Zlého proti této Misi spásy je usilovná a jeho nenávist se utvrzuje. Nebudete-li prosit Boha, aby oslabil jeho nenávist a vliv na lidstvo, jeho práce bude mít úspěch a bude ničit duše, jejichž jediná naděje na spásu je skrze tyto dary, které Bůh dává svým dětem.

Prosím vás, drahé děti, abyste se modlili za všechny, kdo zasvěcují své životy Božímu volání a této misi. Tuto modlitbu se modlete za všechny Boží proroky, vizionáře a svaté služebníky, aby Mu i nadále sloužili, tak jako On naplňuje poslední smlouvu.

Modlitba modlitební kampaně (155):

Za ochranu Mise spásy

 • „Ó, nejdražší Matko Spásy, slyš naše volání za ochranu této Mise spásy a Božích dětí. Modlíme se za ty, kdo vzdorují Boží vůli v tomto velkém okamžiku dějin.
 • Prosíme tě, ochraňuj všechny, kdo odpovídají na tvé volání a na Slovo Boží ke spáse všech před nepřáteli Boha.
 • Prosím, pomoz osvobodit duše, které padnou za kořist klamu ďábla a otevři jejich oči Pravdě.
 • Ó, Matko Spásy, pomoz nám, ubohým hříšníkům, abychom byli hodni obdržet milost vytrvalosti v době našeho utrpení ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.
 • Ochraňuj tuto misi před škodou. Ochraňuj své děti před pronásledováním.
 • Pokryj nás všechny svým nejsvětějším pláštěm a přispěj nám darem udržení víry pokaždé, jsme-li napadáni za slova Pravdy, za předávání svatého Božího Slova, po zbytek našich dnů, dnes a navěky. Amen.“

Mé milované děti, musíte každý den nabízet své modlitby mému Synu na ochranu této mise před nenávistí Satana. Uděláte-li to, budou vám dána všechna požehnání. Vy, kteří máte možnost, nechejte, prosím, sloužit mše za Božího proroka Marii Božího milosrdenství tak často, jak jen můžete a za všechny Boží služebníky, aby skrze Boží milosrdenství, byly s Ním všechny duše navěky spojeny v jeho království.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1146. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2014 v 20:00 hod.

VÍRA DUCHOVNÍCH BUDE POŠLAPÁNA NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM BOHA,
JAKÝ KDY KRÁČEL PO ZEMI – ANTIKRISTEM

Má vroucně milovaná dcero,

Duch Pravdy, který převládá v mé církvi na zemi, musí být posilován, živen a udržován mými svatými služebníky, jimž jsem svěřil péči o všechny Boží děti.

Kněží v mé církvi budou brzy čelit výzvám, které ve výsledku povedou k tomu, že mnozí zjistí, že je velmi těžké prosazovat mé Slovo. Všechno, co není ode Mne, budou dostávat od zrádců mezi nimi.

Jak jen toužím je utěšit, a proto udělám vše, co je v mé moci, abych naplnil jejich duše ohněm Ducha Svatého. Učiním to, aby zůstali bdělí, klidní a bez pochyb, až budou vyzváni zapojit se do učení, které nebude ode Mne. Jako strážci mého Slova musí být připraveni zůstat Mi věrni. Ale budou přesvědčováni, aby se věnovali novému výkladu mého Slova, což povede k vážnému omylu. Pokud uvedou nevinné duše a ty, kdo jsou Mi oddáni v omyl a do páchání kacířství, budou vinni přijetím učení pekla. Proto poznají, jaké to je pocítit hněv mého Otce.

Kněží, kteří jsou moji, budou potřebovat obnovit své sliby lásky, pomoci bližním a čistoty, mají-li zůstat ve stavu milosti, aby Mi sloužili, jak se k tomu zavázali v mém jménu. Moc zla, které je přemůže, však bude taková, že pro mnohé bude příliš těžké odolat nátlaku. Jiní přijmou nové učení a stanou se součástí brzy vyhlášeného nového celosvětového kněžství – kde už nebudou sloužit Trojjedinému Bohu. Pak povedou mnoho duší do odpadlictví. Jen málo Mně jich zůstane věrných a oni budou přinášet útěchu křesťanům, kteří se nikdy neodchýlí od Pravdy. Ti, co Mě zradí, budou sami obětí antikrista a jeho armády, jenž je bude pronásledovat a v případě, že neučiní smlouvu se šelmou, je vyloučí jako zločince a obviní z trestných činů podobných velezradě.

Ti věrní si budou vzájemně poskytovat útěchu a mou milostí obdrží Boží dary, které potřebují k ochraně před pronásledováním, včetně Pečetě živého Boha, která jim umožní překonat protivenství, jemuž budou čelit, až bude s křesťanstvím krutě zacházeno. Ti, kdo jsou pro Mne a ve Mně, pocítí v srdci velkou odvahu, neboť budou schopni rozlišit ducha Pravdy od ducha zla. A tak během tohoto času bude víra duchovních pošlapána největším nepřítelem Boha, jaký kdy chodil po zemi – antikristem. Svede je a vtáhne je do velké sítě klamu a beznaděje. Jeho vliv na ně bude jako velká temnota, která na ně sestoupí a uhasí světlo jejich duší a mnozí potom prodají své duše Satanovi.

Všechny tyto události zazní jako velký hřmot, jako prásknutí hromu, ale to není způsob, jakým bude pracovat šelma. Ne, na jeho misi bude pohlíženo jako na velkou evangelizaci světa, která se projeví mnoha způsoby. Bude se zdát tak přitažlivá, že to nebudou jen posvěcení služebníci, Boží světla, vybraní, aby vedli jeho lid na zemi do svatosti, kteří padnou za oběť klamu. Nepřátelé Boha přijmou také nové evangelní hnutí, které bude oznámeno postupně a bez velké slávy, neboť by to vyvolalo příliš mnoho otázek.

Bude zavedeno nové zákonodárství, které zdánlivě zlepší životy chudých ve světě. Pak se bude vytvářet sjednocování zemí skrze jejich banky, podnikání, spojenectví přátel v budoucích válečných událostech, politiku a konečně náboženství. Kroky k tomu již začaly a plán je ve všech podrobnostech koordinován přes sedm let.

Vše, o co vás prosím, je zůstat bdělí a modlit se za všechny mé kněze, aby si udrželi milosti, které jim udělím, aby Mi sloužili a uchovali si pravou víru.

Jen Pravda je věčná.

Jen Pravda mého Slova udrží život – život duše, stejně jako život této země.

Lži, vydávané za Pravdu, pocházejí od Satana, jenž je navždy zatracen. Ti, kdo ho následují, se přizpůsobí jeho způsobům a stanou se jeho služebníky, budou strženi do temnoty a octnou se ve smrtelném nebezpečí.

Jen Pravda vás zachrání. Já jsem Pravda. Následujte jedině Mě, neboť nic jiného vám nemůže přinést lásku, pokoj, věčnou radost a štěstí. Jenom tím, že budete následovat Mě a mé svaté Slovo – jak jsem je dal světu, kde nebylo pozměněno – můžete být zachráněni.

Váš Ježíš

obsah

1145. Poselství Matky Spásy ze dne 6. června 2014 v 23:15 hod.

ČÍSLICE JEDNA BUDE POUŽITA JAKO SYMBOL V NOVÉ KNIZE

Mé drahé dítě,

svět bude brzy nepřáteli mého Syna obdarován bezbožnou knihou, která bude mít na svém obalu plasticky tvarovanou číslici jedna v červené a černé s hlavou kozla skrytou v grafické úpravě.

Vám, co z toho nebudete moudří: Tato kniha bude vyhlášena jako důležitá publikace, která má sjednotit svět. Bude brána jako nejvýznamnější zdroj v úsilí o jednotu světa a bude povzbuzovat všechny, kdo ji budou číst, k přizpůsobení novému způsobu myšlení, novému chápání sebedůvěry, vlídnosti k sobě samému, aby se mohli spojit jako jeden s dalšími, kteří jdou touto cestou k vlastní slávě. Tato kniha se stane učením ke sjednocení všech národů, všech náboženství, všech politik, všech pravidel a ekonomických názorů. Bude použita k vytvoření nové, jednotné světové společnosti, zbavené náboženství, která uctívají mého Syna, Ježíše Krista. Bude částí školních osnov a všechny vlády budou vyzvány, aby upravily svou filozofii, jako část ústavy svých zemí.

Číslice jedna bude použita jako symbol v nové knize a lidé budou nosit odznaky, aby dali najevo svou příslušnost k této jednotné, světové alianci. Vše bude připraveno, aby až povstane antikrist, bylo na knihu pohlíženo tak, že bude mít jistou úlohu v jeho diktatuře. Kniha bude schvalovat každé falešné učení, každou lež v očích Boha, nepravdy a nebezpečnou filozofii, která uvede všechny, kdo přijímají její náplň, do smrtelného omylu. Tím bude schopnost lidí rozlišit dobro od zla oslabena. Jejich morálka bude zpochybněna a pohanství, maskované jako náboženství, které přijímá všechny, bude lstivě vpleteno do každého odstavce.

Mnoho lidí si bude chtít tuto knihu koupit, protože bude brána jako nějaký úžasný zlom ve světě politiky. Stane se knihou, která bude propagovat jistou formu komunismu, ale bude na ni pohlíženo jako na něco s jedinečnou spiritualitou, která se dotkne mnoha srdcí. Bude vším, co je proti pravému Slovu Božímu. Bude knihou, která si vytkne za cíl evangelizovat svět vírou v důležitost humanizmu. Bude oslavovat lidstvo, lidskou inteligenci, pokrok, velkou vědeckou sílu a důležitost ovládat všechny země stejným způsobem.

Všechno je naplánováno k zajištění, že antikrist bude přivítán za velkých oslav. Nemylte se však, tato kniha bude koncipována jím, který se i sám prohlásí za krále světa. A všichni lidé budou nadšeni z nového světa, nového počátku a nového vůdce. Časem bude přivítán s knihou bludů v církvi mého Syna. A až usedne na trůn v novém chrámu, všichni se budou k němu chovat jako ke Kristu. Brzy na to uvede svět do klamné víry, že je můj Syn, Ježíš Kristus.

To bude čas velmi mnoha slz – slz, které se budou vylévat z nebe kvůli klamu, do něhož bude vtaženo tak mnoho lidí. Všechny tyto přípravy již začaly, a tak se Bůh také připravuje bojovat za ty, kteří se dostanou pod vliv antikrista. Připravte se dobře, drahé děti, neboť budete potřebovat každou pomoc z nebe, aby vám pomohla vydržet v přicházejících časech.

Jděte vpřed s nadějí, protože toto období bude krátké, jelikož Bůh nedovolí šelmě panovat déle, než je v souladu s Písmem svatým nutné. Důvěřujte, doufejte a buďte vděční, že je vám nyní dávána Pravda, neboť tak budete schopni se připravit. Vzdávejte vždy díky Bohu za takové milosti, neboť On je tak šlechetný, že čím více budete k Němu volat skrze jeho milovaného Syna, tím více oslabí dopad takových zkoušek.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1144. Poselství Matky Spásy ze dne 4. června 2014 v 14:13 hod.

SVÁTEK MATKY SPÁSY BUDE POSLEDNÍM DNEM, VĚNOVANÝM MNĚ, MATCE BOŽÍ

Mé drahé dítě,

spása může být odkázána mým Synem, Ježíšem Kristem, jen duším, které přijmou jeho božské milosrdenství.

Avšak Medailon spásy je výjimečný dar z nebe, daný světu z velké lásky, kterou má můj Syn ke všem Božím dětem. Skrze moci dané mi z příkazu Věčného Otce, bude tento Medailon zodpovědný za spásu miliard duší. To je učiněno možným proto, že jakmile duše přijme tento Medailon s otevřeným srdcem, způsobí její obrácení.

Moje úloha Spoluvykupitelky byla ustanovena k podpoře mého Syna v jeho velkém plánu všechny sjednotit a přinést jim věčný život. Jako Matce Spásy, všechna moc mi daná k rozdrcení hlavy hada způsobí, že jeho moc se rychle zmenší. Proto Zlý pro pohrdání tímto Medailonkem, využije každou napadenou duši k pokřikování sprostot a k boji proti němu. Musíte neustále ignorovat ducha zla a modlit se v příštích letech ke mně, své milované Matce, v tento mimořádný den o zvláštní milosti. Vyhlašuji tento den, 4. červen 2014, svátkem Matky Spásy. V tento den, budete-li se modlit tuto modlitbu, se budu přimlouvat za všechny duše o dar spásy, zejména pro ty, které jsou ve velké duševní temnotě.

Modlitba modlitební kampaně (154):

Modlitba dne svátku Matky Spásy

 • „Ó, Matko Spásy, kladu dnes před tebe, v tento den 4. června, v den svátku Matky Spásy, tyto duše (vyjmenujte je).
 • Prosím, dej mně a všem, kdo tě ctí, drahá Matko, i těm, co rozšiřují Medailon spásy, veškerou ochranu před Zlým a všemi, kdo odmítají milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a všechny dary, které odkazuje lidstvu.
 • Pros za nás, drahá Matko, aby všem duším byl udělen dar věčné spásy. Amen.“

Děti, mějte na paměti, co jsem vám řekla – vždy volejte ke mně, vaší Matce, abych vám přišla na pomoc v časech velké nouze. Budu se za vás vždy přimlouvat, abych vám ve všech časech přinesla pokoj a útěchu ve vaší snaze přiblížit se mému Synu.

Dnešní den, svátek Matky Spásy, bude posledním dnem, věnovaným Mně, Matce Boží. Radujte se, neboť všichni andělé a svatí se v tomto čase spojují kvůli duším, které budou nyní chráněny před Zlým a jejichž osud bude záviset na mém Synu.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1143. Poselství Ježíše ze dne 3. června 2014 v 18:22 hod.

SLÍBIL JSEM SVÉMU OTCI, ŽE PŮJDU PRO KAŽDOU DUŠI, ZA NIŽ JSEM OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT. A TO UDĚLÁM.

Má vroucně milovaná dcero,

mým úmyslem je přivést k obrácení každý národ světa a to rychle. Má láska k vám všem je tak velká, že dokonce i v případech, kde vládne zmatek v srdci těch, kteří Mě neznají, zasáhnu lidstvo dosud neznámými způsoby.

Můj pokoj se dostane každé duši, která vidí světlo Pravdy. Má láska jim přinese klid ducha, jaký duše dosud skutečně nepoznaly. Duch Pravdy bude mým darem světu a lidem, kteří Mě neuznávají. Teprve potom může být člověk otevřen Božímu zásahu, z příkazu mého milovaného Otce, aby mohl obejmout každé své dítě.

Lásku Boha brzy zakusí vyprahlé duše – duše, zůstávající nepoddajně uzavřené vlivu Ducha Svatého. Plamen Ducha Svatého pronikne jejich srdce jako meč a vylije na ně vrozené pochopení toho, jak drahá je každá duše v očích Boha.

Duch Pravdy probudí duše těch, kdo Mě popírají, opovrhují těmi, kdo věří ve Mne a ty, kdo jsou přesvědčeni o své vlastní neporazitelnosti. Dotkne se srdcí nadutých, pyšných, arogantních, stejně jako nevědomých, zatvrzelých hříšníků, majících v srdci nenávist, stejně jako těch prostých. Ani jeden z vás nebude vyloučen z tohoto velkého zázraku. Slíbil jsem svému Otci, že půjdu pro každou duši, za niž jsem obětoval svůj život. A to udělám. K čemu by byla dobrá moje smrt, kdyby to znamenalo, že byť i jen jediný hříšník by nemohl být zachráněn? Přijdu brzy připravit vás všechny na mou spásu. Radujte se, neboť můj čas je blízko.

Jděte, moji milovaní následovníci a zůstaňte v lásce, naději a v očekávání mého velkého milosrdenství. Splním svůj slib každému z vás a vy budete sklízet plody mého království, přijmete-li mé velké vylití lásky s pokorou.

Váš Ježíš

obsah