Jún 2014

Jún 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1147. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 08.06.2014 – 14:45 hod.

Prosím tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za túto misiu

Moje dieťa, mohla by som poprosiť tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za túto misiu? Vaše modlitby sú potrebné kvôli ochrane tohto diela pre všetkými podlými nástrahami a činmi zlého prostredníctvom tých, ktorí mu slúžia a uctievajú ho. Nikdy predtým neboli vaše modlitby tak potrebné, ako v tomto čase. Činnosť zlého proti tejto misii spásy je horlivá a jeho nenávisť rastie. Ak nebudete prosiť Boha, aby oslabil jeho nenávisť a vplyv na ľudstvo, jeho práca zožne úspech a zničí duše, ktorých jediná nádej na spásu je skrze dary, ktoré Boh dáva svojim deťom.

Prosím vás, drahé deti, aby ste sa modlili za všetkých, ktorí zasväcujú svoje životy Božiemu volaniu a tejto misii. Túto modlitbu sa modlite za všetkých Božích prorokov, vizionárov a svätých služobníkov, aby Mu aj naďalej slúžili, zatiaľ čo On napĺňa poslednú zmluvu.

Modlitba modlitebnej kampane (155) „Za ochranu misie spásy„:

  • „Ó, najdrahšia Matka Spásy, počuj naše volanie na ochranu tejto misie spásy a Božích detí. Modlíme sa za tých, ktorí vzdorujú Božej vôli v tomto veľkom okamihu dejín.
  • Prosíme ťa, ochraňuj všetkých, ktorí odpovedajú na tvoje volanie a na slovo Božie za záchranu každého pred nepriateľmi Boha.
  • Prosím, pomôž oslobodiť duše, ktoré padnú za obeť klamu diabla a otvor ich oči pre pravdu.
  • Ó, Matka Spásy, pomôž nám úbohým hriešnikom, aby sme boli hodní dostať milosť vytrvalosti v čase nášho utrpenia v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.
  • Ochraňuj túto misiu pred škodou. Ochraňuj svoje deti pred prenasledovaním.
  • Prikry nás všetkých tvojím najsvätejším plášťom a získaj nám dar zachovať si našu vieru zakaždým, keď čelíme výzve hovoriť pravdu, keď odovzdávame ďalej sväté Božie slovo teraz i po zvyšok našich dní až naveky. Amen.“

Moje milované deti, musíte ponúkať vaše modlitby môjmu Synovi každý deň na ochranu tejto misie pred nenávisťou satana. Ak tak urobíte, budú vám dané všetky požehnania. Vy, ktorí máte možnosť, nechajte, prosím, tak často ako môžete, slúžiť sväté omše za Božiu prorokyňu Máriu Božieho milosrdenstva a za všetkých Božích služobníkov, aby skrze Božie milosrdenstvo boli s Ním naveky zjednotené všetky duše v jeho kráľovstve.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1146. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.06.2014 – 20:00 hod.

Viera duchovenstva bude pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, ktorý kedy chodil po zemi – antikristom

Moja vrúcne milovaná dcéra, duch pravdy, ktorý panuje v mojej Cirkvi na zemi, musí byť zachovaný, živený a udržiavaný mojimi svätými služobníkmi, do ktorých starostlivosti som zveril všetky Božie deti.

Kňazi v mojej Cirkvi budú čoskoro čeliť výzvam, ktoré budú znamenať, že pre mnohých bude veľmi ťažké, aby sa pridŕžali môjho slova. Všetko, čo nie je odo Mňa, im bude predkladané zradcami spomedzi ich radov.

Ako len túžim po tom, aby som im priniesol útechu a ako urobím pre to všetko, čo je v mojej moci, aby som ich duše naplnil ohňom Ducha Svätého. Urobím to, aby zostali bdelí, pokojní a bez pochýb, až budú vyzvaní, aby sa podieľali na učení, ktoré nebude odo Mňa. Ako strážcovia môjho slova musia byť pripravení zostať Mi verní. No budú presviedčaní, aby nasledovali nový výklad môjho slova a to bude viesť k vážnemu omylu. Ak by však privádzali nevinné duše a tých, ktorí sú Mi oddaní, do omylu a k páchaniu bohorúhačstva, budú vinní z prijatia doktrín pekla. Preto spoznajú, aké to je pocítiť hnev môjho Otca.

Kňazi, ktorí sú moji, si budú musieť obnoviť svoje sľuby lásky, pomoci blížnym a mravnej bezúhonnosti, pokiaľ majú zostať v stave milosti, aby Mi slúžili spôsobom, akým sa zaviazali konať v mojom mene. Žiaľ sila zla, ktorá sa voči nim presadí, bude taká, že pre mnohých bude príliš ťažké, aby odolali tlaku, ktorý bude na nich vyvíjaný. Iní prijmú novú doktrínu a stanú sa súčasťou nového svetového kňazstva, ktoré bude už čoskoro vyhlásené a v ktorom už viac nebudú slúžiť Trojjedinému Bohu. Potom privedú mnohé duše k odpadlíctvu. Len niektorí Mi zostanú verní a budú prinášať útechu kresťanom, ktorí sa nikdy neodchýlia od pravdy. Tí, ktorí Ma zradia, sa sami stanú obeťami antikrista a jeho armády, ktorá ich bude prenasledovať spôsobmi, ktoré spôsobia, že v prípade, že sa nespolčia so šelmou, budú odvrhnutí ako zločinci a obvinení z trestných činov podobných zradcovstvu.

Verní si budú navzájom poskytovať útechu a vďaka mojej milosti obdržia od Boha dary, potrebné k ich ochrane pred prenasledovaním, vrátane pečate živého Boha, ktorá im umožní prekonať odpor, ktorému budú čeliť, keď bude s kresťanstvom krute zaobchádzané. Tí, ktorí sú za Mňa a vo Mne, pocítia veľkú odvahu vo svojich srdciach, pretože budú schopní rozlíšiť ducha pravdy od ducha zla. A počas tohto celého obdobia bude viera duchovenstva pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, ktorý kedy chodil po zemi – antikristom. Zvedie ich a vtiahne do veľkej siete klamu a beznádeje. Jeho vplyv, ktorý nad nimi bude mať, bude ako veľká temnota, ktorá na nich zostúpi a uhasí svetlo ich duší a potom mnohí z nich zapredajú svoje duše satanovi.

Všetky tieto udalosti vyznievajú tak, ako keby sa mali udiať za veľkého hluku, akoby dunenia hromu, ale to nebude spôsob, akým bude šelma konať. Nie, na jej misiu sa bude pozerať ako na veľkú evanjelizáciu sveta, ktorá sa prejaví mnohorakými spôsobmi. Bude sa javiť takou príťažlivou, že to nebudú len vysvätení služobníci – Božie svetlá, vyvolené na to, aby jeho ľud na zemi priviedli do sviatosti – ktorí padnú za obeť klamu. Nepriatelia Boha prijmú tiež nové evanjelizačné hnutie, ktoré bude ohlasované po etapách a bez veľkej publicity, pretože by to iba vyvolalo príliš veľa otázok.

Budú zavedené nové zákony, ktoré budú pôsobiť dojmom, že zlepšujú životy chudobných vo svete. Potom dôjde k zjednocovaniu krajín cez ich bankovníctva, podnikateľské aktivity, vytvárania spojeneckých vzťahov sťaby partnerstiev pre prípad budúcich vojenských konfliktov, cez politické zoskupenia a nakoniec aj cez náboženstvá. Boli už pre to podniknuté kroky a plán bol veľmi podrobne koordinovaný po vyše sedem rokov.

Jediné, o čo vás prosím, je, aby ste zostali bdelí a modlili sa za všetkých mojich kňazov, aby si udržali milosti, ktorými ich obdarovávam, aby Mi slúžili a mohli si zachovať pravú vieru.

Jedine pravda je večná.

Jedine pravda môjho slova udrží život – život duše rovnako ako život tejto zeme.

Lži, vydávané za pravdu, pochádzajú od satana, ktorý je naveky zatratený. Tí, ktorí ho nasledujú, prispôsobujú sa jeho spôsobom a stávajú sa jeho služobníkmi, sa vnoria do temnoty a vystavia sa hroznému nebezpečenstvu.

Jedine pravda vás zachráni. Ja som pravda. Nasledujte iba Mňa, pretože nič iné vám nedokáže priniesť lásku, pokoj, večnú radosť a šťastie. Jedine nasledovaním Mňa a môjho svätého slova – ako som ho dal svetu, kde nebolo zmenené – môžete byť zachránení.

Váš Ježíš

obsah

1145. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 06.06.2014 – 23:15 hod.

Číslica jeden sa v novej knihe bude používať ako symbol

Moje drahé dieťa, nepriatelia môjho Syna už čoskoro predstavia svetu bezbožnú knihu, ktorej obal v červenej a čiernej bude v sebe zahŕňať číslicu jeden spolu s hlavou capa, ukrývajúcou sa v jej dizajne.

Vy, ktorí sa nepoučíte: Táto kniha bude vyhlásená za dôležitú publikáciu, ktorá má zjednotiť svet. Bude považovaná za najvýznamnejší zdroj na dosiahnutie celosvetovej jednoty a všetci, ktorí ju budú čítať, budú nabádaní k tomu, aby si osvojili nový spôsob myslenia, nový druh sebadôvery, náklonnosti k sebe samému, aby sa ako jeden mohli spojiť so všetkými ostatnými, ktorí nasledujú túto cestu oslavovania samého seba. Táto kniha sa stane súhrnom poučiek na zjednotenie všetkých národov, všetkých náboženstiev, všetkých politík, všetkých pravidiel a ekonomických foriem. Bude použitá na vytvorenie novej jednotnej svetovej spoločnosti, zbavenej náboženstiev, ktoré uctievajú môjho Syna Ježiša Krista. Stane sa súčasťou školských osnov a všetky vlády budú vyzvané, aby jej filozofiu implementovali do príslušných častí ústav svojich krajín.

Číslica jeden sa v novej knihe bude používať ako symbol a ľudia budú nosiť odznaky, aby verejne dali najavo svoju oddanosť tejto jednotnej svetovej aliancii. Všetko bude pripravené, takže vtedy, keď vystúpi antikrist, bude zjavné, že kniha v jeho diktatúre zohráva úlohu. Kniha bude schvaľovať každé falošné učenie, každú lož v očiach Boha, nepravdu a nebezpečnú filozofiu, ktorá uvedie všetkých, ktorí prijímajú jej obsah, do vážneho omylu. Kvôli nej bude u ľudí oslabená schopnosť rozlíšiť dobro od zla. Ich vnímanie morálky bude spochybnené a pohanstvo, zamaskované za náboženstvo, ktoré víta všetkých, bude rafinovane zakomponované do každého odstavca.

Veľa ľudí si bude chcieť kúpiť túto knihu, pretože ju vyhlásia za úžasný prelom vo svete politiky. Stane sa knihou, podporujúcou formu komunizmu, no bude sa považovať za niečo, čo má výnimočnú duchovnosť, ktorá sa dotkne sŕdc mnohých ľudí. Bude predstavovať všetko to, čo je v protiklade k pravému Božiemu Slovu. Bude to kniha, ktorá si vytýči za cieľ evanjelizovať svet vo viere dôležitosti humanizmu. Bude oslavovať ľudstvo, ľudskú inteligenciu, ľudský pokrok, veľké vedecké výdobytky a dôležitosť mať kontrolu nad všetkými krajinami rovnakým spôsobom.

Všetko je naplánované s cieľom zabezpečiť, aby bol antikrist uvítaný uprostred veľkých osláv. No nedajte sa pomýliť, pretože táto kniha bude dielom toho, ktorý sa sám prehlási za kráľa sveta. A vo všetkých národoch zavládne nadšenie z nového sveta, nového začiatku a nového vodcu. Časom ho spolu s jeho knihou bludov bude vítať aj Cirkev môjho Syna. A keď sa posadí na trón v novom chráme, všetci sa k nemu budú správať ako ku Kristovi. Krátko na to nechá svet uviesť do omylu, že on je mojim Synom Ježišom Kristom.

Bude to čas mnohých sĺz – sĺz, ktoré sa budú vylievať z neba kvôli klamu, ktorému padne za obeť tak veľa ľudí. Všetky tieto prípravy sa už začali, a tak sa aj Boh pripravuje, aby bojoval za tých, ktorí sa dostanú pod vplyv antikrista. Dobre sa pripravte, drahé deti, pretože budete potrebovať každú pomoc z neba, aby vám bola oporou počas nadchádzajúcich časov.

Kráčajte s nádejou vpred, pretože toto obdobie bude krátke, lebo Boh nedovolí šelme panovať dlhšie, ako je podľa Svätého Písma nutné. Dôverujte, dúfajte a buďte vďační za pravdu, ktorú teraz dostávate, pretože vďaka nej sa budete môcť pripraviť. Vždy vzdávajte Bohu vďaky za takéto milosti, lebo On je taký veľkodušný, že oslabí dopad týchto skúšok do tej miery, akou budete na Neho volať prostredníctvom jeho milovaného Syna.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1144. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 04.06.2014 – 14:13 hod.

Sviatok Matky Spásy bude posledným dňom, zasväteným mne, Božej Matke

Moje drahé dieťa, spása môže byť mojím Synom, Ježišom Kristom, poskytnutá len dušiam, ktoré prijmú jeho milosrdenstvo.

No Medailón spásy je mimoriadnym darom z neba, daný svetu kvôli veľkej láske, ktorú má môj Syn ku všetkým Božím deťom. Skrze moc, ktorú som dostala na príkaz môjho Večného Otca, bude tento Medailón zodpovedný za spásu miliárd duší. Je to možné preto, lebo ak duša prijme tento Medailón s otvoreným srdcom, spôsobí to jej obrátenie.

Bola mi určená moja úloha ako Spoluvykupiteľky v podpore môjho Syna v jeho veľkolepom pláne zjednotiť všetkých a priniesť im večný život. Ako Matka Spásy som dostala všetku moc, aby som rozdrvila hlavu hada, čo znamená, že jeho moc sa rýchlo zmenší. To je dôvod, prečo zlý opovrhuje touto medailou a prečo zneužije každú dušu, ktorú zamoril, aby ju s pokrikom znevažovala a proti nej bojovala. Musíte ignorovať ducha zla v každom čase a modliť sa ku mne, vašej milovanej Matke, v tento výnimočný deň počas nasledujúcich rokov za zvláštne milosti. Vyhlasujem tento deň, 4. jún 2014, za sviatok Matky Spásy. Ak sa v tento deň budete modliť túto modlitbu, budem orodovať za všetky duše za dar ich Spásy, predovšetkým za tých, ktorých duše sú vo veľkej duchovnej temnote.

Modlitba Modlitbovej kampane (154) „V deň sviatku Matky Spásy„:

  • „Ó, Matka Spásy, dnes, v tento deň 4. júna, v deň sviatku Matky Spásy, kladiem pred teba tieto duše (tu ich vymenujte).
  • Prosím ťa, poskytni mne a všetkým, ktorí ťa, drahá Matka, uctievajú a ktorí šíria Medailón Spásy, všetku ochranu od zlého a od všetkých, ktorí odmietajú milosrdenstvo tvojho milovaného Syna Ježiša Krista ako aj všetky dary, ktoré On odkazuje ľudstvu.
  • Oroduj za nás, drahá Matka, aby bol všetkým dušiam udelený dar večnej spásy. Amen.“

Deti, pamätajte na to, čo som vám povedala; vždy volajte na mňa, vašu Matku, aby som vám prišla na pomoc v časoch veľkej núdze. Vždy sa budem za vás prihovárať, aby som vám vo vašej snahe priblížiť sa môjmu Synovi priniesla vo všetkých časoch pokoj a útechu.

Dnešný deň, sviatok Matky Spásy, bude posledným dňom, zasväteným mne, Božej Matke. Radujte sa, pretože v tomto čase sa spájajú všetci anjeli a svätí kvôli dušiam, ktoré teraz budú ochraňované od zlého a ktorých osud bude odteraz spočívať v rukách môjho Syna.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1143. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.06.2014 – 18:22 hod.

Sľúbil som svojmu Otcovi, že pôjdem za každou dušou, za ktorú som obetoval svoj život – a to urobím

Moja vrúcne milovaná dcéra, mám v úmysle dosiahnuť obrátenie vo svete v každom národe a urobiť to rýchlo. Moja láska k vám všetkým je taká veľká, že dokonca aj v prípadoch, kde v srdciach tých, ktorí ma nepoznajú, prevláda zmätok, zasiahnem spôsobmi, ktoré sú ľudstvu doposiaľ neznáme.

Môj pokoj bude daný každej duši, ktorá vidí svetlo pravdy. Moja láska im prinesie pokoj ducha, ktorý takéto duše nikdy naozajstne nepoznali. Duch pravdy bude mojím darom svetu a ľudstvu, ktoré Ma neuznáva. Len potom môže byť človek otvorený Božiemu zásahu, o ktorom rozhoduje môj milovaný Otec, aby mohol objať každé svoje dieťa.

Už čoskoro sa na vyprahnutých dušiach – dušiach, ktoré zostávajú zatvrdilo uzatvorené voči Duchu Svätému – prejaví Božia láska. Ich srdcia prenikne plameň Ducha Svätého sťaby meč a vyleje na nich im vrodené poznanie o tom, aká je v Božích očiach drahá každá duša.

Duch pravdy prebudí duše tých, ktorí ma popierajú – a ktorí tých, ktorí vo Mňa veria, častujú výsmechom a posmeškami – ako aj tých, ktorí sú presvedčení o svojej vlastnej nepremožiteľnosti. Dotkne sa sŕdc namyslených, pyšných, arogantných ako aj nevedomých zatvrdilých hriešnikov, ktorí majú v srdciach nenávisť a rovnako tak aj tých, ktorí sú prostí. Ani jeden z vás nebude vylúčený z tohto veľkého zázraku. Sľúbil som svojmu Otcovi, že pôjdem za každou dušou, za ktorú som obetoval svoj život. A to urobím. Pretože načo by bola dobrá moja smrť, keby neznamenala, že by nemohol byť zachránený čo i len jeden hriešnik? Čoskoro prídem, aby som vás všetkých pripravil na moju Spásu. Radujte sa, pretože môj čas je blízko.

Choďte, moji milovaní nasledovníci a vytrvajte v láske, nádeji a očakávaní môjho veľkého milosrdenstva. Ja splním každému z vás môj prísľub a vy získate podiel na zásluhách môjho kráľovstva, pokiaľ pokorne prijmete moje veľké vyliatie lásky.

Váš Ježiš

obsah