November 2014

November 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1276. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 23.11.2014 – 18:20 hod.

ZLÝ DUCH JEZÁBEL UROBÍ VŠETKO MOŽNÉ PRE TO, ABY AKÝMKOĽVEK
MYSLITEĽNÝM SPÔSOBOM ZAMORIL MOJU CIRKEV NA ZEMI

Moja vrúcne milovaná dcéra,

zlý duch Jezábel naplánoval veľký útok proti mojej misii na záchranu duší.

Táto zradkyňa a ničiteľka Božích prorokov sa usadila na zemi ako Božia učiteľka a prejavila sa medzi mojim ľudom, aby ho zviedla a odviedla od mojej Cirkvi, v ktorej dôjde k najväčšiemu odpadlíctvu všetkých čias. Bude zodpovedná za páchanie smilstva, ktorého sa dopustí moja Cirkev s kniežatami tohto sveta, čo povedie k spojenectvu, ktoré sa Bohu protiví a je ohavnosťou v jeho očiach.

Jezábel, prítomná rovnako v srdciach mužov i žien, je jedným z najhorších, najinteligentnejších a najrafinovanejších démonov v Satanovej hierarchii a pracuje mnohými spôsobmi, aby zviedla môj ľud. Pôsobí cez jednu skupinu, ktorá o sebe tvrdí, že je moja, ktorá je však spriahnutá so satanským kultom. Poznajúc dobre teológiu, tento démonický duch používa rozličné jazyky na komunikáciu s touto skupinou a je príčinou veľkého zmätku, bolesti a roztržky medzi tými, ktorí prijali môj kalich. Títo samozvaní znalci môjho slova nepochádzajú odo Mňa. A hoci je ich nenávisť, ktorú ako nečistotu chrlia zo svojich úst, očividná, existujú iné spôsoby, ktorými sa pokúsia škodiť mojej poslednej misii.

Tento Boží nepriateľ sa dá rozpoznať podľa neutíchajúcich snáh vyhlásiť svojich nasledovníkov za Božích prorokov. Mnohí z nich vystúpia do popredia a budú vyhlasovať, že Ja, Ježiš Kristus, cez nich hovorím. Jezábel bude prekvitať a šíriť lži, keď svojim zlovestným a povýšeneckým duchom posadne samozvaných prorokov, ktorí sa potom budú snažiť využiť túto misiu na to, aby svojim hlasom dodali znak hodnovernosti.

Zlý duch Jezábel urobí všetko možné pre to, aby akýmkoľvek mysliteľným spôsobom zamoril moju Cirkev na zemi. Vďaka svojmu vplyvu odo Mňa odvedie veľa dobrých duší v mojej Cirkvi a spochybní Božie slovo. Bude pôsobiť medzi mužmi a ženami, využívajúc kúzla a čarodejníctvo, aby vyvolal dojem zázrakov. Toto je len môj ďalší protivník, ktorý sa pod vplyvom démona Bála pokúsi škodiť pravým Božím vizionárom a prorokom v konečnej bitke o duše.

Dávajte si pozor na tých, ktorí sa hrdia svojimi teologickými znalosťami a ktorí sa opovažujú tvrdiť, že prichádzajú odo Mňa, zatiaľčo všetko, čo vravia, pramení zo žiarlivosti a veľkej nenávisti k Božím prorokom. Takéto zamorené duše sa vás budú snažiť ovládať a zastrašovať každého, kto sa im postaví na odpor. Ak budete pokračovať v nasledovaní mojej poslednej misie na zemi na záchranu duší, urobia všetko, čo budú môcť, aby vás rozdrvili.

Tí, ktorí sú ovplyvnení duchom Jezábel, budú neúnavní v tom, aby Ma napádali. Tento zlovestný duch využije vďaka slabým dušiam, ktorých sa zmocní, démonické prostriedky, aby hanobil, ponižoval a podnecoval nenávisť voči tým, ktorí Ma nasledujú. Odíďte, ak prídete do styku s týmito zamorenými dušami. Nepodceňujte ich, pretože pod vplyvom Jezábel sa budú snažiť spôsobiť nepredstaviteľnú ujmu tým, ktorí sa s nimi zapletú.

Naučte sa rozpoznať zlovestného ducha Jezábel, pretože cez tých, ktorých posadne, bude o Mne hovoriť s veľkou autoritou. Budú sa vyjadrovať s dôkladnou znalosťou svätých sviatostí a použijú úryvky zo svätej Biblie, no len preto, aby ich prekrúteným citovaním znevážili moje slovo. Budete svedkami, ako Jezábel so škodoradostným potešením bude útočiť na túto misiu. Jej verní nasledovníci budú neústupčiví, despotickí, plní pýchy a hlboko oddaní tomuto môjmu nepriateľovi, ktorý sa vďaka svojmu veľkému vplyvu zmocnil ich duší. Nikdy sa nesmiete vystavovať pôsobeniu ducha Jezábel, pretože ak to urobíte, zničí vás rovnako ako to urobila s tými, ktorí jej patria.

Dávajte si pozor na každého, kto vystúpi a povie, že som ho poslal, aby pomáhal šíriť moje slovo. Vedzte, že som nepovolal ani jedného proroka, aby ohlasoval moje slovo svetu od chvíle, keď sa táto misia začala. No títo falošní proroci budú húfne prichádzať snažiac sa predčiť jeden druhého. Potom sa budú snažiť zneužiť túto misiu na získanie podpory, aby mohli šíriť nepravdy. Všetci, ktorí by mohli podľahnúť zlému duchu Jezábel a reagovať akýmkoľvek spôsobom na tohto ducha, zakrátko zistia, že všetka ich láska ku Mne sa razom vytratí. Vystavíte veľkému nebezpečenstvu svoje duše, ak podľahnete lžiam Jezábel, vyslanej z útrob priepasti, aby v týchto časoch zničila moju Cirkev a mojich prorokov.

Váš Ježiš

obsah

1266. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.11.2014 – 23:45 hod.

VÁŠ ŽIVOT NA ZEMI JE SKÚŠKOU VAŠEJ LÁSKY KU MNE

Moja vrúcne milovaná dcéra,

je len ľudskou prirodzenosťou mať strach z neznámeho a preto sa ľudia obávajú smrti. V mysliach ľudí je smrť jednou z najobávanejších vecí, pretože mnohí sú slepí voči môjmu prísľubu večného života. Keby uvideli moje nádherné kráľovstvo, smrť by potom nemala nad nimi moc.

V mojom kráľovstve uvítam všetky duše. Nemám vyhradené miesto len pre svätých a vyvolených, aj keď pre nich je vyčlenené mimoriadne miesto v mojom kráľovstve. Uvítam všetkých hriešnikov, vrátane tých, ktorí sa dopustili strašných hriechov, pretože som nadovšetko Bohom nesmiernej lásky. Privítam každého, kto na Mňa bude kajúcne a s výčitkami svedomia volať. Keď sa to stane ešte pred tým, než nastane okamih smrti, budem každú dušu vítať a vezmem ju do svojho náručia.

Jediná prekážka medzi dušou človeka a mojim kráľovstvom je hriech pýchy. A hoci sa pyšný človek môže hanbiť za svoj hriech, vždy sa ho bude nejakým spôsobom snažiť ospravedlniť. Hovorím teraz k nemu: Dve zlá nenapravia zlý čin. Pyšný človek premrhá príliš veľa času tým, že uvažuje, či potrebuje alebo nepotrebuje moju spásu. Lenže smrť môže prísť v jedinom okamihu a v čase, keď je najmenej očakávaná. Človek bez pýchy sa predo Mnou skloní a bude Ma prosiť, aby som mu odpustil a bude povýšený.

Nebojte sa smrti, pretože je bránou, ktorá vás vovedie do môjho kráľovstva. Jediné, o čo vás prosím, je, aby ste sa pripravili na tento deň žitím života tak, ako som vás to učil. Nežiadam od vás, aby ste sa zriekli vašich každodenných povinností. Máte voči iným záväzky; nikdy nesmiete mať pocit, že sa musíte vyčleniť od vašich milovaných, keď Ma nasledujete. Želám si, aby ste milovali vaše rodiny a vašich priateľov a venovali im svoj čas, ktorý potrebujú, aby sa otvorene prejavila vaša vzájomná láska. Milujte každého tak, ako Ja milujem vás. Robte to spôsobom, akým sa správate k ľuďom; ako trávite čas, žijúc v harmónii s ostatnými; ako o nich hovoríte iným a ako pomáhate tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Váš život na zemi je skúškou vašej lásky ku Mne. Vašu lásku ku Mne Mi preukazujete láskou, ktorú prejavujete voči ostatným, vrátane tých, ktorí vás preklínajú.

Je dôležité, aby ste sa so Mnou neustále zhovárali, každý deň, hoci len niekoľko minút. Počas týchto okamihov vás požehnávam. Prosím, nedovoľte, aby vás strach z nového sveta, ktorý prichádza, primäl opustiť tých, ktorí sú vám blízki. Musíte sa zamerať na Mňa a keď tak urobíte, nájdete pokoj. Tento dar pokoja musíte potom preniesť na vašich milovaných. Uvedomte si však, že budete trpieť a zakúšať nenávisť od ostatných kvôli vašej láske ku Mne. Aby ste sa povzniesli nad túto nenávisť, musíte na ňu odpovedať jedine láskou. Zakaždým.

Prinášam vám oslobodenie z pút smrti a tá nebude mať nad vami moc. Vďaka môjmu vzkrieseniu budete opäť uzdravení v mojom novom kráľovstve v dokonalom tele i duši. Čoho sa máte obávať, keď vám prinášam tento dar večného života?

Váš milovaný Ježíš

obsah

1265. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.11.2014 – 15:20 hod.

VĎAKA TEJTO MISII ZACHRÁNIM PÄŤ MILIÁRD DUŠÍ

Moja vrúcne milovaná dcéra,

všetko, čo som kedy chcel dosiahnuť, bola záchrana duší Božích detí. Všetko, po čom môj Večný Otec túžil, bolo, aby Ho jeho deti milovali rovnako, ako On miluje ich.

A hoci jeho prvorodený (Adam – pozn. prekl.) odmietol jeho lásku, uzákonil môj milovaný Otec svojich Desatoro, aby ľuďom umožnil žiť podľa jeho zásad. Vždy musí byť snahou človeka slúžiť svojmu Pánovi a aby tak urobil, musí voči svojim bratom a sestrám prejavovať lásku. Zachová Mu vernosť a bude mu bližšie, ak sa bude riadiť jeho Božími zákonmi. Ale tým, že človek odmieta Desatoro, vytvára veľký odstup medzi sebou a Bohom.

Moja posledná misia, ktorá má priniesť človeku ovocie jeho spásy, sa spája s mnohými darmi. Želám si, aby sa odo dnes a každým dňom každý z vás odteraz modlil modlitbu (33) modlitbovej kampane a mal blízko seba kópiu Pečate živého Boha. Mnohí ľudia, ktorí o tejto misii nemusia vedieť, môžu takisto získať ochranu pečate, ak sa za nich budete modliť túto modlitbu.

Všetky Božie deti, ktoré majú pečať živého Boha, budú imúnne voči ťažkostiam, ktoré nastanú, keď sa rozmôže veľké súženie. Prosím vás, urobte tak ešte dnes, pretože Ja vám dávam prísľub veľkej ochrany pred prenasledovateľmi kresťanskej viery a pred otrasmi, ktoré budú viditeľné vo všetkých kútoch sveta. Prosím, nedovoľte, aby akýkoľvek strach sužoval vaše srdcia. A pretože si želám, aby skrze moje milosrdenstvo bol zachránený celý svet, dávam teraz prehlásenie, že vďaka tejto misii zachránim päť miliárd duší. Prehlasujem, že je to jedno z najväčších milosrdenstiev, aké som kedy dal Božím deťom v dejinách sveta.

Vedzte tiež, že skrátim utrpenie, ktoré na ľudstvo uvalí šelma, také nesmierne je moje milosrdenstvo. Ale najskôr budete svedkami Božieho trestu, pretože bol predpovedaný a je nevyhnutnou súčasťou konečnej očisty ľudstva.

Dôverujte Mi. Pozdvihnite svoje srdcia a nikdy sa nebojte zla a bezbožnosti, ktoré čoskoro uvidíte. Dovoľte, aby sa vaše duše naplnili radosťou, ak vo Mňa veríte. Zachránim všetkých, za ktorých budete prosiť, aby som im preukázal svoje milosrdenstvo, ak sa budete za nich modliť moju modlitbovú kampaň. Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je večný hriech rúhania sa voči Duchu Svätému.

Dnešný deň je dňom, v ktorom dávam slávnostný prísľub, že prinesiem ľudstvu lásku, pokoj a radosť môjho kráľovstva tým, že zachránim päť miliárd duší.

Všetkých vás milujem a starám sa o vás. Nie je nič, čo by som pre vás neurobil, ak je to Božia vôľa. Jediné, čo pre to musíte urobiť, je, že Ma budete o to prosiť.

Váš Ježíš

obsah

1264. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 08.11.2014 – 17:05 hod.

KNIHA PRAVDY JE OBSIAHNUTÁ VO VEREJNOM ZJAVENÍ

Moje drahé dieťa,

dnes je výnimočný deň, pretože nebo oslavuje výročie môjho prvého posolstva, ktoré si dostala ako Boží posol. Prichádzam dnes, aby som vám priniesla správu, že vďaka tejto misii sa obrátia mnohé milióny ľudí.

Dala som svetu Mesiáša ako vyvolená, pokorná služobnica Pána. Dostala som veľmi výnimočnú úlohu v jeho pláne na záchranu všetkých jeho detí a dnes v mojej úlohe Matky Spásy volám na všetky jeho deti.

Nikdy nesmiete odmietnuť snahy Boha priniesť vám pravdu. On, môj Večný Otec, miluje každého a táto misia bola predpovedaná. On prináša svetu tajomstvá obsiahnuté v proroctvách daných Danielovi a tiež jeho vyvolenému učeníkovi Jánovi Evanjelistovi. Kniha Pravdy je obsiahnutá vo verejnom zjavení a je dôležité, aby ste neodmietali túto svätú Knihu.

Vďaka týmto posolstvám sa už obrátilo veľa ľudí a je to zásluhou tejto misie, že veľkému počtu ľudí bude preukázané Božie milosrdenstvo. Neodmietajte jeho šľachetnosť, pretože jeho najväčšou túžbou je priviesť celý ľudský rod do prichádzajúceho nového sveta.

Keď bol môj Syn vzkriesený z mŕtvych, to bolo posolstvo pre celý svet. Tak, ako môj Syn, budú vzkriesení aj tí, ktorí Mu zostávajú verní, s telom i dušou v posledný deň. Nikto, kto prosí o jeho milosrdenstvo, nebude ponechaný napospas. Žiaľ tí, ktorí Bohu vzdorujú pre svoju tvrdohlavosť a nenávisť, môžu byť prekážkou v jeho snahe zjednotiť všetky svoje deti.

Buďte vďační za Božie milosrdenstvo. Buďte vďační za modlitby modlitbovej kampane, pretože so sebou prinášajú veľké požehnanie. Prosím dovoľte mne, vašej milovanej Matke, aby som vaše srdcia naplnila radosťou. Musíte dovoliť, aby pocit šťastia, ktorý môže prísť len ako dar od Boha, zaplavil vaše duše v poznaní toho, čo má prísť. Môj Syn príde už čoskoro, aby si vyžiadal späť svoje kráľovstvo, ktoré patrí Jemu. Keď sa z tlejúceho popola vynorí Nové kráľovstvo, prinesie každému z vás nesmiernu radosť a šťastie. Pretože potom sa navrátite domov, do vítajúceho náručia kráľa, Mesiáša, ktorý pre vašu spásu priniesol nesmiernu obetu.

Prosím, prijmite tento veľký dar. Nedovoľte dušiam, ktorých srdcia blčia nenávisťou, aby vás odviedli od pravdy. Bez pravdy nemôže byť života.

Choďte, moje drahé deti, a proste ma, aby som vás vždy chránila, pretože mojim poslaním je sprevádzať vás na ťažkej ceste k trónu môjho predrahého Syna Ježiša Krista.

Vaša Matka
Matka Spásy

obsah

1263. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.11.2014 – 17:40 hod.

TÍ, KTORÍ SA DOMNIEVAJÚ, ŽE BOH NEPOTRESTÁ ZLÝCH, HO NEPOZNAJÚ

Moja vrúcne milovaná dcéra,

nadišiel čas, aby môj Večný Otec zotrel z povrchu zeme poškvrnu, ktorá vrhá temnotu na ľudské duše. On potrestá duše zlých a vezme do svojho svätého náručia tých, ktorí zachovávajú pravé Božie slovo. Jeho anjeli vyrazia vpred ako mocný príval búrky a silnými kosami vytnú od koreňov chorobu, ktorá pustoší ľudské duše, aby sa svet mohol stať znovu čistým.

Bojte sa hnevu Boha, pretože ak je dohnaný do takéhoto hnevu, budú sa ľudia triasť od strachu. Tí, ktorí veria, že Boh netrestá zlých, Ho nepoznajú. Ich hlasy, hlučné a povýšenecké, ktoré zaplavujú zem nepravdami a tí, ktorí sami seba považujú za hodných veľkej priazne v očiach môjho Otca, ktorí však preklínajú pokorných v mojom ľude, budú vytrhnutí z povrchu zeme a budú čeliť najväčšiemu trestu, aký kedy postihol ľudstvo od veľkej potopy.

Boží anjeli zostúpia a kosou v pravej ruke oddelia zrno od pliev. Budú umlčaní tí, ktorí Boha preklínajú, stíchnu tí, ktorí Syna človeka poškvrňujú, stratení a zmätení budú blúdiť tí, ktorí znesväcujú jeho Telo prv, než budú uvrhnutí do pustatiny.

Božia láska nebola opätovaná a jeho milosrdenstvo už bolo odmietnuté. Nevďačné duše, ktorých oči sú pevne upriamené na svoje vlastné potešenia a ich odhodlanie konať v priamom rozpore s vôľou Pána, pocítia bolesť Božieho trestu. Dopadne ako záľaha bleskov, ako údery ničivej búrky, ako mohutné otrasy zeme, ktoré pocítia v každej časti sveta.

Tí, ktorí poznajú pravdu, nebudú mať strach, pretože budú ochotnými svedkami prisľúbení o príchode Veľkého súženia, napísaných vo Svätom písme. Tí, ktorí vylúčili Boha zo svojho života tak, ako keby si odťali končatinu svojho vlastného tela – si neuvedomia následky preklínania Boha, kým už nebude príliš neskoro.

Vy, ktorí ste Ma zradili, budete najviac trpieť. Vy, ktorí ste na iných hádzali kamene v mylnej viere, že Ma zastupujete, nebudete mať nikoho, na koho by ste sa obrátili. Pretože kamkoľvek sa budete pokúšať skryť, budete nájdení nahí a bez čohokoľvek, čím by ste zakryli vašu hanbu. Hovorím vám to, lebo trpezlivosť môjho Otca je vyčerpaná a na bitevnom poli sa objavia dve armády – tí, ktorí sú za Mňa a tí, ktorí sú proti Mne.

Modlite sa za dar Božieho milosrdenstva. A vy, ktorí bičujete moje Telo, vedzte toto: Môžete veriť, že Ma možno vyhnať z môjho domu, ale bola by to veľká chyba z vašej strany.

Odíďte odo Mňa, pretože nie ste moji. Vaša zloba bude vašim pádom a svojou oddanosťou Zlému ste sa sami vylúčili z môjho slávneho kráľovstva.

Váš Ježíš

obsah

1262. Posolstvo Boha Otca, prijaté 05.11.2014 – 13:30 hod.

NECH SI JE KAŽDÝ Z VÁS VEDOMÝ MOJEJ SPRAVODLIVOSTI

Moja najdrahšia dcéra,

milujte Ma a vedzte, že Ja milujem a starám sa s láskou o všetky moje deti. No vedzte aj to, že mojej spravodlivosti sa treba obávať. Nech ani jeden z vás nie je ľahostajný voči mojej spravodlivosti, pretože udrie ako strašná búrka a zmietne duše tých, ktorí odmietajú moje milosrdenstvo.

Mnohí nepoznajú môj hnev, ale vedzte toto: Ak človek, ktorý o Mne vie, sa rúha Duchu Svätému, nikdy mu neodpustím. Nič nemôže zmeniť, ani nezmení túto skutočnosť, pretože takýto človek si zvolil svoj vlastný osud, a tu už nie je možné zmierenie. Nech človek, ktorý predstúpi predo Mňa a bude ospravedlňovať odňatie života, vie, že mu odnímem jeho vlastný život. Ak človek zapredá svoju dušu Satanovi, Ja ju nemôžem vziať späť, pretože sa už stáva súčasťou zlého. Keď človek, ktorý hovorí v mene môjho Syna Ježiša Krista, ničí duše tých, ktorí Mi patria, odvrhnem ho naveky. Bojte sa teraz môjho hnevu, pretože potrestám každú dušu, ktorá sa bude vzpierať mojej vôli až do konca.

Nemusíte mať strach z Druhého príchodu môjho Syna, lebo to je dar. Ani sa nemusíte báť žiadneho utrpenia, ktoré môžete pred týmto dňom znášať, pretože to bude trvať len krátko. Strachujte sa len o duše tých, ktorých nemôžem zachrániť a ktorí nemajú žiadnu snahu, aby sa zachránili. Sú to duše, ktoré o mojej existencii vedia, no namiesto Mňa sa rozhodli dať prednosť môjmu nepriateľovi.

Zasiahnem mnohými spôsobmi, aby som zachránil tých, ktorí Ma vôbec nepoznajú. Obnažím duše tých, ktorí vzdorujú každému zákonu, ktorý som ustanovil a budú znášať muky pekla a očistca na tejto zemi. Tým sa očistia a budú Mi vďační za to, že im teraz preukážem toto milosrdenstvo. Je oveľa lepšie pretrpieť to teraz, ako by mali trpieť naveky v spoločenstve so Zlým. Nikdy nesmiete pochybovať o mojich cestách, pretože všetko, čo robím, je pre dobro mojich detí, aby mohli byť so Mnou, žijúc život večnej slávy.

Môj trest, ktorý dopadne na ľudstvo, Ma bolí. Láme Mi srdce, ale je nevyhnutný. Všetka táto bolesť však bude zabudnutá a svetlo zničí temnotu. Temnota už nebude vrhať jej hrozné prekliatie na moje deti. Hovorím vám to preto, lebo ste diablovým podvodom vedení do strašnej temnoty. Keby som vás neinformoval o následkoch, nemali by ste žiadnu budúcnosť v mojom raji.

Ako rýchlo boli zabudnuté všetky spomienky na moje prikázania. Ako rýchlo človek odpadá od milosti, keď sa nedrží môjho slova.

Váš milovaný Otec
Boh Najvyšší

obsah

1261. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.11.2014 – 16:33 hod.

AKONÁHLE DO CIRKVI VSTÚPI ZMÄTOK, SPÔSOBÍ NEZHODY;
VEDZTE, ŽE TO NEPOCHÁDZA OD BOHA

Moja vrúcne milovaná dcéra,

Kniha zjavenia bola otvorená a každá stať po stati je odhaľovaná svetu. Každá cirkev na zemi, uctievajúca Boha, sa vnútorne snaží zachovať si vieru v Boha. Každá cirkev bola zvnútra napadnutá a zhanobená tými, ktorí v nej páchajú ohavné hriechy a potom svoje jednanie vyhlasujú za Božiu vôľu. Ani jedna cirkev, ktorá obhajuje Božiu vôľu, nezostala nedotknutá tam, kde sa uchytila bezbožnosť a kde pravda bude nahradená všemožnými výhovorkami, aby bol popretý Boh v celej jeho sláve.

Len čo do Cirkvi vstúpi zmätok, spôsobí nezhody. Vedzte, že to nepochádza od Boha. Len čo budú zavedené rozličné výklady pravdy, bude cesta, vedúca k môjmu Nebeskému Otcovi, posiata rýchlo sa množiacou burinou. Keď sa to stane, stane sa cesta bahnitou a neschodnou. Cesta do môjho Nebeského kráľovstva bola ľudstvu oznámená. Je to jednoduchá cesta a je zbavená každej prekážky, ak po nej kráčate s dôverou v srdci. Moji nepriatelia sa vždy budú snažiť brániť vám v ceste, a ak budete načúvať ich posmechu, zapodievať sa ich klamstvami a dovolíte pochybnostiam, aby vám zatemnili úsudok, zistíte, že kráčate krivoľakou cestou.

Božie slovo zostáva i dnes také, ako bolo vždy, a Desatoro Božích prikázaní je jasných – nikdy sa nezmenia. Cesta k Bohu znamená pevne sa držať toho, čo On učil. Boh nerobí kompromisy, ani nestrpí akékoľvek ľudské snahy zmeniť pravdu. Ak veríte v Boha, budete sa riadiť jeho prikázaniami, prijmete slovo, ako je obsiahnuté vo svätej Biblii a zotrváte na jedinej pravej ceste do jeho Kráľovstva. Požehnaný je človek, ktorý je spravodlivý, lebo pre svoju oddanosť Bohu dostane kľúče od raja.

Nech by sa vás ktokoľvek snažil prehovárať, aby ste prijali niečo iné ako pravdu, je nedôveryhodný. Dôverujte jedine Bohu, a nikdy nebudete v pokušení odchýliť sa od jeho slova, pretože ak tomuto tlaku podľahnete, budete pre Mňa stratení.

Váš milovaný Ježíš

obsah

1260. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.11.2014 – 23:50 hod.

EUTANÁZIA JE V MOJICH OČIACH OHAVNÝM ČINOM

Moja vrúcne milovaná dcéra,

eutanázia je smrteľný hriech a nemôže byť odpustená. Ten, kto pomáha, zúčastňuje sa alebo rozhoduje vziať život inému z akéhokoľvek dôvodu, pácha v Božích očiach strašný hriech.

Vziať život a potom vyhlasovať, že zámerne plánovaná smrť akejkoľvek osoby je dobrá vec, je jedným z najväčších hriechov zo všetkých. Hriech eutanázie je medzi mnohými, starostlivo naplánovanými činmi proti Bohu, ktoré sú zámerne predkladané svetu v týchto časoch, aby ľudí podnecovali hrešiť proti Bohu. Nedajte sa mýliť, eutanázia je v mojich očiach odporným činom a nesie so sebou vážne následky pre tých, ktorí sa zúčastňujú na tomto skutku.

Je smrteľným hriechom zabiť akúkoľvek dušu, a to zahŕňa duše od okamihu ich počatia až po tie, ktoré žijú svoje posledné mesiace na zemi. Nič nemôže ospravedlniť odňatie ľudského života, ak sa vykonáva v plnom vedomí, že smrť nastane v danom čase. Smrť spôsobená inej žijúcej duši je popretím existencie Boha. Keď tí, ktorí sa dopustili tohto činu, veria v existenciu Boha, potom spáchaním takéhoto činu porušujú piate Božie prikázanie.

V tejto dobe existuje plán na podnecovanie miliónov, aby skrátili život človeka, a to život tela i život duše. Ak sa stanete ochotnými účastníkmi činov, ktoré poškvrňujú posvätnosť ľudského života, nebudete mať život – žiaden večný život – a vy nemôžete byť, ani nebudete spasení.

Váš Ježiš

obsah

1259. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.11.2014 – 17:20 hod.

PRÍDEM V ČASE, KEĎ TO BUDETE NAJMENEJ OČAKÁVAŤ

Moja vrúcne milovaná dcéra,

želám si, aby ste všetci vy, moji drahí nasledovníci, verili všetkému, čo som vás učil a všetkému, čo vám teraz hovorím, pretože všetky moje plány sú v súlade s vôľou môjho Večného Otca. Nikdy nesmiete mať strach z budúcnosti, pretože všetko je v jeho svätých rukách.

Verte a najdete pokoj. Nakoniec sa môj plán uskutoční a každé utrpenie bude premožené a každé zlo odstránené. Je čas prijať pravdu i keď môže naháňať strach. Ak vložíte všetku vašu dôveru do Mňa, odľahčím vám vaše bremeno a moje milosti vás naplnia mojou láskou, ktorá vám prinesie veľkú útechu v týchto strašných časoch.

Prídem v čase, keď to budete najmenej očakávať a až dovtedy sa musíte neprestajne modliť za tých, ktorí Ma nepoznajú, ako aj za tých, ktorí Ma poznajú, ale odmietajú uznať, kto som.

Neprestávam na vás vylievať dar Ducha Utešiteľa, aby som zabezpečil, že neodídete odo Mňa preč. Obdarím každým darom tých, ktorí Ma milujú pokorným a kajúcim srdcom. No moja láska nedosiahne k dušiam tých, ktorí sa Ma rozhodli uctievať podľa svojich vlastných chybných podmienok. Nedotkne sa ani sŕdc nepoddajných duší, ktoré veria, že Ma poznajú, no ich pýcha ich zaslepuje voči pravde, ktorá im bola daná od počiatku.

Pravda pochádza od Boha. Pravda bude žiť až do konca času. Pravda bude už čoskoro odhalená vo svojej plnosti a potom prenikne srdcami tých, ktorí odmietnu moju zasahujúcu ruku. A potom jednotne povstane moja armáda v sláve Boha, aby ohlasovala pravé Božie slovo až do posledného dňa. Budú so sebou privádzať duše pohanov, ktorí spoznajú, že jestvuje len jeden Boh. Nebudú to pohania, ktorí Ma neprijmú. Naopak, budú to duše kresťanov, ktorým bola daná pravda, avšak upadnú do vážneho omylu. To pre tieto kresťanské duše trpím najviac a to pre ne vás prosím, aby ste sa za ne modlili každú hodinu dňa.

Váš milovaný Ježiš

obsah

1258. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 01.11.2014 – 13:35 hod.

NIČ NEMÔŽE VZÍSŤ Z NIČOHO

Moja vrúcne milovaná dcéra,

dávajte si pozor na tých, ktorí popierajú Božstvo môjho Otca. On, a len On, stvoril svet – všetko povstalo z Neho. Nič nemôže vzísť z ničoho. Všetko, čo je a bude, pochádza od môjho Večného Otca.

Slovo nemožno zrušiť a ak by sa tak stalo, nesmiete prijať nič, čo odporuje pravde. Žijete v čase, keď sa budú popierať všetky dôkazy o existencii Boha a všetkého, čo stvoril. Všetko, čo je Mu drahé, bude zničené. Jeho stvorenie bude trhané na kusy tými, ktorí Ho popierajú. Život, ktorý pochádza od Neho, je ničený a pravda, ktorú dal svojim deťom vo svojej svätej Knihe, obsahujúcej Starý a Nový zákon, sa teraz spochybňuje. Čoskoro sa bude veľa z toho, čo hovorí Slovo, považovať za nepravdivé.

Ako málo milujete toho, ktorý je vašim Večným Otcom a ako málo si ceníte svoj vlastný osud, pretože ste si zvolili cestu ktorú ste starostlivo veberali, aby zodpovedala vašej vlastnej arogancii a sebauspokojeniu. Človek, ktorý je posadnutý svojim vlastným intelektom, vedomosťami a namyslenosťou, sa bude stále pokúšať nájsť cestu k Bohu, ale svojim vlastným spôsobom. To ho privedie na scestie a nakoniec bude žiť životom klamstva. Keď budete blúdiť týmto životom hľadajúc zmysel vašej existencie, nikdy ho nenájdete, dokiaľ neprijmete pravdu stvorenia.

Boh, môj Večný Otec, vás stvoril. Až dovtedy, kým to neprijmete, budete naďalej zbožňovať falošných bohov a vaše pohanstvo vás v beznádeji zrazí na kolená. Prišiel čas, že prijmete čokoľvek, čo dokazuje, že môj Otec neexistuje.

Bola vám daná pravda. Prijmite ju. Dovoľte Mi, aby som vás viedol za ruku k môjmu Otcovi, aby som vám mohol priniesť večnú spásu. Čokoľvek iné než pravda vás privedie na cestu do pekla.

Váš Ježiš

obsah