September 2013

September 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

 • 926. Beda kresťanom, ktorí Ma opustili uprednostnením novodobého pohanstva New Age.

 • 925. Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma pokladajú za samozrejmosť.

 • 924. Štyri časti sveta, ktoré mám na mysli, sú štyri veľké mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína.

 • 923. Aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo.

 • 922. Mnohí Ma zradia tým, že prijmú lži.

 • 921. Štyri svetové mocnosti budú vystupovať ako hlavný zdroj, z ktorého budú povstávať vojenské konflikty.

 • 920. Žiaden človek, žiaden kňaz, žiaden biskup, žiaden kardinál, žiaden pápež nemá oprávnenie, aby prepísal Božie slová.

 • 919. Modlite sa túto špeciálnu modlitbu kampane na zasvätenie všetkých vašich blízkych, aby som ich mohol prikryť svojou drahocennou krvou.

 • 918. Pri mojom Druhom príchode budem súdiť každú nažive zostávajúcu osobu na zemi podľa toho, čo urobila pre Božiu slávu.

 • 917. Prichádzam pre vás, aby som vás vzal ku svojmu Otcovi. Prichádzam, aby som splnil jeho Božiu vôľu a zavŕšil zmluvu.

 • 916. Tým z vás, ktorí ste sa nie vlastnou vinou narodili do pohanských rodín, udelím milosť.

 • 915. Moje plány na spásu sveta sú dokončené. Teraz je všetko na svojom mieste.

 • 914. Tieto medailóniky obrátia všetky tie duše, ktoré sú otvorené pre milosrdenstvo môjho Syna, Ježiša Krista.

 • 913. Učenie temnoty – veľké odpadlíctvo od Boha, ktoré bude vychádzať z lona mojej Cirkvi, zostúpi ako veľká hustá hmla.

 • 912. Vy, ktorí značne trpíte a možno ste v živote stratili všetku nádej, vedzte, že ste v mojom srdci.

 • 911. Budete zosmiešňovaní pre neuznanie nového výkladu katolicizmu.

 • 910. Čím viac ste nenávidení, moji nasledovníci, tým viac ste Bohom milovaní.

 • 909. Je čas, kedy musia byť vytvorené skupiny modlitbovej kampane a rozšírené po celom svete.

 • 908. Moje sväté Slovo nemožno meniť alebo upravovať tak, že sa stane niečím iným.

 • 907. Jediná cesta k večnému životu je skrze môjho Syna Ježiša Krista.

 • 906. Bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna.

 • 905. Žiaden z mojich vysvätených služobníkov nemôže nikoho odsúdiť v mojom mene.

 • 904. Každá jednotlivá sviatosť bude zmenená na nepoznanie.

 • 903. Prinášam dary postupne v závislosti na čistote duše.

 • 902. Váš pozemský život je len prchavý okamih vášho celého života. Ste vo vyhnanstve.

 • 901. Neviete, že je Mi v tomto čase vzdialená celá generácia mladých ľudí?

 • 900. Vy, ktorí sa mi teraz posmievate, pretože odmietate moje posolstvá, naozaj veríte tomu, že by som rozdelil svoju Cirkev?

 • 899. Vybral som si dvanásť jednoduchých mužov, nevzdelaných a neznalých Svätého písma, ktorí boli chudobnými rybármi.


________________________________________________________________________________________________________

926. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 22:44 hod.

Beda kresťanom, ktorí Ma opustili uprednostnením novodobého pohanstva New Age

Moja vrúcne milovaná dcéra, každá živá duša má silný inštinkt hľadať Boha vo svojom živote. Tí, ktorí nachádzajú Božiu lásku v jej najčistejšej forme, dostávajú tento dar vďaka ich pokore a prijatiu skutočnosti, že všetka úcta a sláva prináleží Bohu.

Naproti tomu pohania vo svojich snahách o duševný pokoj vyhľadávajú skôr to, čo bolo stvorené pravým Bohom, ako samotného svojho Stvoriteľa. Namiesto toho, aby sa sklonili pred mojim Otcom, Všemohúcim Bohom, Stvoriteľom všetkých vecí, padajú na zem dole tvárou pred falošnými modlami vrátane divov, ktoré On stvoril pre tento svet – zem, slnko, mesiac a hviezdy. Z týchto veľkých divov si robia idoly (modly) a potom nadobúdajú presvedčenie, že tým, že tak konajú, získavajú veľkú silu. To, čo hľadajú, je forma duchovného osvietenia, ktoré, ako dúfajú, im prinesie radosť a pokoj. Mnohí si potom cez meditáciu a jogu otvoria svoju myseľ a dušu a tým umožnia duchu zla, aby im uškodil. Mylne sa domnievajú, že nejaká iná sila, odlišná od tej, ktorá pochádza od Najvyššieho Boha, im dokáže priniesť pokoj, po ktorom túžia.

Už si uvedomte, že existuje len jediný Boh. Akákoľvek iná forma uctievania predstavuje pohanstvo. Nezáleží na tom, čo vravia alebo ako zdôvodňujú svoje konanie, pretože týmto priťahujú satana, aby napádal ich duše a pokiaľ k nim už raz získa prístup, potom on a démoni, ktorých k nim vyšle, nenechajú takéto duše na pokoji. Tieto duše budú trápiť, sýtiť ich klamstvami a privedú ich k viere, že sú niečím obdarené.

Mnohí veria, že môžu liečiť iných takými praktikami ako je reiki, no namiesto toho svojím konaním len zamorujú ostatných, vrátane tých nevinných. Keď pohania monotónne prespevujú, aby si privodili duchovné dary, hovoria, že im to prináša pokoj. A hoci tomu mnohí veria, vedzte, že o krátky čas – len čo zlý duch nájde prístup k ich vedomiu – spôsobí v nich rozrušenie a oni nenájdu žiadnu úľavu. Neustále budú vyhľadávať všakovaké zmyslové pôžitky a jediné, čo za to na oplátku dostanú, bude zatemnenie ich duše.

Pohanstvo prináša hrozný nepokoj a v krajinách, kde pohania vzývajú falošných bohov, si na seba privolávajú hnev môjho Otca. Veľa takýchto duší nechápe, čoho sa tým dopúšťajú, ale spoznáte ich podľa toho, akými spôsobmi skrášľujú svoje telá, pretože sa sami považujú za posvätné nádoby v očiach falošných božstiev, ktoré, ako hovoria, uctievajú. Bude im chýbať láska, pokora a osobná obeta pre blaho iných, pretože vzdávajú hold iba zmyslom. Nechápu, že ich duše sú darom od Boha a že sa ich takto vzdávajú v honbe za dokonalosťou, ktorú nikdy nemôžu dosiahnuť.

Počas Varovania prebudím v týchto dušiach pravdu, aby vedeli, komu patria. Modlite sa, aby prijali moju ruku milosrdenstva. Beda kresťanom, ktorí Ma opustili uprednostnením novodobého pohanstva New Age. Oni sú tí, ktorí nechcú moje milosrdenstvo a radšej sa zapodievajú nezmyslami, pretože to živí ich egá, keď sa domnievajú, že majú moc ovládať duchovné veci. Zatiaľ, čo takýmto spôsobom hľadajú osobnú dokonalosť, sami sa tým úplne odtrhnú od Boha. Toto ich konanie otvára dvere zlému, ktorý ich bude zvádzať a hypnotizovať príťažlivosťou poverčivých sľubov, ktoré povedú k spustošeniu ich duší, v ktorých sa už Božia láska nebude môcť rozvíjať.

Váš Ježiš

obsah

925. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 18:00 hod.

Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma pokladajú za samozrejmosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, aký osamotený sa cítim, keď toľkí, vrátane tých, ktorí sú verní môjmu svätému slovu, trávia tak málo svojho času v mojej spoločnosti. Ako túžim po ich pozornosti, čo i len na okamih počas dňa. Tak veľa je tých, ktorí na Mňa zabudli a v mnohých prípadoch Ma berú ako samozrejmosť. Neviete, že už len tým, že so Mnou hovoríte hoci len krátku chvíľku, vás zahŕňam svojimi milosťami? Tí, ktorí Ma potešujú tým, že sa so Mnou zhovárajú akýmkoľvek, pre nich najjednoduchším spôsobom, získavajú vnútorný pokoj, ktorý nie je možné nájsť nikde inde vo svete.

Vo vašej honbe za potešením, pohodlím a pôžitkárstvom sú vaše návaly uspokojenia len krátkodobé. Nič, vrátane najväčších pokladov sveta, vás nenaplní. Je to vďaka Mne – môjmu veľkému milosrdenstvu – že vám bol daný ten najväčší poklad – dar života, plného nesmiernej nádhery, prekrásneho prostredia, dokonalého krásneho tela a schopnosť pociťovať neustálu lásku, ktorá vás premôže a bude vám poskytovať nesmierne šťastie. Toto je večný život a môj čas, aby som vás preniesol do môjho nového kráľovstva na zemi, je blízko.

Keď so Mnou hovoríte a prosíte Ma, aby som vás pripravil na ten veľký deň, budete pripravení, ale vyžiada si to ešte čas na uskutočnenie zmien, ktoré sa od vás očakávajú pre tento Veľký deň Pána.

Rovnako ako nevesta a ženích, tak aj vy musíte mať pred týmto veľkým, požehnaným dňom všetko na svojom mieste. Musíte už dopredu správne pripraviť vašu rodinu, priateľov a vašich príbuzných. V ten deň, keď prídem dosvedčiť tento nádherný prechod, musíte byť pripravení telom i dušou tak, aby ste sa stali hodnými vstúpiť do Nového raja.

V každom dni, ktorý strávite v zaneprázdnení potrebami iných, si musíte vyčleniť aspoň desať minút na to, aby ste sa kajali zo svojich hriechov. To je veľmi dôležité, pretože vás milujem a ste pre Mňa vítaní. Aby ste mohli so Mnou správne komunikovať, musíte vždy najskôr prísť predo Mňa ako pokorný služobník. Keď si predo Mňa kľakáte alebo sa so Mnou jednoducho rozprávate vo svojom srdci, vždy začnite slovami:

Ježišu odpusť mi, lebo som zhrešil.“

Potom pocítite moju prítomnosť a Ja budem prebývať vo vašej duši. Čím častejšie sa na Mňa budete obracať, tým bližší Mi budete. Čoskoro budem ako váš priateľ, bez ktorého si nedokážete predstaviť váš život. Potom sa na Mňa budete obracať kvôli každej maličkosti a Ja tam vždy budem. Vždy sa postarám o to, aby tí, ktorí trávia čas v mojej spoločnosti, boli obdarení veľkou priazňou a moje požehnanie bude vo vás vytvárať duševný pokoj a pokojnú myseľ. Pamätajte si, že tým, ktorí Ma hľadajú, odpoviem ihneď.

Váš Ježiš

obsah

924. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.09.2013 – 11:18 hod.

Štyri časti sveta, ktoré mám na mysli, sú štyri veľké mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína

Moja vrúcne milovaná dcéra, štyri časti sveta, ktoré mám na mysli, sú štyri veľké svetové mocnosti – USA, Rusko, Európa a Čína. Všetky predpovedané proroctvá sa týkajú týchto mocností, v ktorých bude dochádzať ku všetkým otrasom v náboženských a politických štruktúrach.

Kvôli nepokojom vo svojich krajinách sa Sýria a Egypt stanú katalyzátormi pre väčšiu vojnu, do ktorej budú zaangažované štyri svetové veľmoci. Každá z týchto veľmocí sa zapojí, aby sa vytvoril jednotný režim, ktorý bude použitý na ovládanie a kontrolu globálneho bohatstva a svetovej populácie.

Náboženská vojna bude zohrávať centrálnu úlohu pri tejto kontrole a vymenovaní vodcovia v mojich kresťanských cirkvách budú premožení a zničení v rámci príprav na príchod šelmy, ktorá bude ovládať všetky štyri svetové mocnosti. Žiadnemu zo svetových mocnárov, ktorí sa stavajú proti Božiemu slovu alebo sa snažia zničiť jeho deti, nebude Bohom daná právomoc, aby sa zmocnil tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe života. A aj keď hovorím o kresťanoch a nutnosti toho, aby Mi zachovali vernosť, zahŕňam sem aj Židov, pretože ich ochranca archanjel Michal bude nad nimi bdieť a pomáhať im prekonávať prenasledovanie, ktoré ako vyvolený národ budú takisto musieť znášať.

Bol vytvorený Boží plán a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz pripravujú, aby Mi pomohli v mojej misii zjednotiť všetkých a ochrániť tých, ktorí Ma milujú, pred veľkým podvodom, ktorý bol zosnovaný na oklamanie sveta. Nikdy predtým nebola zloba proti Bohu taká koordinovaná ľudskou rasou, ako je tomu práve dnes. Nikdy predtým nebol smrteľný človek schopný spôsobiť tak veľa utrpenia uchvátením moci, aby ovládol všetko, ako je to v tejto chvíli, prvýkrát v histórii. Veľké prenasledovanie, zamerané proti Božím deťom, ktoré je spôsobené satanom za ochotnej podpory zloby mocichtivých mužov a žien vo vysokých mocenských pozíciách sa odohráva pred vašimi očami. Napriek tomu to mnohí z vás nedokážu vidieť, pretože ste boli oklamaní.

Váš Ježiš

obsah

923. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 23.09.2013 – 13:30 hod.

Matka Spásy kňazom: Aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo

Moje dieťa, mnoho znamení z neba bude vidieť nad strechami kostolov môjho Syna, keď sa uskutočnia konečné zmeny v liturgii slávenia svätej omše. Všetci tí, ktorí majú otvorené oči a bdelé uši, budú svedkami hnevu môjho Syna spôsobom, ktorý nebudú môcť prehliadnuť.

Môj Syn dal sľub, že prejaví svoj hnev, keď Ho vo vnútri jeho Cirkvi na zemi znova ukrižujú znesvätením jeho Tela a Krvi v obete svätej omše. Hromy a blesky, nasledované mohutnými búrkami, budú zrážať ľudí z nôh. Pribudne očividne viac povodní, aby vymietli hriechy človeka, keď ľudia začnú chápať Božie tresty, ktoré budú vyliate na ľudstvo.

Sú otrokmi hriechu – dokonca aj tí, ktorí milujú môjho Syna a zostávajú verní svätej omši – a tak nespozorujú rozdiel, keď bude predstavená ohavnosť. Nezabúdajte, že svätá omša sa slávi na pripomienku smrti môjho Syna a ohlasuje skutočnú prítomnosť môjho Syna. Čoskoro už nebudú uznávať pravdu a nová omša sa stane pohanským obradom. Ten deň ešte len príde a stane sa to rýchlo a neočakávane – tak rázne začne falošný prorok konať. Teraz nadišiel čas na prípravu. Všetci tí vysvätení služobníci, ktorí chcú zostať verní najsvätejšej Eucharistii a chcú zachovávať sväté Božie slovo, sa teraz musia začať pripravovať.

Aby ste zostali verní Cirkvi môjho Syna na zemi, musíte byť pripravení živiť jeho stádo pokrmom života, ktorým je jeho svätá Eucharistia. Je to slávnostná prísaha, ktorú ste dali Ježišovi Kristovi, keď ste povedali, že Mu budete slúžiť a poskytovať jeho Telo a Krv prostredníctvom svätej omše všetkým tým, ktorí hľadajú spásu. Tento sľub musí byť plnený až do posledného dňa.

Nebojte sa časov, ktoré sú pred vami, keď sa Boží nepriatelia pokúsia zneužiť jeho sväté meno, aby ospravedlnili hriech a urobili ho prijateľným pre všetkých, keď bude všetkým odobraté jeho Telo a Krv. To však nezaváži, pokiaľ budete aj naďalej akýmkoľvek pre vás možným spôsobom slúžiť môjmu Synovi.

Choďte v pokoji v nádeji, že vy všetci, ktorí milujete môjho Syna, budete požehnaní darom Ducha Svätého tak, aby ste dokázali rozpoznať pravdu.

Vaša blahoslavená Matka
Matka Spásy

obsah

922. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.09.2013 – 13:45 hod.

Mnohí Ma zradia tým, že prijmú lži

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz porastie v srdciach veriacich moja sila, keď napriek veľkému odpadlíctvu, ktoré začínajú pozorovať v mojej Cirkvi, budú mať vďaka moci Ducha Svätého pocit pokoja.

Vám, mojim milovaným nasledovníkom, dám skrze moc a slávu môjho milovaného Otca počas týchto skúšok veľkú silu a odvahu. Tieto dary dostávate vďaka modlitbám modlitbovej kampane, pretože bez nich by ste nemohli odolávať náboženskému prenasledovaniu, ktorému budete vystavení. Tieto dary dostávate, aby ste mohli zachrániť iných, ktorí odmietnu moje volanie z nebies a nevedomky pôjdu do jamy levovej, kde sa rozpúta hotové peklo. Keď sa ocitnú v dúpäti temnoty, budú vtiahnutí do pohanských rituálov. Ich duše budú otvorené duchu zla a vo veľmi krátkom čase sa stanú slepí voči pravde – svätému Božiemu slovu, ustanovenému od počiatku.

Mnohí Ma zradia tým, že prijmú lži. Napriek tomu, že mojou smrťou na kríži dostali pravdu. Keď som chodil po zemi, mnohí z mojich učeníkov Ma zradili v dňoch, ktoré predchádzali môjmu ukrižovaniu. Napodobňujúc farizejov, pokrikovali na Mňa nasledovné slová: „Vzdiaľ sa odo mňa, hovoríš bludy. Robíš si posmech z farizejov, ktorí hovoria v Božom mene. Si klamár a hovoríš zle. Si synom satana.“

Teraz, keď vás všetkých pripravujem na svoj Druhý príchod, budete znova chrliť tie isté obvinenia. Teraz prichádzam skrze tieto Božie posolstvá z neba, aby som vám priniesol pravdu, hoci o Mne všetko viete. Robím tak preto, že pravda sa bude v mojej Cirkvi potláčať. Čoskoro prijmete lži v mojom mene a pravda sa nenájde už nikde.

Pamätajte si tieto slová. Prichádzam len preto, aby som splnil prísľub voči môjmu Otcovi. Prichádzam, aby som vám priniesol konečnú spásu, ktorá vám bola zasľúbená. Satan nechce, aby sa to stalo, no aj tak Ma nemôže zastaviť. Čo však bude robiť, je, že bude brániť mnohým Božím deťom, aby prijali moje posledné milosrdenstvo. Bude to robiť tým, že bude pomáhať mojim nepriateľom, ktorých teraz zviedol vo vnútri mojej Cirkvi na zemi.

Prebuďte sa tí z vás, ktorí spíte. Prídem ako zlodej v noci. Len tí, ktorí budú pripravení, budú zachránení.

Váš Ježiš

obsah

902. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.09.2013 – 16:45 hod.

Váš pozemský život je len prchavý okamih vášho celého života. Ste vo vyhnanstve

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojím najväčším želaním je hlasno volať na ľudí z celého sveta, ktorí Ma odstránili zo svojich životov, aby sa ku Mne navrátili. Veľa duší, vedených myšlienkou, že Boh možno v skutočnosti neexistuje, sa rozhodlo na Mňa, ich milovaného Ježiša, zabudnúť. Trápim sa pre týchto úbohých zmätených ľudí, pretože ich veľmi milujem a chýba Mi ich spoločnosť.

Ak ste sa odo Mňa vzdialili a je pre vás ťažké spojiť vaše videnie uponáhľaného moderného sveta s jednoduchou vierou vo Mňa, Ježiša Krista, nechajte Ma, aby som Vám pomohol porozumieť. Ste odo Mňa odlúčení kvôli hriechu. Keď hriech zamorí vašu dušu, zostúpi na ňu temnota a toto vám prekáža prijať Božie svetlo. Keď sa toto stane, vaše srdce sa zatvrdí. Potom sa zapojí váš intelekt a vtedy mylne uveríte, že Boh neexistuje, pretože logika diktuje, že nemôže.

Váš pozemský život nie je viac ako len prchavý okamih vášho celého života. Ste vo vyhnanstve. Pravda sa nachádza v budúcnosti, kedy sa konečne vrátite domov k Bohu vo vašom prirodzenom stave. Chápem, aké ťažké je pre človeka zotrvať blízko Mňa, keďže čelí toľkým rozptýleniam, pokušeniam a temnote na Zemi.

Keď cítite, že nemôžete cítiť moju prítomnosť alebo moju lásku, chcem, aby ste sa modlili túto Modlitbovú kampaň (119) „Za pociťovanie Ježišovej lásky“:

„Ježišu pomôž mi, som taký zmätený. Moje srdce sa Ti neotvára. Moje oči Ťa nevidia. Moja myseľ Ťa blokuje. Moje ústa nemôžu vysloviť slová, aby Ťa utešili. Moja duša je zahalená temnotou.

Prosím, zmiluj sa nado mnou, úbohým hriešnikom. Bez tvojej prítomnosti som bez pomoci.

Naplň ma svojimi milosťami, aby som mal odvahu k Tebe prísť a prosiť Ťa o milosrdenstvo.

Pomôž mi, tvojmu stratenému učeníkovi, ktorý Ťa miluje, ale ktorý už necíti živú lásku vo svojom srdci, aby som videl a prijal pravdu. Amen.“

Nie je ľahké byť v jednote so Mnou. Musíte vydržať, až kým budete cítiť moju prítomnosť vo vašej duši. Volajte Ma a Ja pobežím a objímem vašu úbohú a ubiedenú dušu a vezmem vás, povediem vás a dovediem vás do vašej večnej spásy. Bez ohľadu na to, čo ste urobili, nikdy nemajte strach volať Ma. Odpoviem každému hriešnikovi bez ohľadu na to, o koho ide. Nikto z vás nie je bez poškvrny hriechu. Čakám na vaše volanie.

Váš Ježiš

obsah