Október 2013

Október 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)


________________________________________________________________________________________________________

950. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 23.10.2013 – 15:34 hod.

Môj Syn plánuje v tejto dobe veľkú obnovu na zemi a tá spôsobí veľa bolesti

Moje dieťa, v tomto čase prikrývam všetky moje deti svojou ochranou, aby v tejto dobe veľkých skúšok zostávali pokojné, vyrovnané a silné.

Drahé deti, musíte sa zmieriť so skutočnosťou, že budete vždy pociťovať bolesť, spôsobenú opustenosťou, odmietaním a zavrhovaním tými, ktorí pohŕdajú Božím slovom. Svetlo priťahuje tých, ktorí sú v tme a vždy vás budú napádať a stavať sa proti vám, keď budete úplne zjednotení s mojim Synom Ježišom Kristom.

Môj Syn plánuje v tejto dobe veľkú obnovu na zemi a tá spôsobí veľa bolesti, pretože sa to udeje formou očisťovania. To znamená, že mnohí budú teraz trpieť za svoje hriechy a zem je pripravovaná pre Ježiša Krista, aby vtedy, keď bude zavŕšená očista, bolo vykonané oznámenie. Medzitým budú Boží nepriatelia šíriť klamstvá a bludy, aby si podmanili hriešnikov a získali kontrolu nad všetkými, ktorí milujú môjho syna. Všetky tieto smutné udalosti sa musia udiať ešte pred Druhým príchodom môjho Syna Ježiša Krista.

Prosím vás, drahé deti, buďte trpezlivé a znášajte tieto ťažkosti pre môjho Syna, ktorý vás vrúcne miluje. Nikdy nebuďte ustráchané, pretože už zanedlho uvidíte jeho nový raj, kde nebude existovať žiaden smútok, bolesť a zloba. Je to len taká nepatrná vec, keď trpíte pre môjho Syna a je to zanedbateľné v porovnaní s tým, čo On, keď umrel na kríži, vytrpel pre každého jedného z vás, aby vás zachránil.

Preto vás prosím, vložte všetku vašu dôveru do môjho Syna a buďte vďačné za vedenie, ktoré vám zoslalo nebo. Radujte sa, že ste dostali dostatok času na to, aby ste sa náležite pripravili na veľký deň Pána.

Pokoj vám.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

947. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.10.2013 – 10:56 hod.

Pôjdu cestou záhuby ako jahňatá, vedené na porážku

Moja vrúcne milovaná dcéra, najväčšej zrady na mojich milovaných, verných služobníkoch, ktorí sa vždy budú neochvejne držať pravdy, sa dopustia tí nasledovníci v mojej Cirkvi, ktorí padnú za obeť veľkému podvodu.

Podvodník, ktorý bude mať v rukách moc všade v mojej Cirkvi, oklame tak mnoho ľudí kvôli ich nesprávnemu chápaniu vernosti. A hoci sa môžu cítiť znepokojení vtedy, keď počujú podivný výklad môjho svätého slova, ktoré sa bude uvádzať v nesprávnom kontexte, pôjdu cestou záhuby ako jahňatá, vedené na porážku. Chválou a blahorečením budú zasypávať falošného proroka sťaby veľkého diktátora a budú ako jeden, aby utvorili jednu veľkú armádu. Táto armáda bude príčinou najväčšieho prenasledovania, ktoré podstúpia ich kresťanskí bratia a sestry. V tomto strašnom boji za pravdu bude bojovať brat proti bratovi. Počet tých, ktorí budú nasledovať bezbožnú trojicu, tvorenú falošným prorokom, antikristom a satanom, bude omnoho väčší ako počet tých, ktorí budú zachovávať vernosť svätému Božiemu slovu tak, ako bolo dané od počiatku.

Pre teba, môj vyvolený ľud, ktorý sa neodkláňaš od pravdy, bude táto cesta namáhavá. Nikdy vo svojich životoch by ste si čo i len na okamih nedokázali predstaviť tú strašnú lož, ktorej budete svedkami. Moji nepriatelia sú dobre pripravení, majú veľký vplyv a sú dobre finančne zabezpečení. Na svojej strane majú mnoho výhod, nie však Božiu moc. Nielenže nemajú moc Všemohúceho Boha, môjho Otca, no môžu byť kedykoľvek porazení vôľou môjho Otca. Žiaľ, veľa duší Mi odvedú, no dovolím to ako súčasť konečnej očisty ľudstva. Tento čas na zemi nastane kvôli tomu, aby oddelil dobrých od zlých.

Čo tým mienim? Iste budete tvrdiť, že dobrí budú oklamaní a že to nie je ich vina. To je pravda. Ale ak tí, ktorí hovoria, že sú pravovernými kresťanmi, prijmú herézu namiesto môjho svätého slova, budú sa Mi rúhať. Veľmi dobre poznajú pravdu a preto sa musia mať na pozore ohľadom všetkého, čo sa vzťahuje na moje slovo. Tak veľa vás spí. Toľkí z vás Ma naozaj nepoznáte, pretože vo svojej duši nemáte pokoru, keď sa tak hrdíte vašimi znalosťami Svätého Písma. Mnohí ste zanedbali to, aby ste si prečítali Evanjeliá alebo pochopili, čo sa stane pred mojim Druhým príchodom. Ešte stále neviete, že vám vo svätej Biblii bola daná pravda. Prečo sa neustále staviate proti Božiemu slovu, argumentujete, vyvraciate ho a bojujete proti ruke, ktorá vás stvorila? Nie ste o nič viac informovaní, ako tí, ktorí Ma ukrižovali. Nemáte o nič väčšie znalosti, ako farizeji, ktorí boli presvedčení, že ich výklad svätého Božieho slova je dokonalejší, ako ten od Syna človeka. Zapriete Ma pre vaše odmietanie prijať záverečné proroctvá. Všetko to, čím ste Mi slúžili a pre Mňa vykonali, vám nebude nič platné, ak budete nasledovať toho, ktorého poslal satan, aby vám uprel vaše právoplatné dedičstvo v mojom raji.

Aký žiaľ Mi len spôsobujete. To, ako Ma zradíte, sa odrazí na prenasledovaní, ktoré v mojom mene privodíte na tých, ktorých nazývate vašimi bratmi a sestrami. Stanete sa obeťami lživých doktrín rovnako, ako sa pred vami nimi stali už v minulosti iní skrze skazených diktátorov a vodcov. Kvôli nedostatku vašej ozajstnej lásky ku Mne, ktorá si vyžaduje veľké strádanie, Mi spôsobíte veľa starostí a trápenia. Zatiaľ, čo vás nepriatelia mojej Cirkvi vtiahnu do siete klamu, budete ospevovať, zbožňovať a milovať tých, ktorí Ma nenávidia a Ja upadnem do zabudnutia.

Pamätajte si tieto slová. Ak predo Mňa budete klásť falošných bohov, privodíte si na seba Boží hnev.

Váš Ježiš

obsah

941. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.10.2013 – 23:27 hod.

Had dáva antikristovi špeciálne posolstvá, ktoré si on starostlivo zaznamenáva

Moja vrúcne milovaná dcéra, najbezbožnejšia trojica, ktorú tvoria moji traja nepriatelia – falošný prorok, antikrist a drak, ktorým je satan – sa teraz postaví na odpor proti Najsvätejšej Trojici. Vedzte, že majú mnohé tisíce a tisíce prisluhovačov a ako sa blíži čas, bude sa vykonávať veľa tajných a ohavných ceremónií na počesť hada.

Had sa má tak veľmi na pozore, aby nevyzradil svoje pravé ja, že skrýva svoje skutočné zlovestné zámery, ktoré má proti každému Božiemu dieťaťu, a sám sa pritom ukazuje iba niekoľkým svojim vyvoleným ako šarmantný, okúzľujúci princ, kde sa im predvádza tým najzvodnejším spôsobom. Rovnako, ako sa koná komunikácia s mojimi vlastnými vybranými prorokmi, tak aj had dáva špeciálne posolstvá antikristovi, ktoré si on starostlivo zaznamenáva a potom sa s nimi delí so svojou hierarchiou na zemi. Tieto posolstvá obsahujú pokyny, ako znesvätiť moju Cirkev v príprave na antikrista, na jeho dosadenie na trón a oklamanie sveta, ktorý bude v domnení, že on je Kristus, Spasiteľ sveta.

Majte sa teraz na pozore vy všetci, ktorí odmietate toto varovanie. Už čoskoro budú mnohí moji služobníci, ktorí Ma milujú, ale neveria týmto posolstvám, vystavení veľkému nebezpečenstvu. Plán, ako Mi máte byť vzatí, sa už zahájil a ak nebudete opatrní a ostražití, budete zlákaní do dúpäťa temnoty. Antikrist bude vo všetkých ohľadoch napodobňovať moje Božstvo, o ktorom sa bude dozvedať od hada. Had sledoval priebeh môjho ukrižovania a jedine on pozná podrobnosti, ktoré boli okolo tejto strašnej udalosti. Bude sa Mi vysmievať, keď bude dávať pokyny svojim oddaným služobníkom, aby oživovali neprístojné a nezmyselné rituály v mojej Cirkvi. Vezmú si moje slovo a pridajú k nemu nové, obscénne prvky, aby vzdávali hold šelme a mnohí nebudú chápať, čo to znamená.

Ak sa budete zahrávať s diablom a vystavovať sa jeho pôsobeniu, doľahnú na vás ťažké skúšky. Ak budete opakovať ohavné slová, ktoré medzi vás vloží, otvoríte mu vaše duše. Ak sa mu budete poklonkovať tým, že budete milovať antikrista, keď sa bude pred vami arogantne vyvyšovať, poskytnete mu miesto vo vašich srdciach namiesto Mňa.

Všetko, čo som vás učil, bude prekrútené, obrátené hore nohami a postavené na ruby. Nebudete o nič múdrejší, pretože je tak veľa tých, ktorí vskutku nechápu môje učenie, a pretože len máloktorí z vás pozorne počúvali moje evanjeliá, odkazujúce na môj Druhý príchod.

Ó, ako Mi to láme srdce, že vám musím vyjaviť tieto správy. Ako túžim po tom, aby ste nemuseli takto trpieť. Ale sľubujem vám, že zmiernim vašu bolesť a keď nastane jeho vláda, rýchlo sa pominie.

Prejavím milosrdenstvo k tým dušiam, ktoré budú nevinne polapené v tejto paródii, ktorá sa vysmieva môjmu Božstvu. Žiaľ sa ocitnú tí, ktorí veria, že budú vládnuť v raji, prisľúbenom im podvodníkom, ako sú vrhnutí do ohnivého jazera, kde budú trpieť naveky. Nenájde sa nikto, kto by im pomohol, pretože budú hltať lži, ktoré boli vymyslené na získanie ich dôvery, čo spôsobí, že bude zatratených mnoho duší, ktoré budú slepo nasledovať ich falošné učenie.

Modlite sa za milosrdenstvo pre tých, ktorí budú oklamaní kráľom temnoty.

Váš Ježiš

obsah

931. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 02.10.2013 – 22:15 hod.

Existuje veľké nepochopenie toho, čo robí muža alebo ženu v mojich očiach svätými

Moja vrúcne milovaná dcéra, existuje veľké nepochopenie toho, čo robí muža alebo ženu v mojich očiach svätými. Vtedy, keď ide o modlitbu, sa zdá byť veľa ľuďom vo svete ťažké, aby radostne praktizovali kresťanskú vieru. Toľkým dobrým a dobrosrdečným ľuďom padne zaťažko, aby ticho sedeli v pokojnom rozjímani o mojom veľkom učení, ktoré bolo darované svetu preto, aby pochopili, čo sa od nich očakáva. Ja nemám veľké požiadavky. Nenútim duše, aby trávili predo Mnou celé hodiny a predsa mám takú radosť, keď to pokorné duše robia, hoci je to len veľmi zriedka.

Toto je spôsob, akým si prajem vytvoriť dôverný vzťah so všetkými Božími deťmi. Potrebujem iba počuť váš hlások, ktorým na Mňa voláte, keď sa so Mnou chcete podeliť o vaše osobné myšlienky, vaše trápenia, vaše radosti a starosti, vaše neúspechy a o tom, ako po Mne túžite, aby som bol prítomný a aby ste Ma mohli vnímať.

Nikdy predtým v histórii sveta nebude Bohom umožnené, aby bol cítený v dušiach tých, ktorí Ho teraz budú hľadať skrze Mňa, jeho jediného Syna. Mocou Najvyššieho Boha Otca prídem aj pred tých, ktorí sú najmenší, najmenej hodní, najviac zmätení, najviac duševne trýznení, aby som vám poskytol dar stať sa svedkom mojej prítomnosti. Ako to urobím? Ako budete vedieť, že s vami komunikujem? Najskôr vás nechám pocítiť slzy vášho obrátenia. Začne sa vás zmocňovať veľký zármutok, keď budete prežívať moje ukrižovanie. Začnete mojimi očami vnímať život, dokonca aj v každodenných situáciách. Budú vás priťahovať iný, ktorí už boli naplnení darom Ducha Svätého.

Nevyberám si tých, o ktorých si myslíte, že sú viac hodní, viac svätí, viac požehnaní, než vy. Vyberám si len tých, ktorí ku Mne prichádzajú v úplnej pokore, ktorí sa dobrovoľne vzdali svojej vlastnej vôle, aby sa stala mojou vlastnou.

Ak Ma naozaj milujete, zakúsite skutočný pokoj. Ak Ma skutočne milujete, potom povedzte:

„Ježišu, tvoja vôľa je to jediné, na čom záleží. Moja slobodná vôľa patrí tebe. Urob s ňou to, čo Ty chceš.“

Keď Mi to duše povedia, stanú sa z nich moji ozajstní služobníci, na základe ktorých môžem zachrániť zvyšok tých, ktorí sú príliš tvrdohlaví, než aby pochopili, čo znamená byť zjednotený so Mnou.

Môžem vykonať veľa vecí a urobiť veľa zázrakov, pokiaľ slobodná vôľa, ktorú daroval môj Otec každej osobe, je naspäť ponúknutá Mne, jeho Synovi. Je to tá najväčšia sila, ktorá zničí moc šelmy, keď sa dostane k moci. Príďte ku Mne a darujte svoju slobodnú vôľu môjmu Otcovi, aby priniesla slobodu ľudskej rase. Prosím, modlite sa v rámci Modlitbovej kampane túto špeciálnu modlitbu:

Modlitba Modlitbovej kampane (123): „Dar slobodnej vôle Bohu“:

„Môj drahý Ježišu, vypočuj si túto modlitbu odo Mňa, duše, ktorá Ťa je najmenej hodná a pomôž mi, aby som Ťa väčšmi miloval. Zo svojej slobodnej vôle Ti ponúkam naspäť tento dar, drahý Ježišu, aby som sa mohol stať tvojim pokorným služobníkom a zostal poslušný Božej vôli.

Moja vôľa je tvojou vôľou. Tvoj príkaz znamená, že sa podriadim každému tvojmu prianiu.

Moja slobodná vôľa patri tebe, aby si s ňou urobil to, čo je potrebné na spásu všetkých ľudí na celom svete, ktorí sú odlúčení od Teba.

Odovzdávam Ti tento dar, ktorý som dostal do daru pri narodení, do tvojej najsvätejšej služby. Amen.

Čím viac Ma budete spoznávať, tým väčšmi budete chápať dve veci:

  1. Moje učenie sa nikdy nezmenilo.
  2. Ja milujem všetky duše.

Váš Ježiš

obsah