November 2010

OBSAH (Kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

 • 01. Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca

 • 02. Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

 • 03. Ľudstvo stojí pred konečnou očistou

 • 04. Druhé posolstvo Panny Márie

 • 05. Hriechy Mi lámu moje sväté srdce

 • 06. Táto kniha zmení životy a zachráni duše

 • 07. Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja

 • 08. Znamenie konca časov – ale Božia sláva sa navráti na zem

 • 09. Môj Druhý príchod

 • 10. Globálna moc, antikrist a znak šelmy

 • 11. Varovanie pre duchovenstvo

 • 12. Odlož nabok všetky pochybnosti

 • 13. Posolstvo agnostikom a ateistom

 • 14. Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

 • 15. Obrátenie

 • 16. Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému

 • 17. Veľké varovanie je dar z milosti

 • 18. Varovanie pred atómovou vojnou

 • 19. Schody k duchovnej dokonalosti

 • 20. Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov

 • 21. Kniha Zjavenia

 • 22. Výzva pre veriacich obracať stratené duše

 • 23. Prenasledovanie pravých vizionárov

 • 24. Hľadanie blahobytu


________________________________________________________________________________________________________

1. Posolstvo Panny Márie, prijaté 08.11.2010 – 15:30 hod.

Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté skrytou vizionárkou, ktorá nemá tušenie, čo sa od nej bude požadovať a ako sa má v takom prípade zachovať).

Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená a oznámená svetu. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela. Dieťa moje, máš pri sebe všetkých svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Títo svätí,* ktorých si videla, sú všetci tu s tebou, aby si s ich pomocou mohla moje posolstvá, ktoré nepoznajú hranice, šíriť do celého sveta, aby sa o nich každý mohol dopočuť. Si vedená ale nebudeš to mať ľahké, avšak ty si vytrvalá a snaživá. To, čo sa stane, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho slova všetkým jeho deťom.

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky svoje deti – aj hriešnikov, ktorí ho urazili. Pros o milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí.

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: „Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?“ Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

Áno, je to správne. Vezmi pero a píš – rozširuj pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro. Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby tieto správy boli účinným spôsobom odovzdávané neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho Syna. Viem, že pre Neho, s Ním a kvôli Nemu trpíš. Teš sa, lebo to je dobré. Buď požehnané, moje dieťa, že si bola pre toto poslanie vyvolená.

Zostaň silná a pros každý deň o vedenie. Staneš sa postupom času silnejšia. Neboj sa. Som každý deň s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť pravdu o pláne môjho Otca na zemi.

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Ty si toto Božie posolstvo nenamýšľaš. Písma s predpoveďami sa napĺňajú. Modli sa za všetky Božie deti. Môj milovaný Syn je každý deň tak mnohokrát zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo od čias jeho smrti na kríži nepredstaviteľnú intenzitu. Máš energiu a ducha, ktoré sú potrebné, aby si s Božou pomocou vykonala svoje poslanie. Tvoja očista je ukončená a ty si teraz pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

Choď teraz, moje dieťa. Obleč si svoju výstroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti satanovi. Nezúfaj, keď sa budeš z času na čas cítiť osamelá a izolovaná. Máš pri sebe všetkých anjelov a svätých – medzi nimi svätého Jána Pavla II., svätú Faustínu a svätého Jozefa – ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú teraz máš. Si bojovníkom a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim predrahým Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým. Tak teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

Nech ťa žehná Boh, dieťa moje.

Tvoja milovaná Matka v Kristovi
Mária – Kráľovná zeme

________________________________________________________________

* Menované osoby sú obrazy rozličných svätých, ktorí sa počas súkromného zjavenia ukázali, avšak ona nemala poňatie o tom, kto oni boli až pokým iní tieto osoby neidentifikovali, napríklad svätý Ján Pavol II., Sestra Faustína a svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované.

Každý človek, ktorý je v nebi, je svätý, a pritom nemusí byť ani blahorečený, ani Cirkvou svätorečený, teda ani vyhlásený za svätého.

Nič nečisté nevojde do neba. A aj Ján Pavol II. tam s istotou je. Ján Pavol II. by nemohol byť Cirkvou blahorečený, keby sa neoverilo – nepreukázalo, že je v nebi – teda je svätý. Kým však Cirkev dodrží stanovený proces svätorečenia, prejdú často aj desiatky, ba, ako z histórie vieme, že niekedy až stovky rokov. Ak by mal ten človek byť svätý až vtedy, keď ho Cirkev na zemi uzná za svätého, to by bolo nebo veľmi prázdne a bolo by veľmi nespravodlivé voči človeku, keď on žil svätý život. Ale Boh nie je nespravodlivý a hlavne, On, a nie jeho Cirkev je ten, kto súdi, nie Cirkev určuje, kto bude svätý. Cirkev iba u niektorých výrazných osobností skúma, či patria medzi svätých a má to význam v tom, že tí, uznaní Pánom za čistých (teda v nebi) a vyhlásení aj Cirkvou za svätých, potom slúžia ako svietniky, ako príklad druhým a život svätcov je ako svietnik a povzbudenie pre ostatných žijúcich na zemi. Ciže je rozdiel medzi svätorečením a svätosťou ako takou.

Veď milióny alebo miliardy ľudí sú v nebi a nikdy ich Cirkev oficiálne nevyhlásila a ani nikdy menovite nevyhlási za svätých, a predsa sú svätí.

A keďže Pán Ježiš sám najlepšie vie, že Ján Pavol II. je u Neho v nebi, tak vie a má právo o tom povedať aj nám na zemi, ak chce. Hovorí nám to cez posolstvo na povzbudenie, lebo vie, ako veľmi sme tohto pápeža milovali a že nás to iste poteší a povzbudí.

obsah

2. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.11.2010 – 03:00 hod.

Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

Hľa, blízko je čas oznámenia svetu, že všetci tí, ktorí Ma zavrhujú, zakúsia moju spravodlivú odplatu. Avšak moje milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí Ma nasledujú v pravde môjho utrpenia na kríži, nepozná hraníc.

Radosť pre tých mojich nasledovníkov, ktorí odolávajú pokušeniam, s ktorými sú každodenne konfrontovaní, bude preveľká. Všetci ostatní, ktorí sa môjmu učeniu obracajú chrbtom, sú slepí voči môjmu prísľubu, ktorý som bol dal, keď som pre ich hriechy zomieral na kríži. Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zo strany mojich milovaných hriešnikov zakúšam a za ktorých som položil svoj pozemský život. Zem je v tomto čase v hlbokej duchovnej temnote. Vy, moji nasledovníci, veľmi trpíte spolu so Mnou, keď hľadíte na zem plnú hriešnikov, ktorí nielenže sa obracajú chrbtom môjmu Nebeskému Otcovi ale aj Mne, ktorý som vytrpel veľkú obeť, aby som ich zachránil od večného zatratenia. Zúfam si plačúc horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým som bol po druhý raz odmietnutý. Vyzývam mojich nasledovníkov po celom svete, aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so Mnou spojiť v pomoci tým, ktorých duše boli ukradnuté satanom.

Je ešte čas pre hriešnikov konať pokánie. Niet žiadnej jednoduchej cesty. Toto pokánie musí vyjsť zo srdca každého. Nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy pri hlásaní lásky, ktorou zahrňujem všetkých ľudí bez rozdielu – kresťanov, moslimov, hinduistov, židov a všetky ostatné náboženstvá, ktoré povstali z omylov a zavádzania ľudského ducha. Poslednýkrát vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pre pravé slovo Boha, ktorý vám poslal Božie slovo cez svojich prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo svätom slove Svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať alebo sa pokúšať ho podľa vlastnej interpretácie prekrúcať. Existuje len jeden jediný BOH! Vyzývam vás všetkých, aby ste zložili svoje zbrane, otvorili oči a nasledovali Ma do večného života.

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Pre moje Božie milosrdenstvo vás všetkých naposledy naliehavo prosím, aby ste sa ku Mne navrátili. Skrze moje milosrdenstvo sa vrátim na zem, aby som vás preveril a pomohol vám nazrieť do vašich sŕdc a hľadať v nich pravdu. Nedovoľte klamárovi a podvodníkovi satanovi, aby vás zničil. Hľadajte pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do ríše môjho Nebeského Otca.

Prosím, prosím, vzhliadnite na moje Božie milosrdenstvo. Ja milujem bez rozdielu každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte Mi svoje ruky a nechajte Ma, aby som vás viedol do kráľovstva môjho Nebeského Otca. Vrátim sa už skoro na zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas môjho Druhého príchodu príde už tak skoro, že mnohí nebudú na to pripravení. Tak mnohí budú tým šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Nezostáva už veľa času pre mojich prorokov, aby ľudstvo pripravili na túto veľkú udalosť.

Veriaci, apelujem na vás všetkých, aby ste si vzali moje VAROVANIE k srdcu a šírili všade vo svete túto pravdu! Napomínajte ľudí, aby prosili o moje milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu, ktorá preukáže ľútosť, až do jej posledného výdychu. Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej slobodnej vôle. Napomínam vás, aby ste počuli tieto moje slová a vzali si ich k srdcu. Všetkých vás milujem a prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom časov, ktorý teraz prichádza. Neželám si desiť mojich nasledovníkov ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vášho ducha od všetkých pozemských márnivostí. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené ega a uctievania pozemských modiel.

Jednoduchí ľudia budú tými, ktorí budú šíriť pravdu o mojom Druhom príchode. Kvôli rýchlo sa rozmáhajúcej duchovnej temnote, šírenej ateizmom v dnešnom zúboženom, nevďačnom svete a pre masívny nárast kultu satanizmu, sú to práve tieto jednoduché duše – praví veriaci – ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do veľkého súženia, ako to bolo predpovedané vo Svätom Písme. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú hľadať odčinenie a odpustenie svojich hriechov alebo nie. Nemajte nikdy strach. Moja láska je vždy milosrdná.

Váš Spasiteľ
Ježiš Kristus

obsah

archív posolstiev