December 2013

December 2013 —> OBSAH (kliknutím na titulok príslušného posolstva sa vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1009. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.12.2013 – 20:06 hod.

Keď sa pokúšate prepisovať Božie slovo, ste vinní z bohorúhačstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď spochybňujete moju autoritu, popierate pravdu. Keď spochybňujete moje slovo, ktoré je vytesané do kameňa, potom odmietate pravdu. Keď sa pokúšate prepisovať Božie slovo, ste vinní z bohorúhačstva. Svet bol varovaný, že nikomu – žiadnemu Božiemu vysvätenému služobníkovi, žiadnej vyvolenej duši ani žiadnemu prorokovi – nie je dovolené, aby niekedy niečo pridal alebo odobral zo slova, ktoré je ustanovené v Knihe môjho Otca. A práve toto sa presne stane, keď tí, ktorí prehlasujú, že sú vyvolení kresťanskí vodcovia mojej Cirkvi na zemi, zmanipulujú pravdu. Ten deň je veľmi blízko. To je ten deň, pred ktorým ste boli vystrihaní. Pretože ktokoľvek, kto sa odvažuje manipulovať so slovom, týmto hovorí, že je nad Bohom. No ten, kto svojim konaním alebo skutkami prehlasuje, že je nad Bohom, nemôže byť nikdy mojim zástupcom.

A práve preto, že viera človeka je taká slabá a jeho znalosti Nového Testamentu sú také chabé, budú mnohí zvedení k prijatiu herézy za pravdu. To bude znamenať ich pád.

Môj zásah sa uskutoční skrze vyliatie Ducha Svätého, aby osvietil tých, ktorí Mi zostávajú verní. Táto skúška bude teraz nasledovná. Ak skutočne veríte mojej existencii, mojej misii, môjmu ukrižovaniu, môjmu zmŕtvychvstaniu a zasľúbeniu spásy, potom nikdy nespochybníte slovo, ktoré vám bolo dané vo svätej Biblii. Ak čo i len na okamih uveríte, že by som dal svoje požehnanie akémukoľvek novému výkladu mojich Evanjelií, Božích prikázaní a všetkého toho, čo som vás kedy učil, len aby som tým vyhovel požiadavkám modernej spoločnosti, potom ste na veľkom omyle.

Deň, kedy vám najvyšší predstaviteľ, ktorý vyhlasuje, že vedie moju Cirkev na zemi, povie, že na niektorých hriechoch už viacej nezáleží, je dňom začiatku konca. Pretože to bude deň, pred ktorým sa musíte mať na pozore. Bude to deň, kedy moja Cirkev vstúpi do obdobia temnoty. Od tohto dňa nesmiete nikdy podľahnúť pokušeniu, aby ste Ma zapreli a tým popreli pravdu. Lži nesmú byť nikdy prijaté namiesto pravdy.

Váš Ježiš

obsah

1008. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 29.12.2013 – 19:48 hod.

Vy všetci ste dostali pravdu, ale veľa vás na ňu zabudlo. Nudí vás. Príliš vás zaťažuje.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som na začiatku odhalil tajomstvá Knihy pravdy, povedal som ti, že táto kniha bola predpovedaná prorokom – celkove trom – symbolicky predstavujúcich Najsvätejšiu Trojicu. Nepovedal som vám tieto veci, aby som vás vystrašil. Povedal som vám tieto skutočnosti preto, aby ste Mi úplne dôverovali.

Moja dcéra, plán môjho Otca šíriť obrátenie bol zahájený vo chvíli, keď sa začala táto misia. Toto obrátenie v čase veľkého odpadlíctva, ľahostajnosti a nehanebnej nevšímavosti k Božiemu slovu, je veľmi potrebné. Božím deťom bola daná pravda v Najsvätejšej knihe, ale veľa z toho, čo obsahuje, má len malý vplyv na ľudí v dnešnom svete. Ako by aj mohlo? Toľkí sú rozptýlení zábavou, ľahkovážne sa bavia a rýchlo siahajú po čomkoľvek, čo im prináša vzrušenie. Dokonca aj pravda o stvorení človeka bola zavrhnutá. Pravdu namiesto toho nahradili absurdnou vierou v mnohých falošných bohov, ktorých si sami vytvorili. Ich praktiky mágie a diabolské zahrávanie sa s okultizmom pritiahli pozornosť mnohých a podnietili predstavivosť tých, ktorí vo svojich životoch prahnú po senzáciách.

Potom sú takí, ktorí svoje znalosti o duchovnom svete zneužívajú a ktorí spôsobili, že sa odo Mňa vzdialilo mnoho duší. Aby získali moc duchovných darov, zvú tieto úbohé duše namiesto toho ducha zla, keď vyvolávajú duchov tých, ktorí vošli do pekla. Títo duchovia ich budú len vťahovať do siete, z ktorej sa sami nikdy nevymocú. Tí, ktorí sa zapodievajú praktikami New Age, čarodejníctvom, tarotovými kartami a veštením, budú príčinou hrozných útrap iných, aj keď si v mnohých prípadoch neuvedomujú, akú škodu tým páchajú. Všetci takýto ľudia, ktorí uprednostňujú falošných bohov na úkor pravého Boha, sú vinní z pohanstva – odporného hriechu – keďže poznali pravdu skôr, ako sa od nej odvrátili.

Potom sú to tí, ktorí iných preklínajú, keď sa zaoberajú satanizmom. Sú takí skazení, že sa mi neustále vysmievajú a konajú tieto zlé skutky preto, lebo už uzavreli zmluvu s diablom. Čokoľvek pre nich urobím, nič ich nezmení. Ó, aké slzy horkosti roním nad týmito úbohými zvedenými dušami.

Potom sú takí, ktorí Ma poznajú, ale trávia iba málo času v mojej spoločnosti. Veľmi Ma zarmucujú, pretože spásu svojich duší považujú za samozrejmosť. Domnievajú sa, že im bolo dané prirodzené právo na večný život, ale nepomyslia na to, že si ho musia zaslúžiť. Mnohí z nich sú takí samoľúbi, že sú ľahostajní k sviatostiam a málokedy dbajú na Desatoro Božích prikázaní, pretože neveria, že by sa ich to dnes ešte týkalo. Poväčšine neveria v existenciu pekla a očistca. Uberajú sa veľmi nebezpečnou cestou. Už čochvíľa budú ešte viac oklamaní, keď ich budú kŕmiť novým zriedeným učením, ktoré zavedú moji nepriatelia. Teraz potrebujú mnoho modlitieb.

A nakoniec sú to tí, ktorí sú Mi najbližšie a ktorí sú sčítaní vo všetkých svätých záležitostiach. Sú to tie duše, ktoré Mi prinášajú veľkú útechu a o ktoré sa opieram. A predsa sa nájdu medzi nimi takí, ktorí nežijú podľa pravdy. Kážu pravdu, no nekonajú v súlade s mojim učením. Nemilujú iných tak, ako by mali. Dívajú sa zvrchu na tých, o ktorých si myslia, že majú menej znalostí, než oni sami ohľadne všetkého, čo súvisí so svätými vecami. Niektorí sa považujú byť viacej ako ostatní a za viac obľúbených v očiach Boha. Títo pokrytci vo Mne vyvolávajú najväčšie rozhorčenie, lebo nevidia, ako v mojich očiach hrešia.

Takže vidíte, že pravda sa nesmie nikdy považovať za samozrejmosť. Vy všetci ste dostali pravdu, ale veľa vás na ňu zabudlo. Nudí vás. Príliš vás zaťažuje – zaberá vám mnoho času – pretože mnohí z vás sa na pravdu dívate ako na niečo, čo už viac nezodpovedá vášmu dnešnému zaneprázdnenému životu. Mnohí z vás Ma zaprú a potom nakoniec úplne zavrhnú, keď vás budú kŕmiť lžami tí, ktorí vás chcú odviesť od spásy. To je dôvod, prečo sa musíte učiť pravde ešte raz.

Môže byť len jedna pravda a ňou je pravda, daná Bohom na počiatku.

Váš Ježiš

obsah

1007. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 28.12.2013 – 23:50 hod.

Môj Syn ma poveril, aby som svetu priniesla túto dôležitú správu

Moje dieťa, môj Syn ma poveril, aby som svetu priniesla túto dôležitú správu. Želá si, aby všetci, ktorých rodiny a priatelia odmietajú Boha a popierajú môjho milovaného Syna Ježiša Krista, vedeli, že ich zahrnie svojimi milosťami, ak sa budú za nich modliť túto špeciálnu modlitbu Modlitbovej kampane. Vtedy, keď sa budete modliť túto modlitbu, On prejaví ku každému z nich veľký súcit a zachráni ich a odtiahne z pokraja záhuby.

Toto je „Modlitba milosrdenstva“ v rámci Modlitbovej kampane (131):

Ó, moja drahá Matka Spásy, prosím Ťa, vypros u svojho Syna Ježiša Krista, aby bol milosrdný k (tu menujte všetkých, za ktorých prosíte) počas Varovania a tiež v posledný deň skôr ako predstúpia pred tvojho Syna.

Prosím Ťa, oroduj za každého z nich, aby boli zachránení a tešili sa z plodov večného života. Ochraňuj ich každý deň a priveď ich k tvojmu Synovi, aby im bola ukázaná jeho prítomnosť a nadobudli tak duševný pokoj a získali veľké milosti. Amen.

Kvôli tejto misii môj Syn preukáže mimoriadne milosti dušiam, ktoré potrebujú jeho milosrdenstvo. Bude vždy štedrí, pokiaľ budú duše žiť podľa jeho svätého slova a uvítajú Ho vo svojich srdciach.

Choďte a radujte sa, pretože toto je jeden z najvzácnejších darov, ktoré udelil všetkým tým, ktorí odpovedali na jeho volanie z nebies.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

1006. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 28.12.2013 – 23:36 hod.

Všetky jeho deti sú súčasťou jeho výnimočnej rodiny

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí, ktorí veria v Boha, majú len chabú predstavu o tom, kto On je a prečo stvoril svet.

Môj Otec je láska. Všetci, ktorí Ho obklopujú, Ho milujú tak, ako keď by ste si predstavili lásku k veľmi úctyhodnému Otcovi. Byť s Ním je ten najprirodzenejší pocit a každý v nebi je s Ním v úplnej jednote. Cítia sa byť zaopatrení, veľmi milovaní a to im prináša úplný pocit spolupatričnosti. Keď sa všetci, ktorým sa dostalo priazne v kráľovstve môjho Otca, s Ním spoja, prežívajú extázu, ktorá sa nedá porovnať s ničím, čo poznáte na zemi. Keď vy, ktorí nasledujete Mňa, Ježiša Krista, a ktorí sa so Mnou spájate v jednote, spoznáte môjho Otca, tiež zakúsite tento pocit spolupatričnosti.

Všetky Božie deti sú súčasťou jeho výnimočnej rodiny a On miluje každé jedno z nich s neochabujúcou náruživosťou. Tým, ktorí sú požehnaní milosťami z neba a cítia spätosť k môjmu Otcovi, hovorím: Musíte vedieť, že vtedy, keď sa s Ním budete zhovárať vo svojom srdci, budete na jednej strane pociťovať bázeň. No na druhej strane budete cítiť, že ste milovaní a podvedome – bez toho, aby ste tomu rozumeli – budete vedieť, že ste jeho dieťaťom. Toto platí pre všetky Božie deti nezávisle na ich veku, keďže vek v Božom kráľovstve neexistuje. Všetky duše sú pozdvihnuté v súlade s ich stavom a v závislosti od toho, ako naplnili vôľu môjho Otca.

Oh, ako sa zabudlo na môjho Otca a ako veľmi je nepochopený. On nie je hrozivý. A predsa je jeho spravodlivosť konečná. Je láskyplný a spravodlivý a urobí všetko možné pre to, aby obnovil svet a náležite ho pripravil tak, aby mohol prijať Mňa, jeho milovaného Syna.

Nikdy nesmiete mať pocit, že nemôžete zavolať na môjho Otca, pretože On je vašim všemohúcim Otcom, ktorý dal príkaz na začatie života a ktorý dáva príkaz na ukončenie života. Dodržujte prikázania môjho Otca. Prijmite s vďačnosťou jeho dar môjho narodenia, smrti a vzkriesenia a večný život bude váš.

Váš Ježiš

obsah

1005. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 26.12.2013 – 14:20 hod.

Moje plány na záchranu celého sveta sú pripravené a len tak sa nevzdám ani jednej duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, túžim po tom, aby som každému z vás poskytol útechu v týchto časoch. Moje plány na záchranu celého sveta sú pripravené a len tak sa nevzdám ani jednej duše. Každé jedno Božie dieťa je schopné milovať – dokonca aj tie, ktoré sa oddelili od Boha. Každá duša bola zrodená s darom lásky – darom Boha, ktorý v nich prebýva aj vtedy, keď Ho v sebe nespoznávajú.

Láska je vlastnosť, ktorú satan nenávidí, pretože Boh je láska. Každý, kto miluje inú osobu, cíti vo svojom srdci radosť. Láska je tým najprirodzenejším citom a ona je tá, ktorá udržiava Božie svetlo, aby žiarilo vo svete temnoty. Satan napadne lásku pri každej príležitosti. Uchmatne ju tým, ktorí mu to umožnia a zamení lásku za mnohé nebezpečné náhražky. Keď napáda sviatosť manželstva, oslabuje lásku v každom takomto zväzku, až kým nezostane už len nenávisť. Rozbíja priateľstvá. Spôsobuje rozdelenie, nedôveru a nenávisť, kedykoľvek a kdekoľvek sa mu to umožní. Je príčinou vrážd a násilností medzi ľuďmi, útlaku, mučenia a vojen. Keď satan útočí na prirodzený zákon lásky, stvorený mojim Otcom, vťahuje ľudí do strašného utrpenia. Nebudú mať pocit pokoja dovtedy, dokiaľ bude v ich životoch chýbať láska. Nebudú mať dôveru v iných tam, kde niet lásky a kým prebýva v duši človeka nenávisť, bude sa on alebo ona správať k ostatným veľmi surovo.

Nenávisť nemôže nikdy pochádzať od Boha. Nenávisť pochádza od diabla. Ten, kto nenávidí, napodobňuje vlastnosti, ktoré sú späté so satanom. Tým, že napodobňuje satana, človek často krát maskuje nenávisť s milotou a pokryteckou pretvárkou. Ten, kto druhého nenávidí, bude veľmi často tvrdiť, že hovorí z lásky len preto, aby iných zmiatol, keď im spôsobuje ujmy. Človek, ktorý nenávidí, si rovnako, ako satan, dá pozor, aby nedal na sebe znať svoju nenávisť. Mnohí budú tvrdiť, že konajú v dobrom úmysle, pretože považujú za potrebné hájiť spravodlivosť. A predsa, akýkoľvek akt nenávisti nemôže priniesť nikdy dobré ovocie, pretože tento, rovnako ako hnijúce mäso, spôsobí rozklad a potom i smrť duše.

Láska je všetkým, čo má v mojich očiach význam. Buďte si istí, že všetci, ktorí sú naplnení láskou, či už k iným alebo k Bohu, sú už zahrnutí do mojej priazne. Tým, ktorí sú zahrnutí do Božej priazne, preukážem veľké milosrdenstvo. Tým, ktorí majú v dušiach nenávisť, nebude preukázané milosrdenstvo až dovtedy, pokým sa najprv nevykúpia v mojich očiach. Musíte pamätať na to, že nenávisť v akejkoľvek podobe – obzvlášť vtedy, ak sa prejavuje v mojom svätom mene – prinesie skazu duše.

Moja láska je väčšia ako tá, ktorú pociťuje ktokoľvek z ľudí. Ona presahuje vaše chápanie. Pre nesmiernu veľkosť mojej lásky k vám naplním každého z vás mojim Duchom Svätým. Moja láska bude priťahovať lásku vo vašich srdciach nezávisle od toho, aká nepatrná by bola v každej jednotlivej duši. A preto vás prosím, nesmiete sa nikdy vzdávať nádeje, že prinesiem spásu celému svetu, pretože moja trpezlivosť je nekonečná a moja láska je večná.

Váš Ježiš

obsah

1004. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.12.2013 – 05:10 hod.

Budúce Vianoce bude oslava mojich narodenín nahradená veľkolepou ceremóniou

Moja vrúcne milovaná dcéra, ja som Slovo, ktoré sa stalo telom. Moje telo objíma dnešný svet, no tento svet, aj keď oslavuje Vianoce, je voči môjmu plánu spásy ľahostajný.

Vianoce už viac nie sú oslavou môjho narodenia, ale pohanskou náhražkou, kde sa všetka pocta vzdáva honbe za falošnosťami. Aká slabá sa stala viera kresťanov. Ako len zabudli na všetko to učenie, ktoré som poskytol svetu. Koľko len pozornosti venujú materiálnemu pohodliu, ktoré sa obráti na prach, pričom úplne ignorujú stav svojich duší.

Dostali ste sa do obdobia, v ktorom je viera väčšiny kresťanov natoľko slabá, že len sotva sa rozpráva alebo padne zmienka o mojom oslávenom Božstve. Moje učenie už viac nemá žiaden zásadný význam vo vašich životoch a mnohí kňazi Ma už nemilujú tak, ako by mali. Nie, moja dcéra, v skutočnosti Ma vôbec nepoznajú.

Neuspokojím sa, pokým si nevypočujete môj hlas a neprebudím vás volaním, aby ste obnovili vašu vieru. Už čo nevidieť sa vaša viera vo Mňa oslabí ešte viac. Budete takí zamestnaní a pohrúžení do politických záležitostí krajín, v ktorých sa rozmáhajú vojny a chudoba, že na Mňa zabudnete. Budú to moji nepriatelia, vydávajúci sa za mojich služobníkov, ktorí Ma nahradia vo vašej viere a ktorí vás viac a viac odo Mňa budú odvádzať.

Budúce Vianoce bude oslava mojich narodenín nahradená veľkolepou ceremóniou, ktorá bude oslavovať prácu podvodníkov, ktorí sa budú predvádzať v mojej Cirkvi, odetí do rób, slúžiacich im len na to, aby oklamali veriacich. V ten deň budú tlieskať bohu sociálnej spravodlivosti, ľudským právam a peniazom, o ktorých povedia, že ich vyzbierali pre hladujúcich tohto sveta. Ale vedzte nasledovné. Všetky tieto veci, ktoré sa v mojom svätom mene prezentujú svetu, slúžia iba jedinému účelu – aby ste boli odvedení od môjho Slova, ktorým je moje telo. Mojim telom je moja Cirkev. Keď tí, ktorí vravia, že sú mojou Cirkvou, si nectia moje sväté slovo, ale miesto toho sa angažujú vo svetovej politike a snažia sa ju ovládnuť, nikdy nemôžu potom povedať, že sú odo Mňa. Prišiel čas, aby nastalo rozdelenie – predpovedaný rozkol – a stane sa to rýchlo.

Môžete milovať len jedného Boha a jediná cesta k môjmu Otcovi je skrze Mňa, jeho jednorodeného Syna. Ak sa odo Mňa oddelíte tým, že budete nasledovať politické kampane, majúce za cieľ podporu ľudských práv a sociálnej spravodlivosti, ktoré sa stanú náhražkou môjho slova, potom Ma zapriete.

Moje srdce je v tomto čase skľúčené. Dávam vám túto výstrahu, aby ste neupadli do omylu a do tej najzákernejšej pasce, ktorú pred vás nastražia stúpenci môjho úhlavného nepriateľa – diabla.

Váš Ježiš

obsah

1003. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 23.12.2013 – 18:36 hod.

Táto nová a nehanebná napodobenina Božieho slova nechá mnohých uveriť, že je jednoducho len modernou, aktualizovanou verziou Nového Zákona

Moje dieťa, temnota doľahne na Cirkev môjho Syna tak náhle, že mnohým to úplne vyrazí dych, tak veľmi budú šokovaní. O mojom Synovi Ježišovi Kristovi kráľovi prehlásia, že už nie je viac kráľom. Namiesto Neho budú povýšení pohanskí bohovia a všetky ostatné náboženstvá vrátane tých, ktoré nepochádzajú od Boha a oni všetci zaujmú miesto v Cirkvi môjho Syna na zemi.

Svet sa bude dívať na nové vyhlásenie takzvaného kresťanstva ako na dobrú správu. Vo svete zavládne radosť, pretože mnohí uvítajú to, čo budú považovať za veľkú toleranciu každého druhu konania, ktoré sa až doposiaľ pokladalo za hriech v Božích očiach.

Keď môj Syn chodil po zemi, farizeji odmietli pravdu. Verili len tomu, čo im vyhovovalo a verili mnohým lžiam. Neprijali by podávanú ruku môjho Syna, keď hlásal sväté Božie slovo. Opäť nadišiel čas, aby môjho Syna zapreli tí, ktorí prehlasujú, že poznajú pravdu. Myslím tým jeho sväté slovo v podobe, v akej je hlásané v najsvätejších Evanjeliách. Už čoskoro bude zavrhnutá najsvätejšia kniha a všetkým v Cirkvi môjho Syna i mimo nej bude ohlásená jej nová rúhavá náhražka. Mnohí budú oklamaní.

Nepriatelia môjho Syna sú natoľko ľstiví, že mnohých primäjú uveriť, aby túto novú a nehanebnú napodobeninu Božieho slova jednoducho považovali za modernú, aktualizovanú verziu Nového Zákona. Slovo môjho Syna bude zneužité a pozmenené tak, aby vyjadrovalo niečo nové – niečo, čo On nikdy nepovedal. Zlý bude vždy klamať svet cez nepriateľov môjho Syna, zneužívajúc pritom pravdu ako východisko pre lži. Vždy budú napádať to, čo je pravdivé, keď zneužijú pravdu na to, aby zhanobili slovo môjho Syna.

Ako prvé začnú s jeho slovom a zničia ho – najskôr tým, že ho budú zosmiešňovať a potom tým, že ho zavrhnú, keď uprednostnia bludy. Potom zaútočia na jeho telo. Slovo sa stalo telom v podobe môjho Syna. Vtedy ukrižovali môjho Syna a teraz, keď príde znova, aby obnovil zem, zničia svätú Eucharistiu. Všetci, ktorí majú vieru, musia vytrvať počas týchto strašných pôrodných bolestí, pretože keď bude po všetkom, Syn človeka povstane a príde si vyžiadať späť svoje kráľovstvo na zemi. Tí, ktorí môjho Syna milujú, Mu vždy musia vzdávať úctu a nikdy Ho nesmú zaprieť.

Musíte byť pripravení žiť podľa pravdy a nikdy nesmiete podľahnúť lžiam, ktoré sa budú šíriť po celom svete a ktoré už čoskoro budú ohlásené ako nové svetové náboženstvo. Vtedy, keď budete vidieť, že sa dejú tieto veci, si môžete byť istí, že je už blízko čas Druhého príchodu jediného pravého Spasiteľa Ježiša Krista, kráľa ľudstva.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

1002. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 22.12.2013 – 15:56 hod.

Už zakrátko Ma uvidíte v celej mojej nebeskej sláve a potom konečne pochopíte tajomstvo môjho Božstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len svet spozornie, keď si už zakrátko uvedomí moju prítomnosť. Každý národ, každá krajina a každá domácnosť bude mať vedomie o mojej prítomnosti a nenájde sa nikto, kto by ju poprel, aj keď u niektorých nebude ochota, aby dosvedčili môj zásah. Je potrebné, aby ste potom, keď nastane Varovanie, všetci prijali skutočnosť, že je to veľkým znamením z nebies. Bude to dôkazom lásky, ktorú Boh prechováva ku všetkým svojim deťom.

Vaša opustenosť, plynúca z odlúčenosti od Boha, sa v tento deň skončí. Tým z vás, ktorí chcú, aby sa im dostalo vytúženej ochrany od strastí, ktoré v dnešnom svete existujú, dávam na vedomie toto: Zotriem vám vaše slzy. Odpustím vám vaše hriechy. Všetkým vám budem žehnať, nevynímajúc z toho ani tých, ktorí sa Mi obrátia chrbtom, a budem sa nádejať, že prídu bežiac ku Mne späť, aby som ich mohol zachrániť.

Svet patrí Mne. Božie deti sa spolu zídu a všetci, ktorých mená sú zapísané v Knihe života, budú uchvátení do môjho náručia. Modlite sa, aby sa zbavili pochybností tí, ktorí ich majú; aby tí, ktorí sú v strašnej temnote, Ma prosili o milosrdenstvo a aby tí, ktorí Ma popierajú, Ma konečne spoznali.

Nesmiete nikdy dopustiť, aby vás odporcovia môjho svätého slova odviedli preč odo Mňa, vášho milovaného Ježiša. Už zakrátko Ma uvidíte v celej mojej nebeskej sláve a potom konečne pochopíte tajomstvo môjho Božstva.

Váš Ježiš

obsah

1001. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 22.12.2013 – 15:19 hod.

Cez zázrak osvietenia svedomia On, môj Syn, prinesie svetu radosť, lásku a nádej

Moje dieťa, prosím daj na známosť, že môj drahý Syn sa pripravuje na svoj veľký zásah milosrdenstva. Následkom neho sa svet obnoví a mnohí sa budú tešiť z nanovo získanej slobody, zbavenej pochybností o Božej existencii.

Akí osamelí sú tí, ktorí nepoznajú môjho Syna. Vtedy, keď môj Syn stál na hore krátko pred svojim nanebovstúpením, boli jeho učeníci zmätení a ustráchaní kvôli odlúčeniu, ktorému bez Neho museli čeliť. Mnohí z nich podľahli panike a úpenlivo prosili môjho Syna, aby ich neopúšťal. On ich utešoval, keď im trpezlivo vysvetľoval, že toto odlúčenie bude len dočasné a že im pošle pomoc. Tou pomocou, o ktorej sa zmienil, bol dar Ducha Svätého. Potom im povedal: „Nebojte sa, pretože vďaka pomoci toho, koho vám pošlem, nebudete sami. Vždy budem s vami v podobe Ducha Svätého.“

A hoci povedal každému, že sa jedného dňa opäť vráti, oni Ho v skutočnosti nechápali, čo tým má na mysli. Niektorí sa domnievali, že uplynú týždne do doby, kedy sa dám znova poznať. Nezabúdajte však, že v Božom čase môže byť deň kedykoľvek. Tento deň sa teraz blíži a všetky proroctvá sa v súlade so znameniami konca času uskutočnia tak, ako boli predpovedané. Nech nie je strach vo vašich srdciach, drahé deti, pretože už čoskoro nastane pre vás čas radosti. Nebude už viac sĺz ani zármutku, pretože veľký deň môjho Syna príde náhle a On zhromaždí všetkých, ktorí sú jeho, do svojho svätého náručia.

Modlite sa za veľké Božie dobrodenia a za veľké milosrdenstvo, ktoré má Boh v hojnosti pre každé jedno zo svojich detí vrátane tých dobrých, zlých a ľahostajných. Cez zázrak osvietenia svedomia On, môj Syn, prinesie svetu radosť, lásku a nádej.

Buďte vďační za toto veľké milosrdenstvo. Láska môjho Syna k vám nikdy nepominie, nezoslabne ani sa vám nikdy neodoprie, pretože vy patríte jemu. Ste jeho. Ste Božími deťmi. Nepatríte satanovi.

Modlite, modlite, modlite sa, aby si ľudstvo namiesto klamu a strašného smrteľného zovretia, ktoré zlý uplatňuje na slabých, zvolilo milosrdnú ruku môjho Syna.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

1000. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.12.2013 – 20:13 hod.

Nemôžete oddeliť moju Cirkev od slova – tela – pretože potom nemôže existovať

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí, ktorí ťa skrze moje sväté slovo obviňujú, že bojuješ proti autorite mojej Cirkvi, musia počúvať moje volanie.

Cirkev, ktorú som Ja, Ježiš Kristus, založil, bola vystavaná na pevnej skale a nezávisle od toho, ako veľmi je moja Cirkev – moje telo – napádaná, brány pekelné ju nikdy nezničia. Satan a jeho vyslaní agenti budú vždy napádať iba to, čo je pravé, čo je pravdivé a čo je odo Mňa. Na to sústredí celú svoju energiu – na moju Cirkev. V mojej Cirkvi som prítomný skrze moje telo, najsvätejšiu Eucharistiu. Moji nepriatelia sa vždy zamerajú na najsvätejšiu Eucharistiu, pretože ona je nielen symbolom mojej lásky, môjho zasľúbenia vykúpiť svet, ale je súčasne aj mojim telom. Ona žije a dýcha, pretože Ja, Ježiš Kristus, som ten, kto v nej prebýva. Vo svätej Eucharistii budem prebývať takmer až do konca, no moja Cirkev nikdy nezahynie.

Moje slovo sa stalo telom a vy, moje deti, zostanete skrze moje telo blízko Mňa. Keď v minulosti moji nepriatelia útočili na moju Cirkev, ona sa vtedy zjednotila a bojovala proti jej odporcom. Ale keď je moja Cirkev napádaná duchom zla zvnútra, bude to narážať len na veľmi malý odpor sekulárneho sveta.

Satan neútočí na svoje vlastné dielo. Ja ako Syn človeka sa nikdy nevzdám svojej Cirkvi a to je dôvod, prečo je pre satana nepreniknuteľná. Moji nasledovníci zostanú verní mojej Cirkvi až do posledného dňa. No počet ľudí, ktorí nebudú chápať, že útoky na moju Cirkev prichádzajú z jej vnútra, bude vysoký. Väčšina z nich sa uspokojí s úpravami, ktoré sa zavedú v Božích zákonoch a vo svätení sviatostí. Prehltnú lži ohľadne toho, že moderný život si žiada modernú Cirkev a že dnešní ľudia musia mať možnosť robiť rozhodnutia, ktoré vychádzajú z ich vlastnej slobodnej vôle – bez ohľadu na to, či tým Boha urážajú alebo nie.

Potom, ako Boha urazia a dopustia sa bohorúhačstva znesvätením svätej Eucharistie, už naďalej nebudú súčasťou mojej Cirkvi. Celistvosť mojej Cirkvi bude zachovaná. Moja Cirkev zostane stáť vďaka tým, ktorí budú zachovávať vernosť voči Božiemu slovu – slovu, ktoré sa stalo telom. Pretože nemôžete oddeliť moju Cirkev od slova – tela – pretože potom nemôže existovať.

Sľúbil som, že moju Cirkev ochránim pred pekelnými bránami a teraz to robím cez prípravu mojich verných vysvätených služobníkov, aby pri Mne stáli a zostali Mi verní a oddaní až do Veľkého dňa. Ja svoj sľub nikdy neporuším.

Váš Ježiš

obsah

999. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.12.2013 – 23:16 hod.

V deň súdu konečne pochopíte Božiu moc

Moja vrúcne milovaná dcéra, na môj príkaz satan a všetci jeho démoni ustúpia. Napriek všetkej ich moci nie sú ničím predo Mnou, Synom človeka, Ježišom Kristom. Aj napriek všetkej mojej pokore, všetkým mojim obetám a mojim prosbám k ľuďom, aby dovolili mojej láske pritiahnuť ich ku Mne, nesmie byť nikdy podceňované moje Božstvo. Nikdy si nesmiete nesprávne vysvetľovať moju moc, pretože Ja som všemocný a všemohúci a moje kráľovstvo potrvá naveky v spoločenstve s ľuďmi alebo bez nich, ktorí majú slobodnú vôľu a tým aj voľbu nasledovať Ma alebo nenasledovať.

Aj keď kvôli ľudskej slabosti, spôsobenej hriechom, je každý človek náchylný voči pokušeniu satana, nesmiete sa nikdy domnievať, že on má všetku moc, pretože tomu tak nie je. Všetci démoni, vrátane ich majstra – šelmy, Mi na môj príkaz padnú k nohám. Neviete to? Pretože je iba jeden, ktorý má Božstvo, aby všetci, nad ktorými má moc, padli k jeho nohám a tým som Ja, Ježiš Kristus.

Aby ste získali Božiu priazeň, musí každý jeden z vás prísť ku Mne. Milujem vás. Priťahujem vás k sebe. Úpenlivo vás prosím. Ponižujem sa pred vami. Prv, ako som zomrel, som sa kvôli vám nechal vláčiť po zemi i po blate. Už čoskoro budete stáť predo Mnou. V deň súdu konečne pochopíte Božiu moc a potom spoznáte, aké je to prísť tvárou v tvár pred Božie svetlo. Moje svetlo je také silné, že len tí, ktorí sú čistí a pokorní, ho dokážu zniesť. Ono mnohých z vás prinúti padnúť na zem, keď si budete predo Mnou zakrývať svoju tvár. Len máloktorí z vás sú spôsobilí, aby sa postavili predo Mňa, no napriek tomu vás k sebe budem priťahovať dovtedy, kým nebudete stáť tam, kde vám je určené, v plnej odovzdanosti a úplnej poslušnosti voči Mne. V ten deň sa vaša slobodná vôľa skončí.

Váš Ježiš

obsah

998. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 18.12.2013 – 16:40 hod.

Len Božie svetlo vám môže priniesť večnú blaženosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, začiatok je bez konca. Akonáhle môj Otec stvorí život a človek sa po prvý raz nadýchne, bude existovať v tele a za tým v duši naveky.

Najväčším tajomstvom večného života je jeho existencia nezávisle od toho, či si ho človek zvolí alebo nie. Človek dostal dar slobodnej vôle a až do svojho posledného výdychu na zemi sa môže rozhodnúť. Môže žiť svoj život tak, ako najlepšie vie v súlade s Božími zákonmi a tým si zaslúžiť svoju spásu, alebo môže premárniť pravdu o Božej existencii a žiť svoj život podľa svojich vlastných želaní. Keď uspokojuje svoje vlastné žiadostivosti, chamtivosti a túžby v protiklade s Božím slovom, berie na seba veľké riziká, ktoré budú mať následky vo večnosti.

Tí, ktorí budú mať to šťastie a získajú spásu v najväčšej sláve, budú žiť večný extatický život v Božom kráľovstve. Budú sa tešiť zo všetkej tej nádhery v jednote s Božou vôľou a ich životy budú nikdy sa nekončiacim dokonalým bytím. Tí, ktorí sa rozhodnú, že sa obrátia Bohu chrbtom, a to aj napriek tomu, že vynaložím všetko úsilie, aby som zachránil ich úbohé duše, budú mať tiež večnú existenciu. Žiaľ, budú znášať hrozné muky v osamelej a zúfalej beznádejnosti. Aj oni budú vzkriesení spolu so živými a mŕtvymi, ale ich existencia bude bolestná, pretože nikdy neuvidia Božie svetlo. Len Božie svetlo môže priniesť večnú blaženosť.

Keď na tejto zemi naposledy vydýchnete, znamená to jedine toľko, že ste potom vzatí do ďalšej etapy vašej cesty vo večnosti. Je len jedna cesta, ktorou sa máte uberať, a tou je tá, po ktorej prídete ku Mne. Každá iná cesta vás dovedie do hrôzostrašnej existencie a predsa je toľko veľa poblúdených duší, ktoré veria, že poznajú pravdu, keď odmietajú existenciu večnosti.

Nesmiete nikdy odmietnuť pravdu, pretože jedine pravda vám môže priniesť večnú spásu.

Váš Ježiš

obsah

997. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.12.2013 – 19:25 hod.

Cez sviatosť krstu je oslabená moc šelmy

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď ste blízko môjho srdca a keď sa Mi duše úplne odovzdajú, stane sa niekoľko vecí.

Ako prvý sa vytratí všetok strach, plynúci z ľudského zasahovania do vášho života. Namiesto neho sa dostaví pokoj a uspokojenie, ktoré pochádzajú odo Mňa, keď opravdivo prebývam vo vašom srdci a vo vašej duši. Žiadna urážka, osočovanie či kritika nedokáže preniknúť do vašej duše, pretože túto bolesť odovzdáte Mne. Preto, ak čelíte takýmto útokom, musíte vždy zostať pokojní a mlčanliví.

Ďalšou milosťou, ktorú dostanete, bude sila odolávať pokušeniu k hriechu. Toto pokušenie, ktoré diabol predkladá pred všetky duše každý jeden deň, je veľmi silné a len veľmi málo ľudí má silnú vôľu, aby sa vyhlo upadnúť do hriechu. Ale ak ste Mi odovzdali vašu vôľu, bude to moja vôľa, ktorá vo vás bude prebývať a ktorá potom odolá pokušeniam, ktoré pred vás budú kladené.

V žiadnom prípade nikdy nepodceňujte to, pod akým veľkým satanovým zovretím je ľudská rasa. Táto sila je ako ničivá búrka a rovnako, ako vás prudký, divoký poryv vetra dokáže zraziť k zemi, je pokušenie, ktoré vám nastražil diabol, podobné sile, ktorá vás behom sekúnd zachváti a doženie do hriechu, ktorého ste sa snažili vyvarovať.

Človek sa rodí s hriechom. Cez sviatosť krstu je oslabená moc šelmy. Potom, ako prechádzate mnohými skúškami a pokušeniami života, je každá osoba zvádzaná ku všetkým možným hriechom. A iba tí, ktorí sa budú zo všetkých síl snažiť vyvarovať sa hriechu, zvíťazia v neúprosnom boji, ktorý zvádza diabol, aby pohltil vaše duše. To si vyžaduje, aby ste so Mnou pravidelne komunikovali. Jediné, čo musíte urobiť, je komunikovať so Mnou vašimi vlastnými slovami. Pravidelne Ma proste, aby som vám odpustil hriechy, ktoré úprimne ľutujete. Pravidelne prijímajte sviatosti. A konečne Mi dôverujte, pretože potom, keď tak urobíte, mám moc vás pritiahnuť späť z pokraja hriechu. Ak Mi odovzdáte svoju vôľu, potom sa moja vôľa stane hnacou silou, aby vás ochránila pred satanom.

Vaša duša získa na dokonalosti, ak sa Mi úplne odovzdáte.

Váš Ježiš

obsah

996. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 15.12.2013 – 16:45 hod.

Pýcha je nebezpečnou vlastnosťou, lebo človeku nahovára, že je väčší ako Boh

Moja vrúcne milovaná dcéra, ľudstvo nepozná Božie zákony a Božiu vôľu môjho Otca. Človek je Boží tvor a ako taký nedostal dar poznania ohľadom mnohých tajomstiev, známych len anjelom a svätým v nebi. A tak nie je možné jednému človeku hovoriť, že vie, prečo môj Otec dopúšťa, aby sa určité udalosti vo svete stali a druhému človeku tvrdiť, že je zasvätený do pôvodu vesmíru. Človek je iba služobníkom Boha, no Boh, keďže chcel vytvoriť človeka na svoj dokonalý obraz, ho obdaroval mnohými darmi a talentami. Nikdy nedal človeku poznanie o strome života a to bolo z istého dôvodu. Človek zničil svoje postavenie v Božích očiach vtedy, keď sa Adam a Eva od Neho oddelili kvôli hriechu pýchy.

Hriech pýchy dodnes pokračuje a je príčinou mnohých odlúčení od Boha. Pýcha je nebezpečnou vlastnosťou, lebo človeku nahovára, že je väčší ako Boh. Pýcha navádza človeka k tomu, aby sa miešal do Božích zákonov samotného Božstva. To v sebe zahŕňa aj presvedčenie človeka, že má právo, aby rozhodoval o tom, komu je daný dar života a kto má právo ho vziať.

Pýcha tiež privádza človeka k presvedčeniu, že vie, ako vznikol vesmír, aj keď si v skutočnosti nie je vedomý takého zázraku. Jedine Boh má moc čokoľvek stvoriť. Iba Boh môže rozhodnúť o tom, ako ďaleko dovolí človeku skúmať alebo manipulovať s jeho stvorením. Napriek tomu je človek presvedčený, že pozná na všetko odpoveď. Ak si človek myslí, že má moc nad svojim vlastným osudom a osudom iných, upadá do vážneho omylu, pretože keď bude napodobňovať hriech Lucifera, bude zavrhnutý. Keď človek odmietne odpovedať svojmu stvoriteľovi, potom On, jeho Stvoriteľ, tam už viac nebude, aby ho v posledný deň utešil.

Nikdy nesmiete dovoliť pýche, aby vás presvedčila, že poznáte všetky veci tohto sveta ako aj tie mimo neho, pretože to nie je možné. Namiesto toho musíte počúvať a prijímať pokyny, uvádzané vo svätom Evanjeliu, aby ste tak mohli žiť v pokoji a v súlade s vôľou môjho Otca. Pretože ak sa pred Ním pokoríte, ukáže vám veľkú slávu a potom v posledný deň budete rozumieť veľkému tajomstvu jeho slávneho kráľovstva.

Váš Ježiš

obsah

995. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 14.12.2013 – 15:17 hod.

Boli ste pripravovaní tri roky. Povstaňte, zodvihnite svoj kríž a nasledujte Ma

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes sa začali prípravy na môj zásah veľkého milosrdenstva, aby sa ľudské srdcia premenili z kameňa na zlato. Znamenia v počasí budú viditeľné pre tých, ktorých oči dokážu vidieť a ktorí sú bdelí voči môjmu prísľubu, že každému poskytnem rovnakú príležitosť na spásu.

Ohňom Ducha Svätého budú obnovení tí, ktorých viera oslabla. Až uvidia svetlo, lúče môjho milosrdenstva, bude moc Ducha Svätého taká veľká, že mnohí budú jeho silou zrazení na zem.

Tí, ktorí Mnou opovrhujú a ktorým sú ich hriechy ľahostajné, budú naďalej duchovne umierať a plaziť sa v hrôze odo Mňa preč. Niektorí neprežijú môj zásah, pretože šok z neho bude pre nich neznesiteľný.

V tomto čase pripravujem všetky vyvolené duše tým, že ich nabádam, aby vyhľadávali spoveď a modlievali sa za hriechy iných. Môj čas je blízko. Môj zásah bude rýchly a mocný a od toho dňa bude svet rozdelený vo dvoje. V ten deň bude svet obrátený naruby a len tí, ktorí zotrvajú v mojej milosti, vydržia skúšky, ktoré budú všade viditeľné.

Boli ste pripravovaní tri roky. Povstaňte, zodvihnite svoj kríž a nasledujte Ma. Buďte silní. Budem vám dodávať odvahy, pretože ju budete potrebovať, keď temnota duší, ktoré odmietnu moje milosrdenstvo, doľahne na zem a potom sa rozšíri. Len tí, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým, budú poskytovať svetlo, ktoré povedie všetkých, ktorí chcú vojsť do môjho kráľovstva, aby sa mohli orientovať na svojej ceste do večného života.

Váš Ježiš

obsah

994. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.12.2013 – 23:15 hod.

Počas celého môjho detstva som vedel, kto som

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si, keďže sa blíži čas mojich narodenín, aby sa všetci kresťania všade vo svete zamýšľali nad tým, prečo som sa narodil.

Moje narodenie bolo naplánované mojim Otcom kvôli jeho veľkému milosrdenstvu a jeho mimoriadnej láske k jeho deťom. Jeho najväčšou obetou bolo to, že svojho jediného a Ním splodeného Syna poslal do nevďačného sveta, plného hriešnikov, ktorí Ho za podmienok, ktoré On stanovil, nechceli poznať. Bolo vynaložené všetko úsilie, aby skrze prorokov obrátil ich zatvrdnuté srdcia tak, aby hľadali jeho slávu. Ale oni sa obrátili proti Nemu a pozabíjali prorokov, ktorí ich kŕmili pokrmom, určeným pre ich duše.

Tým, že do sveta poslal svojho jediného Syna ako nevinné dieťa, sa sám ocitol v postavení pokorného služobníka v ľudskom tele voči tým, ktorí mali slúžiť svojmu Pánovi. No On aj napriek tomu tak miloval svoje deti, že bol ochotný urobiť čokoľvek, aby ich získal späť z podvodu a pokušenia satana.

Počas celého môjho detstva som vedel, kto som a čo sa odo Mňa očakáva. Mal som tiež veľké obavy a bol som v úžase, keď som spoznal, kto som a čo sa odo Mňa očakáva. Keďže som bol človekom, bol som sužovaný strachom. Bol som ľahko zraniteľný. Miloval som všetkých, s ktorými som prišiel do styku a keďže som ich miloval, tak som im aj dôveroval. A pretože som si myslel, že moje kráľovstvo už prišlo, nepredpokladal som, že by Ma zabili. Boli isté veci, ktoré predo Mnou ponechával v skrytosti môj Otec, ktorý so Mnou nekomunikoval tak, ako by ste si mysleli. Namiesto toho Mi bolo vtedy, ak to bolo želaním môjho Otca, vnuknuté poznanie úlohy, ktorá Mi bola zverená, aby všetkým priniesla spásu.

Boží zásah každého druhu bol vykonaný, aby získal duše tých, ktorí si mysleli, že poznajú zákony môjho Otca, ktoré však oni prekrútili tak, aby vyhovovali ich vlastným túžbam a ich sebectvu.

Rovnako, ako každá rodina, aj Ja som strávil veľa rokov života s mojou milovanou Matkou a s otcom, svätým Jozefom. Tak veľmi som ich miloval a bol som šťastný. Boli sme si veľmi blízki a moja Matka bola obdarená zvláštnymi milosťami, ktoré jej boli dané mocou Ducha Svätého. To znamená, že presne vedela, čo moja misia predstavovala. Poznala ťažkosti, ktorým budem musieť čeliť. Odmietanie. Posmech. No ani ona nevedela, že by som mal byť zavraždený.

Bolo to po prvých dvoch rokoch mojej misie, ktoré som dvadsať hodín denne trávil kázaním pravdy, keď som si uvedomil, že opozícia voči Mne vzrástla. Všetci, ktorí počúvali moje slovo, boli voči nemu pozorní, aj keď nedokázali presne pochopiť, čo sa im snažím povedať. Mnohým, ktorí prijali za pravdu to, čo som im hovoril, padlo zaťažko nasledovať Ma kvôli posmechu, ktorému boli vystavení. No každopádne mojim nepriateľom nebolo možné, aby si Ma nevšímali. Bol som predmetom mnohých diskusií, mnohých sporov a mnohých konfliktov.

Šírili o Mne hrozné lži, vrátane mojej morálky, môjho duševného stavu a mojich úmysloch, no aj napriek tomu nedokázali zostať nevšímaví voči tomu, čo som robil, čo som hovoril a čo som im povedal o kráľovstve môjho Otca.

Bol som zradený tými, ktorí Ma milovali, ktorým ale chýbala odvaha, aby Ma nasledovali.

Milosťou môjho Otca som pretrpel všetku túto bolesť, až kým Mi nebolo jasné konečné poznanie. Vtedy som pochopil, že by Ma neprijali. Ku koncu som už poznal pravdu, no tiež som vedel, že sa už nemôžem vzdať. A tak sa Boh skrze najväčší akt pokory vďaka svojmu jedinému Synovi stal obeťou a tým dopustil, aby Mu človek spôsobil strašné utrpenie, bičovanie a násilnú smrť.

Tento môj – v očiach satana – zdanlivo zbabelo vyzerajúci čin spôsobil, že satan bol na pochybách, či som bol naozaj Synom človeka. Takto bol uvedený do omylu. Preto satan ani nemohol zmariť tento veľký skutok pokory, lebo nebolo koho pokúšať. Keď som išiel na smrť ako dobrovoľná a tichá obeť, plná lásky k ľudstvu, vtedy on, satan, nemohol súperiť s týmto činom, pretože v ňom nie je ani štipky pokory. A tak som šiel dobrovoľne a s planúcou túžbou zachrániť duše a zachovať pre svet dedičstvo večného života. Žiaľ moje kráľovstvo zostalo z väčšej časti pod panstvom satana. Ale duše už poznali pravdu.

Teraz prichádzam, aby sa zaistilo, že ľudstvo chápe pravdu a aby som si vyžiadal späť svoje kráľovstvo. Tým som si privodil satanov hnev. Jeho plány na utajenie pravdy sú prepracované a dômyselné. Zákerne prenikol do mojej Cirkvi, aby sa naposledy pokúsil uprieť Mi duše, pre ktoré som prišiel. Duše, ktoré majú prirodzené právo na Mnou zasľúbené nádherné kráľovstvo. Tento raz už satan nevyhrá. No mnohé duše budú oklamané a ako také budú okradnuté o najväčší dar daný ľudstvu mojim milovaným Otcom. Vám prináleží, aby ste naveky žili život v Božej sláve s dokonalým telom a dušou. Vám všetkým. Nepremárnite to tým, že dopustíte, aby ste sa stali slepými voči pravému Božiemu slovu.

Váš Ježiš

obsah

993. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.12.2013 – 22:30 hod.

Lebo vtedy, keď takto trpíte, Mi prinášate duše a tí, ktorí Mi prinášajú duše, patria Mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak, ako sa v mojej Cirkvi na zemi rozmáha klam, bude veľa ďalších duší zvedených falošnou pokorou a takzvanými verejnými skutkami veľkej dobročinnosti pre potreby chudobných.

Bude to také ťažké a také náročné rozpoznať pravdu, že mnohí sa jednoducho nechajú vtiahnuť do nového učenia, ktoré neprichádza odo Mňa. Keď vy, moji milovaní nasledovníci, začnete pozorovať, ako vás ľudia verejne karhajú, nespravodlivo kritizujú, správajú sa k vám s nezvyčajnou agresivitou a spôsobujú vám utrpenie, musíte vedieť, že satan robí všetko možné, aby vo vašich srdciach vyvolal pochybnosti o tejto misii. On a jeho stúpenci každou sekundou bojuje proti každému, kto bol požehnaný darom Ducha Svätého. Ani jeden z vás, kto bojuje, aby Mi pomohol zachrániť duše, nebude ponechaný na pokoji. Budete čeliť mnohým prekážkam, aby ste boli odvedení od tejto misie a popreli moje slovo. Vedzte, že zakaždým, keď sa tak stane, vás vezmem pod svoju ochranu a vy si uvedomíte moju prítomnosť vo vás, pretože to nebudete vy, ale Ja, kto bude bojovať.

Keď vás zraňujú kvôli vašej láske ku Mne, je to moja bolesť, ktorú cítite. Keď od žiaľu roníte slzy, pretože Ma nasledujete a potom kvôli tomu znášate muky, sú to moje slzy, ktoré sa z vás rinú. Keď vami pohŕdajú a zosmiešňujú Ma, nie ste to vy, koho urážajú, ale Ja a všetko to, čo sa na Mňa viaže. A keď odmietajú vašu lásku a otáčajú sa vám chrbtom, potom som to Ja, od koho sa odvracajú. Vedzte, že vtedy, keď v mojom mene podstupujete také strašne ťažké a úporné skúšky, je moja prítomnosť najsilnejšia. Keď som prítomný takýmto spôsobom, budete s absolútnou istotou vedieť, že len moje dielo bude priťahovať takýto druh utrpenia. Potom vedzte, že vás nikdy neopustím, pretože vašou láskou ku Mne si zabezpečíte tú najväčšiu odmenu v mojom kráľovstve. Lebo vtedy, keď takto trpíte, Mi prinášate duše a tí, ktorí Mi prinášajú duše, Mi patria telom, dušou a duchom. Ste vo Mne, so Mnou a Ja žijem vo vás.

Milujem vás.

Váš Ježiš

obsah

992. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 11.12.2013 – 22:05 hod.

Budú im udeľovať čestné doktoráty v novo obnovenej Cirkvi falošného proroka

Moje dieťa, svet bude oklamaný mnohými činmi, považovanými za skutky veľkej dobročinnosti. Dobročinnosť voči iným bude vyhlásená za najväčšiu a najviac žiadanú vlastnosť v Božích očiach.

Keď sa spoja tí, ktorí majú pod kontrolou vlády, cirkvi a štát, získajú veľkú moc nad Božími deťmi. Kontrola nad tými menej šťastnými vo vašej spoločnosti môže znamenať dve veci. Buď sa používa na dobrý alebo zlý účel.

Musím vás všetkých požiadať, aby ste na tejto ťažkej ceste ku spáse zotrvali v upriamení celej vašej pozornosti na želania môjho Syna. Veľa oddaných Božích služobníkov, aj keď s dobrými úmyslami, bude príliš slabých na to, aby zotrvali na ceste vedúcej ku spáse. Bude na nich vyvíjaní taký silný tlak zo strany Božích nepriateľov, aby odsúdili môjho Syna, že odpadnú od pravdy.

Falošný prorok zavedie silnú ekumenickú vieru a to uspokojí každého heretika. Väčšina tých, ktorí sú v Cirkvi môjho Syna, bude oklamaná, no takmer polovica vysvätených služobníkov môjho Syna odmietne zložiť sľub vernosti cez záverečnú prísahu, ktorá bude neprávom prehlásená za tú, ktorá sa viaže ku svätej Eucharistii. Svätá Eucharistia a jej znesvätenie bude stáť v centre všetkej nespokojnosti a nesúladu.

Potom, ako mu budú pripísané falošné zázraky, mnoho svetových prominentov obklopí falošného proroka v snahe získať priazeň na jeho dvore. Potom zostaví čestnú listinu a budú im udeľovať čestné doktoráty v novo obnovenej Cirkvi falošného proroka, ktorá sa bude len navonok podobať tej pôvodnej. Všetci príjmu svoje ocenenia za veľké charitatívne diela, nad ktorými mali patronát pod vedením podvodníka. Budú sa navzájom velebiť chválospevmi, až pokým verejne neprehlásia, že falošný prorok je žijúcim svätcom kvôli takzvaným zázrakom, o ktorých povedia, že ich vykonal ako Boží služobník. A potom on a antikrist ovládnu väčšiu časť sveta, no Rusko a Ázia nebudú do toho zahrnuté, pretože obe mocnosti sa postavia proti novému Babylonu, až kým nedôjde k zničeniu Ríma.

Všetky tieto udalosti nastanú a keď uvidíte, že sa kostoly používajú ako miesta, kde pyšne ohlasujú svoju veľkoleposť, svoje dobročinné skutky, potom jasne rozpoznáte, ako sú ich úmysly ovládané pýchou. Keď padne Rím, bude viacej súženia, ktoré však nepotrvá dlho. A potom bude zrelý čas na návrat môjho Syna Ježiša Krista.

Nesmiete ignorovať tieto proroctvá. Akonáhle sa postavíte na stranu tejto falošnej viery, ktorá bude už čoskoro vyhlásená, odvrhnete môjho Syna a odlúčite sa od jeho milosrdenstva. Nikdy sa nevzdajte svojho práva na večný život kvôli niekomu, kto sa vás snaží zviesť ku heréze.

Vaša milujúca Matka Matka Spásy

obsah

991. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 10.12.2013 – 23:00 hod.

Nemôžete hlásať pravdu, pokiaľ vaše ego hľadá popularitu

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako ma bolí, keď vidím, že tak veľa ľudí prijíma falošnú pokoru, ktorá sa skrýva za humanizmom, takým obľúbeným v mojej Cirkvi.

Moja úloha ako Spasiteľa a Vykupiteľa ľudstva sa teraz ocitla v zabudnutí. Naďalej budete svedkami falošnej pokory v mojej Cirkvi a všetci budú tlieskať tým, ktorí vyzdvihujú potrebu starať sa o hmotné blaho ľudí v núdzi. Toto všetko vyústi do falošného náboženstva.

Kedy ste vy, ktorí sa nazývate Božími služobníkmi, rozhodli o tom, že nahradíte pravé Božie slovo za vaše vlastné, ktoré je chybnou interpretáciou jeho skutočného významu? Kedy ste sa rozhodli, že nahradíte kresťanstvo za humanizmus, v ktorom nie je zmienka o Mne? Či neviete, že nič nevzíde z toho, čo nepochádza od Boha? Ako málo ste sa naučili a aký ste nerozvážni, ak veríte, že vaše takzvané dobré skutky, zamerané na materiálne blaho, môžu niekedy nahradiť pravdu.

Keď ignorujete vašu prvoradú úlohu – najdôležitejšiu doktrínu, ktorou je záchrana duší Božích detí – potom nemôžete nikdy povedať, že ste mojim služobníkom. Aké jednoduché je pre vás vyzývať na záchranu chudobných, úbohých a ekonomicky znevýhodnených členov vašej spoločnosti. Ak nasledujete túto pomýlenú cestu, vyhľadávajúc pritom svetský obdiv pre vaše takzvané dobré skutky, potom zabúdate na tú najdôležitejšiu úlohu, pre ktorú ste boli povolaní. Je ňou služba Mne, vášmu Ježišovi. Nie je ňou to, aby ste vyhľadávali osobnú popularitu v mojom svätom mene. Načo je komu dobré, aby mal v živote materiálne pohodlie, keď nemôže zachrániť svoju dušu? Ak hľadáte obdiv sekulárneho sveta cez verejné akcie, zamýšľané tak, aby vás urobili populárnymi, potom nenesiete môj kríž. Keď Ma nenapodobujete, potom nemôžete hovoriť v mojom mene. Nemôžete hlásať pravdu, pokiaľ vaše ego hľadá popularitu.

Keď zabúdate na obetu, ktorú som priniesol pre záchranu vašich duší, potom Mi nemôžete slúžiť. Keď kňaz zabudne na dôvod, prečo sa stal mojim služobníkom, upadne do desaťnásobne väčšej nemilosti, ako obyčajná duša. Pretože vtedy, keď sa odo Mňa vzďaľuje, berie so sebou aj tie duše, na ktoré má vplyv a ktoré dôverujú jeho úsudku. Vy, moji služobníci, počúvajte teraz toto moje volanie na záchranu všetkých tých duší, kvôli ktorým ste boli povolaní skrze sviatosť kňazského vysvätenia, aby ste im slúžili. Pokiaľ nie ste schopní dávať ďalej to, čo vás učili, potom neučíte pravdu. Keď presadzujete humanizmus a vo vašej diecéze nástojíte na duše, aby robili to isté, odmietate Ma. Nahrádzate Mňa, Ježiša Krista, nielen tým, že si želáte presadzovať sociálnu spravodlivosť, ale aj tým, že v očiach ostatných hľadáte obdiv za vaše skutky dobročinnosti. Znamená to, že ich obdiv a vaša túžba byť populárny spôsobujú, že Mi už viac neslúžite. Ak Mi už viac neslúžite, umožňujete tým sebe upadnúť do omylu a zakrátko nato Ma už vôbec nebudete uctievať tak, ako by ste mali.

Len máloktorí z vás vyvolených Mi budete slúžiť až do posledného dňa. V ten deň budú mnohí, ktorí sa nazývajú služobníkmi mojej Cirkvi na zemi, plakať, kričať a prosiť Ma, aby som bol k nim milosrdní. No vtedy budú ich pričinením pre Mňa stratené miliardy duší a mnohí z nich budú natoľko zapletení do ohavností, že nebudú schopní pochopiť pravdu svojho osudu, až kým nebude pre nich príliš neskoro.

Prebuďte sa, vy, ktorí ste znepokojení pocitom beznádeje a zmätku, ktorý vás ako mojich služobníkov v tomto čase obklopuje. Zostaňte vždy pevne ukotvení v pravde.

Pamätajte si, že ako moji vysvätení služobníci máte úlohu, ktorou je kŕmiť moje stádo pravdou a postarať sa o to, aby dostalo potrebnú potravu pre spásu svojich duší.

Vašim poslaním je privádzať Mi duše.

Váš Ježiš

obsah

990. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.12.2013 – 19:46 hod.

On, antikrist, bude hovoriť mnohými jazykmi, no ani jedno latinské slovo nevyjde z jeho úst

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas je blízko. Čím bližšie je tento veľkolepý deň, tým viacej znamení bude videných vo svete.

Muž, ktorý bude svetu predstavený ako „muž mieru“, sa pripravuje napodobňovať Ma každým mysliteľným spôsobom. Pozná podrobne sväté Písmo a vzhľadom na svoj pôvod budú jeho slová vyznievať naopak, pretože ich význam bude prevrátený. Z jeho úst sa budú rinúť bohorúhačstvo, kacírstvo, lži a znesväcovanie môjho slova. Svojimi znalosťami ohľadne všetkého, čo má vzťah k svätým záležitostiam, zapôsobí na každého. Bude citovať výňatky z môjho učenia, ktoré bude so zanietením hlásať z každého svetského pódia, až kým neupúta pozornosť ľudí a nevojde do ich povedomia.

Mnohí budú hovoriť: „Kto je ten muž, ktorý hovorí s toľkou múdrosťou? Kto je ten, ktorý volá k svetu s láskou k masám vo svojom srdci? Je on Pán Boh, Ježiš Kristus?“ Takto sa budú spytovať, keď sa s ním budú spájať mnohé zázraky. A keď bude kráčať pred oltármi spolu s ďalšími mojimi nepriateľmi, ktorí budú odetí ako vysvätení Boží služobníci, bude úplne prijatý obidvoma časťami sveta – pravými veriacimi i pohanmi.

On, antikrist, bude prekrúcať pravdu a hlásať lož, že je Mnou a že prichádza, aby vám priniesol spásu. Bude vyhlásená lož, že prichádza v tele. Nikdy sa nezmieni o Ježišovi Kristovi – ktorý prišiel v tele skrze svoju smrť na kríži – pretože to nie je možné. Nie, on tento fakt bude hlásať v opačnom zmysle. Prehlási, že konečne prišiel v tele v tomto čase. Mnohí uveria, že je Kristom. On, antikrist, bude hovoriť mnohými jazykmi, no ani jedno latinské slovo nevyjde z jeho úst.

Šelma bude zbožňovaná, zatiaľ čo Ja, skutočný Spasiteľ sveta, budem zabudnutý a moje slovo bude pošliapané. Nikdy nesmiete uveriť klamstvám, ktoré budú vychádzať z úst šelmy, keď sa pyšne usadí v chráme, vybudovanom na jej počesť.

Váš Ježiš

obsah

989. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.12.2013 – 16:15 hod.

Pripravujem svet na môj Druhý príchod a mnohí Ma za to budú nenávidieť

Moja vrúcne milovaná dcéra, nič Ma neuráža viac ako to, keď tí, ktorí poznajú moje učenie, dané svetu skrze svätú Knihu môjho Otca, si vykladajú Božie slovo tak, aby vyhovovalo ich vlastným požiadavkám. Tí, ktorí sa pokúšajú zastrašovať iných a ktorí, odvolávajúc sa pritom na moje sväté slovo, iných trápia, sa dopúšťajú veľmi ťažkého previnenia. Nepoužívajú dar lásky, aby odovzdávali pravdu. Miesto toho prúdi v ich žilách nenávisť, ktorá je spôsobená hriechom pýchy. Či neviete, že moje slovo je večné? Ono je jednoduché, aby všetci ľudia – vrátane tých, ktorí sa narodili s menšou schopnosťou chápania, ako i tí, ktorí nemajú žiadne poznanie o Mne – mohli porozumieť tomu, čo im hovorím. Prečo by som mal podávať význam môjho slova jednému tak a potom niekomu inému zase inak?

Z príkazu môjho Otca pripravujem svet na môj Druhý príchod a mnohí Ma za to budú nenávidieť. Vy, ktorí sa považujete za elitu, za tých z mála vyvolených a za samozvaných prorokov, nie ste hodní, aby ste Mi utreli nohy, takí ste plní nenávisti. Ste natoľko poháňaní duchom zla a takí pyšní, že ste hluchí voči skutočnému hlasu Ducha Svätého. Duch Svätý nemôže nikdy zostúpiť na vaše zatvrdnuté, nenávisťou naplnené duše, pretože vy nie ste mojimi predstaviteľmi. Vy, ktorí rozumiete pravde obsiahnutej v najsvätejšej Knihe, Biblii, vedzte, že nesmiete zneužívať tento veľký dar poznania. Nesmiete z nej nikdy nič odobrať ani k nej niečo pridať. Nesmiete sa ani pokúšať o akýkoľvek jej nový výklad alebo pripisovať jej akýkoľvek iný význam.

Vás všetkých pripravujem len preto, lebo väčšina z vás by inak neprijala moje Božie milosrdenstvo. Keby som vás náležite nepripravil, neboli by ste spôsobilí. A napriek tomu, aj keď teraz k vám hovorím, mnohí z vás Ma urážajú. Keď robíte zlo iným, budete veľmi trpieť. Vy, ktorí iným robíte zlo a potom hovoríte, že to konáte v mojom mene, vedzte, že sa ku Mne v raji nikdy nepripojíte. Ak odmietate Božie slovo, nikdy neprijmete pravdu. Ste takí neoblomní, plní sebectva a pokrytectva, že nedokážete cítiť skutočnú lásku, ktorá môže pochádzať len odo Mňa, Ježiša Krista. Choďte odo Mňa preč, nepoznám vás. Vy nie ste moji.

Duch zla presvedčí mnohých, že moja spravodlivosť bude taká milosrdná, že všetci budú prijatí do môjho nového raja. Už čoskoro sa každá pravda, zaznamenaná vo svätých Evanjeliách, nanovo prehodnotí a potom ju vyložia v inom svetle. Mnohí budú oklamaní a mnohí sa nepostarajú o to, aby si pripravili svoje duše vrátane tých, ktorí veria v môj Druhý príchod. Tento falošný pocit istoty bude najväčším starostlivo premysleným klamom, aby človeku uprel jeho prirodzené právo na Božie kráľovstvo. Tam, kde človek nevyhľadá zmierenie, aby mu boli odpustené jeho hriechy, nemôže byť žiadneho vykúpenia v mojich očiach.

Moja ruka spravodlivosti dopadne na toto ľudské stvorenie. Oddelím nevďačné duše – tie, ktoré sa rozhodli zbožňovať svojich falošných bohov zo zlata a striebra a svetských, pyšných vodcov – od tých, ktoré sú mierne a pokorné. Preukážem milosrdenstvo všetkým, ktorí Ma úpenlivo prosia, aby som ich ochránil, ale hluční a nenásytní samozvaní proroci, ktorí Mi odopreli duše, nebudú nikdy hľadať moje milosrdenstvo, pretože ich pýcha bude mať zásluhu iba na tom, že sa odo Mňa naveky odlúčia.

Váš Ježiš

obsah

988. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 07.12.2013 – 14:25 hod.

Som predovšetkým Bohom veľkého milosrdenstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem, aby ste vy všetci, ktorí Ma milujete, vedeli, že vás v tomto čase volám, aby ste ku Mne prišli ako malé deti a pokľakli predo Mnou.

Otvorte vaše srdcia a vložte všetku vašu dôveru do Mňa. Potom Ma cez moju lásku, ktorú k vám všetkým prechovávam, poproste, aby som preukázal milosrdenstvo voči tým, ktorí Ma počas Varovania odmietnu. Prosím, modlite sa za tie úbohé zblúdené duše, ktoré sa odo Mňa natoľko vzdialili, že pre ne bude obzvlášť bolestivé, aby pred mojim vševidiacim zrakom ukázali svoju tvár počas osvietenia svedomia.

Som sužovaný bolesťou zakaždým, keď sa dívam na ľudí, ktorí Ma nepoznajú alebo nechápu, čo sa stane vo svete, pretože pre nich už takmer nadišiel môj čas. Bude temer nemožné, aby sa tieto duše pripravili, pretože nikdy nebudú ochotné načúvať Božiemu slovu. A preto musíte za ne úpenlivo prosiť vy skrze vaše modlitby o milosrdenstvo. Zaplavím ich milosťou, no bude to namáhavá úloha.

Volám na celý svet, aby počul toto dnešné volanie. Môj čas – čas Boha, aby sa konečne dal svetu poznať cez zjavenie, ktoré bude najväčším od okamihu, ako moje srdce prestalo biť pri mojej smrti na kríži, je už takmer tu.

Keď vy, ktorí poznáte zasľúbenie môjho návratu, prídete predo Mňa, naliehavo vás prosím, modlite sa nielen za vaše vlastné duše, ale aj za duše zatratených. Nezabudnite, čo vám teraz poviem. V ten deň si želám, aby ste Ma prosili:

„Ježišu, úpenlivo prosím o milosrdenstvo pre všetkých, ktorí Ťa odmietajú a ktorí najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.“

Keď Ma prosíte, aby som pomohol iným, môžem v tej chvíli vyliať mimoriadne milosti na tých, ktorých osud bol zmarený kvôli podvodu diabla.

Som predovšetkým Bohom veľkého milosrdenstva. Nikdy nezabúdajte na to, aké veľké je moje milosrdenstvo, pretože vždy je ešte nádej pre tých, ktorí odo Mňa odpadli. Nie je nič, čo by som neurobil, aby som ich priviedol do môjho milujúceho náručia. Pomôžte Mi ich zachrániť.

Váš Ježiš

obsah

987. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 05.12.2013 – 14:00 hod.

Môj Syn zomrel pre spásu vašich duší a nie preto, aby vás zbavil trampôt tohto sveta

Na Cirkev tak, ako bolo predpovedané, už zostúpila temnota a tento zámer pohltiť duše veriacich bude pokračovať, až kým podľa plánu antikrista nebude znesvätené telo môjho Syna. Čo však mnohí ľudia nevedia je to, že Boží nepriatelia, vedení antikristom – ktorý sa ešte len nechá poznať – veria v Boha. Nielenže veria v Boha, ale keďže nenávidia všetko, čo má do činenia s Bohom, sprisahajú sa voči jeho plánom pripraviť svet na Druhý príchod môjho Syna Ježiša Krista.

Každému slovu, ohlasovanému mojim Synom cez tieto posolstvá, budú protirečiť napodobňovaním toho, čo hovorí. Keď môj Syn povie, aby ste sa teraz pripravili skrze sviatosti a modlitby, vtedy oni, jeho nepriatelia, urobia podobné vyhlásenia, ktoré však budú odlišné. Výzva na pomoc ľudstvu – chudobným – prenasledovaným – bude ich hlavným cieľom, nie však hlásanie slova. Oni vás nebudú pobádať k tomu, aby ste sa modlili za svoje duše alebo za spásu iných duší. Nie, namiesto toho budete vyzvaní, aby ste týmto dušiam pomohli z humanitárneho hľadiska.

Keď nebudete počuť výzvu na spásu vašich duší od tých, ktorí hovoria, že sú predstaviteľmi Cirkvi môjho Syna, potom budete vo svojich srdciach vedieť, že niečo je strašne nesprávne.

Môj Syn zomrel pre spásu vašich duší a nie preto, aby vás zbavil trampôt tohto sveta, ktoré budú existovať stále až do doby, kým Môj Syn nezíska späť svoj právoplatný trón, ktorý Mu bol prisľúbený Najvyšším Bohom. Nikdy nesmiete zabúdať na Božie slovo. Jediné, na čom teraz záleží, je, úpenlivo prosiť o spásu všetkých duší bez ohľadu na to, či sú nimi králi alebo žobráci.

Vaša milovaná Matka Matka Spásy

obsah

986. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 04.12.2013 – 10:30 hod.

Beda vám všetkým podvodníkom, lebo vy neprichádzate odo Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že každé slovo, ktoré vychádza z mojich úst, vychádza z úst toho, ktorý Ma poslal. Každé varovanie, dané svetu cez tieto posolstvá, pochádza od toho, ktorý je všemocný. Prichádzam v mene môjho Otca a On je ten, ktorý Ma posiela, aby som pripravil cestu zasvätením zeme pred veľkým dňom môjho Druhého príchodu.

Je to len môj hlas, ktorý vám prináša správy ohľadne toho, čo si môj Otec želá, aby jeho deti vedeli. Toto sú jediné posolstvá, ktoré verejne ohlasujú pravdu o dvojici bezbožníkov, ktorí cez veľké odpadlíctvo roztrhnú svet vo dvoje. Nikde inde nebudete počuť pravdu, týkajúcu sa môjho Druhého príchodu, pretože ani jeden z vás nedostal právo hovoriť k celému svetu z poverenia toho, ktorý vás stvoril.

Tak, ako vám pravý prorok konca času odhaľuje pravdu, aj podvodník pozdvihne svoj hlas a čoby baránok bude hovoriť tak, akoby vravel pravé Božie slovo. Potom, keď diabol ako kráľ zeme bude bojovať proti nebeskému zásahu, povstanú medzi vami stovky falošných prorokov a nikdy vám nepovedia pravdu. Ich vízie a slová, pochádzajúce z ich vlastnej predstavivosti – a v mnohých prípadoch od ducha zla – vám budú vyjavovať dobré veci, ktoré chcete počuť. Budú vás utešovať, keď bude žiadúce vás upokojiť, avšak budú vás vodiť za nos. Budú hovoriť o pokoji tam, kde nebude pokoja – o pravde, hoci pôjde o kacírstvo – o bohatej úrode, zatiaľ čo bude panovať hladomor. Nikdy nebudete počuť pravdu, pretože títo luhári nebudú chcieť, aby vo vás vzbudili hnev.

Pravda vás pripravuje na to, aby ste sa dokázali vysporiadať s realitou ťažkých časov, ktoré boli predpovedané v svätej Knihe môjho Otca. Dostali ste ju preto, aby vám dodávala silu. Ale falošní proroci, ktorí sa medzi vami potulujú, vás budú miasť a nahovárať vám, že všetky veci sú dobré – zatiaľčo budú zlé a sväté – keď sväté nebudú. Budú to vlci v prestrojení, ktorí chcú pohltiť duše Božích detí. Ich slová lásky a citáty zo svätého Písma im slúžia len na vaše oklamanie. A predsa mnohí z vás príjmu radšej lži, akoby sa mali postaviť zoči – voči pravde.

Beda vám všetkým podvodníkom, lebo vy neprichádzate odo Mňa. Keď ku Mne prídete a poviete: „Ale Ježišu, jediné, čo sme chceli urobiť, bolo šíriť dobré správy.“ Odvrhnem vás a ocitnete sa vo vyhnanstve. Zradili ste Ma tým, že ste klamali o misiách, ktoré vám nikdy neboli pridelené. Popierate Ma, keď Mi protirečíte a verejne hlásate, že moje slovo je lož.

Nikdy sa nepokúšajte stáť v ceste Božej prozreteľnosti, pretože nebesia sa otvoria a vy budete prví, ktorí budú spolu s falošným prorokom a šelmou v posledný deň zvrhnutí nadol. Trest postihne všetkých, ktorí hlásajú, že prichádzajú v mojom mene a pritom slúžia len jedinému cieľu. Je ním manipulácia a deformácia Božieho slova. Práve teraz, keď sa približuje bitka Harmagedonu a keď sa stupňuje táto zbesilá vojna satanskej armády proti Božím deťom, musíte ustúpiť stranou, pretože ak tak neurobíte, budete čeliť Božiemu hnevu a ani vám, ani tým, ktorí preto, aby sa vzopreli pravde, hlcú lži, rinúce sa z vašich úst, nebude preukázané milosrdenstvo.

Váš Spasiteľ Ježiš Kristus

obsah

985. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 03.12.2013 – 19:45 hod.

Nikdy nebudem znovu chodiť v tele

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetci tí, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene a ohlasujú, že pripravujú cestu pre Pána, sa nechajú počuť v každej časti sveta. Bude veľa hlasov, veľa prorokov, veľa luhárov a všetci budú bez Božej právomoci.

Majte sa na pozore najmä vtedy, keď budete počuť hovoriť proroka, že je jeho povinnosťou, aby vás pripravil na môj Druhý príchod. Až budete počuť o týchto veciach a keď vám povedia, že sa vo svete objavím s telom a dušou, potom vedzte, že to nie je pravda. Znova opakujem moje varovanie svetu. Nikdy nebudem znovu chodiť v tele. Prišiel som v tele po prvý krát, ale keď prídem znova, bude to presne tým istým spôsobom, ako som opustil zem – v oblakoch.

Už čoskoro budete svedkami veľkých činorodých aktivít, ktoré sa budú považovať za grandiózne diela v príprave na môj Druhý príchod. Početné a starostlivo zinscenované zázračné uzdravenia sa predstavia svetu z rúk tých nepriateľov Boha, ktorí budú o sebe prehlasovať, že patria ku Mne. Mnohí budú natoľko zmätení, že sa stanú obeťami tohto ohavného podvodu. Toľké zázraky a veľké činy, z ktorých všetky budú považované za tie, ktoré vzišli z Božej ruky a ktoré presvedčia dokonca aj skeptikov, že sú Božími zázrakmi. Týchto falošných predstaviteľov, ktorí tvrdia, že vedú môj ľud, budú zahŕňať veľkými poctami. Už onedlho svet otvorene vyhlási, že títo podvodníci sú žijúcimi svätcami a nepotrvá dlho, než predstavia antikrista.

Celá táto príprava bola plánovaná po dobu siedmych rokov a rýchlosť, s akou sa tieto radikálne zmeny zavedú, nie je náhodná. Môj Druhý príchod bude predmetom pravidelných diskusií. Všetci budú vyzvaní, aby sa na túto veľkú udalosť pripravili, ale bude veľa omylov v kresťanskej doktríne. Iba tí s otvorenými očami, ktorí dokážu vidieť pravdu a ktorí sa neboja postaviť pravde zoči – voči, prekuknú tieto falošnosti. Bude to však pre nich veľmi ťažkým bremenom. Uprostred všetkého toho kriku a množstva chválospevov, ktorými zahrnú tých, ktorí si myslia, že obsiahli všetku múdrosť sveta, sa len málo bude hovoriť o mojom svätom slove. Jediné, o čom sa bude hovoriť, bude o dôležitosti dobročinných skutkov. No ani slovom sa nezmienia o úsilí, ktoré treba vynaložiť na spásu v súlade s Božím slovom.

Vtedy, keď sa sekulárny svet nakoniec poddá a svoje sily spojí s falošnými podvodníkmi, ktorí sa zmocnia Božieho chrámu, už takmer nadíde čas, aby sa ukázala najväčšia ohavnosť. Bude to v čase, keď sa zbuduje chrám, aby sa stal sídlom antikrista. Vtedy sa už počet tých, ktorí uctievajú antikrista, bude počítať na miliardy. No tí, ktorí veria pravde, nebudú musieť dlho čakať, pretože vláda šelmy potrvá veľmi krátko. A potom sa ozve poľnica. V ten deň budú títo Boží nepriatelia vhodení do ohnivého jazera presne tak, ako bolo predpovedané.

Spomeňte si na proroctvá. Nastanú práve tak, ako boli predpovedané. Títo podvodníci, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, budú milovaní, verejne zvelebovaní a zbožňovaní. No tí, ktorí naozaj prichádzajú v mojom mene, budú znášať opovrhovanie a nenávisť. Z ich úst však bude vychádzať oheň Ducha Pravdy a vďaka ich utrpeniu sa zachráni mnoho ďalších, ktorí by inak neboli zachránení.

Váš Ježiš

obsah

984. Posolstvo Matky Spásy, prijaté 01.12.2013 – 16:12 hod.

Prosím, aby ste sa teraz začali modliť Novénu spásy

Moje dieťa, ja som žena odetá slnkom a toto slnko predstavuje Božie svetlo vo svete. Bez svetla nie je život. Bez Boha je iba smrť.

Moja úloha ako Matky Spásy, v ktorej budem pomáhať môjmu Synovi pri tejto jeho poslednej misii v jeho konečnom pláne, aby bola zavŕšená zmluva jeho Otca prinesením spásy každej duši, znamená, že urobím všetko, čo budem môcť, aby som Mu priviedla duše, po ktorých tak túži. Želám si, aby sa vedelo, že som bola ustanovená nielen za Kráľovnú nebies, ale aj za Kráľovnú nad dvanástimi kmeňmi Izraela. Dvanásť národov bude panovať v Novom Jeruzaleme. Dvanásť hviezd na mojej korune, ktorá mi počas mojej korunovácie bola na moju hlavu nasadená mojim milovaným Synom Ježišom Kristom, poukazuje na toto proroctvo. Každá z týchto hviezd predstavuje jeden z dvanástich národov, ktoré sa vyčlenia v Súdny deň.

Všetky duše vrátane tých, ktoré vstanú z mŕtvych ako aj duše tých, ktorí žijú dnes vo svete a zostanú v Božom svetle, zavŕšia prechod do Nového neba a Novej zeme. Spoja sa ako jeden v jednote s mojím Synom a budú vzkriesení do dokonalých tiel a duší rovnako ako to bolo u môjho Syna, keď vstal z mŕtvych. Tento stav dokonalosti je najväčším Božím darom a dokazuje, aký je On milosrdný. Je to spása, ktorú môj Syn prisľúbil, keď trpel vo svojej agónii na kríži. A kvôli svojej nesmiernej láske k ľudstvu si želá zachrániť každú jednu dušu a obzvlášť tých, ktorí sa Mu stratili.

Teraz vám všetkým dám mimoriadny dar, požehnaný mojim Synom, aby všetky duše získali imunitu pred pekelnými plameňmi a dar spásy. Môj Syn túži po tom, aby bola zachránená každá duša bez ohľadu na to, aký ťažký je jej hriech. Prosím, aby ste sa teraz začali modliť Novénu spásy. Musíte s ňou začať okamžite a pokračovať v nej podľa mojich pokynov do konca času. Musíte sa modliť túto modlitbu po celých sedem nasledujúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca začínajúc v pondelok ráno. Musíte sa ju modliť tri razy počas každého z tých siedmych dní a v jednom z týchto dní sa musíte postiť. Pri postení sa vyžaduje jesť iba jedno hlavné jedlo počas dňa a potom len chlieb a vodu v ostatných dvoch denných dobách jedla.

Toto je modlitba, ktorú sa musíte modliť každý z tých siedmych dní.

Modlitba „Novéna spásyModlitbovej kampane (130) :

„Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy skrze milosrdenstvo tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor, prosím, oroduj za oslobodenie všetkých duší z otroctva satana. Prosím, pros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo Ťa prosíme, drahá Matka, oroduj za milosti, aby sa otvorili srdcia tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.“

Mojim sľubom byť nápomocná môjmu Synovi Ježišovi Kristovi v jeho pláne pre ľudstvo je, aby som vás všetkých, ktorí uznávate moju úlohu Prostredníčky všetkých milostí a Spoluvykupiteľky, pritiahla k sebe, aby sa mohol spojiť celý svet ako jeden v jednote s Ježišom Kristom, vašim Spasiteľom a Vykupiteľom.

Choďte v pokoji. Budem sa za vás, drahé deti, vždy modliť a vždy odpoviem na vaše volanie, aby bolo ľudstvo vykúpené v očiach Boha.

Vaša Matka
Matka Spásy

obsah