Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. JEDINÉ NEBEZPEČÍ PRO LIDSTVO JE SÁM ČLOVĚK

  1305. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2015 v 23:50.
  Je rozšiřováno tak mnoho dezinformací ve vztahu k životnímu prostředí, kde jen Bůh může rozhodnout, jak se země bude chovat. Člověk může poškodit a způsobit újmu zemi, ale nikdy ji nemůže zničit, neboť to vše je v Božích rukou. Nedostatek víry v Boha způsobuje, že se člověk domnívá, že má kontrolu nad vesmírem. Pošetilý člověk si myslí, že jeho činy mohou změnit Boží zákony. Moudrý člověk ví, že Bůh je všemocný, a pokud je uctíván a jeho zákony jsou dodržovány, pak lidské přežití bude zajištěno. Přežití země nemá co dělat se smrtelným člověkem. Jen Bůh má moc vládnout nad vzduchem, který dýcháte, vodou, kterou pijete a nad schopností uchovat život. Jediným nebezpečím pro lidstvo je sám člověk.
  http://www.varovani.org/html2/1305.html

  Státisíce vyšli do ulíc za ochranu klímy, žiadali razantné kroky
  https://www.ta3.com/clanok/1155842/statisice-vysli-do-ulic-za-ochranu-klimy-ziadali-razantne-kroky.html

  Príbeh Grety –
  https://www.hlavnespravy.sk/pribeh-grety/1842539

 2. 963. Boží Světlo vás osvítí a slibuji, že se nebudete cítit osamocení
  Úterý, 5. listopadu 2013 v 11:00
  Má vroucně milovaná dcero, Bůh již zahájil poslední přípravy, aby zajistil, že všem svým
  dětem přinese spásu. Tak mnozí se vůbec nestarají, co přesně Druhý příchod znamená,
  a proto se nepřipravují. Mnozí jsou přesvědčeni, že nastane až za dlouhý čas. Tak pouze ti,
  kdo jsou skutečně přichystáni, budou připraveni pozdravit Mě, svého ženicha, oblečeni
  a uvedeni přede Mne, jak se sluší. Ostatní budou spát, nepřipravení a zmatení. Někteří ve
  Mne neuvěří, dokud nebudu spatřen v každé části světa.

 3. 1037. Mnoho z toho, co lidstvo má za pevně dané, bude vzhůru nohama a naruby,
  je to však nezbytné
  Sobota, 1. února 2014 v 19:53
  Má vroucně milovaná dcero, kvůli soužení, které lidstvo musí přetrpět během očisty, by bylo
  chybou poplést si způsobenou bolest s beznadějí.
  Mnoho z toho, co lidstvo má za pevně dané, bude vzhůru nohama a naruby, je to však
  nezbytné. Až bude očista dokončena, objeví se nový počátek – náhle a bez varování –
  a Božím dětem bude darován nový svět.
  Ač vy, kdo Mě milujete, tak i vy, kdo Mě nemilujete, vytrpíte hodně bolesti, prosím, aby si
  nikdo z vás ani nepomyslel, že už není naděje. Místo toho se radujte, protože jen láska,
  radost, pokoj a štěstí leží před vámi v mém Novém ráji. Až bude svět zbaven hříchu a tolik
  duší, jak jen je možné, bude očištěno, pak přijdu jako ženich, připravený vás uvítat. Ten
  velký a slavný Den má být očekáván s radostí, rozechvěním a touhou, neboť mé srdce se
  rozpukne a sjednotí se s celým světem.
  Nový začátek je již nadosah.

 4. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za syna Vladimíra, ktorý má veľmi vážne zdravotné problémy, aby nezomrel bez prijatia sviatosti zmierenia – svätej spovedi, ale obrátil sa k Bohu a prosil ho o odpustenie svojich hriechov, o to prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku sestra Anna_H.
  2. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  3. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  4. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  5. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  6. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  7. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  8. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  9. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  10. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  11. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  12. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  13. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  14. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  15. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  16. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  17. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  20. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  21. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  22. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  23. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  24. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  25. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  26. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  27. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  28. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  29. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  30. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  31. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  32. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  33. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  34. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  35. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  36. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  39. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  40. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  41. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  42. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  43. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  44. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  45. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  46. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  47. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  48. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  49. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 5. VAROVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ BYLI VTAŽENI DO SATANSKÝCH KULTŮ

  http://www.varovani.org/html2/100.html

  Šokující informace o tom, jak globální elita týrá děti a zneužívá jejich na satanistické rituály
  Vyšetřovací tribunál Mezinárodního tribunálu pro přirozenou spravedlnost (ITNJ) v případě obchodování s lidmi a zneužívání dětí zveřejňuje šokující informace o angažování globální elity v těchto zločinech.
  Hovoří Robert David Steele je bývalým agentem speciálních operací americké Centrální zpravodajské služby (CIA) a spoluzakladatelem Námořní zpravodajské služby – Marine Corps Intelligence Activity . Steele se vyjadřuje o skutečnostech, které se týkají kriminálních elementů působícím ve vládních strukturách a jiných vysokých úrovních společnosti.
  https://gloria.tv/video/gcRizBy9PspU3nzYt9xwaHYhR

  Denník SME vstúpil do boja za normalizáciu pedofílie
  https://www.hlavnespravy.sk/dennik-sme-vstupil-boja-za-normalizaciu-pedofilie-pedofil-citi-skutocnu-lasku-k-dietatu-chce-mu-byt-prospesny-ma-pravo-na-zivot-bez-predsudkov-odsudzovania/1811850
  https://www.hlavnespravy.sk/na-prague-pride-pochodovali-za-svoje-prava-pedofili-tentokrat-uz-s-policajnou-ochranou-sme-tiez-len-sexualnou-mensinou-nebudu-nas-zatykat-ale-chranit-pred-tymi-kto-nam-chcel-ublizit/1850328

  http://www.varovani.org/html2/1233.html
  http://www.varovani.org/html2/1320.html

 6. Mária Julianna uviedla v pos. zvyšku č. 902 krásnu modlitbu k Ježišovi.
  Je nápadne podobná tej ktorú zložil sv.František. Tu je jej znenie:
  „Pane, prosím,
  nech ohnivá a sladká moc tvojej lásky uchváti moju dušu
  a odtrhne ju od všetkého, čo je tu pod nebom,
  aby som zomrel z lásky k tvojej láske,
  ako si Ty zomrel z lásky k mojej láske.“

 7. Vypočujte si reláciu rádia Infovojna a rozširujte tieto informácie, ktoré tam odzneli:
  https://youtu.be/KBYMLnNktnM

  Stručne zhrnuté:

  – Dlhoročná diplomatka a pracovníčka Ministerstva zahraničných vecí Ing. Iveta Michalíková referuje o tom, čo sa na ministerstve už pár rokov deje
  – Všade sú protekčne dosadzovaní mladí slniečkari; skúsení diplomati s praxou sú šikanovaní a prepúšťaní
  – Celé ministerstvo už dnes riadi kindermanažment ľahko manipulovateľných bábok
  – Zo starých pracovníkov ostávajú len tí, čo sú oddaní Lajčákovi
  – Lajčák si celé MZV doslova sprivatizoval a v utajení si ide svoju agendu, ktorou je:
  – Realizácia Globálneho paktu o riadenej migrácii (= Marrákeš), ako aj Kampane OSN pre utečencov
  – Na webe MZV existuje stránka s názvom:
  Kampaň OSN pre podporu utečencov a migrantov – SPOLU
  – Takisto sa podľa informácií poslucháčov intenzívne pracuje na vytvorení US základní na SK, v okolí ZV sa pripravujú byty pre cca 350 ľudí
  – V Bratislave na letisku pristáli 3 veľké US Herculesy, ktoré doviezli Hummery a obrnené transportéry s nápisom Military Police

  Pani Michalíková informuje aj o agende 2030, ktorá zavádza novú totalitu ako za komunistov: prerozdeľovanie vody, pôdy a prostriedkov na obživu, kontrola pohybu obyvateľstva a zabezpečenie práv cudzincov aj za cenu oklieštenia práv domáceho obyvateľstva.

 8. 356. Bůh Otec: Volání ke katolické církvi, aby přijala novou éru míru na zemi
  Čtvrtek, 23. února 2012 v 16:42
  Já jsem Bůh, Všemohoucí Otec, Stvořitel všech věcí, Bůh Nejvyšší.
  Má dcero, je důležité, aby ti, kteří následují učení římskokatolické církve, přijali milénium tak,
  jak bylo slíbeno všem mým dětem. Slova, obsažená v mé svaté Knize, v Bibli svaté, nelžou.
  Můj slib je také obsažen ve Skutcích apoštolů.
  Jan Evangelista byl také zpraven o slavném návratu mého milovaného Syna, až bude
  panovat na 1000 let v nové éře pokoje. Proč ti, kdo tvrdí, že rozumějí mému svatému Slovu,
  odmítají jednu část z něho přijmout a druhou ne? Těmto mým posvěceným služebníkům teď
  říkám, aby si otevřeli Knihu Pravdy.
  Máte povinnost otevřeně hlásat Pravdu. Nesmíte naslouchat těm ve vašich řadách, kteří
  překrucují Pravdu ve vztahu k nové éře míru na zemi. Co motivuje vaše bratry v mé
  římskokatolické církvi, kteří odmítají pravdu? Uvedli jste mé děti ve zmatek. Kvůli jejich
  věrnosti k jediné pravé církvi, římskokatolické církvi, jim upíráte příležitost, aby připravili své
  duše na panování mého Syna v Novém ráji na zemi.
  Vaší povinností je, abyste informovali mé děti o pravdě. Nesmíte nikdy odpírat mým dětem
  pravdu, obsaženou v Bibli svaté, která obsahuje pravdivé Slovo. Vy, mé děti, musíte přijmout
  slib, který dal můj Syn po svém slavném zmrtvýchvstání. Řekl, že přijde znovu. Tento čas
  k Druhému příchodu mého Syna na zem se blíží.
  Věříte-li ve slib mého Syna, pak také víte, co míní tím, co řekl. Až přijde znovu, přijde, aby
  panoval a převzal svůj právoplatný trůn v Novém ráji, který jsem stvořil na zemi pro vás
  všechny. Nikdy nepochybujte o slovech z božských úst mého milovaného Syna, Ježíše Krista.

  • Navazující poselství:
   929. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2013 v 15:23.
   MÁ PRAVÁ CÍRKEV BUDE VYHOZENA Z ŘÍMA A BUDE MUSET VYTRPĚT NĚKOLIK LET PUSTOŠENÍ
   Má vroucně milovaná dcero,
   těm, kteří ve Mne věří, ale nemají ani tušení, že se můj Druhý příchod blíží, stále připomínej, že musí stále sledovat znamení, prorokovaná v Knize mého Otce pro čas, předcházející Velký den.
   Velké odpadlictví je první znamení. Nastane tehdy, až víra v Pravdu – Boží Slovo – vymizí a hřích bude oslavován v každé části světa. Znamením, že se můj Druhý příchod velmi přiblížil, bude, až velké odpadlictví od víry ovládne nitro mé církve. Až uvidíte ty, kdo říkají, že byli jmenováni Mnou, aby vedli moji církev na zemi, zabývat se laickým světem, aby získali oblibu, budete vědět, že změny začaly. Až uvidíte, jak se diskutuje o velké oběti – o mém ukřižování, a připojují se nové významy k mé eucharistii, poznáte, že má církev bude vržena do pustiny.
   Mou církví mám na mysli ty, kteří se neodchýlí od Pravdy a kteří, jako dříve, stále přijímají Boží Slovo. Moje pravá církev bude vyhozena z Říma a bude muset vytrpět několik let pustošení. Bude pošlapána pohany a bude trpět, ale mou milostí zůstane nedotčená a statečné duše, které Mě odmítnou opustit, dostanou ode Mne mimořádné dary. Zatímco pod maskou mé církve spatříte ohavné, takzvané zázraky, uzdravení a gesta falešné pokory a lásky k lidstvu, ode Mne uvidíte pravé zázračné zásahy. Mými skupinami modlitební kampaně dám těm, kteří se jim posmívají a zesměšňují je, poznat přítomnost Ducha Svatého. Mnoho zázraků bude uděleno mým modlitebním skupinám a těm, kdo se modlí, jako dar, aby pomohli mým milovaným stoupencům snášet náboženské pronásledování.
   Pronásledování, o kterém mluvím, je převážně duchovní. Moji praví stoupenci, a tím míním; všechny křesťany, každého vyznání, kdekoliv, budou přihlížet ve velkém zármutku, až budou muset být svědky velkého podvodu, který dolehne na katolickou církev. Katolická církev přijme laický svět a prohlásí, že smrtelný hřích už víc nebude. Hřích se už nebude přiznávat, a aby se oklamali nevinní, bude jim řečeno, že není těžké vstoupit do mého království. Zpověď v současné podobě skončí. Lidem bude řečeno, aby prosili o vykoupení svým vlastním způsobem, a tak se mnozí už nebudou obtěžovat Mě prosit o odpuštění. Neudělají to, protože už dále nepřijmou, že hřích je činěn vědomě a že kvůli tomu Bůh odpustí vše. To je omyl, který byl předpověděn a který povede milióny do ohňů pekla, kam budou vedeny falešným prorokem a antikristem.
   Brzy budou všechny pohanské slavnosti včleněny do katolické církve kdekoliv. Pohané a ti, kteří nenávidí Boha, budou pozváni k oltářům před svatostánky. Tato hostina bude prohlášena novou formou přijímání – všechny Boží děti spojené k uctívání každé víry druhých a lidských práv. Od vás, moji následovníci, se bude žádat prokazování úcty těm, kdo chtějí zničit moji přítomnost ve svaté eucharistii. Nepřijmete-li pohanství, budete obviněni, že jste nekřesťané. To je způsob, jakým budete všichni oklamáni. Takto budu Já, Ježíš Kristus, znesvěcen. Totéž udělají ve školách, aby vyhnali křesťanství. Totéž udělají v politických kruzích, kdy všechno, co má co dělat se Mnou, bude sprovozeno ze světa. Na žádné jiné náboženství nebude zacíleno s takovou nenávistí. Křesťanství, protože je Pravdou, bude zničeno.
   Co si neuvědomujete, je, že když se stanete ochotnými účastníky tohoto ďábelského znesvěcení, vaše duše zčernají a časem opustíte svoji vlastní spásu.
   Zraďte Mě a odpustím vám. Zapřete Mě a odpustím vám. Ale když Mě znesvětíte a přísaháte-li věrnost šelmě, úplně se ode Mne oddělíte a shledáte, že je nemožné přijmout mé milosrdenství.

   Váš Ježíš

 9. Z poselství 514
  Nezapomeňte, že Boží proroctví se vždy vyplní.
  Můj Druhý příchod se nyní chystá uskutečnit. Tentokrát vůdci křesťanských církví Mě zapřou,
  jako to udělali farizeové.
  Budou mučit Mě, mé proroky, mé lidi a kohokoliv, kdo se odváží šířit pravdu o mém Druhém
  příchodu.
  Nezapírejte Mě tentokrát.
  Otevřete svá srdce.
  Naslouchejte Mi pozorně, neboť vás připravuji na poslední kapitolu spásy světa.
  Váš Ježíš

  • Navazující poselství 615
   Nezapomeňte, že se nyní připravujeme na odpadnutí mých ubohých posvěcených služebníků, který bude důsledkem přicházejícího rozkolu, jenž propukne v křesťanských církvích.

   Bude zřízena mise, jako za německého nacismu na pronásledování židů, aby vykořenila takzvané zrádce nové světové církve, o které vám řeknou, že je určena pro všechna náboženství.
   Budete obviněni ze znesvěcení mše a nové podoby jejího obřadu, kde Já nebudu přítomen v nejsvětější svátosti a proto bude ohavností v očích mého Otce.

   A také poselství 1294
   Když jsem vstal z mrtvých, farizeové dostali důkaz o mém vzkříšení, ale vybrali si místo toho šíření lží, aby pravdu skryli. Jako výsledek jejich jednání byly milióny duší odtaženy od svého právoplatného dědictví – daru věčné spásy.

   Teď, kdy připravuji svět na svůj Druhý příchod, posvěcení služebníci v mé církvi udělají totéž. Budou kázat o Velkém dnu, kdy přijdu znovu, ale budou předpokládat, že tento den přijde v jiném století. Nepřipraví duše tak, jak si přeji. Nebudou vybízet můj lid, aby vyhledal smíření, aby se modlil, přijal svátosti a přísně se držel psaného Slova. Místo toho upadnou do pasti oddělením dogmatu od učení a odmítnou přijmout poselství dávaná Božím prorokům.

 10. Z poselství 1179
  Buďte stateční, moji maličcí, neboť mé úžasné království bude brzy vaše a vy, spolu
  se svými rodinami, budete žít v mé svaté vůli. Až má Boží vůle bude mezi vámi naplněna,
  svět, jenž zahrnuje nebe a zemi, se stane jedno. Budeme-li jedno, nebude už více bolesti,
  ani smutku, protože hřích bude zcela vyhlazen.
  Váš Věčný Otec
  Bůh Nejvyšší

 11. Ruženec svetla? Hmm, tento ruženec z neba určite nie je. Za 700 rokov histórie ruženca, sú iba tri druhy – bolestný, slávnostný, radostný. Matka Božia povedala, že ruženec je vlastne žaltár a žaltár obsahuje 150 žalmov. Presne toľko isto zdravasov je na všetkých troch ružencoch – na každom ruženci je 50 zdravasov s tajomstvami. Preto ruženec svetla je niečo, čo k ružencu nepatrí. Je to novinka, výstrelok modernizmu. Tak by mal potorm ruženec 200 zdravasov – úlohu žaltáru by stratil. Modlime sa to, čo nám z hora bolo dané a nie to, čo vymyslel človek. JP2 tento ruženec iba odporúčal – modernisti sa však hneď chopili príležitosti a zaradili ho medzi svätý nebeský ruženec…

  Veľmi odporúčame modliť sa 15 dekád Ruženca každý deň. Naša Paní opakovane prizvukovala dôležitosť modlenia sa Ruženca každý deň v jej správach z Fatimy. Povedala, že i Francisko sa musí modliť „veľa ružencov“ pred tým, aby mohol ísť do Neba. Modlenie 15 – tich dekád Ruženca každý deň, je možné dosiahnúť viacerými spôsobmi. Avšak, pre mnohých je najlepšie toho dosiahnúť modlením sa Ruženca po častiach, počas rozličného času dňa. Napríklad, radostné mystéria ráno, bolestné mystéria na obed, a slávnostne mystéria večer. Zdravas, Svätá Kráľovna sa musí modliť len na záver, ku koncu denného ruženca.

  Klúčovou časťou Ruženca je meditácia nad mystériami zo života Nášho Pána a Našej Pani. To znamená rozmýšlanie nad nimi, vizualizovanie si ich, prihliadajúc nad milosťami a hodnotami z nich vyplývajúce a ich používanie pre lepšie porozumenie a milovanie Boha. Je tak isto zaužívané, sústrediť sa na určitú cnosť spojenú s každým mystériom; tie sú zhrnuté v nasledujúcej tabulke a odporúčané Sv. Louisom de Montfortom.

  Radostné Mystéria a Cnosti (Sv. Louis de Montfort)
  1. Oznámenie Požehnanej Panne Márii…..Pokora
  2. Návšteva Márie u jej sesternice Sv. Elizabeth…..Láskava pomoc nášmu susedovi
  3. Narodenie Nášho Pána Ježiša Krist…..Odpútanie sa od vecí tohoto sveta, pokušeniam boháčov, a láska k chudobe
  4. Prezentácia Dieťatka Ježiša v Chráme, a Očista Jeho Svätej Matky…….Čistota tela a duše
  5. Objavenie Nášho Pána v Chráme…….Božia múdrosť
  Bolestné Mystéria a Cnosti (Sv. Louis de Montfort)
  1. Agónia v Záhrade…..Ľútosť nad našimi hriechmy
  2. Zbičovanie pri Stĺpe…..Usmrtenie našich zmyslov
  3. Korunovanie Tŕnim…..Odpútanie sa od vecí tohoto sveta, pokušeniam boháčov, a láska k chudobe
  4. Nesenie Kríža…..Trpezlivosť v nesení naších krížov
  5. Ukrižovanie…..Obrátenie sa hriešnikov, udržanie sa spravodlivých, a úľava dušiam v Očistci
  Slávnostne Mystéria a Cnosti (Sv. Louis de Montfort)
  1. Zmŕtvychvstanie…..Láska Boha a Jeho zanietenosť v konaní
  2. Nanebovstúpenie…..Neskonalá túžba k nebu, nášmu pravému domovu
  3. Zoslanie Ducha Svätého počas Pentakostu…..Príchod Ducha Svätého do naších duší
  4. Nanebovzatie Požehnanej Panny Márie do Neba…..Vrúcne zameranie sa na našu Požehnanú Matku
  5. Korunovanie Požehnanej Panny Márie, Kráľovny Nebies a Zeme…..Udržanie sa v milosti a koruna slávy na veky vekov.

 12. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  2. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  5. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  7. Za dar uzdravenia psychicky chorej slečny Aničky a hojnosť Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  8. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  9. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  10. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  11. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  12. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  13. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  14. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  17. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  18. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  21. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  22. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  23. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  25. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  26. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  27. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  28. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  29. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  30. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  31. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  32. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  33. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  34. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  35. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  36. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  37. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  38. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  39. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  40. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  41. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  42. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  43. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  44. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  45. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  46. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  47. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  48. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 13. Benedikt XVI. sa stretáva s prepusteným profesorom
  „Zdá sa, že ide o úmysel otvoriť proces prehodnotenia celej sexuálnej morálky počínajúc ´Humanae vitae´!“
  Rím, 5.8.2019 (LifeSiteNews) 025 405

  – Emeritný pápež Benedikt XVI. minulý piatok pozval na súkromnú audienciu Mons. Livia Melinu, prepusteného profesora z Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. Je to v čase, keď sa profesori z inštitútu prepúšťajú, uvádzajú sa nové štatúty a rušia kľúčové prednášky z odkazu sv. Jána Pavla II.
  CNA sa dozvedela, že Benedikt prof. Melinu požehnal, ubezpečil ho o svojich modlitbách a o svojej solidarite.

  Prof. Melina, ktorý bol prezidentom inštitútu desať rokov, bol prepustený z funkcie vedúceho Katedry morálnej teológie a katedra bola zrušená po uvedení nových štatútov inštitútu. Zrušená bola aj Katedra fundamentálnej teológie. Celý personál fakulty bol suspendovaný. Pápež František v r. 2017 oznámil, že dáva inštitútu nové poslanie a zameranie.
  Pápež Benedikt s týmto inštitútom úzko spolupracoval.

  Sv. Ján Pavol II. založil inštitút v r. 1981 na štúdium manželstva a rodiny. Zameranie dostal jeho apoštolskou exhortáciou Familiaris Consortio ako interdisciplinárny inštitút, ktorého cieľom bolo štúdium teológie Cirkvi o sexualite, manželstve a rodine.
  Bývalá tiež prepustená profesorka inštitútu Dr. Monika Grygielová, dcéra filozofa a priateľa Jána Pavla II. napríklad nedávno písala v talianskom denníku Il Foglioo „hroznom útlaku a ničení“ renomovanej akademickej komunity a vyhlásila:
  „Násilie vatikánskeho rušenia inštitútu bolo niečo neslýchané v akademických kruhoch. Zreformovaný inštitút je budovaný na nespravodlivosti prepúšťania z neexistujúcich, úplne nediskutabilných, či dokonca hanobiacich dôvodov.“ …

  Páter Juan José Pérez-Soba, ktorý na inštitúte prednáša pastoračnú a morálnu teológiu sa pre CNA vyslovil:

  „Prepustenie pátra Melinu je závažné, lebo v kontexte významu kardinála Ratzingera — Benedikta XVI. -prednášal fundamentálnu morálku a zrušenie Katedry morálnej teológie a prepustenie Prof. Livia Melinu sa teraz javí v novom svetle. Tieto zmeny poukazujú na úsilie o zmenu morálnej paradigmy. Zdá sa, že je tu snaha o znehodnotenie objektívnej morálky, ktorá potvrdzuje pravdu o dobre, ku ktorému je človek povolaný v zmysle ´Veritatis splendor´. A zdá sa, že ide o úmysel otvoriť proces prehodnotenia celej sexuálnej morálky počínajúc ´Humanae vitae´!“ …
  https://www.lifesitenews.com/news/pope-benedict-meets-privately-with-dismissed-jp-ii-institute-prof?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=c2e1f01b02-Catholic_8_6_2019&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-c2e1f01b02-402317833

  https://www.svetlosveta.sk/slider/studenti-papezskeho-institutu-pre-manzelstvo-a-rodinu-spustili-peticiu-proti-jeho-rozkladu/

  http://www.varovani.org/html2/784.html
  http://www.varovani.org/html2/939.html
  http://www.varovani.org/html2/1245.html

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=problem-predstavuji-nepratele-pravdy-a-nikoliv-nepratele-papeze

 14. Pochvalen buď Pán Ježiš Kristus.

  Kto mi pomôže doslovne preložiť tento ruženec? Ďakujem.
  Endzeitrosenkranz mit 21 Verheißungen
  1. Dezember 2009, an Signore Silvano Marini, ein mystisch Begnadeter aus Cascia, Italien: „Die Rosa Mystica fleht unter Tränen, diesen Endzeitrosenkranz zu beten, um die schlimme Zeit abzukürzen und den Triumph der Vereinten Herzen und Ihres Unbefleckten Herzens zu beschleunigen!“ (Der Rosenkranz besteht aus 7 x 7 kleinen Perlen, 7 großen Perlen und 3 kleinen Perlen.)

  Auf der Medaille oder dem Kreuz: Das Glaubensbekenntnis
  Auf den folgenden drei Perlen:
  „Oh Gott, mit Deinen Engeln komme mich zu retten. Herr, eile mir zu helfen!“
  Erste große Perle:
  „Oh, heiliger Erzengel Michael, ‚Wer ist wie Gott?‘, führe uns zur Bescheidenheit, um den Dämon des Hochmuts zu bekämpfen, damit wir dem eucharistischen Jesus ähnlich werden, bescheidenen und sanften Herzens, um Seinem königlichen Reich anzugehören. Amen.“
  Auf den sieben Perlen:
  „Oh, Maria, Königin der Engel, sei unsere Fürsprecherin beim Herrn, damit wir vorbereitet sind auf Sein Kommen in aller Majestät, gefolgt von Seinen Ihm ergebenen Söhnen, die bezeichnet sind mit dem königlichen Siegel des Heiligen Geistes, Deinem göttlichen Bräutigam. Amen.“
  Danach: 1 x Ehre sei dem Vater
  Zweite große Perle:
  „Oh, heiliger Erzengel Gabriel, ‚Macht Gottes‘, lehre uns großzügig zu geben, um den Dämon des Geizes zu bekämpfen, damit wir Jesus ähnlich werden, dem Schenker des ewigen Lebens, um Seinem königlichen Reich anzugehören. Amen.“
  Auf den sieben Perlen:
  „Oh, Maria, Königin der Engel, sei unsere Fürsprecherin beim Herrn, damit wir vorbereitet sind auf Sein Kommen in aller Majestät, gefolgt von Seinen Ihm ergebenen Söhnen, die bezeichnet sind mit dem königlichen Siegel des Heiligen Geistes, Deinem göttlichen Bräutigam. Amen.“
  Danach: 1 x Ehre sei dem Vater
  Dritte große Perle:
  „Oh, heiliger Erzengel Raphael, ‚Arznei Gottes‘, heile uns von allen Krankheiten und von allen Sünden der Unreinheit, um den Dämon der Unzucht zu bekämpfen, damit wir Jesus ähnlich werden, dem heiligen und dem reinen Herzen, um Seinem königlichen Reich anzugehören. Amen.“
  Auf den sieben Perlen:
  „Oh, Maria, Königin der Engel, sei unsere Fürsprecherin beim Herrn, damit wir vorbereitet sind auf Sein Kommen in aller Majestät, gefolgt von Seinen Ihm ergebenen Söhnen, die bezeichnet sind mit dem königlichen Siegel des Heiligen Geistes, Deinem göttlichen Bräutigam. Amen.“
  Danach: 1 x Ehre sei dem Vater
  Vierte große Perle:
  „Oh, heiliger Erzengel Uriel, ‚Feuer Gottes‘, lehre uns geduldig zu sein, um den Dämon der Wut zu bekämpfen, damit wir Jesus ähnlich werden, dem geduldigen Lamm, um Seinem königlichen Reich anzugehören. Amen.“
  Auf den sieben Perlen:
  „Oh, Maria, Königin der Engel, sei unsere Fürsprecherin beim Herrn, damit wir vorbereitet sind auf Sein Kommen in aller Majestät, gefolgt von Seinen Ihm ergebenen Söhnen, die bezeichnet sind mit dem königlichen Siegel des Heiligen Geistes, Deinem göttlichen Bräutigam. Amen.“
  Danach: 1 x Ehre sei dem Vater
  Fünfte große Perle:
  „Oh, heiliger Erzengel Jehudiel, ‚Lob sei Gott‘, hilf uns die göttlichen Gebote anzuerkennen, um den Dämon des Neides zu bekämpfen, damit wir Jesus ähnlich werden, dem vollkommenen Erfüller der Gebote des Vaters, um Seinem königlichen Reich anzugehören. Amen.“
  Auf den sieben Perlen:
  „Oh, Maria, Königin der Engel, sei unsere Fürsprecherin beim Herrn, damit wir vorbereitet sind auf Sein Kommen in aller Majestät, gefolgt von Seinen Ihm ergebenen Söhnen, die bezeichnet sind mit dem königlichen Siegel des Heiligen Geistes, Deinem göttlichen Bräutigam. Amen.“
  Danach: 1 x Ehre sei dem Vater
  Sechste große Perle:
  „Oh, heiliger Erzengel Sealtiel, ‚Gebet zu Gott‘, lehre uns mäßig zu sein, um den Dämon der Unmäßigkeit zu bekämpfen, damit wir Jesus ähnlich werden, der vollkommen ist in jeder Seiner Handlungen, um Seinem königlichen Reich anzugehören. Amen.“
  Auf den sieben Perlen:
  „Oh, Maria, Königin der Engel, sei unsere Fürsprecherin beim Herrn, damit wir vorbereitet sind auf Sein Kommen in aller Majestät, gefolgt von Seinen Ihm ergebenen Söhnen, die bezeichnet sind mit dem königlichen Siegel des Heiligen Geistes, Deinem göttlichen Bräutigam. Amen.“
  Danach: 1 x Ehre sei dem Vater
  Siebte große Perle:
  „Oh, heiliger Erzengel Barachiel, ‚Segen Gottes‘, führe uns im Eifer für den Herrn, um den Dämon der Trägheit zu bekämpfen, damit wir Jesus ähnlich werden, der den Willen des Vaters erfüllte, um Seinem königlichen Reich anzugehören. Amen.“
  Auf den sieben Perlen:
  „Oh, Maria, Königin der Engel, sei unsere Fürsprecherin beim Herrn, damit wir vorbereitet sind auf Sein Kommen in aller Majestät, gefolgt von Seinen Ihm ergebenen Söhnen, die bezeichnet sind mit dem königlichen Siegel des Heiligen Geistes, Deinem göttlichen Bräutigam. Amen.“
  Danach: 1 x Ehre sei dem Vater
  Schlussgebet:
  „Lasset uns beten: Oh, allmächtiger Herr, der Du Dich demütig in der Eucharistie zeigst, wir bitten Dich, durch die Fürsprache Mariens, der mystischen Rose, und Deiner sieben Erzengel, die Dich Tag und Nacht, vor Deinem Throne stehend, loben, gewähre uns Deine sieben christlichen Tugenden, damit unsere Seelen gestärkt werden durch die königliche Salbung, so daß wir die Ursachen unserer Sünden besiegen können und gewähre uns jetzt und immer Deine göttliche Fürsorge. Amen.“

  21 göttliche Verheißungen zum Endzeitrosenkranz für diejenigen, die den mystischen Rosenkranz beten werden und für diejenigen, die ihn durch den hl. Erzengel Michael anderen kennen lehren und offenbaren durch den Herrn und seine heilige Mutter.
  1. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird von jeder Strafe befreit und vermeidet den ersten Tod während der Zeit der ‚Sieben Siegel‘ der Apokalypse. (Joh 6)
  2. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird von denjenigen, die gerettet werden, mit dem Trost der Auserwählten aufgerichtet werden.
  3. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird den auferstandenen Jesus von den Wolken kommen sehen.
  4. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird von den 7 Erzengeln einen speziellen Schutz haben. Sei es vor oder während der Zeit der Apokalypse.
  5. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird dazu beitragen, jede Art von Dämonen (der Erde, unter der Erde des Wassers, des Feuers, der Luft) zu vertreiben.
  6. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird zu den Bewohnern des himmlischen Jerusalems gehören, das auf Dozulè hinabsteigt.
  7. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird nie den Glauben an Christus und an die Katholische Kirche verlieren.
  8. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird aus dem Fegefeuer 21 Verwandte befreien, damit sie die Freuden des Paradieses genießen können.
  9. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, entreißt den Händen der Dämonen 21 Verwandte, die dem Laster, dem Atheismus und dem Unglauben verfallen sind.
  10. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird dem Herrn und den Engeln helfen, die Gerechten anderer Religionen zu retten.
  11. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird dem Herrn und den Engeln helfen, das Aussehen der Erde zu erneuern.
  12. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird alle Gaben des zweiten Pfingsten erhalten.
  13. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird aus den Händen der Madonna ‚Rosa Mystica‘ den Rosenkranz mit Ihrem Schriftzug des eigenen edlen Titels erhalten.
  14. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird außer dem Schutz des Schutzengels noch jenen der sieben Erzengel der Apokalypse erhalten.
  15. Derjenige, der den Engelrosenkranz mit Glaube und Liebe betet, wird von den eigenen Krankheiten geheilt und wird die Gnade haben, auch andere zu heilen.
  16. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird sein eigenes Haus beschützen, die Personen, die es bewohnen und die eigenen Güter werden von niemanden weggenommen.
  17. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird spezielle Offenbarungen erhalten, um die Bibel zu verstehen, wie auch die letzten Ereignisse, um sich nicht verwirren zu lassen und Angst zu bekommen.
  18. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird auf der mystischen Leiter aufsteigen und die jenseitigen Geheimnisse kennen lernen.
  19. Derjenige, der den Engelrosenkranz beten wird, wird Freund der Engel und Erzengel werden und wird seine heiligen Patrone sehen.
  20. Derjenige, der den Engelrosenkranz verbreitet, wird mit speziellen edlen Titeln in das goldene Buch des Lebens eingeschrieben.
  21. Derjenige, der den Engelrosenkranz verbreitet, wird bei anderen Nationen unter den Auserwählten und unter dem neuen König der erneuerten Welt einen speziellen Platz im himmlischen Jerusalem erhalten.

 15. Dnes slaví Panna Maria své skutečné narozeniny.
  Můžeme jí věnovat kytici modliteb, mše svaté, každý podle svých možností…

  157. Poselství Panny Marie ze dne 4. srpna 2011 v 20:30.

  MÉ NAROZENINY JSOU VELMI ZVLÁŠTNÍM SLAVNOSTNÍM DNEM
  Zítřek, mé dítě, je velmi zvláštní slavnost pro mne, vaši milovanou Matku, neboť jsou to mé narozeniny.
  Mé srdce se dme zármutkem pro urážky, které můj Syn snáší kvůli hříchům lidstva. Usmívám se, když vidím mé oddané děti, jak dělají všechno, co mohou k záchraně duší, ale mé slzy stále kanou, protože nemohu unést pohled na utrpení ve vašem světě.
  Mé dítě, nepřestávej ani na okamžik, když šíříš tato poselství mého Syna, Ježíše Krista a Boha Nejvyššího, neboť čas se krátí. Zasvěť této práci tolik času, kolik jen můžeš. Pokračuj, mé dítě. Vždy tě budu přikrývat svým svatým pláštěm.
  Tvoje milovaná Matka
  Královna Nebes

 16. TURZOVKA – PRVÁ SOBOTA

  Bratia, sestry,
  Panna Mária nás naliehavo žiada o naše modlitby za postavenie veľkého chrámu – baziliky na Jej vyvolenej a posvätenej hore Živčák na Turzovke. Tento chrám bude chrámom opätovného zjednotenia pravej Kristovej – Jedinej svätej všeobecnej apoštolskej Cirkvi.

  Prisľúbenia k chrámu:
  Panna Mária ( 4.októbra 2015 ) :
  „Drahé moje deti, modlite sa na úmysel postavenia baziliky
  každú prvú sobotu medzi 14.00 – 16.00 hodinou na mojej hore, alebo tam, kde sa práve nachádzate,
  a každú stredu medzi 19.00 – 21.00 hodinou tam, kde sa nachádzate.
  Vtedy som pri vás prítomná osobitným spôsobom.
  Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“

 17. Z poselství 146
  Prosím všechny mé děti, aby strávily měsíc srpen v každodenní modlitbě růžence Božího
  milosrdenství za ztracené duše, které nepřežijí Varování. Také vyžaduji jeden den půstu
  týdně, stejně jako každodenní účast na mši a přijetí mé nejsvětější eucharistie.
  Udělá-li to dostatečný počet z vás v měsíci, který nazývám „Měsíc záchrany duší“, pak budou
  zachráněny milióny duší po celém světě. Děti, udělejte to pro Mne a stanete se částí mého
  slavného království. Vaše duše, v okamžiku smrti, se připojí ke Mně v ráji. To je můj
  nejsvětější slib.

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  2. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  3. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  4. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  5. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  6. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  7. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  8. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  9. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  10. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  11. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  12. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  13. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  14. Za uzdravenie manžela Louisa z rakoviny a hlavne za jeho obrátenie, za silnejšiu vieru a dary Ducha svätého pre Erika a Dominiku, a aby priviedli svoje deti k sviatosti krstu, o to prosí nášho Pána a Pannu Máriu Monika.
  15. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  16. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  17. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  18. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  19. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  20. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  21. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  22. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  23. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  24. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  25. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  26. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  27. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  28. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  29. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  30. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  31. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  32. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  33. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  34. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  35. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  36. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  37. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  38. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  39. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  40. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  41. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  45. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  46. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  47. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. Z poselstvi 1128 pro MBM
  Jako každý král na návštěvě, žádám ty, kdo Mě milují, aby se připravili na tento Velký den.
  Důvěřujte Mi, připravte vaše duše, modlete se za spásu všech duší a přijďte oblečeni,
  připraveni a v očekávání – právě tak, jako nevěsta očekává ženicha. V ten den se vy, Boží
  děti, spojíte se Mnou jako jeden, ve svaté jednotě s mým Otcem, pro začátek nového světa
  a nádherného věku, slíbeného vám od počátku.

  • Z toho samého poselství.
   Má vroucně milovaná dcero, je mou největší radostí vidět mé milované následovníky, kteří
   odpověděli na mou výzvu modlit se modlitby modlitební kampaně, které mocí Ducha Svatého
   zachrání miliardy duší.
   Použiji modlitby kampaně k obnovení a očistě duše lidstva ve stejném čase, kdy obnovím
   tvář země. Velká obnova bude dokončena, všechno současně, aby svět byl připraven
   a učiněn hoden přivítat Mě, Ježíše Krista, jako vracejícího se Spasitele.

 20. Ešte pridávam link (adresu) kde je možné podpísať Deklaráciu právd, ktoré sú v dnešnej Cirkvi spochybňované vydanú Kardinálom Raymondom Burkem, kardinálom Pujats a biskupom Athanasiusom Schneidrom a ktorú som zverejnila na tomto fóre cca pred mesiacom a pol. Pre tých, ktorí si chcú článok ešte raz pozrieť v slovenčine, nájdete ho na tejto adrese:

  http://alianciazanedelu.sk/archiv/3913

  ide o článok: Kardináli a biskupi zverejnili Deklaráciu právd, ktoré sú v dnešnej Cirkvi spochybňované. Podľa deklarácie katolíci o moslimi sa neklaňajú k tomu istému chápaniu Boha, nakoľko Boh katolíkov je Bohom Trojjediným
  Kardinál Raymond Burke, kardinál Pujats a známy biskup Athanasius Schneider spolu vydali verejnú deklaráciu právd viery, ktorú je od včera možné podpísať alebo iným spôsobom sa k nej pridať.

  Podpísať deklaráciu je možné na tejto adrese:

  https://lifepetitions.com/petition/support-cdl-burke-and-bishop-schneider-s-declaration-of-truths-amid-doctrinal-confusion-in-universal-church

  ak sa vám na ňu nebude dať kliknúť, prekopírujte si celú adresu do vášho vyhľadávača (napr. google) a otvorí sa vám požadovaná stránka. Stránka je v angličtine, ale je to jednoduché – podpíšete ju v časti „Sign this petition“ (vpravo), tak, že uvediete svoje meno, priezvisko a email. Je to formulár, takže vyplníte len požadované kolonky, Píšem to tak obšírne preto, lebo viem, že niektorí ľudia mali s vyhľadaním danej stránky problém ,tak snáď to teraz už pôjde.

 21. Bratia a sestry, vieme, že sa blíži panamazonská synoda. Prinášam článok zverejnený na stránke http://www.lumendelumine.cz o pracovnom dokumente tejto synody – teda o jej konkrétnom obsahu. Podotýkam, že ide o veľmi ťažké čítanie, pretože je z neho zrejmá urputná nenávisť a snaha o zničenie pravého učenia katolíckej cirkvi. Dokument je plný výrazov ako „Matka Zem – (Gaia)“, harmónia, kozmická skúsenosť, ekoteológia, atď.“

  Instrumentum laboris (IL) k panamazonské synodě je heretické a vyzývá k apostazi

  José Antonio Ureta

  Jednoznačná odsouzení přípravného materiálu pro říjnovou synodu, která publikovali kardinál Gerhard Müller (viz) a kardinál Walter Brandmüller (viz), se v katolické veřejnosti setkala s hrobovým mlčením.

  Argumenty obsažené v těchto dvou dokumentech analyzuje a shrnuje José Antonio Ureta.

  1. Instrumentum laboris se zakládá na panteistické kosmologii

  Instrumentum laboris (IL) tvrdí, že indiánská teologie a ekologie mají být integrální součástí formace svěcených služebníků a mají se stát součástí veškeré nauky v církevních vzdělávacích institutech (n. 98). Do katolické teologie má být vtělena panteistická teologie a indiánské náboženské mýty. Prosazovaná ekoteologie je evidentně panteistická a tvrdí, že »Bůh sídlí ve světě, který stvořil, a všechno stvoření v sobě obsahuje Boha«, a že »stvoření nemůže existovat mimo Boha«. Stvoření je třeba uctívat jako láskyplný a velkodušný Boží dar (Sestra Sharon Thereze Zayac OP, Earth Spirituality, str. 37-38). Jako důsledek tohoto panteismu tato teologie a IL propagují posvátnost Matky Země (Gaia) a vychvalují indiánskou kosmologii a její náboženské mýty:

  život a »dobré žití« jsou charakterizovány z „interkomunikace“, tj. ze „spojení harmonie a vztahů“ k přírodě a spojení „lidských bytostí v nejvyšší bytosti“ (vše s malým písmem (!) a „různými duchovními silami“ (n. 12-13). Tato kosmovize je shrnuta ve Františkově mantře »všechno je spojeno«, (n. 20 a 25) a osvobozuje bytosti od „zlomkového pohledu na skutečnost, který není schopen obsáhnout mnohonásobné propojení, vzájemné vztahy a vzájemné závislosti“ (n. 95).

  kontemplativní zření domorodého národa mu dovoluje odhalovat, jak všechny tyto části existují „jako dimnze v zásadním vztahu a všechno činí životným“ (n. 21); pomáhá tak kráčet „svatým údolím“ a „zemí bez zla“, kde jako souputníci „s přírodou prožívají své spojení“ (n. 18) a kde „v rodinách pulsuje kosmická zkušenost“ a učí, jak vstupovat „do rozhovoru s duchy“ (n. 75);

  znalosti a moudrost „starců léčitelů“ (n. 88-89) a jejich pověry a obřady sledující „jednání duchů a božstva – nazývaná nesčetnými způsoby – působí, že „ve vztahu s přírodou“ (n. 25) je podstatným základem zdraví“, protože „vytvářejí harmonii a rovnováhu lidských bytostí s kosmem“ a „pomáhající léčit nemoci“ (n. 87);

  naopak „zneužívání přírody znamená zneužívání předků, bratří, sester, stvoření a Stvořitele“ (n. 26), a proto musíme naslouchat „hlasu Matky Země“ (n. 17), „zabraňovat ničení Matky Země“ a respektovat amazonské osoby, protože žijí ve zdravé harmonii s „Matkou Zemí“ (n. 84).

  2. Indiánské mýty jsou součástí Božího Zjevení a jsou alternativní cestou spásy

  Z panteistické koncepce Boha skloubeného se svým vlastním stvořením, vůči kterému není Bůh transcendentní, vyplývá heterotrofní pojem Zjevení, jaký propaguje modernismus a teologie osvobození, totiž že pokračuje ve sebesdílení skrze dějiny a vědomí národů, zvláště v jejich pozemských zápasech. Proto církev musí naslouchat hlasu Ducha mluvícího skrze znamení doby.

  V souladu s indiánskou teologií IL pokládá pohanské mýty amazonských kmenů za projev Božího Zjevení a žádá přístup k dialogu a přijímání těchto pověr. V souladu s eko-teologií dokument pokládá přírodu za místo Zjevení a vybízí k naslouchání hlasu „Matky Země“:

  Amazonie je „místo epifanické“, tzn. „místo určené pro víru a zakoušení Boha v dějinách, místo, na kterém se prožívá víra a také zvláštní místo Božího Zjevení“, místo, kde se „projevují ‚něžnosti Boha‘, který se vtěluje v dějinách“ (n. 19);

  Amazonská synoda je velkou příležitostí pro církev „objevit přítomnost vtěleného a aktivního Boha (…) ve spiritualitě domorodých národů“ (n. 33) a poznávat v ní „jiné cesty objevování nevyčerpatelného Božího tajemství“ (n. 39);

  ve skutečnosti „ Bůh stvořitel, který naplňuje vesmír, je Duchem, který po staletí živil spiritualitu těchto národů, a to již před oznámením evangelia, a nabádá k jejímu přijetí počínaje jejich kulturou a tradicemi. Takovéto sdělování musí sledovat ‚semena Slova‘, které je v nich přítomné, již vzešlo a přineslo plody“ (n. 120);

  proto „je nutné sbírat to, co Pán naučil tyto národy v průběhu staletí: víru v Otce – Matku Stvořitele, smysl pro společenství a harmonii se zemí“ (…) „moudrost tisícileté civilizace, kterou mají starci a která má živý vztah k předkům“ (n. 121);

  upřímné „otevření se k druhému“ (n. 39) jako základ pravého dialogu musí se proto vyvarovat vnášení „petrifikovaných nauk“ (n. 38) tj. „formulací víry vyjádřených ve vztahu k jiné kultuře, která neodpovídá životnímu kontextu (domorodému)“ (n. 120) a požaduje „korporativní chování, které vyhrazuje spásu výlučně na základě vlastního kréda“ a uznává, že „Bohu se líbí láska prožívaná v jakémkoliv náboženství“ (n. 39);

  pro „nepochopitelnost skutečnosti a tajemství Boží přítomnosti“, stejně jako pro „letniční charakter“ dialogu se v tomto „setkání s druhým“ ocitá církev na cestě „hledání vlastní identity skrze jednotu v Duchu Svatém“ (n. 40);

  od amazonského národa se církev naučí zvláště „smyslu pro posvátné teritorium“ (n. 121) a naslouchání Matce Zemi (n. 146), tj. „bolestné volání Amazonie, které je ozvěnou egyptského volání lidu, který Bůh neopouští, protože v hlasu chudých je hlas Ducha; proto mu církev musí naslouchat. Toto je teologické místo“ (n. 144).

  3. Inkulturace a inkulturační dialog musí nahradit evangelizaci

  Protože domorodé národy již přijaly Boží zjevení skrze svou zděděnou moudrost a zakoušejí imanentní Boží přítomnost v kosmu, proto podle IL musí církev v Amazonii podstoupit „misijní a pastorační obrácení“ a místo aby přinášela zvenčí „monolitickou nauku“ neodpovídající tradiční kultuře národa, církev musí uznat hodnoty jeho vyprávění, vstoupit do interkulturního dialogu s tímto národem a získat synkretickou amazonskou tvář, obohatit se o jejich mýty, symboly a obřady:

  hlásání Ježíše Krista „předpokládá církev přijímající a misijní, která se vtěluje do kultur“ (n. 105¨): „křesťané jedné kultury jdou na setkání s osobami jiné kultury (interkulturalita)“ „objevovat“ ‚semena Slova‘ a odhalovat tak „nové cesty Ducha“ (n. 108);

  taková „Církev na cestě“ nechává za zády kolonizační a monokulturní klerikální tradici, a „vystříhá se rizika předkládal řešení s univerzální platností a varuje se také uplatňování monolitické nauky obhajované bez odstínů“ (n. 110);

  „inkulturace vírynení proces shora dolů nebo zevní ukládání, nýbrž je to vzájemné obohacování kultur v dialogu (interkulturalita); aktivním subjektem inkulturace jsou samy indiánské národy“ (122);

  k dosažení vzájemného obohacení je vhodné začít nikoliv od evangelia, ale od „spirituality prožívaní s indiánskými národy v kontaktu s jejich přírodou a kulturou“, uznáním „indiánské spirituality jako zdroje bohatství a křesťanské zkušenosti, a interpretovat tak „katechezi, která přijímá jazyk a význam vyprávění kultur indiánských i pocházejících z Afriky( (n. 123);

  vzájemným sdílením „jejich života, jejich bojů, jejich starostí a jejich zkušeností s Bohem věřící zapojení do mezináboženského dialogu činí z jejich odlišnosti stimul pro prohloubení vlastní víry“ (n. 136); [Tzn. neo-misonář musí prohloubit svou křesťanskou víru, zatímco domorodci prohloubí své zděděné pohanství].

  4. Církev s amazonskou tváří musí uznat služby, které již existují v indiánských komunitách, a své služby jim přizpůsobit.

  Jedna provinční řeholní představená, rozená Amazonka prohlásila: „Když jdu do některé domorodé komunity, která má svého šamana a ten má své různé přisluhovače, kladu si otázku, čemu se musíme naučit pro služby, které máme v západní církvi.“ IL podporuje tento přístup a zamýšlí otevřít dveře svěcení ženatých lídrů jako kněží druhé třídy, kteří mají podobný status jako protestanský pastor:

  „otevírají se nové prostory pro služby přiměřené tomuto historickému okamžiku“ (n. 43). „To vyžaduje odvážné návrhy“ k „prohloubení procesu inkulturace (n. 106) překonáním rigidity a kázně, která vylučuje všechno cizí“ (n. 126);

  protože komunity mají těžkosti se slavením eucharistie pro nedostatek kněží, je žádoucí „změnit kritéria volby a přípravy autorizovaných služebníků k jejich celebrování“ (n. 126);

  jelikož amazonské kultury „mají vysoký smysl pro společenství, rovnost a solidaritu i bohatou tradici sociální organizace, kde autoritou je rotace“, bylo by vhodné „zvážit ideu jurisdikce spojené ve všech oblastech (svátostné, jurisdikční, administrativní) permanentním způsobem ve svátosti Řádu“ (n. 127);

  „studovat možnosti kněžského svěcení starců přednostně indiánských, které jejich komunity přijímají, i když již mají své stabilní rodiny“ (n. 129);

  místní protestantští pastoři „nám ukazují jiný způsob existence církve, kde se lidé cítí jako protagonisté a kde se věřící mohu vyjadřovat svobodně bez cenzury, dogmatismu a rituální kázně, protože „jsou to osoby jako všichni ostatní, snadno nacházejí tam, kde žijí podobné problémy a stávají se více blízcí a méně odlišní od ostatní komunity“ (n. 138). Tento model lehkého kněžství je více vhodný než klerikalismus, který v některých formách není přijímán“ (n.127);

  konečně církev musí „identifikovat typ oficiální služby, který může být svěřen ženám, s ohledem na ústřední roli, jakou dnes ženy v amazonské církvi mají“ (n. 129).

  Slavení víry se má dít spolu s inkulturací, aby bylo vyjádřením „vlastní náboženské zkušenosti (…) a bylo v souzvuku s boji a aspiracemi komunit a impulzem k přetváření na zemi bez zla“ (n. 125);

  „rity, symboly a styly celebrování v indiánských kulturách v kontaktu s přírodou musí být přijaty do liturgického a svátostného rituálu, který upřednostňuje spojení s přírodou a komunitou“ (n. 126); „navrhuje se tedy valorizovat tradiční medicinu, moudrost starců a indiánské rituály (n. 89);

  protože „obyvatelé amazonských vesnic mají právo na zdraví a život ve zdraví a harmonii s tím, co nabízí „Matka Země“, je třeba uznat, že indiánské rituály a ceremonie jsou podstatné pro integrální zdraví, protože vytvářejí harmonii a rovnováhu mezi lidskými bytostmi a kosmem (…) a pomáhají léčit nemoci, které poškozují prostředí, lidský život a živé bytosti“ (n . 87);

  k tomuto cíli se „indiánské národy svěřují osobám, které se v průběhu svého života věnovaly pozorování přírody, naslouchání a shromažďování poznatků starců, zvláště žen“( n. 88).

  5. Degradace lidské osobnosti ve jménu integrální ekologie

  V souladu s kánony eko-teologie IL odhazuje křesťanský antropocentrismus ve stvoření a degraduje lidskou osobnost na pouhý článek ekologického řetězu. Pokládá socioekonomický rozvoj za agresi proti přírodě a požaduje ekologické obrácení, které ústí do života v pauperismu.

  „amazonská kultura integruje lidské bytosti do přírody a stává se referenčním bodem tvorby nového paradigmatu integrální ekologie“ (n. 56), podle které „lidské bytosti jsou součástí ekosystémů (…), jejichž „podstatnou složkou je péče o ekosystém, což vyžaduje přijmout „omezení a pokorné chování, protože nejsme absolutními pány“ (n. 55);

  řečeno slovy samotných indiánů: „My Indiáni v Kolumbii jsme součástí přírody, jsme voda, vzduch a život prostředí stvořeného Bohem, a proto žádáme, aby skončilo špatné mnohonárodní zacházení s Matkou Zemí. „Země má svou krev, krvácí, mezinárodní vykořisťovatelé přeťali žíly Matky Země. (…) Chceme, aby náš indiánský křik slyšel celý svět“ (n. 17);

  „základním aspektem kořene hříchu je lidská bytost, která se odděluje od přírody, neuznává se za její součást a vykořisťuje bez hranic Matku Zemi. Zatímco moudrost indiánských národů a jejich každodenní život nás učí uznat sami sebe za součást života-sféry jako odpovědné za její současnost i budoucnost (n. 102);

  amazonské národy nás mohou mnohému učit. „Uznáváme, že oni po tisíciletí pečovali o svou zemi, vodu a přírodu a dokázali zachovat ji až do dneška, aby lidstvo mohlo s radostí děkovat za bezplatné dary Božího stvoření“( n. 29);

  musíme naslouchat křiku ‚Matky Zem‘, ohrožované a raněné ekonomickým modelem a vykořisťovatelským programem, změnit své zvyklosti konzumu“ (146) a přijmout „osobní askezi, která nám umožní zrát ve šťastné střízlivosti“ (n. 102).

  6. Kolektivismus a kmenové struktury

  “Dobré žití“ podporované IL se odvolává na sociální kolektivismus domorodých kmenů, kde individuální osobnosti a svoboda nejsou dovoleny, což je důsledek jejich panteistické kosmologie, že chování musí být ve shodě s přírodou:

  koncept sumak kawsay „dobrého žití“ je odvozen z moudrosti předků indiánských národů. Je to slovo nejvíce chválené, nejstarší a nejaktuálnější, které navrhuje komunitní styl života, ve kterém“ všichni CÍTÍ, MYSLÍ A JEDNAJÍ stejným způsobem jako utkané plátno, které zahaluje, chrání, jako plášť s mnoha barvami“.Výzva: “The Cry of the Sumak Kawsay in Amazzonia”,pozn. 5 v n. 12).

  Amazonie je místo vyvolené pro „dobré žití“, místo zaslíbení, naděje a nových životních cest. Život v Amazonii je integrován do přírody a sjednocen s teritoriem, není zde rozdělování ani soukromých prostorů tak typických pro moderní společnost. Život je společná cesta, kde úkoly a odpovědnost jsou rozděleny ve funkci společného dobra. Není zde místo pro individualitu odloučenou od svého teritoria a komunity“ (n. 24).

  Církev má „respektovat tento model vlastní pro komunitní organizaci a pomáhat procesům, které vycházejí od rodiny a klanu k podpoře společného dobra a překonávat struktury, které vzdalují“ (n. 79).

  * * *

  Zvážíme-li toto všechno, nemůžeme uzavřít tento poslední paragraf jinak než slovy kardinála Brandmüllera: (viz) »Instrumentum laboris pro amazonskou synodu představuje útok na základy víry, a to způsobem, který dosud nebyl vůbec považován za možný. Je ho tedy třeba rozhodně odmítnout«.

  Pramen: Chiesa e post concilio

  José Antonio Ureta, Istituto Plinio Corrêa de Oliveira

 22. Chtěl jsem vypsat i Tu modlitební kampaň jak někteří žádali, ale moc to nestíhám. Teď je prázdninový režim a vše je jiné.
  Možná ji trochu posunu a ne na 4-5. 8. ale později v srpnu To je brzo.

  Škoda že jste mi neposlali vše hotové tak když to tvořím to zabere víc času někdy i 3/4 dne. než se to odladí a nachystá k dokonalosti tak jak MK má být.

  Buďte s Bohem.

  • Možno by bolo dobré spraviť tu nejaký odkaz, prípadne podstránku kam by sme prispievali návrhy.Potom by to stačilo upraviť a to najvhodnejšie použiť.Mohlo by sa to len premazávať, prípadne upravovať.
   Dalo by sa to použiť i na stredu a na Bolestný ruženec.To len taký návrh.

    • Keďže píšete,že to nestíhate a neposlalo sa všetko hotové, ma napadlo,či sa to nedá urobiť inak.
     Napr . keď je tá stránka na prihlasovanie do modlitebnej kampane,dali by sa aj tam umiestniť návrhy na modlitebnú kampaň.Mohlo by tam prispieť viac ľudí,niekto prísť so zaujimavým námetom,prípadne by sme mohli v nejakej špeciálnej chvíli,udalosti reagovať okamžite.Termín sa môže dodatočne určiť.
     Cítil som to ako nejaké vnuknutie,návrh.Ak Vám vyhovuje e-mailová komunikácia,tak budem prispievať týmto spôsobom.
     Zároveň sa na modlitebnú kampaň teším , v mesiaci august/srpen – záchrany duší .

 23. Čítal som knihu „Sväté kňazstvo“ – Podľa videní blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej. V pasáži o jej videniach a obrazoch o budúcnosti Cirkvi som spozornel, lebo mi v niektorých bodoch pripomínali posolstvá Varovania, ktorým veríme. Došiel som k záveru sa, že niektoré udalosti, ktoré popisuje či už v obrazoch, alebo v skutočných udalostiach, sa zhodujú s posolstvami Varovania. Zaujímal by ma váš názor (ktorí ste túto knižku dobre prečítali), čo si o tom myslíte. Prípadne ak by bol záujem, uskutočnili nejaké spoločné stretnutie na túto tému. Je to dôležité aj preto, lebo táto kniha má imprimatur. A keby ste sa stretli s niekým, kto napr. váha s prijatím posolstiev, lebo cirkev ich odsúdila (takým som bol aj ja), tak by ste mali argument: prečítaj si túto knižku, ktorá (nevediac) schválila to o čom sa píše vo Varovaniach.

 24. Výbuch sopky Raikoke zanechal svoje stopy aj nad Slovenskom

  Sopečné aerosóly sa počas výbuchu sopky Raikoke 21. a 22. júna dostali až do stratosféry a už viac ako mesiac sa rozptyľujú po severnej pologuli. … Raikoke (v preklade „Brána do pekla“) je približne pol kilometra vysoký sopečný ostrov a je súčasťou reťaze Kurilského súostrovia. … Nedávny posledný výbuch sa odohral pred niečo vyše mesiacom v dňoch 21. a 22. júna 2019 a hlavná fáza erupcie trvala približne 12 hodín.

  Veľmi podrobné vysvetlenie, čo sa vlastne stalo a aký to má dopad na náš život a prírodu nájdete na:
  http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1008

 25. Pochvalen buď Pán Ježiš Kristus.

  V liste Efežanom 6:13-17 sa hovorí: „Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“

  DUCHOVNÁ VÝZBROJ: modlitby modlitebnej kampane Ježiš ľudstvu, Mariánsky ruženec, ruženec k Presvätým Ranám, ruženec k drahocennej Krvi Kristovej, zásvätné modlitby k srdciam Pána Ježiša Krista a Panny Márie, modlitba sv. archanjela Michala, zásvätná modlitba ku Krvi Kristovej a štít sv. Patrika. K doporučeným modlitbám patria: krížová cesta, magnifikát, litánie ku všetkým svätým, litánie ku Krvi Kristovej, exorcizmus Leva LIII, žalm 51- zmiluj sa Bože nado mnou…..žalm 91- kto pod ochrannou najvyžšieho prebýva…..

  Pancier sv. Patrika
  Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil Sv. Patrik, apoštol Írska, približne v roku 433. Podľa životopisných údajov ju zložil v rozhodujúcej chvíli, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí vykonávali najväčšie praktiky mágie, aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešného Írska, a aby zlikvidovali Sv. Patrika. Vďaka tejto modlitbe, ktorú prednášal Bohu s veľkou pokorou a dôverou, však ostal nažive a bol neustále chránený od každého zla. Z Božieho vnuknutia sa vydal na cestu k najvyššiemu vládcovi vtedajšieho Írska, kráľovi Leoghairovi, na vrch Tara, na ktorom sa nachádzalo hlavné mesto vtedajšieho Irska, zasvätené pohanským božstvám. Na tomto mieste sa prinášali najväčšie pohanské kultové obety a vzývali sa démonické sily. Kráľ poveril druidov, aby sa ukryli v blízkosti cesty, po ktorej mal Sv. Patrik prichádzať, a aby ho zabili. Keď Sv. Patrik so svojimi spolupracovníkmi prechádzali touto cestou, spievali Bohu uvedený hymnus. Podľa tradície druidi videli iba laň nasledovanú mláďatami a nechali ich prejsť. Preto sa tento hymnus volá aj : volanie lane a bol aj zhudobnený.

  Pri stretnutí Sv. Patrika a druidov na vrchu Tara boli svätec a jeho družina priamo pred očami kráľa Božou mocou chránení od nepriateľských úkladov a dokonca bol porazený aj najvyšší arciknieža druidov, keď vykonával levitáciu prostredníctvom démonických síl. Božia moc, pôsobenie temných síl zničila a on sa zrútil dolu. Božo mocou boli zničené všetky čary a ich účinky. Keď najvyšší vládca Leoghaire videl Božiu silu, ktorá konala skrze Sv. Patrika, udelil povolenie hlásať evanjelium !

  Podľa vzoru Sv. Pavla, ktorý hovorí v liste Efezanom, aby sme si obliekali Božiu výzbroj, je aj v tejto modlitbe zahrnuté obliekanie si jednotlivých častí Božej výzbroje prostredníctvom vzývania Najsvätejšej Trojice, moc tajomstiev života Pána, Ježiša Krista a pomoc anjelov a svätých.

  Ide o prosbu, aby sa všetka uvedená duchovná moc postavila medzi človeka a to, čo by chcelo škodiť jeho duši i telu. Táto modlitba má v Cirkvi a najmä v anglicky hovoriacich krajinách veľkú tradíciu.

  Modlitba sa odporúča modliť každý jeden deň a zvlášť v ranných hodinách.

  Modlitba:
  Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza
  veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice.
  Verím v jedného Boha v troch osobách, Stvoriteľa neba i zeme.
  Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza
  moc Kristovho vtelenia a krstu, moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania
  moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,
  moc jeho príchodu v deň posledného súdu.

  Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza moc lásky serafínov,
  poslušnosti anjelov, nádej na vzkriesenie a život večný,
  moc modlitieb patriarchov, predpovedí prorokov, kázaní apoštolov, viery vyznávačov
  čistoty svätých panien, moc skutkov spravodlivých ľudí.

  Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha
  sila neba, svetlo slnka, jas mesiaca, nádhera ohňa, žiara blesku, prudkosť vetra
  pevnosť zeme a tvrdosť skál.

  Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, Božia sila nech ma sprevádza,
  Božia moc nech ma drží, Božia múdrosť nech ma učí, Božie oko nech bdie nado mnou,
  Božie ucho nech ma počúva, Božie Slovo nech mi dáva hovoriť, Božia ruka nech ma vedie,
  Božia cesta nech sa predostiera predo mnou, Boží štít nech ma kryje.

  Boh je mojím útočiskom a ochranou pred osídlami démonov, pred zvodmi vášni,
  pred žiadostivosťou, pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť, či zďaleka, či zblízka,
  či málo, či veľa.

  Dnes vzývam všetky tieto moci, proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile,
  ktorá môže ublížiť môjmu telu a moje duši, proti zaklínaniu falošných prorokov,
  proti temnému zákonu pohanstva, proti falošnému učeniu bludárstva,
  proti zradnosti modloslužobníctva, proti čarovaniu ( žien, druidov, okultistov
  ezoterikov, mágov, veštcov, satanistov a iných…) proti všetkému, čo spútava
  a ničí dušu i telo človeka.

  Kristus nech ma chráni pred každou otravou, pred ohňom, pred utopením, pred
  smrteľným zranením, aby som mohol prijať hojnú odmenu.
  Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne,
  Kristus podo mnou, Kristus nado mnou, Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej
  ľavici, Kristus v (dome, v škole, v aute, práci, spoločenstve….) Kristus keď si líham,
  Kristus, keď si sadám, Kristus keď vstávam.

  Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí, Kristus v ústach každého kto ku mne hovorí.
  Kristus v každom oku, ktoré ma vidí. Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje.

  (Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života,
  pred kým sa mám strachovať ? ž 27. Kristus je moja spása. Nech je tvoja pomoc, Ó, Pane,
  neustále s nami.)

  Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza, veľká moc vzývania
  Najsvätejšej trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách. Amen

 26. Učme sa že latinské modlitby, majú veľkú moc.

  Uč se latinsky, latina je jazyk katolické církve. Nenechej se ovlivnit negativním jevem současné doby, kdy je latina vytlačena na okraj a neznají ji dokonce ani ti, u nichž by to mělo být samozřejmostí. Naši předkové se svojí účastí na mši svaté, která byla sloužena v univerzálním jazyku Církve, naučili mnohému a znali pravdy víry více než dnešní vysokoškoláci. Mši svatou totiž chápali vnitřně, srdcem. Krom toho je latina znamením jednoty a obranou proti deformaci pravé víry. Jako liturgický jazyk byla užívána od 3. století. Národní jazyky se používaly při výuce a pastoraci, nikoliv v posvátné liturgii. Oběť mše svaté je hlubokým mystériem a je velikým omylem myslet si, že mši svatou lépe chápeme, když je užíván lidový jazyk. Kdo dříve nechápal tradiční mši svatou, nechápe nic ani dnes.

  Latina je 
  1. posvátný jazyk západní Církve
  2. symbolem jednoty katolické církve
  3. jazykem mnoha světců a mučedníků
  4. neměnná, není vystavena významovým posunům

  ZNAMENÍ KŘÍŽE
  In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen – Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. Amen.

  SYMBOLUM APOSTOLORUM – APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
  Credo in unum Deum,
  Patrem omnipotentem,
  Creatorem caeli et terrae.
  Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum:
  qui coceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
  passus sub Pontio Pilato,
  crucifixus, mortuus, et sepultus:
  descendit ad inferos;
  tertia die resurrexit a mortuis;
  ascendit ad caelos;
  sedet ad dexteram Dei Patris
  omnipotentis:
  inde venturus est judicare vivos et mortuos.
  Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam,
  sanctorum communionem,
  reminssionem peccatorum, carnis resurrectionem,
  vitam aeternam. Amen.

  ORATIO DOMINICA – MODLITBA PÁNĚ (OTČE NÁŠ)
  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.
  Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
  Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
  Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
  Et ne nos inducas in tentationem.
  sed libera nos a malo. Amen.

  AVE MARIA – ZDRÁVAS MARIA
  Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  SALVE REGINA – ZDRÁVAS KRÁLOVNO
  Salve, Regina, mater misericordiae; cita dulcedo et spes nostra, salve.
  Ad te clmamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
  Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
  Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
  O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

  ANGELUS – ANDĚL PÁNĚ
  Angelus Domini nuntiavit Mariae.
  Et concepit de Spiritu Sancto.
  Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  Ecce ancilla Domini,

  Fiat mihi secundum verbum tuum.

  Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  Et Verbum caro factum est,
  Et habitavit in nobis.

  Ave, Maria gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
  Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

  Oremus. Gratiam tuam, quasumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Flilii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
  Per eumden Christum Dominum nostrum.
  Amen.

 27. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V reakci na příspěvek Ivana M. z 20.07.2019 at 13:49, kde Ivan M. sdílí pocit, že Velké Varování je blízko a to již v letošním roce, si dovoluji připomenout, že tak mnohá poselství Marii Božího milosrdenství předurčují čas za jakých okolností politických, církevních i klimatických událostí se Velké Varování uskuteční. Touto svou úvahou v žádném případě nechci zpochybňovat pocit Ivana M. neboť všechno je v rukou Božích, protože jsme však bezvýhradně přijali poselství Marii Božího milosrdenství jako pravá a věrná Boží Slova, můžeme se těmito poselstvími docela dobře orientovat v čase.

  Víme, že Velké varování bude těsně předcházet, nebo se krýt s veřejným vystoupením antikrista, který bude vládnout tři a půl roku.

  V poselství č. 319 říká Pán Ježíš – „Sotva se Varování uskuteční, stane se jistý počet událostí. Antikrist se svou skupinou, i když bude oslaben globálním vyznáním hříchů, začne plánovat uchvácení mé svaté církve zevnitř.
  Má armáda zaujme své postavení a začne bojovat, aby zachránila svatou katolickou církev od zkázy.“

  V poselství č. 929 je řečeno Pánem Ježíšem – „Moje pravá církev bude vyhozena z Říma a bude muset vytrpět několik let pustošení.“

  V poselství č. 202 promlouvá Bůh Otec – „Proroctví se začnou odvíjet, až svět bude pod vládou antikrista, jenž se vás pokusí ovládnout pomocí nové světové měny. Budete-li ovládnuti touto cestou, pak budete kontrolováni každým jiným způsobem.“

  V poselství č. 967 promlouvá Bůh Otec – „Můj velký dar přijde uprostřed velkého duchovního pronásledování, kdy bude popřeno všechno, co představuji. Noví bohové, z nichž žádný neexistuje, budou představeni světu. Pokryti blyštivým zevnějškem budou vymyšleni tak, aby zabránili veškeré víře v mou existenci. Všechno to kacířství udusí Boží Světlo.
  Hvězdy zakrátko přestanou tak jasně zářit. Nevěřícímu světu brzy ukážu nová, všemu lidskému vědeckému poznání odporující, neočekávatelná znamení, jako zjevení začátku mého zásahu. Žádné vědecké posuzování nebude dávat smysl, až spatříte dvě slunce.“

  V poselství č. 431 říká Pán Ježíš – „V důsledku této války dojde k tomu, že má katolická církev na zemi bude ve jménu sjednocení vtažena do jediné světové církve.
  Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví antikrist, aby sjednal falešný mír a takzvaný konec této války.“

  V poselství č. 924 říká Pán Ježíš – „čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše – Spojené státy, Rusko, Evropa a Čína. Všechna předpověděná proroctví zahrnou tyto mocnosti, ve kterých dojde ke všem otřesům v náboženských a politických strukturách.
  Sýrie a Egypt se kvůli nepokojům ve svých zemích stanou katalyzátory pro větší válku, která zahrne čtyři velké mocnosti. Všechny tyto mocnosti se spojí a vytvoří jednotný režim, který bude využit k ovládnutí bohatství a obyvatel celého světa.
  Náboženská válka bude ústředním bodem této kontroly a ustanovení vůdci v mých křesťanských církvích budou přemoženi a zničeni v přípravě na příchod šelmy, která bude ovládat všechny čtyři říše.“

  Z výše uvedených úryvků poselství je snadné rozlišit, že zmíněné předpovězené události předcházející uskutečnění Velkého Varování ještě nejsou zcela naplněny.
  Trochu mě milý Ivane M. udivuje, že máte pocit, že Velké Varování očekáváte v tomto roce, když z Vašeho příspěvku z 19.01.2019 at 22:43 je zřejmé, že rozlišujete podle Knihy Pravdy.

  Ještě se musím zmínit o Knize Zjevení, tedy o Zjevení svatého Jana, které citujete v kapitole 12, přičemž popisujete astronomický úkaz, který má kapitolu 12 znázorňovat. Sám, milý Ivane M. jste vybral úryvek z poselství č. 1248 – „Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení a připravte se“
  Abychom tuto Pravdu z Knihy Zjevení mohli přijmout, bylo nám dáno její vysvětlení a to je něco jiného, než úkaz na noční obloze.

  V poselství č. 1079 říká Pán Ježíš – „Kniha Pravdy byla zvěstována Danielovi a pak po částech dána Janu Evangelistovi. Většina z toho, co je obsaženo v Knize Zjevení, se má ještě vyjevit. Mnozí lidé se obávají jejího obsahu a z toho důvodu se jej budou snažit popírat, protože Pravda je hořkou pilulkou ke spolknutí. A přesto Pravda, je-li přijata, je něčím, co můžete pochopit velmi snadno, protože s ní přichází jasnost. Jasnost způsobí, že se můžete mnohem snadněji připravit, a s pokojem v duši a s radostí v srdci, protože víte, že přicházím obnovit svět. Pochopíte, že ráj stvořený mým Otcem pro jeho děti, jim má být konečně vrácen v celé své původní slávě.
  Žádný člověk nemůže skutečně porozumět Knize Zjevení, protože ne každá událost je zaznamenána podrobně nebo v posloupnosti, a ani neměla být. Ale vězte toto: Můžete si být jisti, že toto je doba, kdy vláda Satana zanikne“

  Tedy Kniha Pravdy je obsažena v Danielovi i v Knize Zjevení svatého Jana. Připomeňme si, co říká a jak vysvětluje Kniha Pravdy Knihu Zjevení.

  V poselství č. 401 říká pán Ježíš – „ale musíš Mi důvěřovat a vědět, že musím odhalit obsah Knihy Zjevení, aby duše věděly, co mají v těchto časech očekávat.
  Vy jste zbytek mé církve. Vy jste církev, o které se mluví v Knize Zjevení.
  Vy jste plod ženy, která porodila mužského potomka a byla zapuzena do pouště, kde budete izolováni, a přesto sjednoceni jako jeden, abyste veřejně hlásali mé svaté Slovo a kázali pravá evangelia.
  Ta žena dala zrod mé pravé církvi, mému věrnému stádu, které nebude svedeno falešným prorokem.
  Vy, má církev, budete vyhnáni do pouště na 1 260 dnů, kde najdete útulek. Ale darem Ducha Svatého budete živeni plody mé lásky.
  Budete Mě muset uctívat potají, protože mše svatá se pod vládou falešného proroka změní k nepoznání.
  Bude to na vás, abyste informovali svět o plném významu pečetí obsažených v Knize Zjevení, které odhalím Marii Božího milosrdenství.
  Vy, moji následovníci, jste jedním z Dvou svědků, o nichž se zmiňuje Kniha Zjevení, a kteří budete ochraňováni z nebes.
  Tím druhým z Dvou svědků budou židé.“

  V poselství č. 475 promlouvá Bůh Otec – „Až splynou v jeden nádherný ráj, tak vyvstane dvanáct národů.
  Tyto národy budou tvořeny některými národy světa, které prokázaly věrnost Mně, Bohu Otci, mému Synu Ježíši a Matce Boží, Královně Nebes.
  Mých dvanáct národů jsou naznačeny ve dvanácti hvězdách na ženě v Knize Zjevení.
  Ta žena je Matka Boží a je oděná do dvanácti hvězd, které znamenají dvě věci:
  Dvanáct apoštolů, kteří pomohli mému Synu založit jeho církev na zemi.
  Dvanáct, zvlášť vybraných národů, utvoří jedinou pravou apoštolskou církev na nové zemi, až se nebe a země spojí v jedno v mém Novém nádherném ráji.“

  V poselství č. 984 k nám hovoří Matka Spásy – „jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží Světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.
  Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, kterou mi vsadil na hlavu můj milovaný Syn, Ježíš Kristus, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Všechny ty hvězdy představují dvanáct národů, které se rozvinou v Soudný den.“

  Kniha Pravdy, která vysvětluje Knihu Zjevení, nehovoří nic o souhvězdích, ani o pohybech planet, ani o hvězdářství či astrologii, ale Knihu Zjevení vysvětluje tak, že se týká nás, naší doby.

  • Ďakujem za reakciu a som rád,že niekto pridal príspevok k tomu,čo som napísal.Hlavne od Vás si ich vždy prečítam rád.
   Ak som niečo napísal,asi tomu verím,ale samozrejme,že sa nebudem biť do pŕs,že iba ja mám pravdu.Konkrétne, o to mi ani nešlo,skôr všetkým ,ktorí si myslia,že času ostáva ešte mnoho , povedať,že to tak nemusí byť.Neodkladajme modlitby.

   http://poselstvi-zbytku.org/html1/350.html
   Mé děti, neotálejte, neboť čas je mnohem kratší, než si myslíte. Neodkládejte pozvednout tyto modlitby ke Mně, neboť váš čas na zemi může být zkrácen, protože brzy vezmu mnoho soucitných domů, aby mohly uniknout tomu, co má přijít. Nedomnívejte se, že máte roky a roky k tomu, abyste si to naplánovaly.

   http://www.varovani.org/html2/578.html
   Toto oznámení, které vyhlásí můj Druhý příchod, bude náhlé. I pro vás bude neočekávané, ačkoliv jste byli dobře připraveni. Tehdy vám bude předán velký dar věčného života.

   Pán Ježiš príde ako zlodej v noci, neočakávane i keď ten deň všetci ,čo prispievame na toto fórum očakávame.Áno ešte sa mnohé nenaplnilo,ale môže to prísť všetko naraz.Tento rok som mal sen nejakej udalosti ,ktorý sa týkal mesiacov október,november.Mohlo ísť len o moju súkromnú záležitosť,alebo aj nie.
   Podľa posolstiev MBM by mohlo verejné vystúpenie antikrista byť do konca tohto roku a niektoré posolstvo,vraví,že antikrist príde 6 týždňov po Varovaní.A aby sa každý zbavil potom televízorov,mobilov,pretože bude mať doslovne hypnotický vplyv.
   Ja nie som nijaký expert na Bibliu, príspevok som sem dal,pretože sa doslovne vyplnili štyri verše a preto len vravím ,že sa tak môže stať aj so šiestym veršom.
   Môže to byť naozaj skorej ako očakávate ,ale chcem pripomenúť moc a dôležitosť modlitieb. Ten čas na modlitby sa nám kráti .Stano_T pridal krásny príspevok.

   http://varovani.org/html2/222.html
   Sjednoťte se Mnou v lůně mého Nejsvětějšího Srdce a proste Mě o milosti k záchraně svých bratrů a sester. Zachráním milióny duší, když zasvětíte váš čas k modlitbě růžence Božího milosrdenství.
   Toto je čas, kdy modlitba růžence Božího milosrdenství bude nejúčinnější. Buďte velkorysí srdcem, myslí, tělem a duší. Dejte všechny pochybnosti stranou. Dovolte Mi, vašemu Ježíši, vás pozvednout a přivést vás a všechny, za něž se modlíte, do mého věčného života.

   • Pochválen Náš Pán Ježíš Kristus.
    Už dávno som chcel vyslovit velké Pan Boh zaplat všetkym, ktory prispievaju naozaj hodnotnymi a krasnymi prispevkami,ktore nám pomáhaju a ukazuju cestu k Bohu Otcu.
    Ilka Veronika ,Ivan M ,Roman K, P Slavko, Elena D, Iva Marie Terezka M a vela inych.
    Nie som tak znaly Biblie,Katechizmu a všetkeho okolo našeho Ježiša ako Vy všetci a je krásne nahliadnut do Panovych zošitov prostrednictvom Vás všetkych.
    Ešte pred nejakym časom som hladal a sliedil čitanim aj nejakym logickym spojenim, kto to môže stát za dverami ako antikrist. Bolo to dost dni kedy ma moja mysel zamestnávala hladanim a uvažovanim kedy,kde ,kdo, prečo,ako kedy uvidim dve slnka,kedy František niečo oznami a tak ???
    Ako som už pisal trvalo mi a zase kym som na to prišiel kto ma klame a tym odvádza od modlidby,skutkov,prosieb a rozhovoru s Bohom Otcom,ale naozaj to neznamená ani najmensiu kritiku Vás je to môj oznam Vám ako bojovat s Ježišom po jeho boku dakovanim,skutkami,modlidbou,sebazaprenim seba a chválou Boha Otca spolu s našim spasitelom Ješižom Kristom.
    Dakujem Vám Ivan M velmi som sa potešil po prečitani mena 🙂
    Požehnany večer všetkym.

    • Drazí bratři a sestry,
     Velké Varování nadejde až pronásledování křesťanů dosáhne určitého vrcholu.Tímto pronásledováním křesťanů co bude předcházet Varování se Církev očistí a rozdělí na ovce a kozy pak nastane Varování. jak píše František z Prahy výše. Proto se píše, že proroctví z Fatimy se naplní ještě před Varováním. Pronásledování křesťanů se bude krýt i s vystoupením šelmy a asi i se odstraněním Mše Svaté. Varování následně oslabí systém šelmy ale nezničí ho. Vše co se odehraje až po Varování bude záležet pouze od toho kolik se lidí obrátí a přijme Boha. Já doufám, že jich budou miliardy a některé události tak budou moci být zmírněny nebo nenastanou vůbec. Bohužel zůstanou i takoví co se neobrátí a to bude mlýnský kámen úrazu, který zničí krátký čas míru co bude bezprostředně následovat po Varování. Tito zatvrzelí a oddaní nepříteli rozpoutají peklo na zemi. Neboť už nebude cesta ani tam ani zpátky. Vše bude jasné a už nebude klam, že Bůh neexistuje. Potom si už každý vybere buď nebo či peklo. Jiné cesty už nebude.

     Nicméně si uvědomte, že vše se může odehrát ve velmi rychlém rychlém ale rychlém sledu a událost bude následovat další událost tak rychle, že nebudeme ani stíhat sledovat co se kde vše děje. Bude to způsobeno i tím, že Bůh zrychluje čas. Což už mnozí cítí i vidí že se nyní už děje. čas běží mnohem rychleji než kdysi.
     Z dnů budou týdny z týdnů měsíce a z měsíců roky.

     Občas se přistihnu že se modlím ať tyto události Bůh odloží na jinou dobu. Lidé nemají ani zrnka vědomostí co se bude dít. My možná to zrnko máme, ale vše je pouze v obrazech a v úryvcích nesouvisle po sobě jdoucích a navíc ne v jedné časové ose. Tyto události můžou být předpovězeny na přeskáčku. Jen Bůh Ví co nastane kdy a kde a co se bude dít. Je lépe mnohé věci nevědět.
     Co máme vědět abychom přežili a byli spaseni víme a to stačí.
     Nemusíme pátrat po dalších senzačních událostech co nastanou – už jsme všichni za ty roky z toho doufám vyrostli a  mnozí se věnujeme skutečným úkolům, ke kterým nás Bůh povolal.
     Bůh s Vámi.

 28. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  2. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  3. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  6. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  7. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  8. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  9. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  10. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  11. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  14. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  15. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  16. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  17. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  18. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  19. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  20. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  21. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  22. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  23. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  24. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  25. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  26. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  27. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  28. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  29. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  30. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  31. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  32. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  33. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  34. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  35. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  36. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  37. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  38. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  41. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  42. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  43. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  44. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  45. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  46. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 29. Modlitby modlitebnej kampane majú veľkú silu Ducha svätého. Sú ním presiaknuté. Ježiš cez ne vykonáva priame duchovné vedenie. Doslova ma cez ne premieňa. Každý kto sa ich modlí s otvorenosťou k Ježišovi cíti, že rastie v láske. A trúfam si povedať, že keby ľudia nepoznali samotné posolstvá, ale iba tieto modlitby, dialo by sa to isté. Ježiš si ich bude viesť a oni budú rásť v láske.
  Preto šírte aspoň tieto modlitby. Aj cez internet. A možno cez ne potom budú ľudia otvorenejší prijať samotné posolstvá.

  • Pochválen náš Pán Ježiš Kristus.
   Posolstvá som začal čitat asi v roku 2013. Vyrástol som v rodine katolikov ,bol som vedeny k chodeniu do kostola,k modlidbe k spovedi aj vedenim svojej užasnej mami k dobremu správaniu. Ale dnes viem že som bol slabym a vlažnym katolikom a Boha som pripisoval k peknym skutkom,veciam,správat sa dobre a verit v svoje sily.
   Dnes mám 50 a myslim,že nie som tak znaly katolickej náuky,modlidieb a toho všetkeho okolo nášho milovaneho Ježiša.
   Začalo to asi niekedy v mojich 41 rokoch,ked sme sa ako rodina pasovali s finančnymi problemami,manželskymi problemami,3 malymi detmi a tiež mojimi odchodmi za prácou do zahraničia.
   Začal som tak verit v seba v svoje schopnosti ako sa musim prebit kvôli rodine a obetovat sa,až som sa ocitol mimo svojho Boha.
   Samozrejme že som to nepocitoval a ked sa mi nedarilo,ešte viac som zabral a viac som sa snažil.Bolo to mnohokrát márne .Modlitbu a prosby k Bohu Otcu k Milovanemu Ježišovy k Marii alebo k sv.Jozefovy som nepoužival,možno občas mi ušla prosba ,ale pre seba.
   Bludil som tak velmi a dnes viem kto ma klamal a balil tie zlé skutky do krásneho obalu,ktorym som uveril aj mnohym podlahol.
   Umrtim môjho jedineho staršieho brata sa začala cesta ,ktora ma posuva k Môjmu Bohu.
   Na jeho pohrebe sme sa ja,manželka a mama dostali k modlitbe Korunka Božieho Milosrdenstva o ktorej sme v podstate nevedeli a doma sme sa tuto modlidbu nemodlievali.Bolo nám povedane aká je silna a ako je potrebne sa ju modlit.
   Môj život sa nepatrne zmenil,začal som čitat varovania a maličko upratovat vo svojom živote.
   O rok a dva tyždne zomrela aj moja mama,bolo to velmi tažke bez nej,velmi mi chybala.Vo svojom velkom žiali za bratom a mamou som padal do depresie hoci som o  nej nikdy nechyroval, stratil som prácu ,začal sa rozchod s manželkou a okolo mna sa buralo mnoho veci a vztahov,viedol nie dobry život.
   Myslim ,že som vtedy dostal milosti od Boha ,začal som čitat posolstva,modlit sa ruženec,modlidby o ktore prosil Ježiš a Mária v Posolstvách a Korunku Božieho Milosrdenstva,ktora sa stala mojou oblubenou. Dostali sa ku mne filmy o pátrovy Piovy,sestre Faustine a film Chatrč kde som dostal odpovede ako menit svoj život.
   Dnes žijeme spolu s manželkou a dospelymi detmi a vdaka Ježišovy a tymto posolstvam.Mal som obavy z čitania a nejakeho nasledovania tychto posolstiev ,aby som sa nechal zviest.
   Dnes citim Ježiša mnohokrát tak silne pri sebe,v praci alebo doma pri modlidbe,prosbe alebo dakovani, plačem radostou a citim ako mi telom prudi radost.
   Viem že som slaby ,ale mám obrovsku radost že som s Ježišom a bojujem po jeho boku svojuou zmenou a skutkami ako ma učila moja mama.Prosim Ježiša aby pomohol celej našej rodine a všetkym pripravit sa na jeho prichod. Stále si rad prečitam Vaše prispevky a povzbudenia hoci sami vieme aka tvrdost vladne aj medzi našimi blizkymi voči Bohu a preto nezabudnime každy den hoc aj každu hodinu dakovat Bohu za všetko čo nám dáva aj ked je to pre nas niekedy zdanlivo nedobré.
   Dakujem admin Petrovy za trpezlivost a Vám všetkym za prispeky a Bohu Otcu,že som mohol tu pisat.
   Chvála Pánu Ježišovy Kristovy nášmu Spasitelovy.

 30. Z poselství 238.
  Vy, mé děti, máte velké štěstí, protože milióny z vás se stanou součástí mého Nového ráje.
  Je to proto, že žijete právě v tomto čase. Děti, tak mnoho z vás v dnešním světě může být
  zachráněno způsobem, jímž předchozí generace zachráněny být nemohly.

 31. Milí bratia a sestry,
  keď nám Božia Matka v „Modrej knihe“ prostredníctvom kňaza Dona Stefana Gobiho povedala:
  „ Plačem, lebo Cirkev ďalej pokračuje na ceste rozkolu, nedostatku viery, zrady a bludov, ktoré sa stále viac propagujú bez toho, aby sa niekto postavil proti ním. Teraz prichádza čas, keď sa splní to, čo som povedala vo Fatime a čo som odhalila tu (v Akite) v svojom treťom posolstve, zverenom svojej malej dcére.

  Aj pre Cirkev nastali okamihy veľkej skúšky, lebo v jej strede
  SA USADÍ ČLOVEK NEPRÁVOSTI,
  a do svätého Božieho chrámu
  VTIAHNE OHAVNOSŤ SPUSTOŠENIA.

  Plačem, lebo duše mojich detí hynú, vo veľkom počte idú do zatratenia. Plačem, lebo je príliš málo tých, ktorí prijímajú moje pozvanie k modlitbe, pokániu, utrpeniu a obetovaniu sa.“ (Akita, 15. september1987).
  Vtedy sme si ešte nevedeli predstaviť, ako sa takéto niečo môže stať …?
  Teraz, vďaka posolstvám dávaným Márii Božieho milosrdenstva a iným prorokom, už máme nielen predstavu, ale už stále viac a viac jasne vidíme, o čo tu ide. Už sme videli, ako sa v strede Cirkvi usadil človek neprávosti, ako sa posadil na stolec. Drzo, bezočivo, za bieleho dňa, priamo pred očami celého sveta i davu veriacich kresťanov, priam za ich ovácií a slávnostných zvonov …

  5. augusta 1990 v Litmanovej sa prvýkrát zjavila Božia Matka a neskôr sa predstavila pod titulom „Nepoškvrnená Čistota“. Pri jednom z ďalších zjavení povedala vizionárke Ivetke:

  „PRÍDE KLAMSTVO, AKÉ SVET EŠTE NEZAŽIL …“

  Zjavenia Panny Márie, Nepoškvrnenej Čistoty, v Litmanovej
  https://jezismaria.weebly.com/litmanova—pride-klamstvo-ake-svet-nezazil.html
  (Tu nájdete aj duchovné komentovanie Ivetky).

  Nemali sme vtedy ani tušenia, čo to bude, ako sa to stane a čo to pre nás znamená.
  Teraz však už to vieme alebo aspoň tušíme, ale koľkí to berú vážne?

  Mám veľký zármutok v duši z toho, ako ľahko sa Božiemu i nášmu Nepriateľovi podarilo oklamať toľkých múdrych a vzdelaných zasvätených mužov v hierarchii Cirkvi a tak mnohých dobrých kňazov, umlčať Máriu Božieho milosrdenstva, oklamať a odlákať také veľké množstvo kresťanov, ktorí uverili posolstvám, nadšene sa modlili za Božie plány na konci časov a za záchranu duší, ale po čase vidíme veľký odpad. Vidíme, ako rapídne sa zmenšil ich počet aj počet tých nás, ktorí stále veríme a ešte sa stretávame a vzájomne povzbudzujeme na našom „diskusnom fóre“. Ďakujem Pánu Bohu za oboch našich milých, obetavých bratov adminov, a im za to, že vďaka ich obetavosti tu máme také krásne miesto na vzájomné zdieľanie, povzbudenie, duchovné stretnutia a užitočné informácie, a že sa môžeme ešte stále spolu modliť ako spoločenstvo. Vždy sa teším na každú vyhlásenú spoločnú modlitbovú kampaň a v nej pocit vzájomnej spolupatričnosti, v spojení láskou v Srdciach Ježiša i Márie.

  Vďaka Bohu za admina Petra, ktorý vyoral prvú brázdu na tomto neoranom, tvrdom poli a dlho ťahal sám túto brázdu, A za admina Jána, ktorý ochotne pribehol na pomoc a statočne a verne ťahá tú brázdu ďalej. Ďakujem Bohu aj za brata Romana C., ktorý organizuje modlitbové kampane. Nech Vás, milí bratia Peter, Ján i Roman, náš štedrý Boh za toto všetko doslova zaplaví svojím požehnaním, darmi Ducha Svätého, milosťami a dobrým zdravím.
  Vždy sa poteším, keď sa na diskusnom fóre objaví nový, alebo staro-nový človek so svojím svedectvom. Osobitnú radosť mám, keď tak urobí kňaz alebo rehoľná zasvätená osoba.
  Ste pre nás ostatných veľkou oporou a povzbudením.

  Bratia a sestry,
  veríme, že Nepoškvrnené srdce Panny Márie nakoniec zvíťazí. Ale nestane sa to bez nášho pričinenia, nášho pokánia, našich prosieb, obiet a modlitieb. Nemôže sa to stať skôr, než bude vyhlásená „5-ta MARIÁNSKA DOGMA“..
  Toto je nevyhnutná podmienka. Až potom bude môcť byť zasvätené Rusko a nastane skutočné Víťazstvo a Triumf Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

  Viem, sú teraz dovolenky a prázdniny, ale myslím, že aj napriek tomu by sme sa dokázali združiť v jednom dni k naliehavej spoločnej modlitbe hlavne na tento úmysel:
  1. za vyhlásenie 5-ej mariánskej dogmy Panny Márie, Panej / Matky všetkých národov, Prostrednice všetkých milostí a Spoluvykupiteľky sveta.
  2. za nášho drahého em. pápeža Benedikta, ktorému bol odňatý pápežský úrad, ale Boh mu predsa ponechal jeho pápežstvo. Za jeho zdravie, silu a ochranu pred nepriateľmi, aby mohol doviesť svoju misiu na zemi do víťazného konca.
  Pozri:
  https://gloria.tv/video/ucnvFfU2U3dB22ZD3jZK6dX3j
  http://www.varovani.org/html2/494.html

  Nepočítam s tým, že by piatu dogmu vyhlásil ten človek, ktorý je teraz na stolci.
  Navrhujem Vám, bratia admini, aj všetkým ostatným, aby sme sa na tieto 2 úmysly modlili MK v jeden deň, najlepšie v nedeľu 4. augusta alebo pondelok 5.augusta (srpen).

  Dátum 5. august má významné miesto v pôsobení Panny Márie v Cirkvi, napr.:
  1. Snežný zázrak v Ríme zo 4. na 5. augusta roku 358, kde žiadala chrám (Santa Maria Maggiore)
  2. V Medžugorí oznámila, že dátum jej narodenia je 5.august( podľa súčasného kalendára)
  3. Prvé zjavenie v Litmanovej (5.august 1990) a iné …
  Prosím našich adminov a Romana, aby zvážili tento návrh. Pán Ježiť nás môže vyslyšať, aj keď sa modlíme aspoň dvaja či traja, …

 32. Pozvanie na púť:

  LITMANOVÁ

  29. výročie od  prvého zjavenia Ivetke Korčákovej a Katke Češelkovej (5.8.1990 na hore Zvir).
  Posolstvá už vtedy hovorili o týchto časoch, ktoré práve žijeme…

  Litmanová- hora ZVIR
  http://horazvir.malcobcan.sk/pozvanka-hlavna-put-2019/

  Zjavenia Panny Márie v Litmanovej

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Zjavenia_Panny_M%C3%A1rie_v_Litmanovej#Posolstv%C3%A1

  Poznámka: Hora Zvir je oficiáne vyhlásená ako pútnické miesto. Materiály a výsledné zistenia komisie, ktorá od roku 1991 sledovala a prešetrovala všetko dianie na tomto mieste a pozitívne stanoviská pre schválenie pravosti zjavenia boli pred niekoľkými rokmi prešovským otcom arcibiskupom odoslané do Vatikánu.

  Posledné posolstvo Panny Márie na hore Zvir, Litmanová 6.august 1995:
  https://www.youtube.com/watch?v=vtkQirgnClM

 33. Drahí bratia a sestry, týmto príspevkom by som chcel znázorniť ako udalosti a veci na seba nadväzujú. Plnenie Božej vôle v príkladoch.Najpr dva úryvky zo sv. písma, najmä Lukáš 18 kapitola,v ktorej sa píše,že kto nasleduje Ježiša Krista dostane oveľa viac v tomto čase a posolstvá zbytku to potvrdzujú.

  Mt 19, 27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ 28 Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 29 A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. 30 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.

  Lk 18, 28 Peter vravel: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.“ 29 On im povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, 30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/214.html
  Žádám některé z vás, abyste odešli od všech, které znáte, abyste opustili všechny, které milujete a následovali Mne. Taková byla vždy má cesta, proč se tedy divíte? Také jsem opustil všechny, které jsem znal, abych vykonal Otcovu vůli na zemi, abyste mohli být zachráněni.

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/467.html
  Cesta před vámi je kamenitá a občas těžká. Budete Mě poslouchat navzdory nedostatku pohodlí? Odložíte své zaměstnání, jako jsem odložil to moje, abych splnil vůli mého Otce v nebi, aby vaše odměna mohla být velká?
  Budete Mi důvěřovat?

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/28.html
  Je jich tolik ve světě, kteří Mě neznají a věří, že Mě nepotřebují, a brzy bude pro ně příliš pozdě. Musím pracovat skrze vás, abych se dotkl tak mnoha z nich, kolik jen mohu, abych jim ještě jednou nabídl spásu. Příležitost uniknout tomu, co je jinak čeká.
  Vyplním vaše modlitby, na jejichž splnění jste čekaly celé roky. Udělím vám schopnosti, uzdravení a zázraky, když to pro Mne vydržíte.

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/450.html
  Čekejte na Mne, abych obnovil rozvrácené vztahy, o kterých jste si byly jisté, že se už nedají spravit. Čekejte na Mne, abych zkrotil vaše nepřátele a způsobil, že budou s vámi v míru.

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/477.html
  Nyní pro vás obnovuji některé věci a lidi, které jste v minulosti ztratili, když jste se snažili vykonávat mou vůli. Lidé a věci, které jste odložili kvůli mému jménu a mysleli si, že je nikdy znovu nespatříte.

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/617.html
  Já jsem Bůh, který odměňuje ty, kdo žijí pro Mne a činí mou vůli navzdory obětem, které učinily.

  http://poselstvi-zbytku.org/html2/860.html
  Toužím požehnat ty, kdo jdou po mých cestách, a dychtím, aby se dobře dařilo těm, které tak ochotně dávají ostatním a které mému království poskytují práci, aby evangelium mohlo být hlásáno po celém světě v těchto posledních dnech.

  • Zjv 12 , 1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. 5 I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

   Zjv 11, 3 Ale pošlem svojich dvoch svedkov, a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.“

   http://revampyourmind.com/the-red-dragon-is-on-its-way/
   https://www.youtube.com/watch?v=AhkMP7a0vgE

   Píše sa,že veľké znamenie a toto je znázornené i na videu,táto časť 12 kapitoly Zjavenia sv.Jána sa nám ukázala na oblohe,presne ako je písané hore.I červený drak ,ktorý sa postavil pred ženu,ktorá mala rodiť.A keď som si zadal tie súradnice ,tak to tam naozaj bolo. O 1260 dňoch sa píše i v 11 kapitole.Ak by sa to dalo brať doslovne tak od 9/2017 kedy sa to kompletne zobrazilo na oblohe je 1260 dní približne 2/2021.Samozrejme,že dni budú skrátené a kľudne to môže byť december 2020.Pán Ježiš prostredníctvom Terézie Neumannovej nám vraví:
   „Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca“.

   Roman K pridáva tento príspevok a tiež si myslím,že to bude veľmi skoro a iba hŕstka to bude očakávať.Ale nás presvedčili mnohé znamenia,že Zjavenie sv . apoštola Jána sa plnia a mňa najmä Žena odetá slnkom.
   http://www.varovani.org/html2/1248.html
   Nyní nadešel čas, aby Pravda byla konečně vyslovena a lidé, aby si vybrali. Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení a připravte se, aby vše bylo na svém místě a pro Mne příjemné ve Velký den. Nebo ignorujte Slovo a můj slib přijít znovu. Buďte si hluší k mým naléhavým prosbám, ale mějte na paměti, že přijdu jako zloděj v noci a jen ti, kdo Mě přivítají a přijmou mé milosrdenství, budou moji.

   Z tohto dôvodu očakávam Varovanie v tomto roku i podľa tohto a Zázrak v roku 2020.Dátum dávam len preto,aby sa každý pripravil.Ak sa to oddiali a stane neskôr,aspoň ostane viac modlitieb.Nerád dávam nejaké dátumy,ale cítim,že už je to blízko.
   Posolstvu z Garabandalu sa tiež prestalo nejak veriť.
   http://poselstvi-zbytku.org/html2/663.html

 34. Z poselstvi 614
  Radujme se z Božího slova a vzájemně se povzbuzujme. Pán je blízko.
  Této generaci je dán dar, z něhož se nemohla těšit žádná jiná generace. Mnozí jednoduše
  přejdou z tohoto života okamžitě, bez toho, že by museli zakusit smrt, jak ji znáte.

  • 1116. Můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace
   Čtvrtek, 1. května 2014 v 23:30
   Má vroucně milovaná dcero, můj slib, že přijdu znovu, se naplní během života této generace.
   Mnoho lidí ve světě si v tomto čase nevšímá proroctví obsažených v nejsvětější Bibli,
   vztahujících se k Velkému dni Pána. V přípravě na tento čas Mi můj Otec nařídil, abych vám
   sdělil, že datum pro můj Druhý příchod je stanoveno, ale pouze Bůh, Věčný Otec, je zná.
   Dokonce i Já, jeho jednorozený Syn, o tomto datu nic nevím – jen to, že to bude brzy.

 35. Drahí priatelia v Kristovi,
  posolstvám verím už veľmi dlho. Presne 10.4.2012 som dostala mail – link na túto stránku. Prečítala som si ich a odvtedy som o ich pravosti presvedčená tak, ako keď som pred 25 rokmi za 3 mesiace uverila v Boha po prečítaní knihy Život Krista od Papiniho. Keď som potom spoznávala ako taký nováčik kresťanov okolo seba, dostala som až „krízu viery“. Čítala som preto aspoň knihy, ktoré napísali ľudia, ktorým viera „fungovala“. Natrafila som aj na tzv. Modrú knihu, kde mi naša dobrá Mamička objasnila a odpovedala na všetko, čo som potrebovala vedieť, aby som pochopila, aké časy žijeme a prečo je to také zlé v Cirkvi. Keď som sa začítala do posolstiev, boli ako keby pokračovaním tejto knihy. Don Gobi zomrel 29.6.2011 za skutočne „nebeských“ okolnosti a posolstvá sa začali pol roka predtým 8.11.2010. Ďakujem Bohu za to, že skutočne nás neopúšťa, je verný Boh a každý, kto úprimne hľadá pravdu, ju môže nájsť. Priatelia vo viere v mojom okolí posolstvám neveria, ani ich neskúmajú, boja sa strašenia farizejov. Ale Boh mi predsa len dal jedného človeka, ktorý týmto posolstvám verí, sme si navzájom oporou a môžeme sa pozdieľať vo všetko. BOH JE ÚŽASNÝ! V mojom živote urobil veľa zázrakov – od maličkých povzbudení cez svoje Slovo, spoznania vzťahových a výchovných zákonitostí, rôzne duchovné cvičenia, privádzanie manžela k Bohu až po zázraky uzdravenia. Boh ma pozýva k modlitbe, dôvere, konaniu dobrých skutkov ľuďom, s ktorými sa denne stretávam. Nie je to ľahké, žiť medzi ľuďmi, ktorí nemilujú Boha a nemajú ani záujem spoznať, aký skutočne je, ale to je kríž, ktorý musíme verne niesť. Napísala som toto svedectvo preto, lebo hoci žijeme ťažké časy, s Bohom má všetko svoj zmysel a ľahšie sa znáša aj utrpenie. Cez internet k nám prichádza veľa zlého, ale je tam aj veľa dobrého. Pozrela som si nedávno film Evanjelium podľa Jána doslovne , odporúčam, je veľmi autentický. Na internete ma tiež veľmi povzbudia chvály napr. od pána Zmožeka (33 minut chval) alebo prednášky na témy vzťahov (Mário Schwarz). V poslednom čase na tomto Fóre je málo príspevkov, tak som chcela aspoň takto trošku prispieť a verím, že to niekomu pomôže. Buďte všetci požehnaní a verní Pravde.

  • Pochvalen Buď Pán Ježiš Kristus.
   Milá Vierka.
   Ďakujem za tvoje povzbudzujúce svedectvo. Je veľmi pravdivé a myslím si, že každý kto uveril týmto posolstvám prežíva v rôznych obmenách to isté. Každý nesie časť Pánovho kríža. Aj ja nesiem akúsi bolesť vo vnútri, keď sa pozerám na ľudí, ktorý nemilujú Pána a ani nemajú chuť a záujem Ho spoznat a zmietajú sa v rôznych starostiach a problémoch a nevedia nájsť riešenie a východisko a točia sa stále dookola. Stāle im niečo chýba a nevedia čo. Veľmi bolestné je na to hľadieť najmä v našich vlastných rodinach…..Odpoveď je len jediná…..Pán a jeho veľká láska, viera a dôvera. Ale zo skúseností viem, že len málo ľudí unzná, že len v Pánovi sa utíši každá duša……….žalm 62……..
   Aj mňa Pán pri mojom obrátení nosil na rukách, hýčkal ma a liečil na tele i na duši, rozmaznával ma a zahŕňal ma svojou dobrotou, láskou a pokojom, ukazoval mi cestu…..nádherné časy ale teraz ma pustil a musím kráčať sama. Naša milujúca matka ma drží za ruku a všetci: Otecko, Pán Ježiš, moji svätý patróni a patrónky, anjel strážny……….no všetci, na ktorých volám mi z diaľky pomáhajú v modlitbách a ochraňujú ma. Za to im zo srdca ďakujem:)
   Už sme boli oboznámený s tým, že máme mlčať a tak dbať na svoju bezpečnosť. Máme zvážiť, každý krok a byť ako holubice aj ako had. Musíme sa len modliť za tých, ktorých zlý zaslepil voči pravde. Táto úloha si vyžaduje značnú námahu ale Pán nám za to sľúbil veľkú odmenu….
   Máš pravdu, že príspevkov ubúda, ale všetci sme si všimli, že máme málo času….na všetko……lebo čas sa skrátil……..mnohí máme rodiny a deti, prácu, starnúcich rodičov, záhrady……..a keď chceme ešte dodržať sľub daný Pánovi, že mu budeme pomáhať modlitbami zachraňovať duše tak nemáme už veľa síl písať príspevky. Ale keď tu nejaký nájdem, vždy sa veľmi poteším ako teraz.
   Vďaka Vierka a dovoľ mi, aby som to tak nádherne zakončila ako ty:)
   Buďte všetci požehnaní a verní Pravde.

   Reply ↓

 36. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  2. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  3. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  4. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  5. Za uzdravenie svojej kamarátky Márie, ktorá ochorela na rakovinu a odmieta konvenčnú liečbu, aby mala dostatok finančných prostriedkov na alternatívnu liečbu, o to prosí nášho Pána sestra Anna.
  6. Skrze Pannu Máriu a celé nebo prosíme nášho Nebeského Otca, aby bol úspešne obnovený Mariánsky stĺp v Prahe.
  7. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v ťažkých životných situáciách, za obrátenie otca a oslobodenie Juraja zo závislosti prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  8. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za pomoc v neriešiteľnej rodinnej situácii, za silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  9. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  10. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  11. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  12. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  13. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  16. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  17. Za uzdravenie dcéry z depresií, za uzdravenie vzťahu v rodine a za manžela, prosí o Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie Lidka.
  18. Za milosť a dar uzdravenia z veľmi ťažkej choroby pani Lucie, matky 6-ročného dievčatka, ktorému napísala knižku ako spomienku na ňu v čase, keď tu už nebude.
  19. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, za uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, za úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odborný rast v službe, za odvahu slúžiť a za svoju ochranu v práci v škole prosí nášho pána Eva L.
  20. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  21. Za dar uzdravenia vážne psychicky chorej slečny Aničky a hojnost Božieho požehnania pre celú jej rodinu.
  22. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za šéfov diplomacie a parlamenty všetkých stredoeurópskych štátov, zvlášť našej českej a slovenskej krajiny, aby odmietli globálny pakt o migrácii, do ktorého más tlačí EU. Osobitne za Cirkvi našich štátov, aby sa neprestali modliť a vytrvali v Božej vôli.
  25. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  26. Za sestru Hanu a jej dcéry, aby sa vyslobodili z vplyvu východnej sekty a navrátili sa ku katolíckej viere, od ktorej odpadli, prosí sestra Ilona.
  27. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  28. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  29. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  30. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  31. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  32. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  33. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  34. Za Božiu pomoc pre svoju svokru, ktorej zlyhávajú životne dôležité orgány, aby jej náš Pán Ježiš Kristus požehnal svojou milosťou, dodal jej silu v jej poslednom zápase a Panna Mária ju sprevádzala a ochraňovala do poslednej chvíle jej pozemského života, prosí brat Peter M.
  35. Za setričku H. v Kristovi a Márii, aby zohnala novú prácu, zvládala ju psychicky aj fyzicky a za jej manžela, ktorý nevidí po operácií očí, aby sa mu navrátil zrak, prosí nášho Pána a Pannu Máriu naša sestra Ilona.
  36. Za Táňu, která sa lieči z depresie a je v stave, kedy si chce siahnuť na život, aby sa uzdravila na mysly, tele a duši, prosí nášho Pána a Pannu Máriu sestra Irena.
  37. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  38. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  39. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  40. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  41. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  42. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  44. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  46. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  47. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  48. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 37. NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ

  Proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a nenarozeného života. Akce se koná pod záštitou kardinála Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

  Termín: z 23. na 24. srpna 2019 (pátek – sobota) po trase Staré Město u Uherského Hradiště – Velehrad.

  Organizace poutě: 21.30 hod. – zahájení v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě, přednáška na téma „Význam rodiny a manželství v ranném stádiu dětství“, přednáší Prof. MUDr. Jozef Mikloško. Vystoupení dalších osobností, modlitby, informace a požehnání na cestu.

  Časový harmonogram: V 23:15 hod. začátek pěšího procesí směrem na Velehrad, cca. ve 1:30 hod. mše svatá v bazilice na Velehradě, hlavní celebrant P. Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. 3:40 hod. odjezd autobusem do Starého Města k zaparkovaným autům a k vlakovému nádraží. Děkujeme všem za šíření a propagaci této akce.

  Plakát k tisku a propagaci naleznete zde:
  NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ VELEHRAD 23. srpna 2019

  Společenství Večeřadla Křenovice

 38. Dnes som počul svedectvo, že v mori na jednom mieste z ničoho nič hladina vody klesla o 2 metre a o krátku chvíľu znova o dva metre opäť vystúpila. V žiadnom prípade sa nejednalo o príliv a odliv.

 39. Kniha Zjevení, daná Janu Evangelistovi mocí Ducha Svatého, byla mými křesťanskými církvemi ignorována. Jen málokdy se o ní diskutuje a mnozí v mé církvi ji odmítají jako bezvýznamnou.
  Nyní nadešel čas, aby Pravda byla konečně vyslovena a lidé, aby si vybrali. Přijměte Pravdu, kterou jste dostali v Knize Zjevení a připravte se, aby vše bylo na svém místě a pro Mne příjemné ve Velký den. Nebo ignorujte Slovo a můj slib přijít znovu. Buďte si hluší k mým naléhavým prosbám, ale mějte na paměti, že přijdu jako zloděj v noci a jen ti, kdo Mě přivítají a přijmou mé milosrdenství, budou moji.
  http://www.varovani.org/html2/1248.html

  • Tolik lidí bude ignorovat Boží Slovo, obsažené v Knize Zjevení. Tak mnoho vůdců a posvěcených služebníků v mých církvích nereaguje na mého proroka, stejně jak to dělali před potopou.
   Volám teď k Mým posvěceným služebníkům. Komu věříte? Mně, svému Ježíši, nebo blábolům těch, co tvrdí, že jsou experty v teologii, ale Pravdu neznají? Probuďte se. Pečeti se odlamují. Vaší povinností je pomáhat Mi zachraňovat duše, ale nezůstali jste bdělí k mému volání. Řekl jsem vám, že přijdu jako zloděj v noci. Až ten den přijde, bude příliš pozdě pro duše, které se nepřipravily.
   http://www.varovani.org/html2/898.html

Pridaj komentár