Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Cenzura
  https://youtu.be/_-9dwMsOZ8s

  630. Jakmile bude svoboda slova zrušena, pravda bude tajena
  Pátek, 30. listopadu 2012 v 15:55
  Má vroucně milovaná dcero, nyní se naplňují proroctví, ve kterých svoboda národů, dovolující
  jim mluvit bez omezení, končí.
  V mém poselství ze dne 1. ledna 2011, jsem vám řekl, že hlas lidu prostřednictvím médií
  bude lidstvu tajen a odebrán.
  Až svobodný hlas médií bude umlčen, pak budete vědět, že žijete v diktatuře.
  Mnohé změny budou národům vnuceny prostřednictvím kontroly médií. Jakmile bude
  svoboda slova zrušena, Pravda bude utajena. Potom národy, jeden za druhým, budou
  krmeny lžemi, diktovanými pohany.
  Kniha Pravdy je dána světu, aby lidé pocítili Boží lásku, byli vedeni k Pravdě a našli tak
  svobodu.
  Svoboda vlastní volby je vám právě odebírána elitní skupinou. Jste jako beránci jdoucí na 
  porážku a mnozí z vás budou zavedeni na scestí a stanou se slepými k Pravdě.
  Svoboda je darem, který dostal každý člověk od Boha, který respektuje svobodnou vůli svých
  dětí.
  Mnohá rozhodnutí činíte vaší svobodnou vůlí. Nad některými volbami se můj Otec mračí,
  přesto se však do vaší svobodné vůle nikdy nevměšuje, nebere vám ji, a také vám ji vzít
  nechce.
  Otroci Satana budou vždy útočit na vaši svobodnou vůli. Provádí to tak, že pokoušejí národy,
  aby vzaly svobodu těm, nad nimiž vládnou. Dělají to z mnoha důvodů.
  První důvod je udělat z vás otroky pro jejich vlastní sobecký prospěch. Druhý je ovládat růst
  obyvatelstva. Třetí důvod je vymazat všechny stopy Boha.
  Od mé smrti na kříži byl tento plán uskutečněn v mnoha zemích. Přesto se západnímu světu
  podařilo, aby zůstal svobodný od diktatur, jak jen to bylo možné. To vše se nyní změní.
  Každý národ bude pod nadvládou jiného. Budou mezi sebou bojovat o moc. Mnohé národy
  začnou zavádět zákony, směřující ke komunismu.
  Pak přijde doba, kdy rudý drak a medvěd všechny ovládnou, ale mnoho lidí si to neuvědomí,
  protože mnohé o této diktatuře zůstane veřejnosti skryto.
  Vězte toto: až pokusy vymazat Boží jméno zapustí kořeny a vy se stanete otroky lží, pak
  udeří ruka mého Otce.
  Třetina světa bude vyhlazena a Boží zásah bude trvat až do Posledního dne.
  Ke zmírnění špatných zákonů, které budou zavedeny ve vašich zemích, kde vám Pravda bude
  utajena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (87), za ochranu národů od zla.

 2. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  2. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  3. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  4. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  5. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  6. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  7. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  8. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  9. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  10. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  11. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  12. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  13. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  14. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  15. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  16. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  17. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  18. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  19. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  20. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  21. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  22. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  23. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  25. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  26. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  27. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  28. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  29. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  30. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  31. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  32. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  33. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  34. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  35. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  36. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  37. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  38. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  39. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  40. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  41. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  42. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  43. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  44. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  45. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  46. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 3. Laudetur Iesus Christus!

  Milovaní, nastal čas definitívne sa oddeliť od falošnej Bergogliovej cirkvi a vyznať našu vernosť Benediktovi XVI. a tým aj pravej katolíckej Cirkvi.

  Dole je odkaz na deklaráciu vypracovanú právnikmi kánonického práva katolíckej Cirkvi v niekoľkých jazykoch.

  Je tam možnosť ju elektronicky podpísať a aj týmto spôsobom vyznať svoju vieru a príslušnosť ku Kristovej Cirkvi.

  Áno, sme vo vojne, sme v schizme a toto je predpovedané veľké rozdelenie a odpadlíctvo, ktoré muselo prísť, aby sa pravá Kristova Cirkev definitívne dištancovala od smilnice, vedenej Falošným prorokom, ovládanej satanom!

  Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
  Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

  https://declaratiouniversa.wixsite.com/declaratio?fbclid=IwAR1-Ty-1GPFq2I9mMuYh6e5nlEmtPHoVkPvW-4Omm6tnOa6Ain9iPsXuAw0

  Poznámka: Niekedy sa stránka neotvára (dlho sa načítava), ale trpezlivo som počkal a neskôr sa mi načítala, tak som vedel podpísať deklaráciu.

 4. Naleteli sme profesionálnej podvodníčke – slovenská “prezidentka” je svetový precedens a unikát, ktorý v moderných dejinách Európy nemá obdobu!

  “Dievča, ktoré sa nebálo”, nikdy nebolo súčasťou podania a konania vo veci skládky v Novej jame na Európskom súdnom dvore (ESD) v Luxemburgu. Podkladom pre konanie na ESD bol veľmi precízne vypracovaný materiál, ktorý pripravili pracovníčky Mestského úradu Ing. Eva Popluhárová, Ľubica Mezeiová a Martina Gaalová, v spolupráci so zástupcami právnickej kancelárie G. Lehnert.

  Právne zastupovanie pezinskej skládky vykonávala Zuzana Čaputová v rozpore so zákonom. V čase zastupovania nebola dokonca ani v advokátskej komore, čo je trestné! Za celú mnohoročnú právnickú prax zinkasovala smiešnych 1.285,84 Eur, za 6 zastupovaní! Mala až 6 klientov za svoju celoživotnú advokátsku prax!! Jej koncipientská prax je tak isto podvod! Jej advokácia je podvod! Jej právnická činnosť je podvod! Tiež titul JUDr. nikdy nezískala! Jej volebná kampaň je však doteraz jej najväčší podvod!

  Na kampaň “vynaložila” 499.438,72 eura, kedy Mistrík, ktorý na kampaň vynaložil viac ako 454.161,51 eura, sa nezúčastnil ani prvého kola a vzdal sa v prospech Čaputovej. Tým pádom sa jej náklady vyšplhali na skoro 1 milión EUR! Mala tiež neprimeranú podporu v mainstreamových médiách, ako je Markíza, JOJ, TA3, RTVS! Čaputová je médiami “z večera do rána” vyrobená marketingová celebrita, čo sa celý život preflákavala za Sorošove milodary.

  To, čo sa udialo na Slovensku, kedy za prezidentku SR bola marketingovým podvodom zvolená vymyslená, nastrčená, podpriemerne inteligentná osoba, neovládajúca žiaden svetový jazyk, čo sa celý život len bezprizorne pofľakuje a parazituje z peňazí mimovládok a milodarov zo zahraničia, je svetový precedens a unikát, ktorý v moderných dejinách EURÓPY nemá obdobu! Ešte vypláva veľa prekvapení okolo tejto záhadnej osoby z Pezinka…”

  Zdroj:
  https://cz24.news/naleteli-sme-profesionalnej-podvodnicke-ano-rec-je-o-caputovej/?fbclid=IwAR3RUm35IL5gOBLDWTY-WcveFQGmXTr3KrwF7wSbSGpiV8U5MGs5a_cjuYk

 5. Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19

  https://www.tedeum.cz/2021/11/22/otevreny-dopis-arcibiskupu-janu-graubnerovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proti-covid-19/

  Na výzvu k očkování arcibiskupa Jana Graubnera odpovědělo dvanáct katolíků veřejným dopisem.
  K dopisu se můžete připojit svým souhlasným podpisem i vy.
  Email k vašemu podpisu je na konci otevřeneho dopisu.
  Děkujeme za váš případný podpis i za rozeslání dopisu vašim přátelům.

  Z diskuse pod článkem:

  Na arcibiskupuv dopis lze odpovedet:
  “Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
  Matouš 16:23

  “Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“
  Matouš 23:13

  • Reakce na pastýřský list, který se má číst v neděli

   Vážený arcibiskupe Graubnere,

   s velkým překvapením a smutkem jsem si přečetl Váš dopis:
   Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

   Čekal bych totiž něco úplně jiného.

   Ve smyslu, abychom jako (nejen) katolíci, ale všichni lidé byli obezřetní, protože:
   – se jedná o experimentální vakcínu
   – nejedná se o vakcínu, ale genovou terapii
   – která zatím nikdy nebyla vyzkoušena na člověku
   – která byla vyvinuta ve velké rychlosti
   – u které nebyl dokončený požadovaný výzkum (min. 5 let)
   – která již má mnohé vedlejší účinky vč. úmrtí
   – že hrozí reverzní transkripce, čili zásahu do DNA
   – dlouhodobé dopady jsou neznámé
   – a spike protein, který se díky mRNA látce v těle vytváží, je toxický

   Že mnozí odborníci, včetně R. Maloneho (který se významně podílel na jejím vzniku) varují před použitím těchto prostředků.

   Zde je vyjádření našeho odborníka prof. RNDr. Jaroslava Turánka, který také nabádá k opatrnosti: https://www.svedomi-naroda.cz/2021/08/17/rozhovor-s-vedcem-prof-rndr-jaroslavem-turankem-csc-dsc/

   Prosím, pokud můžete, zastavte šíření tohoto dopisu a místo toho nás vyzvěte k maximální opatrnosti a povzbuďte k použití našich duchovních zbraní:
   Modliby a půstu.
   Zejména růžence (viz odkaz níže).

   Apelujte případně na dary od Boha – tj. naše přirozená imunita a její rozvíjení.

   Ve velké úctě, ať Vám Bůh žehná.
   Jméno pisatele

   P.S. – zde je důležitý rozhovor o významu sv. růžence se sestrou Lucií
   “Modlitba a obeť sú dva prostriedky na záchranu sveta. Pokiaľ ide o svätý ruženec, otče, v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, Najsvätejšia Panna nám dala novú schopnosť k modlitbe svätého ruženca. A to v takom rozsahu, že nemôže byť problém, nech je akokoľvek zložitý – materiálny, či predovšetkým duchovný – v duchovnom živote každého z nás alebo v životoch našich rodín, v živote rodín sveta, náboženských komunít, či v živote národov, ktorý by nemohol byť vyriešený modlitbou svätého ruženca.”
   http://www.lifenews.sk/32252/posledne-proroctvo-sestry-lucie

   • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
    Ovocem smrtelného hříchu arcibiskupa Graubnera, kterého se dopustil odsouzením svatých poselství světu, je jeho podpora očkování proti covidu-19.
    Zde je nutné připomenout jeho slova:

    Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se k poselstvím vyjádřil 23. listopadu 2012. Rovněž konstatoval, že se toto poselství „šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky“. Připomněl, že nemají schválení žádné církevní autority, a konstatoval, že obsahují řadu bludů, nejsou v souladu s naukou katolické církve a biblické úryvky jsou vykládány svévolně a v rozporu s církevní naukou. Stejně jako biskup Sečka varoval kněze před tím, aby světili údajnou „pečeť živého Boha“, a spolupráci kněží v takové věci označil za „hřích zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu vznikající sekty“. Na šiřitele poselství také vztáhl prokletí svatého Pavla z listu Galaťanům.[7] V květnu 2013 arcibiskup Graubner přitvrdil, když dospěl k názoru, že nejde jen o pouhé lidské blouznění, ale věc přímo ďábelskou (nebo přinejmenším ďáblem zneužitou a s ďábelskými důsledky), která se snaží rozbíjet církev, brát lidem víru v církev a zbavit je svátostí, zahnat je do samoty izolace či společenství nebezpečné sekty.[6]
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsk%C3%A1_zjeven%C3%AD

    A také připomenout nám důvěrně známá poselství z Knihy Pravdy, která nesmíme nikdy pustit z očí a mysli:

    821. Poselství Ježíše ze dne 12. června 2013 v 23:50.
    NIKDY TO NEDĚLEJTE, NEBOŤ JE TO JEDINÝ HŘÍCH, KTERÝ SE MI SVÝM POKRYTECTVÍM HNUSÍ
    Má vroucně milovaná dcero,
    jak se vší svou mocí pokouším zažehnout duše věřících, nejdříve a především v těchto mých svatých poselstvích světu, musím zase znovu varovat ty, kteří mluví špatně o mém svatém Slovu. Zatímco vyhledávám duše vlažných ve své víře, proč musí ti, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu, odsuzovat Pravdu, když je vám dávána Beránkem Božím prostřednictvím těchto poselství?
    Kdo by k vám mohl promlouvat tímto způsobem v mém svatém jménu a troufal si postavit se před vás? Nikdo. Jen díky Boží moci vám může být mé Slovo oznámeno prostou a jasnou řečí.

    1103. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2014 v 19:00.
    JAK SE BLÍŽÍ VELKÝ PÁTEK, TI, CO MĚ TRÝZNÍ A SNAŽÍ SE ZNIČIT VŠECHNY ZMÍNKY O MNĚ, BUDOU TOHO DNE VELMI TRPĚT
    Ti, kdo se rouhali proti Mně během mého křižování, nežijí v mém království, neboť podstoupili nejhorší trest. Můj Otec zničí každého, kdo říká, že hovořím hlasem Satana. A tak vy, kdo tvrdíte, že můj hlas je hlasem Zlého, vězte, že vaše utrpení bude horší než smrt. Vaše jazyky už nebudou vylévat jed, jenž Satan vložil do vašich duší, vaše oči už nebudou vidět, protože je to jen temnota, po níž toužíte – a tak budiž. Vaše uši neuslyší nikdy sladkost mého hlasu, neboť odmítáte naslouchat – budiž tedy. Vaše srdce nechová lásku, a tak žádnou lásku už nikdy nepocítí, jakmile jste se uzavřeli lásce Boží. Vaše slova přivodí váš pád, a pokud ti, co Mě, svého Pána a Boha, Spasitele a Vykupitele celého lidstva, obviňují z hovoření zla, už nebudou slyšeni. Zemřou.

    466. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15.
    JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ
    Jejich zlé plány také zahrnují nové globální očkování, které vyvolá nemoc po celém světě a způsobí utrpení v míře nikdy předtím nevídané.
    Vyhněte se jakémukoliv takovému, náhle oznámenému, globálnímu očkování, protože vás zabije.

    583. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2012 v 16:10.
    PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE, POKUD JE PŘIJMETE
    Pak dojde k zavedení celosvětového očkování, které vás zabije, pokud je přijmete.

    612. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2012 v 21:00.
    TOTO OČKOVÁNÍ BUDE JEDEM, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVEN V RÁMCI CELOSVĚTOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PLÁNU
    Zavedou jistou formu genocidy prostřednictvím povinného očkování vašich dětí, ať už s vaším svolením, nebo bez něj.
    Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického programu.

   • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
    Chtěl bych se vyjádřit k příspěvku Ilky Veroniky, kde poukazuje na článek v Protiproudu. V tomto článku zaznívá otázka, kdy promluví ke státu čeští biskupové. To, že čeští biskupové doposud nepromluvili k národu v otázce očkování, je nanejvýš alarmující. Je zřejmé, že ti biskupové, kteří mají rozhodující vliv, jako například arcibiskup Graubner a jiní, mají za vzor současného papeže. Tudíž se nedá očekávat, že by vystoupili veřejně proti očkování, ba právě naopak.

    Toto stanovisko se jasně odráží na chování kněží. Znám osobně čtyři kněze z pražských farností, s toho tři jsou plně očkovaní proti covid-19. Dva dokonce při kázání doporučují očkování.
    Těmto kněžím jsem se již dávno zmínil o Poselství Varování předávaných Marii Božího milosrdenství. Tři a právě ti očkovaní, se tomu vysmívali, s tím, že jsou to bludy a ať už o tom nemluvím.

    V současné době se šíří ohromné množství poznatků o naprosté škodlivosti očkovacích látek proti covid-19, přesto tak mnoho lidí to nechce slyšet a už vůbec nechtějí uvěřit Poselstvím v Knize Pravdy.
    Můžeme se ptát, proč Poselstvím nevěří kněží, vždyť Pán Ježíš k nim promlouvá prostou a jasnou řečí.
    Mnozí z nás jsme ta Poselství prožívali, těšili jsme se na každý příští den, kdy je nám admin Peter a admin Jan přeloží a uveřejní. Nedbali jsme zastrašování představitelů církve, protože jsme uslyšeli Boží volání a dali jsme mu přednost před falešnou poslušností svedeným představitelům církve.

    A vtom spočívá odmítnutí poselství tak mnoha věřícími a představiteli církve, byli a jsou poslušní falešnému proroku. My všichni, kteří jsme přijali Poselství Varování do srdce, máme jasno, očkování proti covid-19 je jed.
    Kdyby tedy představitelé církve od počátku slyšeli v Poselstvích Boží volání, již dávno by bili na poplach a burcovali by národ k odporu.

 6. Chvála Kristu a Marii!

  Milí bratři a sestry v Kristu, vypadá to, že snad pravda vyjde najevo. Posílám pár odkazů, nemůžu sice ručit za pravdivost všeho, co je na internetu, ale…posuďte sami:
  https://gloria.tv/post/joiEAM6BspSb4weTJr7XQaUEg
  https://gloria.tv/post/amPh4iESWEvZ14qbh2auftgvH
  https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/

  Není nic utajeného, co by časem nevyšlo na povrch.

  Hlavně se však modleme. Kéž se Pán nad námi smiluje a zasáhne brzy. Musíme se ale obrátit a modlit se za obrácení těch,. kteří ještě nepoznali Boží lásku.

 7. Potěšující slova kněze nad přicházející dobou.
  https://youtu.be/Xqu8_k8M-tA

  Rychle si zvolte cestu návratu ke svému Otci, který je na nebesích, …neotálejte, bouře se rozpoutává po celé zemi, čekají vás strašné a temné dny.
  Připravte se, ó lidé, na setkání, které vás brzy čeká s vaším milujícím Bohem.
  Přišel konec dávné doby, vše se náhle změní, dveře Nové éry se otevírají pro Boží vyvolené, najděte se mezi těmito dětmi.
  https://colledelbuonpastore.eu/2021/11/21/preparatevi-per-lincontro-che-a-breve-avrete-con-il-vostro-dio-amore/#more-7282

 8. Chvála Kristu a Marii!

  Drazí bratři a sestry v Kristu, volám: SOS! Prosím, modleme se!!! Na Slovensku je to (soudě dle dostupných zpráv) snad ještě strašnější než v Česku, ale i u nás už chtějí totálně diskriminovat neočkované – zakázat jim prakticky všechno, kromě chození do práce a pro potraviny (budiž, hladem nás ještě umřít nenechají …slzu dojetí nechte kolovat…). Sice je snad šance, že to soud shodí, ale všichni víme, jak je to s tou vymahatelností práva: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zakaz-vstupu-pro-neockovane-zamiri-k-soudu-pravnik-uz-chysta-zalobu-180876#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=MkwcfdAngOn-202111181844&dop_id=180876&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Zítra by se to mělo projednávat. Na Slovensku už je to taky děs: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-covid-vlada-omezeni-neockovani-tri-tydny.A211118_142337_zahranicni_kha

  Prosím, modleme se hodně intenzívně za naše země, poproste o modlitby i další lidi.

  Přidávám něco pro povzbuzení: https://www.protiproud.cz/politika/6139-zazrak-17-listopadu-na-staromaku-tisice-obcanu-se-postavili-na-obranu-svobody-suverenniho-statu-a-naroda-cim-vetsi-je-tma-tim-bliz-jsme-usvitu-vznikne-narodni-forum-bit-se-v-parlamentu-i-na-ulici-nic-neni-ztraceno.htm
  Právě sleduji to video ze staromáku – je super!!!
  Ora et labora – modli se a pracuj (bojuj za naši svobodu).

 9. JEŽÍŠOVO SLOVO BUDE TRVALE ZASTŘENO A JEHO SVATÉ JMÉNO VYMAZÁNO.
  VYDÁNO 18. listopadu 2021
  Carbonia 17.11.2021

  Ježíšovo slovo bude trvale zastřeno,
  jeho svaté jméno vymazáno.

  Nejsvětější Marie s vámi všemi, kteří žijete podle svatého evangelia mého Syna Ježíše.

  Děti moje, mé Neposkvrněné Srdce bude triumfovat s vámi všemi, kteří jste naprosto věrní Ježíši. Jsem s vámi na tomto Svatém kopci, nevzdávejte se, Bůh vás nově pokřtí Duchem svatým a ohněm, budete mít Jeho svaté dary a budete bojovat jako děti Světla, po mém boku.

  Dospěli jsme k projevu Antikrista v Církvi, vše se dostane do úplné temnoty, Ježíšovo slovo bude definitivně zastřeno, jeho svaté jméno vymazáno. …Ubohé lidstvo!

  Milované děti, sloužte Svatému, On vás volá zpět k sobě, netrapte své srdce myšlenkami na zítřek, protože zítřek patří Bohu.

  Brzy budete vzati shůry a umístěni, abyste si užívali nového života, …nové éry v rozkoších Lásky.

  Bůh je u svého zásahu, bude to náhlé, vše zlé bude vymýceno. Nebe žádá své děti, aby byly připravené, se svatým růžencem v ruce a čistým srdcem.

  Já, Nejsvětější Marie, budu po tvém boku a jako Spoluvykupitelka díla spásy tě povedu k vítězství v Ježíši Kristu. …Odměnou je věčný život v lásce a radosti.

  Mějte lásku k Tomu, který dal svůj život za vaši spásu. Ve svém nekonečném milosrdenství se vrací, aby tomuto lidstvu dal možnost sjednotit se s Ním. Požádá vás, abyste si vybrali: … být s Ježíšem, nebo se Satanem! Otevřete svá srdce Ježíši, děti moje, neodvracejte se od Spásy, čas je v boji, vítězství je v rukou Jeho dětí.

  Nyní spojuji své ruce s vašimi, …s nesmírnou láskou prosíme o Jeho brzký návrat.

  Pojďte, děti moje, vaše nebeská Matka je tu s vámi, nebojte se, křičte do světa o Jeho druhém příchodu.

  Já, Nejsvětější Marie, Matka Ježíšova a vaše Matka, znovu žádám všechny, kdo odmítají svého Boha Stvořitele, aby se k Němu vrátili, než nastane strašná temnota.
  Miluji tě.
  Nejsvětější Trojice vám žehná
  https://colledelbuonpastore.eu/2021/11/18/la-parola-di-gesu-verra-oscurata-definitivamente-il-suo-santo-nome-cancellato/

 10. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  2. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  3. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  5. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  6. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  7. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  8. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  9. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  12. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  15. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  18. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  19. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  22. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  23. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  25. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  28. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  29. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  30. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  31. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  32. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  33. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  36. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  37. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  40. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  41. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  43. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  44. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  45. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 11. Milujte toho, který je vaším jediným Dobrem. On je váš Stvořitel, jediný pravý Bůh; v Něm je život v nesmírné radosti z lásky. Oslavujte svého Boha, milujte ho a klanějte se mu, ať jsou vaše srdce v jednotě s Jeho Srdcem, nebudete muset hledat nic jiného, protože On vás naplní vším Svým Dobrem.

  Očistěte se, Mé děti, nastává hodina Mého Zjevení, Můj Hlas a Má Píseň Lásky k vám zazní v celém vesmíru. Přicházím vás osvobodit, Mé děti! …Přijdu, abych si vás navždy vzal k sobě, poznáte Mou Tvář a budete Mě milovat, jako Já miluji vás.

  Jako nevinné děti přijdete ke Mně, obejmu vás ve Svém Srdci a už nikdy nebudete zraněni. Má Píseň je písní nekonečné lásky: “Já jsem nekonečná Láska” a vy ve Mně budete nekonečnou láskou. Já, Otec, Matka, Bratr a Pravý Přítel tě navždy vezmu k sobě, … v jediném objetí lásky budeme.

  Země se bude třást, moře se zvednou, řeky se rozvodní, sopky vybuchnou a všechno pomine, ale jedna věc nikdy nepomine: … Mé slovo a Má láska k vám! Hrajte na harfy a lyry, hrajte mi, neboť přicházím!
  Amen.
  https://colledelbuonpastore.eu/2021/11/16/addio-gente-antica-addio/#more-7272

 12. Mé děti, nadešel čas, Fatima se naplňuje , vše se nyní naplňuje před vašima očima! Stůjte pevně ve víře ve Mne, žádný strach vás nesmí vzít, modlete se a postěte.
  Přílet asteroidu, který zasáhne Zemi, bude náhlý, není předpovězený. Věda přichází tam, kam dovolím, … Bůh může všechno!

 13. Melbourne na nohách. Povstanie proti tyranii globalistov, ktorá sa tvári ako ochrana zdravia.
  Bravóó !

  https://youtu.be/oh2h1-MKScw
  https://youtu.be/EKYnhJewOqw
  https://youtu.be/nlAJmSzrqdM

  Modlitba z  10.2.2013
  99. Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu
  Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad všetkými tvojimi deťmi v Austrálii a na Novom Zélande. Odpusť nám, že sme odmietli tvoje sväté Slovo. Odpusť nám hriech ľahostajnosti. Zbav nás našej pohanskej kultúry a pokry nás milosťami, ktoré potrebujeme, aby prebudili nádej, vieru a súcit medzi našimi bratmi a sestrami. Prosíme Ťa úpenlivo o dar rozlíšenia a udeľ nám všetkým požehnanie, ktoré potrebujeme, aby sa zabezpečilo, že len Pravda tvojho svätého Slova bude vypočutá a že všetkým dušiam budú darované kľúče k večnému životu. Amen.

 14. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  2. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  3. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  4. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má vypuknúť v jeseni a zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  5. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  6. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  7. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  8. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  9. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  10. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  11. Za úspech kampane “Páter Pio do každej domácnosti” na Slovensku a “Milión ružencov za Slovensko” prosíme nášho Pana a našu Nebeskú Matičku o ich požehnanie.
  12. O čo najväčšie rozšírenie knihy “Ruženec záchrana pre svet” (ruzenec.org) do všetkých slovenských domácností prosí nášho Pána a našu nebeskú Pannu Máriu brat Zoltán.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  15. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  16. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  17. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  18. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  19. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  20. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  21. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  22. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  23. Za odpustenie hriechov českého a slovenského národa vrátane všetkých jeho vlád a režimov za to, že spôsobili odpadnutie ľudí od viery v Boha.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  25. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  28. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  29. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  30. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  31. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  32. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  33. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  36. Za odpustenie hriechov vrážd nenarodených, bezbranných počatých detí.
  37. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  40. Naša nebeská Matka, prosíme aj za tých, ktorí sa ešte dajú zaočkovať, aby si Ty skôr, ako sa ihla dotkne ich tela, plameňom lásky tvojho nepoškvrneného srdca spálila všetko to zlé, čo je vo vakcíne a jej ďalšom pôsobení. Nech je sláva, vďaka a chvála Bohu na výsostiach za všetky Jeho milosti a dobrodenia.
  41. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  43. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  44. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  45. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 15. Chvála Kristu a Marii!

  Milí bratři a sestry, zde je něco pro povzbuzení: https://altergon.cz/blogy/z-domova/petra-zdravotni-sestra-z-brnenske-jednotky-intenzivni-pece-potvrzuje-brutalni-realitu-kterou-pred-vami-vedome-a-celou-dobu-obraceli-rozhodnete-se-sami-co-je-potrebne-lhari-svou-odmenu-uz-maji/
  https://www.zdraveforum.cz/
  https://gloria.tv/post/GDkaNyJsEuVu2kYxqwwzR3ms3

  Modleme se!

  ZDRAVOTNICE PETRA VARUJE PŘED VAKCÍNAMI
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Zdravotnice Petra Redová varuje lidi před kovidovými vakcínami a vyzývá je, aby se probudili a bojovali za svá práva.

Pridaj komentár