Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Pozývame všetkých ako jednu rodinu k spoločnej modlitbe celého Sv. Ruženca ako jednej modlitby (t.j.všetky tajomstvá radostné, bolestné..atď, alebo aj časť ) v čase od 17.00 – 19.00 s úmyslom za mier, za odvrátenie moru (pandémia COVID-19) hladu (Jemen) a za rodiny. Ďakujem, že pridáte a šírte)

  336. Poselství Ježíše ze dne 6. února 2012 v 20:15.

  MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA, KTERÁ BY SMETLA TŘETINU LIDSTVA.

  Má vroucně milovaná dcero,

  moji následovníci se musí sjednotit jako jedna rodina a zůstat silní. Poskytnu všem mým milovaným a věrným následovníkům takové milosti, aby zůstali klidní uprostřed bouře.

  Zatímco pokračují všemožné otřesy země, vaše modlitby Mi v tomto čase poskytují útěchu. Jak Mi láme srdce dívat se, jak jsou zabíjeni nevinní ve válkách na Středním východě. Tyto ubohé duše jsou bičovány a trpí tak, jako jsem trpěl Já.

  Zloba, kterou vidím, bude zmírněna a ruka mého Otce pozdrží, ale nezastaví tyto země od vzájemného zabíjení. Má dcero, pečetě byly rozlomeny a válečné konflikty se rychle objeví.

  Modlete se, aby globální ukrutnost atomové války, která by smetla třetinu lidstva, byla odvrácena. Potřebuji více modliteb, děti. Uvědomuji si, jak intenzivně se modlíte, ale prosím, úpěnlivě vás prosím, vybídněte co nejvíce modlitebních skupin, přátele a rodiny, aby se modlili za mír.

  Nyní vám dám novou modlitbu do modlitební kampaně (27):

  Modlitbu za mír na světě

  „Ó, můj Ježíši, snažně Tě prosím o milosrdenství pro ty, kteří trpí strašnými válkami.

  Prosím, aby byl dán mír těm zmučeným národům, které jsou slepé k pravdě o tvé existenci.

  Prosím, pokryj tyto národy mocí Ducha Svatého, aby zastavily svoji honbu za nadvládou nad nevinnými dušemi.

  Měj milosrdenství se všemi tvými zeměmi, které jsou bezmocné proti ďábelským ukrutnostem, které pokrývají celý svět. Amen.“

  Má dcero, naléhavě tě prosím, abys byla trpělivá, neboť už to nebude dlouho trvat, než dojde ke „zpovědi“. Jakmile se uskuteční, všechno se stane klidnější. Jdi v pokoji a lásce. Především, vlož všechnu svoji důvěru do tvého milovaného Ježíše.

  Váš Spasitel
  Ježíš Kristus

 2. Dobrý deň,

  musím sa zastať Jana B. Pán Ježiš nás varoval, aby sme si dali pozor na „prorokov“, ktorí sa nám budú snažiť dať nejaké dátumy. Na nich si treba dať pozor. Tie – dátumy nám neprináleží vedieť. My máme veriť Jeho slovu. To je všetko.
  Tiež sa mi nepáči s akou ľahkosťou tu útočíte na ľudí, ktorí majú iný názor. Azda si myslíme, že len ten náš jediný je správny?
  Ako môžeme o niekom ( koho s najväčšou pravdepodobnosťou ani osobne nepoznáme, ale keby aj), že podľahol diablovi?

  • Děkuji. Opravdu nechci nějaké obviňování. Taky se mi to nelíbí. Psal jsem jen o podložených faktech, které se dají dohledat a které ovlivňují Boží lid i špatným směrem. To mi dost vadí, zvláště když se jedná o mé blízké a jiné známé. A především mi záleží na Ježíšovi, když touží zachránit každou duši. Lžemi, bludy, kaciřstvím, polopravdami, herezemi jsou lidé od Boha odvádění. Máme hlásat to, co hlásal Ježíš. Co je nadto je od zlého. Také se dá v knihách od dr. Mráčka dohledat, že píše i o člověku, který přijímá energii z vesmíru a jiní i ze stromů atd. To je už okultismus. Je to hřích. A psát o tom a míchat to i s pravdivými záležitostmi, je dost špatné.

  • Když už vyšly tyto věci najevo, je důležité zmínit se o tom, když někdo hlásá o jiných vesmírných civilizacích. Já nemůžu popírat, že třeba neexistují. Bůh mohl i je stvořit. Ale nemůžu taky hlásat, že jsou, protože bych tím urazil Boha svou neposlušností. Ježíš toto nahlásal. A co je navíc, je od zlého. Protože i toto odvádí lidi od pravého evangelia. Proto hlásat něco mimo Boží slovo, je také hřích.

 3. Pochvalený buď Pán Ježiš Kristus !
  Biskup Athanasius Schneider sa prihovára nášmu národu v našom rodnom jazyku ! Povzbudzuje nás k vernosti, láske a úcte k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

  „Títo malí milovníci a ochrancovia Eucharistie obnovia raz život Cirkvi a na nich sa budú vzťahovať spravodlivé a záslužné Ježišove slová: „Vzdávam ti vďaky Otče, Pán neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11,25). „

  https://m.youtube.com/watch?v=WczI9w2dDN4

 4. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Ještě se musím vrátit k reakci Jana B. z 18.5.2020. Pomocí mého známého jsem poslal panu Mráčkovi můj příspěvek ze 17.5.2020 i reakci Jana B., aby se k narážce, že hledá ve hvězdách, nějak vyjádřil.
  Pan Mráček odpověděl stručně, že se touto otázkou krátce zabýval z hlediska své vědecké a badatelské činnosti. V současnosti se touto oblastí již delší dobu nezabývá.

  K tomuto tématu je nutné říci, že tiskoviny Regina a Zprávy z Medžugorje o kterých jsem se zmínil a které od počátku odebírám, jsou svým obsahem plně v souladu s naší vírou a především minimálně neodporují, spíš ale souzní s poselstvími Marii Božího milosrdenství, neboť jsou zde pravidelně zveřejňována některá poselství.

  Z tohoto je zcela zřejmé, že pan Mráček je věrný katolík a žádným bludům neuvěřil a už vůbec neodvádí lidi od pravdy, ba právě naopak.
  Proto je od Jana B., nanejvýš nečestné takto urážet a špinit člověka, který tolik udělal a stále dělá, pro návrat našich národů k Trojjedinému Bohu.

  Dále Jan B. vyčítá panu Mráčkovi, že hledá datumy, kdo jiný má právo se přibližnými časovými odhady uskutečnění předpovězených událostí zabývat, než právě František Mráček, vždyť není u nás nikdo jiný, kdo by se různými mariánskými zjeveními a poselstvími zabýval více než on.

  V příspěvku ze 7.5.2020 píše Jan B. cituji – „Moje víra je v háji.“ Jestliže Jan B. nemá víru, jak si může dovolit špinit člověka tak moudrého, statečného s tak hlubokou vírou. V tomto příspěvku píše Jan B., že dlouhá léta bojuje s ďáblem, bojujeme s ním všichni i František Mráček, ale pan Mráček v tomto boji vítězí, neboť po ovoci poznáš to, ale Jan B. ďáblu podlehl.

  Pro připomenutí přidávám životopis Františka Mráčka pro ozřejmění jeho vědecké a badatelské činnosti v oblasti mariánských zjevení a Božích poselství:

  RNDr. Ing. František Mráček CSc.
  Životopis
  František Mráček (nar. 12. 4. 1934) absolvoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru teoretická fyzika a dosáhl titulu RNDr. Dále absolvoval České vysoké učení technické v Praze ve specializaci přesná mechanika a optika a stal se strojním inženýrem.

  Vědeckou hodnost CSc. získal za dlouholetý výzkum přenosu obrazu zobrazovacím řetězem do mozkového centra. Pomocí experimentů matematicky popsal některé závislosti při transformaci obrazu na sítnici oka, což umožnilo více pochopit přenos obrazu lidským okem.

  Má uděleno více než 30 patentů na vynálezy s celosvětovou prioritou. Zkonstruoval nové optické prvky, které umožnily zkvalitnění filmových, televizních, osvětlovacích a laserových systémů.
  Od mládí se zabýval determinovaností a svobodnou vůlí člověka a vlivem fyzikálního působení na psychiku člověka.

  • Vůbec nechápu, proč na mě útočite. A proč mě promlouváte? Proč si na mě vymyšlíte? Já tady píši jen pravdu a nikoho neomlouvám. Nikdo nemá oprávnění hledat datumy příchodu Krista a ani konce světa. To oprávnění nemá ani dr. Mráček. Časopis Regina někdy čtu a vždy se mi líbil. Ale občas se tam objeví bludný článek, který je mimo nauku církve. A to je ten důvod proč hodně lidí i z mé rodiny odvedl od možnosti dál jezdit do Medžugorje. A také odradil některé lidi od možného uvěření poselstvím. Ty lidi znám osobně. Těžko jsem jím vysvětloval, že to tak není jak Mráček píše. Že tak to Bůh nikde nikomu nezdělil, protože je to mimo učení Boží. Ti lidé znají Boží slovo. A právě když dr. M. Něco píše úplně mimo, tak oni to poznají. Já ovšem také. Nepíšu žádné lži. Říkám pravdu. Pravda bolí, ale osvobodí. Vím i to, co říkala Panna Maria na osobu dr. Mračka skrze vizionářku. V roce 2003 když jsem byl v Medžugorje. Jak ho pokárala před všemi, že svými mylný mi názory znehodnocuje poselství a odrazuje tak lidi. To je pravda, ale zřejmě si to nevzal k srdci.

   • Právě, že dr. Mráček zřejmě tomu ďáblu podlehl. Já s ním stále bojuji, ale nezískal si mě, protože v satonovych útocích hledám pomoc u Ježíše Krista a Panny Marie. Musím tak chodit na mši každý den a modlit se každý den celý růženec jinak zlý na mě víc může. A to je pak těžké zvládat a ještě s každodenními starostmi či úkoly atd.

  • A navíc, Bůh se nedívá na to jaké má člověk tituly a co dokázal, ale na to, jestli člověk žije podle jeho vůle,podle Přikázání, podle evangelia,v modlitbách, v duchu a pravdě… Vždyť se to píše stále v poselstvích. Abychom přespříliš nemluvili o Bohu, ke abychom mluvili s Bohem a stále. Jako se svým největším přítelem, který kráčí po mém boku.

 5. Priatelia ná fóre máme tu nové, veľmi pekné posolstvo Kráľovnej pomoci z Dechtíc z 15. mája 2020

  „Moje milované deti!
  V tomto chorobou poznačenom čase ostaňte pokojné, dôverujúc Srdcu môjho Syna a môjmu prečistému Srdcu, v ktorých máte útočisko. Oni sú pre vás záchrannou loďou pred démonmi, ktorí premyslene ničia svätú Katolícku cirkev a budú ju ničiť ešte viac. Chcú udusiť každý prejav zbožnosti a zasiať burinu svetských spôsobov. Vy však sa nebojte, ale pevné vo viere dôverujte prečistému Srdcu vašej Matky, ktorej víťazstvo sa blíži, lebo som Ženou živej viery, ktorá rozmliaždi hlavu starého hada. Modlite sa vo svojich rodinách posvätný ruženec a sľubujem vám, že moja ochranná náruč bude stále nad vami. Mojim veľkým želaním je, aby ste si zachovali hlbokú úctu k môjmu Eucharistickému synovi. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“
  https://gloria.tv/post/snzwpFM4Cggi3iDJJcbqmnoeE

  Máme si zachovať hlbokú úctu k Jej Eucharistickému synovi .
  Ako nám to len milo pripomína naša nebeská Matka, aby sme na to pamätali. 😊

  Kto rozumie anglicky, tak si môže pozrieť článok, úryvok z knihy Skúška Ameriky od Boha .. Ako Mária rozšliape Satanovi hlavu.

  http://www.jesusmariasite.org/apocalypse-revealed-how-mary-will-crush-the-head-of-satan/

 6. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V těchto dnech se mi dostala zpráva, že na pražské vikariátní konferenci, bylo přítomným kněžím zdůrazněno, že nesmí odebírat, ani nijak šířit tiskoviny vydavatelství Vérité, tedy Měsíčník Regina a Zprávy z Medžugorje. Důvodem je, že se v těchto tiskovinách píše negativně o papeži Františkovi.
  Toto doporučení se objevilo již v roce 2017, kdy o tom hovoří vyjádření ČBK. Biskup Dokládal toto doporučení odůvodnil takto:

  „Publikování naprosto nepodložených zjevení Panny Marie Fatimské v Kolumbii 23. 12. 2016, ultimáta daná Svatému otci a kardinálům k cestě do Moskvy k presidentu Putinovi či sdělení, že vizionářka sestra Lucie de Santos byla v klášteře v Coimbře „umlčena temnými silami katolické církve Vatikánu a nahrazena falešnou dvojnicí“, skutečně nejen, že naprosto neodpovídají pravdě, ale také zcela snižují autoritu římskokatolické církve u těch, kteří tyto zprávy přijímají. „
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170904vyjadreni-cbk-a-ceskomoravske-fatimy-k-materialum-nakl-verite

  Je naprosto hanebné a ostudné od těchto biskupů, že nevidí znamení doby, oni by měli hlásat Boží Slovo, žít jej a plnit Boží přání, ale místo toho budou člověka, Františka Mráčka, který zasvětil a obětoval čtyřicet let duchovnímu oživení našich národů prostřednictvím mariánských poselství a Eucharistie, urážet a plivat po něm a jeho celoživotní dílo znevažovat.

  Lubomír Štula, kterého se pokusil zničit arcibiskup Graubner a jehož stránky se nám staly velkou oporou, píše mnohokrát o Panně Marii Fatimské a souvislostech, o nepravé Lucii o demolici fatimského poselství. Poselství 324 o tom jasně hovoří:

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?mact=Search%2Ccntnt01%2Cdosearch%2C0&cntnt01returnid=15&cntnt01searchinput=Lucie&submit=Odeslat
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-kulminuje-2

  324. Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2012 v 21:40.
  POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY ODHALUJE PRAVDU O ZLOVOLNÉ SATANOVĚ SEKTĚ, KTERÁ PRONIKLA DO VATIKÁNU
  Každý pravý vizionář, náležící Mně a mé Blahoslavené Matce, byl od počátku ignorován a má církev s ním zacházela s pohrdáním. Má dcero, dokonce i poslední tajemství z Fatimy nebylo dáno světu, protože odhalilo pravdu o zlovolné Satanově sektě, která pronikla do Vatikánu.
  Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna bezbožná sekta, která od doby zjevení mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu. Má dcera Lucie byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž moji ubozí milovaní papeži mají jen málo kontroly. Pohleďte, jak nejen překroutili pravdu mého učení, ale také zavedli nové metody v katolické bohoslužbě, které uráží Mě a mého Věčného Otce.

  Ve Zprávách z Medžugorje č.4/2020, píše František Mráček pod titulkem – Doba začíná být velmi zmatená a nejistá:

  „Ve skutečnosti papež při rozhovoru s komunistou Scalfarim řekl na rádiu Spada dne 10. Září 2019, že Ježíš Kristus od okamžiku narození byl sice výjimečný, ale normální člověk, nikoliv Bůh.“
  A dále:
  „Papež se totiž velmi snaží vytvořit s muslimy a židy jednotu, aby vznikla univerzální církev. Proto byla 4. Března 1019 podepsána dohoda o vytvoření komisí, které budou na tom dále pracovat. Z toho důvodu budou muset katolíci opustit Kristovu mši. A to se papeži Františkovi podaří, neboť je to předpovězeno konkrétně a jasně v bibli.“

  „Papež František jde velmi pevně za svým cílem a dokonce při jednání s představiteli muslimů jim líbá nohy. Tedy, kdo bude obhajovat Kristovu mši, staví se proti záměrům papeže Františka.“

  „Proto také na říjnové synodě během tří týdnů již nepadlo ani slovo o Kristu a ve Vatikánských zahradách a dokonce v bazilice sv. Petra vedl papež františek pobožnosti k amazonským modlám.“

  Toto všechno je pravda, ale biskupové a většina kněží nevidí a neslyší, ale věrné a upřímně věřící katolíky budou zesměšňovat a znevažovat, je to od těchto církevních představitelů velmi velká hanebnost.

  • Ono je třeba s tím počítat, že církevní představitelé takto budou jednat, když neuvěřili Božímu slovu, ale antipapežovi. Ohledně dr. Mráčka, no ho bych moc neobhajoval. I když uvěřil pravým poselstvím, přijal je a hlásá, tak uvěřil i bludům, které mísí s pravými záležitostmi a odvádí tak lidi od pravdy. Když hledá ve hvězdách, což je v Božích očích ohavnost a stále se snaží zjistit datumy. Dělá z Božího slova guláš a zavádí tak zmatek. Je to pak horší, než kdyby Božím poselstvím nevěřil a mlčel.

  • Chci se dr. Mráčka zastat. Zrovna mi přišla Regina. Podporujeme téměř každého, kdo hledá pravdu. Stále méně nacházíme katolíky a dokonce i kněze, které zajímá pravda. Věříte,že mi kněz do očí řekl:“často dávám přednost lásce před pravdou“? On sám /ten kněz/ velice tvrdě reagoval, když zjistil, že dcera dala někomu Medailon Spásy. Nejdříve si ten medailon prohlédl, nezajímal ho, odmítl si cokoliv o něm přečíst, jenomže pak přišel pastýřský list o nevhodných společenstvích, i když v něm nebylo ani slovo o MBM, přesto si nás kněz vyhledal a řekl, že pokud dcera ještě někomu dát ten medailonek, tak jí nepodá sv. přijímání. Naše argumenty, že se řídíme Kristovým – po ovoci poznáš – nechápe. Na mou prosbu ať nám sdělí, kdyby se dozvěděl, co v těchto poselstvích je proti bibli – také nechápal. Biskup se nějak rozhodl a tím to končí. Pravda nikoho nezajímá. Další příklad: kněz chce podávat sv. přijímání jenom na ruku a dokonce i člověk, kterému je téméř 100 let začne přijímat na ruku. Celý život to nedělal, ale kněz řekl, tak to udělá. Lidé tomu nerozumí,že by to  mohlo být špatné rozhodnutí. Pravda je nezajímá. Ať církev udělá cokoliv, tak to příjmou, i když by měli vědět z bible, že dojde k velkému podvodu, a konečnému střetu dobra a zla, a že antikrist usede v chrámu Božím.
   Citace z poslední Reginy /květen 2020/ „K tomu, aby zvítězilo zlo a došlo k velkým pohromám, stačí, aby dobří lidé nic nedělali a nic nechtěli slyšet.“
   Pro Františka z Prahy – neexistuje biskup Dokládal. Je to kněz Dokládal………Vypadá to, že nás rychle opouští svoboda slova.

 7. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  2. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  3. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži o zastavenie šírenia koronavírusu vo svete a za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  4. Za Božiu pomoc a ochranu pre celú rodinu v neľahkých životných situáciách prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Petra.
  5. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  6. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  7. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky, za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, za vážne chorého švagra Jiřího, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  8. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  9. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  10. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  11. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  12. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  15. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za pokoj pre svojho brata Jána trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za Božiu pomoc pre rodinu od Karin, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  16. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  17. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  18. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  19. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  20. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  21. Za ochranu krajín Európy a sveta od komunizmu a jeho ateistickej ideológie a za oslabenie jeho vplyvu vo svete.
  22. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  23. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  24. Za urovnanie vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou mierovou cestou a za odvrátenie vojnového konfliktu.
  25. Za celú svoju rodinu, aby všetci verne a úplne naplnili Božiu vôľu za všetkých okolností a získali Božiu spásu, a aby boli k Bohu privedení aj tí, ktorí sa považujú za našich nepriateľov, a tiež za seba samu o všetky potrebné milosti na dokončenie a rozširovanie komiksových letáčikov, ktoré upozorňujú na blížiacu sa udalosť Varovania a Druhého príchodu Božieho Syna, prosí nášho Pána a Nebeskú Matku sestra Eva L.
  26. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  27. Za spásu duše svojej zosnulej maminky, ktorá odišla do večnosti k nášmu Pánovi, aby ju prijal a daroval jej život večnej spásy v nebesiach a za svojho chorého tatínka, nech sú mu neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu mu zmierniť jeho bolesti a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla a Alexandry prosí naša sestra Jana.
  28. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  29. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  30. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  31. Za zasvätenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom a kardinálmi našej rímskokatolíckej sv. Cirkvi.
  32. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  33. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  34. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  35. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  36. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  37. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  38. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  39. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 8. ZASVÄTENIE PANNE MÁRII 13. MÁJA 2020:

  Drahí bratia a sestry, pred rokom sme dostali toto pozvanie
  v posolstve svätého archanjela Michaela z 30.apríla 2019,
  ktoré dostala Luz de Maria z Argentíny. Je to naliehavá výzva a je daná aj modlitba zasvätenia:

  „Začínate veľmi špeciálny mesiac, mesiac našej Kráľovnej a Matky.
  Je nevyhnutné, aby vo všetkých cirkvách sveta … ste sa modlili svätý ruženec za pokoj vo svete.

  V deň 13. mája sa musíte znova zasvätiť … vašej Kráľovnej a Matke, aby ste pod jej ochranou a s jej pomocou, mohli byť posilnené v láske, nádeji a dobročinnosti, skrze jej príhovor.

  PRIJMITE TÚTO ŽIADOSŤ, JE NANAJVÝŠ DÔLEŽITÁ. “

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na modlitbu bolestného ruženca po celý máj, ale zjednoťme sa na spoločnú modlitbu dňa 13.05.2019 o 20. hodine.) Budeme sa modliť na tieto úmysly:
  1. Za mier vo svete, odvrátenie vojen a ozbrojených konfliktov všade na zemi.
  2. Za Kristovu svätú Církev, aby zostala stáť, bola posilňovaná skrze modlitby jej oddaných synov a dcér a vytrvala na svojej ťažkej krížovej ceste v týchto časoch konca, vystupujúc tak, ako náš milovaný Pán, na Golgotu.

  Pripojme aj modlitbu zasvätenia sa Panne Márii, našej Kráľovnej a Matke aj tento rok:

  ZASVÄTENIE 13. MÁJA 2020:
  „Kráľovná a Matka posledných časov, som tvoj syn (dcéra), prijmi ma, odovzdávam ti svoj život a do tvojich rúk vkladám svoju vôľu, všetko čo mám, čím som, svoje túžby, želania a plány.
  Oddiaľ odo mňa pripútanosť k materiálnemu svetu, aby som hľadal vlastníctvo, ktoré je neviditeľné, pretože je duchovné.
  ZASVÄCUJEM TI DNES SVOJ ŽIVOT, KRÁĽOVNÁ A MATKA, SLOBODNE SA ODOVZDÁVAM DO TVOJEJ OCHRANY V TÝCHTO ŤAŽKÝCH CHVÍĽACH, KTORÉ PREŽÍVAM;
  BUĎ TY ARCHOU, KTORÁ MA POVEDIE, ABY SOM VYDRŽAL A NESTROSKOTAL UPROSTRED OČISŤOVANIA.
  Nech lúče z tvojich rúk osvietia moju myseľ, moje myšlienky a moje spomienky, aby boli uzdravené; moju bolesť, aby som ju vedel obetovať a moje pády, aby si ma mohla pozdvihnúť. Osvieť môj rozum, aby nesúperil s mojou vierou, ale aby boli jeden druhému svetlom.

  ZASVÄCUJEM SA TI A ODOVZDÁVAM SA TI SLOBODNE AKO BOŽIE DIEŤA..
  ZASVÄCUJEM TI AJ MOJU RODINU A MOJU VLASŤ.“
  Amen.

 9. K tomu co jsem psal o těch prokletých sochách, bych dodal svou zkušenost. Tenkrát když jsem definitivně ukončil práci v Irsku a byl jsem připravený jet za pár dní domů, místní kněz, se kterým jsem se už dobře znal, mi dával krásnou sochu Ježíše. Nechtěl jsem přijmout tak krásný a drahý dárek, ale přemluvil mě. Potom mi řekl, že tady mám hodně kamarádu, kteří mě mají rádi a dali mi i tuto sochu Ježíše na rozloučenou. V tom jsem zpozornil a řekl mu, že tady mám právě hodně pronásledovatelů, kteří se chovají hodně nepřátelsky. Zeptal jsem se, proč mi to nedali osobně. A že kdesi cosi, že to už nestihli a že přes kněze to bude jistější atd. Tušil jsem, že je něco v nepořádku, ale nechtěl jsem kněze zarmoutit, odevzdal jsem tuhle situaci Ježíši a sochu přijal. Doma u rodičů jsem si pozorněji sochu prohlížel a zespodu byla plastová zátka. Protože sochy bývají duté. Oddělal jsem zátku a vypadly z ní chomáče vlasů. Potom se někdo ptal exorcisty, co se stalo a co s tím. On řekl, že vlasy spálit a sochu exorcizovat a pak posvětit. To jen taková zkušenost na obohacení.

 10. Před pár lety jsem vypsal jeden postřeh z bible. Myslím, že je přínosné to vědět.

  PROČ NEDOŠLO K TŘETÍMU ROZMNOŽENÍ CHLEBA?

  Každý je sám štěstím svého strůjce. Člověk si musí dávat pozor na to, co slyší, koho poslouchá a co čte. Ježíš nám to vysvětlil v evangeliu, když řekl:

  Marek 4,23-24

  “ Kdo má uši k slyšení slyš. “ Řekl jim také.“ Dávejte pozor na to, co slyšíte!.. “

  A také jak posloucháme pravdivě vysvětlované slovo Boží. Protože z neúplně nebo špatně slyšeného Božího slova, vynikají nepravdy.

  Lukáš 8,18

  „Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.“ – ( víra, pravda, láska…)

  Ježíš své slovo potvrdil v evangeliu události s učedníky:

  Marek 8,15

  „Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova! “

  Matouš 16,6

  “ Ježíš jim řekl: “ Hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů! “

  Matouš 16,11-12

  “ Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů! “ “ Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.“

  Lukáš 12,1

  “ Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím.“

  Máme si dávat pozor před falešným a pokryteckým učením, které nám bere víru, pravdu, lásku a vše co představuje Boha. Herodes nám zde zobrazuje naše nadřízené, vládce, vedoucí, představené, kteří mají velký vliv ve slově. A proto se ani učedníci nevyhnuli falešnému učení, když na různých shromážděních poslouchali různé polopravdy a lži, které ovlivnili jejich srdce a mysl natolik, že přestávali věřit v moc Ježíše i po tolika zázracích které vykonal. Proto je i nás Ježíš poučil v tomto slovu, kdy chtěl chleba rozmnožit potřetí, ale nemohl, kvůli nevíře učedníků.:

  Matouš 16,5-12

  “ Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl: Hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů! Oni však u sebe uvažovali: Nevzali jsme chleba. Když to Ježíš zpozoroval, řekl: Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali? Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali? Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů! Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.

Pridaj komentár