Modlitební kampaň

MK za Církev a kněze v časech velkého soužení

Datum MK

Od 23.-25. 3. 2020 - od Pondělí do Středy (středa je (Slavnost Zvěstování Páně)

Hlavné intence

 • Za rychlý návrat Boha Syna Ježíše Krista, aby bylo velké soužení co nejkratší a aby se naplnila Boží Vůle ve všem a všude.
 • Za rychlé znovuotevření kostelů a zpřístupnění účasti věřících na Mši Svaté v České i Slovenské republice.
 • Za kněze, biskupy a kardinály, aby měli odvahu živit Boží lid všemi svátostmi a nepodléhali strachu a nátlaku svého okolí.
 • Za kněze, biskupy a kardinály co věří poselstvím MBM, aby se začali sjednocovat, organizovat, zúčastňovat modlitebních setkání a aby účinně pomáhali vést Armádu Zbytku.
 • Za kněze, biskupy a kardinály co věří poselstvím MBM, aby dostali obrovskou Boží moc, odvahu, sílu a veškerou pomoc od Boha Otce, Syna i Ducha Svatého v čase soužení - velkého pronásledování.
 • Za všechny ostatní kněze, biskupy a kardinály, kteří nevidí v jakém čase žijí, aby měli sílu, odvahu vést svěřený lid po správné cestě do Božího království a získali k tomu veškerou pomoc od našeho Boha.
 • Za papeže Benedikta XVI, aby ho Bůh ochraňoval a pomáhal mu v každém okamžiku.
 • Za všechny umírající i zemřelé během velkého soužení, aby byl k nim Trojjičný Bůh milosrdný a milostivý, odpustil jim hříchy a  přijal je do Svého Věčného království.
 • Za duše v očistci, aby jim Bůh zkrátil čas odčiňování hříchů a přijal je do svého království.
 • Za Český i Slovenský národ, aby je Bůh ochránil před zkázou, válkou, pustošením, morem, nákazou, nemocí v době velkého soužení a aby je Bůh přijal mezi 12 vybraných národů.

Modlitby

 • Modlitební Kampaň z knihy modliteb 15 libovolných modliteb
 • Litanie 1-6 z knihy modliteb
 • Bolestný Růženec
 • Modlitba dvou srdcí lásky
 • Litanie v časech nakažlivých nemocí
 • Žalm 6
 • Modlitba za věřící v agónii
Modlitby:

Modlitba sv. Gertrudy

Večný Otče, 
obetujem Ti najdrahocennejšiu Krv 
Tvojho Božského Syna Ježiša 
v spojení so svätými omšami, 
ktoré sa dnes slávia na celom svete, 
za všetky duše v očistci, 
za hriešnikov na všetkých miestach, 
za hriešnikov v celej svetovej Cirkvi, 
za hriešnikov v mojom vlastnom domove 
a v mojej vlastnej rodine. Amen.
-------

Modlitba za věřící v agonii

O clementissime Jesu, amator animarum, obsecroTe per agoniam Cordis tui sacratissimi et per dolores Matris tuae Immaculatae, lava in sanguine tuo peccatores totius mundi nunc positos in agonia et hodies morituros. Amen.

Cor Jesu in agoniam factum miserere morientium.

Nejmilostivější Ježíši, který tolik miluješ lidské duše, prosím tvé Nejsvětější Srdce pro bolesti tvé Matky Panny Marie, obmyj svou svatou krví všechny hříšníky tohoto světa, kteří se nacházejí v agonii a dnešního dne zemřou. Amen.

Srdce Ježíšovo, které jsi prošlo agonií, smiluj se nad umírajícími (3x).

---------------------

Litanie v časech nakažlivých nemocí

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,                          smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
 Bože svatý, Bože silný,                          smiluj se nad námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný,
Bože v radách nevyzpytatelný,
Bože v soudech nevystižitelný,
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě,
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,
Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí,
Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší,
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ,
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost,


Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
 Ode všeho zlého                                       vysvoboď nás, Pane. Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od nakažlivých nemocí
Od náhlé a nenadálé smrti
Od nadměrné úzkostlivosti
Od opovážlivé lehkomyslnosti
Od reptání proti prozřetelnosti Boží
Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých
Od věčné smrti
 My hříšníci,                                                prosíme tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys dobu svého navštívení ukrátil,
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
Abys udělil nemocným milost svátostí,
Abys žehnal snahám lékařů,
Abys přijal umírající na milost,


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. /3x/

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.


Otče náš...

ŽALM 6

Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém,
ve svém rozlícení mě netrestej!
Smiluj se, Hospodine – jsem vysílen,
uzdrav mě, Hospodine – v kostech mám děs!
Do hloubi duše jsem vyděšen –
Hospodine, jak dlouho ještě?!

Obrať se, Hospodine, život mi zachovej,
pro svoji lásku zachraň mě!
V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene –
mezi mrtvými kdo by slavil tě?
Svým nářkem vyčerpán
na lůžku noci provzlykám,
slzami polštář zalévám!
Zrak mi vyhasl zármutkem,
zeslábl vinou všech mých nepřátel.
Odstupte ode mne, všichni zločinci,
hlas mého pláče slyšel Hospodin!
Hospodin vyslyšel moje žádosti,
Hospodin přijímá mé modlitby!
Jen ať se stydí a ať se děsí,
všichni mí odpůrci ať ustoupí,
ať jsou zahanbeni ve chvíli!


Pokořme se pod mocnou rukou Boží v době jeho navštívení.
Na Pána vložme všechny své starosti,
neboť on se o nás stará.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli,
pro slávu svého jména nás vysvoboď.
Buď s námi Tvé milosrdenství,
neboť doufáme v Tebe.

Modleme se:
Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svými hříchy. Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí. Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení. Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě života a upevní v nás myšlenky na spásu. Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši. Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 62)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!MK za Církev a kněze v časech velkého soužení
Přihlášení do dne MK

Krátká vaše intence za, kterou se budou všichni modlit: