Modlitební kampaň

Modlitební kampaň za spásu, pomoc a vytrvalost během času velkého soužení

Datum MK

21. - 22. 6. 2019 - Pátek, sobota

Hlavné intence

 • za všechny co zůstanou během velkého soužení. Budou čelit útlaku systému šelmy a budou muset utíkat a budou loveni, aby měli sílu, odvahu a vytrvalost vydržet vše až do konce, aby získali Boží  pomoc, milosrdenství a nakonec spásu
 • za všechny co zůstanou naživu během velkého soužení, aby měli dost síly, odvahy a vytrvalosti razantně odmítnout znak šelmy i když jim bude vyhrožováno fyzickou likvidací
 • za všechny co zůstanou naživu během velkého soužení a nebudou tušit či vědět o o tom co a proč se takto děje, aby byl k nim Bůh milostivý a milosrdný a získali pomoc a spásu
 • za ty co odmítli znak šelmy a přesto jim byl nedobrovolně a násilím implantován znak šelmy, aby i přesto získali u Boha odpuštění, milosrdenství a spásu
 • za Boží armádu, aby se rozrůstala a měla sílu fyzicky či duchovně bojovat a válčit proti všem Božím nepřátelům během časů velkého soužení
 • za všechny co nepřežijí Varování, aby k nim byl náš Pán milosrdný a udělil jim spásu
 • za to, aby se Bůh smiloval nad utrpením lidí křesťanů i nekřesťanů a razantně zkrátil čas velkého soužení
 • za ty, kteří mají pramalou šanci získat spásu, aby byl k nim Bůh milostivý, milosrdný a pomohl jim nakonec dojít do spásy
 • za to, aby se člověk očistil z hříchů v Božích očích během velkého soužení. Vše nakonec dobře dopadlo a abychom se všichni setkali u Boha v ráji a nikdo nebyl ztracen
 • za našeho papeže Benedikta XVI., splnění Božího plánu a jeho ochranu

Modlitby

21. 6. - Pátek
 • Bolestný sv. růženec
 • Korunka k Božímu milosrdenství
 • Modlitba zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (viz text dole)
 • Úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (viz text dole)
 • Litanie Ježíš lidstvu 1, 2, 3
 • MK 15 libovolných modliteb + Modlitba o odvahu z Knihy modliteb
 • Přísný půst v pátek od jídla, televize, internetu, osobních zálib dle zdravotních možností každé osoby,
22. 6. sobota
 • Radostný sv. růženec
 • Modlitba Dvou Srdcí Lásky
 • Modlitba zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (viz text dole)
 • Úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (viz text dole)
 • Litanie Ježíš lidstvu  4, 5, 6
 • MK 15 libovolných modliteb + Modlitba o odvahu z Knihy modliteb
Přihlašujeme se do MK a čas kdy se budete modlit záleží na možnostech každého individuálně podle potřeb v daný den.

Pán Bůh zaplať všem!

Modlitby:

Úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

Panno Maria,
má milovaná Matko,
zasvěcuji se dnes zcela zvláštním způsobem
tvému Neposkvrněnému Srdci
se vším, co jsem a co mám.
Odevzdávám ti svůj život,
své srdce, duši i tělo.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu
a uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení,
která mě svádějí ke zlému,
a pomoz mi zbavit se pýchy,
egoismu a každé sebestřednosti.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede ke Kristu.
Vypros mi srdce čisté, aby umělo milovat,
srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek,
srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit,
srdce velkodušné, aby umělo děkovat, chválit a odpouštět,
srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista,
srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
Vypros mi milost,
abych ve spojení s tebou
žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli.
Amen.

Zásvětná modlitba Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem,
jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě,
smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
Buď, Pane králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol,
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.
Daruj své Církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
sláva buď božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky.
Amen.