Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

Ak chcete finančne podporiť chod našej stránky, môžete tak urobiť poslaním vášho peňažného daru v eurách alebo českých korunách na jeden z našich účtov vo Fio banke:

Účet v euro (€) IBAN:  SK94 8330 0000 0026 0142 2777   BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Účet v českých korunách (CZK) IBAN:  SK14 8330 0000 0026 0278 9589   BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Hotovosť v českých korunách je možné poslať aj priamo bez vlastného bankového účtu z ktorejkoľvek pobočky Fio banky v Českej republike na náš v korunách vedený účet IBAN: SK14 8330 0000 0026 0278 9589

Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08 Bratislava

 1. Ukryl v nás oheň lásky svojho srdca
  26.12.2011.
  Moji milí, oslavujúc narodenie Ježiša Krista buďte pripravení Ho vždy zbožňovať vo vašom srdci! Dovoľte, aby vládol vo vás! Objavte Jeho nežnú lásku, ktorú ukryl do vášho srdca! Nechajte, aby vyniesol na povrch vo vás oheň lásky svojho srdca, ktorým zahrial vaše vnútro! Podajte ďalej tento žeravý plameň, ktorý už tam blkoce vo vašom srdci! Neukryte ho, položte ho na držiak na lampu a dovoľte, aby osvetlil aj iných a zahrial každú dušu, ktorá sa k vám približuje! Radujte sa a tešte sa, lebo takto blízko ešte nikdy neprišiel medzi vás náš Spasiteľ, ako počas týchto Vianoc. Zaplavil Zem svojim nekonečným milosrdenstvom a otvorené dušu úplne zaplnil. Mnoho duší na vaše modlitby prijalo milosti, lebo ste sa prihovárali za nich. Aj naďalej sa horlivo modlite, lebo je vypočutá každá modlitba!
  Anna Terézia
  Posolstvo dostupné na: https://engesztelok.hu/belenk-rejtette-szivenek-szeretettuezet/

 2. 23. december 2023.: “Moje drahé deti, môj Syn, Ježiš založil svoju Cirkev, ako sviatostný nástroj vedúci k spáse veriacich mužov a žien. Jeho Cirkev je jedinečná a nájdete v nej Sviatosti, ktoré vás vedú k spáse. Katolícka Cirkev je jediná, ktorú založil môj Svätý Syn a získal si ju za cenu svojej drahej krvi vyliatej na kríži. Nevzďaľujte sa od tejto Cirkvi, lebo jedine len táto Cirkev disponuje milostivými nástrojmi potrebných k spáse tých, ktorí veria v Ježiša. Nestraťte vašu odvahu, keď vidíte ťažké zápasy tých, ktorí bojujú za pravdu. Bez kríža nie je víťazstvo. Uvidíš ešte veľmi veľa hrozných vecí. Vďaka pôsobeniu zlého ducha mnoho Mojich vysvätených služobníkov sa dostane k duchovnej slepote, ale ty neupadni do zúfalstva. Víťazom konečnej veľkej bitky bude Cirkev môjho Syna, Katolícka Cirkev. Odvaha! Modlite sa! Hľadaj silu v Evanjeliu a v Eucharistii. Chyť ma za ruku a Ja ťa zavediem k môjmu Synovi, Ježišovi! Vpred! Ja sa budem modliť za teba k svojmu Svätému Synovi.”
  Posolstvo dostala Anguera

 3. Proroctvo Svätého Gabriela Gruzínskeho o pečati šelmy
  Život Svätého Gabriela
  “Satanova 666 nastaví pascu. Jeho pečať sa nielen neviditeľne, ale aj viditeľne potom dostane na čelo a rameno ľudí. Ak pečať s násilím položia na niekoho, na takého sa Boh tak bude pozerať, ako na zahanbenú pannu. Najťažšou skúškou pre kresťanov budú ich príbuzní, ktorí prijmú pečať. Pečať nevie ovplyvňovať toho, na koho ju položia proti jeho vôli. Ale predstavme si, akú pascu nastaví Antikrist matke, ktorá zostane sama s jej piatimi deťmi. Ako ich má nakŕmiť, ak neprijme pečať?
  Spočiatku pečať ponúknu dobrovoľníkom. Ale po nastúpení Antikrista na trón každý ju bude nútený prijať. Neposlušnosť bude považovaná za zradu. Ľudia budú utekať do lesov. Treba robiť bezpečnostné opatrenia, aby ste sa pohybovali len v skupinách skladajúcich sa približne z desať – pätnástich ľudí, lebo démoni sa pokúsia zhodiť zo skál osamelých ľudí. Veriacich ochráni Duch Svätý. Čokoľvek sa deje, nikdy nestraťte nádej. Vzájomne si pomáhajte. Boh očistí vašu myseľ a jasne budete vedieť, ako máte reagovať. Kto vytrvá, bude spasený. Ani jeden pravý veriaci nebude pociťovať hlad alebo smäd. Veriaci nezvädnú v období katastrôf. Pán bude robiť zázraky za vás. Jediný list rastliny postačí ako pokrm na celý mesiac. Ešte sa aj hruda zeme premení na chlieb, ak urobíte na ňu znamenie kríža.”
  Svätý Gabriel Gruzínsky Urgebadze, vyznávač a blázon pre Krista
  Posolstvo dostupné v maďarčine na: https://metropolita.hu/2022/05/gruziai-szent-gabriel-profeciaja-a-fenevad-pecsetjerol/

 4. Tajomstvo Veľkého Varovania
  24.12.2019. Utorok
  Pred Nebeským Otcom bola prítomná Svätá Rodina, ako príklad každej rodiny a stál pri nich Adam a Eva spolu so svojimi deťmi (Kain, Ábel a Set). Nebeský Otec o tom hovoril, že Jeho vôľou bolo, aby prvý ľudský pár tvoril takú rodinu, než akú Svätý Jozef a Panna Mária. Toto bolo Božím pôvodným plánom. Len tajomstvo množenia sa človeka bolo skryté. Videla som, že satan stále vsadí všetku svoju silu, aby zničil rodiny. Otec hovoril aj o tom, že počas Veľkého Varovania dá milosť, aby sa rodiny znova zjednotili. Ale toto bude trvať len krátky čas, lebo diabol nespí. Ešte aj Cirkev dostane z milosti svätej jednoty, aby sa znova vedela postaviť na nohy. Povedal Pán, že teraz je obdobie oddelenia. Po Veľkom Varovaní sa rozhodne, že kto zostane natrvalo pri Bohu alebo proti Bohu. Otec takto hovoril:
  “Keby nebolo Veľké Varovanie, potom by nezostala viera na zemi keď sa Môj Syn vráti na oblakoch!”
  Spýtala som sa, že ako je možné, aby sa viera udržala, veď je očakávateľné veľmi veľa pohrôm, prenasledovaní a trestov po Veľkom Varovaní? Pán takto odpovedal:
  “V duši Mojich detí nechám trvalú stopu, ktorá urobí ich vieru pevnou. Toto znamená večnú stopu, ktorá nie je inou, než to, že Moji budú na chvíľku vidieť Môjho milovaného Syna z tváre do tváre. Toto bude dané málo veriacim. Tí, ktorí budú v smrteľnom hriechu, tí nebudú mať podiel v tejto milosti.”
  Milosť tejto večnej stopy bude podobná k tomu, než v akej mal podiel Svätý Pavol na ceste do Damasku alebo v ktorej mali podiel apoštoli, potom, ako sa Kristus vzkriesenom tele zjavil pred nimi. Otec hovoril aj o tom, že keď Jeho Syn príde s oblakmi, vtedy mnohých uchváti. Len tí budú uchvátení, ktorých Otec k tomu vybral. Veľmi pokorné duše budú tie, ktoré dostanú tú milosť, že ich duchom a telom Boh uchváti k sebe, tak, ako Eliáša.
  Mária Magdolna
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.blogger.hu/

 5. Dar vyslobodenia

  24.12.2017. Nedeľa

  Ježiš sa ukázal predo mnou vo svojej kráľovskej hodnosti a dovolil, aby som videla biedu ľudstva padnutého do hriechu. Videla som, že ľudia sú spútaní skrze hriech. Vedela som, že Pán mi ukázal okamih pred svojím stelesnením, vtedy, keď z Neba spolu s Otcom a Duchom Svätým už od začiatku pozorne sledoval stav ľudstva padnutého do hriechu. Z pohľadu môjho Vykupiteľa vyžarovala taká nesmierna láska k hriešnym ľudom, ktorá sa k ničomu nedá prirovnať a nedá sa slovami vyjadriť. Pán takto hovoril ku mne:

  „Toho času Môj Otec skrze Mojžiša vyviedol svoj ľud z Egyptskej zeme, aby mohli ľudia začať nový život na zemi v Káne. Môj Otec s týmto skutkom dal v prvom rade svojim deťom dar fyzickej slobody. A Ja vo svojej nekonečnej láske som vykúpil aj vašu dušu. Dielo Môjho Otca bolo toho predobrazom, čo Syn uskutočnil. Svojou obetou na kríži a s vzkriesením som vám otvoril brány kráľovstva Môjho Otca, kde nikto nemôže vkročiť len cezo Mňa. Moje deti, večný život prevyšuje pozemský život. Svätí sa zriekli statkov sveta, takto vedeli zožať víťazstvo nad satanom. Keby v ľuďoch vládla duša nad telom, potom by s pomocou milosti vedeli lepšie odolávať pokušeniam. Najväčšia slabosť 21.storočia v tom tkvie, že ľudia nechajú, aby ich telo vládlo nad ich dušou. Čím padnú do väčšieho hriechu (ťažký a smrteľný) tým väčšmi sa odovzdajú zlému, ktorý spôsobí smrť duše. Hoci je duša nesmrteľná, predsa je bez lásky prázdna a mŕtva. Jedine vás len Ja viem naplniť, veď nosím život vo svojom Tele a Krvi. Ak je duša pripravená Ma úplne prijať, tak aj telo je schopné pretransformovať dobrým smerom. Často sa postite, aby sa skrze zrieknutí posilnila vaša vôľa!“

  Opýtala som sa Pána, čo ohraničilo dátum Jeho narodenia. On odpovedal toto: „Všetko sa muselo udiať tak, ako predpovedali proroci zo Starého Zákona. Čakal som, aby z Môjho vyvoleného ľudu sa narodilo to čisté semeno, ktoré bude hodné na to, aby Ma nosilo vo svojom lone (konkrétne tu je reč o rodokmeni Panny Márie, Boh sa postaral o to, aby sa skrze čistú pokrvnú príbuznosť mohol narodiť Jeho milovaný Syn). V Nebi spasené duše vidia čisto vykupiteľskú vôľu Môjho Otca a naplnenie Jeho plánu, ktoré sa na Zemi kvôli časovému obmedzeniu, len v dlhšom časovom úseku môže úplne začať.“

  Sebaobetovanie (napríklad, kto svoj život dá za svojich blížnych) je najväčším stupňom lásky. Opýtala som sa Pána, ako je možné dostať sa na tento stupeň?
  „Len ten je schopný dosiahnuť vysoký stupeň sebaobetovanej lásky, kto je úplne (telesne a duchovne) jeden so Mnou.“

  Mária Magdolna

  Posolstvo dostupné na: http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2017/12

 6. Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista skrze Máriu Magdolnu
  24.12.2010. Piatok
  Dnes som trocha dlhšie odychovala. Poobede som pomohla môjmu otcovi. Zatiaľ čo som pomáhala, v zjavení Pán Ježiš v bielych šatách objal láskou najprv môj driek, potom moje plece. Od tohto som sa cítila veľmi šťastná. Ježiš: Moje drahé dieťa, nevedel som udržať v sebe svoju lásku, preto som ťa viackrát objal. Veľké šťastie zaplnilo Moje Sväté Srdce vidiac tvoj skutok. Veľmi ťa milujem, Moje malé dieťa! Čím častejšie uvádzaš do praxe dobré skutky, tým viac šťastia budeš cítiš v hĺbke svojho srdca, lebo vieš, že svojimi skutkami potešuješ tvojho milujúceho Boha.
  Včera počas odprosovania som na to myslela, že sa moja duša preto nevie vyvíjať v dobrom smere, lebo sa žiaľ viackrát prihodilo, že som neurobila to, čo prosili odo mňa Pán Ježiš alebo Panna Mária. Prišla som na to, že hovorím len slová, ale nekonám, preto je to, že sa neviem úplne odovzdať Pánovi Ježišovi a tomu, aby som Ho mohla milovať nad všetkými. Pán Ježiš takto hovoril ku mne: “Ja prosím od teba nielen slová, ale aj skutky!”
  Môj drahý Ježišu, Ty všetko vieš o mne. Vieš aj to, že Ťa veľmi milujem. Len žiaľ to je pravdou, že Ťa ešte neviem správne milovať. Prosím Ťa, pomôž mi zmeniť sa, môj drahý Ježišu! Chcem konať, ale bez Teba, čiže bez Tvojej sily, viem, že to nejde. Ježiš: Moje drahé dieťa, skutočne je pravdou, že ak chceš konať bezo Mňa, nemôžeš očakaváť veľa dobrého. Moje dieťa, ty Mi len zver svoj dušu! Uver, hoc ty to nezbadáš, ale Ja vidím, že pomaly, ale isto sa pekne vyvíja tvoje maličké srdce a tvoja duša podľa Môjho želania. Skrze Moju veľkú lásku ťa pomaly pretvorím na svoju podobizeň. Zver Mi všetko! Spoľahni sa na Mňa a buď Mi vždy poslušná!
  Môj drahý Ježišu, dnes je sviatok Tvojho narodenia. Prosím Ťa, povedz nám niečo! Ježiš: Moje drahé deti! Príďte ku Mne na polnočnú svätú omšu! Čakám vás s veľkou láskou v Dome Môjho Otca! O to sa usilujte, aby ste Mi venovali vašu pozornosť na svätej omši, veď je najdôležitejším okamihom vášho života, keď sa narodí Vykupiteľ vás všetkých a prinesie pre vašu dušu spásu.
  Môj drahý Ježišu, čoraz viac pociťujem vo svojom srdci, že od Teba väčší dar som nemohla dostať na svete. Ty si mojim životom a všetkým mojim šťastím! Veľmi Ťa milujem, môj milý Ježišu! Ježiš: Moje drahé dieťa! Svojimi planúcimi malými slovami veľmi poťešuješ svojho Vykupiteľa! Moja láska, ktorú cítim k vám je od všetkého mohutnejšia!
  Večer o 8 hodine, zatiaľ čo sme sa modlili ruženec Svätej Trojice, v zjavení Panna Mária v požehnanom stave prišla k nám a nakreslila na naše čelo trojuhoľník jednoty. Panna Mária nás s tým obdarovala, že dovolila, aby sme sa mohli dotknúť jej Svätého Tela tam, kde pod jej srdcom odpočíval Malý Ježiš. Keď sme položili našu ruku cítili sme, ako sa hýbe Pán Ježiš v lone Panny Márie. Boli sme veľmi šťastní.
  Na začiatku polnočnej Svätej omše
  V zjavení Nebeský Otec prišiel k nám na svätú omšu s Duchom Svätým. Obaja boli v bielych šatách. Nebeský Otec na začiatku svätej omše takto hovoril k nám: “Pozdravujem vás s veľkou láskou! Moje deti, nielen vy ste tu, ale celé Nebo bude prítomné medzi vami na tejto krásnej sviatočnej svätej omši, keď sa skrze Moje drahé stvorenie Máriu narodí Môj Svätý Syn.”
  Sláva
  V zjavení sme spolu spievali na kolenách s veľkým počtom anjelov Nebeskému Otcovi a Bohu Duchu Svätému.
  Čítanie, Epištola, Evanjelium
  V zjavení si Boh Duch Svätý kľakol pred Nebeským Otcom, ktorý ho požehnal, potom sa postavil ku kazateľni, ktorá stála uprostred, bol ozdobený zlatom a nebeskými pokladmi a prednášal nám. Videla som, že Evanjelium nám prednášal Nebeský Otec. Medzitým na oboch stranách kazateľne kľačal jeden, jeden anjel, v rukách mali horiacu sviečku.
  Počas kázne
  Videla som, že Panna Mária v modrých šatách s bielym závojom v požehnanom stave sedela na oslovi, ktorého viedol Svätý Jozef. Keď došli k betlehemskej maštali, Panna Mária s Jozefovou pomocou zostúpila z osla a pozreli si maštaľ, v ktorej bolo niekoľko zvierat: tur domáci, kôň, somár a baran. Kým Jozef dal do poriadku jasličky Panna Mária si ľahla na slamu a takto hovorila: “Jozef, prosím ťa, poď sem ku mne a chyť mi ruku! Čoraz silnejšie cítim, že blízko je čas, aby sa môj Svätý Syn mohol narodiť.” A Jozef pristúpil k Panne Márii a chytil ju za ruku. Potom som videla, že sa otvorí strecha maštale a Panna Mária upadnúc do uchvátenia sa zdvihla vo vzduchu. Jozef na kolenách sledoval, čo sa deje s Máriou. Pannu Máriu obklopilo veľké svetlo a za ňou stál s otvorenou náručou Nebeský Otec a Boh Duch Svätý. Zatiaľ čo Panna Mária usmievajúc sa upadla do uchvátenia takto hovoril Nebeský Otec: “Poď Môj Svätý Syn! Nadišla tvoja hodina!” Potom Sväté Telo Panny Márie sa znovu stalo takým, než aké bolo predtým. Medzitým Boh Duch Svätý držal vo svojom náručí Malého Ježiša a položil Ho na biele šaty nachádzajúce sa na slame. Keď sa Sväté Telo Panny Márie vrátilo na zem z uchvátenia, Jozef zaniesol k nej a položil do jej náručia malého Vykupiteľa. Potom Jozef takto hovoril: “Hľa, ktorý sníma hriechy sveta”
  Na konci zjavenia prišli pastieri a králi, ktorí na kolenách spolu s davom anjelov obdivovali, zbožňovali a velebili Pána Ježiša.
  Obetná liturgia
  V zjavení pri stole oltára stál oproti nám v strede Nebeský Otec, na Jeho ľavici Duch Svätý, na Jeho pravici Panna Mária vo svojom náručí s malým Ježišom. Keď Nebeský Otec zdvihol oblátku, celá Svätá Trojica ju požehnala svojim bozkom lásky, takto sa premenila v Ježišovo telo.
  Pred Svätým prijímaním
  V zjavení si Panna Mária v náručí s malým Ježišom kľakla pred Nebeským Otcom, ktorý ich požehnal. Potom sa Panna Mária postavila uprostred a malý Ježiš nachádzajúci sa v jej náruči nám podal prijímanie svojho Svätého Tela.
  Na konci svätej omši
  V zjavení nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého požehnali Nebeský Otec, Duch Svätý a Malý Ježiš nachádzajúci sa v náručí Panny Márie.
  Predtým než sme nastúpili do auta, videla som, že Panna Mária v náruči s Malým Ježišom sedeli spolu na zadnom sedadle a spolu s nami cestovali domov. Keď sme došli domov, videla som Pannu Máriu modliť sa na kolenách pred domácou jasličkou.

 7. Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista skrze Annu Teréziu
  Vianoce 2017
  24.12.2017. Panna Mária
  Moje deti! Milujúcim srdcom sa približujte k Ježišovi, Ktorý prišiel preto, aby vás vykúpil z otroctva hriechu. Považujte za veľkú milosť narodenie môjho dieťaťa, lebo skutočne je ňou. Ten, kto si otvorí svoje srdce, tomu prinesie dar obrátenia. V každodennom chlebe, v Eucharistii, Ježiš na to čaká, aby sa mohol zjednotiť s vami. Svojou láskou a pokojom požehná toho, ku komu vôjde do príbytku. Ježiš vám dá život a zaplní vaše srdce veselosťou radosti. Milujte Ho, nesmierne Ho milujte Moje dieťa, lebo chce žiť vo vašom srdci.
  Panna Mária
  25.12.2017. Dieťa Ježiš
  Moji súrodenci! Svojim vystúpením som vám otvoril bránu večného života. Prišiel som medzi vás, aby som vás oslobodil z otroctva hriechu a zaviedol vás do kráľovstva Môjho Otca. Za to všetci tí, ktorí Ma prijmú, prijmú aj Otca, ideme k nim a vezmeme si u nich príbytok. Preto som prišiel, aby som vás obdaroval Seba samým a priniesol vám Môj večný pokoj. Poďte k Mojej jasličke, aby som vás všetkých požehnal. Nech osvetlí vašu tvár lúč Môjho svetla, aby ste vzali k iným pokoj Mojej radosti.
  Dieťa Ježiš
  26.12.2017. Mučeník Štefan
  Moji súrodenci! Ako prvý som svedčil o svojej viere, vyznávajúc Ježiša Krista. Moje svedectvo sa ukončilo s preliatím mojej krvi, lebo Židia neboli schopní zniesť, že som patril k Ježišovi. Mojim ukameňovaním odpovedali na moje slová. Keď sa otvorilo Nebo a videl som Ježiša stáť po pravici Otca, prosil som Ho o to, aby odpustil mojim prenasledovateľom. Moju dušu už Anjeli uchvátili do Neba, lebo ma Ježiš prijal do svojho náručia. Nebojte sa, keď vás prenasledujú, lebo hoc telo zabijú, ale vašu dušu uchvátia k Ježišovi podobným spôsobom ako moju. Dôverujte, a odpusťte vašim nepriateľom.
  Mučeník Štefan
  27.12.2017. Apoštol Ján
  Moji súrodenci! S tou láskou vám svedčím, ktorou ma Ježiš miloval. Preto vám neprestajne hovorím, milujte sa navzájom, ako vás Ježiš miluje. Podľa Ježišových slov: “Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Tak veľkou láskou musíme byť jeden k druhému, lebo len láska živí a všetko iné vedie do smrti. Teraz, keď sa moc zlého zosilnila vo svete, len láska môže vyhasiť oheň nenávisti. Milujte bez predstierania a pridržiavajte sa Ježiša Krista.
  Apoštol Ján.
  28.12.2017. Sväté Neviniatka
  Moji súrodenci! Naše telo bolo ledva niekoľko mesačné, keď zúriví vojaci vyhasili náš život, lebo Herodes nariadil masakru medzi nami. Ale naša duša zvolala k Nebu a dostali sme sa do Otcovho lona. Akú veľkú cenu sme platili za to, aby Ježiš zostal nažive. Aj dnes ohromné množstvo detských obetí požaduje satanská zloba, lebo zlý sa chopí každého nástroja, aby rozdrvil rodiny. Miera brutality dosiahla vrchol a onedlho sa naplní počet tých, ktorí svojou smrťou svedčia o Ježišovi. Ale všetky tieto musia nastať. “Nebojte sa tých; čo zabijajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.”
  Sväté Neviniatka
  28.12.2017. Getsemanské hodiny
  Moje deti! V noci Môjho narodenia som okúsil svoje prvé utrpenie. V chlade Moja matka svojimi nežnými bozkami dýchala na Moje telo, kým Ma zahalila do perinky a uložila Ma do tej jasličky, ktorú Mi pripravil Jozef. Takto som sa zohrial a blízkosť zvierat, ktoré sa tam zdržiavali zmierňovala Moje chvenie sa. Či ste vedeli zohriať Moje telo s tými dobrými skutkami, ktoré ste priniesli k Mojej jasličke? Lebo veru som veľmi potreboval, aby ste Ma ošatili vašou láskou. Tí, ktorí ste sa takto blížili ku Mne, tých som obdaroval láskou k sebe samému a s tým pokojom, ktorý som vám mohol dať len Ja. Každému, kto Ma navštívil, dal som veľkú radosť do jeho srdca, ešte aj vtedy, keď mu vzniklo veľa ťažkostí, lebo som ho potešil svojou prítomnosťou, keď Ma uvidel svojimi duchovnými očami. Nedovoľte, aby toto podivuhodné nočné stretnutie vyhaslo z vášho srdca, ale oživujte ho tak, ako ste so Mnou robili.
  Dieťa Ježiš
  29.12.2017.
  Moji milí! Čas je krátky, preto sa chystajte vo vašich modlitbách na nastávajúce časy. Bojujte spolu s Pánovými anjelmi, aby ste premohli satanovu moc. Chce vás zvábiť svojimi udivujúcimi intrigami. Preto len, kto sa čisto a bezúhonne zastaví pred Bohom, ten môže premôcť červeného draka. Usilujte sa o anjelskú čistotu a poctivo sa správajte. Nemôžete si dovoliť žiadne luhanie, lebo to môže mať vážne následky. Skutočne sa rozmohol hriech, podľa slov Svätého Pavla, ale nezabúdajte, že sa milosť pretekajúcou mierou vyleje na tých, ktorí sa chytia Krista.
  30.12.2017.
  Moji milí! Vážne si premyslite na koho strane stojíte, lebo keď zastupujete Božiu vec, do toho sa už nevmestia také, ktorých sa ešte pridržiavate. Zaprite všetko, čo by vás viazalo k svetu a k tomu, čo máte sa viac nepridržiavajte! Používajte všetko, čo potrebujete, ale žite s ním tak, ako keby to nebolo vaše. Lebo “čo máš, čo si nedostal od Boha.” Lipnutie je veľmi nebezpečné. Ešte ani väčšina kresťanov nie je schopná dať zo svojho prebytku, nuž ešte z toho, čo pokladá za svoje. Zrieknutie je preto dôležité precvičovať, aby sa naše srdce neprilepilo k “nášmu majetku.” Ten, kto sa vie zriecť všetkého čo má, v tom vládne Kristus.
  Anna Terézia.

 8. Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista skrze Annu Teréziu
  23.12.2011.
  Odíďte do jaskynnej maštali!
  Moji milí, Svätá Trojica pripravila vaše srdce svojimi milosťami. Poďte teda a otvorte sa pred ňou, aby vošiel k vám náš najsvätejší Spasiteľ! Odíďte aj vy s Máriou a Jozefom do tej jaskynnej maštali, kde Panna porodila na svet svojho Syna, Ježiša. Zotrvajte tam a modlite sa spolu s Máriou k Nebeskému Otcovi, že keď nadíde okamih narodenia, aj vás osvetlilo božské svetlo, ktoré úplne naplnilo prítomných. Aké veľké vyznamenanie, že spolu s anjelmi aj vy môžete mať podiel v tej podivuhodnej sláve, ktorú môžete okúsiť v prítomnosti Dieťaťa Ježiša a pri Márii spolu s Jozefom. Teda, nech sa teší vaše srdce a nech plesá vaša duša, lebo nadišiel okamih vášho vykúpenia!
  Anna Terézia
  Posolstvo dostupné na: https://engesztelok.hu/menjetek-el-a-barlangistalloba/
  Vianoce 2016
  23.12.2016.
  Moji milí, skončilo sa adventné obdobie a vašu dušu prenikla milosť. Čakáte Ho, lebo nemešká. Pripravte vaše srdce na prijatie novorodeného dieťaťa. Sledujte Máriu, šťastnú Matku, lebo vás volá k zbožňovaniu Jej jednorodeného Syna. Pripravte Mu miesto, lebo srdce je tým miestom, kde vzbĺkne sladké svetlo ohňa lásky, aby sa rozptýlilo vo vašej duši. Len v pokojnej osamelosti ticha natrafíte na Ježiša. Čakajte Ho a s citlivým srdcom sa blížte k Nemu!
  24.12.2016.
  Moji milí! Nadišiel deň narodenia Ježiša Krista. Navštívte Ho vo svätej omši a odovzdajte sa Mu. Prichádza a vystiera svoju ruku k vám, aby vás obdaroval. Začujte spev anjelov a vydajte sa na cestu, lebo čaká na váš príchod. Velebte Ho z hĺbky vašej duše a vzdávajte Mu vďaku za to, že prišiel medzi nás. Poďakujte sa Panne Márii, že povedala “Áno” vôli Nebeského Otca. Splnilo sa, čo proroci oddávna prisľúbili: prišiel Vykupiteľ, Ježiš Kristus, vysloboditeľ.
  Anna Terézia

 9. Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista skrze Annu Teréziu
  Vianoce 2015
  21.12.2015.
  Moji milí, otvorte vašu dušu k prijatiu milostí na sviatok príchodu nášho Pána! Všetko to viete uskutočniť len v tichu. Z ruchu sveta nepočuť jemný hlas Ducha Svätého. Prehĺbenie sa v tichu zaisťuje pôsobenie Ducha Svätého, ktoré sa deje v nás. V tichu môže pôsobiť v nás Duch Svätý a aj túžba za ním pramení z ticha. Ako si otvoríte vaše srdce v tichu, tak budete chápať Božie pôsobenie vo vás. Nech sa veľmi teší vaše srdce a nechajte, aby sa rozmohlo prúdenie Božej lásky vo vašom srdci. Niekto vníma takýto stupeň Božieho pôsobenia. Ale môže byť aj to, že  z týchto milostí duša nevníma nič. V skutočnosti nie toto je dôležité, ale viera, ktorá hlboko preniká vašou dušou, ktorá sa otvorí Božej láske. Dovoľte, aby ste na svätý sviatok Vianoc dostali vrúcny dar Božej lásky! Buďte požehnaní a pripravujte sa.
  22.15.2015.
  Moji milí, Pán je už blízko, poďte, zbožňujme Ho! Nech zaznie z vášho srdca a z vašej duše táto ďakovná pieseň. Velebte Nebeského Otca, ktorý poslal k nám svojho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, aby nám priniesol večnú spásu! Túžte za Ním a proste Ho, nech príde kráľovstvo Jeho vlády! Nech sa zmieria srdcia a nech sa vzájomne stretnú najmä tí, ktorí sa doteraz vzdialili od seba. Vy buďte iniciátormi blíženia! Ak treba, pokorte sa, len aby Pánova vôľa bola povýšená medzi vami a vylial sa na vás Jeho pokoj. Ó, v akej veľkej miere Pán túži po vašom zmierení. Prineste malú obetu a uvidíte, že budete mať podiel vo veľkej odmene! Opatrujte súrodeneckú jednotu, potom sa vaša duša pozdvihne k Bohu!
  23.12.2015.
  Moji milí, nájdite vo svojej duši miesto pre Ježiša, nenechajte Ho osamote. Najmä teraz, keď je taký veľký zhon. Všetko pripravujte tak, ako keby ste preukazovali láskavosť svätej rodine. Obdarujte tých, ktorí to nevedia opätovať, lebo sú chudobnejší, než vy. Ale predsa nech je najhodnotnejším darom vrelá láska vášho srdca. Vezmite požehnanie k ľuďom, odvážne im povedzte, že im prajete “požehnané, sväté Vianoce!” Lebo požehnanie zapaľuje v nich Božiu lásku. Modlite sa za všetkých tých, ktorých prinesie pred vás Pán a s láskou sa obráťte ku každému.
  24.12.2015.
  Moji milí, prišiel Pán, na čo ste sa oddávna chystali a nosili ste v sebe príchod Spasiteľa. Pokloňte sa majestátu najvyššieho Boha, lebo prišiel k vám Jeho jednorodený Syn, ktorý vás chce úplne vyplniť. Velebte Božiu vznešenú milosť, ktorý nám dal svojho svätého Syna za to, lebo svoju lásku chcel zjaviť skrze Neho. Ó, obdivuhodná noc, ktorá prišla medzi nás na tento svet skrze pôrod Panny Márie, aby posvätila svet a v ňom každého človeka. Ó, krásna noc, ktorá nám priniesla Vykupiteľa, ktorý prebýval medzi nami, ale ktorého sme neprijali a vymrštili sme Ho, hoci nám neubližoval. On nám dal len dobro, lebo On je Bohom lásky. Vyjadrite vašu vďaku voči Nemu a stíšte sa v Jeho svätej prítomnosti.
  26.12.2015. Ježiš
  Moje drahé deti, narodil som sa. Prišiel som na tento svet, aby som vás spasil. Ďakujem, že ste zo srdca oslávili deň Môjho narodenia. Každého som obdaril svojou láskou v miere otvorenosti jeho srdca. Čím viac sa otvoríte Mojim milostiam, tým účinnejším spôsobom prichádzam k vám. Buďte požehnané a modlite sa za vašich súrodencov, ktorí teraz veľmi trpia vo svojich telesných a duševných chorobách, lebo aj k nim by som rád zaniesol svoju lásku. Odovzdajte Mi všetko a každého, lebo rád by som láskou svojho srdca prenikol ich dušou. Nepridržiavajte sa svojich predstáv, radšej sa Ma pýtajte, čo by bolo milé a spásonosné pre vás. Nikdy sa necíťte, že ste samé, lebo ak aj vy tak chcete, potom som Ja s vami a zostanem s vami naveky.
  Váš Ježiš
  Anna Terézia

 10. Spoznajme a pomodlime sa tento veľmi silný maďarský ruženec!
  Prečo je taký účinný a zvláštny tento ruženec?
  -Podľa Ježišovho prísľubu tento ruženec zachráni našu vlasť a svet!
  -Pochádza z Maďarska, naša krajina, ako vieme je strediskom odprosovania sveta.
  S touto modlitbou z Maďarska sa vydá na cestu zmazanie hriechov, očista a záchrana duší.
  -Na veľkých zrnkách možno nájsť: Otca Pia, znamenie Márie, Maďarsko, Strážneho anjela Maďarska, Bercelskú kaplnku, Oltárnu sviatosť, Svetelný kríž, Svätú Rodinu a 4 obrázky Malého Ježiša. Spomedzi týchto niektorý aj sám je schopný podivuhodného účinku.
  -Jedenástky sa skladajú z 3 x 11 zrniek, ktoré sú číslom Ježišových rokov.
  – Zahŕňa v sebe ruženec Otca Pia.
  Otec Pio povedal o Maďarsku nižšie uvedené proroctvo:
  “Maďarsko je takou klietkou, z ktorej raz ešte vyletí nádherný vták. Čaká ich ešte veľa utrpenia, ale v celej Európe budú mať podiel v jedinečnej sláve. Závidím Maďarom, lebo skrze nich potom prúdi veľká blaženosť na ľudstvo.
  Málo národov má takého veľmocného strážneho anjela, ako Maďari a veru správne by bolo, aby ho silnejšie prosili o jeho účinnú ochranu na svoju krajinu!”
  -S týmto ružencom vzdávame česť Panne Márii, Svätej Rodine, Oltárnej sviatosti a Svetelnému krížu.
  – Zahŕňa v sebe ruženec k Malému Ježišovi, ktorého prísľuby sú: “Kto sa kedykoľvek a s akýmkoľvek dobrým úmyslom modlí tento Ruženec, jeho prosba bude rýchlo vypočutá. Malý Ježiš rýchlo a účinne koná.
  Nebeský Otec nič neodoprie od Malého Ježiša!”
  Srdce Malého Ježiša a Srdce Kristovej Matky, Preblahoslavenej Panny Márie pripojili k nemu veľké Milosti. Panna Mária má veľmi rada tento Ruženec a prosí, aby sa ho každý modlil!
  Modlia sa ho aj celé Nebesá!”
  V modlitbe Zdravas Mária možno nájsť vklad Plameňa Lásky, o ktorý prosila Panna Mária: Rozšír milostivý účinok svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej! Amen.
  Tento povzdych je rozšírený aj na duše nachádzajúce sa v očistci.
  -Na konci jedenástok sa modlíme Sláva…, povzdych Zázračnej medaily a Fatimský povzdych:
  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen
  Ó, bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Amen.
  Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.
  Taktiež prosíme o orodovanie Otca Pia.
  -Posledný desiatok jedenástky Svetelného kríža a Malého Ježiša v duchu dáva milosti Svetelného kríža a Svetelný kríž vyžaruje liečivé požehnanie.
  Svetelný kríž osvecuje Všemohúci Boh, zaplavuje svojou milosťou a tých, ktorí sa s vierou modlia sprevádza toto svetlo.
  Svätý Charbel: “Kristova Cirkev je skala, na ktorej sa vlny zlého rozbijú. Kristus je cesta. Svetelné kríže zaplavia Zem.”
  – V dokončujúcej modlitbe obetujeme našu vlasť a svet Dvom Svätým Srdciam. Ako vieme v ťažkých časoch je Srdce Ježiša a Márie útočisťom. Nebeskí viackrát prosili, aby sme sa denne obetovali Dvom Svätým Srdciam. Všemohúci Otče, naveky sa zasväcujeme a celý svet Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu a Máriinmu Najsvätejšiemu Srdcu.
  – Ruženec uzaviera modlitba úcty k Matke všetkých národov:
  Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária bola našou Orodovnicou. Amen.
  – Napokon a v neposlednom rade nádherný je aj vzhľad tohto ruženca. Pri každej jednej modlitbe prechádza mojim srdcom veľké teplo, láska.
  Odprosujúci ruženec Otca Pia Posledných Čias.
  Znásobujúca modlitba
  Boh Ťa pozdravuje, Mária, Otcova dcéra!
  Boh Ťa pozdravuje, Mária, Synova matka!
  Boh Ťa pozdravuje, Mária, snúbenica Ducha Svätého!
  Ó, pozdravujem Ťa, Mária tridsaťtritisíckrát, ako Ťa pozdravil archanjel Svätý Gabriel. Tvoje Srdce sa teší tomuto a aj moje srdce, že Ti archanjel priniesol tento pozdrav.
  Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych a rozšír milostivý účinok svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo, teraz i v hodine smrti našej.
  Ak sa pomodlíme túto modlitbu 3 krát, tak Nebo pridá k našej modlitbe 9 ružencov!
  Milí súrodenci!
  Ruženec posledných čias dal Nebeský Otec v Maďarsku v roku 2021 v toho záujme, aby sa naša krajina nedostala do vojny! Rozšírme ruženec a modlime sa ho! Situácia je vážna, k odvráteniu vojny je potrebný tento ruženec, nech si ho každý položí na prvé miesto u svojich modlitieb. Nebeský Otec o to prosil, pretože je ruženec dlhý, môžeme sa pomodliť aj jeden desiatok ráno, cez poludnie, večer: Prosím vás podeľte sa oň! Ruženec sa musí rozšíriť!
  O to nás prosí, aby sme ho rozšírili, nielen v krajine, ale aj vo svete. S týmto ružencom zachránime svet. Môžeme sa vyhnúť aj nášmu vstúpeniu do III. svetovej vojny, ak sa ho mnohí modlíme.
  Odprosujúci ruženec Posledných Čias
  Skrze proroctvo Otca Pia vzťahujúceho sa na Maďarsko 3 x 11 zŕn s ohľadom na Ježišov vek 33 rokov.
  Ježiš hovorí: “… s týmto ružencom zachránite svet! …”
  Úvodná modlitba: Prežehnanie sa. Prosme!
  Zjednotiac sa s nebeskými dušami prosím, aby v mene každého človeka a v mene duší trpiacich v očistci sa moja obetovaná modlitba stala toľkokrát pre spásu ľudí a duší trpiacich v očistci, koľkokrát sa len môže Božie milosrdenstvo uplatniť na nás, ešte aj vtedy, ak by som zanedbal vyjadrenie svojho obetovaného úmyslu.
  Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh! A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen. Pane, Ježišu, vylej na nás sedem darov a dvanásť ovocí tvojho Ducha Svätého, aby sme unikli od všetkých útokov Zlého. (7 darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti, dar bázne voči Bohu. Jeho ovocia: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť a čistota.)
  Naše milované Dieťa Ježiš, v duchu vstúpiac do kaplnky, detinsky sa Ti klaňajúc, pozveme Ťa teraz k tejto modlitbe ruženca.
  Na veľkú medailu Otca Pia a malého Princa Ježiša: Verím v Boha…
  Na zrnko Márie a Svätej Rodiny: Otčenáš… Sláva Otcu…
  Na prvé 3 malé zrnká: Zdravasʼ, Mária milosti plná…
  …, ktorý nech rozmnožuje našu vieru…
  …, ktorý nech posilňuje našu nádej…
  …, ktorý nech roznecuje našu lásku… Svätá Mária, Matka Božia…
  Na veľké zrnko Kaplnky a Malého Ježiša: Otčenáš… Sláva Otcu…
  “Vkročím do tejto kaplnky/ v duchu s vierou, nádejou a láskou.”
  Na veľké zrnko Maďarska a jeho strážnych anjelov: Otčenáš… Sláva Otcu…
  Na prvých 11 malých zrnkách: Otčenáš… Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš: Sviatostné Srdce Ježiška sa narodilo v Betlehemskej maštali od Preblahoslavenej Panny Márie – požehnaj celé ľudstvo, obnov ich srdcia, osvecuj rodiny, nauč ich milovať Boha, Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, pros za nás hriešnych, rozšír milostivý účinok svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo a na duše trpiace v očistci, teraz i v hodine smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó, Mária, počatá bez poškvrny hriechu, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”
  Po desiatku: Milujeme, chválime, dobrorečíme, klaniame sa, vzdávame slávu Najsvätejšej Trojici a Ježišovmu Eucharistickému Srdcu skrze Nepoškvrnené a bolestné Srdce slziacej Svätej Panny teraz, i vždycky, i na veky vekov. Dobrý Otec Pio, pros za nás a modli sa s nami, žehnaj nás a celý svet! Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
  Na veľké zrnko Oltárnej sviatosti a Malého Ježiša: Otčenáš… Sláva Otcu…
  Na druhých 11 malých zrnkách: Otčenáš… Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš: Sviatostné Srdce Ježiška sa narodilo v Betlehemskej maštali od Preblahoslavenej Panny Márie – požehnaj celé ľudstvo, obnov ich srdcia, osvecuj rodiny, nauč ich milovať Boha, Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, pros za nás hriešnych, rozšír milostivý účinok svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo a na duše trpiace v očistci, teraz i v hodine smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó, Mária, počatá bez poškvrny hriechu, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”
  Po desiatku: Milujeme, chválime, dobrorečíme, klaniame sa, vzdávame slávu Najsvätejšej Trojici a Ježišovmu Eucharistickému Srdcu skrze Nepoškvrnené a bolestné Srdce slziacej Svätej Panny teraz, i vždycky, i na veky vekov. Dobrý Otec Pio, pros za nás a modli sa s nami, žehnaj nás a celý svet! Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
  Na veľké zrnko Svetelného kríža a Malého Ježiša: Otčenáš… Sláva Otcu…
  (V duchu dostaneš milosti svetelného kríža!)
  Na tretích 11 malých zrnkách: Otčenáš… Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš: Sviatostné Srdce Ježiška sa narodilo v Betlehemskej maštali od Preblahoslavenej Panny Márie – požehnaj celé ľudstvo, obnov ich srdcia, osvecuj rodiny, nauč ich milovať Boha, Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, pros za nás hriešnych, rozšír milostivý účinok svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo a na duše trpiace v očistci, teraz i v hodine smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ó, Mária, počatá bez poškvrny hriechu, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”
  Po desiatku: Milujeme, chválime, dobrorečíme, klaniame sa, vzdávame slávu Najsvätejšej Trojici a Ježišovmu Eucharistickému Srdcu skrze Nepoškvrnené a bolestné Srdce slziacej Svätej Panny teraz, i vždycky, i na veky vekov. Dobrý Otec Pio, pros za nás a modli sa s nami, žehnaj nás a celý svet! Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
  Modlitba na zakončenie: Všehomúci Otče, naveky sa zasväcujeme a celý svet Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu a Máriinmu Najsvätejšiemu Srdcu.
  Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária bola našou Orodovnicou. Amen.
  Ježiš hovorí pred Oltárnou sviatosťou, 22. októbra 2021: s týmto ružencom zachránite svet!..”
  Uč tento ruženec svetu, lebo Srdce malého Ježiša a Srdce Preblahoslavenej Panny Márie, Kristovej Matky pripojilo k nemu veľké milosti. Panna Mária má veľmi rada tento ruženec a prosí, aby sa ho každý modlil! Modlia sa ho aj celé Nebesá.
  Ježiš učil tento ruženec pred Oltárnou sviatosťou pre dnešné časy.
  Šírte ho a modlite sa detinským srdcom ruženec dnešných čias!
  (Tento ruženec dal Ježiš v Maďarsku v Berceli)/

 11. Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista skrze Máriu Magdolnu
  Skúšky v rodine
  21.12.2015.
  V hodine milosrdenstva sa Ježiš majúci na hlave tŕňovú korunu posadil vedľa mňa a povedal: “V tých rodinách, kde je utrpenie, tam Ja som prítomný. Osobne chcem byť v blízkosti Mojich detí, aby som ich posilnil a dal im silu k fyzickým a duchovným zápasom. Nečudujte sa tomu, že sa vaši blízki obrátia proti vám a spôsobujú vám bolesti, veď satan pozná vaše slabosti a to, čo je najbližšie vášmu srdcu. Viďte jasne a odhaľte satana, ktorý použije vašich blízkych, ako nástroj svojej zloby preto, aby vás zlomil! Vtedy, keď vaši blízki útočia na vás, vtedy často zabúdate na to, že kto je vlastne za nimi. Často sa rozzúrite a oboríte sa na vašich členov rodiny. Práve to chce dosiahnuť zlý, aby ste sa zmenili na takého, než aký je on sám. Vaše problémy denne umiestňujete predo Mňa a to čakáte, aby sa vo vašej rodine čím skôr skončil konflikt a citové odďalovanie. Moje deti, mnohé sa Ma pýtate, že čo je riešením? Moja odpoveď je, že vy samé ste riešením. Každý je povinný usilovať sa o dobro a uvádzať lásku do praxe na Zemi, veď k tomu ste boli pozvané Mojim Otcom, ktorý vás večne miluje. Potom, ako ste sa obrátili, dostali ste milosť, aby ste nosili vaše kríže a usilovali sa zmeniť. Cieľom odprosujúceho poslania je nielen to, aby ste iných spasili. Ten, kto chce byť skutočný odprosujúci, ten zanechá svoje zlé zvyky, aby miesto nich konal dobro. Ja som pri vás v každom dobrom a zlom okamihu a vaše životné okolnosti sú pred Mojim pohľadom. Mnohí stratia nádej, či sa ich členovia rodiny voľakedy obrátia. Keby svätí boli považovali nemožným obrátenie svojho manžela, svojej manželky a obrátenie svojich detí, vtedy či by im bol dal Môj Otec milosť obrátenia? Oni všetci verili v tom, že Bohu je všetko možné. Dôverovali Bohu, že vypočuje ich modlitby a nenechá ich osamote. Svätí sa naučili znášať a strpieť utrpenie. Prijali zlé veci, lebo Moja obeta im dala silu. Moje deti, pociťujete vašu situáciu beznádejnou, lebo si myslíte, že ste neschopné, zatiaľ čo roky neprestajne uplynú a nedeje sa zmena. Mnohí sa otriasli vo svojej viere, vy nenasledujte ich príklad. Ak pevne veríte a aj vy samé sa usilujete zmeniť, zmena nastane skôr u vás, než ako by ste si to odvážili predstaviť. Moja láska Ma núti, aby som obrátil vašu pozornosť na vašu zodpovednosť a dovŕšenie vášho poslania. Buďte vytrvalé a nedovoľte, aby zlý duch rozdelil vašu rodinu! Vaši členovia rodiny nevedia, čo konajú, keď sa vám postavia čelom! Odpustite im, ako aj Ja vám odpustím. Pobádam vás k tomu, aby ste tichom, modlitbou a pôstom bojovali za vašich blízkych a nie s vedením boja! Keby som Ja v pustatine takto konal proti diablovi, Moja misia by znamenala porážku a nie víťazstvo. Dovoľte, aby som vás formoval na svoju podobizeň, aby ste s radosťou vedeli niesť kríž a nie ako ťarchu, ako keby to neviedlo k vašej blaženosti. Požehnám vás so zmýšľaním prijatia utrpenia, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.”
  Mária Magdolna

 12. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  2. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  3. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  4. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  5. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  6. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  7. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  8. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  9. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  10. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  11. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  12. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  13. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  14. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  15. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  17. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  18. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  19. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  20. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  21. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  22. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  23. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  26. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  27. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  28. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  29. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  30. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  31. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  33. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  34. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  35. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  36. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  37. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  38. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  39. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  40. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  41. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  42. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  43. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  44. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 13. Zjavenie o kaplnke Víťaznej Kráľovnej Sveta
  Hoci som sa veľmi chystal na vysvätenie Kaplnky Odprosovania Víťaznej Kráľovnej Sveta, ale nijako sa mi nepodarilo preorganizovať svoju prácu z piatka na iný deň, tak som nevedel dôjsť na miesto. V meste Vacov som vošiel presne o 11 hodine k Oltárnej sviatosti do večne adorujúcej kaplnky chrámu Svätej Anny, aby sme aspoň v duchu boli spolu pri Pánovi spolu s veriacimi, ktorí prišli na lúku Svätej Anny.
  Keď som končil, vyšiel som ku vchodovým skleneným dverám, aby som aj tam pozdravil Pána Ježiša nachádzajúceho sa vo Svätostánku a len čo môj pohľad zablúdil na oltárny obraz, vtedy som pochoppil, že v akom chráme koná omšu otec Bocsa a koná sa odprosovanie. V chráme Svätej Anny… a teraz kde vysvätia kaplnku odprosovania, ktorá je tiež strediskom odprosovania… na lúke Svätej Anny… teda dve miesta sa takto spojili s menom Svätej Anny, dve miesta Vacov-Budapešť, dve strediská…
  Sledujúc oltárny obraz prichádzali myšlienky: aké je krásne, že Svätá Anna prijme do svojho lona tú, ktorá je Nepoškvrnená a Ona prijme do svojho panenského lona Nevinného, ktorý bude výkupným sveta, čistým Baránkom, ktorý dá svoj život za svet…
  Potom, ako som si pozrel správy hovoriace o posvätení kaplnky, tie sa za okamih poskladali vo mne vo vnútorný, zhrnutý obraz. Najskôr som zhotovil z neho náčrt, potom som namaľoval obraz.
  Každý môže vidieť aj iné. Pre mňa sa tieto myšlienky spájajú s ním.
  Na obraze: Panna Mária, ako Víťazná Kráľovná Sveta je zobrazená, s kráľovskou korunou, v kožušinovom plášti z hranostaja, ktorý je spojený so zlatou ružou, ktorá symbolizuje Jej neustály príhovor za každé svoje dieťa, s kráľovským žezlom vo svojej ruke. Koniec žezla sa dotýka Dvoch Svätých Sŕdc a dvier Kaplnky. Toto symbolizuje ohromné množstvo vyprosených milostí, ktoré Panna Mária, ako Kráľovná vypýtala od Otca a od svojho Svätého Syna…
  V Zjednotených Dvoch Svätých Srdciach možno vidieť Kaplnku Odprosovania, ktorá blkoce od veľa modlitieb a svätých omší, odprosovaní.
  Panna Mária vystiera svoju pravú ruku žehnajúc smerom k svojim maďarským deťom, aby odprosovali za našu vlasť, za každú krajinu, za svet…
  Víťazná Kráľovná Sveta nosí maďarskú Svätú Korunu, veď Ona je Regnum Marianum Patrónkou našej vlasti. Podľa milostivého sľubu z našej vlasti sa potom vydá na cestu Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré prinesie triumf Ježišovho Sviatostného Srdca. Fatimské tajomstvá sa tak a tu splnia…
  Pred kaplnkou kľačia modliace sa, svätej omši sa zúčastniace jej odprosujúce deti (v symbolickom množstve), ktoré navštívili kaplnku, v ruke majú svoju horiacu sviečku, ktorá bola zapálená Plameňom Lásky.
  Plášť našej Kráľovnej zahaľuje celý svet, lebo spolupracujúc s nami by chcela zachrániť každé svoje dieťa.
  Kraj je zimný, čistý, sneh, lebo ešte neprišla jar, Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ale celé stvorenie dychtiac, bdejúc naň čaká, lebo toto prinesie víťazstvo Sviatostného Srdca nášho Pána Ježiša!!!
  Stromy sú pokryté snehom, ale tam, vpravo, ďaleko už vychádza Oživujúce Slnko (toto znamená budúcnosť, z Výsosti vychádzajúce Slnko je Ježiš a cesta vedie od kaplnky k budúcnosti), ktoré uťešuje, nádejou naplňuje vyčkávajúcich.
  Vzadu v kaplnke možno vidieť Pannu Máriu v modrých šatách, kaplnka je v Dvoch Svätých Srdciach, kým sa Oltár nachádza v Jej Nepoškvrnenom lone, odtiaľ sa narodí v každej omši Kristus, Baránok, ktorého svetu dáva Matka Cirkvi a Baránok dáva seba ako zmiernu obetu za svet…
  Aj svätožiaru Panny Márie znamená za ňou nachádzajúca sa okrúhla červenkastá zlatá farba, ale môže symbolizovať Jej Svätého Syna, Vychádzajúce Slnko z Výsosti. Panna Mária je Žena, odiata Slnkom (Kniha zjavenia), veď vo všetkom sú jedno.
  Na zemi je zima (symmbolicky), lebo sa ešte nemohol na Zemi uskutočniť vo svojej úplnej skutočnosti všetko prenikajúci Oheň, Vrelosť = Láska = Vláda nášho Pána Ježiša. Toto sa potom uskutoční v budúcnosti v Nebeskom Jeruzaleme zostúpenom na zem, so zjednotením zeme a neba.
  Otec Siegfried často spomínal na svojich duchovným cvičeniach sen Dona Bosca, v ktorom je loď Cirkvi priviazaná k dvom stĺpom. Len tak vie zostať na zmietajúcom sa, búrlivom mori sveta. Panna Mária je jedným stĺpom a druhým je Oltárna sviatosť, tieto dve, Oni sú útočiskom, zálohou zachránenia sa.
  Aj na tejto maľbe toto je vyjadrené, len iným spôsobom. Tu na maľbe kaplnka vyjadruje aj Cirkev, ktorá sa nachádza v Srdci Panny Márie, dokonca v Dvoch Svätých Srdciach, toto jej útočišťom, úkrytom, ochranou a v nej Eucharistia, ktorú stráži Cirkev a rozdáva v každej svätej omši a zbožňuje v Oltárnej sviatosti. Toto symbolizuje v Kaplnke sediaci pán kardinál a súrodenci kňazi, ktorí vykonávajú službu Cirkvi, vysluhovanie sviatostí…
  Maľbu v tlačenej podobe (vo väčšom rozlíšení) možno stiahnuť na: https://engesztelok.hu/emedia/2023/12/fkn4-1-scaled.webp
  Zjavenie dostupné na: https://engesztelok.hu/latomas-a-vilag-gyozelmes-kiralynoje-kapolnarol/

 14. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  2. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  3. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  4. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  5. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  6. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  7. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  8. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  9. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  10. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  11. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  12. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  13. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  14. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  15. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  16. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  17. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  18. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  19. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  20. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  21. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  22. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  23. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  24. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  25. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  26. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  27. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  28. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  29. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  30. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  31. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  32. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  33. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  34. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  35. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  36. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  37. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  38. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  39. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  40. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  41. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  42. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  43. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  44. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 15. Božími očami.
  29.9.2023.
  1.
  Počula som o viacerých smrteľných prípadoch okolo seba.
  Hlas: Konzumuješ zrno rozlúčky.
  Hlas: Sľub s tebou.
  Hlas: Všetko je časťou zániku.
  Pocit: Preto treba každý okamih využiť na uvádzanie lásky do praxe.
  Hlas: Vyplniť to v tebe.
  Hlas: Máš podiel v zániku.
  Obraz: Svetlo.
  Ježiš: Moja dcérka, aj ty si tak, ako každý iný, že keď počuješ, že okolo teba aj tento aj ten zomrel, spomenieš si na zánik. Preto hovorím, že všetko je časťou zániku, lebo kto sa narodí, ten aj musí odísť. Samozrejme zanikne len jeho telo, jeho duša žije ďalej. Pretože aj teba čaká zánik, je veľmi správne, ak ťa napadnú také myšlienky, že každý okamih tvojho života treba múdro využiť. Treba uvádzať lásku do praxe. Nech neprejde ani minúta bez lásky. U koho sa toto tak deje, na toho čaká Moje trblietavé svetlo.
  2.
  Hlas: Viem od teba všetko vziať.
  Obraz: Chcel ma objať muž v slnečných okuliaroch.
  Hlas: Toto práve nie je moderné.
  Ježiš: Muž v slnečných okuliaroch stelesňuje moderný svet. Svet s jeho modernými technickými výdobytkami a s jeho novými ideológiami chce od teba vziať, čo som počas mnohých rokov zabudoval do teba Ja, tvoj Pán.
  3.
  Čítala som: Ty vieš, že Ťa milujem: Ježiš povedal: Zlý sa raduje, že dosiahol u človeka materializmus.
  Pocit: Zrieknutím to možno vyvážiť.
  Ježiš: Vlastne zlý spôsobuje účinok, aby sa blyštili zaujímavé a moderné nástroje, predmety pred tebou a pred každým človekom, aby odvrátil tvoju pozornosť od tvojej duše a od Boha.
  4.
  Hlas: Zosuším ťa Ja za to.
  Ježiš: Odstránim tvoj záujem voči veciam sveta, ktoré zadovážia klamlivú spokojnosť.
  5.
  Hlas: Nikto nebol hore.
  Hlas: Prepáč, že Ťa oslovím.
  Obraz: Vo vidieckom prostredí som na ornej pôde postupovala, biela duša sa pridružila ku mne.
  Hlas: Veď ma.
  Ježiš: Ja na zemi vždy kráčam svoju cestu, ale sám. V jednu noc som ťa zobudil a prosil som, poď so Mnou.
  6.
  Ježiš: Pán za… Aby sme ťa nasledovali.
  Ježiš Pán za to si ťa vybral, aby ten kto spozná tvoje písanie Ma nasledoval skrze teba.
  7.
  Známy povedal, že v Nemecku ľudia v stotisícovom počte oficiálne vystupujú z Rímsko Katolíckej Cirkvi.
  Myšlienka + Pocit: Napriek tomu, krst, birmovanie ako pečať zostane na osobe do konca jej života.
  Ježiš: Väčšina západných krajín v dnešnom svete pociťuje silný vplyv od LGBTQ ideológie. Prenasledujú toho, kto je verný Rímsko Katolíckej Cirkvi, ba vonkoncom kresťanstvu. Veľká časť ľudí sa bojí prenasledovania a zaprie svoju Cirkev. S tým samozrejme nevie zrušiť svoju pôvodnú príslušnosť.
  8.
  Hlas: Skry Ma, schovaj Ma.
  Ježiš: Nadíde čas, keď už otvorene nemôžete praktizovať vaše Rímsko Katolícke vierovyznanie. V útočišti sa treba zúčastniť omše, spovedať sa, prijímať. Budem mať takého pastiera, ktorý tam v útočišti predtým než odíde, vám tam nechá jednu Oltárnu sviatosť. Ukrývajúce spoločenstvo si Ma v tejto zjavenej podobe musí ctiť a klaňať sa Mi. Keby som bol následkom nejakej zrady ohrozený, ukryte Ma, aby Ma nikto nenašiel.
  9.
  Hlas: Vysypem vás z tohoto.
  Ježiš: Keď sa potom budete musieť skrývať, rozptýlim veľké spoločenstvá na menšie oddiely. Takto vás vaši prenasledovatelia ťažšie nájdu.
  10.
  Hlas: Títo sú tvoji duševní mučitelia.
  Ježiš: Antikristoví ľudia nastúpia do služby, svojich prenasledovaných budú trápiť v ich duši. Zošmiešnia ich a ponížia ich pred inými.
  11.
  Hlas: Aj my sme kresťania.
  Ježiš: To zvyknú vravieť malé cirkvi a sekty, ktoré sa vytrhli z Katolíckej Cirkvi. Aj oni sú Mojimi deťmi, ale ich zrak je ešte zakalený. Počas Veľkého Varovania vy Moji drahí odprosujúci ich poučíte. Spoznajú pravú vieru.
  12.
  Hlas: Prosím ťa, napodobňuj Ma za to.
  Ježiš: Ja chcem spasiť každého kto sa obráti bez ohľadu na vierovyznanie, náboženské spoločenstvo a farby pleti. Objímem ich s Láskou. Aj ty tak rob s tými, ktorí majú iné vierovyznanie.
  13:
  Hlas: Nad tebou je každé velebenie Boha.
  Ježiš: Nad všetkým musíš Boha zbožňovať a velebiť, vtedy je tvoj hodnotový systém dobrý.
  14.
  Hlas: Za to musíš mlčať.
  Ježiš: Do Veľkého Varovania ešte nemôžeš otvorene hlásať Boha a Jeho Kráľovstvo. Avšak potom je tvojou povinnosťou učiť čerstvo obrátených.
  15.
  Reč bola o milovaní nepriateľov a o odpustení.
  Hlas: V tebe chcem odpustiť.
  Ježiš: Viem, že je ťažké odpustiť nepriateľovi, ale Ja ti potom pomôžem, v tebe Ja odpustím každému, kto ťa urazil.
  16.
  Hlas: Nebo na zemi.
  Ježiš: Toto sa deje pri Mojom druhom príchode, keď svojimi anjelmi a svätými zostúpim v oblakoch na zem. Stvorím Nový Svet.
  17.
  Hlas: Vdýchni to.
  Ježiš: Užívaj si čistý vzduch Nového Sveta, žiarivé zdravé prostredie a prítomnosť čistoty v tvojich blížnych.
  18.
  Hlas: Vstúp do svetla.
  Ježiš: Nový Svet osvetlí Moje Kráľovské svetlo. Vstúp doň a obdivuj ho.
  19.
  Hlas: Ochráň Ma s tým zázrakom.
  Ježiš: Tvojimi písaniami, ktoré povstanú z Mojich vnútorných slov, ochráň Ma pred tými, ktorí svojou bezbožnosťou zaútočia na Mňa.
  20.
  Hlas: V tomto si Mi korunným svedkom.
  Ježiš: Tvoje písania svedčia pri Mne.
  21.
  Hlas: Toto je tvojim mottom.
  Ježiš: To učíš každému: “Ježiš je sám Milosrdenstvom a Láskou.”
  22.
  Hlas: Najobyčajnejší.
  Hlas: Nemožno vyhasiť.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Najzaužívanejším a najrozšírenejším hriechom, vyskytuje sa ešte aj medzi spravodlivými je posudzovačnosť, klebetenie, osočovanie. Skúste ich úplne vyhubiť zo seba. Denne si preskúmajte vašu dušu, či ste povedali v ten deň o niekom niečo zlé. Len s veľkou silnou vôľou vás opustí, Moje stvorenia.
  23.
  Reč bola o cnostiach.
  Ježiš: Pokora je jednou najdôležitejšou cnosťou.
  24.
  Obraz: Bola som v jednej skupine. Sedeli sme a ja som sedela nižšie od ostatných. Jedna dáma s hnedými očami sa naklonila ku mne a povedala mi niečo.
  Ježiš: Moja Matka a niekoľko svätých ťa obkolesili a pretože oni sú od teba na vyššej duchovnej úrovni a sú oslávení, učia ťa. Moja Matka, ktorá sa k tebe blízko naklonila, sľúbila, že sa veľa modlia za teba k Otcovi a ku Mne.
  25.
  Hlas: Nechaj, nechaj!
  Hlas Keď to treba poprieť.
  Ježiš: Nikdy Ma nezapri a Môjho Otca, darmo by si želal tvoj záujem. Počúvaj svoje srdce.
  Posolstvo dostupné na: https://www.facebook.com/groups/282011972164355

 16. Božími očami.
  25.9.2023.
  1.
  Čítala som: Ty vieš, že Ťa milujem: Ježiš: “Nikdy nemožno dať alebo oznámiť iným to, s čím niekto nedisponuje.”
  Myšlienka: Preto ja skúšam čítať, zveľadovať svoje znalosti a skúšam sa usilovať o dobro, o uvádzanie lásky do praxe.
  Ježiš: Môj Duch Svätý ťa posmeľuje k tomu, aby si čoraz viac vedomostí získala z kníh. A Ja napĺňam do teba veľa lásky, aby si vedela iným všetko to odovzdať.
  2.
  Čítala som: Ty vieš, že Ťa milujem: Ježiš povedal o človekovi: “Nemôžu si predĺžiť svoj život ani o jednu minútu, než koľko bolo rozhodnuté od večnosti”.
  Myšlienka: Veľmi treba zadeliť čas a dobre ho treba využiť pre dobro.
  Hlas: V tvojej slobodnej vôle toto.
  Môj hlas: Len dobro chcem robiť v živote.
  Hlas: Čas je krátky.
  Ježiš: Trvanie života každého človeka je vopred rozhodnuté. Pretože neviete dokedy žijete, dobre treba využiť čas, ktorý sa nachádza pred vami. Musíte si skrátiť vaše pozemské veci: odpočinok, spánok, zábava, ale najviac času musíte použiť v záujme vašej duše a iných duší.
  3.
  Pri jednej príležitosti som sa na to dívala, že jeden chlapček ako hrá futbal so svojim otcom.
  Myšlienka + Pocit: Ešte aj keď táto hra pretrváva dlhšie, predsa je krátka v živote človeka. Život sa skladá z veľkého počtu okamihov.
  Hlas: Každý okamih treba vyplniť s láskou.
  Pocit: Niekoľko našich skutkov netrvá dlho.
  Hlas: Ale predsa sú veľmi dôležité pozerajúc sa na večnosť.
  Hlas: Všetko treba s láskou vyplniť.
  Ježiš: Váš krátky život tu na zemi pozostáva z malých sérií skutkov. Vaša spása od toho závisí, že či sú tieto skutky dobré alebo zlé. Treba považovať za dôležité všetko čo robíte, lebo tieto majú veľkú úlohu v záhrobí.
  4.
  Čítala som: Ty vieš, že Ťa milujem: Jeden svätý povedal Donovi Ottaviovi: “Pre nás už viera neexistuje. My neveríme, pretože vidíme”.
  Myšlienka: Aké dobré by bolo disponovať s takou silnou vierou, ako keby sme aj videli.
  Ježiš: Na zemi je viera veľmi dôležitá pre vás. Tomášovi som takto hovoril: “Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili”. Ty Moja dcérka jasaj svoje viere a netúž po tom, aby si všetko videla. Vieru Môj Duch Svätý vložil do teba. Avšak v Nebi už nebude zohrávať úlohu, lebo všetko budeš vedieť a vidieť.
  5.
  Čítala som: Ježiš vo svojom posolstve sestre Márii Natálii: Ak sa nevieme modliť, povedzme meno Ježiš. Aj vyslovenie mena Ježiš je modlitbou. Na Ježišovo meno sa Peklo zavrie, pretože spadá pod Božiu moc, nevie konať, aj to sa pokloní na Ježišove meno.
  Myšlienka: Keď sa neviem modliť alebo keď nie som schopná iné urobiť, viackrát po sebe takto prosím Pána: “Ježiš pomôž”. V takomto prípade sa pokúšam pozbierať svoje sily a pokračovať vo svojich činnostiach.
  Hlas: Si kúpeľom Môjho Mena za to.
  Ježiš: Ak nejde modlenie, spomínajte Moje Meno, temer sa kúpte v slove Ježiš.
  6.
  Čítala som: Luisa Piccarreta: Panna Mária v Kráľovstve Božej Vôle: Panna Mária hovorí o FIAT (o NECH SA STANE): V osamote nemožno doopravdy robiť dobro, vždy sa medzi dvoma zrodia veľké veci.
  Myšlienka: Ak Boh uváži niečo o nás, treba k nemu náš súhlas, aby sa to splnilo. Ale aj opačne je pravdou, ak my prosíme niečo od Pána, potrebný je k tomu Jeho súhlas, aby sa to uskutočnilo.
  Hlas: Všetko sformujem v tvoj prospech.
  Ježiš: Každý dobrý skutok ty a Ja, my obaja naplánujeme. Preto to viem urobiť, lebo svoju vôľu zlúčiš do Mojej. Toto je veľmi pekná vlastnosť a navždy ju uchovám v tebe.
  7.
  Čítala som: Luisa Piccarreta: Panna Mária v Kráľovstve Božej Vôle: Panna Mária hovorí: Ježišove svetlo, keď sa stelesnilo, každému srdcu povedalo: “Zostúpil som z Neba na zem, aby som v každom jednom vytvoril svoj život”.
  Pocit: Skutočne Pánove svetlo žije v nás, Jeho život je v nás, ak prijmeme Pánove učenia. My dovolíme v našej duši sa Mu vyplniť. Pretože každý človek disponuje inými vlastnosťami, tak je v každom iný a iný Pánov život.
  Ježiš: Nielen preto som sa stelesnil, aby som vás vykúpil zo zatratenia, ale preto, aby dávajúc vám príklad som schoval vo vás svoj život, svoje svetlo.
  8.
  Čítala som: Baij Mária Cecília: Ježišov Vnútorný Život: Ježiš povedal: Nebeský Otec Ho poveril s tým, aby vzal na seba každé možné nepohodlie, hľadal a uvádzal do praxe zrieknutie ako odpykávanie.
  Hlas: Želám si odpykávať s tebou.
  Ježiš: Takmer každého svojho vyvoleného k tomu učím, aby sa vyprázdnil, zriekol sa čoraz viac svetských vecí, odpykával za zvyšky svojich starých hriechov.
  9.
  Hlas: Tvorkyňou si tomuto, tvorkyňou Môjho Srdca.
  Obraz: Pán vo mne buduje svoj vlastný život, tlkot svojho srdca, atď.
  Ježiš: Na jednom obraze ti ukazujem, že v akej veľkej miere je pravdou, čo som povedal v Luisinej knihe, že Môj život vytvorím v tebe.
  10.
  Čítala som: Luisa Piccarreta: Panna Mária v Kráľovstve Božskej Vôle: Panna Mária hovorí: Ľudská vôľa pripraví noc Ježišovi a aj pre samotného človeka. Vytvorí moria trpkosti, nešťastia a špiny, z ktorých človek nevie, ako má vyjsť.
  Pocit: Toto je v tom prípade pravdou, keď si človek úplne nepovšimne Boha.
  Hlas: Ľudská vôla si vytvorí pre seba nešťastie, ľudskú temnotu.
  Obraz + Pocit: Keď Panna Mária úplne odovzdala svoju slobodnú vôľu Bohu, Pán Ju tak naplnil svojou láskou, ako keď more úplne presiakne malú špongiu tak, že voda tečie bez prekážky cez špongiu, lebo špongia nie je schopná zadržať veľa vody v sebe.
  Ježiš: Všetci ste dostali slobodnú vôľu, ale mnohí ju zle využívajú. Pohrúžia sa do pokušení sveta, úplne ich zahalí hriech a už netrafia von z tohoto mora hriechu. Aká obdivuhodná bola Moja Matka, že sa úplne vedela zriecť svojej vôle a Božia vôľa Ju vedela úplne zaplniť. Vezmite si príklad z Nej.
  11.
  Hlas: Ty otváraš s tým nové perspektívy.
  Ježiš: S tým, že svoju slobodnú vôľu podriadiš Bohu, otváraš s tým nové perspektívy v zmýšľaní svojich blížnych, lebo aj oni sa s tým pokúsia.
  12.
  Hlas: Aj naša múdrosť má zmysel.
  Ježiš: Ani nie malý, lebo múdry človek vždy vie, že čo je dobré a čo je zlé v jeho myšlienkach a v jeho skutkoch.
  13.
  Hlas: Preto je nám tak veľmi súrne…
  Ježiš: Preto je tak súrne v našich očiach obrátenie ľudí, lebo čas súri. Ľudstvo sa musí obrátiť, lebo chcem spasiť každého.
  14.
  Po modlitbe krížovej cesty:
  Hlas: Nezadržím sa v tom.
  Ježiš: Počas Môjho mučenia som si hocikedy mohol uľaviť alebo som mohol zastaviť, ale želal som si splniť vôľu Mojho Otca za každú cenu.
  15.
  Hlas: Nakresliť Nebo.
  Ježiš: Keď som chodil medzi vami, veľa som rozprával o Nebeskom Kráľovstve, ale skúšal som ho tak opísať, aby ho pozemskí ľudia pochopili.
  16.
  Modlila som sa ruženec Svätej Krvi.
  Hlas: Zahalím sa do teba.
  Hlas: Oblečieš si.
  Obraz + Pocit: Ako keby som si obliekla Svätú Krv, ako plášť.
  Ježiš: Pre teba je veľmi vzácny ruženec Svätej Krvi, lebo sa oblečieš do Mojej Svätej Krvi. Ako keby Moja Krv bola purpurovočerveným plášťom. Takto vieš hlboko spolucítiť so Mnou.
  17.
  Hlas: Opakujem to v tebe.
  Ježiš: Toto opakujem: Nevezmi na srdce urážky. Neľutuj sa, ale Mňa, za to, že som musel vidieť, že ťa urazili.
  18.
  Ježiš: Chystám sa to v tebe urobiť.
  Ježiš: Čochvíľa pustím na teba duchovnú temnotu. Musím to urobiť len pre vývoj tvojej duše.
  19.
  Hlas: Aby si všetko dokončila.
  Ježiš: Nič nepreruš.
  20.
  Hlas: Bez vody nevieš prežiť svoj život.
  Ježiš: Tak ako na zemi dozaista potrebuješ vodu, bez nej zomrieš, tak duši veľmi chýba Voda Života, preto už aj tu na zemi v preddavku ju s ňou pokropím, ale v Nebi hojne polievam na ňu Vodu Života.
  21.
  Hlas: Oznámila si to vo Mne.
  Ježiš: Moja dcérka, prisľúbila si Mi, že prinesieš čoraz viac sebazaprení.
  22.
  Spomenula som si, koľko veľa času som strávila počas svojho života v tichej osamelosti.
  Hlas: Toto je ti povinné.
  Ježiš: Teším sa, že túžiš po samote, po tichu. Toto je nástrojom na to, aby si sa zhovárala so Mnou. Veľmi túžim za týmito minútami.
  23.
  Hlas: Tvoje srdce je od tohto hlučné.
  Ježiš: Keď vypočujem niektorú tvoju prosebnú moditbu, zvoní od toho tvoje srdce.
  24.
  Hlas: Spísať to v tebe.
  Ježiš: Ja nepotrebujem, aby som spísal v tebe dobré skutky, lebo som si naveky vryl do svojej pamäti.
  25.
  Na svätej omši som po svätom prijímaní poklonene kľačala a to som si želala, kiežby som mohla objať Ježišovo umučené ranami pokryté nohy.
  Ježiš: Kiežby každé Moje dieťa chcelo po prijímaní objať Moje ranami pokryté nohy.
  Posolstvo dostupné na: https://www.facebook.com/groups/282011972164355

 17. Božími očami.
  15.9.2023.
  1.
  Moja zostava znejúca o vyliatí Ducha Svätého, tojest o Veľkom Varovaní v ktorej som opísala prežívanie duchovných vecí:
  Ježiš: Moja drahá dcérka, našla si podstatu, ktorá je potrebná k tomu písaniu. Podstatou je, že ten, kto ho číta, aby aspoň on hlbšie nahliadol do svojej duše a našiel v sebe nedostatky. Takto, úplne ináč bude čakať Veľké Varovanie. Teraz skutočne nie to je potrebné, aby si podrobne oboznámila svojich súrodencov čitateľov o priebehu Veľkého Varovania, lebo to už početne urobili Moji vyvolení. Dôležité sú tu duchovné prípravy. Len žiaľ, nečíta každý tieto náboženské písania. Veru, oni budú v ťažšej situácii. Verím tomu, že tvoje písanie sa bude šíriť z úst do úst. Čoraz viacerí budú počuť o tom, že svoju dušu musia obrátiť pozitívnym smerom, k Bohu a k záhrobiu, k príkazom.
  Príprava k vyliatiu Ducha Svätého a k stretnutiu sa s Pánom.
  Sledujúc udalosti nášho každodenného života môžeme zistiť, že sa okolo nás dejú nezvyčajné udalosti, už veľa vecí nie je takých, aké prv boli. Náš spôsob života sa vo veľkom zmenil v porovnaní s dávnejším. Chrámy sú na niektorých miestach takmer prázdne, ani ľudské vzťahy nie sú také aké prv boli, vzrástla aj ľudská zloba a zvýšil sa aj počet prírodných katastrôf po celom svete. Svet sa unáša nadol a padá do hlbočiny.
  A či zabudol na nás Boh, Ktorý trónuje v Nebi? Môže zabudnúť jeden dobrý otec na svoje deti, ktoré tak veľmi miluje a všetku svoju silu vloží, aby odklonil svoje deti od zlého?
  Vedel by robiť iné, než predtým, ako nastane najväčšia katastrofa ešte ukáže Seba a svoju moc, aby sa každý sám rozhodol ešte včas pomocou svojej slobodnej vôle, či sa chce postaviť vpravo alebo vľavo?
  Chystá sa spustiť z Neba ohnivú pomocnú ruku na ľudstvo, aby každý uvidel v Ňom seba samého.
  Pán už v mnohých proroctvách hovoril o vyliatí Ducha Svätého, aby keď nastane, aby sme v Ňom verili.
  Mnohokrát sme to už počuli, ale mnohí už ani neveria v ňom.
  Všetci sa obávame kvôli udalostiam prichádzajúcich dní a s veľkou usilovnosťou pripravíme svoje domovy podľa našich možností.
  Ale myslíme aj na náš duchovný domov? Že nielen z chleba žije človek, ale ani našu dušu nemožno nechať vyschnúť?
  Myslíme na to, že my veriaci kresťania (hoc i odprosujúci) usilovne chodíme do kostola a vieme sa dlhé modlitby a dlho modliť, ale aj počas prvej najmenšej skúšky jednoducho len do prachu vieme padať?
  Mysleli sme na to, že Boh je Láska, nesebecká, nezáujmová a nekonečná tichá Láska? Mysleli sme na to, že každý náš skutok bez uvádzania lásky do praxe nemá žiadnu hodnotu?
  Boh rôznymi znameniami na Nebi obracia pozornosť človeka na Seba Samého a v náležitý čas sa človek jednoducho ocitne pred Bohom. Všetko sa zastaví okolo neho a všetko, čo bolo dovtedy pre neho dôležité, stratí svoju hodnotu. A toto je taký okamih, ako keby trval večne. A človek vidí, že má aj dušu a cíti, že v ňom náhle zapálili horiaci oheň a zmenil sa každý jeho pocit a emócia. Vidí, že Ježiš Kristus, Ktorý svojou nekonečnou láskou prelial na kríži svoju Svätú Krv za neho, aby ho zachránil, nie je len rozprávkovou postavou, ale sám skutočnosťou. Zisťuje pre porovnanie sladkosť Ježišovej duše a každý jej pôvab, jej nekonečnú poslušnosť voči Otcovi, Ktorý je nevýslovnou láskou.
  Človek príde na to, že stojí pred Božou Spravodlivosťou a každá ľudská a svetská múdrosť spadne z neho a okolo neho. Jedine len Desatoro je tým, na čom záleží a ktorý prinesú pred neho. Cíti tvrdosť alebo mäkkosť svojho srdca a že sa kde odklonil zo správnej cesty. Bude vidieť svoju neposlušnosť v prvom rade voči Bohu, potom aj to, že kde zhrešil voči láske k blížnemu. Zakúsi tomu každú radosť a aj žiaľ.
  Veľké stretnutie s Bohom prinúti človeka na kolená (na zem) a nevie sa ešte ani brániť, ale ešte ani len obviňovať iných, že prečo sa dostal až sem a nevie otvoriť k prejavu ani svoje ústa, lebo miesto neho budú hovoriť len jeho dovtedajšie skutky.
  Ó, beda tomu, koho nepripravene postihne toto stretnutie, lebo nemôže rátať s tým, že tam bude potom pokračovať svoj život ďalej, kde ho nechal.
  Ak si želá ujsť pred starosťou, môže volať (kričať) len o milosrdenstvo a Svätá Krv Vykupiteľa, Ježiša Krista, Ktorý bol kvôli nemu ukrižovaný a Ktorý podstúpil mučivú smrť, mu vie dať rozhrešenie od jeho doterajších hriechov, chatrností, omylov a zlôb.
  Človek si myslí, tu je koniec, lebo (a) jeho duša ihneď zakúsi svoje zaslúžené miesto.
  Aký šok pre nepripravenú a slabú dušu, ktorá musí zakúsiť ríšu temnoty, to jest Peklo, kde každú jeho čiastku roztrhajú zlé duše alebo mučivý a bolestivý Očistec, kde za každý nahromadený dlh treba platiť, lebo bez toho nemôže zakúsiť Nebeské Kráľovstvo.
  Duša človeka prežíva agóniu, mučivú bolesť a trpký plač.
  Ale keď človek “príde k sebe” v starom svete, nové zážitky ho úplne vzrušili a vidí, že nielen jedine jeho postihlo všetko toto, ale každého, kto je okolo neho. Viacerých už ani nenájde naživo ani spomedzi jeho dovtedajších obvyklých spoločníkov. Toto má taký účinok na dušu, že hlava – nehlava beží do prvej spovedelnice, aby unikla od každej starej a zlej spomienky a konečne mohla začať nový život.
  Ale čo sa stane s tými, ktorí verne vytrvali pri chodení do kostola a vybrali si Boha za pomocníka. Aj oni zakúsia to, v akej miere boli poslušní Bohu a Jeho prikázaniam. V akej miere Ho milovali a v akej miere svojich blížnych.
  A tí, ktorí dobre zložili skúšku pred Božou súdnou stolicou, ako odmenu môžu na krátky čas zakúsiť blaženosť Neba.
  Máme na to plné právo, aby sme sa rozhodli, či je už nám lepšie pred vyliatím tejto veľkej lásky a milosrdenstva dobrovoľne padnúť na kolená, slzy prelievajúc prosiť Pána o odpustenie a naprávať náš duševný stav alebo v prítomnosti súdu Božskej spravodlivosti sa pokoríme, vidiac, že nemáme na výber, ak skutočne chceme patriť k Pánovi a získať Nebeské Kráľovstvo.
  Aj na to máme plné právo rozhodnúť sa, či si želáme použiť v prospech našej duše tento Boží zvláštny a jedinečný dar milosti a či si želáme v tejto duši úplne sa znovuzrodiť a stať sa slobodnými.
  Pomoc v sebaskúmaní:
  – Kto je pánom v našom srdci? Boh alebo niekto iný, niečo iné?
  – Či sme poslušní Bohu, či dovolíme seba viesť skrze Boha, či prijmeme Jeho uznesenia v našom živote alebo Mu odporujeme, lebo si tak myslíme, my sme sebe pánmi, lebo máme slobodnú vôľu?
  -Mysleli sme na to, že Boha okradneme s tým, ak Mu nedôverujeme a nezveríme Mu náš život?
  -Mysleli sme na to, že hocikedy, keď sme nedodržali Desatoro, povedali sme nie sám Bohu?
  -Mysleli sme na to, že rôzne neposlušnosti pramenia z toho, že za každú cenu chceme dosiahnuť svoje záujmy a ciele a nepovšimli sme si Božie ciele a záujmy?
  -Mysleli sme na to, že mrháme Božími darmi, milosťami, my chceme byť pánom nášho života a iných, určujúc Bohu podmienky, namiesto toho, aby sme sa na Neho spoliehali a nechali Ho vládnuť v našom srdci?
  -Mysleli sme na to, že počas uvádzania neposlušnosti do praxe sme mohli byť v niečom spolupáchateľmi alebo my sme pohli iných k vykonaniu rôznych hriechov?
  -Mysleli sme na to, že pod pojmom krádež možno rozumieť nielen materiálnu krádež, ale možno kradnúť inému čas, nezmieriteľnosťou prekážáme vzniku vzájomnej lásky, iným možno prekážať v uvádzaní cností do praxe, možno naštrbiť povesť iných hoc i klamstvami, možno zničiť život alebo dušu iných, atď.?
  -Podobne, ak sme urobili niečo dobré, započítajme to ako Pánovu pomoc a nie ako svoju, lebo my nepatríme sebe, nie sme sebe pánmi, ale všetko to Pán robí v nás. Majme odvahu uvidieť Pánovu činnosť skrze nás. Za túto poslušnosť nás bude odmeňovať Pán.
  -Používanie (nerozumne používaných) tvrdých a neláskavých slov je také, ako bič, ktorým vieme spôsobovať iným duševné rany alebo otvárať staré. Ak niekto nie je silný v duchu, môžeme mu spôsobiť hoc aj nervové zrútenie, poškodzujeme tým jeho zdravie a jeho ďalší život.
  -Ak niekomu niečo sľúbime, vykonajme to, lebo inak vznikne z neho len prázdny sľub a nadbytočné slová, ktorými si kazíme stav našej duše.
  -Či sme boli ochotní z lásky kajať sa a priniesť obetu za iných a zatlačiť do pozadia naše osobné záujmy?
  -Či sme pomáhali iným v pokroku v duchovnom živote a v cnostnom, Bohu ľúbiacom sa spôsobe života?
  -Namiesto toho, aby sme sa pretekali v niečom s inými, podávajme smerom k nim (im) pomocnú ruku.
  -Mysleli sme na to, že ak odmietneme nezištné gestá lásky iných, previníme sa proti láske?
  -Či sme prospechárili na škodu iných, či silou vynútime našu vlastnú pravdu proti vôle a pravde iných, hoc i citovo vydierajúc iných?
  -Či sme boli s odpúšťajúcou láskou voči našim nepriateľom?
  -Či sme vpustili jaštere, jedy neláskavosti, žiarlivosti, ktoré otrávili naše vzťahy lásky?
  -Ježiš bol nielen tichý a pokorný srdcom, ale nekonečne poslušný až po najmenší skutok. Nasledujeme Jeho príklad?
  –Mysleli sme na to, že sa stáva, že si nesprávne vykladáme Božie učenie podľa našej vlastnej teórie a našich predstáv?
  -Či sme vyhoveli príkazu: prvý je Boh v našom živote a či sme milovali našich blížnych, ako seba samých?
  Ježišove slová: Buďte svätí, ako je svätý aj Nebeský Otec.
  A:
  Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
  Ak nie je v nás láska, nie je v nás a nie sme blízko k Bohu, lebo On Sám je Láskou.
  2.
  Po čítaní knihy Márie Valtorty, keď Pán Ježiš veľa vecí vysvetlil svojim apoštolom pri rozlúčke pred svojim utrpením:
  Pocit: Tak ďaleko som od Pána, lebo taký veľký je rozdiel medzi nami, tak v poznaní, tak v uvádzaní cností do praxe. Ako keby bola medzi nami veľká priepasť, ktorú sa postupom času nazdávam čoraz viac a viac objavovať.
  Ježiš: Moja dcérka, nie medzi nami je priepasť, ktorú ty cítiš, ale medzi Mnou a Mojimi stvoreniami, ktoré neveria vo Mňa, ktoré Ma nemilujú. Ty sa nevzďaľuješ odo Mňa, ako čas plynie, ale čoraz viac sa v tebe prehlbujú Moje duchovné vlastnosti, cnosti. Uver, ak preskúmam tvoju dušu, šťastne objavujem tvoje vnútorné hodnoty.
  3.
  Reč bola o čítaní.
  Hlas: Pamätať sa.
  Ježiš: Tvoji čitateľia musia prečítať tvoje písania nielen raz, ale musia si vryť do pamäte.
  4.
  Čítala som: Mária Valtorta: Ježiš: “Ja som nehovoril od Seba, ale tlmočil som slová svojho Otca. On inšpiroval, čo treba, aby som hovoril a o čom treba, aby som hovoril. A Ja som vykonal Jeho príkazy, lebo viem, že čo On povie a robí, to je správne.”
  Pocit: Aj ja skúšam byť poslušná vnuknutiam a pohnutiam.
  Ježiš: Ja som tlmočil myšlienky Môjho Otca ľuďom, ktorí vtedy žili a ty sprostredkuješ svojim súčasníkom Moje pocity a Moje myšlienky.
  5.
  Čítala som: Mária Valtorta: Ježiš hovoril o tom mučení, ktoré sa nedeje kopijou a palicami, ale v tomto utrpení sú dvaja mučitelia: neprítomnosť Pána a prítomnosť démona.
  Myšlienka: Viackrát prežijeme také duševné mučenia, ktoré nám spôsobujú iní ľudia.
  Ježiš: Pretože to chcem, aby si sa Mi podobala, preto dovolím tvojim nepriateľom, aby ťa urážali, spôsobovali bolesť. Budujem, obrusujem tým tvoju dušu a robím ju pokornou.
  6.
  Čítala som: Mária Valtorta: Ježiš povedal: On je jediný Kristus. Budú takí, ktorí povedia, že oni sú Kristus. Satan je otcom lží a obhajovateľom všetkých lží. Falošnou štedrosťou pomáha svojim sluhom a prívržencom. Falošnosť týchto je ľahké rozpoznať, lebo sa vždy pridružujú strachom, zmätkom a klamstvom. Božia štedrosť je požehnaná. Pokojom, blaženosťou, zdravým, vernosťou vedú k túžbam a k svätým dielam.
  Myšlienka: My veľmi musíme na to dávať pozor jednako v súčasnosti a aj v budúcnosti.
  Ježiš: V tomto poslednom čase musíte chodiť s otvorenými očami a kde zisťujete nesvornosť, neláskavosť, strach, chaos, zmätenosť, odtadiaľ musíte utekať, ešte aj vtedy, ak vás pozývajú falošní proroci v anjelovom rúchu. Počúvajte na tých, ktorých vám Ja posielam, z ktorých vyžaruje láska, tichosť, pokoj a odvaha.
  7.
  Reč bola o Božom treste v dnešnom modernom svete.
  Ježiš: Moje drahé deti, Mojich vyvolených som už oddávna poučil o tom, že kvôli prudkému šíreniu hriechov sa udeje najprv Veľké Varovanie a po ňom Boží trest v rôznych podobách. Napríklad: v katastrofe, v nákazách, v prenasledovaní kresťanov. Môj Otec sa svätým hnevom díva na veľkú bezbožnosť, na satanizmus, na nemorálne teórie, na šírenie LGBTQ a nenechá dlho čakať svoje stvorenie s Jeho trestom. Avšak Veľké Varovanie zachráni veľa Mojich detí, ich dušu alebo ich telo alebo oba. Tak bude, ako je v Jeho plánoch.
  8.
  Čítala som: Mária Valtorta: Ježiš: “Krajiny nech nie zbraňami bránia seba, ale takým spôsobom života, ktorý im prinesie ochranu Neba.”
  Pocit: V prvom rade aj ochrana Maďarska závisí od nášho spôsobu života, od odprosovania a od modlitby.
  Ježiš: Tie národy, ktorých členovia vyznávajú Boha a veria v Boha, dodržiavajú Jeho prikázania, tí Mu môžu dôverovať, že ich ochráni pred nepriateľom. Preto nie zbrane sú dôležité z hľadiska obrany, ale spoločné modlenie a čestný, čistý spôsob života.
  9.
  Čítala som: Ty vieš, že Ťa milujem: Ježiš: “Obetné – duše svojimi utrpeniami skrátia temné dni očisty.”
  Hlas: Toto je obdobím súdnictva.
  Hlas: Odprosujúci nie je jednaký s obetnou dušou. Obetná duša obetuje svoj život za iných, odprosujúci nie.
  Hlas: Potrebujem za to obetné duše.
  Ježiš: Trest, ktorý nasleduje po Veľkom Varovaní, je obdobím Božieho súdníctva. Antikristova vláda je nástrojom k jeho uskutočneniu. Totiž, počas prenasledovaní vyjde najavo, že kto má akú veľkú a akú silnú vieru. Boh podrobí skúške svoje stvorenia. Mučeníci budú najvernejší a najdovážnejší, ktorí svoj život dajú za iných, ktorí sú bojazlivejší, bezradnejší a oportunisti. Tento tábor ochránia od Pekla svojou krvou obetné duše. Veru potrebujem veľa takýchto obetných duší. Totiž, Ja som preto dal svoj život za ľudstvo, aby som každého spasil. V tomto Mi pomôžu Moji drahí mučeníci.
  10.
  Hlas: Toto je ti sľubom Neba.
  Ježiš: Ak Môj Otec sľúbi niečo svojmu dieťaťu, potom to aj splní.
  11.
  Hlas: Musíš si na to zvyknúť… potom si zvykneš k tomu.
  Obraz: Zlaté svetlo.
  Ježiš: Musíš si zvyknúť na nespravodlivé súdenia od niekoľkých ľudí. Pomaly si vyzlečieš svoju citlivosť v tomto smere a zvykneš si na podpichovania.
  12.
  Môj hlas: Pane, čo Ti viem predložiť?
  Hlas: Všetko, čo si urobila.
  Ježiš: Moja dcérka, vidím všetko v tvojej duši, dobré skutky a aj zanedbania, aj chyby. Všetko Mi to môžeš predložiť. Tak ťa milujem, ako si.
  13.
  Hlas: Ja viem, že ťa zaujímajú veci Neba.
  Obraz: Ježišov obraz so Svätým Srdcom.
  Ježiš: Máš dokonalý hodnotový systém. Pre teba sú nadovšetko, na prvom mieste Nebeské veci, Boh a záhrobie.
  14.
  Hlas: Vezmem to ako veľkú poctu.
  Ježiš: Modlenie sa ležiac (dolu tvárou), keď si čelo pritlačíš k zemi, Ma mohutnou láskou zbožňuješ, je Mi to veľkou poctou.
  Posolstvo dostupné na: https://www.facebook.com/groups/282011972164355

 18. PBJK

  Posolstvá s názvom Božími očami nedostáva Kovácsné Pap Éva, ale ako píše, dostáva ich jeden jej milý odprosujúci súrodenec. Ona dostáva posolstvá s názvom Mystické rozhovory.

  Božími očami.
  8.9.2023.
  1.
  Hlas (1): My určíme podmienku nášmu Bohu.
  Hlas (2): Toto takto nefunguje.
  Obraz: Svetlo.
  Ježiš: Veru prosiacu modlitbu nie vždy správne zostavíte. Napríklad: “Ak to a toto urobíš Pane, potom splním Tvoju prosbu”. Vždy musíte zveriť Nám splnenie vašich modlitieb, prosieb, čas a spôsob splnenia. My vieme rozhodnúť, čo bude vo váš prospech.
  2.
  Reč bola o tom, keď Božie učenia prijmeme podľa našich teórií a predstáv.
  Hlas: Toto je veľkou chybou.
  Ježiš: Žiaľ sú mnohí, ktorí triedia naše slová a len to prijmú, čo je pre nich výhodné a pohodlné. To, čo im spôsobuje trocha zrieknutie sa, to odvrhnú.
  3.
  Reč bola o tom, ak nie je v nás láska, nie sme blízko k Bohu, lebo On sám je Láskou.
  Hlas: Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
  Ježiš: Bez lásky ste veľmi ďaleko odo Mňa.
  4.
  Môj hlas: Pane, daj, aby sme neboli nespokojní, lebo musíme vedieť, ak niečo nedáš, slúži to v náš prospech.
  Hlas: Aby sa všetko stalo v náš prospech.
  Obraz: Zlaté svetlo.
  Ježiš: Nie vždy splním vaše prosby. Je, keď práve to prospieva vašej duši, že vás nechám čakať. Vy nemôžete vedieť, že čo bude pre váš prospech, lebo oveľa menej poznáte vašu dušu, než Ja.
  5.
  Myšlienka: Strašne veľa sily ma opúšťa, čo odvráti moju pozornosť od Pána, ale obetujem to, pretože viem, že Pán vie vyniesť dobro z každého zla a táto sila sa nestratí.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Vidím Moja maličká, že sa často rozptyľuješ vo veľa starostiach a nešťastiach, problémoch. Ale neboj sa, lebo po tvojich obetovaniach zvýšim v tebe stratenú silu. Toto potrebuješ k zvyšovaniu tvojej pokory.
  6.
  Čítala som: Ty vieš, že Ťa milujem: Otec L povedal: “Človek, v srdci ktorého satan zničil nadprirodzený život, patrí k vláde nižšieho rádu, než človek nachádzajúci sa v Božej milosti. Veci vidí len v prirodzenom zmysle, lebo tajomný závoj zahaľuje jeho dušu. Pýcha je týmto závojom.
  Myšlienka: Spomenula som si, že je rozdiel aj medzi tými veriacimi, ktorí chodia do chrámu počas nedieľ a dvakrát, trikrát sa ročne spovedajú a medzi tými, ktorí každý deň chodia na svätú omšu a častejšie sa spovedajú.
  Ježiš: Moje stvorenia sú rozmanité. Temer ich možno rozdeliť na tri skupiny. Do jednej skupiny patria tí, ktorí žijú v smrteľnom hriechu. Oni nie sú v stave milosti. Do druhej skupiny patria tí, ktorí si dávajú pozor na to, aby nevypadli z Božej milosti. Z povinnosti idú na nedeľnú omšu, ale bez zvláštnejšieho túženia a aspoň raz, dvakrát pristupujú k sviatostiam. V ich hodnotovej sústave Boh dosť vzadu zaujíma miesto. Ešte sa silno viažu k svetu. Do tretej skupiny patria Moje najhorlivejšie deti. Vo svojej duši Ma umiestňujú pred všetko. Prinášajú veľa obiet a desia sa ešte aj všedných hriechov. Oni chodia po ceste svätosti života. Teda je veľký rozdiel medzi Mojimi deťmi. A predsa každého z nich milujem. Zomrel som za každého z nich, prelial som svoju Krv za každého z nich. Ak spomedzi vašich blízkych je taký, ktorý patrí do prvej skupiny, veľa sa za neho modlite. Totiž, jednou nohou je v Pekle. Ak sú ochabnutí vo vašej rodine, modlite sa za nich, ešte aj keď sú v stave milosti, lebo majú veľa dlhov kvôli pohodliu a ochabnutosti. Vy, ktorí patríte do tretej skupiny, viete zachrániť vašimi modlitbami každého z nich.
  7.
  Obraz: Jeden muž vyšiel na vrch kopčeka v jednom meste a začal rozprávať.
  Hlas: Majúci autoritu.
  Ježiš: Po Veľkom Varovaní bude tento pohľad častý. Moji vyvolení naberú odvahu a otvorene hlásajú Evanjelium čerstvo obráteným.
  8.
  Hlas: Bilokácia.
  Hlas: Neviem takto existovať.
  Hlas: Lepšie takto.
  Ježiš: Niekedy, vy ľudia tak pociťujete, že by bolo dobre roztrhnúť sa na dve časti a naraz tam byť na oboch miestach, aby ste vedeli pomôcť. Uverte Mi, že by to spôsobilo veľký chaos, keby to ne tak bolo, že len na jednom mieste treba obstáť. Lepšie je tak, ako je.
  9.
  Čítala som: Luisa Piccarreta: Panna Mária v Kráľovstve Božskej Vôle: Panna Mária: “Skúška robí dušu plnoletou a ochotnou k veľkým víťazstvám. Kto nie je verný v skúške, s tým Boh nevie čo robiť, lebo taký zohavuje najkrajšie dielá Stvoriteľa”.
  Pocit: Keď sa úspešne vyjdem zo skúšok z ktorých je občas niekoľko, vždy zosilnie niečo vo mne.
  Pocit: Pán nás postaví pred mnoho skúšok. Len vtedy pochodíme dobre a vieme sa dostať na najvyššie, ak sa pozitívne vyjdeme zo skúšok.
  Hlas: Cestou – necestou bude skúška.
  Ježiš: Uver Moja dcérka, veľmi potrebuješ skúšky, ako každý. Toto obrusuje, napráva tvoju dušu, pokryje ju novými cnosťami. Beda tomu, kto Mi vytýka skúšky a reptá. On napreduje k Peklu. Treba sa za takých modliť. Aj preto dostávate skúšky, aby som vás nimi trénoval, lebo sa ich počet počas obdobia trestu zmnohonásobí.
  10.
  Modlila som sa za jedného biskupa.
  Hlas: Veľmi veľa mu tým pomôžeš.
  Hlas: Odvrátiš tým veľmi veľa víchric.
  Obraz: Biskup je obrátený vľavo, v skvostných kňazských šatách zdvihne Oltárnu sviatosť.
  Ježiš: Aj tá modlitba je vzácna, ktorú sa modlíte za väčšiu skupinu ľudí, spoločenstvo, ale je veľmi účinné, ak si vyberiete jedného spomedzi svojich blížnych, ktorý je na ňu odkázaný a dlho sa modlíte za jeho dušu. Vidíš, na obraze ukazujem, že biskup v skvostných šatách so zbožnosťou zdvihne Oltárnu sviatosť. Tvoje modlitby už aj doteraz pomohli v pokroku jeho duše. Naďalej v tom pokračuj.
  11.
  Obraz: Malá červená lietajúca guľa.
  Obraz: Niekto s vystretou rukou objíme niekoho.
  Ježiš: Duša planúca od lásky letela k Bohu, lebo sa skrze nejakú veľkú milosť obrátila. Ocitne sa v Mojom náručí.
  12.
  Hlas: V zrieknutí je sila.
  Ježiš: Zrieknutie vedie k vyprázdneniu duše. Čím viac svetských vecí sa zrieknete, tým väčšie miesto Mi necháte vo vašom srdci.
  13.
  Hlas: Si neviditeľná.
  Hlas: Preto máš zdanlivé telo.
  Ježiš: Človek je zložený z dvoch častí, z tela a duše. Z týchto dvoch je duša neviditeľná, telo je viditeľné v očiach každého. Ja sa dívam na tvoju dušu, ktorá je v očiach ľudí neviditeľná. Tvojou skutočnou časťou je tvoja duša. Tvoje telo, ktoré je nepodstatné, to je len zdaním. Tento celý hmotný svet možno považovať za zdanie v porovnaní s Nebom. Je len slabým zrkadlovým obrazom.
  14.
  Modlila som sa za plody, ktoré boli počaté v určitý deň.
  Hlas: Aj 200 – 300.
  Ježiš: Oplatilo sa ti modliť sa za nich a pokračuj v tom len naďalej, lebo sa z nich mnohí narodia.
  15.
  Hlas: Je dokonalá láska.
  Hlas: Ale zdanie klame.
  Ježiš: Láska je len vtedy dokonalá, ak ju svojou láskou úplne presiaknem. Totiž za láskou človeka je nejaký záujem, napríklad čaká, aby opätovali jeho lásku. Dokonalá láska si nevyberá. Prijme aj blížnych, ktorí majú ťažkú povahu. Všetko odpustí. Nikdy nevyčíta a ochotná je obetovať všetko čo má, aj seba samú za druhého. Len ten sa vyhne očistcu, koho láska je v okamihu smrti dokonalá.
  16.
  Hlas: Nie veľa na nej…
  Ježiš: Na duši mnohých ľudí je málo svetla, lesku, horenia. Len tak priemerne Ma milujú.
  17.
  Hlas: Toto je tvojou najpodivuhodnejšou zbraňou.
  Ježiš: Modlitba je vašou najpodivuhodnejšou zbraňou, ktorú vždy v najdôležitejších situáciách obetujete za jednu osobu alebo za veľký počet ľudí. Bojujete s ňou proti zlému a zachraňujete duše.
  18.
  Hlas: Zotmelo sa.
  Hlas: Zostaneš.
  Pocit: Ja musím zostať v temnom období, v antikristovom období.
  Ježiš: Čochvíľa pozemský svet úplne zotmie, lebo antikrist ohlási seba. Neboj sa, zostanem s tebou. Ty len napriek temnote vykonávaj úlohu, ktorú ti dávam.
  Posolstvo dostupné na: https://www.facebook.com/groups/282011972164355

 19. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  2. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  3. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  4. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  5. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  6. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  7. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  8. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  9. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  10. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  11. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  12. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  13. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  14. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  15. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  16. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  17. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  18. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  19. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  20. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  21. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  22. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  23. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  24. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  25. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  26. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  27. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  28. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  29. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  30. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  32. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  33. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  34. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  35. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  36. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 20. Božími očami.
  1.9.2023.
  1.
  V televíznych správach a na internete veľmi veľa správ dávajú o veľkom počte povodní.
  Hlas: Nie je milosrdenstvo.
  Hlas: Mám očisťujúci oheň.
  Obraz: Obraz Nebeského Otca.
  Ježiš: Moja dcérka, akiste si zbadala, že v týchto časoch po sebe nasledujú prírodné katastrofy. Žiaľ, pekným slovom neviem pôsobiť na Moje stvorenia. Nútený som trestom postihovať svoje stvorenia, ktoré sa váľajú v hriechu. Len utrpenie ich prebudí.
  2.
  Pri jednej príležitosti, v ten deň, keď som pristúpila k svätej spovedi som mala malý úraz. Horúci čaj sa vylial na moje šaty, ktoré som si musela vyzliecť.
  Myšlienka: Toto môže byť hoc aj znamenie, aby som si vyzliekla svoje staré šaty a obliekla si nové.
  Pocit: Musím si obliecť rozhorúčenosť.
  Hlas: Polož sa blízko k ohňu.
  Ježiš: Nič sa nedeje náhodne, aj tieto malé úrazy mali dôvod. V hĺbke tvojej duše ťa tento prípad na to upozornil, že cez páľavu čaju sa musí rozžeraviť tvoja duša. Oheň, ktorý spomína hlas, Ja som ním. Stále sa musíš zdržiavať pri Mojom ohni, aby si mohla vyžarovať teplo Mojej lásky svojmu okoliu.
  3.
  Niekto sa ma na to pýtal, že aká som ja mystička, ktorá nepozná breviár. Skutočne nepoznám breviár v jeho hĺbkach, lebo pre mňa je ho ťažké sa modliť.
  Ježiš: Milosť prúdi na každého bez preberania. Väčšina mystikov pochádza z Mojich jednoduchých detí. Nepoznajú teológiu, nemodlia sa breviár a predsa chrlím na nich veľké milosti. Väčšie, než na najväčších teológov. Väčšie, než na tých, ktorí od slova do slova neprestajne citujú Slová. Mystika a náboženská veda sú dve rozličné veci. Ja ťa tak milujem, ako si.
  4.
  Rozprávala som sa s niekým o svätých veciach. Na jednu moju poznámku som dostala takú odpoveď od dotyčnej osoby, čo ma radšej zahanbila.
  Ježiš: Vieš Moja dcérka, poníženia nie je ľahké zniesť, ale uver, že budú v tvoj prospech. Poníženia, ktoré ťa zasiahnú, zvyšujú tvoju pokoru. Tieto sú v Mojich plánoch.
  5.
  Jednému kňazovi som pri jednej príležitosti spomenula, aby rozprával o tom, čo Ježiš povedal svojim apoštolom na poslednej večeri: “Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som Ja miloval vás”, a zdôraznila by som, nielen rozprávajme o láske, ale uvádzajme ju do praxe každý deň.
  Obraz: Svetlo.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Ježiš: Bol som tam medzi vami, keď si spomínala Moje učenie hovoriace o láske. Cítil som vrúcnosť vo svojom Sviatostnom Srdci. Vidíš Moja maličká, to Mi chýba, že  odprosujúci vedia len rozprávať o láske, ale neuskutočňujú ju medzi sebou.
  6.
  Obraz: Torta, na ktorej povrchu je krásna ozdoba. Ozdobou je koruna, ktorá pripomínala anglickú korunu. Koruna sa zmenila na loď.
  Hlas: Kúpiť budúcnosť.
  Ježiš: To som už vám sľúbil, že Cirkev zostane až do skončenia sveta. Ale aby mohla vládnuť nad ľudstvom a viesť ho, k tomu sa musí očistiť. Len ten môže nastúpiť do korábu Novej Cirkvi, kto je v stave milosti. Cirkev bude v budúcnosti, v Novom Svete trblietať od čistoty a lásky.
  7.
  S autobusom som pricestovala k jednej cieľovej stanici, kde som zmeškala spoj. Musela som si vybrať, že či mám čakať dve hodiny na autobus, ktorý ma vezme domov alebo sa mám vydať na cestu pešo naložená s batožinami. Vybrala som si ísť pešo, čo je ťažšie.
  Ježiš: Si Mojim skutočnou prívrženkyňou. Vybrala si si ťažšiu spomedzi dvoch ciest, tak ako ani Ja som sa nezľakol, aby som vzal na Seba krížovú cestu. Hoci som mohol hladko prežiť svoj život až po svoju starobu ako tesár. A medzitým som sa mohol vyhrievať v láske Mojej Matky. Požehnám ťa za to Moje dieťa.
  8.
  Nad tým som uvažovala, že vždy sa prihodí v tomto svete, že robia výnimku s niekým a dopomôžu ho k výhode.
  Ježiš: Je hnevajúce vidieť, ak sa iný nespravodlivo dostane k väčšej výhode, ale nie je väčšia útecha od toho, než keď svoje verné dieťa Pán uprednostňuje. Vždy mysli na toto, keď zakusuješ zvýhodnenia.
  9.
  Môj hlas: Pane, my sme veľmi ďaleko od Teba.
  Hlas: Ja sa chcem čoraz blížiť k tebe.
  Obraz: Ježiš je obrátený vpravo postupuje dopredu, približuje sa k niekomu.
  Ježiš: Žiaľ, veľká časť Mojich stvorení sa pohrúži vo svete a drží sa vzdialene odo Mňa. Len vtedy sa približuje, ak ho postihne nejaké veľmi veľké nešťastie. Toto je lepší prípad. Ale je taký, ktorý v nešťastí Mne dáva za vinu a hreší.
  10.
  Môj hlas: Pane, Ty každého vieš zaplniť.
  Hlas: Nikto nevie ako.
  Ježiš: Vždy pochybujete v tom, že či sa obráti človek, ktorý chodí po zlej ceste. Čo je pre človeka nemožné, to je Bohu možné. Vždy nájdem kľúč aj k duši najhoršieho človeka. Toto je tajomstvom celého.
  11.
  Obraz: Oltárna sviatosť je vystavená na oltári, Oltárnu sviatosť obklopuje zlatá štóla.
  Ježiš: Tento obraz ťa upozorňuje na sviatosť svätej spovede pred svätým prijímaním. Len v stave milosti slobodno prijímať.
  Posolstvo dostupné na: https://www.facebook.com/groups/282011972164355/?notif_id=1701798577064374&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif

 21. Božími očami.
  20.10.2023.
  1.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Mária je tvojou Matkou a veľmi ťa miluje. Pros ju, aby ťa chránila, viedla, pomáhala ti a urobí to.”
  Môj hlas: Moja drahá Panna Mária, pomôž aj mne, chcem byť tvojou pomocníčkou v konečných časoch.
  Hlas: Výborne, ustaľuj to v sebe.
  Môj hlas: Chatrná som, vyčerpaná, znesiem málo.
  Hlas: Nevadí.
  Hlas: Ja urobím všetko pre teba.
  Ježiš: Moja dcérka, Moja Matka aj teba veľmi miluje. Pokojne sa môžeš zveriť na Ňu. Čoraz ťažšie časy nasledujú pre vás. Neboj sa, tvoja Panna Mária bude vždy pri tebe.
  2.
  Bola som na ceste, počas cestovania v autobuse som uvažovala o svojom návrate do Budapešti.
  Obraz: Panna Mária, ako Víťazná Kráľovná Sveta stojí vo vzduchu nad Dunajom, v línii Parlamentu.
  Obraz: Mesto ako keby dýchalo.
  Pocit: Kamkoľvek idem, ale predsa tu v Maďarsku viem Pánovi konať najviac.
  Ježiš: Moje dieťa, na prvom obraze ťa posilňujem, že vaša Matka, ako vaša Patróna je teraz najbližšie k vám. Nenechá vás osamotene ani na minútu, lebo nasledujú tvrdé veci a obklopí vás svojou ochranou. Ako keď je niekto pred veľkou vecou, často sa nadýchne. Aj Maďarsko takto ukazujem, lebo každý človek cíti, či je pobožný, či nie, že nasledujú ťažké veci. Moja dcérka, aj ty najmä tu v Maďarsku máš svoje miesto.
  3.
  Išla som do Nového Sadu do môjho rodného mesta. Vošla som do veľkého chrámu, do chrámu Máriine Meno, kde krstili a birmovali a kam som vo svojom detstve chodila počas nedieľ.
  Pocit: Napriek tomu, že ma zaplavili spomienky, ale predsa, keď som chodila ulicami mesta, cítila som, že to už nie je mojim domovom, nemám tu dlhodobú úlohu.
  Hlas: Preto som ťa vyslobodil z tohoto okolia.
  Viacerí hovorili prv, že prečo ja idem do Nového Sadu, zbytočné je moje cestovanie tam.
  Pocit: Moje cestovanie tam má dôvod, ako vykonávam svoje veci a chodím ulicami, počas jazdy sa modlím za ľudí, ktorí tam žijú.
  Hlas: Zbieram tvoje skúsenosti s tebou.
  Ježiš: Je oveľa lepšie, že nie si vždy len v Maďarsku, lebo takto vieš konať veľa dobra aj inde. Či v Novom Sade, či v Chorvátsku vždy nájdeš tie duše, ktoré sú odkázané na teba. Ale dobre cítiš, že teraz už tvojim skutočným miestom nie je Novy Sad a Chorvátsko, ale Maďarsko.
  4.
  V Novom Sade som bola v chráme Máriine Meno.
  Hlas: Moje Meno si ty tým ctíš.
  Pocit: Nám je práve tak dôležité, aby sme si ctili Máriine meno, ako Ježišovo, veď je skúsenosťou exorcistov, že satan a démoni nikdy nevyslovia meno Panny Márie.
  Hlas: Meno Panny Márie má veľkú moc, lebo Ona je Mojou Matkou, Kráľovnou Sveta.
  Ježiš: Úcta Panny Márie sa rozšírila najmä v Maďarsku. Mám také Moje deti, ktoré sa mýliac, temer klaňajú Panne Márii. Takéto ponímanie treba napraviť, lebo netreba sa Jej klaňať, ale treba si Ju najviac ctiť. Radujte sa vy, Moje maďarské deti, že Moja Matka si vás vybrala k tomu, aby bola vašou Patrónkou.
  5.
  Známy sa znovu spýtal, na čo sa už veľmi veľa ľudí pýtalo, že z čoho vyžijem, ak nezarábam peniaze.
  Hlas: Budeš mať všetko. Ty žijes s Mojou starostlivosťou.
  Môj hlas: Pane, ja som sa úplne zriekla svetského života a toho, aby som si osobne zarábala na chlieb. Som na Teba odkázaná.
  Hlas: Neobávaj sa preto, neobávaj sa pre toto.
  Hlas: Všetko bude v poriadku s tebou/s vami.
  Hlas: Ja ťa živím, starám sa o teba, lebo ty Mi slúžiš.
  Môj hlas: Znovu by prichádzali pokušenia, takmer by som sa musela stať zločincom, keby som musela ísť späť pracovať, aby som zostala na nohách. Radšej by som tam bola vo dne v noci pred Oltárnou sviatosťou a radšej by som zomrela pred ňou hladná a smädná.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Hlas: Potrebujem ťa, chcem ťa.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Hlas: Nenechám vás zbankrotovať.
  Môj hlas: Pane, ako mám zarábať peniaze, ak temer ničomu nerozumiem? Vypadla som zo zručnosti toho, čo som sa učila. Ja sa teraz k tomuto rozumiem.
  Hlas: Nemusíš zarábať peniaze. Ty Mne pracuješ.
  Môj hlas: Ak prestanem s kostolným životom, kto bude pokračovať v mojom písaní?
  Hlas: Nuž ty. Nikto to nevie robiť miesto teba.
  Ježiš: Už ťa znovu urazili v tvojom chúlostivom bode. Jednoducho ľudia okolo teba nevedia pochopiť, že tam si zdravá a predsa nezarábaš peniaze. Totiž myslenie ľudí sa točí okolo peniazoch. Nevedia pochopiť, že tých, ktorých som vybral k takejto veľkej veci, tých som Ja, Boh schopný živiť. Mne nie to je podstatou, aby si sa namáhala, aby si sa naučila nové veci na pracovisku, lebo ľudia považujú za lenivosť tvoj spôsob života. Pre Mňa je jediná vec dôležitá, aby si úlohy, ktoré si odo Mňa dostala bezozvyšku vykonala. Totiž duša Mojich detí, ktoré sa stretnú s tvojimi písaniami, robí pokroky na ceste svätosti života. Nuž nie je toto dôležitejšie, než lepšie živobytie? Moja dcérka dovtedy píšeš, kým maximálne nesplníš Môj plán.
  6.
  Pocit: Teraz v našom živote nasleduje nová perióda, ako keby sme náš starý život opustili a teraz sa zmení.
  Hlas: Trocha zmeny nastanú vo vašom živote.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Ježiš: Áno, budú väčšie – menšie zmeny. Veľké Varovanie prinesie najväčšiu zmenu vo vašom živote. Zjavenie antikrista a jeho zvádzania rozdelia ľudstvo. Moje deti budú, ktoré budú verné ku Mne a k Mojej Matke a budú aj Moje deti, ktoré budú nestále, ktoré budú hladať úžitok a ktoré budú zradcami. Žiaľ spomedzi obrátených sa mnohí vrátia do svojho bývalého stavu. Vtedy potom budete vy musieť s veľkou mocou, s mocou Ducha Svätého pôsobiť na zmýšľanie ľudí. Budete schopní zachrániť mnohých. Potom počas prenasledovaní aj útočištia vám potom prinesú veľké zmeny. Na týchto miestach sa zjednotí a zosilnie pravá Cirkev. Vedel by som rozprávať o mnohých zmenách, ale možno toľko stačí.
  7.
  Čo robme vtedy, ak nás vyhľadajú s takou alebo onakou radou a treba s nimi stráviť dlhší čas?
  Ježiš: Moja drahá dcérka, očakávam od teba, aby si pomohla tým blížnym, ktorí hľadajú rozhovor s tebou.
  8.
  Hlas: Nasleduje po ňom blčanie tvojho tela a duše.
  Hlas: Po každom svätom prijímaní začne blčať tvoje telo a duša.
  9.
  Blíži sa sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, iní vtedy oslavujú Halloween. Počula som aj od iných, že sa vtedy schádzajú aj satanisti a volajú na povrch zeme démonov majúcich veľkú moc.
  Myšlienka: Začnem sa modliť deviatnik z určitých modlitieb, ktoré môžu pomôcť v zmierňovaní toho.
  Ježiš: Moje dieťa, toto je od teba výborný nápad a teraz Ja odkazujem tým, ktorí zvyknú čítať tvoje písania, aby aj oni konali deviatnik z modlitieb, ktoré si vyberú. Zmierní úsilie satanistov, ak sa viacerí zomknete.
  10.
  Hlas: Možno spoznať pápeža?
  Hlas: Podľa jeho činností…
  Hlas: Moderný…
  Spomenula som si na tých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí radšej sympatizujú s liberálnymi názormi.
  Hlas: Tvojou vierou.
  Ježiš: Môj nepriateľ satan sa postaral o to, aby sa do Mojej Cirkvi zahniezdil liberalizmus. Zameral sa na mnohých vedúcich, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky. Činnosť dnešného pápeža sa veru silno odkláňa od činnosti bývalých pápežov. Títo Moji synovia liberálni kňazi inde umiestňujú ťažisko, než čo bolo v bývalej Cirkvi. Podľa nich je dôležitá solidarita, zrušenie chudoby, podceňovanie hriechov a toto zapríčiní morálnu skazu. Ty Moja dcérka máš konzervatívne zmýšľanie, u teba je v stredobode láska k Bohu a dodržiavanie Desatora. V stredobode tvojej viery nie je človek, ako u kňazov, ktorí humanisticky zmýšľajú, ale nekonečne spravodlivý a milosrdný Boh.
  11.
  Myslela som na Svätého Jána Krstiteľa.
  Hlas: Jej prísny strážca.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Hlas: Pripravujte Pánovu cestu.
  Ježiš: Svätý Ján Krstiteľ prísne bdel nad dušou ľudí, ktorí sa hrnuli k nemu. Odvážne poukázal na ťažké a menej ťažké hriechy, nemilkoval sa a nelahodil, ale prísne hovoril k hriešnikom a naliehal na nich, aby sa obrátili.
  12.
  Obraz: Tri listy (zo stromu) nad sebou.
  Ježiš: Tri listy sú tvoj otec, ty a tvoj súrodenec. Rastú, krásnejú a silnejú.
  13.
  Hlas: Mám neobmedzenú možnosť s tebou.
  Ježiš: Pretože si Mi úplne dala svoju slobodnú vôľu, mám veľmi veľa možností k rozdeľovaniu úloh pre teba.
  14.
  Obraz: Dievčatko s plavými, dlhými vlasmi skloní hlavu nadol a svojimi vlasmi si zakryje svoju tvár. Po chvíli usmievavo ukazuje polovicu svojej tváre.
  Hlas: Ukážem, že ja mám novú tvár.
  Ježiš: Každý tvoj dobrý skutok je Mi jednym, jednym milým prekvapením. Na obraze dievčatko vždy usmievavo ukazuje novú a novšiu tvár, lebo dobrý skutok na to poukazuje, že s Mojou pomocou už znovu nejakú novú krásu, lesk vieš ukázať zo seba.
  Posolstvo dostupné na: https://www.facebook.com/groups/282011972164355

 22. Božími očami.
  27.12.2022.
  1.
  Myslela som na svoju životnú cestu, nejako nie som spokojná so sebou.
  Obraz: Kľačím v rohu, obrátiac sa chrbtom ľuďom a vonkajšiemu svetu. Obrátiac sa k rohu je tam Pán Ježiš.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Ježiš: Ja dávam do tvojej duši ten pocit, že nie si úplne spokojná so sebou. Chcela by si byť čoraz lepšou. Toto je pozitívny pocit v tebe. Zvyšuje tvoj pocit maličkosti, tvoju pokoru. Toto obrátenie sa do vnútra, stíšenie so Mnou, aj toto sa stane v prospech tvojej duše.
  2.
  Pozerala som film Ben Hur v ktorom dobre predstavil dobývanie, drsnosť Rímskej Ríše. Podľa filmu už len aj pohľad Pána Ježiša zadržal rímskeho vojaka od drsného správania, takú veľkú dôstojnosť a moc mal Ježiš. Na konci filmu bolo ukrižovanie Pána Ježiša.
  Pocit: Ani jeden triezvo a normálne zmýšľajúci vojak by nevedel ukrižovať Ježiša, lebo si aj oni ctili Ježiša. Za to musel Pán zatemniť svet a dovoliť, aby každý zlý bol na povrchu zeme a pokúšal, prinútil ľudí k zlu, aby sa vykúpenie mohlo splniť.
  Ježiš: Videl som, aké ťažké ti bolo pozerať sa na zlobu rimanov a židovského ľudu, ako sa obrátili proti Mne. Toto nebolo náhodilé, Božia vôľa to dopustila. Ináč, ako by som vás mohol vykúpiť?
  3.
  Volali ma niekam odprosovať, kam som nešla kvôli svojej chorobe a slabosti. Vynorila sa otázka, čo je Pánovou vôľou.
  Ježiš: Moja dcérka, Ja len toľko čakám od teba, k čomu si fyzicky a zdravotne spôsobilá. Nevzrušuj sa, že si povedala nie na toto pozvanie. Tam volám iných.
  4.
  Čítala som: Ty vieš, ža Ťa milujem: Svätý Jozef Cottolengo: “Božská láska pôsobí skrze svoju povahu pre zachovanie samotného života a riadi ho pre dosiahnutie svojho cieľa.”
  Obraz: Láska, ako zlatá sila a zlatý lúč, do ktorých sú vložené ciele. Ak niekde narazí na ľudskú vôľu, preletí ďalej a dotkne sa iných.
  Hlas: Sila potešenia.
  Obraz + Hlas: Ako víriace kruhy postupuje nahor.
  Obraz: Veľa, vedľa seba nachádzajúce sa, nahor postupujúce točivé schody.
  Pocit: Niekoľko točivých schodov môže symbolizovať aj niekoľko ľudských životov.
  Spomenula som si na pokračovanie v robení pokrokov obyvateľov celého Neba.
  Hlas: Vo večnom pohybe.
  Pocit: Rozvoj sa nezastaví ani v Nebi, ani rozvoj v božskej vede, veď Boh je nekonečný.
  Hlas: Boh vám neustále dáva zo svojej nekonečnosti.
  Hlas: Za to sme vo večnom pohybe, rozvoji.
  Ježiš: Láska, ktorá je v Bohu, je prastará a trvá večne, teda je nekonečná. V zjavení ti ukazujem Božiu lásku, ako silu zlatej farby, ktorá jednotlivo vloží do každého človeka svoje ciele. Ten, kto ju prijmu, toho sa vie dotknúť a začne sa rozvíjať a robiť pokroky nahor v špirále svätosti života. V Nebi nemá koniec tento rozvoj, ale aj spasení čoraz ďalej robia pokroky, rastú v dokonalosti.
  5.
  Hlas: Ukazujem ti to.
  Obraz: Guľa, v ktorej sú zárodky. Po chvíli rastlinky vytrysknú na povrchu gule. Neskôr sa objavia aj vulkanické krátery, ktoré sa neskôr uvedú do chodu.
  Ježiš: V tomto zjavení ukazujem tvoju dušu ako v guli. Zárodky sú od novších novšie cnosti a malé rastliny, ktoré sa začínajú vynárať, tieto sú rozvojové duchovné vlastnosti. Činné vulkány sú výbuchmi lásky.
  6.
  Chcela som sa stretnúť s jedným mojim starým spolužiakom, k čomu nedošlo.
  Obraz: Môj strážny anjel je pred mojim spolužiakom s darom v ruke.
  Ježiš: V zjavení to ukazujem, že aj keď sa neuskutočnilo stretnutie, ale tvoj strážny anjel ho v duchu obdaroval tvojou láskou.
  7.
  V Novom Sade som išla k autobusovej stanici po širokej ceste.
  Môj hlas: Pane, aj ja chcem ísť po takej rovnej ceste k cieľu, neodkloniac sa ani vpravo, ani vľavo.
  Hlas: Ja chodím s tebou rovnou cestou.
  Myslela som na našu cestu života.
  Obraz: Ako postupujem rovno po ceste, na začiatku cesty je veľa “medov”. Ako postupujem k cieľu, čoraz menej je “medu”, radšej je viac krížov. Ale potom sa už uspokojíme aj s trošičkou “medu”, ktorý uľahčí naše kríže ku konci cesty.
  Hlas: Cieľuprimerane toto s tebou.
  Ježiš: Ja som vždy s tebou, pomaly kráčame po ceste svätosti života. To je pravdou, že je čoraz viac utrpení, ako plynie čas, ale vždy ti osladím bolesti, aby sa stali znesiteľnejšími. Rovno postupujeme k cieľu.
  8.
  Na jednom kostolnom koncerte spievali Ave Mariu. Spomenula som si, že Panna Mária má tak veľa sviatkov. Ale pri Panne Márii bol tam aj Svätý Jozef a bola veľmi dôležitá aj jeho prítomnosť vo svätej rodine.
  Hlas: Nebolo by správne vynechať Svätého Jozefa, veď on bol svätým pomocníkom Panne Márii a vo vývoji malého Ježiša…
  Obraz: Modré svetlo.
  Hlas: Boli za to osobitné prípravy, dlhé prípravy.
  Obraz: Svätá rodina, malý Ježiš s vystretými rukami stojí pred Svätým Jozefom a Pannou Máriou.
  Ježiš: Nikdy nepozabudnite na Svätého Jozefa, lebo dostal vážnu úlohu od Nebeského Otca, ako Ježišov pestún. On Ho učil modliť sa, k láske k Bohu a on Ho vychoval k práci. Oni, Panna Mária a Svätý Jozef, oni dvaja, vzájomne si pomáhajúc vychovávali dieťa Ježiš za zrelého, múdreho a dobrotivého mládenca.
  9.
  Hlas: A sú takí, ktorí vedia premôcť seba.
  Ježiš: Moja dcérka, tu vždy treba myslieť na boj tela a ducha. Telo si obvykle iné želá, než duch. Duch sa usiluje k dobru, ale telo k pohodliu a k rozkošiam. Ale Moji vyvolení sú silní a sú schopní premôcť žiadosti tela.
  10.
  Hlas: Nie na tvoje správanie, ale na tvoj osobný prejav.
  Ježiš: Správanie je tvojou zaužívanou formou, ktorú vytvorili tvoje gény a tvoja výchova. Osobný prejav je od tohoto viac. Sú úprimnými slovami tvojej duše, ktoré vedie Moja láska a Moja výchova.
  11.
  Hlas: Pošli miesto seba.
  Pocit: Reč bola o mojom strážnom anjelovi.
  Ježiš: Tvoj strážny anjel ti už mnohokrát pomohol. Pros ho častejšie, aby urobil namiesto teba, čo ty nevieš urobiť.
  Posolstvo dostupné na: https://uzen.blog.hu/

 23. Bratia a sestry v Kristovi a Márii,

  počítač admina Jána bol hackermi a záškodníkmi zamorený vírusmi a jeho hardware bol značne poškodený, preto mu nie je nateraz možné pokračovať v zverejňovaní prekladov nových posolstiev ostatku (posolstiev zbytku). Nad týmto problémom pracujeme a do doby obnovenia chodu a funkčnosti počítača admina Jána budeme podľa našich ďalších časových a ľudských možností dávať Jánove preklady v PDF formáte sem na naše diskusné fórum. Prosíme vás o pochopenie za vzniklú situáciu a tiež o vaše modlitby, aby sa nám tento vážny problém čoskoro podaril vyriešiť. Zlo je v tejto dobe mimoriadne aktívne a satanovi služobníci na nás neustále útočia a konajú nám zle, kde len môžu!

  Vaši admini Peter a Ján

  2670 Luz-de-Maria 02-11-23.pdf

  2679 Luz-de-Maria 07-11-23.pdf

  2680 Luz-de-Maria 12-11-23.pdf

  2685 Luz-de-Maria 17-11-23.pdf

  2686 Glynda-Linkous 23-11-23.pdf

 24. Božími očami
  19.12.2022.
  1.
  Čítala som:Ty vieš, že Ťa milujem: Svätý Jozef Cottolengo: “Život treba žiť podľa poriadku, ktorý stanovil stvoriteľ Boh. Človek, ako blázon sa búri proti Bohu, proti poriadku, ktorý určil Boh, a ako blázon, vo svojom divom, vzbúreneckom pude vraždí, porušiac Božský zákon.”
  Hlas: Vyžadovať to v tebe.
  Myšlienka: Spomenula som si na mnoho potratov, eutanázií, geneticky modifikované a geneticky manipulované rastliny, zvieratá a ľudí, napríklad na klonovanú ovcu Dolly, potom na tých, ktorí nasledujú teórie transgenderu, na homosexualitu atď.
  Ježiš: S vývojom techniky je človek čoraz viac schopný búriť sa proti Bohu. Predstavuje sa byť väčším od Neho. Ako hovoríš, hromadne sa dopúšťajú hrozných vecí, ktorými zasahujú do Božích plánov. Dozrel čas k tomu, aby Môj Otec potrestal ľudí, zmazal zlých zo zeme. Udeje sa to pri Jeho druhom slávnom príchode. Ľudstvo má už len krátky čas na obrátenie.
  2.
  Pozerala som video o umelej maternici. Toto je takou sieňou, kde vedľa seba a za sebou, vo viacerých radoch, kruhovo v obaloch zvlášť, zvlášť rastú plody. V obaloch vysia cievky von a dnu. Sú schopní naraz nechať rásť 30 000 plodov. Rodičia môžu sledovať vývoj ich plodov cez svoje smartfóny. Vymysleli to pre tých, ktorí nemohli mať dieťa prirodzenou cestou alebo u ktorých museli odstrániť maternicu následkom choroby, atď.
  Pocit: Skôr či neskôr môže byť nebezpečný pokus vyvinutia biorobotov.
  Hlas: Ľahko je možné.
  Myšlienka + Pocit: Pán nie bezdôvodne to tak usporiadal, aby tí rodičia nemali dieťa. Aj v tomto chcú ľudia obísť Božiu vôľu, pravda, možno, že nevedome.
  Pocit: V umelej maternici vedia udržovať telesné dispozície, ktoré nepomáhajú v rozvoji duševných a duchovných vlôh.
  Obraz + Pocit: V skutočnej maternici je plod obklopený aj duševnou a duchovnou sférou matky, ktorú potrebuje plod. Plod dostáva priamo od matky a jej okolia lásku a obklopujú ho zlaté lúče, ktoré vo veľkom ovplyvňujú duševný a duchovný vývoj plodu. V takomto prípade sa plod zjednotí so životom matky, plod je podopieraný skrze život matky, rozvíja sa spolu s ňou. Toto má dosah nielen na život plodu, ale aj matka sa mení v dôsledku toho, že svoj plod nosí pod svojim srdcom. Ale od tohoto všetkého je zbavený plod rozvíjajúci sa v obale a aj jeho matka. Len modlitba je tou, ktorá pôsobí na bábätko.
  Hlas: Tu pomôže len modlitba.
  Ježiš: Moje drahé deti, aj program dieťa zo skúmavky je veľkým hriechom, ale tam aspoň do maternice vložia oplodnenú bunku. A takto počas 9 mesiacov môže vyvíjajúci sa malý plod cítiť matkinu lásku. Ale teraz už vynašli tú umelú maternicu, čo sa považuje za ešte väčší hriech proti Bohu. Lebo v tomto prípade zjednotené pohlavné bunky umelo ďalej pestujú, neumiestnia ich do maternice matky. V oboch prípadoch Môj Otec daruje dušu týmto počiatkom života. Tento druhý je oveľa bezcitnejší, než prvý zásah, lebo plod je do úplného vývoja v umelom prostredí. Nemá žiadny vzťah s matkou. Žíznia po láske. Tí, ktorí to vymysleli a používajú to, vyrábajú to, tí sa počas súdu pozrú do tváre ťažkému trestu.
  3.
  Hlas: Toto je veľmi, veľmi, veľmi blízko.
  Ježiš: Ani si predstaviť neviete, že ako je blízko branie na zodpovednosť ľudstva. Pripravte sa naň.
  4.
  Hlas: Budeš mať podiel v obrode, v duchovnej obrode.
  Ježiš: Teraz si ešte nesmelá, ale onedlho nadíde čas, že budeš odhodlaná a prijmeš každú obetu.
  5.
  Na to som myslela, že teraz je bitka. Duchovná bitka.
  Pocit: Pán mi dáva cítiť, že duša ľudí je na rôznom stupni vývoja a ich reč odzrkadľuje ich dušu, či hovoria pekne, či urážajú iných.
  Obraz: Dievča stojí v bojovných šatách so zlatým mečom v ruke.
  Ježiš: Moja dcérka okolo teba je ustavičná bitka, jednak o tvoju dušu, z iného hľadiska o neveriace, ľahostajné, blúdiace a zaťaté duše. Odprosujúcich som vybral na to, tak aj teba, aby ste neviedli boj s Mojim nepriateľom len za svoje duše, ale aj za také, ktoré nie sú schopné viesť s ním boj. Ich duša je ešte veľmi nevyvinutá. Ešte nestúpili na cestu svätosti života. Za to musíte bojovať aj za nich. Táto bitka prebieha s modlitbou, ruženec je najúčinnejšou zbraňou. Nech neubehne u teba ani jeden deň bez ruženca.
  6.
  Na to som myslela, nebolo by zlé položiť sväté medaily do blízkosti 5G transformátorov.
  Hlas: Toto je fantasticky dobrý nápad.
  Obraz: Pri elektromagnetických žiareniach je prítomné aj žiarenie Pána Ježiša a medailí. Medzitým počuť utrpenie a stonanie Ježiša a duší, že sa zovrie srdce človeka. Na duše pôsobí všelijaké žiarenie, napriek tomu, že tie nepočuje fyzické ucho.
  Ježiš: Prudký vývoj techniky veľkú pomoc poskytuje zlému, ktorý riadi tajnú moc. Robíš správne, že vysvätené medaily vložíš do blízkosti 5 G transformátorov. Veľa negatívnych žiarení môžeš tým odraziť.
  7.
  Obraz: Malá Oltárna sviatosť v monštrancii.
  Hlas: Budete sa potom radovať aj omrvinke.
  Ježiš: Nadíde čas toho, že z chrámov vyhnajú Moje Telo a Moju Krv. Vtedy tie už nebudú Mojimi domami. Vo vašom hlade sa budete radovať ešte aj tomu, ak môže byť váš len malý kus premenenej oblátky. Práve tak som prítomný celý Ježiš Kristus ešte aj v najmenšej omrvinke svätej hostii.
  8.
  Obraz: Pán zmnohonásobí Oltárnu sviatosť , ešte aj keď je malá.
  Ježiš: Dôverujte Mi, v Mojej všemohúcnosti, že nikdy nezostanete bez Eucharistie. Aj Ju viem zmnohonásobiť.
  9.
  Obraz: Na dvojstrannej platni je tlačený text. Za nadpisom je písmo, potom novší nadpis a novšie písmo.
  Hlas: Hodinová návšteva pred Oltárnou sviatosťou.
  Ježiš: Slúžila by pre váš duševný prospech a dala by vám veľkú ochranu, keby ste čo i len jednu hodinu strávili pred Oltárnou sviatosťou, kde ešte môžem byť prítomný.
  10.
  Hlas: Milovať všetko, kým nenadíde čas.
  Obraz: Chlapček kľačí, niekoho ruka za hlavou chlapčeka, temer brániac, objímajúc dieťa.
  Ježiš: Tak málo je času, že už len láska môže byť vo vašom srdci voči každému a všetkému. Treba prijať ešte aj prijímanie na ruku, ak ináč nemožno. Ak budete takéto, nemusíte sa obávať, lebo budete mať podiel v Mojej ochrane.
  11.
  Obraz: Na zemi sa utrhne čierny dym, potom obkolesí celú zemeguľu. Zem sa zmršťuje, potom čierny dym, ako hrsť obkľúči zem a tlačí ju, zviera. V tme ľudia vrieskajú vo svojom strachu a vo svojich mukách.
  Ježiš: Tento obraz ti to ukazuje, že veru aj zlý má moc, bol by schopný zničiť celú zem, ale ak vy odprosujete, pomôžete Mi vyslobodiť zem z jeho hrsti.
  12.
  Môj hlas: Pane, ja nechcem byť v depresii.
  Hlas: Máš podiel v Mojej plesajúcej láske.
  Ježiš: Moji vyvolení nie sú melancholickí, ale sú v plesajúcej radosti. A príčinou tejto radosti je veľká, veľká láska k úplnej Svätej Trojici. V tejto radosti ťa vždy budem robiť účastnou. Len jediná príležitosť môže byť k roneniu sĺz, keď rozjímaš o Mojich utrpeniach.
  13.
  Spomenula som si, že sa v dejinách prihodilo, že bol taký vedec alebo vynálezca, ktorý vynašiel niečo, druhý ho ukradol od neho, publikoval, ako keby on bol vynálezcom, potom ľudia jeho oslavovali.
  Môj hlas: Pane, keby sa aj v mojom prípade prihodilo také niečo, nikto by nevedel ukradnúť to, čo je vo mne, lebo všetko prichádza od Teba. Ak mi dáš, iný natrafí na to, čo si napíšem a rozvinie ho ďalej, nech je to na Tvoju slávu. Toto je dobré a teším sa tomu. V Nebi každý vie, ako prúdi milosť.
  Obraz: Ježiš je obrátený vľavo a sleduje, čo hovorím.
  Obraz: Ježišov obraz so Svätým Srdcom, svoje ruky položil k žehnaniu.
  Ježiš: Uver, že keby niekto zloprajne, s úmyslom podvádzania citoval z tvojich písaní, ako keby ich on bol dostal, vyšlo by to onedlho najavo. Čo som tebe dal, to som natoľko vryl do tvojej duše, že je to len tebe určené. Ale ak sa nájde taký, ktorý dobroprajne použije tvoje zjavenia, ktoré ti boli dané, tvoje myšlienky a vždy avizuje, a pripojí k nim svoje pocity, potom môže zyvšovať vo Mne Moju slávu.
  Posolstvo dostupné na: https://uzen.blog.hu/

 25. Mystické rozhovory
  20.10.2023. 3 – TÍ PIATOK, MESTO VÁCOV, POČAS ADORÁCIE
  Ježiš: Moje dieťa, ďakujem za tvoje modlitby.
  Pane, rozčúlili ma udalosti uplynulých období. Každé spravodajstvo znelo o útoku teroristov na Izraelský štát. Hrozný je teror, ktorý zaplavil Blízky východ. Hlboko trúchlim za každou obeťou, modlím sa za ne.
  Nebeský Otec: Moje drahé dieťa. V nedávnej minulosti som ti dal jeden obraz. Na vrcholi pyramídy trónuje falošný prorok a antikrist. Pyramída je najmocnejším symbolom pohanstva, najvýznamnejším príkladom modlárstva. Je stavbou moci egyptských vládcov, miestom ich pohrebu. Židovský ľud, ktorý bol v zajatí, v otroctve, postavil tieto monštrá svojim krvavým potom. V súčasnosti ho používajú ilumináti, je symbolom moci a satanskej hierarchii.
  Teda, obraz, ktorý si videla znamená, že moc zlého sa vtedy splní, keď falošný prorok úplne anektuje, svojimi reformami poprevracia, svojimi inováciami rozptýli, demoluje tradície Cirkvi, prakticky na podnose ponúkajúc falošnú cirkev antikristovi, aby vládol v tejto hrôze, na najvyšších úrovniach. On, antikrist sa zmocní hospodárskeho, politického vplyvu sveta, manipuluje vodcov národov, najprv pekným slovom, potom tvrdou rukou a s násilím vystúpi. Obzvlášť bude zvierať židovstvo a kresťanov.
  13 1 Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: “Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?” 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. (Zjv.13.)
  Vrátiac sa k teroristickému útoku, ktorý sa začal 7. – ho októbra.
  Moja milovaná dcéra Panna Mária avizovala aj iným skutočným prorokom, že v októbri bude dané znamenie ľudstvu. Áno, 4. – ho októbra obdobie synodálnej synody, 7. – ho októbra vojna proti Izraelu. Tieto znamenia sú tiež dvoj pólovými znameniami, znovu udalosťami týkajúce sa cirkev a celý svet. Október je mesiacom Panny Márie, preto oba útoky osobne možno hodnotiť ako útoky proti Panne Márii.
  Začala sa konečná ofenzíva proti kresťanstvu a židovstvu, špirituálnym a úplne hmatateľným spôsobom. Synoda teraz pracuje s úplnou blokádou spravodajstva, ale jej hnijúce ovocia onedlho dozrú v kacírskych cirkvách, ktoré sa podrobili. Vyvinutie vojny riadi antikrist, ktorý pracuje v úkryte.
  Nemajte pochybnosti o tom, že Ja vidím každú udalosť a poznám, viem každú udalosť, ktorá sa deje v úkryte k zničeniu cirkvi, aj o plánoch týkajúcich sa likvidácii židovského národa.
  Cirkev je Telom Môjho Syna! Nikto a nič Ho nemôže zničiť! Štát Izrael, ktorý som Ja vybral, Ja som vytvoril, Ja som založil, Ja som Posvätil, Ja ho vysvätím, židovský ľud som Ja vzal na túto zem, je SVÄTOU ZEMOU! Túto zem nikto a nič nemôže vziať od židovského ľudu!
  Kresťanstvo a židovstvo ešte budú veľa trpieť. Ale Ja, Boh Stvoriteľ, Ktorý, keď sa splní čas poviem – STAČILO!
  Vtedy sa zachveje Zem a každé Moje stvorenie bude vedieť, že Môj hromový hlas znel!
  Bitka vstúpila do konečného štádia. Nikdy vás neopustím! Hocičo sa deje v cirkvi a vo svete vytrvajte, bdejte v modlitbe, postite sa, konajte pokánie, obráťte sa, verte! Pridržiavajte sa tradícií, čítajte Bibliu! Proste vašu Nebeskú Matku, Svätých Anjelov, vašich Strážnych Anjelov, aby stáli pri vás, chránili vás a bránili.
  Bitka bola dávno rozhodnutá. Môj Svätý Syn zvíťazil! Satan kope posledné. Buďte silné, buďte odvážne! Nebojte sa! Ja som prítomný! Ja tu Som! Som vašim Nebeským Otcom, vašim Stvoriteľom! Dôverujte! Od každého vás viac milujem, vaše miesto v Nebi je už hotové. Môj Syn čochvíľa prichádza. Čakajte Ho teraz s veľkou láskou v Advente.
  Žehnám vás všetkých, so všetkou vrúcnosťou Mojej otcovskej lásky váš Otec, Najvyšší Boh.
  Ježišov odvážny bojovník.
  Pane! Rada by som Ti povedala niekoľko myšlienok o izolácii.
  Otče! Teraz, že sa vo svete dejú tieto udalosti, prehodnotilo sa vo mne veľa vecí. Nie je dôležitá márnomyseľnosť, nie je zaujímavé úsilie o pohodlie, väzba k jedlám. Usilujem sa vo svojich stykoch vyhýbať povrchnosti a ľahostajnosti. Odpustiť nevedenie skúšam nahrádzať skutkami lásky. Ďaleko sa vyhýbam škodoradosti a pomste. 3 týždňový pobyt v nemocnici dôkladne podrobilo skúške moju schopnosť prispôsobovania. V 5 lôžkovej izbe…
  Podrobil si ma skúške Pane…! Ale vďaka mnohým modlitbám som sa s najväčšou láskou lúčila od chorých a ošetrovateľov.
  Modlitba a neviazaný rozhovor s Bohom sú najjednoduchšími nástrojmi prežitia a prítomnosti v Boha, skutočne opravdivá láska k blížnemu, zo srdca, nepredstieraná láska (skrze tieto pocity ja často skoro ochrniem), lebo musím umrieť svojej vôli, svojmu egu, svojmu sebectvu, svojim posudzovaniam.
  Už nie je zaujímavá televízia, politika, show, filmy.
  Tu sú, lebo v rodine sa im nedá vyhnúť a patria k životu, ale už nie sú dôležité. V tomto nemocničnom období som sa o magnitúdy dostala bližšie k Tebe Pane. Zamyslela som sa, čo môže byť tomu príčinou a uhádla som. Jednak ticho, z iného hľadiska obeta. Stále, každý deň som musela “zavraždiť” niečo zo seba samej, za iného, za iných na oltári prispôsobovania. Všetku túto frustráciu obetujúc Ti Pane, sťaby spolutrpiac s Tebou. S tým si zvyšoval vo mne pokoru, Tvoju pokoru.
  Izoláciu nezažívam vo fyzickom význame, ale v duchovnom, špirituálnom význame. Doma konám svoje každodenné povinnosti, v nemocnici pracujem medzi umierajúcimi, moje ľudské vzťahy zdravo fungujú a predsa sa dištancujem. Urobíš hrádze okolo mňa, Ty ma Pane obklopíš svojou láskou, svojim Duchom Svätým. Žiješ vo mne.
  Ježiš: Moja drahá Evička! Všetko, čo cítiš v súvislosti s tým je prirodzené, respektíve nadprirodzené, lebo odo Mňa prichádza. Čím je väčšia skúška, čím je väčšia bieda, tým bližšie priťahujem tých, ktorí Ma hľadajú, Ma milujú. Posilním ťa, obrním ťa milosťou daru sily, na tieto ťažké časy dávam odvahu, vytrvalosť, húževnatosť.
  Takú silnú vieru dám, ako tým Židom, ktorých v aréne hnali pred levov alebo ako tým Židom, ktorí v rozpálenej peci chválili svojho Stvoriteľa. Ja dám do teba ducha odvahy.
  Môj Zbytok Vojska bude zaplavený práve takýmito milosťami. Nepremôžu ho ani pekelné brány. Postavím ťa do prvej línie, vychovával som ťa pre posmeľovanie a podporovanie iných.
  Židovstvo nemožno vyhubiť, lebo oni sú Môj vyvolený ľud, kresťanov nemožno zničiť, lebo pre nich som podstúpil smrť na kríži. Celé ľudstvo je Moje. Počas Veľkého Varovania pri veľkom preosvievaní každý človek okúsi Božiu lásku a moc. Bude posúdený podľa stavu svojej duše.
  Musíte vedieť, že nie ste sami! Všetci Svätí Anjeli Neba bojujú proti zlému a jeho légiám. Odvaha! Ja som zomrel pre vás, Moji ste! Vytrvajte až do posledného dychu.
  V tomto Advente sa chystajte aj na vyliatie Môjho Veľkého Milosrdenstva!
  Teraz ťa požehnám objímajúcou láskou Svätej Trojice, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
  Ježišov odvážny bojovník.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/misztikus-beszelgetesek-74919/

 26. Milé sestry a bratři.

  Nezapomeňme, prosím, od  pondělí na Novénu Spásy (modlitba Modlitební kampaně 130).

  Je s ní spojeno mnoho milostí. Slova Panny Marie jsou povzbuzující:

  “Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jen chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.”

  Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

  Novéna spásy

  “Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

  Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

  Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

  Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.”

  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org//html2/984.html

 27. Prevzaté z fb stránky otca Matúša Marcina. Zdieľajte prosím, koľko sa dá….
  A predovšetkým sa modlite túto modlitbu…
  Každý deň, vďaka nej môžte získať plnomocne odpustky… ak ste v milosti posvacujucej, ak ste boli na svätom prijímaní, ak ste sa pomodlili na úmysel svätého otca ( Otčenáš…Zdravas Mária, Sláva Otcu…Verím v Boha Otca….) ak ste vylúčili aj tú najmenšiu náklonnosť k hriechu…. Nezabudnite každý deň, raz do dňa, môžte získať plnomocne odpustky. Táto neuveriteľná ponúka nie je obmedzená dnešným sviatkom, ale platí neustále!!!! Je to jedna z najjednoduchších foriem získania plnomocnych odpustkov, počas celého roka.
  “Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta. Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené.
  Rob teda so mnou podľa svojho práva! Obnovujem svoj krstný sľub a odriekam sa zlého ducha i všetkej pýchy jeho i všetkých skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
  Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej sv. cirkvi dopomohol k víťazstvu.
  Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali, Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
  Amen.”
  (Plnomocné odpustky raz denne pod obvyklými podmienkami: sv. spoveď, sv. prijímanie, návšteva kostola a modlitba na úmysel sv. Otca. Pius XI., 21. febr. 1923).
  S odobrením Najd. Ordinariatu Spišská Kapitula 18. jan. 1937, čís. 143
  https://alianciazanedelu.sk/archiv/12481

 28. Piatok 8.12.2023: oslávte s nami Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
  🙏👉Urobte si čas piatok 8.12. a oslávte s nami Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
  ⏩Viac TU: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/…/oslavte-snami…/
  🙏Slovenský Dohovor Za Rodinu Vás pozýva k osobnej účasti na modlitbu sv. ruženca za Slovensko z Piešťan, Pruského ( pri Ilave ) a Rabčíc.
  ▶️▶️PIEŠŤANY farský kostol Cyrila a Metoda:
  od 15:00 do 18:00, modlitba sv.ruženca z Piešťan z pred Eucharistie
  Pokračuje sa v Pruskom (pri Ilave) – farský kostol sv. Petra a Pavla s hudobným doprovodom GEN80:️
  ▶️▶️PROGRAM v Pruskom:
  👉19:00-20:00 sv.omša
  👉20:00-21:00 sv.ruženec Peter Jankú
  👉21:00-22:00 sv.ruženec Ivetka Masníková,
  👉22:00-5:15 celonočná modlitba ruženca pred Sviatosťou oltárnou
  👉24:00 moderovaná adorácia
  👉5:15-5:30 Eucharistické požehnanie
  ✅Počas programu nás bude obohacovať o svedectvá spoločenstvo DISMAS
  ✅Možnosť svätej spovede (www.sdzr.sk)

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  7. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  8. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  9. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  10. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  11. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  12. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  13. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  14. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  15. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  16. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  17. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  19. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  20. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  21. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  22. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  23. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  25. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  26. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  29. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  30. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  32. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  33. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  34. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  35. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  36. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. Božími očami
  13.10.2023.
  1.
  Hlas: Silno ťa na to upozorňujem.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Pokračuj vo svojich doterajších obetách, lebo pálčivo potrebujem tvoju pomoc. Skrze nich vieš zachrániť veľa duší.
  2.
  Chcela som sa pomodiť modlitbu za niekoho.
  Obraz: Dotyčný je predo mnou a čaká na moju modlitbu.
  Zamyslela som sa nad tým, že aký je rozdiel, ak sa nepomodlím modlitbu za neho alebo ak sa pomodlím.
  Obraz: Dotyčný je predo mnou s prázdnym košíkom, čakajúc na moju modlitbu. Ak sa nepomodlím modlitbu, nútený je odo mňa odchádzať s prázdnym košíkom, ale ak sa pomodlím modlitbu, kôš sa nasýti zlatým svetlom a to nesie rozdať iným.
  Ježiš: Jeho duša ho plesajúc čaká. Prosím ťa pomôž mu, lebo ho postihuje veľa útokov.
  3.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Keď si medzi ľuďmi, pôsobíš na nich a ovplyvňuješ ich.”
  Obraz: Nie je jedno, či som prítomný medzi niekymi alebo nie. Ak sa niekde objavím, niektorí sa inakšie začnú správať ešte aj vtedy, ak sa ani neozvem. Keď k nim hovorím, vtedy ešte viac.
  Ježiš: Každý jeden Môj vyvolený je z Mojej milosti schopný pôsobiť na tých s ktorými sa stretne. Toto je takto v poriadku. Oni sú vybratí pre ten zámer, aby pôsobili v pozitívnom smere, dotkli sa duší skrze Mňa.
  4.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Pozemský život je cestovaním. Treba, aby tvoja cesta mala ciele.”
  Hlas: Maličké ciele.
  Ježiš: Dlhá cesta vedie k svätosti života, k dokonalosti. Pretože človek je chatrný, len malé ciele si treba postaviť pred seba. Napríklad: odhodláš sa, že dnes vstaneš o hodinu skôr. Neodhodláš sa na celý život, ale len na ten deň. Alebo sa odhodláš, že dnes sa kľačiac pomodlíš jeden ruženec. Z takéhoto a k tomu podobných malých cieľov vzniká najväčší cieľ, dokonalosť, dosiahnutie spásy.
  5.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Chcem, aby si nasledovala svoj sen, ale dovoľ, aby sme to spolu robili.”
  Pocit: Ak odovzdám svoju vôľu Pánovi, potom On pomôže aj vo vytvorení snov, temer On vloží do mňa svoje sny v súvislosti so mnou.
  Hlas: Tak je. Svoju vôľu zlúčim do teba.
  Ježiš: Jediná vec je v človekovi, ktorá je jeho a ním je jeho slobodná vôľa. Ak Ma niekto natoľko miluje, dá Mi a úplne zlúči do Mňa jeho vlastnú vôľu. Tomu to je veľkou prednosťou, že nevie konať zlo, chce len dobro.
  6.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Vo Mne je tvoja cesta, ktorú vždy nájdeš.”
  Obraz – Pocit: V Pánovi je, že čo treba, aby sme uskutočnili. Tieto cesty sú v spojitosti so životnými cestami iných, spojené sú. Ak sa predsa dívame na svoju cestu vo svete, ľahko sa v ňom stratíme a bez Boha netrafíme naspäť. Takto Pánovi prekážame v Jeho činnosti a aj životná cesta iných sa ináč vytvára.
  Ježiš: Teba a ostatných odprosujúcich som pozval na jednu dôležitú cestu života. Keby si túto cestu zmarila svojou vôľou, zatratilo by sa preto mnoho, mnoho duší alebo by sa veľmi pomaly mohli rozvíjať.
  7.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Prines obetu bez konca, nikdy nemôžeš priniesť dosť.”
  Hlas: Ako more.
  Ježiš: Obeta, ako cnosť je nevysloviteľne dôležitá k tvojej spáse. Tvoji známi zvyknú hovoriť, že “načo sa zriecť toho a toho, užívaj si život.” Toto je hlas Môjho nepriateľa. Nikdy nepovažuj za veľa dobré skutky, obety. Čím viac obiet prinesieš, tým viac duší zachraňuješ a tým väčšia bude potom tvoja sláva v Nebi.
  8.
  Ako som čítala o Víťaznej Kráľovnej Sveta, Ktorá je obklopená anjelmi, napadli ma také myšlienky, že rada by som bola Jej pomocníčkou v týchto konečných časoch.
  Ježiš: Veľmi sa Mi páči, že chceš nasledovať Moju Matku v záchrane sveta teraz v konečných časoch a chceš Jej pomôcť s najkrajšími modlitbami a tvojimi obetami.
  9.
  Ježiš sestre Natálii: “Hriech volá k Bohu o pomstu, o záhubu.”
  Obraz: Ak oľutujeme hriechy a vyspovedáme sa z nich, hriech sa zmaže. Ježiš skrze svoju Svätú Krv ich zahalí, zakryje, tak už nevolá o pomstu.
  Ježiš: Ohromné množstvo katastrof a objavenie sa vojen miestami, krvavé demonštrácie, revolúcie sa nedejú náhodou. Hriech sa natoľko rozmohol vo svete, že Boh dovolí svojmu nepriateľovi, satanovi tieto tragické udalosti. Zlý podnecuje k nenávisti vodcov krajín voči vodcom iných krajín. Ak sa na prosbu Mojej Matky ľudia obrátia, oľutovali by svoje hrozné hriechy a začali by sa obracať na Boha, tieto tresty by sa zmiernili alebo by prestali. Ty, Moja dcérka stále oroduj u Boha za kajúcnosť stvorení.
  10.
  Ježiš sestre Natálii: “Zloba seba samú strhne ešte k bezuzdnejším zlobám.”
  Obraz + Pocit: Ale tak je to aj s dobrom. Ak vykonáme jedno dobro, veľa iných dvier sa otvorí k vykonaniu dobra, z ktorých si my môžeme vybrať podľa našej slobodnej vôle.
  Hlas: Zachovať to v tebe.
  Hlas: Všetko… ty musíš všetko vykonať.
  Ježiš: Všimni si Moja dcérka, že satan sa o to usiluje, aby čoraz väčšie zloby vložil do srdca ľudí. Čím je technika vyvinutejšia, tým väčšie a bezuzdnejšie hriechy sa rozšíria vo svete. Mysli na vysatie mozgu malých novorodencov a dojčat a na iné hrozné krviprelievania. Kým zloba zvyšuje novšie a novšie hrozné zloby, dovtedy druhá strana, dobro, obetavosť, miernosť otvára nové dvere odpusteniu, dobrote, láske. Vy odprosujúci a aj ty Moja malá túto stranu musíte posilňovať.
  11.
  Čítala som: Sestra Natália: Maďarsko je dedičstvom Panny Márie, Jej jediným vlastníctvom.
  Hlas: K tomu prislúcha povinnosť, povinnosti.
  Hlas: Potom aj ja som Tvojim vlastníctvom moja Panna Mária.
  Obraz: Maďarská Koruna.
  Hlas: Si zodpovedná za Maďarsko.
  Ježiš: Že Moja Matka je Patrónkou Maďarska, že ste Jej vlastníctvom to nestačí opakovať, ale vy, ktorí Ma nasledujete bojujte o vôľu Mojej Matky, aby skrze vaše modlitby a obety sa obrátilo čoraz viac Maďarov. Stačilo kliatí a vraždenia, ktoré robia Maďari. Stačilo veľa bezbožností starého kresťanského Maďarska. Pretože ste všetci vlastníctvom Mojej Matky, pomôžte Jej.
  12.
  Ježiš sestre Natálii: “Moc Mojej Nepoškvrnenej Matky je schopná zastaviť zrúciace sa vrchy, zadržať rieky vystúpiace zo svojho koryta, utíšiť rozbúrenú vodu mora. Ona vám pomôže.”
  Pocit: Nie je zlý nápad roztrúsiť zázračné medaily v tých oblastiach, kde žijeme.
  Hlas: Nie veru.
  Ježiš: Neviete si ani predstaviť, aké veľké dobro urobil kráľ Svätý Štefan, keď obetoval váš národ Panne Márii. Panna Mária skutočne bude vašou Patrónkou v ťažkom čase. Zastaví vášho vonkajšieho a vnútorného nepriateľa, ktorý číha na vás. Falošné ideológie (LMBTQ). Zastaví islamskú hrozbu. Nedovolí vnútorného ľavicového nepriateľa, aby sa moc dostala do jeho ruky. Ale toto všetko sa len vtedy udeje, ak sa vy odprosujúci vytrvalo modlíte za kresťanské Maďarsko, za obrátenie Maďarov, za zaniknutie hrozných vrážd. Chce vás ochrániť aj pred vojnou. Hoci teraz už môže eskalovať aj z viacerých miest. Vzdávajte vďaku vašej vláde, že kladie odpor neprístojným bruselským riadeniam, neposiela vojakov, zbrane inam, nevpustí davy migrantov a nevmieša sa do vojny iných. Duch Svätý a Panna Mária im pomáhajú.
  13.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Nikdy sa s ničím neponáhľaj. Vykonaj Moju vôľu, Môj plán je dokonalý a všetko umožní… Ja ťa budem viesť a zabezpečím všetko, čo je potrebné, čo je treba k tomu, aby si splnila Môj plán a čas sa neukončí ani o jednu minútu skôr.”
  Hlas: Všetko postupuje s tebou podľa plánu.
  Pocit: Aj moje písanie bude dovtedy trvať, kým je v Pánovom pláne a čo chce, aby som napísala a podelila sa o ne s inými.
  Hlas: Ani viac, ani menej.
  Hlas: Všetko splníš vo Mne za to.
  Ježiš: Nikdy sa nenáhli a neobávaj, lebo svoje plány pekne, poporiadku splním u teba. Nenechám ťa osamote, budem stále s tebou, kým vykonávaš úlohu, ktorú si odo Mňa dostala. Všetko ti zabezpečím k tomu. Odstránim prekážky. Takto splníš Môju vôľu a Môj plán.
  14.
  Hlas: Tebe z jedného dňa na druhý.
  Obraz: Ježišova tvár.
  Ježiš: Z jedného dňa na druhý vylejem na teba Moju planúcu lásku a Moje milosrdenstvo.
  15.
  Hlas: Toto v tvojej bezdnej otázke.
  Ježiš: Keď čítavaš sväté knihy, skúmaš hĺbku slov.
  16.
  Hlas: Aby si umĺkla vo Mne, aby som umĺkol v tebe.
  Ježiš: Milujem tie minúty, keď sa naše srdcia navzájom rozprávajú bez hlasu. Toto je našou najdôvernejšou výmenou myšlienok.
  17.
  Hlas: Nemám náladu to počuť.
  Ježiš: Bolesť napĺňa Moje Srdce, keď Mi ľudia dávajú za vinu každý ich problém, neúspech. Hoci všetko je následkom hriechov.
  18.
  Hlas: Toto s tebou je skúškou citov.
  Ježiš: Keď sa nevieš tak zbožne, oduševnene modliť, Ja ťa vyskúšam, či aj bez pocitu vieš hovoriť ku Mne.
  19.
  Hlas: Koľko sĺz… ale nikto ich nevezme do Nebies.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Urážky obvykle nasledujú slzy urazenej strany. Za to plačú, lebo sa hrozne ľutujú. Takéto slzy sú bezcenné. Ak za to plačú, že jeho neprajník bodol trńie do Môjho Srdca, potom by jeho slzy prenikali až po Nebesá.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74914/

 31. Božími očami
  6.10.2023.
  1.
  Hlas: Zbytočne toto s tebou.
  Hlas: Nie je nič zbytočne s tebou.
  Hlas: Prijme.
  Ježiš: Nič sa nedeje zbytočne s tebou. Všetko má svoj dôvod, všetko je v Mojich plánoch. Práve preto to prijmi.
  2.
  Hlas: Všetko v tebe má veľkú hodnotu.
  Ježiš: Pretože tvoje cnosti Môj Duch Svätý vložil do tvojej duše, tieto cnosti predstavujú vážnu hodnotu. Jednak pre teba, z inej stránky pre tých, s ktorými si v kontakte.
  3.
  Nad tým som uvažovala, aby som sa počas 9 mesiacov modlila za plody rastúce v umelom lone a za deti zo skúmavky pokrstiac ich.
  Obraz: Ježišova tvár z  turínskeho plátna.
  Hlas: Dostala si výborný nápad.
  Ježiš: Pretože v tomto umelom programe veľká časť zmrazených životov umrie, veru je to dobrý nápad pokrstiť ich, na dôvažok vytrvalo 9 mesiacov.
  4.
  Hlas: Nemôžeme to natiahnuť v čase.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Ak sa dopustíte nejakého hriechu, neslobodno s ním čakať, hromadiť hriechy, lebo pomaly zabudnete na ne. Najmúdrejšie je čerstvo ich oľutovať a vyspovedať sa z nich.
  5.
  Hlas: Aby som ťa umiestnil do budúcnosti.
  Obraz: Svetlo.
  Hlas: Prečesať to v tebe.
  Ježiš: V budúcnosti ti budem dávať vážne úlohy, v antikristovom období. Svetlo to znamená, že ťa nenechám osamote, vždy budem s tebou. Ešte tvoju dušu musím prerobiť na túto úlohu.
  6.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: (maďarskí) kňazi Ho nechcú počúvať, Ježiša, nepovšimnú si posolstvá.
  Hlas: Moja sladká vôňa.
  Hlas: Mám s tebou záležitosť.
  Ježiš: Keby si Moji synovia maďarskí kňazi boli vzali do úvahy Moje posolstvá, už by nie takáto malá kaplnka stála na lúke Anny. Ale nevadí, vy odprosujúci budete tehlami väčšej predstavovanej kaplnky
  7.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “S láskou podajte ruku ctibažným a nadutým a nezaprite im spoločne modlenú modlitbu.”
  Obraz: Modlím sa, rozprávam sa s niekým. Ešte aj keď je reč o jednej, jednej príležitosti, oni nezabudnú na čas, ktorí sme spolu strávili.
  Obraz: Svetlo.
  Hlas: Posilniť sa za to.
  Ježiš: Vám, mierumilovným, pokorným odprosujúcim a Mojim vyvoleným to navrhujem, aby ste zahrnuli do spoločnej modlitby aj vašich blížnych, ktorí sú ťažko ovládateľní a ktorí nemajú ľahkú povahu. Skrze vás sa potom ich duša skrotí a posilní.
  8.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “Kým máte čas, konajte dobro!”
  Myšlienka: Pri jednej príležitosti som chcela svätým obrazom obdarovať niekoho, kto sa len niekoľko dní zdržiaval v mojej blízkosti. Cítila som motiváciu, aby som ho vyhľadala. V danom okamihu, keď som ho chcela vyhľadať, nenašla som ho, potom som dovtedy odročovala čas, že som si myslela, že už odišiel. Cítila som veľký smútok kvôli svojej nedostatočnosti. Ale zrazu som znovu natrafila na dotyčného. Ihneď som bežala a dala som mu svätý obrázok, čo mi dalo veľké duševné upokojenie a radosť.
  Pocit: Čas beží, šanca utečie. Menia sa vonkajšie okolnosti alebo dotyčný odíde alebo umrie s ktorým sme mohli robiť dobro. Ak sa dostaneme pred súdnu stolicu Pána Ježiša, potom čo Mu predložíme?
  Hlas: Toto ti je povinné.
  Myšlienka: Toto všetko sa vzťahuje aj na splatenie dlhu, či ide o duchovný, či o hmotný dlh.
  Ježiš: Teraz je najmä platná tá Moja výzva, že keď je príležitosť na to, ihneď urobte dobro s vašimi blížnymi. Ináč padnete do hriechu lenivosti.
  9.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: kňazom: “Staňte sa zmiernou obetou v Mojej Božskej ruke.”
  Pocit: Aj my odprosujúci môžeme byť zmiernimi obetami v tej či onej miere, nakoľko to Pán ušil na náš život a podľa našich schopností.
  Ježiš: Chodím svoju cestu na zemi a hľadám medzi tými, ktorí Ma nasledujú tých, ktorí obetavo zmýšľajú. Na toto pobádam aj kňazov a aj veriacich. Žiaľ, málo nájdem.
  10.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “V dušiach chcem žiť v podobe pokornosti.”
  Myšlienka: Nad tým som uvažovala, ako to treba chápať.
  Ježiš: Keď pristupujete k svätému prijímaniu, vezmete k sebe nielen Moje Telo a Moju Krv, ale aj Moje duševné vlastnosti. Okrem iného pokornosť. Ja teraz vlastne v knihe sestry Natálie rozprávam o svojej pokornosti nachádzajúcej sa v Mojich deťoch.
  11.
  Čítala som: Panna Mária sestre Natálii: “Ku každému ľudu tým jazykom hovorím, ktorým sa podľa Božieho večného nariadenia modlia orodujúce modlitby.”
  Pocit: Aj jazyky sú podľa Božieho nariadenia. Možno, že aj moja znalosť jazyka sa vytvárala podľa Božej vôle a nariadenia.
  Ježiš: Vieš Moja dcérka, že sa ľudským rozumom nedá pochopiť, že poznám každý jazyk, ktorý existuje. Toto je jednou stranou Mojej všemohúcnosti. Ešte aj jazyky som Ja stvoril. Tak som vytváral tvoj život, aby si okrem svojho materinského jazyka rozumela ešte dvom jazykom. Ani toto nie je náhodilé, lebo takto širšie vieš uvádzať do praxe apoštolovanie.
  12.
  Čítala som: Panna Mária sestre Natálii: “Čas obrátenia hriešneho sveta je ukrytý v hĺbke môjho Nepoškvrneného Srdca. Tento čas nepozná ešte ani Syn, len Otec, Ktorý svoje poznanie zamkol v klenotnici Môjho Srdca.”
  Hlas: Akým prekvapujúcim spôsobom toto.
  Panna Mária: Nebeský Otec umiestnil do môjho Nepoškvrneného Srdca to veľké tajomstvo, že kedy bude čas obrátenia ľudstva. Preto to zložil u Mňa, lebo Ja som Matkou Jeho Svätého Syna a Víťaznou Kráľovnou Sveta a Ja pošliapem satana.
  13.
  Čítala som: Panna Mária sestre Natálii: “Moja veľmoc znamená archanjelov Neba spolu s ich vojskami, ktorých Nebeský Otec poslal ku Mne, aby v okamihu konečného víťazstva vstali do boja proti zlému a jeho sluhom vlezených do ľudskej kože.”
  Pocit: Toto je v spojitosti alebo súvisí s Dielom Anjela, kde k duchovnému zápasu prosia o pomoc svätých Anjelov.
  Ježiš: Trojitou korunou, keď sme korunovali Moju Matku v Nebi, dostala ku korune múdrosti a lásky aj korunu moci. V konečnom čase počas trojdňovej temnoty, keď sa splní veľká duchovná bitka, vtedy sa na čelo anjelov postaví Panna Mária. Svätý Michal a všetci anjeli sa stretnú v boji s veľa zlými dušami vychádzajúcimi z Pekla a s vazalmi antikrista. Teda, víťazstvo Panny Márie a bitka anjelov sa úzko spletú.
  14.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “Ak ľudia nepomôžu svojimi odprosujúcimi obetami, málo môžem pre nich urobiť, napriek tomu, že som Všemohúci.”
  Pocit: Oplatí sa obetovať Pánovi náš život ako zmiernu obetu.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Ježiš: Moji drahí odprosujúci, poprosím všetkých z vás, aby ste pomohli vašimi obetami. S vami, vo veľkej duchovnej bitke, ktorá nás čaká, sa obráti ešte viac duší. Každý nech pomôže primerane k svojej sile, nech prinesie len toľko obety, koľko je schopný.
  15.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “Modlitby a odprosovania znesú na zem veľa milostí. Kajania skrátia utrpenie. Milé sú odprosujúce orodovania, ale je ich málo.”
  Hlas: Toto v tvojej dokonalej oddanosti.
  Obraz: Ak sa zriekneme niečoho, to dá takú silu, ktorá zmenšuje utrpenie iného. Naša obeta je potrebná k tomu.
  Ježiš: Len Katolícka Cirkev poukazuje na hodnotu utrpenia. Ak obetujete vaše utrpenia, vaše obety, zmierňujete utrpenie iných. Napríklad: chorých, očisťovaných duší a v budúcnosti tých, ktorých bude antikrist prenasledovať. Ľutujem, že ešte vždy je málo odprosujúcich, ktorí s ich obetami zachraňujú duše. Vašou úlohou je povzbudzovať vašich spoločníkov.
  16.
  Čítala som: Sestra Natália: “Spoznala som aj jedno mimoriadne tajomstvo Božského Srdca. Veľa ľudí by sa nenarodilo, keby nastala úplná záhuba. Ale nekonečne dobrotivé Srdce je veľmi súcitné s tými dušami, ktoré by takto boli obraté o večnú slávu.
  Myšlienka: Oplatí sa modliť za duše narodené v budúcnosti, aby sa vedeli narodiť, potom ako prežili svoj pozemský život, aby sa mohli dostať do Neba.
  Ježiš: Moje Sviatostné Srdce s veľkým súcitom myslí na tých, ktorí sa nemôžu narodiť následkom z nejakého dôvodu. Moji maličkí, ak Ma milujete, modlite sa za takýchto, aby aj oni raz získali večnú slávu.
  Pocit: Na základe tých, ktoré Pán Ježiš pýtal v spojitosti s odprosovaním cez sestru Natáliu, nie som dobrou odprosujúcou. Neviem sa tak postiť, neviem bdieť, neviem chodiť do modlitbovej skupiny, neviem vo dne v noci adorovať Oltárnu sviatosť. To je pravda, že ja píšem a robím si poznámky.
  Hlas: Ty ani nemusíš.
  Hlas: Preto som ti vynašiel iné, aby si Mi slúžila. Takto ťa milujem, ako si.
  Ježiš: Moja drahá dcérka, chcem ťa uťešovať. Každá duša má inú vôňu. Má iné úlohy.
  18.
  Čítala som o Nanebovzatí Panny Márie.
  Hlas: S veľkou nádherou.
  Ježiš: Na svete si jedine Moja Matka zaslúžíla, aby Ju vzali do Neba telom i dušou. Predstav si tú blaženosť, čo sa pri stretnutí odohralo v Srdci Matky a Syna.
  19.
  Hlas: Veľký oheň horí pre teba za to.
  Ježiš: Za každú tvoju službu a za tvoje adorácie znovu a znovu ti rozpaľujem srdce.
  20.
  Hlas: Ja ti to musím ukázať.
  Ježiš: Musím ti ukázať dušu niektorých tvojich blížnych, aby si im vedela pomôcť.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74914/

 32. Božími očami
  21.8.2023.
  1.
  Čítala som: Ježišovo posolstvo Cataline Rivas: “Tí, ktorí Oltárnu sviatosť prijmú na jazyk dostanú oveľa väčšie milosti, než tí, ktorí ju prijmú na ruku.”
  Pocit: Aj tí dostanú väčšie milosti, ktorí sa poklonia Pánovi.
  Ježiš: Áno, tak je to Moje dieťa, ako to povedala Moja vyvolená Catalina, lebo oceňujem úctu. A keď sa modlíte, preukazujete Mi najväčšiu úctu, ak sa pokloníte.
  2.
  Čítala som: O gruzínskom otcovi Svätom Gabrielovi Urgebadze (1929-1995): Požehnal chlieb gruzínčanovi, ktorý nasledoval hinduizmus, urobil naň znamenie kríža a chlieb sa podivuhodným spôsobom vznietil a v ohni bola jasne viditeľná voda a pšenica. Keď znova urobil naň znamenie kríža, pretvoril sa späť na chlieb.
  Pocit: V každom požehnanom predmete a bytosti horí Boží oheň, ktorý nemôžeme vidieť voľným okom, ale na toho účinok zlý reve.
  Hlas: Lebo toto je ukryté vo vás… aby ste verili.
  Ježiš: Zázrak otca Gabriela dokazuje myšlienku, ktorá ožila v tebe, že čo je od Boha požehnané, to bude sväté.
  3.
  Prosila som Pána a Pannu Máriu, aby vznietili srdce maďarských kňazov, aby si radšej vybrali mučeníctvo, než aby popreli Ježiša.
  Hlas: Bude veľmi veľa mučeníkov spomedzi nich… Pre radosť Môjho srdca.
  Ježiš: Vy si ani nemyslíte, že medzi vašimi maďarskými kňazmi koľko veľa bude mučeníkov obetavosti ducha. Toto sa potom vtedy ukáže, keď sa počas antikristovej nadvlády nepostavia k nemu, ale Mňa si vyberú.
  4.
  Čítala som: 1 Jn 4, 16: A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
  Obraz: Ježišov obraz so Svätým Srdcom.
  Hlas: Nenávisť nie je Božia.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Hlas: Ja horím v nenávisti.
  Obraz: Tvár jedného zlého.
  Hlas: Ja roznecujem nenávisť. Stále horím v tomto.
  Hlas: Aby sme my dvaja premohli toto veľké nešťastie.
  Obraz: Ježišov obraz so Svätým Srdcom.
  Hlas: Šliapneme na hadovu hlavu my obaja spolu s Pannou Máriou.
  Ježiš: Sú dva proti body, jedným je láska, druhým je nenávisť. Bez významu nenávisti, by sa veľkosť lásky nevedela ukázať. Vy, Moje deti len zostaňte so Mnou, vo Mne, v Mojej nekonečnej láske. Zlý predstavuje nenávisť voči Mne a voči Mojim stvoreniam. Temer s plameňom horí v tejto nenávisti. Ale vy, Moji maličkí sa nebojte, lebo s Mojou Matkou porazíme hada roznecujúceho nenávisť.
  5.
  Čítala som o Svätom Jánovi Vianney.
  Hlas: Nie je potrebné, aby si bola niekou veľkou, aby bola z teba veľká svätá.
  Ježiš: Ani si nemyslíte, že okolo vás medzi mnohými jednoduchými blížnymi kvitnú sväté duše. Hoci si ich nikto nevšimne. Napredujú priamo k Nebu.
  6.
  Jeden známy často poukazuje na vnímanie, to jest, že tú istú vec vnímame ináč.
  Obraz + Pocit: Každá duša má inú citlivosť alebo tvrdosť jej duše, z niekoho opadávajú veci, z iných nie.
  Hlas: Každý musí viesť boj s krížom svojej citlivosti alebo svojej bezcitnosti.
  Pocit + Obraz: Preto, ak chceme niekoho utešiť, musíme odháňať mraky z jeho duše.
  Obraz: Zlaté svetlo.
  Ježiš: V oblasti citlivosti je každá duša iná. Sú krajnosti, keď je niekto precitlivený, urážlivý a nevie sa zbaviť urážok. Druhá krajnosť je ľahšia pre človekovu dušu, keď za okamihy strávi poznámky. Aj v tejto oblasti je najlepšia zlatá stredná cesta. Ak ťa urazia, treba sa nad tým zamyslieť, ale treba sa na Mňa obrátiť, aby som ťa utešil.
  7.
  Jeden môj známy si takú čiapku položil na svoju hlavu, na ktorej bola smrtka, na jej boku zprava a zľava bolo jedno, jedno krídlo.
  Myšlienka: Aj keby mi veľa platili za to, aby som si také niečo položila na hlavu, neurobila by som.
  Ježiš: Symboly sú nebezpečné, treba ich filtrovať. Tvoj známy si ani nemyslí, že satana rozmaznáva na svojej hlave.
  8.
  Pri jednej príležitosti som splnila prosbu, ku ktorej som nemala žiadnu náladu za daných okolností. Pokúšala som sa nereptať.
  Pocit: Aj toto je skúškou, cvičením na premáhanie lenivosti.
  Ježiš: Môj Duch Svätý vložil do tvojej duše jednu cnosť, obetavosť. Videl som, aká si unavená a nemala si žiadnu náladu splniť jednu prosbu a predsa si urobila. Nie to je láskou, keď si vravíš, že ťa milujem, ale také niečo, čo si teraz urobila. Skutok lásky je tým, po čom žízni Moja duša od vás, od Mojich detí.
  9.
  Môj súrodenec musel ísť za otorinolaryngológom, prosila som Pána, aby ho nebolelo, ak dôjde k nejakému zákroku.
  Pocit: Pán dá na oplátku nejakú ťažkosť.
  Napokon vyšlo najavo, môj súrodenec nepotreboval žiadny zákrok, ale ani ťažkosť, ktorá ma postihla nenechala na seba čakať.
  Ježiš: Krásna je tá črta, že keď oroduješ za svojho súrodenca, aby ho nebolel zákrok, radšej ty trp za neho. Vidíš Moja malá, počúvam každé tvoje slovo a vypočujem ťa.
  10.
  Reč bola o vyliatí Ducha Svätého.
  Hlas: Obnovím to v tebe.
  Hlas: Obnovíme tvoje srdce za to.
  Obraz: Hlava môjho strážneho anjela vedľa mňa na pravej strane.
  Hlas: Hlásať to v tebe.
  Ježiš: Obnovím ťa pri vyliatí Ducha Svätého, pri Veľkom Varovaní. Budeš odvážna a s plesajúcim srdcom budeš hlásať Evanjelium. Tvoj strážny anjel ti bude vždy pomáhať.
  11.
  Hlas: … a vtedy mi prichádzajú tieto moje myšlienky.
  Pocit: Tieto slová ako ozvena zvučali v mojej duši.
  Ježiš: Keď sa niečo zdá byť ťažkým a nemožným v tvojom živote, vtedy ti Boh Duch Svätý dáva podivuhodné myšlienky.
  12.
  Hlas: Váš čas nebezpečne ubúda.
  Ježiš: Ani si nemyslíte, ako rýchlo vás prepadne ťarcha skúšok.
  13.
  Hlas: Premyslím to v tebe.
  Ježiš: Ak dostaneš nejakú úlohu, pomôžem ti ju premyslieť.
  14.
  Hlas: Urobím to v tvojom srdci melodickým.
  Ježiš: Usilujem sa ti milo, radostným spôsobom oznámiť to, čo ti chcem povedať.
  15.
  Hlas: Prijmem to v tebe.
  Hlas: Treba to v tebe obetovať.
  Ježiš: Nie vždy pýtam také, čo je ľahké a predsa to musíš prijať. Takáto prosba si vyžaduje obetu od teba.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74909/

 33. Božími očami
  14.8.2023.
  1.
  Čítala som: V zahraničnom posolstve bolo: príde nová nákaza. Pre obranu si kúpme ananás, uvarme listy ovocia.
  Napokon vyšlo najavo, že listy ananásu sú jedovaté.
  Ježiš: Moja drahá dcérka, nezaoberajte sa s tými zahraničnými posolstvami, lebo je v nich viacero falošných.
  2.
  Hlas: Tu je premiestnený.
  Pocit: Reč bola o Oltárnej sviatosti.
  Na lisabonskom mládežníckom stretnutí umiestnili Oltárnu sviatosť do sivého obedára. Niektorí sa Mu kľanali za takýchto okolností. Dali aj také pobádania Rímsko Katolíckej mládeži, aby navštevovali aj synagógy a aj mešity.
  Ježiš: Moje dieťa, už si začínam privykať na mnoho neúct, ktoré Ma obklopuje v Oltárnej sviatosti. Na prijímanie na ruku a postojačky a teraz na tomto stretnutí na neúctivé skladovanie malých Oltárnych sviatostí. Ale aj keď som si na to privykol, bolia Ma tieto neúctivosti. Musíte prijať, lebo to je dôležité, že ešte môžem zostať medzi vami. Dávnejšie pred 50 – 100 rokmi sa ešte považoval za hriech, ak ste vošli do nekatolíckeho chrámu. Aj v tejto oblasti je veľká obnova a reformácia. Pobádajú vás, Moje katolícke deti, aby ste len navštevovali chrámy, modlitebnice iných náboženstiev. Do Mojej Cirkvi prúdi dym zlého.
  3.
  Hlas: Tento svet sa veľmi vyprázdnil.
  Ježiš: Moje stvorenia teraz v konečných časoch ledva dostávajú duchovný pokrm. Za to sa ich duša vyprázdnila.
  4.
  Pocit: Keď sa nám niečo podarí, vždy treba na to myslieť, že niekto už vopred vyplatil tomu cenu svojim utrpením.
  Hlas: Toto za odmenu.
  Ježiš: Ak vidím, že niekto trpezlivo prijme utrpenie, ktoré mu dovolím, vtedy mu v mnohých veciach pomôžem. Takto ho odmeňujem.
  5.
  Hlas: Dovoľ…
  Hlas: Nebol mučeníček…
  Ježiš: Nie je ľahké nájsť medzi vami takého, ktorý obetuje svoje utrpenie pre Moje plány. V takomto prípade teba prosím, aby si pomohla.
  6.
  Hlas: Drž sa ďaleko od zlého.
  Hlas: Keby sme boli dodržali, že “drž sa ďaleko od zlého”, už dávno by sme nemali žiadny problém.
  Ježiš: Toto tak možno vyriešiť, že obchádzate každú príležitosť vedúcu k hriechu. Lebo príležitosť prinesie pokušenie blízko k vám.
  7.
  Pozorovala som poslušnosť na jednom duchovnom cvičení.
  Myšlienka: Pán nás stále sleduje. Ako nám má dať väčšie úlohy, ak v malom nie sme poslušní?
  Hlas: Toto je ti skúškou.
  Obraz: Ježiš sa díva nadol.
  Ježiš: Na poslušnosti spadol prvý ľudský pár. Poslušnosť je jednou najdôležitejšou cnosťou. Ja, Ježiš aj teraz chodím medzi vami a vidím, že Moje stvorenia nezvyknú byť poslušné predstaveným ešte ani v najmenších veciach. Aj v rodinách to je chybou, že deti nie sú poslušné rodičom. Aj v školách vidím, že po tieto dni majú pedagógovia čoraz menšiu autoritu. Ľudia vo všeobecnosti poslušnosť považujú za slabosť, za pokorenie sa. Hoci toto je základom pokojného spolužitia vedľa seba. Duchovných cvičení sa zúčastňujú samí, vierovyznanie praktizujúci, denne prijímajúci. Ešte ani oni nevedia byť poslušní predstaveným. Neposlušnosť všade spôsobuje chaos a hádky.
  8.
  Bola som na jednom duchovnom cvičení:
  Pocit: Mnohokrát sa pomodlíme jednu modlitbu, aby bola pomodlená, ale predsa nežijeme podľa tých slov, takto, ako keby boli len prázdnymi slovami. Stáva sa, že v  danej situácii sa práve protikladne správame, než ako sa modlíme.
  Obraz: Ježiš ide vpravo trochu s vystretými rukami.
  Ježiš: Duša odprosujúcich sa nachádza na rôznom stupni. Ja taký, ktorý sa nielen pekne modlí, ale je aj láskyplný a milý k druhým. Je taký, ktorý surovo povie svoj názor a urazí tým niekoho. Takéto správanie má ničivý účinok pre celé spoločenstvo. Dávajte si pozor na to, že pri takýchto svätých príležitostiach akým je duchovné cvičenie, buďte jeden voči druhému s najväčšou láskou a trpezlivosťou. Lebo akú hodnotu má pekné, zvučné modlenie, ak po ňom hrešíte proti Desatoru.
  9.
  Obraz: Čipková biela šatka zakrýva dlhú bielu sviečku. Okraje šatky sa ako krídla zdvihli. Potom namiesto šatky je žiarivý biely holub so zdvihnutými krídlami.
  Ježiš: Dlhá biela sviečka znamená tvoju dušu. Čipková šatka záštitu a dary, ovocia Ducha Svätého. Potom snehobiely holub s rozprestretými krídlami je sám Duch Svätý, Ktorý ťa neopustí ani na minútu, ale je s tebou.
  10.
  Obetovala som Pánovi naše finančné záležitosti, naše nespravodlivé straty.
  Hlas: Už sa neobávaj.
  Obraz: Ježišova mierumilovná tvár.
  Ježiš: Chápem, že ťa trápi nespravodlivosť, zneužitie tvojej zhovievavosti, ale uver, neoplatí sa strachovať, lebo ťa kvôli stratám štedro obdarujem v Nebi.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74909/

 34. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Synoda o synodalitě skončila a jakoby je klid po pěšině, nenaplnily se předpovědi některých, že bude následovat rozkol v církvi a následně budou pršet Boží tresty. Tyto události však můžeme očekávat až po poslední Synodě o synodalitě, která se bude konat ke konci roku 2024.

  V rozkladném úsilí falešného proroka, který zastává úřad svatého Petra, brání ještě několik věrných biskupů, které se pokusí v průběhu roku 2024 odstranit, nebo zlomit tak, aby mu již nestálo nic v cestě.

  Zdánlivě nenápadně probíhá rozkladný proces v církvi mimo jiné úsilím papeže o diskreditaci, tedy připravit o důvěru kleriky – duchovní osoby, které (religionisticky viděno) jsou prostředníky mezi věřícími a Bohem.

  Klerik (z lat. clerus, a to z řec. kléros povolání, úděl – úděl duchovních: vést lidi k spasení, je muž, jenž přijal některý z tří stupňů kněžského svěcení – diakonát (jáhenství), presbyterát (kněžství) nebo episkopát (biskupské svěcení).

  Bičem, který papež používá ke zničení důvěry duchovních je slovo klerikalismus, toto slovo použil papež i na nedávno skončené Synodě o synodalitě a před tím již mnohokrát:

  Papež na synodě: Žena zrcadlí církev, klerikalismus je metla, Boží lid je neomylný
  Klerikalismus přivádí až k takovému velikému úpadku, který vzbuzuje velký smutek a pohoršení (stačí zajít do římských paramentářských krejčovských dílen, abyste viděli toto pohoršující chování mladých kněží, kteří si zkoušejí kleriky a klobouky anebo alby a rochety zdobené krajkou).
  Klerikalismus je metla, je to pohroma, forma zesvětštění, která špiní a škodí tváří Pánovy snoubenky, zotročuje svatý věrný Boží lid.
  A Boží lid, svatý věrný Boží lid, jde vpřed v trpělivosti a pokoře a snáší přezíravost, týrání, vyřazování ze strany institucionalizovaného klerikalismu. S jakou přirozeností mluvíme o „knížatech církve“ anebo o biskupských jmenováních jako kariérních povýšeních! Hrůzy tohoto světa, zesvětštění, které trýzní svatý věrný Boží lid.
  https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-10/papez-na-synode-zena-zrcadli-cirkev-klerikalismus-je-metla-bo.html

  Současný papež hovořil o klerikalismu od roku 2013 do roku 2019 celkem 29 krát:

  František – narozdíl od sporadických vyjádření svých předchůdců – používá tento ismus nesrovnatelně častěji. Během šesti let svého pontifikátu – s výjimkou roku 2015, kdy toto slovo nepoužil vůbec – objevilo se v jeho textech a promluvách celkem 29krát.

  V promluvě k řeholnicím (UISG) papež mluví o klerikalismu v souvislosti s nedostatečným podílem laiků ve farním životě ve farních a ekonomických radách farností.

  Na kázání v kapli Domu sv. Marty mluvil o „duchu klerikalismu“, kterým se „klerici považují za nadřazené, vzdalují se lidu a nemají čas vyslechnout chudé, trpící, vězněné a nemocné“.
  https://www.vaticannews.va/cs/svet/news/2019-05/neni-klerikalismus-jako-klerikalismus.html

  Na stránce http://rexcz.blogspot.com/ se můžeme dočíst:

  Synodní zpráva: prázdná krabice, která zapáchá (2023)
  30. října 2023
  Po dvaceti pěti dnech schůzí včera, 29. října, skončila Synoda o synodalitě, která nepřišla takřka s ničím, pokud jde o očekávání progresivistů a obavy konzervativců.
  http://rexcz.blogspot.com/2023/11/synodni-zprava-prazdna-krabice-ktera.html

  Proč zdánlivě neplodná synoda? (2023)
  3. listopadu 2023
  Když zvážíme elektrizující atmosféru, která předcházela této Synodě a pak se podíváme na ubohé plody, které vydala ve svém závěrečnému dokumentu – Souhrnné zprávě –, kterou jsem analyzoval před několik dny, zjistíme nepoměr mezi příčinou a následkem.
  Proč by Vatikán organizoval tak okázalé a nákladné setkání, když by z něj nevzešly nějaké skutečné výhody? I když na tuto otázku nemám úplnou odpověď, jistě mohu o některých důvodech spekulovat. Uvedu dva z nich.
  1. Příprava biskupů na přijetí progresivističtější agendy
  2. Příprava katolické veřejnosti na přijetí dalších novot
  http://rexcz.blogspot.com/2023/11/proc-zdanlive-neplodna-synoda-2023.html

  1275. Poselství Matky Spásy ze dne 21. listopadu 2014 v 16:15.
  MÁM POSELSTVÍ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ DUCHOVENSTVO

  Vy, kteří rozpoznáte falešné učení, až vám bude představeno, mu nesmíte podlehnout. Až vám nařídí upravit a pozměnit nejsvětější svátosti, musíte utéct. Církev mého Syna bude zkoušena až za mez své odolnosti. Vy, kteří možná odložíte Pravdu a dáte přednost novému pozměněnému učení – o němž se bude říkat, že je třeba, aby vyhovovalo lidským potřebám – vězte, že to bude velká zrada na Slovu Božím.
  Kvůli svatým slibům, jimiž jste přijali službu mému Synu, máte povinnost k Božím dětem živit je Tělem a Krví mého Syna, Ježíše Krista. Přijde však čas, kdy bude vynucována změna svaté oběti mše. Pak budou mezi vámi ti, kteří okamžitě poznají, že je pácháno velké zlo a musíte se odvrátit.
  Musíte stále živit duše těch, kteří jsou odkázáni na vás, abyste je živili nejsvětější eucharistií. Zůstanete-li věrni mému Synu a budete-li dál sloužit jeho dětem, jak je vaší povinností, budete Mu sloužit s velkou důstojností.

 35. Božími očami
  7.8.2023.
  1.
  Reč bola o kľačaní a o obeti.
  Ježiš: Poklonenie sa Oltárnej sviatosti je obdivuhodné. Totiž Mne, Najvyššiemu treba nielen v slovách preukázať úctu, ale treba priniesť aj obetu.
  2.
  Na duchovnom cvičení o tom rozprávali, že Svätý Ján Krstiteľ rozdelil vývoj duše na tri úseky:
  – keď sa človek zbaví závislosti zmyslových orgánov
  – dotyčný nie je ani na zemi, ani v Nebi, ale temer “ukrižovane” sa vznáša medzi dvoma
  – keď je duša zjednotená s Bohom
  Hlas: Stupňovane… postupne toto v tebe.
  Ježiš: Cesta vedúca k svätosti života je dlhá a tŕnistá. Najprv, aby sa lepšie odtrhol od pozemských statkov, od milovania svojho tela treba k tomu najprv postupne zanechať smrteľné hriechy a pomaly, pomaly všedné hriechy. Naraz ani ty sa nevieš odtrhnúť od všelijakých pozemských závislostí. Moja dcérka, hoci ty sa o to veľmi usiluješ. Toto je veľmi veľká skúška sily. Toto je cesta vyprázdnenia. Z duše ľudí treba vyhodiť každú haraburdu, ktorá tam nepatrí, aby mali miesto podivuhodné cnosti, ktoré dostali od Ducha Svätého. Ktoré sú to haraburdy? Dobré, zábavné filmy, sladkasté seriály, obľúbené jedlá – nápoje, čierna káva, kozmetické prípravky, módne šaty, nemanželský intímny vzťah a ešte by som mohol vymenovať veľmi veľa vecí. Ľudstvo je plné týchto závislostí. O drogách ani nehovoriac. Ten, kto sa vie týchto postupne, ale čím skôr zriecť, ten robí veľké kroky vpred na ceste svätosti. Do oveľa vyššieho úseku vstúpi duša človeka, keď sa už skoro úplne zriekla všetkého, čo je jej milé a lákavé. Ale s tým sa ešte nevyvinula úplne jeho duša, lebo je chatrná a niekedy upadne späť do nejakej závislosti. Napríklad, vypije čiernu kávu alebo pozrie si nejaký film, atď. Je tretí úsek, kde už môžem povedať, že je veľmi blízko ku spáse. Ale kým žije na zemi v tele, ešte sú prekážky, ktoré ju niekedy, niekedy vzdialene držia od svätých vecí. Duchovná vyprahnutosť, duchovná temnota, ktoré ju skoro hnajú až k depresii. Už celkom pokročila na ceste a predsa má pocit nedostatku a necíti sa byť svätou. Hoci sa už často zjednocuje s Bohom.
  3.
  Keď na adorácii za zatvorenými dverami podávam Oltárnu sviatosť:
  Pocit: Toto je také, ako keď Slnko zahalia mraky. Je svetlo, ale nie je teplo a nemožno pociťovať ani lúče slnka.
  Ježiš: Čím bližšie je k Bohu duša niekoho, tým viac je jej požiadavkou, aby aj jej oči videli Eucharistiu.
  4.
  Dívala som sa na Ježiša na kríži a na Jeho bočnú ranu.
  Hlas: Na pravej strane. Úplne prebodli Moju pravú stranu.
  Myšlienka: Museli prebodnúť aj pľúca, aby do Srdca hlboko vnikla kopija.
  Obraz: Ježišova tvár a postava, ukazujú ju na priesvitnom obraze, ako bolo prebodnuté Ježišovo telo a že hrot kopije skrze srdce dosiahol povrch kože.
  Obraz: Ježišova mierumilovná tvár.
  Ježiš: Niektorí veriaci sú v omyle, dokonca aj niektorí akademickí maliari, lebo na to myslia, že je tam len jedna bočná rana. Ale cestu kopije ukazuje zjavenie, ktoré si teraz dostala. Na pravej strane vnikla kopija a prebehla pľúcami medzi rebrami, prebodla dolnú časť Srdca a ešte prenikla vzadu rebrami úplne v plnom rozsahu mimo kože. Toto bola cesta kopije. Teda vnikala zprava smerom vľavo.
  5.
  Na to som myslela, že spievam Pánovi svätú pieseň.
  Obraz: Ježiš svoje Srdce otvára ku mne, tečie z neho Živá Voda. Ježiš bol obrátený vľavo.
  Ježiš: Moja dcérka, ozaj by som neľutoval, keby si Mi častejšie spievala. Aj svoj hlas si dostala odo Mňa. Moje Srdce je Prameňom Živej Vody a v zjavení ťa napájam s tým prameňom vody.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74909/

 36. Vysvätenie kaplnky na lúke Svätej Anny 8 -ho decembra, v piatok o 11 hodine
  V úradnej podobe sa môžeme dozvedieť o udalosti z nižšie citovanej pozvánky primátora Zoltána Pokorniho, ktorú poslal darcom.
  Ctení Darcovia!
  So spoluprácou ostrihomsko – budapeštianskej arcidiecézy a Hegyvidékiovej samosprávy sa v investícii arcidiecézy onedlho ukončí výstavba odprosujúcej kaplnky na lúke Svätej Anny. Slávnostné vysvätenie kaplnky sa uskutoční 8 – ho decembra 2023 na sviatok Nepoškvrneného Počatia so začiatkom o 11 hodine, ktoré bude celebrovať kardinál – arcibiskup Dr. Peter Erdő.
  Pozývame Vás a vašich blízkych s láskou na túto udalosť.
  Budapešť Hegyvidék, 7. november 2023.
  S úctou Zoltán Pokorni
  Pripravujme sa na túto udalosť tak, že sa modlíme ruženec Víťaznej Kráľovnej Sveta v podobe deviatnika.
  Začatie deviatnika je vhodné 30 – ho novembra na sviatok apoštola svätého Ondreja, tak vychádza 9 dní. Každý môže toto podporiť podľa svojich síl aj pôstom a modlí sa tak a vtedy, ako to dovolia jeho každodenné povinnosti.
  Nech je toto úmyslom deviatnika.
  Za jednotu odprosujúcich a maďarského ľudu, za ochranu Maďarska, za naplnenie jeho odprosujúceho poslania a aby sa mohli rozvinúť nebeské milosti prisľúbené k výstavbe kaplnky, predovšetkým zostanie mimo vojny. V dnešnom hymnuse toto čítame: Ty si Boh, čo potiera vojny, ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu, aby si ma vytrhol z ruky tých, čo ma prenasledujú. (Jdt 16,2) V dejinách sú nespočetné príklady na to, že aj z veľkých vojen boli niektoré krajiny vynechané, tak napríklad Švajčiarsko alebo Portugalsko z II. svetovej vojny. Všetko toto bolo vďaka spoločnej modlitby kňazstva a veriacich, záštite Panny Márie, svätých anjelov a patrónov.
  Pre tých veriacich, ktorí nevedia tam byť, im potom dáme z pamätného listu.
  Ruženec k úcte Víťaznej Kráľovnej Sveta:
  – na kríž: Tu visí naša viera, naša nádej, naša láska, náš život, naša spása a naše víťazstvo!
  – na veľké zrnká: Sláva Otcu, sláva Synovi, sláva Duchu Svätému skrze Nepoškvrnenú Pannu, Víťaznú Kráľovnú Sveta, teraz a na veky vekov. Amen!
  – na tri malé zrnká: tri Zdravas
  – na 5 x 10 zrniek: Panna Mária! Víťazná Kráľovná Sveta, teraz ukáž svoju moc!
  – na ukončenie trikrát: Svätý, svätý, svätý Pán, Pán Boh zástupov. Plné sú nebesia, zem Jeho slávy! Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom! Chvála, vďaka, láska a sláva Ti, Bože náš, že si nám dal Víťaznú Kráľovnú Sveta!
  Originál v maďarčine dostupný na: https://engesztelok.hu/kapolnaszenteles-a-szent-anna-reten-dec-8-an-penteken-11-orakor/

 37. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  2. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  5. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  6. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  7. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  8. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  9. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  10. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  11. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  12. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  13. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  14. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  15. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  16. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  17. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  18. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  21. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  27. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  28. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  29. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  30. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  32. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  33. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  36. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 38. 

  FATÁLNE NÁSLEDKY COVID OČKOVANIA
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Biomedicínsky inžinier, ktorý uveril vakcinačnej propagande a po pichnutí anticovidovej injekcie sa na vlastnej koži presvedčil o jej fatálnych zdravotných následkoch, prehovoril v InfoVojne.

 39. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  4. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  5. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  6. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  7. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  8. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  9. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  10. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  11. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  12. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  17. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  18. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  19. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  20. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  21. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  27. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  28. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  29. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  30. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  32. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  33. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  36. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 40. Otec Jim Blount a Mijo Barada na lúke Svätej Anny
  10. november 2023.
  Keď otec Jim Blount naposledy chodil v Maďarsku, predtým, než by ho boli vzali na letisko, jeho posledná cesta ho vzala na lúku Svätej Anny. Tu sme traja slúžili koncelebračnú svätú omšu. Otec svojimi duchovnými očami videl na lúke veľa mladých a veľmi veľa anjelov, ktorí mávali bielymi šatkami. V ten týždeň sa začala výstavba kaplnky.
  Mijo Brada prišiel do Maďarska v predošlý týždeň. Predtým, než sa začali jeho duchovné cvičenia, vyniesli sme ho 6 – ho novembra na lúku Svätej Anny. Prezreli sme stavajúcu kaplnku, ktorej práve montovali bránu. Tam na lúke dostal nižšie uvedené posolstvo.
  “Toto hovorí Pán, že toto miesto bude prameňom zvláštnych milostí, ktorý dostane maďarský ľud. Tí, ktorí sem prídu budú účastní v mnohých požehnaniach. Dostanú také milosti, o ktorých veľkosti nemožno ani snívať. Blahoslavení sú tí, ktorí položia svoje nohy na toto miesto, lebo inak pokračuje ich život, než ako dovtedy pokračoval.
  Požehnané sú tie osoby, ktoré všetko urobia, aby sa na tomto mieste vybudovala svätyňa, lebo tie osoby, ktoré na tomto pracujú, budú požehnané tu na zemi a aj v Nebi.
  Požehnaní ste, ktorí ste tu dnes, lebo sa celé Nebo raduje s vami a tento deň zostane pamätihodný Maďarsku.
  To isté požehnanie dostanete, ktoré dostali fatimské vizionárske deti a dám také isté milosti, ako tým, ktorí spolupracovali vo Fatime vo výstavbe chrámu. Lebo, čo sa započalo vo Fatime, potom pokračovalo v Medžugorjí, to sa potom aj tu splní.”
  Zároveň videl aj iné: “Tu na lúke Svätej Anny obhliadnúc už skoro hotovú kaplnku, videl som veľa démonov. Jedna skupina démonov sa obrátila ku kaplnke. Úlohou tejto skupiny, ktorá sa obrátila ku kaplnke je, aby s každým nástrojom zabránili, aby sa postavila táto kaplnka. A druhá skupina démonov sa pozerá smerom k ľuďom, aby ich manipulovali, ich srdcia, aby si nevšímali, nevnímali dôležitosť výstavby kaplnky. Treba sa modliť za spútanie oboch démonských skupín, aby sa tým Božia vôľa stala úplnou.”
  Prvá polovica zjavenia dáva vysvetlenie na to, že prečo sa tu tak ťažko stavia akákoľvek kaplnka. A jej druhá polovica poukazuje na súčasný stav, že nie je jednotná radosť kvôli výstavbe, ale v mnohých je sklamanie, že prečo sa nestavia kaplnka, ktorú dostala v zjavení sestra Natália. A iní nechutne agitujú proti nej, rovno vyzývajú k sabotovaniu tejto kaplnky. Znovu iní na inom mieste chcú vybudovať kaplnku, ktorá figurovala v zjaveniach sestry Natálie. Lenže aj keby sa postavila, tá by nebola tou kaplnkou, veď podmienkou bolo aj miesto. Ale nech postavia na čoraž viacerých miestach odprosujúcu kaplnku, nech sa odprosovanie konečne šíri po celom Maďarsku.
  Tak sa zdá, že ešte nenadišiel čas výstavby kaplnky, ktorá figurovala v zjaveniach sestry Natálie. Ale vysvätenie tejto už pred dokončením sa nachádzajúcej kaplnky alebo miesta, kde sa budú konať omše je dôležitým krokom do toho smeru, do tamtoho smeru, aby sa lúka Svätej Anny stala celonárodným pútnickým miestom na ktorej potom budú väčšie – menšie kaplnky, chrámy alebo prírodný oltár (s touto kaplnkou sa teraz prakticky toto uskutočňuje), kde je krížová cesta a iná ustanovizeň…
  Skrze milosti tejto malej kaplnky sa potom postaví aj pôvodná kaplnka, keď jej nadíde čas!
  Podľa Mija Baradu sa teraz treba modliť za spútanie druhej démonskej skupiny, ktorá práve drží v zajatí srdce jednej časti veriacich spomedzi tých, ktorí považujú za dôležité lúku Svätej Anny, ale nevidia perspektívu.
  Výstavba kaplnky je v cieľovej rovine, stanovený je aj deň odovzdania, vysvätenia na ôsmeho decembra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
  Perspektívu otvoria pred našimi očami nielen aj medzinárodne známi exorcisti, nosiči milosti, ale aj domáci, menej upísaní, súčasní, anonymní prorocké milosti nosiaci, ktorí nechcú upútavať na seba pozornosť v rolách vizionára. Takou je napríklad aj ona:
  Prečo by ste chceli naraz všetko?
  Znovu som na lúke Anny v duchu v malej kaplnke a znovu cítim tú nadpozemskú lásku, ktorú zvyknem cítiť len v prítomnosti Panny Márie. Tieto slová počujem vo svojom vnútri.
  Čím skôr postavte miesto určené Mne, aby som tam išla so svojimi milosťami!
  Prečo by ste chceli naraz všetko? Nie je lepšie ak stojí hoc aj jeden kamenný kríž v hranici obce, než nič? Nie je lepšie, ak sa postaví posvätené miesto, ako keby nič nestálo na lúke? Ak aj malý postavíte, ale s dušou, súdržnosťou, nie je lepšie, ako keby veľký, ale nie je za ním volanie?
  Ani na mieste iného zjavenia sa nepostavila ihneď bazilika. Len čo potom budú vidieť, že menší nestačí, veľa je veriacich, môže byť postavený aj iný.
  Tí, ktorí teraz odporujú, koľkokrát boli na lúke? Verne, vytrvalo, vynaložiac na to svoj čas? Odkazujú len z pohodlia ich domova?
  Moje deti je tu čas!
  Príďte do srdca!
  Táto zem je mi obetovaná. Tento ľud aj keď je akokoľvek malý, vo svojej duši je veľký. Útrapy, búrky časov nedovolili, aby bol pyšný, nadutý na svoje prastaré poznanie. Jeho zemami preniká svedomie, pravda, viera a nádej. Buďte hodní na toto!
  Plameň lásky sa konečne vydá na svoju cestu.
  Dávajte pozor!
  Chcú vás zatiahnuť do vojny, ale nepodlahnite hnevu. Uhaste fakle!
  Temné sily nech nedosiahnú cieľ a keď pravda vyjde najavo postavte sa na dobrú stranu!
  Terézia

 41. Nezapomeňme zítra na Novénu Spásy (modlitba Modlitební kampaně 130).

  Je s ní spojeno mnoho milostí. Slova Panny Marie jsou jasná a povzbuzující:

  “Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jen chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.”

  Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

  Novéna spásy

  “Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

  Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

  Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

  Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.”

  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org//html2/984.html

 42. Obetný ruženec Pátra Pia

  Na začiatok: Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očistci. A koľkokrát sa modlím, nech toľkokrát som schopný spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím.

  Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh! A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satanáša a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

  Príď, ó Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla! Príď, nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

  /alebo:/ Milovaný Ježišu, Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Synom Božím. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

  Verím v Boha,…

  Sláva Otcu,…

  Otče náš…

  3x Zdravas Mária (s úvodnými tajomstvami)

  Sláva Otcu…

  Na každom (zdravasovom) zrnku desiatku:
  1. 1x Otče náš…

  2. 1x Zdravas Mária (s tajomstvom)

  3. 1x Sláva Otcu…

  4. 1x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

  Po každom desiatku:
  1. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami.

  2. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás a celý svet!

  3. Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

  Na záver: Večný Otče, obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na Večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!

  Bolestný ruženec Otca Pia má najviac zásluh. Teraz sme ho povinní častejšie obetovať pre celý svet.

  PRISĽÚBENIA pre tých, ktorí sa tento ruženec denne modlia — dané omilostenej duši 19. 4.1970
  pri hrobe Otca PIA.

  Najsvätejšia Panna z Karmelu: “Moje dieťa, prichádzam ako Ježišova a Vaša Matka. Uvažujte nad prisľúbeniami lásky, ktoré dám všetkým, ktorí sa modlia s ozajstnou zbožnosťou tento svätý ruženec s 50 Otčenášmi, 50 Zdravasmi, 50 Sláva Otcu a 50 Ó, Mária bez poškvrny dedičného hriechu počatá …”

  1. Dám im úplnú pomoc mojej milosti a pomoc vzhľadom na moje deti.
  2. Dovediem ich bližšie k Najsvätejšej Sviatosti, kde je prítomný môj Boží Syn.
  3. Dám im veľkú ľútosť nad svojimi hriechmi.
  4. Dám im lásku, že im budú odpustené všetky hriechy doterajšieho života.
  5. Dosiahnu skoré obrátenie členov rodiny.
  6. Dám im dobre počuť cvičenie pre ich všetkých bratov.
  7. Tí, ktorí sa denne modlia tento ruženec, môžu očakávať dobrú hodinu smrti. Budú ochránení od zlého a pri opustení tohto sveta prejdú do života v nebi.
  8. Bude im i celej rodine udelená prebohatá láska.
  9. Tým, ktorí zomrú a pôjdu do očistca, hovorím, že už na budúci deň ich odtiaľ vyslobodím.
  10.Všetkým, ktorí sa modlia tento ruženec, sľubujem, že aj pre ich blízkych pokrvných udelím skoršie vyslobodenie z očistcového ohňa.
  11.Pred smrťou ich budem vopred varovať, aby mohli odísť s prijatím svätých sviatostí.
  12.Krátko pred smrťou budú mať zjavenie môjho Syna i moje, vašej Matky.
  13.Obdarujem pokojom mestá i národy, kde sa ku cti Najsvätejšej Trojice i mojej, vašej milujúcej Matky, denne budú modliť tento ruženec.
  14.Všetkých, ktorí sa modlia tento ruženec, celý ich život prikryjem svojím plášťom, pod ktorým budú bezpeční.
  15.Všetkým, ktorí sa modlia a uvažujú oddať sa pod ochranu môjho Srdca, udelím lásku, že budú zbavení alebo uchránení trestu.
  16. Kto sa tento ruženec modlí z lásky, dostane milosť, že zomrie v sobotu a pre jedného člena rodiny je pevná (istá) záchrana. Žehnám Vás+.”
  17. Prísľub (daný istej nemeckej omilostenej duši): Skrze každé slovo pri ruženci Otca PIA bude jedna duša obrátená (alebo dostane výstrahu pri smrti), a jedna biedna duša bude vyslobodená.

  Pán Ježiš – 28. 4. 1970 – skrze tú istú omilostenú dušu hovorí: „Moje deti, môžete si predstaviť radosť, akú preciťuje moje Srdce, keď sa modlíte tento ruženec Otca PIA, lebo on znamená veľkú obetu. Keď sa ho modlíte, robíte to za tých, čo sa nemodlia, za tých, čo blúdia a urážajú moje Najsvätejšie Srdce, z ktorého pre všetkých plynie zmilovanie. O koľko viac sa modlíte, o toľko viac hriešnikov sa navráti. Preto konajte viac obety k mojej božskej Tvári! Tým viac osôb sa so mnou zblíži cez Eucharistiu, kde sa vám darujem pre vaše vykúpenie.

  Moje deti, tento ruženec je pevným znakom stáleho spojenia s Najsvätejšou Trojicou, so mnou a tiež s vašou Najsvätejšou Matkou. Nepáčia sa mi slová niektorých mojich detí, ktoré hovoria, že sa chcú modliť ruženec ako doteraz (klasický) a pritom nezbadajú, že v ruženci Otca PIA je ten k Najsvätejšej Panne už vložený. Preto je on dokonalým. Kto sa ho modlí, nech vie, že ide priamo k Najsvätejšej Trojici a k Panne Márii, vašej Matke, obklopenej chórmi anjelov. To znamená, že voláte ku všetkým nebeským Mocnostiam, preto dostávate väčšie milosti.”

  Panna Mária – Ruža Duchovná o ruženci Pátra PIA: „Ruženec Pátra PIA je taký potrebný, ako ešte nikdy. Rozširujte ho a získavajte nových ctiteľov! Duševná potreba je taká veľká na zemi, že už iba modlitbou možno oddialiť tresty. Ja som stále s vami a modlím sa. Tých, ktorí sa modlia ruženec Pátra PIA, vezmem pod svoj plášť. Prostredníctvom tohto ruženca získate mnoho milostí. Vaša Matka pozerá na vás a tí, ktorí sa ho modlia, budú pri Božom tróne celkom blízko pri Spasiteľovi i pri mne. Nebojte sa! Sľubujem vám osobitnú ochranu. A vy stupňujte svoje modlitby!”

  Pán Ježiš 15. 11. 1973 hovorí k vizionárke skupiny: „Predovšetkým prízvukujem všetkým modlitbovým skupinám v Španielsku a za hranicami, modlite sa ruženec pokánia … Chcem modlitbové skupiny s pravým kajúcim zmýšľaním, aj ak zostanú v každej skupine len 2 osoby. Čoskoro sa aj katolícke učenie vo veľkej miere sfalšuje, a to dokonca urobia biskupi a kardináli. Ale tí, čo sa pokorne a zbožne modlia ruženec Pátra PIA, budú vlastniť ducha rozoznávania …

  Sľubujem všetkým modlitbovým skupinám, ktoré sa modlia kajúci ruženec, celkom zvláštne vedenie v dňoch temnoty. Hľa, kajúcim ružencom sa preukazuje Najsvätejšej Trojici a tiež Matke Božej odprosenie. Päťdesiatkrát sa opakuje „Otče náš, ktorý si na nebesiach!” Viete, čo to znamená? To, že váš nebeský Otec, ktorý je v nebi, roztvára svoje náručie, otvára svoje uši a s láskou vám načúva, lebo ho 50x vzývate. Aký veľký je to teda tento ruženec! Ale dnešní ľudia nemajú už čas na modlenie. Na nič podobné nemajú čas, ale majú čas na mnohé svetské veci. Tu stojím uprostred vás so slzami v očiach a s krvácajúcim Srdcom …!
  Spomínajte si na tento 15. november, ako deň, v ktorom, váš Spasiteľ zostúpil na toto Palmar de Troya, plačúc a krvácajúc, aby sa kajúci ruženec stal povinným vo všetkých modlitbových skupinách.”

  Zjavenie k ružencu Pátra PIA pod „Bielym krížom”: Od začiatku napádal Satan ruženec Pátra PIA zúrivými útokmi (on vie, prečo), používal všetky prostriedky: nadávanie, osočovanie, závisť, nedôveru, atď., ba aj iných vizionárov.
  3. 2. 1970 povedal Pán jednému vizionárovi skupiny: „Prečo toľkí nepriatelia proti modleniu „ruženca Otčenášov”, keď je to moja vôľa, aby sa ho ľudia modlili!”

  16. 3. 1970 sa ukazuje pri tejto modlitbe Večný Otec. Zúrivé útoky proti tomuto ružencu naďalej pokračujú.

  DRAHOCENNÁ KRV – Matka Božia, ako Kráľovná od drahocennej Krvi, hovorila k omilostenej vizionárke Antónii Lambergerovej v Klagenfurte: „Položte stuhu drahocennej Krvi okolo vašej vlasti. Cez drahocennú Krv nemôže Rus preniknúť.”

  Nebeská Matka si želá, aby sme často, ba každú hodinu, obetovali drahocennú Krv touto modlitbou: „Večný Otče, skrze bolestiplné, Nepoškvrnené Srdce Máriino a s Jej slzami, obetujeme Ti drahocennú Krv a rany Ježiša Krista, aby Matka zmarila moc satanovu a s archanjelom Michalom a so všetkými anjelmi zahnala zlých duchov a zničila všetky ich diela a plány, najmä teraz a v túto hodinu v našej otčine. Amen.”

  Mysli na to pri každej práci, že ju robíš s milým Spasiteľom a pre Neho, tak ju vykonáš na vynáhradu za všetky naše hriechy a získaš si zásluhy pre časnosť a večnosť.

  „Večný Otče, obetujem Ti drahocennú Krv Ježiša Krista na zmier za moje hriechy, na útechu úbohých duší v očistci a za prosby sv. Cirkvi.”

  „Vravím vám: Duša, ktorá ma prosí v Duchu, je silnejšia ako celé vojsko diablov. Veď ja som jej silou a ponáhľam sa jej v ústrety so svojimi zástupmi vojska. Nemodlíte sa za svojich nepriateľov, preto ste im vydaní napospas ich zlovôli. Vy sami nesiete za to vinu.
  Vy nenávidíte, bojíte sa, osočujete svojich nepriateľov, (ktorých nepoznáte), usilujete sa pred nimi skrývať, ale ja vám vravím:
  Máte sa za nich modliť, aby som na nich vylial svoju Otcovskú lásku, a ja to urobím.
  Proste ma podľa mojej vôle, potom budú vaši nepriatelia proti vám bezmocní. Veď som vás vykúpil, veď som vás tým vzal celkom do svojich rúk. Vravím vám, kto sa za svojich nepriateľov a nactiutŕhačov a za tých, čo vám robia zle, nemodlí podľa mojich slov, bude bedákať v hodinách zármutku, lebo bude bezmocne vydaný tým mocnostiam, ktoré vytiahli zničiť veľkú časť ľudstva.
  Toto nech je vám ako ďalšia kotva záchrany pre prichádzajúcu ťažkú situáciu. Amen.”

  /cirkevne schválené/

Pridaj komentár