Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Prevzaté z fb stránky otca Matúša Marcina. Zdieľajte prosím, koľko sa dá….
  A predovšetkým sa modlite túto modlitbu…
  Každý deň, vďaka nej môžte získať plnomocne odpustky… ak ste v milosti posvacujucej, ak ste boli na svätom prijímaní, ak ste sa pomodlili na úmysel svätého otca ( Otčenáš…Zdravas Mária, Sláva Otcu…Verím v Boha Otca….) ak ste vylúčili aj tú najmenšiu náklonnosť k hriechu…. Nezabudnite každý deň, raz do dňa, môžte získať plnomocne odpustky. Táto neuveriteľná ponúka nie je obmedzená dnešným sviatkom, ale platí neustále!!!! Je to jedna z najjednoduchších foriem získania plnomocnych odpustkov, počas celého roka.
  “Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta. Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené.
  Rob teda so mnou podľa svojho práva! Obnovujem svoj krstný sľub a odriekam sa zlého ducha i všetkej pýchy jeho i všetkých skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
  Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Boha a Tvojej sv. cirkvi dopomohol k víťazstvu.
  Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali, Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
  Amen.”
  (Plnomocné odpustky raz denne pod obvyklými podmienkami: sv. spoveď, sv. prijímanie, návšteva kostola a modlitba na úmysel sv. Otca. Pius XI., 21. febr. 1923).
  S odobrením Najd. Ordinariatu Spišská Kapitula 18. jan. 1937, čís. 143
  https://alianciazanedelu.sk/archiv/12481

 2. Piatok 8.12.2023: oslávte s nami Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
  🙏👉Urobte si čas piatok 8.12. a oslávte s nami Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
  ⏩Viac TU: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/…/oslavte-snami…/
  🙏Slovenský Dohovor Za Rodinu Vás pozýva k osobnej účasti na modlitbu sv. ruženca za Slovensko z Piešťan, Pruského ( pri Ilave ) a Rabčíc.
  ▶️▶️PIEŠŤANY farský kostol Cyrila a Metoda:
  od 15:00 do 18:00, modlitba sv.ruženca z Piešťan z pred Eucharistie
  Pokračuje sa v Pruskom (pri Ilave) – farský kostol sv. Petra a Pavla s hudobným doprovodom GEN80:️
  ▶️▶️PROGRAM v Pruskom:
  👉19:00-20:00 sv.omša
  👉20:00-21:00 sv.ruženec Peter Jankú
  👉21:00-22:00 sv.ruženec Ivetka Masníková,
  👉22:00-5:15 celonočná modlitba ruženca pred Sviatosťou oltárnou
  👉24:00 moderovaná adorácia
  👉5:15-5:30 Eucharistické požehnanie
  ✅Počas programu nás bude obohacovať o svedectvá spoločenstvo DISMAS
  ✅Možnosť svätej spovede (www.sdzr.sk)

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  2. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  3. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  4. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  5. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  6. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  7. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  8. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  9. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  10. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  11. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  12. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  13. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  14. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  15. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  16. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  17. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  18. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  19. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  20. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  21. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  22. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  23. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  24. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  25. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  26. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  27. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  28. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  29. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  30. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  31. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  32. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  33. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  34. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  35. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  36. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  37. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. Božími očami
  13.10.2023.
  1.
  Hlas: Silno ťa na to upozorňujem.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Pokračuj vo svojich doterajších obetách, lebo pálčivo potrebujem tvoju pomoc. Skrze nich vieš zachrániť veľa duší.
  2.
  Chcela som sa pomodiť modlitbu za niekoho.
  Obraz: Dotyčný je predo mnou a čaká na moju modlitbu.
  Zamyslela som sa nad tým, že aký je rozdiel, ak sa nepomodlím modlitbu za neho alebo ak sa pomodlím.
  Obraz: Dotyčný je predo mnou s prázdnym košíkom, čakajúc na moju modlitbu. Ak sa nepomodlím modlitbu, nútený je odo mňa odchádzať s prázdnym košíkom, ale ak sa pomodlím modlitbu, kôš sa nasýti zlatým svetlom a to nesie rozdať iným.
  Ježiš: Jeho duša ho plesajúc čaká. Prosím ťa pomôž mu, lebo ho postihuje veľa útokov.
  3.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Keď si medzi ľuďmi, pôsobíš na nich a ovplyvňuješ ich.”
  Obraz: Nie je jedno, či som prítomný medzi niekymi alebo nie. Ak sa niekde objavím, niektorí sa inakšie začnú správať ešte aj vtedy, ak sa ani neozvem. Keď k nim hovorím, vtedy ešte viac.
  Ježiš: Každý jeden Môj vyvolený je z Mojej milosti schopný pôsobiť na tých s ktorými sa stretne. Toto je takto v poriadku. Oni sú vybratí pre ten zámer, aby pôsobili v pozitívnom smere, dotkli sa duší skrze Mňa.
  4.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Pozemský život je cestovaním. Treba, aby tvoja cesta mala ciele.”
  Hlas: Maličké ciele.
  Ježiš: Dlhá cesta vedie k svätosti života, k dokonalosti. Pretože človek je chatrný, len malé ciele si treba postaviť pred seba. Napríklad: odhodláš sa, že dnes vstaneš o hodinu skôr. Neodhodláš sa na celý život, ale len na ten deň. Alebo sa odhodláš, že dnes sa kľačiac pomodlíš jeden ruženec. Z takéhoto a k tomu podobných malých cieľov vzniká najväčší cieľ, dokonalosť, dosiahnutie spásy.
  5.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Chcem, aby si nasledovala svoj sen, ale dovoľ, aby sme to spolu robili.”
  Pocit: Ak odovzdám svoju vôľu Pánovi, potom On pomôže aj vo vytvorení snov, temer On vloží do mňa svoje sny v súvislosti so mnou.
  Hlas: Tak je. Svoju vôľu zlúčim do teba.
  Ježiš: Jediná vec je v človekovi, ktorá je jeho a ním je jeho slobodná vôľa. Ak Ma niekto natoľko miluje, dá Mi a úplne zlúči do Mňa jeho vlastnú vôľu. Tomu to je veľkou prednosťou, že nevie konať zlo, chce len dobro.
  6.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Vo Mne je tvoja cesta, ktorú vždy nájdeš.”
  Obraz – Pocit: V Pánovi je, že čo treba, aby sme uskutočnili. Tieto cesty sú v spojitosti so životnými cestami iných, spojené sú. Ak sa predsa dívame na svoju cestu vo svete, ľahko sa v ňom stratíme a bez Boha netrafíme naspäť. Takto Pánovi prekážame v Jeho činnosti a aj životná cesta iných sa ináč vytvára.
  Ježiš: Teba a ostatných odprosujúcich som pozval na jednu dôležitú cestu života. Keby si túto cestu zmarila svojou vôľou, zatratilo by sa preto mnoho, mnoho duší alebo by sa veľmi pomaly mohli rozvíjať.
  7.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Prines obetu bez konca, nikdy nemôžeš priniesť dosť.”
  Hlas: Ako more.
  Ježiš: Obeta, ako cnosť je nevysloviteľne dôležitá k tvojej spáse. Tvoji známi zvyknú hovoriť, že “načo sa zriecť toho a toho, užívaj si život.” Toto je hlas Môjho nepriateľa. Nikdy nepovažuj za veľa dobré skutky, obety. Čím viac obiet prinesieš, tým viac duší zachraňuješ a tým väčšia bude potom tvoja sláva v Nebi.
  8.
  Ako som čítala o Víťaznej Kráľovnej Sveta, Ktorá je obklopená anjelmi, napadli ma také myšlienky, že rada by som bola Jej pomocníčkou v týchto konečných časoch.
  Ježiš: Veľmi sa Mi páči, že chceš nasledovať Moju Matku v záchrane sveta teraz v konečných časoch a chceš Jej pomôcť s najkrajšími modlitbami a tvojimi obetami.
  9.
  Ježiš sestre Natálii: “Hriech volá k Bohu o pomstu, o záhubu.”
  Obraz: Ak oľutujeme hriechy a vyspovedáme sa z nich, hriech sa zmaže. Ježiš skrze svoju Svätú Krv ich zahalí, zakryje, tak už nevolá o pomstu.
  Ježiš: Ohromné množstvo katastrof a objavenie sa vojen miestami, krvavé demonštrácie, revolúcie sa nedejú náhodou. Hriech sa natoľko rozmohol vo svete, že Boh dovolí svojmu nepriateľovi, satanovi tieto tragické udalosti. Zlý podnecuje k nenávisti vodcov krajín voči vodcom iných krajín. Ak sa na prosbu Mojej Matky ľudia obrátia, oľutovali by svoje hrozné hriechy a začali by sa obracať na Boha, tieto tresty by sa zmiernili alebo by prestali. Ty, Moja dcérka stále oroduj u Boha za kajúcnosť stvorení.
  10.
  Ježiš sestre Natálii: “Zloba seba samú strhne ešte k bezuzdnejším zlobám.”
  Obraz + Pocit: Ale tak je to aj s dobrom. Ak vykonáme jedno dobro, veľa iných dvier sa otvorí k vykonaniu dobra, z ktorých si my môžeme vybrať podľa našej slobodnej vôle.
  Hlas: Zachovať to v tebe.
  Hlas: Všetko… ty musíš všetko vykonať.
  Ježiš: Všimni si Moja dcérka, že satan sa o to usiluje, aby čoraz väčšie zloby vložil do srdca ľudí. Čím je technika vyvinutejšia, tým väčšie a bezuzdnejšie hriechy sa rozšíria vo svete. Mysli na vysatie mozgu malých novorodencov a dojčat a na iné hrozné krviprelievania. Kým zloba zvyšuje novšie a novšie hrozné zloby, dovtedy druhá strana, dobro, obetavosť, miernosť otvára nové dvere odpusteniu, dobrote, láske. Vy odprosujúci a aj ty Moja malá túto stranu musíte posilňovať.
  11.
  Čítala som: Sestra Natália: Maďarsko je dedičstvom Panny Márie, Jej jediným vlastníctvom.
  Hlas: K tomu prislúcha povinnosť, povinnosti.
  Hlas: Potom aj ja som Tvojim vlastníctvom moja Panna Mária.
  Obraz: Maďarská Koruna.
  Hlas: Si zodpovedná za Maďarsko.
  Ježiš: Že Moja Matka je Patrónkou Maďarska, že ste Jej vlastníctvom to nestačí opakovať, ale vy, ktorí Ma nasledujete bojujte o vôľu Mojej Matky, aby skrze vaše modlitby a obety sa obrátilo čoraz viac Maďarov. Stačilo kliatí a vraždenia, ktoré robia Maďari. Stačilo veľa bezbožností starého kresťanského Maďarska. Pretože ste všetci vlastníctvom Mojej Matky, pomôžte Jej.
  12.
  Ježiš sestre Natálii: “Moc Mojej Nepoškvrnenej Matky je schopná zastaviť zrúciace sa vrchy, zadržať rieky vystúpiace zo svojho koryta, utíšiť rozbúrenú vodu mora. Ona vám pomôže.”
  Pocit: Nie je zlý nápad roztrúsiť zázračné medaily v tých oblastiach, kde žijeme.
  Hlas: Nie veru.
  Ježiš: Neviete si ani predstaviť, aké veľké dobro urobil kráľ Svätý Štefan, keď obetoval váš národ Panne Márii. Panna Mária skutočne bude vašou Patrónkou v ťažkom čase. Zastaví vášho vonkajšieho a vnútorného nepriateľa, ktorý číha na vás. Falošné ideológie (LMBTQ). Zastaví islamskú hrozbu. Nedovolí vnútorného ľavicového nepriateľa, aby sa moc dostala do jeho ruky. Ale toto všetko sa len vtedy udeje, ak sa vy odprosujúci vytrvalo modlíte za kresťanské Maďarsko, za obrátenie Maďarov, za zaniknutie hrozných vrážd. Chce vás ochrániť aj pred vojnou. Hoci teraz už môže eskalovať aj z viacerých miest. Vzdávajte vďaku vašej vláde, že kladie odpor neprístojným bruselským riadeniam, neposiela vojakov, zbrane inam, nevpustí davy migrantov a nevmieša sa do vojny iných. Duch Svätý a Panna Mária im pomáhajú.
  13.
  Čítala som: Matthew Kelly: Nebeský Otec: “Nikdy sa s ničím neponáhľaj. Vykonaj Moju vôľu, Môj plán je dokonalý a všetko umožní… Ja ťa budem viesť a zabezpečím všetko, čo je potrebné, čo je treba k tomu, aby si splnila Môj plán a čas sa neukončí ani o jednu minútu skôr.”
  Hlas: Všetko postupuje s tebou podľa plánu.
  Pocit: Aj moje písanie bude dovtedy trvať, kým je v Pánovom pláne a čo chce, aby som napísala a podelila sa o ne s inými.
  Hlas: Ani viac, ani menej.
  Hlas: Všetko splníš vo Mne za to.
  Ježiš: Nikdy sa nenáhli a neobávaj, lebo svoje plány pekne, poporiadku splním u teba. Nenechám ťa osamote, budem stále s tebou, kým vykonávaš úlohu, ktorú si odo Mňa dostala. Všetko ti zabezpečím k tomu. Odstránim prekážky. Takto splníš Môju vôľu a Môj plán.
  14.
  Hlas: Tebe z jedného dňa na druhý.
  Obraz: Ježišova tvár.
  Ježiš: Z jedného dňa na druhý vylejem na teba Moju planúcu lásku a Moje milosrdenstvo.
  15.
  Hlas: Toto v tvojej bezdnej otázke.
  Ježiš: Keď čítavaš sväté knihy, skúmaš hĺbku slov.
  16.
  Hlas: Aby si umĺkla vo Mne, aby som umĺkol v tebe.
  Ježiš: Milujem tie minúty, keď sa naše srdcia navzájom rozprávajú bez hlasu. Toto je našou najdôvernejšou výmenou myšlienok.
  17.
  Hlas: Nemám náladu to počuť.
  Ježiš: Bolesť napĺňa Moje Srdce, keď Mi ľudia dávajú za vinu každý ich problém, neúspech. Hoci všetko je následkom hriechov.
  18.
  Hlas: Toto s tebou je skúškou citov.
  Ježiš: Keď sa nevieš tak zbožne, oduševnene modliť, Ja ťa vyskúšam, či aj bez pocitu vieš hovoriť ku Mne.
  19.
  Hlas: Koľko sĺz… ale nikto ich nevezme do Nebies.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Urážky obvykle nasledujú slzy urazenej strany. Za to plačú, lebo sa hrozne ľutujú. Takéto slzy sú bezcenné. Ak za to plačú, že jeho neprajník bodol trńie do Môjho Srdca, potom by jeho slzy prenikali až po Nebesá.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74914/

 5. Božími očami
  6.10.2023.
  1.
  Hlas: Zbytočne toto s tebou.
  Hlas: Nie je nič zbytočne s tebou.
  Hlas: Prijme.
  Ježiš: Nič sa nedeje zbytočne s tebou. Všetko má svoj dôvod, všetko je v Mojich plánoch. Práve preto to prijmi.
  2.
  Hlas: Všetko v tebe má veľkú hodnotu.
  Ježiš: Pretože tvoje cnosti Môj Duch Svätý vložil do tvojej duše, tieto cnosti predstavujú vážnu hodnotu. Jednak pre teba, z inej stránky pre tých, s ktorými si v kontakte.
  3.
  Nad tým som uvažovala, aby som sa počas 9 mesiacov modlila za plody rastúce v umelom lone a za deti zo skúmavky pokrstiac ich.
  Obraz: Ježišova tvár z  turínskeho plátna.
  Hlas: Dostala si výborný nápad.
  Ježiš: Pretože v tomto umelom programe veľká časť zmrazených životov umrie, veru je to dobrý nápad pokrstiť ich, na dôvažok vytrvalo 9 mesiacov.
  4.
  Hlas: Nemôžeme to natiahnuť v čase.
  Obraz: Milosrdný Ježiš.
  Ježiš: Ak sa dopustíte nejakého hriechu, neslobodno s ním čakať, hromadiť hriechy, lebo pomaly zabudnete na ne. Najmúdrejšie je čerstvo ich oľutovať a vyspovedať sa z nich.
  5.
  Hlas: Aby som ťa umiestnil do budúcnosti.
  Obraz: Svetlo.
  Hlas: Prečesať to v tebe.
  Ježiš: V budúcnosti ti budem dávať vážne úlohy, v antikristovom období. Svetlo to znamená, že ťa nenechám osamote, vždy budem s tebou. Ešte tvoju dušu musím prerobiť na túto úlohu.
  6.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: (maďarskí) kňazi Ho nechcú počúvať, Ježiša, nepovšimnú si posolstvá.
  Hlas: Moja sladká vôňa.
  Hlas: Mám s tebou záležitosť.
  Ježiš: Keby si Moji synovia maďarskí kňazi boli vzali do úvahy Moje posolstvá, už by nie takáto malá kaplnka stála na lúke Anny. Ale nevadí, vy odprosujúci budete tehlami väčšej predstavovanej kaplnky
  7.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “S láskou podajte ruku ctibažným a nadutým a nezaprite im spoločne modlenú modlitbu.”
  Obraz: Modlím sa, rozprávam sa s niekým. Ešte aj keď je reč o jednej, jednej príležitosti, oni nezabudnú na čas, ktorí sme spolu strávili.
  Obraz: Svetlo.
  Hlas: Posilniť sa za to.
  Ježiš: Vám, mierumilovným, pokorným odprosujúcim a Mojim vyvoleným to navrhujem, aby ste zahrnuli do spoločnej modlitby aj vašich blížnych, ktorí sú ťažko ovládateľní a ktorí nemajú ľahkú povahu. Skrze vás sa potom ich duša skrotí a posilní.
  8.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “Kým máte čas, konajte dobro!”
  Myšlienka: Pri jednej príležitosti som chcela svätým obrazom obdarovať niekoho, kto sa len niekoľko dní zdržiaval v mojej blízkosti. Cítila som motiváciu, aby som ho vyhľadala. V danom okamihu, keď som ho chcela vyhľadať, nenašla som ho, potom som dovtedy odročovala čas, že som si myslela, že už odišiel. Cítila som veľký smútok kvôli svojej nedostatočnosti. Ale zrazu som znovu natrafila na dotyčného. Ihneď som bežala a dala som mu svätý obrázok, čo mi dalo veľké duševné upokojenie a radosť.
  Pocit: Čas beží, šanca utečie. Menia sa vonkajšie okolnosti alebo dotyčný odíde alebo umrie s ktorým sme mohli robiť dobro. Ak sa dostaneme pred súdnu stolicu Pána Ježiša, potom čo Mu predložíme?
  Hlas: Toto ti je povinné.
  Myšlienka: Toto všetko sa vzťahuje aj na splatenie dlhu, či ide o duchovný, či o hmotný dlh.
  Ježiš: Teraz je najmä platná tá Moja výzva, že keď je príležitosť na to, ihneď urobte dobro s vašimi blížnymi. Ináč padnete do hriechu lenivosti.
  9.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: kňazom: “Staňte sa zmiernou obetou v Mojej Božskej ruke.”
  Pocit: Aj my odprosujúci môžeme byť zmiernimi obetami v tej či onej miere, nakoľko to Pán ušil na náš život a podľa našich schopností.
  Ježiš: Chodím svoju cestu na zemi a hľadám medzi tými, ktorí Ma nasledujú tých, ktorí obetavo zmýšľajú. Na toto pobádam aj kňazov a aj veriacich. Žiaľ, málo nájdem.
  10.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “V dušiach chcem žiť v podobe pokornosti.”
  Myšlienka: Nad tým som uvažovala, ako to treba chápať.
  Ježiš: Keď pristupujete k svätému prijímaniu, vezmete k sebe nielen Moje Telo a Moju Krv, ale aj Moje duševné vlastnosti. Okrem iného pokornosť. Ja teraz vlastne v knihe sestry Natálie rozprávam o svojej pokornosti nachádzajúcej sa v Mojich deťoch.
  11.
  Čítala som: Panna Mária sestre Natálii: “Ku každému ľudu tým jazykom hovorím, ktorým sa podľa Božieho večného nariadenia modlia orodujúce modlitby.”
  Pocit: Aj jazyky sú podľa Božieho nariadenia. Možno, že aj moja znalosť jazyka sa vytvárala podľa Božej vôle a nariadenia.
  Ježiš: Vieš Moja dcérka, že sa ľudským rozumom nedá pochopiť, že poznám každý jazyk, ktorý existuje. Toto je jednou stranou Mojej všemohúcnosti. Ešte aj jazyky som Ja stvoril. Tak som vytváral tvoj život, aby si okrem svojho materinského jazyka rozumela ešte dvom jazykom. Ani toto nie je náhodilé, lebo takto širšie vieš uvádzať do praxe apoštolovanie.
  12.
  Čítala som: Panna Mária sestre Natálii: “Čas obrátenia hriešneho sveta je ukrytý v hĺbke môjho Nepoškvrneného Srdca. Tento čas nepozná ešte ani Syn, len Otec, Ktorý svoje poznanie zamkol v klenotnici Môjho Srdca.”
  Hlas: Akým prekvapujúcim spôsobom toto.
  Panna Mária: Nebeský Otec umiestnil do môjho Nepoškvrneného Srdca to veľké tajomstvo, že kedy bude čas obrátenia ľudstva. Preto to zložil u Mňa, lebo Ja som Matkou Jeho Svätého Syna a Víťaznou Kráľovnou Sveta a Ja pošliapem satana.
  13.
  Čítala som: Panna Mária sestre Natálii: “Moja veľmoc znamená archanjelov Neba spolu s ich vojskami, ktorých Nebeský Otec poslal ku Mne, aby v okamihu konečného víťazstva vstali do boja proti zlému a jeho sluhom vlezených do ľudskej kože.”
  Pocit: Toto je v spojitosti alebo súvisí s Dielom Anjela, kde k duchovnému zápasu prosia o pomoc svätých Anjelov.
  Ježiš: Trojitou korunou, keď sme korunovali Moju Matku v Nebi, dostala ku korune múdrosti a lásky aj korunu moci. V konečnom čase počas trojdňovej temnoty, keď sa splní veľká duchovná bitka, vtedy sa na čelo anjelov postaví Panna Mária. Svätý Michal a všetci anjeli sa stretnú v boji s veľa zlými dušami vychádzajúcimi z Pekla a s vazalmi antikrista. Teda, víťazstvo Panny Márie a bitka anjelov sa úzko spletú.
  14.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “Ak ľudia nepomôžu svojimi odprosujúcimi obetami, málo môžem pre nich urobiť, napriek tomu, že som Všemohúci.”
  Pocit: Oplatí sa obetovať Pánovi náš život ako zmiernu obetu.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Ježiš: Moji drahí odprosujúci, poprosím všetkých z vás, aby ste pomohli vašimi obetami. S vami, vo veľkej duchovnej bitke, ktorá nás čaká, sa obráti ešte viac duší. Každý nech pomôže primerane k svojej sile, nech prinesie len toľko obety, koľko je schopný.
  15.
  Čítala som: Ježiš sestre Natálii: “Modlitby a odprosovania znesú na zem veľa milostí. Kajania skrátia utrpenie. Milé sú odprosujúce orodovania, ale je ich málo.”
  Hlas: Toto v tvojej dokonalej oddanosti.
  Obraz: Ak sa zriekneme niečoho, to dá takú silu, ktorá zmenšuje utrpenie iného. Naša obeta je potrebná k tomu.
  Ježiš: Len Katolícka Cirkev poukazuje na hodnotu utrpenia. Ak obetujete vaše utrpenia, vaše obety, zmierňujete utrpenie iných. Napríklad: chorých, očisťovaných duší a v budúcnosti tých, ktorých bude antikrist prenasledovať. Ľutujem, že ešte vždy je málo odprosujúcich, ktorí s ich obetami zachraňujú duše. Vašou úlohou je povzbudzovať vašich spoločníkov.
  16.
  Čítala som: Sestra Natália: “Spoznala som aj jedno mimoriadne tajomstvo Božského Srdca. Veľa ľudí by sa nenarodilo, keby nastala úplná záhuba. Ale nekonečne dobrotivé Srdce je veľmi súcitné s tými dušami, ktoré by takto boli obraté o večnú slávu.
  Myšlienka: Oplatí sa modliť za duše narodené v budúcnosti, aby sa vedeli narodiť, potom ako prežili svoj pozemský život, aby sa mohli dostať do Neba.
  Ježiš: Moje Sviatostné Srdce s veľkým súcitom myslí na tých, ktorí sa nemôžu narodiť následkom z nejakého dôvodu. Moji maličkí, ak Ma milujete, modlite sa za takýchto, aby aj oni raz získali večnú slávu.
  Pocit: Na základe tých, ktoré Pán Ježiš pýtal v spojitosti s odprosovaním cez sestru Natáliu, nie som dobrou odprosujúcou. Neviem sa tak postiť, neviem bdieť, neviem chodiť do modlitbovej skupiny, neviem vo dne v noci adorovať Oltárnu sviatosť. To je pravda, že ja píšem a robím si poznámky.
  Hlas: Ty ani nemusíš.
  Hlas: Preto som ti vynašiel iné, aby si Mi slúžila. Takto ťa milujem, ako si.
  Ježiš: Moja drahá dcérka, chcem ťa uťešovať. Každá duša má inú vôňu. Má iné úlohy.
  18.
  Čítala som o Nanebovzatí Panny Márie.
  Hlas: S veľkou nádherou.
  Ježiš: Na svete si jedine Moja Matka zaslúžíla, aby Ju vzali do Neba telom i dušou. Predstav si tú blaženosť, čo sa pri stretnutí odohralo v Srdci Matky a Syna.
  19.
  Hlas: Veľký oheň horí pre teba za to.
  Ježiš: Za každú tvoju službu a za tvoje adorácie znovu a znovu ti rozpaľujem srdce.
  20.
  Hlas: Ja ti to musím ukázať.
  Ježiš: Musím ti ukázať dušu niektorých tvojich blížnych, aby si im vedela pomôcť.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74914/

 6. Božími očami
  21.8.2023.
  1.
  Čítala som: Ježišovo posolstvo Cataline Rivas: “Tí, ktorí Oltárnu sviatosť prijmú na jazyk dostanú oveľa väčšie milosti, než tí, ktorí ju prijmú na ruku.”
  Pocit: Aj tí dostanú väčšie milosti, ktorí sa poklonia Pánovi.
  Ježiš: Áno, tak je to Moje dieťa, ako to povedala Moja vyvolená Catalina, lebo oceňujem úctu. A keď sa modlíte, preukazujete Mi najväčšiu úctu, ak sa pokloníte.
  2.
  Čítala som: O gruzínskom otcovi Svätom Gabrielovi Urgebadze (1929-1995): Požehnal chlieb gruzínčanovi, ktorý nasledoval hinduizmus, urobil naň znamenie kríža a chlieb sa podivuhodným spôsobom vznietil a v ohni bola jasne viditeľná voda a pšenica. Keď znova urobil naň znamenie kríža, pretvoril sa späť na chlieb.
  Pocit: V každom požehnanom predmete a bytosti horí Boží oheň, ktorý nemôžeme vidieť voľným okom, ale na toho účinok zlý reve.
  Hlas: Lebo toto je ukryté vo vás… aby ste verili.
  Ježiš: Zázrak otca Gabriela dokazuje myšlienku, ktorá ožila v tebe, že čo je od Boha požehnané, to bude sväté.
  3.
  Prosila som Pána a Pannu Máriu, aby vznietili srdce maďarských kňazov, aby si radšej vybrali mučeníctvo, než aby popreli Ježiša.
  Hlas: Bude veľmi veľa mučeníkov spomedzi nich… Pre radosť Môjho srdca.
  Ježiš: Vy si ani nemyslíte, že medzi vašimi maďarskými kňazmi koľko veľa bude mučeníkov obetavosti ducha. Toto sa potom vtedy ukáže, keď sa počas antikristovej nadvlády nepostavia k nemu, ale Mňa si vyberú.
  4.
  Čítala som: 1 Jn 4, 16: A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
  Obraz: Ježišov obraz so Svätým Srdcom.
  Hlas: Nenávisť nie je Božia.
  Obraz: Ježišova tvár z turínskeho plátna.
  Hlas: Ja horím v nenávisti.
  Obraz: Tvár jedného zlého.
  Hlas: Ja roznecujem nenávisť. Stále horím v tomto.
  Hlas: Aby sme my dvaja premohli toto veľké nešťastie.
  Obraz: Ježišov obraz so Svätým Srdcom.
  Hlas: Šliapneme na hadovu hlavu my obaja spolu s Pannou Máriou.
  Ježiš: Sú dva proti body, jedným je láska, druhým je nenávisť. Bez významu nenávisti, by sa veľkosť lásky nevedela ukázať. Vy, Moje deti len zostaňte so Mnou, vo Mne, v Mojej nekonečnej láske. Zlý predstavuje nenávisť voči Mne a voči Mojim stvoreniam. Temer s plameňom horí v tejto nenávisti. Ale vy, Moji maličkí sa nebojte, lebo s Mojou Matkou porazíme hada roznecujúceho nenávisť.
  5.
  Čítala som o Svätom Jánovi Vianney.
  Hlas: Nie je potrebné, aby si bola niekou veľkou, aby bola z teba veľká svätá.
  Ježiš: Ani si nemyslíte, že okolo vás medzi mnohými jednoduchými blížnymi kvitnú sväté duše. Hoci si ich nikto nevšimne. Napredujú priamo k Nebu.
  6.
  Jeden známy často poukazuje na vnímanie, to jest, že tú istú vec vnímame ináč.
  Obraz + Pocit: Každá duša má inú citlivosť alebo tvrdosť jej duše, z niekoho opadávajú veci, z iných nie.
  Hlas: Každý musí viesť boj s krížom svojej citlivosti alebo svojej bezcitnosti.
  Pocit + Obraz: Preto, ak chceme niekoho utešiť, musíme odháňať mraky z jeho duše.
  Obraz: Zlaté svetlo.
  Ježiš: V oblasti citlivosti je každá duša iná. Sú krajnosti, keď je niekto precitlivený, urážlivý a nevie sa zbaviť urážok. Druhá krajnosť je ľahšia pre človekovu dušu, keď za okamihy strávi poznámky. Aj v tejto oblasti je najlepšia zlatá stredná cesta. Ak ťa urazia, treba sa nad tým zamyslieť, ale treba sa na Mňa obrátiť, aby som ťa utešil.
  7.
  Jeden môj známy si takú čiapku položil na svoju hlavu, na ktorej bola smrtka, na jej boku zprava a zľava bolo jedno, jedno krídlo.
  Myšlienka: Aj keby mi veľa platili za to, aby som si také niečo položila na hlavu, neurobila by som.
  Ježiš: Symboly sú nebezpečné, treba ich filtrovať. Tvoj známy si ani nemyslí, že satana rozmaznáva na svojej hlave.
  8.
  Pri jednej príležitosti som splnila prosbu, ku ktorej som nemala žiadnu náladu za daných okolností. Pokúšala som sa nereptať.
  Pocit: Aj toto je skúškou, cvičením na premáhanie lenivosti.
  Ježiš: Môj Duch Svätý vložil do tvojej duše jednu cnosť, obetavosť. Videl som, aká si unavená a nemala si žiadnu náladu splniť jednu prosbu a predsa si urobila. Nie to je láskou, keď si vravíš, že ťa milujem, ale také niečo, čo si teraz urobila. Skutok lásky je tým, po čom žízni Moja duša od vás, od Mojich detí.
  9.
  Môj súrodenec musel ísť za otorinolaryngológom, prosila som Pána, aby ho nebolelo, ak dôjde k nejakému zákroku.
  Pocit: Pán dá na oplátku nejakú ťažkosť.
  Napokon vyšlo najavo, môj súrodenec nepotreboval žiadny zákrok, ale ani ťažkosť, ktorá ma postihla nenechala na seba čakať.
  Ježiš: Krásna je tá črta, že keď oroduješ za svojho súrodenca, aby ho nebolel zákrok, radšej ty trp za neho. Vidíš Moja malá, počúvam každé tvoje slovo a vypočujem ťa.
  10.
  Reč bola o vyliatí Ducha Svätého.
  Hlas: Obnovím to v tebe.
  Hlas: Obnovíme tvoje srdce za to.
  Obraz: Hlava môjho strážneho anjela vedľa mňa na pravej strane.
  Hlas: Hlásať to v tebe.
  Ježiš: Obnovím ťa pri vyliatí Ducha Svätého, pri Veľkom Varovaní. Budeš odvážna a s plesajúcim srdcom budeš hlásať Evanjelium. Tvoj strážny anjel ti bude vždy pomáhať.
  11.
  Hlas: … a vtedy mi prichádzajú tieto moje myšlienky.
  Pocit: Tieto slová ako ozvena zvučali v mojej duši.
  Ježiš: Keď sa niečo zdá byť ťažkým a nemožným v tvojom živote, vtedy ti Boh Duch Svätý dáva podivuhodné myšlienky.
  12.
  Hlas: Váš čas nebezpečne ubúda.
  Ježiš: Ani si nemyslíte, ako rýchlo vás prepadne ťarcha skúšok.
  13.
  Hlas: Premyslím to v tebe.
  Ježiš: Ak dostaneš nejakú úlohu, pomôžem ti ju premyslieť.
  14.
  Hlas: Urobím to v tvojom srdci melodickým.
  Ježiš: Usilujem sa ti milo, radostným spôsobom oznámiť to, čo ti chcem povedať.
  15.
  Hlas: Prijmem to v tebe.
  Hlas: Treba to v tebe obetovať.
  Ježiš: Nie vždy pýtam také, čo je ľahké a predsa to musíš prijať. Takáto prosba si vyžaduje obetu od teba.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74909/

 7. Božími očami
  14.8.2023.
  1.
  Čítala som: V zahraničnom posolstve bolo: príde nová nákaza. Pre obranu si kúpme ananás, uvarme listy ovocia.
  Napokon vyšlo najavo, že listy ananásu sú jedovaté.
  Ježiš: Moja drahá dcérka, nezaoberajte sa s tými zahraničnými posolstvami, lebo je v nich viacero falošných.
  2.
  Hlas: Tu je premiestnený.
  Pocit: Reč bola o Oltárnej sviatosti.
  Na lisabonskom mládežníckom stretnutí umiestnili Oltárnu sviatosť do sivého obedára. Niektorí sa Mu kľanali za takýchto okolností. Dali aj také pobádania Rímsko Katolíckej mládeži, aby navštevovali aj synagógy a aj mešity.
  Ježiš: Moje dieťa, už si začínam privykať na mnoho neúct, ktoré Ma obklopuje v Oltárnej sviatosti. Na prijímanie na ruku a postojačky a teraz na tomto stretnutí na neúctivé skladovanie malých Oltárnych sviatostí. Ale aj keď som si na to privykol, bolia Ma tieto neúctivosti. Musíte prijať, lebo to je dôležité, že ešte môžem zostať medzi vami. Dávnejšie pred 50 – 100 rokmi sa ešte považoval za hriech, ak ste vošli do nekatolíckeho chrámu. Aj v tejto oblasti je veľká obnova a reformácia. Pobádajú vás, Moje katolícke deti, aby ste len navštevovali chrámy, modlitebnice iných náboženstiev. Do Mojej Cirkvi prúdi dym zlého.
  3.
  Hlas: Tento svet sa veľmi vyprázdnil.
  Ježiš: Moje stvorenia teraz v konečných časoch ledva dostávajú duchovný pokrm. Za to sa ich duša vyprázdnila.
  4.
  Pocit: Keď sa nám niečo podarí, vždy treba na to myslieť, že niekto už vopred vyplatil tomu cenu svojim utrpením.
  Hlas: Toto za odmenu.
  Ježiš: Ak vidím, že niekto trpezlivo prijme utrpenie, ktoré mu dovolím, vtedy mu v mnohých veciach pomôžem. Takto ho odmeňujem.
  5.
  Hlas: Dovoľ…
  Hlas: Nebol mučeníček…
  Ježiš: Nie je ľahké nájsť medzi vami takého, ktorý obetuje svoje utrpenie pre Moje plány. V takomto prípade teba prosím, aby si pomohla.
  6.
  Hlas: Drž sa ďaleko od zlého.
  Hlas: Keby sme boli dodržali, že “drž sa ďaleko od zlého”, už dávno by sme nemali žiadny problém.
  Ježiš: Toto tak možno vyriešiť, že obchádzate každú príležitosť vedúcu k hriechu. Lebo príležitosť prinesie pokušenie blízko k vám.
  7.
  Pozorovala som poslušnosť na jednom duchovnom cvičení.
  Myšlienka: Pán nás stále sleduje. Ako nám má dať väčšie úlohy, ak v malom nie sme poslušní?
  Hlas: Toto je ti skúškou.
  Obraz: Ježiš sa díva nadol.
  Ježiš: Na poslušnosti spadol prvý ľudský pár. Poslušnosť je jednou najdôležitejšou cnosťou. Ja, Ježiš aj teraz chodím medzi vami a vidím, že Moje stvorenia nezvyknú byť poslušné predstaveným ešte ani v najmenších veciach. Aj v rodinách to je chybou, že deti nie sú poslušné rodičom. Aj v školách vidím, že po tieto dni majú pedagógovia čoraz menšiu autoritu. Ľudia vo všeobecnosti poslušnosť považujú za slabosť, za pokorenie sa. Hoci toto je základom pokojného spolužitia vedľa seba. Duchovných cvičení sa zúčastňujú samí, vierovyznanie praktizujúci, denne prijímajúci. Ešte ani oni nevedia byť poslušní predstaveným. Neposlušnosť všade spôsobuje chaos a hádky.
  8.
  Bola som na jednom duchovnom cvičení:
  Pocit: Mnohokrát sa pomodlíme jednu modlitbu, aby bola pomodlená, ale predsa nežijeme podľa tých slov, takto, ako keby boli len prázdnymi slovami. Stáva sa, že v  danej situácii sa práve protikladne správame, než ako sa modlíme.
  Obraz: Ježiš ide vpravo trochu s vystretými rukami.
  Ježiš: Duša odprosujúcich sa nachádza na rôznom stupni. Ja taký, ktorý sa nielen pekne modlí, ale je aj láskyplný a milý k druhým. Je taký, ktorý surovo povie svoj názor a urazí tým niekoho. Takéto správanie má ničivý účinok pre celé spoločenstvo. Dávajte si pozor na to, že pri takýchto svätých príležitostiach akým je duchovné cvičenie, buďte jeden voči druhému s najväčšou láskou a trpezlivosťou. Lebo akú hodnotu má pekné, zvučné modlenie, ak po ňom hrešíte proti Desatoru.
  9.
  Obraz: Čipková biela šatka zakrýva dlhú bielu sviečku. Okraje šatky sa ako krídla zdvihli. Potom namiesto šatky je žiarivý biely holub so zdvihnutými krídlami.
  Ježiš: Dlhá biela sviečka znamená tvoju dušu. Čipková šatka záštitu a dary, ovocia Ducha Svätého. Potom snehobiely holub s rozprestretými krídlami je sám Duch Svätý, Ktorý ťa neopustí ani na minútu, ale je s tebou.
  10.
  Obetovala som Pánovi naše finančné záležitosti, naše nespravodlivé straty.
  Hlas: Už sa neobávaj.
  Obraz: Ježišova mierumilovná tvár.
  Ježiš: Chápem, že ťa trápi nespravodlivosť, zneužitie tvojej zhovievavosti, ale uver, neoplatí sa strachovať, lebo ťa kvôli stratám štedro obdarujem v Nebi.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74909/

 8. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Synoda o synodalitě skončila a jakoby je klid po pěšině, nenaplnily se předpovědi některých, že bude následovat rozkol v církvi a následně budou pršet Boží tresty. Tyto události však můžeme očekávat až po poslední Synodě o synodalitě, která se bude konat ke konci roku 2024.

  V rozkladném úsilí falešného proroka, který zastává úřad svatého Petra, brání ještě několik věrných biskupů, které se pokusí v průběhu roku 2024 odstranit, nebo zlomit tak, aby mu již nestálo nic v cestě.

  Zdánlivě nenápadně probíhá rozkladný proces v církvi mimo jiné úsilím papeže o diskreditaci, tedy připravit o důvěru kleriky – duchovní osoby, které (religionisticky viděno) jsou prostředníky mezi věřícími a Bohem.

  Klerik (z lat. clerus, a to z řec. kléros povolání, úděl – úděl duchovních: vést lidi k spasení, je muž, jenž přijal některý z tří stupňů kněžského svěcení – diakonát (jáhenství), presbyterát (kněžství) nebo episkopát (biskupské svěcení).

  Bičem, který papež používá ke zničení důvěry duchovních je slovo klerikalismus, toto slovo použil papež i na nedávno skončené Synodě o synodalitě a před tím již mnohokrát:

  Papež na synodě: Žena zrcadlí církev, klerikalismus je metla, Boží lid je neomylný
  Klerikalismus přivádí až k takovému velikému úpadku, který vzbuzuje velký smutek a pohoršení (stačí zajít do římských paramentářských krejčovských dílen, abyste viděli toto pohoršující chování mladých kněží, kteří si zkoušejí kleriky a klobouky anebo alby a rochety zdobené krajkou).
  Klerikalismus je metla, je to pohroma, forma zesvětštění, která špiní a škodí tváří Pánovy snoubenky, zotročuje svatý věrný Boží lid.
  A Boží lid, svatý věrný Boží lid, jde vpřed v trpělivosti a pokoře a snáší přezíravost, týrání, vyřazování ze strany institucionalizovaného klerikalismu. S jakou přirozeností mluvíme o „knížatech církve“ anebo o biskupských jmenováních jako kariérních povýšeních! Hrůzy tohoto světa, zesvětštění, které trýzní svatý věrný Boží lid.
  https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-10/papez-na-synode-zena-zrcadli-cirkev-klerikalismus-je-metla-bo.html

  Současný papež hovořil o klerikalismu od roku 2013 do roku 2019 celkem 29 krát:

  František – narozdíl od sporadických vyjádření svých předchůdců – používá tento ismus nesrovnatelně častěji. Během šesti let svého pontifikátu – s výjimkou roku 2015, kdy toto slovo nepoužil vůbec – objevilo se v jeho textech a promluvách celkem 29krát.

  V promluvě k řeholnicím (UISG) papež mluví o klerikalismu v souvislosti s nedostatečným podílem laiků ve farním životě ve farních a ekonomických radách farností.

  Na kázání v kapli Domu sv. Marty mluvil o „duchu klerikalismu“, kterým se „klerici považují za nadřazené, vzdalují se lidu a nemají čas vyslechnout chudé, trpící, vězněné a nemocné“.
  https://www.vaticannews.va/cs/svet/news/2019-05/neni-klerikalismus-jako-klerikalismus.html

  Na stránce http://rexcz.blogspot.com/ se můžeme dočíst:

  Synodní zpráva: prázdná krabice, která zapáchá (2023)
  30. října 2023
  Po dvaceti pěti dnech schůzí včera, 29. října, skončila Synoda o synodalitě, která nepřišla takřka s ničím, pokud jde o očekávání progresivistů a obavy konzervativců.
  http://rexcz.blogspot.com/2023/11/synodni-zprava-prazdna-krabice-ktera.html

  Proč zdánlivě neplodná synoda? (2023)
  3. listopadu 2023
  Když zvážíme elektrizující atmosféru, která předcházela této Synodě a pak se podíváme na ubohé plody, které vydala ve svém závěrečnému dokumentu – Souhrnné zprávě –, kterou jsem analyzoval před několik dny, zjistíme nepoměr mezi příčinou a následkem.
  Proč by Vatikán organizoval tak okázalé a nákladné setkání, když by z něj nevzešly nějaké skutečné výhody? I když na tuto otázku nemám úplnou odpověď, jistě mohu o některých důvodech spekulovat. Uvedu dva z nich.
  1. Příprava biskupů na přijetí progresivističtější agendy
  2. Příprava katolické veřejnosti na přijetí dalších novot
  http://rexcz.blogspot.com/2023/11/proc-zdanlive-neplodna-synoda-2023.html

  1275. Poselství Matky Spásy ze dne 21. listopadu 2014 v 16:15.
  MÁM POSELSTVÍ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ DUCHOVENSTVO

  Vy, kteří rozpoznáte falešné učení, až vám bude představeno, mu nesmíte podlehnout. Až vám nařídí upravit a pozměnit nejsvětější svátosti, musíte utéct. Církev mého Syna bude zkoušena až za mez své odolnosti. Vy, kteří možná odložíte Pravdu a dáte přednost novému pozměněnému učení – o němž se bude říkat, že je třeba, aby vyhovovalo lidským potřebám – vězte, že to bude velká zrada na Slovu Božím.
  Kvůli svatým slibům, jimiž jste přijali službu mému Synu, máte povinnost k Božím dětem živit je Tělem a Krví mého Syna, Ježíše Krista. Přijde však čas, kdy bude vynucována změna svaté oběti mše. Pak budou mezi vámi ti, kteří okamžitě poznají, že je pácháno velké zlo a musíte se odvrátit.
  Musíte stále živit duše těch, kteří jsou odkázáni na vás, abyste je živili nejsvětější eucharistií. Zůstanete-li věrni mému Synu a budete-li dál sloužit jeho dětem, jak je vaší povinností, budete Mu sloužit s velkou důstojností.

 9. Božími očami
  7.8.2023.
  1.
  Reč bola o kľačaní a o obeti.
  Ježiš: Poklonenie sa Oltárnej sviatosti je obdivuhodné. Totiž Mne, Najvyššiemu treba nielen v slovách preukázať úctu, ale treba priniesť aj obetu.
  2.
  Na duchovnom cvičení o tom rozprávali, že Svätý Ján Krstiteľ rozdelil vývoj duše na tri úseky:
  – keď sa človek zbaví závislosti zmyslových orgánov
  – dotyčný nie je ani na zemi, ani v Nebi, ale temer “ukrižovane” sa vznáša medzi dvoma
  – keď je duša zjednotená s Bohom
  Hlas: Stupňovane… postupne toto v tebe.
  Ježiš: Cesta vedúca k svätosti života je dlhá a tŕnistá. Najprv, aby sa lepšie odtrhol od pozemských statkov, od milovania svojho tela treba k tomu najprv postupne zanechať smrteľné hriechy a pomaly, pomaly všedné hriechy. Naraz ani ty sa nevieš odtrhnúť od všelijakých pozemských závislostí. Moja dcérka, hoci ty sa o to veľmi usiluješ. Toto je veľmi veľká skúška sily. Toto je cesta vyprázdnenia. Z duše ľudí treba vyhodiť každú haraburdu, ktorá tam nepatrí, aby mali miesto podivuhodné cnosti, ktoré dostali od Ducha Svätého. Ktoré sú to haraburdy? Dobré, zábavné filmy, sladkasté seriály, obľúbené jedlá – nápoje, čierna káva, kozmetické prípravky, módne šaty, nemanželský intímny vzťah a ešte by som mohol vymenovať veľmi veľa vecí. Ľudstvo je plné týchto závislostí. O drogách ani nehovoriac. Ten, kto sa vie týchto postupne, ale čím skôr zriecť, ten robí veľké kroky vpred na ceste svätosti. Do oveľa vyššieho úseku vstúpi duša človeka, keď sa už skoro úplne zriekla všetkého, čo je jej milé a lákavé. Ale s tým sa ešte nevyvinula úplne jeho duša, lebo je chatrná a niekedy upadne späť do nejakej závislosti. Napríklad, vypije čiernu kávu alebo pozrie si nejaký film, atď. Je tretí úsek, kde už môžem povedať, že je veľmi blízko ku spáse. Ale kým žije na zemi v tele, ešte sú prekážky, ktoré ju niekedy, niekedy vzdialene držia od svätých vecí. Duchovná vyprahnutosť, duchovná temnota, ktoré ju skoro hnajú až k depresii. Už celkom pokročila na ceste a predsa má pocit nedostatku a necíti sa byť svätou. Hoci sa už často zjednocuje s Bohom.
  3.
  Keď na adorácii za zatvorenými dverami podávam Oltárnu sviatosť:
  Pocit: Toto je také, ako keď Slnko zahalia mraky. Je svetlo, ale nie je teplo a nemožno pociťovať ani lúče slnka.
  Ježiš: Čím bližšie je k Bohu duša niekoho, tým viac je jej požiadavkou, aby aj jej oči videli Eucharistiu.
  4.
  Dívala som sa na Ježiša na kríži a na Jeho bočnú ranu.
  Hlas: Na pravej strane. Úplne prebodli Moju pravú stranu.
  Myšlienka: Museli prebodnúť aj pľúca, aby do Srdca hlboko vnikla kopija.
  Obraz: Ježišova tvár a postava, ukazujú ju na priesvitnom obraze, ako bolo prebodnuté Ježišovo telo a že hrot kopije skrze srdce dosiahol povrch kože.
  Obraz: Ježišova mierumilovná tvár.
  Ježiš: Niektorí veriaci sú v omyle, dokonca aj niektorí akademickí maliari, lebo na to myslia, že je tam len jedna bočná rana. Ale cestu kopije ukazuje zjavenie, ktoré si teraz dostala. Na pravej strane vnikla kopija a prebehla pľúcami medzi rebrami, prebodla dolnú časť Srdca a ešte prenikla vzadu rebrami úplne v plnom rozsahu mimo kože. Toto bola cesta kopije. Teda vnikala zprava smerom vľavo.
  5.
  Na to som myslela, že spievam Pánovi svätú pieseň.
  Obraz: Ježiš svoje Srdce otvára ku mne, tečie z neho Živá Voda. Ježiš bol obrátený vľavo.
  Ježiš: Moja dcérka, ozaj by som neľutoval, keby si Mi častejšie spievala. Aj svoj hlas si dostala odo Mňa. Moje Srdce je Prameňom Živej Vody a v zjavení ťa napájam s tým prameňom vody.
  Posolstvo dostupné na: https://uzenet.csapata.hu/cikkek/isten-szemevel-74909/

 10. Vysvätenie kaplnky na lúke Svätej Anny 8 -ho decembra, v piatok o 11 hodine
  V úradnej podobe sa môžeme dozvedieť o udalosti z nižšie citovanej pozvánky primátora Zoltána Pokorniho, ktorú poslal darcom.
  Ctení Darcovia!
  So spoluprácou ostrihomsko – budapeštianskej arcidiecézy a Hegyvidékiovej samosprávy sa v investícii arcidiecézy onedlho ukončí výstavba odprosujúcej kaplnky na lúke Svätej Anny. Slávnostné vysvätenie kaplnky sa uskutoční 8 – ho decembra 2023 na sviatok Nepoškvrneného Počatia so začiatkom o 11 hodine, ktoré bude celebrovať kardinál – arcibiskup Dr. Peter Erdő.
  Pozývame Vás a vašich blízkych s láskou na túto udalosť.
  Budapešť Hegyvidék, 7. november 2023.
  S úctou Zoltán Pokorni
  Pripravujme sa na túto udalosť tak, že sa modlíme ruženec Víťaznej Kráľovnej Sveta v podobe deviatnika.
  Začatie deviatnika je vhodné 30 – ho novembra na sviatok apoštola svätého Ondreja, tak vychádza 9 dní. Každý môže toto podporiť podľa svojich síl aj pôstom a modlí sa tak a vtedy, ako to dovolia jeho každodenné povinnosti.
  Nech je toto úmyslom deviatnika.
  Za jednotu odprosujúcich a maďarského ľudu, za ochranu Maďarska, za naplnenie jeho odprosujúceho poslania a aby sa mohli rozvinúť nebeské milosti prisľúbené k výstavbe kaplnky, predovšetkým zostanie mimo vojny. V dnešnom hymnuse toto čítame: Ty si Boh, čo potiera vojny, ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu, aby si ma vytrhol z ruky tých, čo ma prenasledujú. (Jdt 16,2) V dejinách sú nespočetné príklady na to, že aj z veľkých vojen boli niektoré krajiny vynechané, tak napríklad Švajčiarsko alebo Portugalsko z II. svetovej vojny. Všetko toto bolo vďaka spoločnej modlitby kňazstva a veriacich, záštite Panny Márie, svätých anjelov a patrónov.
  Pre tých veriacich, ktorí nevedia tam byť, im potom dáme z pamätného listu.
  Ruženec k úcte Víťaznej Kráľovnej Sveta:
  – na kríž: Tu visí naša viera, naša nádej, naša láska, náš život, naša spása a naše víťazstvo!
  – na veľké zrnká: Sláva Otcu, sláva Synovi, sláva Duchu Svätému skrze Nepoškvrnenú Pannu, Víťaznú Kráľovnú Sveta, teraz a na veky vekov. Amen!
  – na tri malé zrnká: tri Zdravas
  – na 5 x 10 zrniek: Panna Mária! Víťazná Kráľovná Sveta, teraz ukáž svoju moc!
  – na ukončenie trikrát: Svätý, svätý, svätý Pán, Pán Boh zástupov. Plné sú nebesia, zem Jeho slávy! Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom! Chvála, vďaka, láska a sláva Ti, Bože náš, že si nám dal Víťaznú Kráľovnú Sveta!
  Originál v maďarčine dostupný na: https://engesztelok.hu/kapolnaszenteles-a-szent-anna-reten-dec-8-an-penteken-11-orakor/

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  2. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  5. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  6. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  7. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  8. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  9. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  10. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  11. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  12. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  13. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  14. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  15. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  16. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  17. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  18. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  19. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  20. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  21. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  27. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  28. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  29. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  30. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  32. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  33. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  36. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 12. 

  FATÁLNE NÁSLEDKY COVID OČKOVANIA
  (kliknutím na obrázok sa vám prehrá video)

  Biomedicínsky inžinier, ktorý uveril vakcinačnej propagande a po pichnutí anticovidovej injekcie sa na vlastnej koži presvedčil o jej fatálnych zdravotných následkoch, prehovoril v InfoVojne.

 13. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  4. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  5. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  6. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  7. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  8. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  9. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  10. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  11. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  12. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  13. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  14. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  15. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  16. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  17. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  18. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  19. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  20. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  21. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  22. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  23. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  24. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  25. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  26. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  27. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  28. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  29. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  30. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  31. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  32. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  33. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  34. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  35. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  36. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  37. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  44. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 14. Otec Jim Blount a Mijo Barada na lúke Svätej Anny
  10. november 2023.
  Keď otec Jim Blount naposledy chodil v Maďarsku, predtým, než by ho boli vzali na letisko, jeho posledná cesta ho vzala na lúku Svätej Anny. Tu sme traja slúžili koncelebračnú svätú omšu. Otec svojimi duchovnými očami videl na lúke veľa mladých a veľmi veľa anjelov, ktorí mávali bielymi šatkami. V ten týždeň sa začala výstavba kaplnky.
  Mijo Brada prišiel do Maďarska v predošlý týždeň. Predtým, než sa začali jeho duchovné cvičenia, vyniesli sme ho 6 – ho novembra na lúku Svätej Anny. Prezreli sme stavajúcu kaplnku, ktorej práve montovali bránu. Tam na lúke dostal nižšie uvedené posolstvo.
  “Toto hovorí Pán, že toto miesto bude prameňom zvláštnych milostí, ktorý dostane maďarský ľud. Tí, ktorí sem prídu budú účastní v mnohých požehnaniach. Dostanú také milosti, o ktorých veľkosti nemožno ani snívať. Blahoslavení sú tí, ktorí položia svoje nohy na toto miesto, lebo inak pokračuje ich život, než ako dovtedy pokračoval.
  Požehnané sú tie osoby, ktoré všetko urobia, aby sa na tomto mieste vybudovala svätyňa, lebo tie osoby, ktoré na tomto pracujú, budú požehnané tu na zemi a aj v Nebi.
  Požehnaní ste, ktorí ste tu dnes, lebo sa celé Nebo raduje s vami a tento deň zostane pamätihodný Maďarsku.
  To isté požehnanie dostanete, ktoré dostali fatimské vizionárske deti a dám také isté milosti, ako tým, ktorí spolupracovali vo Fatime vo výstavbe chrámu. Lebo, čo sa započalo vo Fatime, potom pokračovalo v Medžugorjí, to sa potom aj tu splní.”
  Zároveň videl aj iné: “Tu na lúke Svätej Anny obhliadnúc už skoro hotovú kaplnku, videl som veľa démonov. Jedna skupina démonov sa obrátila ku kaplnke. Úlohou tejto skupiny, ktorá sa obrátila ku kaplnke je, aby s každým nástrojom zabránili, aby sa postavila táto kaplnka. A druhá skupina démonov sa pozerá smerom k ľuďom, aby ich manipulovali, ich srdcia, aby si nevšímali, nevnímali dôležitosť výstavby kaplnky. Treba sa modliť za spútanie oboch démonských skupín, aby sa tým Božia vôľa stala úplnou.”
  Prvá polovica zjavenia dáva vysvetlenie na to, že prečo sa tu tak ťažko stavia akákoľvek kaplnka. A jej druhá polovica poukazuje na súčasný stav, že nie je jednotná radosť kvôli výstavbe, ale v mnohých je sklamanie, že prečo sa nestavia kaplnka, ktorú dostala v zjavení sestra Natália. A iní nechutne agitujú proti nej, rovno vyzývajú k sabotovaniu tejto kaplnky. Znovu iní na inom mieste chcú vybudovať kaplnku, ktorá figurovala v zjaveniach sestry Natálie. Lenže aj keby sa postavila, tá by nebola tou kaplnkou, veď podmienkou bolo aj miesto. Ale nech postavia na čoraž viacerých miestach odprosujúcu kaplnku, nech sa odprosovanie konečne šíri po celom Maďarsku.
  Tak sa zdá, že ešte nenadišiel čas výstavby kaplnky, ktorá figurovala v zjaveniach sestry Natálie. Ale vysvätenie tejto už pred dokončením sa nachádzajúcej kaplnky alebo miesta, kde sa budú konať omše je dôležitým krokom do toho smeru, do tamtoho smeru, aby sa lúka Svätej Anny stala celonárodným pútnickým miestom na ktorej potom budú väčšie – menšie kaplnky, chrámy alebo prírodný oltár (s touto kaplnkou sa teraz prakticky toto uskutočňuje), kde je krížová cesta a iná ustanovizeň…
  Skrze milosti tejto malej kaplnky sa potom postaví aj pôvodná kaplnka, keď jej nadíde čas!
  Podľa Mija Baradu sa teraz treba modliť za spútanie druhej démonskej skupiny, ktorá práve drží v zajatí srdce jednej časti veriacich spomedzi tých, ktorí považujú za dôležité lúku Svätej Anny, ale nevidia perspektívu.
  Výstavba kaplnky je v cieľovej rovine, stanovený je aj deň odovzdania, vysvätenia na ôsmeho decembra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
  Perspektívu otvoria pred našimi očami nielen aj medzinárodne známi exorcisti, nosiči milosti, ale aj domáci, menej upísaní, súčasní, anonymní prorocké milosti nosiaci, ktorí nechcú upútavať na seba pozornosť v rolách vizionára. Takou je napríklad aj ona:
  Prečo by ste chceli naraz všetko?
  Znovu som na lúke Anny v duchu v malej kaplnke a znovu cítim tú nadpozemskú lásku, ktorú zvyknem cítiť len v prítomnosti Panny Márie. Tieto slová počujem vo svojom vnútri.
  Čím skôr postavte miesto určené Mne, aby som tam išla so svojimi milosťami!
  Prečo by ste chceli naraz všetko? Nie je lepšie ak stojí hoc aj jeden kamenný kríž v hranici obce, než nič? Nie je lepšie, ak sa postaví posvätené miesto, ako keby nič nestálo na lúke? Ak aj malý postavíte, ale s dušou, súdržnosťou, nie je lepšie, ako keby veľký, ale nie je za ním volanie?
  Ani na mieste iného zjavenia sa nepostavila ihneď bazilika. Len čo potom budú vidieť, že menší nestačí, veľa je veriacich, môže byť postavený aj iný.
  Tí, ktorí teraz odporujú, koľkokrát boli na lúke? Verne, vytrvalo, vynaložiac na to svoj čas? Odkazujú len z pohodlia ich domova?
  Moje deti je tu čas!
  Príďte do srdca!
  Táto zem je mi obetovaná. Tento ľud aj keď je akokoľvek malý, vo svojej duši je veľký. Útrapy, búrky časov nedovolili, aby bol pyšný, nadutý na svoje prastaré poznanie. Jeho zemami preniká svedomie, pravda, viera a nádej. Buďte hodní na toto!
  Plameň lásky sa konečne vydá na svoju cestu.
  Dávajte pozor!
  Chcú vás zatiahnuť do vojny, ale nepodlahnite hnevu. Uhaste fakle!
  Temné sily nech nedosiahnú cieľ a keď pravda vyjde najavo postavte sa na dobrú stranu!
  Terézia

 15. Nezapomeňme zítra na Novénu Spásy (modlitba Modlitební kampaně 130).

  Je s ní spojeno mnoho milostí. Slova Panny Marie jsou jasná a povzbuzující:

  “Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly obdržet imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na závažnost jejich hříchů. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. V postu se požaduje jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jen chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.”

  Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

  Novéna spásy

  “Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

  Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

  Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

  Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.”

  https://jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org//html2/984.html

 16. Obetný ruženec Pátra Pia

  Na začiatok: Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očistci. A koľkokrát sa modlím, nech toľkokrát som schopný spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím.

  Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh! A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satanáša a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

  Príď, ó Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla! Príď, nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

  /alebo:/ Milovaný Ježišu, Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Synom Božím. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

  Verím v Boha,…

  Sláva Otcu,…

  Otče náš…

  3x Zdravas Mária (s úvodnými tajomstvami)

  Sláva Otcu…

  Na každom (zdravasovom) zrnku desiatku:
  1. 1x Otče náš…

  2. 1x Zdravas Mária (s tajomstvom)

  3. 1x Sláva Otcu…

  4. 1x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

  Po každom desiatku:
  1. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami.

  2. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás a celý svet!

  3. Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

  Na záver: Večný Otče, obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na Večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!

  Bolestný ruženec Otca Pia má najviac zásluh. Teraz sme ho povinní častejšie obetovať pre celý svet.

  PRISĽÚBENIA pre tých, ktorí sa tento ruženec denne modlia — dané omilostenej duši 19. 4.1970
  pri hrobe Otca PIA.

  Najsvätejšia Panna z Karmelu: “Moje dieťa, prichádzam ako Ježišova a Vaša Matka. Uvažujte nad prisľúbeniami lásky, ktoré dám všetkým, ktorí sa modlia s ozajstnou zbožnosťou tento svätý ruženec s 50 Otčenášmi, 50 Zdravasmi, 50 Sláva Otcu a 50 Ó, Mária bez poškvrny dedičného hriechu počatá …”

  1. Dám im úplnú pomoc mojej milosti a pomoc vzhľadom na moje deti.
  2. Dovediem ich bližšie k Najsvätejšej Sviatosti, kde je prítomný môj Boží Syn.
  3. Dám im veľkú ľútosť nad svojimi hriechmi.
  4. Dám im lásku, že im budú odpustené všetky hriechy doterajšieho života.
  5. Dosiahnu skoré obrátenie členov rodiny.
  6. Dám im dobre počuť cvičenie pre ich všetkých bratov.
  7. Tí, ktorí sa denne modlia tento ruženec, môžu očakávať dobrú hodinu smrti. Budú ochránení od zlého a pri opustení tohto sveta prejdú do života v nebi.
  8. Bude im i celej rodine udelená prebohatá láska.
  9. Tým, ktorí zomrú a pôjdu do očistca, hovorím, že už na budúci deň ich odtiaľ vyslobodím.
  10.Všetkým, ktorí sa modlia tento ruženec, sľubujem, že aj pre ich blízkych pokrvných udelím skoršie vyslobodenie z očistcového ohňa.
  11.Pred smrťou ich budem vopred varovať, aby mohli odísť s prijatím svätých sviatostí.
  12.Krátko pred smrťou budú mať zjavenie môjho Syna i moje, vašej Matky.
  13.Obdarujem pokojom mestá i národy, kde sa ku cti Najsvätejšej Trojice i mojej, vašej milujúcej Matky, denne budú modliť tento ruženec.
  14.Všetkých, ktorí sa modlia tento ruženec, celý ich život prikryjem svojím plášťom, pod ktorým budú bezpeční.
  15.Všetkým, ktorí sa modlia a uvažujú oddať sa pod ochranu môjho Srdca, udelím lásku, že budú zbavení alebo uchránení trestu.
  16. Kto sa tento ruženec modlí z lásky, dostane milosť, že zomrie v sobotu a pre jedného člena rodiny je pevná (istá) záchrana. Žehnám Vás+.”
  17. Prísľub (daný istej nemeckej omilostenej duši): Skrze každé slovo pri ruženci Otca PIA bude jedna duša obrátená (alebo dostane výstrahu pri smrti), a jedna biedna duša bude vyslobodená.

  Pán Ježiš – 28. 4. 1970 – skrze tú istú omilostenú dušu hovorí: „Moje deti, môžete si predstaviť radosť, akú preciťuje moje Srdce, keď sa modlíte tento ruženec Otca PIA, lebo on znamená veľkú obetu. Keď sa ho modlíte, robíte to za tých, čo sa nemodlia, za tých, čo blúdia a urážajú moje Najsvätejšie Srdce, z ktorého pre všetkých plynie zmilovanie. O koľko viac sa modlíte, o toľko viac hriešnikov sa navráti. Preto konajte viac obety k mojej božskej Tvári! Tým viac osôb sa so mnou zblíži cez Eucharistiu, kde sa vám darujem pre vaše vykúpenie.

  Moje deti, tento ruženec je pevným znakom stáleho spojenia s Najsvätejšou Trojicou, so mnou a tiež s vašou Najsvätejšou Matkou. Nepáčia sa mi slová niektorých mojich detí, ktoré hovoria, že sa chcú modliť ruženec ako doteraz (klasický) a pritom nezbadajú, že v ruženci Otca PIA je ten k Najsvätejšej Panne už vložený. Preto je on dokonalým. Kto sa ho modlí, nech vie, že ide priamo k Najsvätejšej Trojici a k Panne Márii, vašej Matke, obklopenej chórmi anjelov. To znamená, že voláte ku všetkým nebeským Mocnostiam, preto dostávate väčšie milosti.”

  Panna Mária – Ruža Duchovná o ruženci Pátra PIA: „Ruženec Pátra PIA je taký potrebný, ako ešte nikdy. Rozširujte ho a získavajte nových ctiteľov! Duševná potreba je taká veľká na zemi, že už iba modlitbou možno oddialiť tresty. Ja som stále s vami a modlím sa. Tých, ktorí sa modlia ruženec Pátra PIA, vezmem pod svoj plášť. Prostredníctvom tohto ruženca získate mnoho milostí. Vaša Matka pozerá na vás a tí, ktorí sa ho modlia, budú pri Božom tróne celkom blízko pri Spasiteľovi i pri mne. Nebojte sa! Sľubujem vám osobitnú ochranu. A vy stupňujte svoje modlitby!”

  Pán Ježiš 15. 11. 1973 hovorí k vizionárke skupiny: „Predovšetkým prízvukujem všetkým modlitbovým skupinám v Španielsku a za hranicami, modlite sa ruženec pokánia … Chcem modlitbové skupiny s pravým kajúcim zmýšľaním, aj ak zostanú v každej skupine len 2 osoby. Čoskoro sa aj katolícke učenie vo veľkej miere sfalšuje, a to dokonca urobia biskupi a kardináli. Ale tí, čo sa pokorne a zbožne modlia ruženec Pátra PIA, budú vlastniť ducha rozoznávania …

  Sľubujem všetkým modlitbovým skupinám, ktoré sa modlia kajúci ruženec, celkom zvláštne vedenie v dňoch temnoty. Hľa, kajúcim ružencom sa preukazuje Najsvätejšej Trojici a tiež Matke Božej odprosenie. Päťdesiatkrát sa opakuje „Otče náš, ktorý si na nebesiach!” Viete, čo to znamená? To, že váš nebeský Otec, ktorý je v nebi, roztvára svoje náručie, otvára svoje uši a s láskou vám načúva, lebo ho 50x vzývate. Aký veľký je to teda tento ruženec! Ale dnešní ľudia nemajú už čas na modlenie. Na nič podobné nemajú čas, ale majú čas na mnohé svetské veci. Tu stojím uprostred vás so slzami v očiach a s krvácajúcim Srdcom …!
  Spomínajte si na tento 15. november, ako deň, v ktorom, váš Spasiteľ zostúpil na toto Palmar de Troya, plačúc a krvácajúc, aby sa kajúci ruženec stal povinným vo všetkých modlitbových skupinách.”

  Zjavenie k ružencu Pátra PIA pod „Bielym krížom”: Od začiatku napádal Satan ruženec Pátra PIA zúrivými útokmi (on vie, prečo), používal všetky prostriedky: nadávanie, osočovanie, závisť, nedôveru, atď., ba aj iných vizionárov.
  3. 2. 1970 povedal Pán jednému vizionárovi skupiny: „Prečo toľkí nepriatelia proti modleniu „ruženca Otčenášov”, keď je to moja vôľa, aby sa ho ľudia modlili!”

  16. 3. 1970 sa ukazuje pri tejto modlitbe Večný Otec. Zúrivé útoky proti tomuto ružencu naďalej pokračujú.

  DRAHOCENNÁ KRV – Matka Božia, ako Kráľovná od drahocennej Krvi, hovorila k omilostenej vizionárke Antónii Lambergerovej v Klagenfurte: „Položte stuhu drahocennej Krvi okolo vašej vlasti. Cez drahocennú Krv nemôže Rus preniknúť.”

  Nebeská Matka si želá, aby sme často, ba každú hodinu, obetovali drahocennú Krv touto modlitbou: „Večný Otče, skrze bolestiplné, Nepoškvrnené Srdce Máriino a s Jej slzami, obetujeme Ti drahocennú Krv a rany Ježiša Krista, aby Matka zmarila moc satanovu a s archanjelom Michalom a so všetkými anjelmi zahnala zlých duchov a zničila všetky ich diela a plány, najmä teraz a v túto hodinu v našej otčine. Amen.”

  Mysli na to pri každej práci, že ju robíš s milým Spasiteľom a pre Neho, tak ju vykonáš na vynáhradu za všetky naše hriechy a získaš si zásluhy pre časnosť a večnosť.

  „Večný Otče, obetujem Ti drahocennú Krv Ježiša Krista na zmier za moje hriechy, na útechu úbohých duší v očistci a za prosby sv. Cirkvi.”

  „Vravím vám: Duša, ktorá ma prosí v Duchu, je silnejšia ako celé vojsko diablov. Veď ja som jej silou a ponáhľam sa jej v ústrety so svojimi zástupmi vojska. Nemodlíte sa za svojich nepriateľov, preto ste im vydaní napospas ich zlovôli. Vy sami nesiete za to vinu.
  Vy nenávidíte, bojíte sa, osočujete svojich nepriateľov, (ktorých nepoznáte), usilujete sa pred nimi skrývať, ale ja vám vravím:
  Máte sa za nich modliť, aby som na nich vylial svoju Otcovskú lásku, a ja to urobím.
  Proste ma podľa mojej vôle, potom budú vaši nepriatelia proti vám bezmocní. Veď som vás vykúpil, veď som vás tým vzal celkom do svojich rúk. Vravím vám, kto sa za svojich nepriateľov a nactiutŕhačov a za tých, čo vám robia zle, nemodlí podľa mojich slov, bude bedákať v hodinách zármutku, lebo bude bezmocne vydaný tým mocnostiam, ktoré vytiahli zničiť veľkú časť ľudstva.
  Toto nech je vám ako ďalšia kotva záchrany pre prichádzajúcu ťažkú situáciu. Amen.”

  /cirkevne schválené/

Pridaj komentár