Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

Ak chcete finančne podporiť chod našej stránky, môžete tak urobiť poslaním vášho peňažného daru v eurách alebo českých korunách na jeden z našich účtov vo Fio banke:

Účet v euro (€) IBAN:  SK94 8330 0000 0026 0142 2777   BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Účet v českých korunách (CZK) IBAN:  SK14 8330 0000 0026 0278 9589   BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Hotovosť v českých korunách je možné poslať aj priamo bez vlastného bankového účtu z ktorejkoľvek pobočky Fio banky v Českej republike na náš v korunách vedený účet IBAN: SK14 8330 0000 0026 0278 9589

Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08 Bratislava

 1. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  5. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  6. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  7. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  8. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  9. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  10. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  11. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  12. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  13. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  14. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  15. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  16. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  17. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  18. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamu, brata, starých rodičov, prastarých rodičov, za zosnulú matku Máriu R. nášho rodinného priateľa Maurízia R., za nášho rodinného priateľa Jozefa L., za jeho dcéru Katku L., za zosnulú mamu Mariána M. a zosnulú Katku V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  20. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  21. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  22. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  23. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  24. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  25. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  26. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  27. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  28. Na príhovor sv. pátra Pia prosí o cnosti viery, nádeje a lásky ako aj o potrebné milosti pri vedení duší mladých ľudí a detí k Bohu a ku kresťanským hodnotám Jana L.
  29. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  30. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  31. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  32. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  33. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  34. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  35. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  36. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  37. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  38. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  39. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  41. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  42. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  43. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  44. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 2. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  5. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  6. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  7. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  8. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  9. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  10. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  11. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  12. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  13. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  14. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  15. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamu, brata, starých rodičov, prastarých rodičov, za zosnulú matku Máriu R. nášho rodinného priateľa Maurízia R., za nášho rodinného priateľa Jozefa L., za jeho dcéru Katku L., za zosnulú mamu Mariána M. a zosnulú Katku V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  16. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  17. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  18. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  19. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  20. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  21. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  22. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  23. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  24. Na príhovor sv. pátra Pia prosí o cnosti viery, nádeje a lásky ako aj o potrebné milosti pri vedení duší mladých ľudí a detí k Bohu a ku kresťanským hodnotám Jana L.
  25. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  28. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  29. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  32. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  39. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 3. Drahí bratia a sestry,

  predpokladám, že ste už všetci zaregistrovali strašný teroristický útok s doposiaľ 139 obeťami, spáchaný v piatok 22.03.2024 na nevinných návštevníkoch koncertu v moskovskej koncertnej hale Crocus. Dávam do vašej pozornosti výbornú analýzu Petra Hájka, šéfredaktora alternatívnej platformy protiproud.info, vicekancelára a osobného poradcu bývalého prezidenta Václava Klausa, ktorý podľa môjho názoru fundovane, trefne a pritom brilantným analytickým spôsobom analyzuje a objasňuje pravý účel resp. zámer ako aj možné pozadie tohto sofistikovane prevedeného teroristického útoku spojeného s beštiálnym vraždením bezbranných, nevinných, prevažne mladých ľudí, nič netušiacich návštevníkov koncertu v Moskve, občanov Ruskej federácie:

  Šéfredaktor portálu Protiproud, spisovatel, publicista, vicekancléř prezidenta Václava Klause a jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a poradců – Petr Hájek analyzuje příčiny posledního zoufalého pokusu umírajícího Západu vyprovokovat Rusko terorismem k razantní odpovědi (a tím na něj svalit “vinu“ za válku) – a má informace o možné souvislosti s vražděním na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

  Při sledování hrůzostrašných záběrů z popravy civilistů v Moskvě se objevují různé souvislosti. Mezi jinými i s prosincovou střelbou na pražské vysoké škole. A s řáděním popravčích jednotek izraelských zabijáků Palestinců v Gaze.

  Princip je pořád stejný: Na neozbrojené nastoupí ozbrojení a způsobí masakr. Médii – respektive skrze média – je ohromené veřejnosti okamžitě “někým“ vnucena interpretace, kterou pak omíláním (nikoli vyšetřováním) většina přijme a zafixuje si ji. Na Květnou neděli to cosi z historie připomíná.

  Všechny následné pochybnosti, odhalení a důkazy, které prvotní interpretaci usvědčují ze záměrné lži a manipulace, jsou politiky a jejich korporátními médii označeny za desinformace. Stále mohutnějící armáda cenzorů na všech úrovních jejich texty a videa maže (YouTube teď šéfovi PRO Jindřich Rajchlovi smáznul celý kanál), vyřazuje z hlavních vyhledávačů, investigativce nálepkuje, skandalizuje – a státní moc je nakonec pronásleduje policejně-justiční represí.

  Testování

  Případ teroru v Moskvě je ještě specifický v tom, že se odehrál uprostřed (nevyhlášené) války Spojených států a jejich přisluhujících poddaných z EU a NATO na zástupném ukrajinském bojišti. Specifičnost spočívá právě v tom, že západní útočníci si zatím dávají pozor, aby se válka nepřenesla přímo na ruské území, což by znamenalo, že se v odpovědi automaticky přelije i do zemí pod kuratelou USA – a ve vrcholné podobě jaderné války i na území původce všeho, do Ameriky.

  Problém útočníka je v tom, že dělá ramena, ale je si vědom své slabosti. Válka vedená v technologické epoše je do jisté míry předem spočitatelná. Není totiž pravda, že by “neměla vítěze“, protože by se obě strany navzájem zcela zničily. Kdyby Západ věděl, že má proti Rusku převahu, vpadl by do největší a na suroviny nejbohatší země světa zcela bez zábran. Jenže on ví, že by prohrál. A nyní se děsí toho, že konflikt rozpoutaný na zástupném ukrajinském území, to již v malém brzy dokumentuje.

  Proto provádí “testy“ odhodlanosti ruského vedení. Potřebuje v praxi metodou pokus – omyl zjistit “práh citlivosti“. Tedy co ještě Rusko snese. A kde narazí na hranici, jejíž překročení uvede do chodu obrannou reakci, po níž se již otevřené válce v evropském a americkém prostoru nebude možné vyhnout a zastavit ji. Ničím jiným než takovým testem vraždění na moskevském koncertu to nebylo.

  Okno příležitosti

  Demonstrativní krutost a krvavost proto musela být ohromující. Taková, aby otřásla ruskou veřejností a postavila vedení země do dilematu: Je to už faktická výzva k odpovědi, nebo je třeba ještě vyčkat? Západ totiž spoléhá na to, že by to byl on, kdo si vybral místo a čas, což je pro útok vždycky podstatná výhoda. Není pochyb, že právě v této chvíli je při veškeré své slabosti (o níž nemluví, ale je si jí vědom) tak, jak je to jen možné, na konfrontaci připraven. A také čas vymezuje jedno z posledních úzkých oken příležitosti:

  Uchvatitelé moci ve Washingtonu a Bruselu totiž stojí před téměř neřešitelnou zkouškou. V obou centrech ukradené moci se v rámci formální hry na demokracii přibližují klíčové volby. Ani v jednom případě není ale tentokrát po dlouhé době jasné, co se může stát. Rozsáhlé volební podvody jsou totiž už příliš profláknuté, a především v USA si je trumpovci rozhodně lépe ohlídají než minule. Deep State ohýbá ústavu a zákony jak může – ale má proti sobě Nejvyšší soud, v němž mají převahu republikáni. Nepustit Trumpa k volbám se proto asi už nepodaří (pokud ho nezastřelí – ale to by okamžitě rozpoutalo občanskou válku).

  Brusel je na tom obdobně. V červnu proběhnou volby do tělesa, které si říká Evropský parlament. Je to sice výsměch původnímu smyslu toho slova (volení zástupci lidu), ale přesto má toto těleso dostatek pravomocí, aby mohlo přinejmenším zbrzdit plán na zničení hospodářství ovládaných zemí, na definitivní kontrolu nad každým člověkem (i jeho penězi) a na pád půl miliardy lidí do již zcela otevřeného otroctví. A probouzející se veřejnost dává najevo, že navzdory totální mediální obruči, cenzuře a kriminalizaci opozičních postojů, si toho již povšimla. A zvolna se probouzí.

  Pokud nedojde k radikálnímu rozuzlení před těmito dvěma volbami – například jejich suspendováním s odkazem na válku (jak se již “pokusně“ stalo na Ukrajině) – další šance se nemusí opakovat. Prostě: Teď, nebo nikdy! To je pozadí “testu vražděním“ v Moskvě. Ale ne jen to.

  Mezihra

  V Evropě také právě “shodou okolností” probíhá největší vojenské cvičení NATO – nikoli od pádu Sovětského svazu (takzvaně od skončení “studené války“, která ovšem nikdy neskončila), ale od porážky hitlerovského Německa. Největší proto, že v tuto chvíli jsou v něm angažovány i země, které od druhé světové války byly buď neutrální (jako Finsko, Švédsko a Norsko nezúčastněné ve vojenských blocích), nebo byly přímo součástí Varšavské smlouvy. Od Pobaltí, přes střední a východní Evropu – až po ruský “měkký podbřišek“, Ukrajinu.

  Navíc popřevratový kyjevský režim je v kritické fázi a hrozí mu úplné zhroucení. USA za něj ale nesou plnou odpovědnost. Jednak ho dosadily, jednak ho donutily zahájit válku. Byly to totiž Spojené státy, kdo na tomto příkladu ruskému vedení opakovaně názorně demonstroval, že každou dohodu bez mrknutí oka poruší: Rozšířily NATO až k ruským hranicím, přestože slíbily, že pokud Gorbačov stáhne své jednotky z okupační zóny, a umožní tak “sjednocení Německa“ (a – slovy M. Thatcherové vznik Čtvrté říše – Bruselu), nepohne se NATO k ruským hranicím ani o píď.

  A totéž předvedly ve chvíli, kdy ruské jednotky stály v roce 2022 před Kyjevem (a mohly obratem zlikvidovat vedení nacistického popřevratového režimu). Těsně před podpisem dohody stáhly Rusové jednotky od Kyjeva – což byl kompromisní ústupek, který požadovala kyjevská junta. V ten okamžik (prostřednictvím tehdejšího britského premiéra Johnsona) USA dohodu zablokovaly – a nařídily juntě zahájení bojů. Samozřejmě s tím, že je ve skutečnosti povedou samy – jen “lidský materiál“ dodá Kyjev. Ty “zbytečné“ muže a ženy navlečené do vojenských mundůrů a – kromě nacistických jednotek typu Azov vycvičených na Západě – neschopných boje.

  Poslední pokus

  Moskevský masakr je tak posledním zoufalým pokusem udržet alespoň trochu iniciativu. A přinutit ruské vedení k nějaké akci. V šachové terminologii se tomu říká dosáhnout “vynucený tah“. Kalkulace amerických stratégů je jasná: Pokud Rusko zveřejní skutečného původce atentátu – tedy americkou CIA a britskou MI6, je přímá válka neodvratná. Přesto doufají, že je možné se pokusit o vyjednávání, protože ani Rusku se přece do přímé války příliš nechce – spekulují.

  Jenže zapomínají, koho mají proti sobě. Vladimír Putin se nechal (nedodrženou dohodou s kyjevskou juntou a předtím takzvanými Minskými dohodami, které – jak přiznala Mutti Merkelová – sloužily jen k získání času na vyzbrojení kyjevského režimu) podvést jenom jednou. Už ví, že se Západem se nikdy na ničem dohodnout nemůže – a také se od něj zcela jednoznačně odstřihl.

  Pochopitelně rovněž ví, kdo tuto Operaci pod falešnou vlajkou připravil – jako vždy “jinýma rukama“. Ve svém prvním vystoupení ale zvolil mírnější variantu sdělení, protože se samozřejmě nechce nechat dotlačit k vynucenému tahu – jasné odpovědi. Jeho slova však ukazují, že poslední pokus Západu přinutit ho hrát podle vnucených not – selhal:

  “Všichni čtyři přímí pachatelé teroristického útoku, tedy všichni ti, kteří stříleli a zabíjeli, byli nalezeni a zadrženi. Pokusili se o útěk a cestovali směrem na Ukrajinu, kde pro ně bylo podle předběžných údajů na ukrajinské straně připraveno okénko k překročení státní hranice. Všechny pachatele, organizátory a objednavatele tohoto zločinu stihne spravedlivý a nevyhnutelný trest. Ať už jsou kdokoli a řídil je kdokoli. Identifikujeme a potrestáme všechny, kteří stojí za zády teroristů, kteří připravili tento úder na Rusko,“ prohlásil Putin ve svém prvním veřejném vystoupení po atentátu.

  Pražská stopa

  Neměli bychom v této souvislosti úplně zapomenout na shora zmíněný “pražský“ atentát. Na vraždu na Filosofické fakultě UK před Vánocemi. Dosud neobjasněný (protože pravdivě před veřejností neobjasnitelný) zločin. Jak jsme našim čtenářům několikrát avizovali, spolu s našimi spolupracovníky po něm dál pátráme. Pokládáme jej totiž za něco mnohem víc, než z něj dosud vyplynulo.

  Ostatně přítomnost americké FBI (prozrazena typickým českým šlendriánem Rakušanova ministerstva vnitra), která se zde zjevila jako deus ex machina, dala tomuto pátrání jasný směr. A teror v Moskvě, následující v podobném “modu“ jen po pár týdnech, mu dává již mnohem pevnější obrysy. Aniž bych prozrazoval zatím více, vše ukazuje na to, že jak vražda v klánovickém lese, tak hromadná poprava na fakultě, měla být pokračováním “vrbětické lži“.

  Fialova protektorátní vláda – spolu s hradním generálem NATO a “nákupčím“ zbraní (údajně ve třetích zemích) pro kyjevský režim – je dnes nejochotnější součástí amerických “krizových plánů“. Řada indicií nasvědčuje tomu, že pražský atentát měl být “přišitý“ Rusku. Jen naprostým zmatkem a neschopností dodržet pokyny a držet se not (jak sem přijela rozzuřená FBI na místě zjistit), vedl k chaosu, který nakonec vyústil do “nevysvětlitelného“ konce. Linka Vrbětice – Klánovice – FF UK se tak zhroutila – a “ruský terorismus“ v zemi, kterou přece sama Moskva označila vedle USA za nepřítele, nebylo možné použít.

  Povšimněme si, že také v tomto případě se hned vynořil “zdroj“ na internetovém kanálu Telegramu – jako teď u jednoho z dopadených moskevských atentátníků. Nápad, že ho právě zde naverbovali, je stejně tak směšný, jako když údajný vrah studentů měl na Telegramu dopředu informovat o svých záměrech. Také to raději hned “stáhli“. Pokud se v pražském případě posuneme dál, budeme o tom samozřejmě “protiproudaře“ ihned informovat. Ale souvislosti už více než tušíme.

  Ukrajinská stopa

  Pražský atentát – možná záminka k “odvetné“ přímé operaci proti Rusku – tedy nejspíš selhal, tak vše musely vzít do rukou CIA a MI6 napřímo. Jenže Vladimír Putin jim to zjevně nemíní ulehčit. Jeho prohlášení je perfektní ukázka ruské šachové školy: Řekl jim: Vím, o co vám jde, ale ani nenaznačím, co uděláme.

  Otevření “ukrajinské stopy“ je pouze nakročením. Zoufalé pištění kyjevských nácků “my to nebyli!“ (už také mají zkušenost, že když jde tlusté do tenkého, Američané i Britové je v tom klidně nechají vykoupat) a bleskurychlé americké “potvrzení“, že Zelenský je v tom nevinně, jsou jako přes kopírák opsané z causy Kyjevem sestřeleného civilního letadla malajských aerolinií. I smysl atentátu je tentýž – jenže už v jiné době.

  Tehdy si popřevratový režim připadal silný – a Západ na to spolehl. Nyní je těsně před zhroucením – a Západ rovněž. Pokud měla “letecká vražda“ převážně západoevropských civilistů rozpoutat protiruské vášně, vraždění v Moskvě mělo opačný cíl: Rozpoutat vášně naopak v Rusku – a přinutit tak vedení k razantnímu kroku, jenž by alespoň trochu poodhalil jeho skutečné záměry a plány, o nichž ani “slavné“ tajné služby Západu dnes nic nevědí.

  Povšimněme si třeba, jak Kyjev okamžitě kvičí, že jde o akci ruských tajných služeb, coby prý vytvoření záminky ke všeobecné mobilizaci. Nově zvolený prezident Putin s téměř absolutním mandátem by nějakou záminku k mobilizaci samozřejmě vůbec nepotřeboval. Ale oni by mu to potřebovali vnutit, aby mohli zkoušet přesvědčit západní veřejnost, že se na ně “Rus chystá“. Jde vidět, že “kokainový král“ z prezidentského paláce v Kyjevě je “původem“ komik (příznačně šmírácký).

  Co přijde?

  Poslední zoufalý plán Západu na vynucené vyvolání ruské odpovědi prostě opět nevyšel. Putinovi a jeho zjevně inteligentnímu (a dvouletým “cvičným bojem“ zocelenému) armádnímu okolí však mnohé prozradil.

  Například neohrabanost, s níž západní tajné služby “varovaly“ Rusko, že se chystá velký teroristický útok (ale kromě toho neřekly vůbec nic, protože šlo jen o průhlednou propagandistickou přípravu na první obranou reakci po atentátu, který zorganizovaly) také cosi ukazuje. Právě tak jako “pražský případ“. Minimálně to, že je – právě tak jako americkou armádu – pohltilo (a zřejmě už i obsadilo) sebevražedně vyvolané LGBT hnutí. To jsou, panečku, “kádry“!

  Také fakt, že si nakonec neodvážily spustit operaci před ruskými volbami, o něčem svědčí. Sice si to potřebovaly zkusit, ale zase ne tak, aby riskovaly okamžitý zpětný direkt – protože mají strach. Rusko postupuje proti Západu na Ukrajině vysloveně “výběrově“, dává si velký pozor, aby zbytečně nezabíjelo civilisty – Slovany. Dokonalý protiklad k izraelské genocidě Palestinců, kde je Hamás jen záminkou k vraždění (buď přímému, nebo žízní, hladem, nemocemi – a současnou likvidací zdravotnických zařízení) nenáviděných Arabů.

  Jaká bude Putinova odpověď proto nelze ani vyspekulovat. Nějaká však přijde. Kde a kdy – to si ovšem určí Rusko.

  Je naší tragédií, že jsme se do té odporné americko-bruselské (“čtvrtoříšní“) operace Drang nach Osten č. 2 nechali Fialovými zbabělci ze Strakovky a z Hradu zatáhnout. Už jsme v tom až po kolena.

  Včerejší Rajchlova demonstrace na Václavském náměstí ukázala, že aktivních nepodvolených, kteří jsou připraveni “do toho jít“, je stále ještě relativně dost (i když jich mohlo být víc). Ale jak se té válečnické smečky skutečně zbavit, opět jasně neukázala. To asi řekl v našem nedávném rozhovoru jen Vladimír Štěpán (kdo jste neviděli, pusťte si zde).

  Květná neděle předjímá blízkost času nejtěžších zkoušek. A mnozí stále spí – anebo se tak ze zbabělosti alespoň tváří. Ale nepomohou si.

  Možná po atentátu v Moskvě je “ta hodina“ blíže než kdykoli předtím. Možná ale – slovy písně Voskovce a Wericha z tehdy rovněž těsně předválečné doby – právě naopak “na východě svítá“.

  Jak už to známe víc než dva tisíce let:

  Světlo se zjeví uprostřed noci nejtemnější.

  Prevzaté z portálu:
  https://www.infovojna.bz

  Zdroj článku:
  https://protiproud.info

 4. Chvála Kristu a Marii, požehnané dobré ráno. Pán Ježíš v Knize pravdy mluví o tom, abychom byli připravení, protože Velké varování může přijít kdykoli, proto je dobré se nespoléhat na data.
  Carbonia 21.03.2024
  Varování je na dosah ruky.
  Varování je na dosah ruky. Nastala hodina probuzení svědomí, připravte se na tuto událost. Chci otevřít oči svých Dětí, chci se jim zjevit ve svém nekonečném Milosrdenství. Požádám každého člověka, aby si vybral, ukážu mu film jeho života prožitého do onoho dne. Ať se srdce lidí připraví, ať jsou čistá, zbavená hříchu. Na cestě na Kalvárii projdou agónií odsouzence, budou vystaveni zkoušce, budou očištěni mým Svatým Duchem. Přišla hodina volby, ó lidé, nebuďte pošetilí, změňte svou cestu zpět na správnou. Ať je Mé Slovo pro vás milostí, ukažte se být vnímaví k Mé výzvě ke spáse, Má láska je veliká, chci vás zachránit, Mé děti! Obraťte se ke Mně, vystupte na hory, přejděte moře, utíkejte ke Mně, Mé děti, Můj Kalich přetéká, jsem připraven na Svůj Božský zásah, zachráním všechny, kdo Mě budou s opravdovou lítostí srdce prosit o odpuštění. Varování je před branami. Bůh brzy osvobodí Své děti z jejich pout a dá jim skutečnou svobodu v Sobě. Vytvořte si čisté srdce, Mé Děti, neobracejte se ke Mně zády, Bůh je zde, přebývá v každém ze Svých Dětí, hledejte Mě. Moji milovaní, nechte svá srdce pulzovat láskou ke Mně a budete Mě cítit, nebudete mít žádné pochybnosti, neboť Můj Svatý Duch se bude vznášet ve vás. Utíkejte ke Mně, Mé děti, čas, který přichází, bude ve znamení velkého utrpení pro ty, kdo nebudou naslouchat Mým výzvám ke spáse. Hle, Má Nevěsta je ve Mně, držím ji ve Své náruči, v bezpečí před každou pohromou. Brzy se obloha zbarví do ruda a zemi zahalí mlha, nastane temnota jako nikdy předtím!
  Tvá duše zahyne, pokud se nerozhodla vrátit se ke svému Bohu Stvořiteli, přimkněte se k Němu. Chraň Mé děti, ó ženo!
  https://colledelbuonpastore.eu/2024/03/24/8833/#more-8833

  • Modlitba modlitební kampaně (60):
   Za obrácení rodin během Varování
   “Ó, předrahý milovaný Ježíši, prosím o milosrdenství pro duše mé rodiny (jmenujte je zde). Nabízím Ti má utrpení, mé zkoušky a mé modlitby k záchraně jejich duší od ducha temnoty.
   Nechť ani jedno z těchto tvých dětí Tě neodsoudí, nebo neodmítne tvou ruku milosrdenství.
   Otevři jejich srdce, aby se těsně přimkly k tvému Nejsvětějšímu Srdci, aby mohly najít odpuštění, které potřebují k záchraně před pekelnými plameny.
   Dej jim příležitost k nápravě, aby mohli být obráceni paprsky tvého Božího milosrdenství.
   Amen.”

   Děti Boží, na Varování se připravujte každý den, protože může přijít kdykoliv.
   Váš Ježíš

 5. Chvála Kristu a Marii, požehnané dobré ráno.
  Kněz, profesor Robert Skrzypczak, mluví o  Varování a připomíná knihu Christine Watkins o Velkém varování.
  Panna Mária Marii Esperanze vo venezuelskej Betánii povedala: “Prichádza veľká chvíľa veľkého dňa svetla.” Táto strhujúca kniha ponúka svetu doposiaľ najdôkladnejšie objasnenie „varovania“ alebo „osvietenia svedomia“ – zlomového okamihu v dejinách ľudstva, kedy každý človek uvidí svoju dušu tak, ako ju vidí Boh. Nejde pritom o žiaden výmysel, ale o monumentálnu udalosť, o ktorej hovoria svätci a mystici ako svätý Edmund Campion, svätý pápež Pius IX., svätá Faustína Kowalská, blahoslavená Anna Maria Taigi a mnohí ďalší. Ich prorocké hlasy sa vyjadrujú jasne: obráťte sa, kým je ešte čas, a konajte pokánie. Fascinujúce príbehy našich súčasníkov ako Marino Restrepo, Alan Ames, Janie Garza či Matthew Kelly, ktorí tento fenomén už osobne zažili, dokazujú pravdivosť týchto proroctiev. Vďaka nim lepšie pochopíme, čo svet počas varovania čaká, a budeme sa môcť pripraviť na svoje stretnutie s Bohom – bez ohľadu na to, kedy k nemu dôjde. Kňaz Dominik Chmielewski SDB o knihe povedal: „Varovanie je kniha pre všetkých, veriacich i neveriacich, kresťanov a predstaviteľov všetkých ostatných náboženstiev a vierovyznaní, pretože táto mystická udalosť, ktorú už päť storočí ohlasujú svätí a mystici Cirkvi, ovplyvní každého človeka na zemi. Po nej už nikdy nebude nič rovnaké ako predtým. Bude to posledný šokujúci výkrik Boha, ktorý volá po našom obrátení. Buď pripravený, lebo nevieš ani dňa ani hodiny, kedy Pán príde, aby naposledy varoval ľudstvo pred súdom nad svetom a Cirkvou. Bdej, modli sa a konaj pokánie. Buď pripravený.“
  https://youtu.be/RuSVH007S0A?si=c4keOA_zC8vUBFGw
  Odkaz na koupi knihy:
  https://www.nejlevnejsi-knihy.cz/kniha/varovanie_35875609.html

 6. Chvála Kristu a Marii, požehnaný celý den.
  Pojďme se podívat na další ze znamení Pánova příchodu. Dříve než si Pán příjde pro svojí nevěstu církev, měli bychom být přímími svědky Velkého varování. Jsme na stránkách Varování, proto si připomeňme pár aktuálních informací na toto téma. Glenn Hudson v rozhovoru nám připomíná v jakých časech žijeme s ohledem na Varování. Varování podle Conchity mělo a má několik podmínek, aby se uskutečnilo.
  1. Po smrti papeže Jana XXIII, řekla Conchita, že zbývají ještě tři, respektive čtyři papežové. Smrt papeže Benedikta XVI je znamením konce časů.
  2. Bude probíhat důležitá synoda.
  3. Papež má jet do Moskvy, to se ještě neuskutečnilo.
  4. Glenn Hudson, zřejmě oznámí datum zázraku osm dní dopředu.
  5. Nejdůležitější je však naplňování poselství, častá návštěva mše svaté, eucharistie, růženec, svátost smíření, oběti, pokání….. .
  https://gloria.tv/share/MN1HNjkdVw381JWkarRaaAhSB#20
  Co říká o Garabandalu Kniha pravdy
  102. Proroctví z Garabandalu se nyní stává skutečností
  Úterý, 31. května 2011 v 15:30
  Má vroucně milovaná dcero, ušli jsme dlouhou cestu v tak krátkém čase. Nebylo to bez důvodu. Byl to čas, jenž byl celý zapotřebí, abych sdělil mé nejsvětější Slovo světu, žíznícímu po mé lásce. Ale lidé stále ještě neposlouchají, protože nechtějí vědět. Zatímco mnoho mých věrných následovníků je nyní pozorných vůči změnám, které přicházejí, tolik ostatních nemá naprosto žádný zájem o varování, až dosud dávaná světu mou milovanou Matkou. Proroctví z Garabandalu se nyní stávají skutečností. Připravte se na tuto událost, protože vám zbývá už jen pár měsíců, abyste připravili vaše duše. Prosím, neměj strach, má dcero, neboť Já vím, že tyto události tě rozesmutňují, protože myslíš na budoucnost svých dětí. Velké varování změní všechno. Ale bude také znamenat, že se cesta rozdvojuje. Lidstvo, až bude probuzeno k pravdě o existenci Boha, si samo ze své vůle zvolí jednu z cest. Cestu ke spáse, nebo cestu k zatracení.Trest vymete většinu světa. Usilovně se modlete, aby si lidé vybrali první cestu. Pokud se tak nestane, tak svět bude podroben nejpřísnějšímu trestu, který jej z větší části vymete. Proč by si to mé děti měly přát? A přesto, kvůli hříchu, si lidé naneštěstí vyberou, že nebudou brát v úvahu můj slib, a raději budou následovat cestu mistra klamu. Řekl jsem vám, že vám nedám datum pro Velké varování, neboť to ví jen pár vyvolených duší. Neboť kdyby toto datum bylo zveřejněno, lidé by byli v pokušení hledat vykoupení z pocitu falešné pokory. Důvěřujte Mi. Všechno bude dobré, děti. Jste požehnané, že vám byl dán tento zázračný dar zjevení. Nyní, v nadcházejících měsících vedoucích k Varování, se svět bude zdát klidnější a jaksi podivný. Neboť až se to stane, tak přesto, že na nebi budou viditelné neobyčejné a dramatické jevy, vaše mystická zkušenost bude klidná, abyste byly lépe připraveny pro toto tiché setkání s vaším svědomím. Nezapomeňte, že čím více lidí bude o této události varováno předem, tím více duší bude zachráněno. Modlete se, modlete se růženec mého Božího milosrdenství za duše, které zemřou během Varování. Potřebují vaše modlitby.
  Váš milující Spasitel
  Ježíš Kristus.

 7. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  2. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  3. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  4. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  5. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  6. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  7. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  8. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  9. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  10. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  11. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  12. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  13. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  14. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  15. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  16. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  17. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  18. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  19. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  20. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  21. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  22. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  23. Na príhovor sv. pátra Pia prosí o cnosti viery, nádeje a lásky ako aj o potrebné milosti pri vedení duší mladých ľudí a detí k Bohu a ku kresťanským hodnotám Jana L.
  24. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  25. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  28. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  29. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  32. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  39. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • 842. Deset přikázání, daných světu mým Otcem skrze proroka Mojžíše, jsou přepisována člověkem. Byla rozebrána na části, překroucena a byl jim dán nový význam, aby člověk mohl tolerovat hřích.

 8. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Jen bych se chtěl krátce zmínit o mé zkušenosti. V nedávné době jsem mohl vyslechnout úvahu jednoho pravověrného kněze na téma Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Tento kněz hovořil o tom, že při tomto prvním soudu budou duše nekajících hříšníků svrženy do pekla, jiné duše ještě neočištěné půjdou do očistce a ostatní, v milosti posvěcující, do nebe. Jindy zas hovořil o tom, že všichni musíme zemřít tělesnou smrtí.
  My však, kteří jsme přijali poselství předaná Marii Božího milosrdenství zapečetěných v Knize Pravdy, z milosti Boží známe Pravdu. V ten čas, Druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista již očistec nebude a také ti, kteří se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí.
  O tom svědčí tato poselství:

  1237. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2014 v 20:40.
  Pamatujte, že očistec po Druhém příchodu už nebude existovat. Nebe a země se stanou jedním, a peklo bude místem pobytu těch, co zbožňují ďábla a vše, co z něj pochází.

  979. Poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2013 v 16:45.
  V Poslední den budou existovat pouze dvě entity – Nový ráj, kde se nebe a země stane jedno a propast, kterou je peklo.
  Pravdu je těžké přijmout, ale bez poznání Pravdy si nemůžete zvolit svůj úděl.

  586. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2012 v 23:30.
  Toto je můj slib všem Božím dětem. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí. Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém svazku s mým slavným Tělem.
  Tehdy se setkají s těmi, kdo zemřeli v mé přízni, kteří budou vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni budou žít v mém Novém ráji.

  Jak se to všechno stane si můžeme jen představovat, ale i tak, je nám odhaleno mnoho z těchto posledních událostí konce času. Při Velkém trestu, třech dnů ztemnění oblohy, bude očištěna země od všeho zla a těch co mu slouží a pak bude svět hoden přivítat Ježíše Krista:

  1330. Poselství Ježíše ze dne 11. února 2015 v 15:16.
  Můj trest je přímo před vámi, a Já oddělím ty, jejichž láska ke Mně zůstává živá, od duší, které Mě odmítají.
  Dal jsem vám Slovo, Pravdu a mnozí Mě za to prokleli. To je vše, co vám mohu dát před Velkým dnem. Tak vezměte, co jsem vám dal a vzpomeňte si na každé slovo, neboť můj čas je blízko a Já vám nemohu odhalit víc, dokud neoddělím ovce od kozlů.
  Den prvního vzkříšení přichází a ti, kdo Mě nepřijmou, budou navěky zavrženi. Můj hněv je v tomto čase velký, a pokud byste viděli otupělé, šedé a ztemnělé duše těch s vlažným srdcem, přivedlo by vás to k pláči. Žel, většina duší je v temnotě, a kdybyste to viděli, zemřeli byste šokem, takový je stav lidských duší.

  1128. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2014 v 08:50.
  Přijdu náhle za zvuku polnic a sladkého zpěvu chóru andělů. Bezprostředně před mým návratem obloha na tři dny potemní. Potom se rozzáří množstvím barev, jaké člověk dosud nespatřil. Uvidí Mě každý muž, žena a dítě, každého věku a to vyvolá velké ohromení, ale také velké nadšení. Lidé nebudou věřit svým očím a mnozí budou bez hlesu – jiní budou plakat slzami úlevy a radosti. Mnozí budou nepřipravení a shledají tuto událost tak drtivou, že budou prolévat slzy smutku, neboť v srdci poznají, jak odmítali pravého Mesiáše a jak nehodní jsou vstoupit do mého království. Ale těmto lidem nyní říkám: V ten den musíte volat ke Mně a prosit Mě, abych vám odpustil. Potom i vy budete shromážděni v mém novém království.

  009. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2010 v 03:00.
  Věřící, připravte se nyní v mém jménu k boji a vzepřete se antikristovi.
  Mezi vámi jsou takoví, kteří se strachují o budoucnost svých rodin, a těm musím říct toto: Až nastane k tomu čas, budete v jediném okamžiku vyzdviženi spolu se Mnou a vašimi rodinami směrem k nebesům. Potom obdržíte dar věčného života, až nebe a země se stanou jedno. To je to, co je označováno jako Nový ráj. Bude to čas velké nádhery, lásky a dokonalosti pro všechny mé následovníky.
  Buďte silní. Musíte vydržet krátkou dobu soužení, ale vaše víra vás udrží silnými. Jste mou mocnou armádou a nastal teď čas, abyste se připravili k bitvě. Všechny vás povedu do království mého Otce.

  918. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 17:08.
  Má vroucně milovaná dcero,
  když jsem řekl, že přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé, myslel jsem právě to. První soud musí být naplněn a tím myslím, že při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží. Můj soud bude tvrdý, protože veškeré mé milosrdenství již bylo v této fázi vylito na zemi.
  Živí, v mé přízni, budou vyzdviženi do mého slavného ráje. Bude to každý hříšník, každého vyznání, každé rasy, který volal ke Mně, svému Spasiteli, Synu člověka a všichni ti, kteří Mě poprosí, abych je zachránil.
  Vzkřísím mrtvé, ty, kteří byli očišťováni v hlubinách očistce, stejně jako ty, kteří trpělivě vyčkávají v nebi na příchod toho slavného dne. Zbytek bude vyhnán.
  Vy, z této generace, budete shromážděni a vzati do mého Nového ráje, až se nebe a země stane jedno.

  A závěrem slova Matky Spásy:

  895. Poselství Matky Spásy ze dne 28. srpna 2013 v 20:00.
  Odpusťte posvěceným služebníkům, kteří vám nedovolují hovořit o Knize Pravdy. Nechápou závažnost Božího plánu, připravit lidstvo na nový začátek, protože oni sami nejsou připraveni. Mnoho z nich dělají, to co dělají, pro lásku k mému Synovi. Nechtějí ublížit. Prostě nevidí, protože vidět nemohou.
  Za úsvitu Posledního dne bude slyšet mocný hlas trubky po celém světě. Zazní přesně tak, jak byste čekali, že bude znít a bude následován zpěvem sboru andělů. Bude slyšen v každé zemi, v každém městě, městečku, vesnici – všude. Potom ty, mé dítě, jako sedmý anděl, prohlásíš, že přišel můj Syn. Obloha zezlátne a brzy nato spatří zázrak každý muž, žena a dítě – každý hříšník. Můj Syn se zjeví v oblacích, stejně tak jak odešel. Pak z nebe sestoupí Nový Jeruzalém – nový začátek pro všechny, kdo přijali Boží milost.

  • Chvála Kristu a Marii, požehnaný pokojem naplněný, klidný večer.
   Kniha pravdy je dar od Boha nebes, je to prorocké Boží slovo pro dnešní dobu, je vážně skvělá, neodporuje bibli, je plná naděje, lásky a porozumění – k nám ubohým lidem, nemuseli jsme ji dostat, ale Boží Milosrdenství to tak chtělo. Stává se jakýmsi ukazatelem, kompasem pro dnešní dobu, plnou zmatků, nejistot, nepravd, rozdělení a nelásky. Vůbec si ji nezasloužíme, ale stává se pro nás obrovskou nadějí a krásným, úžasným nasměrováním na Pánův druhý příchod, který bude mít dvě etapy. V písmu svatém je to vidět zcela zřetelně, protože mezi první a druhou etapou je obrovský rozdíl. V první etapě podle 1 Tes. 5:2 přijde Pán Ježíš jako zloděj v noci, co to znamená, pro ilustraci, když se zeptám malého dítěte jak se chová zloděj tak mi odpoví: no potichu, nebo nenápadně, nikdo mě nesmí vidět ani slyšet. Rozhodně u vás nezazvoní zloděj, který by vám oznámil novinu, že vás chce vykrást to by nebyl zloděj, ale….. .Tady bych chtěl ještě jenom říct, že Pán Ježíš nepřijde krást, ale vezme si jenom to co mu patří, totiž svoji nevěstu, církev kterou vytrhne směrem nahoru do nebeských příbytků podle Jana 14:1-3.
   Kdežto ve druhé etapě Pánova příchodu na zem je ten obraz úplně jiný podle Zj.19:11-16 Pán Ježíš přijíždí k soudu na bílém koni a za ním nebeská vojska, to bude jiný rachot, můžete si to přečíst.
   K tomu tady máme Zj. 1:7 Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.
   Spatří Ho každé oko, takhle se přece zloděj v noci nechová, vidíme tady diametrální rozdíl.V Knize pravdy se nachází slovní spojení zloděj v noci minimálně šest krát.

 9. Chvála Kristu a Marii, požehnané dobré ráno.
  Dnes bych chtěl pokračovat na téma červených jalovic potřebné k rituálnímu očištění stavby třetího chrámu. Máme tady nové informace.
  1. Tyto červené jalovice pochází z Texasu od křesťanských chovatelů.
  2. Těchto červených jalovic je pět a každá stála sto tisíc dolarů a doprava letadlem do Izraele stála dvě stě padesát tisíc dolarů. Jedna jalovice už byla z obřadu diskvalifikovaná z důvodu bílých chlupů. Musí být totiž plně červená, pro ortodoxní Židy je to jedna z mnoha podmínek.
  3. Od 22 – 30 dubna chtějí jalovice obětovat, tedy v průběhu svátků pesach. ( Uvidíme, může být i později ).
  4. Od roku 70 nl se nekonala žádná taková oběť v Jeruzalémě, tedy od zničení chrámu.
  5. Židé budou chtít tento obřad vysílat živě a sledovanost má být až osm set milionů lidí.
  6. Některá země se nabídla, že vybaví tento chrám zlatem, které bude potřeba na jeho vnitřní chrámové vybavení, nástroje.
  7. Jalovice se nachází v Šilu v Izraeli v nějakém centru, lidé je mohou i vidět.
  8. Podle židovské Mišny bylo od Mojžíše obětováno devět jalovic. Podle rabína z 12. století až bude obětována desátá jalovice, začne pro ně začátek věku mesiáše.
  9. Židé očekávají svého mesiáše, ale bude to antikrist kdo zasedne v jejich chrámu.
  10. Žijeme na konci časů a Pánův příchod je velmi blízko.
  11. Židé samozřejmě v Pána Ježíše uvěří, ale až budou křesťané, nevěsta, vyzdviženi do nebe na svatbu Beránka Zach.12:10.
  12. Proč je tedy důležité pro křesťany sledovat tento obřad, obětování červených jalovic a po té stavbu třetího chrámu? V podstatě se nám tu rýsuje jakási výseč mezi stavbou třetího chrámu, kde ke smůle Židů usedne místo očekávaného mesiáše antikrist, které vyústí v Pánův příchod na Olivovou horu a zničení antikrista. Někteří eschatologové tvrdí a já se k nim přikláním, že před stavbou nebo, v jejím průběhu nastane vytržení církve na svatbu Beránka v nebi, na zemi pak nastane soužení jako nikdy nebylo a už nebude. Jde tedy o dva příchody Pána Ježíše, nejdříve si Pán příjde pro svoji nevěstu 1. Tes 14:16-17 a poté se spolu vrátí na Olivovou horu Zach 14:4 .
  Pokud si to chcete celé vyslechnout tak tady nechávám odkaz na video trvá přibližně třicet minut.
  https://youtu.be/ZSnkbSS8wak?feature=shared
  Maranatha.

 10. 1117. Matka Spásy: Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého Syna jeho nepřáteli.
  Pátek, 2. května 2014 v 19:00
  Mé dítě, když lidé zaslechnou slovo “apokalypsa”, může se jim hrůzou rozbušit srdce. To proto, že jen velmi málo z nich opravdu ví, čeho je symbolem. Tyto časy byly předpověděny jako poslední část plánu mého Otce sjednotit svět a vysvobodit jej ze sevření zla, které jej rdousilo už tak dlouho.
  Nejdůležitější znamení, že ten čas je blízko, přijdou těsně před Druhým příchodem mého Syna, až bude znovu prožíváno jeho ukřižování. Toto budou ta znamení: stejně jako byl bičován On, bude i jeho Tělo – jeho církev – bičováno korupcí a zkažeností. Pak, stejně jako trny naražené na jeho hlavu, budou také naraženy na hlavy vůdců jeho církve. Ruce jeho posvěcených služebníků, budou jakoby přibity na kříži, až v přicházejících časech nebudou již sloužit jako nástroje svatých svátostí. Právě tak, jako hřeby pronikly nohy mého Syna, bude pravým Božím služebníkům zakázáno vést duše po pravé cestě Pána. Křižování církve mého Syna na zemi bude pokračovat, dokud nezemře, a v ten den Tělo mého Syna, Ježíše Krista, už nebude přítomno v nejsvětější eucharistii. Až bude církev mého Syna zničena, po jaké cestě půjdou jeho následovníci? Nepůjdete-li tedy cestou mého Syna, nedokážete si najít cestu do jeho království. Až bude církev mého Syna ovládnuta a nepřítel bude sedět na trůnu, musíte stále zůstat věrni mému Synu. Nedokážete to, přijmete-li zákony laického světa jako náhražku Pravdy.
  Kniha Pravdy, spolu s modlitbami modlitební kampaně, vás udrží soustředěné na mého Syna. Jeho věrní posvěcení služebníci vás budou živit pokrmem života, až nebude nikde k nalezení.Tehdy budete moci počítat měsíce coby týdny a týdny coby dny, protože za zvuku polnice z popela povstane Nový Jeruzalém a pronásledování skončí.
  Apokalypsa bude celá o zmocnění se církve mého syna jeho nepřáteli. Bude to boj o duše. Trest bude varováním Boha lidstvu, aby otevřelo oči Pravdě. Armáda zbylých pomůže udržet plamen lásky k mému Synu živým a současně přinese duším úlevu od trestu, který by je jinak postihl, kdyby nebylo milosrdenství mého Syna.
  Vaše milovaná Matka
  Matka Spásy

  Chvála Kristu a Marii, požehnané dobré ráno.
  Radomír Malý, komentuje poslední dění v církvi od covidu.To, že František ignoruje, nebo lépe řečeno, že si představuje peklo prázdné na to jsem si už zvykl, je to mimochodem velká katastrofa a nebezpečí, je to řeč zlého ducha, hlavní strategie satana z jednoho prostého důvodu, jak také říkával známý vatikánský exorcista Gabriel Amorth, jde o to, když lidé už v něj nebudou věřit, že existuje, může napáchat nesčetněkrát více zla, dnes jsme toho svědky, zlo graduje, právě z tohoto důvodu, že mnoho lidí nevěří v peklo a pekelné mocnosti.
  Co mě, ale překvapilo bylo to, že František nedokáže odpovědět na otázku, proč Pán Ježíš zemřel na kříži, tak to mi vyrazilo dech, někdy si říkám – to se mi zdá, nebo to je pravda, musím se štípnout, abych zjistil jak to je…..
  https://youtu.be/cmHh6SCBe1U?si=3HW36jflworRAJVm
  Don Minutella má v tom jasno.
  https://youtu.be/LFXJ1TVKz_k?si=r20tKcQmSOwQbpEi
  Maranatha.

 11. Chvála Kristu a Marii, požehnané dobré ráno.
  Piotr Glas mluví o stavu dnešní církve i o novém církevním dokumentu a jak se budou věci zřejmě dál odvíjet. Jsou to všechno šílené věci, které by nás před patnácti lety ani nenapadli, včera jsem byl na přednášce Márinka Šakoty medjugorského faráře, kde dokonce mluvil o tom, že ve Švýcarsku kam pojede má zakázané mluvit o hříchu, protože by lidé přestali chodit do kostela….. . Bez komentáře.
  Ale díky poselství jsme na to systematicky připravováni, aby nás to tolik nebolelo a mohli se na to připravit, taková je Boží láska k nám. Piotr Glas zřejmě nevěří v brzký návrat Pána Ježíše, nebo o tom nemluví.
  Krom toho nás čeká v dubnu nový dokument pokrokového, ultraprogresivního vatikánského kardinála Fernandéze, jako hlavní téma tohoto dokumentu má být – chirurgická změna pohlaví, náhradní mateřství, genderová ideologie či eutanazie, takže se máme na co těšit.
  https://youtu.be/yQKsjsNLQOw?si=usKnuVuJ-wtrTeOl

  http://christianitas.sk/vatikan-pripravuje-na-april-novy-dokument-o-ludskej-dostojnosti-prace-vedie-kardinal-fernandez-a-dennik-la-croix-predpoveda-soky/

 12. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  2. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  3. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  4. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  5. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  6. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  7. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  8. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  9. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  10. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  11. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  12. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  13. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  14. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  15. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  16. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  17. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  18. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  19. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  20. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  21. Na príhovor sv. pátra Pia prosí o cnosti viery, nádeje a lásky ako aj o potrebné milosti pri vedení duší mladých ľudí a detí k Bohu a ku kresťanským hodnotám Jana L.
  22. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  23. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  24. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  25. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  28. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  29. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  32. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  39. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 13. Chvála Kristu a Marii.
  Požehnané dobré ráno.
  Tak jsme se probudili do nového dne, popravdě řečeno moc jich už nám nezbývá, vždyť Pánův příchod je tak blízko, no měli bychom žít tak, jakoby každý den, byl pro nás dnem posledním, a proto pokořme se před Pánem, buďme jako lidé Ninive.

  Chceme si vyprosit nějakou milost, chceme se zbavit zlého pokušitele, chceme se odevzdat do Boží vůle a vyjádřit mu nejdokonalejší úctu, zkusme v pokoře a pokání, nejlépe v noci a prostraci o to prosit našeho Pána Ježíše Krista jak doporučuje kněz Dominik Chmielewski.
  https://youtu.be/UHHWsruOTJs?si=8d5YnhTtsv9C0Fv0

  PROSTRACE – NEJDOKONALEJŠÍ ZPŮSOB TĚLESNÉHO VYJÁDŘENÍ ÚCTY K BOHU
  18. května 2004
  Můj synu, prostrace je nejvyšší formou vyjádření úcty k Bohu tělem. Lehnout si před ním s rozpřaženýma rukama na zem, v úplném sebedarování a naprosté vydanosti a podřízenosti jeho božské Vůli je nejvyšší (tělesné) vyjádření služby Bohu. Zahrnuje současně to nejvyšší i nejnižší. Nemůže být nic poníženějšího, pokornějšího, poslušnějšího a vydanějšího. Tělesné vyjádření musí být také výrazem duchovního postoje; vnější musí vyjadřovat vnitřní. Tento tělesný výraz je také duchovním projevem, tělesná prostrace je duchovní prostrací a vnější vyjádření je současně vnitřním projevem. Prostrace v bohoslužbě Lásky v sobě zahrnuje vše tělesné a duchovní, vnější a vnitřní, nejnižší a nejvyšší, naprostou a úplnou poddanost, sebedarování, sebeobětování a sjednocení s Bohem. Chci, aby prostrace byla nejvyšším vyjádřením naprostého sebedarování a sjednocení se Mnou v Lásce v Mých Srdcích Lásky. Kdykoliv ji praktikujete, stále více se naprosto podřizujete Mé Vůli a jste stále více sjednoceni s Mou Nejsvětější a Milující Vůlí. Sjednocujete se se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Ona také vyjadřuje vaši připravenost přijímat a dělat bez pochybování a tázání vše, co vám říkám, aniž byste otáleli, či se dále rozmýšleli.
  Hovoří Věčný Otec:
  Je to také tělesná poloha nejhlubšího pokání a nejúpěnlivější prosby o milosrdenství, jako mého služebníka Davida a obyvatel Ninive. Je to postoj celkového a naprostého sebeobětování, v dokonalém opuštění sebe, a postoj Lásky, jako postoj Mého Syna Ježíše Krista, přibitého na zemi na kříž a vyzdviženého na kříži na Kalvárii. Není nic, co by více člověka povzneslo, než jeho prostrace v naprosté podřízenosti a sebedarování, v oběti, v dokonalé Lásce a sjednocení s vůlí Boží. Prostrace je způsobem bohoslužby v nebi těch, kteří jsou nejblíže trůnu Nejvyššího. Přivedl jsem vás nejblíže k sobě, zde na zemi – v prostraci přede Mnou a před Nejsvětější Eucharistií. Nebe je uprostřed vás, Má lásko, Můj synu. Prostrace je takové nebe na Zemi. Prosím, synu, Má lásko, konej ji správně. Ať všichni v láskyplné adoraci a naprosté podřízenosti Mé Nejsvětější a Milující Vůli přede mnou konají prostraci. Jsem s tebou a vždycky s tebou budu. Nenechej se nikým odradit. To, co jsem tě poslal konat, je: přinést na Zem nebeský způsob bohoslužby. Jako jsem se modlil: Otče! Buď Vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi. Prostrace je nebe na Zemi. Je to nebeská bohoslužba na Zemi. Budiž tomu tak. Prostrace je bohoslužba těla v Duchu a v pravdě. Všichni opravdoví ctitelé mají (Boha) uctívat v Duchu a v pravdě. Má Lásko, ať se všechny Mé děti učí uctívat Mě v Duchu a v pravdě – celým svým duchem, celou svou myslí, tělem a vším, čím jsou a co mají. Všechny je miluji a navždy je budu milovat svou nekonečnou Láskou – vším, čím jsem a co mám. Ať konají prostraci dobře, tak jako Můj Syn Ježíš Kristus na kříži.
  https://www.2srdcelasky.cz/prostrace-nejdokonalejsi-zpusob-telesneho-vyjadreni-ucty-k-bohu/

 14. Chvála Kristu a Marii, požehnané dobré ráno.
  Pojďme se podívat co se děje za úkaz a znamení v severní Americe. Blížící se Velké americké zatmění bude nejsledovanější astronomickou událostí v celé historii USA. ‭Lukáš 21:25 „Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem.
  MICHAEL SNYDER upozorňuje na pozoruhodnou událost, která se odehraje nad Severní Amerikou přesně za měsíc a ptá se, zda velkému znamení – zaznamenanému ve starověkých civilizacích – se pokusíme porozumět, nebo nad ním opět, jak je v posledních dobách zvykem, jen pyšně mávneme rukou…
  https://protiproud.info/duchovni-svet/7789-velke-zatmeni-v-usa-presne-za-mesic-to-zacne-znameni-biblickych-rozmeru-vzkaz-z-ninive-pro-cely-zapad-kriz-nad-amerikou-ze-zeme-vylezou-miliardova-mracna-cikad-varovani-prilezitost-jednou-za-32-000-000-let-porozumime.htm

 15. Chvála Kristu a Marii.
  Půst je jak víme pro náš duchovní život velmi důležitý, panna Maria říká v Medjugorii, že modlitbou a půstem můžeme i válku zastavit a dokonce i přírodní zákony změnit. Pán Ježíš říká, že půst očišťuje ducha a působí mu velkou útěchu, můžeme také zachránit spoustu duší, pokud ho obětujeme v jednotě s Kristem na tento úmysl. Být útěchou pro Pána je velká věc, zvláště dnes, kdy Jeho tělo, Jeho mystické tělo je tak degradováno, dehonestováno, roztrháno na kusy, které je v agónii ponížené a zesměšněné, zkusme v této postní době toto Tělo obejmout a působit Mu útěchu a radost.
  354. Půst je důležitý pro vaši duši
  Středa, 22. února 2012 v 19:00
  Toto poselství obdržela Marie Božího milosrdenství během adorace svaté eucharistie.Má vroucně milovaná dcero, řekni mým dětem, že tento čas půstu je časem tichého rozjímání, osobní oběti a příležitosti modlit se za utišení války ve světě. Napodobujte můj půst na poušti tím, že přinesete malé oběti. Půst je důležitý pro vaše duše. Očisťuje ducha a dává Mi velkou útěchu. Když budete jen jednou týdně držet půst, můžete zachránit mnoho duší. Půst může odpovídat vašim přáním. Všechno, na čem záleží, je, že tento den obětujete za duše. Využijte tento čas, abyste Mi pomohli v mé bitvě o duše. Rozjímejte o mém životě na zemi a o daru, který jsem vám zanechal svou smrtí na kříži, abych všem mým dětem zajistil věčný život. Těchto pár týdnů postního času musí být využito k přípravě vašich duší a duší vašich bratrů a sester.
  Prosím, připravte se na Svatý týden a na Velikonoce modlitbou modlitební kampaně (34):
  Můj dar půstu Ježíši
  “Ó, můj Ježíši, pomoz mi, abych na mé vlastní malé cestě napodobil tvůj život oběti za záchranu lidstva. Dovol mi, abych Ti jedním dnem v týdnu v postním čase nabídl dar půstu ke spáse všech lidí, aby tak mohli vejít do bran Nového ráje na zemi. Nabízím Ti, drahý Ježíši, mou oběť s láskou a radostí v mém srdci, abych Ti ukázal velikost mé lásky.Touto obětí Tě vroucně prosím o spásu každé duše, která by snad mohla ztratit tvou milost. Amen.”
  Děti, nedovolte strachu, aby zkalil vaši naději na věčnou spásu. Očista bude rychlá. Vy, moji následovníci, kteří přijímáte Pečeť živého Boha, jste požehnaní. Nesmíte si dělat starosti. Musíte být silní. Musíte být plní naděje a stále se soustřeďovat na Mne. Jen pak povstanete a budete kráčet trnitou cestou bez váhání. Budu vás vést a provázet vás na každém kroku vaší cesty.
  https://youtu.be/AerAex5pgkM?si=jZ_6ktWBi-pr7kbp

 16. Chvála Kristu a Marii.
  Nežijeme jenom ve zvláštní době, tato doba je také dobou vytouženého očekávání na našeho milovaného spasitele Ježíše Krista a vyhlížíme se zájmem Jeho příchod, vždyť kdo by nevyhlížel svého milého….?
  Jako jedno ze znamení, že se Pánův příchod přiblížil můžou být i červené jalovice potřebné pro stavbu třetího chrámu, kde jak víme usedne antikrist a vyhlásí se v půlce soužení za boha a kde jak víme podle knihy Zjevení sám Pán ho zničí dechem svých úst, jak na to upozornil pan František v příspěvku níže.
  Velmi dobře o tom mluví pan Stanislav na základě Božího slova v tomto videu, posuďte sami. Těch videí je samozřejmě od něho víc, jelikož se zabývá touto problematikou už delší dobu, dokonce podle televizní stanice CBS mají na neznámém místě postavený oltář k zápalné oběti pro tyto červené jalovice, tento oltář můžou kdykoliv rozmontovat a přemístit na Olivovou horu kde má být tento obřad vykonán.
  https://youtu.be/dHBd4k0dnyA?feature=shared
  https://www.youtube.com/watch?v=2EWivzpsBvc&t=0s

 17. Žijeme ve zvláštní době, době plné změn a obratů, spíše k horšímu, možná nejhoršího co lidstvo dokáže za pomocí zlého vyprodukovat, dostáváme se pomalu až na úplné lidské dno, kdy Francie si dokonce dala do ústavy právo na potrat a všichni tomu tleskali jak jsou pokrokoví a z Vatikánu ani hlásek, vždyť oni jdou ruku v ruce tomuto světu a hlásají stejnou rétoriku, zlo pokládají za dobro a dobro za zlo, vzpomeňme na poslední dokument Fiducia Supplicans, nedokážu si představit jak by Hospodin žehnal lid v sodomské zemi za to co tam dělali, víme přece jak dopadli. Nechci ani domyslet co se stane po synodě v říjnu. My, ale víme podle knihy pravdy, že se proroctví naplňují přímo před našima očima a taky víme, že se Pánův příchod přiblížil, můžeme zůstat v klidu, i kdyby trakaře padali s nebe. Pán to má všechno pod kontrolou, nebojme se, už to nebude dlouho trvat a modleme se za záchranu duší, čiňme pokání, opravdově litujeme svých hříchů, ať jsme připraveni k odchodu do našich příbytků v nebi. Je hodně indicií Pánova příchodu, jedním z nich je Izrael tam se to děje zcela zřetelně. Pamatujme na to, že Izrael jsou hodinami světa.

 18. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  2. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  3. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  4. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  5. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  6. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  7. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  8. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  9. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  10. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  12. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  15. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  16. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  17. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  18. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  19. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  20. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  21. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  22. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  25. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  28. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  29. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  32. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  37. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  38. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  39. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 19. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  2. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  3. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  4. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  5. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  8. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  10. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  11. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  12. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  13. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  14. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  15. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  16. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  17. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  18. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  19. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  20. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  21. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  22. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  23. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  24. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  25. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  26. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  27. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  28. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  29. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  30. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  31. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  32. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  33. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  34. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  35. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  36. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  37. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  39. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  40. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  41. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  42. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  43. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  44. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  45. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 20. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Mnozí očekáváme a vyhlížíme sled předpověděných událostí konce času. Není to ze zvědavosti, víme, že touto nejtemnější částí slzavého údolí musíme projít, je to z čiré touhy po našem vysvobození, kdy vejdeme do přislíbeného království Ježíše Krista na zemi. Bůh Otec nám o tom dává zprávu v poselství 623:

  623. Poselství Boha Otce ze dne 22. listopadu 2012 v 19:00.
  Vy, kdo Mě neznáte – a je vás mnoho, kdo se bojíte ke Mně přiblížit – měli byste vědět, že vás toužím vzít do království mého Syna.
  Čas k mému božskému zásahu, kterým budete moci být zachráněni a vstoupíte do bran království mého Syna, nastane brzy.
  Pravda, kterou jsem vám přislíbil, je vám nyní předávána.
  Skutečně vám slibuji: Budete rychle vzati do mé náruče a pod ochranu velkého milosrdenství mého Syna.
  Abyste se mohli těšit z mého Nového ráje na zemi, musíte přijmout moji ruku, když vám ji podávám. Nebojte se, neboť Já označím všechny, kteří uctívají Mě, svého Věčného Otce a mého drahého Syna, mou pečetí.
  Nabízím vám nejdokonalejší budoucnost. Nesmíte odmítnout tento ráj, neboť je vaším dědictvím.
  Přijďte ke Mně skrze mého Syna a nic vám nebude chybět. Miluji vás. Pláču kvůli mnohým z vás, kteří jsou příliš tvrdohlaví, než aby si uvědomili, že toto je vskutku volání z nebe, slíbené, aby vás připravilo na novou éru míru.

  Nyní si opět připomeňme, jaké události před námi bezprostředně stojí a jak započnou.

  V poselství 449 je tato zpráva:
  Skála bude obtížena novou budovou, o které se bude říkat, že to je můj nový chrám. Ale není to pravda.

  A v poselství 1279 je tato zpráva:
  Antikrist bude panovat blízko místa, kde můj Syn zbudoval svou církev a mnoho lidí uvěří, že nová církev je jeho církví, ale to by byl největší omyl.

  A opět v poselství 449 je tato zpráva:
  antikrist již připravuje svůj mírový plán, který navrhne brzy potom, co se války na Středním východě široce rozšíří a bolest a nevýslovná trýzeň budou nasvědčovat tomu, že už není žádná známka naděje.
  Pak se náhle objeví a sám sebe ohlásí světu jako muž míru, jako zářící drahokam, jenž se bude třpytit uprostřed temnoty.

  Znamená to tedy, že antikrist veřejně vystoupí na Středním východě a bude panovat z nového chrámu.
  Na stránce https://bezpravdynenizivot.cz/, je velmi zajímavý článek, který hovoří o bezprostředním započetí událostí spojených s výstavbou nového chrámu na skále v Jeruzalémě. V tomto článku se píše o červených jalovicích, které musí být obětovány. Tímto popelem musí být posypáno místo nového chrámu, prostor okolo něj a také lidé. Teprve poté může být zahájena stavba nového chrámu.
  Můžeme se právem domnívat, že právě tato událost s popelem byla světu zobrazena v ohavném rituálu “pudrového tance” během slavnostního ceremoniálu otevření Evropského hlavního města kultury v Bad Ischlu v Horním Rakousku. (Pro naprostou zvrácenost, nedávám odkaz.)

  ŽIDÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA STAVBU TŘETÍHO CHRÁMU
  https://bezpravdynenizivot.cz/zide-se-pripravuji-na-stavbu-tretiho-chramu-utok-ze-7-rijna-byl-zahajen-z-duvodu-zastaveni-ritualu-obetovani-cervene-jalovice-na-vystavbu-tretiho-chramu-motiv-ze-7-rijna-byl-veden-proti-vystavbe-tr/

  Tuto informaci ze stránky Bez pravdy není život si můžeme snadno ověřit na stránce Israel.cz:
  „Téměř vše je pro Třetí chrám připraveno,“ tvrdí izraelská televize v reportáži o červených jalovicích dovezených loni do Izraele
  https://www.israel.cz/2023/08/temer-vse-je-pro-treti-chram-pripraveno-tvrdi-izraelska-televize-v-reportazi-o-cervenych-jalovicich-dovezenych-loni-do-izraele/

  A níže několik bodů z článku o přípravě stavby třetího chrámu:

  „VÝSTAVBA TŘETÍHO CHRÁMU JE KLÍČOVÁ K PŘÍCHODU FALEŠNÉHO MESIÁŠE , NA KTERÉHO ČEKÁ IZRAEL.
  „Pokud bude popel z červené jalovice použit, bude to první krok ke stavbě Třetího chrámu.“
  „Jalovici musí být dva roky a jeden den, aby byla vhodná pro obřad.“
  „Očekává se, že tento rituál vykonají do roku 2025.“
  „Prohlašují, že mohou nechat postavit Třetí chrám během několika týdnů, až budou připraveni.“
  „Vše je připraveno a čeká se jen na poslední kroky jako jsou jalovice atd.“

 21. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  2. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  3. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  4. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  5. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  6. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  7. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  8. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  9. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  10. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  11. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  12. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  13. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  14. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  15. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  16. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  17. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  18. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  19. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  20. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  21. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  22. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  23. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  24. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  25. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  26. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  27. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  28. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  29. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  30. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  31. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  32. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  33. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  34. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  35. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  36. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  37. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  38. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  39. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  40. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  41. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  42. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  43. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  44. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  45. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 22. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  V nedávné době jsme mnozí zaznamenali dvě vyjádření falešného papeže. Jedno se týká žehnání dvěma lidem, kteří se milují, nezáleží však, o koho jde.
  V druhém vyjádření doufá, že peklo je prázdné.

  V Knize Pravdy jsou mnohá poselství, která vyvracejí lži a falešné představy falešného proroka. Můžeme si některá připomenout:

  Vatikán (LifeSiteNews) – Papež František prohlásil, že pobouření kvůli deklaraci Fiducia supplicans je „pokrytectvím“ a dodal, že nežehná homosexuálnímu „manželství“, ale „dvěma lidem, kteří se milují“.
  http://rexcz.blogspot.com/2024/02/papez-frantisek-zehnam-dvema-lidem.html

  499. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2012 v 17:46.
  Církve budou přinuceny povolit manželství párů stejného pohlaví a kněží budou nuceni je požehnat v mých očích.

  376. Poselství Ježíše ze dne 16. března 2012 v 22:20.
  Narážím zvláště na jeden hřích – manželství osob stejného pohlaví, které je prezentováno jako přirozené právo.
  Pak se od vás očekává, abyste přijali tuto ohavnost, když je postavena před trůn mého Otce v kostele. Těmto lidem nestačí omlouvat manželství osob stejného pohlaví v očích zákona, oni chtějí ještě nutit Boha Otce, aby jim dal své požehnání. Nikdy by to nemohl udělat, protože v jeho očích je to těžký hřích.
  Nemůžete nutit mého Otce, Boha Nejvyššího, aby vám dal své požehnání, nebo dovolil přistoupit k jeho svátostem, když nejsou uctívána způsobem, jaký jim náleží.
  Zlo, a nezáleží na tom, jak je vyšňoříte, se nemůže v očích mého Otce změnit v čin dobra. Můj Otec potrestá ty, kteří před Ním nepřestanou stavět na odiv své hříchy. Dbejte tohoto varování, neboť vaše hříchy, jichž se dopouštíte, když odmítáte poslouchat Boha, nebudou moci být, a nebudou odpuštěny.

  Na otázku tazatele Fabia Fazia, jak si „představuje peklo“, odpověděl papež František krátce.
  „To, co se chystám říci, není dogma víry, ale můj osobní pohled: Rád si představuji peklo jako prázdné; doufám, že je,“ řekl papež František.
  https://www.krestandnes.cz/papez-frantisek-rad-si-predstavuji-peklo-jako-prazdne-misto/

  069. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2011 v 23:50.
  Mnoho z mých dobře to myslících posvěcených služebníků církve už dlouho nezdůrazňovali toto učení. Hanba jim. Pláču pro jejich muka, protože mnozí z nich ve skutečnosti sami v peklo nevěří. Takže jak mohou kázat o hrůze, jakou peklo je? Nemohou. Protože mnoho z nich zvolilo pohodlnou odpověď: “Bůh je milosrdný, nikdy by vás neposlal do pekla, že ne?”
  Odpověď je: ne – neposlal. To je pravda, protože On se nikdy neodvrací od svých dětí. Avšak skutečnost je taková, že mnoho, mnoho, duší, uzavřených ve smrtelném hříchu, k jehož páchání byly podněcovány, se stalo na něm závislé a činí jej znovu a znovu. Víc a víc. Pak nemohou být zachráněny. Vybraly si tuto cestu ze své vlastní svobodné vůle – daru Boha, kterou nemůže ovlivňovat. Ale Satan může. A dělá to.

  100. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2011 v 22:00.
  Ďábelské ukrutnosti, kdy jsou děti rituálně vražděny z úcty k Satanovi, jsou v dnešním světě realitou.
  Jiné činy, které lámou moje srdce, zahrnují tělesné zneužívání zvláště malých, nevinných dětí.
  Satanovi následovníci jsou ve svých kultech nelítostní a krutí ve svém chování k lidské bytosti, ke které nemají žádnou úctu. Oběti, včetně lidských obětí, rouhání, proklínání a činy znesvěcující Mě, mého Věčného Otce a mou milovanou Matku, jsou běžnými obřady.
  Ti, kteří jsou vinni takovou svatokrádeží, budou čelit věčnému zatracení, kde budou hořet navěky v pekle.

  104. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2011 v 17:00.
  Proč si myslíte, že tak mnoho z vás, kteří žijí pod falešnou fasádou kultu celebrit, páchají sebevraždu? Nebo se předávkují? Že se cítí deprimovaní? Že beznaděj trhá jejich srdce? Nevíte, že Satan chce vaše duše rychle? Čím dříve zemřete ve smrtelném hříchu, tím rychleji Satan může ukrást vaši duši Bohu, Všemohoucímu Otci, vašemu Stvořiteli.
  Myslete, mé děti, na své budoucí štěstí. Neboť váš čas tady na zemi je jen zlomkem času, jenž zakusíte ve své existenci. Nezdar v péči o svou duši vám zaručí, že budete sami, opuštění v pekle, ve kterém není jiného života než věčná bolest a trýzeň.
  Každý den milióny duší, ve chvíli smrti, rychle plují k branám pekla. Mocní lidé, vůdcové, chudí, bohatí, zpěváci, herci, teroristé, vrazi, násilníci a ti, kteří měli potrat. Společným jmenovatelem, který všichni sdílejí je toto: Nikdo z nich nevěří, že peklo existuje.

 23. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  2. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej úspešný lekársky zákrok v nemocnici, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  3. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  4. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  5. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  6. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  7. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  8. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  9. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  10. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  11. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  12. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  13. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  14. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  15. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  16. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  17. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  18. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  19. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  20. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  21. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  22. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  23. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  24. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  25. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  26. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  27. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  28. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  29. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  30. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  31. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  32. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  33. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  34. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  35. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  36. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  37. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  38. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  39. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  41. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  42. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  43. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  44. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  45. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  46. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 24. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  2. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  3. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  4. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  5. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  6. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  7. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  8. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  9. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  10. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  11. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  12. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  13. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  14. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  15. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  18. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  19. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  20. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  22. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  23. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  24. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  25. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  26. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  27. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  28. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  29. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  30. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  31. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  32. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  33. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  34. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  35. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  36. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  37. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  38. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  39. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  40. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  44. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  45. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  46. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 25. Milá sestra Irenea_K, ďakujem za vaše slová uznania a vďaky za prevádzkovanie a administráciu našej internetovej stránky. Vážime si to a zároveň je to pre nás aj povzbudením, aby sme pokračovali v tejto práci pre vás a pre nášho Pána v Jeho vykupiteľskom diele záchrany a spásy duší.

  Drahá sestra, veľmi si vážim aj vašu ponuku finančne nás podporiť pri nesení nákladov spojených s prevádzkou našej stránky posolstiev Varovania. Nie som z tých ľudí, ktorí by prosili či vyzývali návštevníkov našej stránky o finančné príspevky či milodary, pretože doposiaľ som si chod stránky, prevádzkovanej už dvanásty rok, zabezpečoval vždy len z vlastných finančných prostriedkov. Pre mňa osobne je to otázka cti, svedomia a aj istej “hrdosti” neprosiť či nepýtať si od nikoho finančnú podporu, pretože túto prácu spolu s adminom Jánom považujem za dobrovoľnú a zo srdca vychádzajúcu službu našim spolublížnym, a predovšetkým nášmu milovanému Pánovi, pri získavaní duší pre Jeho Nebeské kráľovstvo. Takto som to ja aj admin Jan od začiatku tejto práce vnímal.

  Ale pokiaľ si niekto úprimne želá a cíti v sebe túžbu podporiť nás čo i len malým finančným obnosom, môže tak prirodzene urobiť napísaním krátkeho emailu na administratívnu adresu: admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net a bude mu emailom poslaný údaj bankového účtu, z ktorého uhrádzame náklady spojené s prevádzkou našich internetových stránok Varovania. Zo srdca každému, kto sa tak rozhodne urobiť, vopred ďakujeme.

  • Chvála v Kristu,
   Milí a drazí čtenáři těchto stránek. Dostala jsem od administrátora Petera, formou emailu číslo účtu, na který můžeme poslat dobrovolný příspěvek na podporu těchto stránek.
   Dlouze jsem zvažovala, jestli veřejně napíšu důvody, které mně k tomu vedly, a zároveň důvody ke zveřejnění bankovního čísla účtu do Forum-Diskuse.
   Pocházím z docela velké rozvětvené tzv “československé” rodiny, která se skládá z 11-ti dospělých členů, věkem od 30-80 let. (Do tohoto součtu záměrně nepočítám malé děti: vnoučata, sestřenice a bratrance).
   Z 11-ti členů rodiny, tyto stránky čteme pouze 4. Z těch 4 dospělých členů, bankovní učet mají pouze 2. Zbývající 2-jeden nemá ani internet a ani účet ( 80-ti letá maminka), a ten druhý, má internet ale nemá účet. Já (60let) patřím mezi ty, kteří nemají bankovní účet, a to z mnoha důvodů. Zbývajících 7 dospělých členů rodiny, odmítají tyto stránky jako takové, protože jsou příliš pesimistické. Z těch 7 členů rodiny, odešlo 5 členů z katolické církve ke hinduismu, budhizmu atd., a poslední 2, jsou sice věřící ale jeden na čtení těchto stránek prý nemá čas a ten druhý se o to nezajímá vůbec, musí prý uživit rodinu.

   Ptáte se, jak to souvisí s těmi webovými stránky a Knihou Pravdy? Tyto stránky, tyto poselství Knihy Pravdy, rozkryly do absolutní nahoty, až na dřeň kostí naše povahy, a to zejména v našich rodinách. Je velmi těžké to vše přijmout, protože jakákoliv vysvětlování, vždycky skončilo rozepři a hádkou. Takže nezbylo nic jiného než obětovat vše: sebe, svou nedokonalost, celou svou minulost, přítomnost a budoucnost a vložit sebe i ty ostatní, (celou svou rodinu, celý svět a každého člověka zvlášť) do Neposkvrněného Srdce Panny Marie, naší Přímluvkyně, Prostřednice a Spoluvykupitelky a do Nejsvětějšího Srdce našeho Pána a Krále Ježíše Krista.
   Kdyby nebyly tyto webové stránky, které nám zprostředkovává láska našeho Boha, celé Nejsvětější Trojice, včetně andělů, formou poselství Knihy Pravdy, nebyli bychom absolutně připraveni na přicházející události. Naši „fajnoví“, skromní a pracovití administrátoři Peter a Jan se o tyto stránky starají již 12 let! Zatím se skrývá odvaha, odhodlanost, tisíce a tisíce hodin času, tisíce hodin přeložených textů, vysoká znalost IT, péče o záložné mechanizmy, zabezpečení a další poplatky…

   Žijeme ve složité době a je těžké odhadnout, jak se situace bude vyvíjet dál. Ale naši administrátoři mají obrovskou zodpovědnost a odpovědnost za tyto stránky. Našim, byť drobným a nezištným milodarem je podpoříme, poděkujeme a staneme se tak „spoluochránci“ Knihy Pravdy.

   Prosím, berte v potas, že se jedná o jednorázovou finanční pomoc, inicializovanou z mé vůle, protože jsem to tak vnitřně cítila, není v mém úmyslu pořádat opakované sbirky!!!

   Pro ty, kteří nemají internet, nemají emaily, ale chtějí pomoct, můžou požádat své známé (Já to udělám taky tak, protože nemám bankovní učet), rodinu atd, aby poslali na níže uvedený učet, byť jediné Euro, jako příspěvek pro udržení těchto stránek.
   Pevně věřím, že to Bohu nezůstane skryto. Věřím, že nám všem se naše pomoc mnohonásobně zúročí a „přikutálí“ z jiné strany a třeba i jiným způsobem.
   Číslo učtu tady dávám s vlastní vůle, poprvé a naposled, tak snad se na mně nebudou zlobit administrátoři. Moje důvody, vycházejí pouze z praktických zkušeností. Předem se omlouvám.

   Zde je číslo účtu vedeného v eurách:
   IBAN: SK94 8330 0000 0026 0142 2777
   BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

   Zde je číslo účtu vedeného v CZK českých korunách:
   IBAN: SK14 8330 0000 0026 0278 9589
   BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

   Hotovost v českých korunách můžete poslat i přímo bez nutnosti mít vlastní bankovní účet též z kterékoli pobočky Fio banky v České republice na zde uvedený účet IBAN: SK14 8330 0000 0026 0278 9589

   Fio banka, a.s.,
   pobočka zahraničnej banky
   Dunajská 1
   811 08 Bratislava.

   Přeji Požehnané dny.

 26. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  2. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  3. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  4. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  5. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  7. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  8. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  9. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  10. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  11. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  12. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  13. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  16. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  17. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  18. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  19. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  20. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  21. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  22. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  23. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  24. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  25. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  26. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  27. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  28. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  29. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  30. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  31. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  32. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  33. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  34. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  36. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  37. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  44. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  45. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  46. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 27. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, drahá Irenea K,
  ve Vašem příspěvku ze dne 17.1.2024 pokládáte otázku na téma, zda bylo vyhlášeno páté mariánské dogma. Rád vyjádřím své myšlenky na toto téma, nejdříve musím říci, že jsem stejný laik jako Vy, k těmto tématům se mohu vyjádřit jen proto, že jsem poselství Marii Božího milosrdenství prožíval od samého začátku a Kniha Pravdy se mi tak nějak vtiskla do srdce. Rád bych znovu a znovu vyjádřil vděčnost adminu Peterovi a adminu Janovi, že svým úsilím umožnili všem, aby mohli poselství z Knihy Pravdy na této stránce číst. Vděčnost patří i Romanovi C za vytvoření rychlého vyhledávání v liště Archiv.

  Nejdříve si tedy připomeňme poselství Panny Marie z Amsterdamu:
  Panna Maria přichází v Amsterdamu jako Spoluvykupitelka, Prostřednice a Přímluvkyně a předpovídá, že teologická pravda, kterou vyjadřují tyto tři tituly, Církev slavnostně vyhlásí jako dogma.
  https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=matka-vsech-narodu-zjeveni-v-amsterdamu&cisloclanku=2019020132

  Podívejme se, co říká Kniha Pravdy o těchto třech titulech Panny Marie:

  244. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2011 v 15:32.
  Ona, Prostřednice všech milostí, byla ustanovena přivést vás do mého Nejsvětějšího Srdce, aby zachránila lidstvo od záhuby, která je očekává, nedokáže-li se vymanit z osidel Satana.

  328. Poselství Matky Spásy ze dne 30. ledna 2012 v 13:00.
  Připusťte, že já jsem Spoluvykupitelka a Prostřednice, která spolupracuje bok po boku s mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, aby zachránila všechny duše od věčné zkázy.

  387. Poselství Matky Spásy ze dne 30. března 2012 v 23:45.
  Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna.

  396. Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2012 v 10:00.
  Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata částmi katolické církve.
  Nejsem přijímána v mnoha kruzích, pokud jde o úlohu, kterou musím mít v záchraně duší.
  Moje úloha Matky Spásy a Spoluvykupitelky, abych po boku svého milovaného Syna byla činná a hlásala jeho Druhý příchod, je popírána.
  Věrnost mému Synu uvnitř církve bude slábnout. Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata. Modlete se, aby kněží mého Syna stáli pevně a bránili Pravdu.

  397. Poselství Matky Spásy ze dne 10. dubna 2012 v 20:45.
  Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník. Tento nový falešný papež – ještě dříve, než nastoupí na Petrův stolec, již spřádá intriky, aby odsoudil učení mého Syna. Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky.

  734. Poselství Matky Spásy ze dne 15. března 2013 v 22:30.
  Má úloha Prostřednice všech Milostí bude brzy naplněna, a jako žena, která je vybrána, aby byla oděna v paprscích slunce, přichází můj čas, abych pomohla mému Synu v jeho konečném plánu spásy.

  789. Poselství Matky Spásy ze dne 7. května 2013 v 17:00.
  Mé drahé dítě,
  odhalila jsem ti během tohoto velmi mimořádného zjevení tajemství mého srdce, a jak je spojeno s Nejsvětějším Srdcem mého milovaného Syna. Mé srdce bije v jednotě s jeho srdcem a jako Spoluvykupitelka budu pracovat, abych přivedla co nejvíce Božích dětí do nové éry pokoje.

  807. Poselství Matky Spásy ze dne 26. května 2013 v 14:10.
  Já, Matka Boží, zničím moc Zlého v srdcích těch, kteří ke mně volají. Když mě nezavolají, nemohu jim pomoci. Já, jako Spoluvykupitelka, bych nemohla nikdy popřít Pravdu, kterou si můj Syn přeje odhalit světu.

  984. Poselství Matky Spásy ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.
  Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět mohl spojit jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vaším Spasitelem a Vykupitelem.

  1171. Poselství Matky Spásy ze dne 6. července 2014 v 14:25.
  Dovolte mi, vaší Matce, vést vás v přicházejících časech, neboť já jsem vaše Obhájkyně a Ježíš Kristus mi dal velké milosti, abych byla schopná vás vzít s sebou na cestu k velké slávě.

  V poselství 396 nám Matka Spásy sděluje, že její úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata.

  Na stránce fatym.com si můžeme připomenout dopis pěti kardinálů, kde žádají, aby papež Benedikt XVI slavnostně prohlásil dogma o úloze blahoslavené Panny Marie jako duchovní Matky lidstva pod jejími třemi důležitými úkoly, jako Spoluvykupitelky , Prostřednice všech milostí a Orodovníce. (Tento titul – Orodovnice, není nikde v Knize Pravdy uveden, ale je požit výstižnější titul Obhájkyně):

  Dne 8. února 2008 vydalo pět kardinálů tiskovou zprávu týkající se jejich dopisu z 1. ledna 2008, který adresovali všem kardinálům a biskupům světa a v němž zvou vyšší církevní hodnostáře světa, aby se přidali k jejich požadavku na papeže Benedikta XVI.., aby slavnostně prohlásil dogma o úloze blahoslavené Panny Marie jako duchovní Matky lidstva pod její třemi důležitými úkoly jako Spoluvykupitelky , prostřednice všech milostí a Orodovníce.
  https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=video-klic-k-triumfu-%E2%80%93-5-marianske-dogma&cisloclanku=2011090066

  V Testamentu Omega papeže Benedikta XVI., který byl předaný sestře Benediktě od Svatého kříže v Kolumbii, 2. února 2023, se můžeme dočíst, že papež Benedikt XVI dokončil encykliku 25.3.2022 a psal ji tři roky. Což napovídá tomu, že papež Benedikt XVI bezprostředně vyhověl přání těchto kardinálů. Dále zde papež Benedikt XVI sděluje:

  „S ohledem na úplnou a přesnou dokumentaci v archivech týkající se tohoto nového mariánského dogmatu jsem slavnostně a dogmaticky vyhlásil zjevenou roli Panny Marie jako duchovní Matky všech národů, podle jejích tří hlavních aspektů jako Spoluvykupitelky, Prostřednice a Přímluvkyně, které jí umožňují plně vykonávat duchovní mateřství, jež jí na kříži daroval její Syn Ježíš Kristus, a vykonávat je pro všechny lidi všech dob.“
  https://gloria.tv/post/Nh4ooJieSgLz4EPyzxbe9WPMH

  Toto páté dogma je tedy slavnostně vyhlášeno, ale nebude církví přijato, protože falešný papež nechal encykliku a další dokumenty spálit. Ještě je naděje, že papež Benedikt XVI předal kopii těchto dopisů a poslední encykliku svému velkému příteli Giuliu Colombimu při jeho poslední návštěvě, a i když ten již zemřel, může se encyklika někde objevit.
  Ale i tak by byla přijata jen částí katolické církve podle poselství 396.

  Může se stát, že falešný papež vydá encykliku o Matce Boží Spoluvykupitelce, ale jak víme z poselství 397, toto nebude nebem přijato, protože úlohu Spoluvykupitelky zesměšní, stejně jako nebylo nebem přijato zasvěcení Ruska a Ukrajiny.
  Z poselství 422 víme proč se žádnému papeži nepodařilo zasvětit Rusko ani veřejně vydat páté mariánské dogma:

  422. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2012 v 18:19.
  Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými skupinami, které nereprezentují Boha.
  Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.

  Závěrem si můžeme říci, že nezasvěcením Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a nepřijetím pátého mariánského dogmatu o úloze Spoluvykupitelky, Prostřednice a Přímluvkyně, ztrácí katolická církev mnoho velkých milostí a ochrany Boží.
  Ale z Boží lásky k lidstvu, byl dán světu ten největší dar, kde ztracené milosti a ochranu Boží zase nalézáme, kde nám jsou dány a přislíbeny – Kniha Pravdy.
  A tak my všichni, kteří jsme přijali Knihu Pravdy a stali jsme se součástí armády zbytku (např. poselství 461), můžeme směle říci, že uznáváme a přijímáme úlohu Matky Boží jako Spoluvykupitelky, Prostřednice všech milostí, Přímluvkyně a Obhájkyně.
  A ještě mnohem více Božích požehnání, milostí a ochrany je nám přislíbeno, skrze Knihu Pravdy, přijetím posledního titulu Matky Boží – Matky Spásy. Staň se.

  502. Poselství Matky Spásy ze dne 23. července 2012 v 16:36.
  DOVOLTE MI JAKO MATCE SPÁSY, COŽ JE MŮJ POSLEDNÍ TITUL Z NEBES, ABYCH VÁM POMOHLA
  Jako Matka všech Božích dětí, mám moc vám pomoci zachránit vaši duši.
  Dovolte mi, jako Matce Spásy, což je můj poslední titul z nebes, abych vám pomohla.

  1226. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2014 v 15:05.
  KRÁSA ČLOVĚKA, STVOŘENÉHO V ŽIVOUCÍ OBRAZ BOHA, JE NEPOPSATELNÁ
  Titul mé Matky “Matka Spásy”, poslední, který jí byl dán Věčným Otcem, Bohem Nejvyšším, není náhoda. Byla poslána, aby varovala svět a připravila jej na poslední útok Zlého proti lidskému rodu. Byl jí dán tento úkol a Já prosím, abyste to přijali a vždy odpovídali na její volání o modlitby.
  Nejsvětější Trojice přinese mnohá požehnání těm, kteří odpovědí na tuto poslední misi z nebe – Misi spásy. Přijměte s díky, že taková laskavost byla lidstvu prokázána s láskou a dobrotivostí srdce.

  370. Poselství Boha Otce ze dne 8. března 2012 v 19:52.
  MOJE PEČEŤ OCHRANY JE PŘEDPOVĚDĚNA PŘI ROZLOMENÍ DRUHÉ PEČETĚ
  Moje nejdražší dcero,
  na tento okamžik svět čekal dva tisíce let.
  Děti, musíte Mi naslouchat a přijmout moji pečeť, neboť zachrání nejen vaše životy, ale také vaše duše.
  Jezdec na rudém koni je temný anděl pomsty, který zahubí mé děti v mnoha válkách, které přijdou. Ale mine ty, které mají moji pečeť na svých čelech.
  Připravte se teď, neboť tyto války jsou již v běhu a více jich je plánováno v každém koutu světa, zejména na Středním východě a v těch zemích, po nichž můj drahý Syn, Ježíš Kristus, chodil během času svého pobytu na zemi.

  586. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2012 v 23:30.
  TI, KDO SE DOŽIJÍ KONCE ČASU, NEZEMŘOU TĚLESNOU SMRTÍ
  Toto je můj slib všem Božím dětem. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí. Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém svazku s mým slavným Tělem.
  Tehdy se setkají s těmi, kdo zemřeli v mé přízni, kteří budou vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni budou žít v mém Novém ráji.

  • Chvála v Kristu.
   Milý a drahý pane Františku, ze srdce vám děkuji za naprosto ucelené a podrobné vysvětlení Pátého Marianského dogmatu. Díky vám, jsem pochopila hluboký význam a důležitost Naší Maminky Panna Marie.

   Milý a drahý pane administrátore Peter a Ján, děkuji vám a všem ostatním, kteří se podílíte na chodu těchto stránek. S tím souvisejícím, mně napadla odvážná myšlenka, jestli by jste nezvážili o založení bankovního učtu, na který bychom vám mohli poslat nějaký dobrovolný příspěvek. Pomůže vám to zaplatit nezbytné náklady se servisem, zabezpečením a časem, který tomu věnujete. I jedno symbolické Euro, může vykouzlit zázrak a nezištnou pomoc. Omlouvám se vám za upřimnost a lidově řečeno “nehodíci, nenávratně smažte”. Přeji Požehnané dny.

 28. Kristu a Márii verne oddaní bratia a sestry,

  žijeme vo veľmi ťažkej a vypätej dobe konca biblicky ustanovených časov a ako kresťania malého zvyšku Kristovi vernej Cirkvi, nemali by sme zabúdať evanjelizovať ľudí všade tam, kde žijeme, pôsobíme a stretávame sa s ľuďmi. Nikdy by sme sa nemali hanbiť otvorene sa priznať k našej viere v Krista, aj keby sme za to mali byť posmeškovaní, znevažovaní, urážaní či dokonca prenasledovaní (veď aj tá doba je už veľmi blízko, ako všetci vieme).

  Ja osobne sa pomerne často stretávam jednak naživo s rôznymi ľuďmi v mojom okolí, ale aj v internetovom priestranstve, a to najmä z dôvodu prevádzkovania tejto našej internetovej stránky. Už v minulosti som tu na našej diskusii zverejnil niektoré z mojich diskusných či emailových korešpondencií s rôznymi ľuďmi, ktorí mi píšu a pýtajú sa ma na rôzne veci týkajúce sa viery či iných duchovných aspektov života. A pokiaľ som schopný dať týmto pýtajúcim sa ľuďom odpoveď, ktorá je v súhlade nielen s mojim najlepším vedomím, ale hlavne s mojim svedomím, tak vždy tak rád urobím majúc pritom na pamäti svoju vlastnú ľudskú omylnosť a nedokonalosť.

  V týchto dňoch som dostal informáciu ohľadom snáh globalistov, konkrétne šéfa WEF (World Economic Forum – svetové ekonomické fórum) Klausa Schwaba, prepísať texty sv. Biblie pomocou umelej inteligencie tak, aby bola v súlade s globalistickou víziou WEF o “spravodlivosti” a “inkluzívnosti” sveta.
  Bratia a sestry, veď posúďte sami, citujem:

  “Klaus Schwab, šéf WEF žiada, aby umelá inteligencia prepísala Bibliu a vytvorila “náboženstvá, ktoré sú skutočne správne”.
  Klaus Schwab vyzval na “prepísanie” náboženských textov umelou inteligenciou (AI) s cieľom vytvoriť globalizovanú “novú Bibliu”.

  Yuval Noah Harari, hlavný poradca WEF spolu s jeho predsedom Klausom Schwabom tvrdí, že použitie umelej inteligencie na nahradenie náboženských textov vytvorí “jednotné náboženstvá”, ktoré budú “skutočne správne”.

  Harari, vplyvný autor a profesor, povedal počas prednášky o budúcnosti ľudstva, že silu a schopnosti umelej inteligencie (Al) je možné použiť a potrebné využiť na pretvorenie spirituality, aby bola v súlade s globalistickou víziou WEF o “spravodlivosti” a “inkluzívnosti” sveta.”

  Zdroj: https://slaynews.com/news/wef-ai-rewrite-bible-create-religions-actually-correct/

  V obytnom dome nášho paneláku, v ktorom bývam, mám jedného známeho – suseda, ktorý má celkom zdravé a triezve názory na súčatnú zložitú globalistami ovládanú dobu. On ma upozornil na vyššie citovaný článok ohľadne snáh globalistov prepísať sväté Písmo, pričom ja som mu na to odpísal nasledovný text:

  “Klaus Schwab a jemu podobní globalisti chcú zničiť kresťanstvo, veď oni slúžia zlu a chcú zaviesť digitálne otroctvo cez čipovanie ľudí.
  Učenie Krista a Biblie sú im prekážkou, a preto ju chcú prepísať, aby to, čo hlásal Kristus, bolo z nej odstránené. My (kresťania) z biblických textov a Božích posolstiev vieme, čo má prísť a jednou z veci prisluhovačov satana bude zákaz Biblie, ktorú vyhlásia za extrémistickú nenávistnú literatúru. Toto sú prvé snahy globalistov najprv ju pozmeniť a potom ju úplne zakázať.

  Sused, prečítajte si môj príspevok zo 14. januára, kde som vám napísal:
  To, čo sa dnes deje vo Vatikáne, je už očividný rozkol a rozklad katolicizmu v snahe vytvoriť jedno celosvetové náboženstvo a presne to robí teraz antipápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, v Biblii označovaný ako “falošný prorok”, ktorého poslaním je zničiť katolícku Cirkev, včleniť ju do systému jedného svetového náboženstva etablovaného v Novom svetovom poriadku a otvoriť resp. pripraviť tým cestu pre antikrista, posledného svetového vládcu, ktorý zavedie digitálne otroctvo Nového svetového poriadku a finálne povinné čipovanie ľudstva takzvaným “znakom šelmy 666”, ako sa o tom píše v Biblii.

  “Reforma” katolíckej Cirkvi začala v šesťdesiatych rokoch tzv. Druhým vatikánskym koncilom a dnes Cirkev rozkladá antipápež Jorge Mario Bergoglio, ktorý pracuje pre globalistov. Podľa sv. Biblie je on tým falošným prorokom chystajúcim cestu charizmatickému svetovému politikovi, ktorý sám seba vyhlási za Ježiša Krista, aby priniesol údajný mier a prosperitu svetu zmietanému vojenskými konfliktmi, biedou a ľudským utrpením. Bude veľmi inteligentný a zapôsobí na ľudí aj svetových politikov, bude všade v médiách, bude oslavovaný a zbožňovaný všetkými, ktorí nepoznajú Bibliu a nemajú vedomosti o antikristovi.

  Bergoglio včlení katolícku Cirkev do jedného svetového globalistického náboženstva a tieto snahy satanských skupín svetových globalistických elít a politikov zmeniť a prepísať Bibliu len zapadajú do obrazu zničenia pravého pôvodného učenia Ježiša Krista.
  Aj keď globalisti budú mať krátko trvajúci úspech a skutočne na čas “odstránia” z verejného priestoru učenie Krista, zakážu Bibliu a očipujú veľkú časť svetovej populácie, nakoniec budú porazení a zničení tesne pred (pravdepodobne počas záverečných troch dní tmy) resp. v čase Druhého príchodu pravého Ježiša Krista, ktorý príde v oslávenom “jemnohmotnom” tele, no nie už ako človek v ľudskom tele Ježiša Krista – do človeka vteleného Boha, ale ako samotný Boh v druhej Božej osobe vo svojom Božom Majestáte ako spravodlivý a zvrchovaný Boží sudca, ktorý dychom svojich úst z Božej moci zničí satanových otrokov – globalistov a všetkých ostatných ľudí, ktorí slúžili zlu a dehumánnej svetovej agende NWO.

  Žijeme v posledných Bohom ustanovených časoch svetových dejín, nie je to čas konca sveta, ako sa mnohí nesprávne domnievajú, ale v čase konca ľudských dejín vlády satana na zemi, ktorá sa blíži ku koncu. Diabol, čiže satan, ten “starý had” ako sa o ňom píše v Biblii, dobre vie, že mu zostáva už len málo času, a že jeho svetovláda sa definitívne končí, a preto sa snaží stiahnuť k sebe čo najviac ľudí a na to mu slúžia aj elity sveta cez ich presadzovanú agendu 2030 v rámci zavedenia globálneho digitálneho otroctva Nového svetového poriadku (NWO).”

  Bratia a sestry, je potrebné ľuďom vysvetľovať, čo sa dnes deje vo svete, a to aj a najmä z biblického pohľadu dejín, pretože je veľa nevedomých a hľadajúcich v našom okolí, medzi nimi aj dobrých ľudí majúcim ešte neotupené svedomie (Boží hlas v človeku), ktorí potrebujú našu pomoc. Nebojme sa a hovorme im to, čo vieme a v čo my, kresťania, veríme a pamätajme pritom aj na dôležité Ježišove slová:
  KTO MŇA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ JA VYZNÁM PRED SVOJIM OTCOM NA NEBESIACH“.

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  2. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  3. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  4. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  5. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  6. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  7. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  8. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  9. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  10. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  11. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  12. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  15. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  16. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  17. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  18. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  19. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  20. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  21. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  22. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  23. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  24. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  25. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  26. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  27. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  28. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  29. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  30. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  31. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  32. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  33. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  34. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  36. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  37. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  38. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  39. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  40. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  41. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  42. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  43. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  44. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  45. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  46. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, drahá Irenea K,
  děkuji Vám za Váš úsměv, díky němu jsem se mohl také zasmát, cítíme se být nepatrní v očích Božích, ale v poselstvích předaných Marii Božího milosrdenství jsme tak mnohokrát vybízeni abychom se radovali, neboť se máme na mnoho co těšit. Například v poselství 1124 říká Pán Ježíš:
  1124. Poselství Ježíše ze dne 8. května 2014 v 23:30.
  Má vroucně milovaná dcero,
  rozhlédni se kolem sebe a uvidíš mnoho bezstarostně žijících lidí. Uvidíš smích, radost a velké kamarádství a budeš vědět, že to může pocházet jen od Boha. Mnoho lidí, jakmile pozná Pravdu, Mě přijme s otevřeným a vděčným srdcem, a pak budeme jedno.
  Mým plánem je shromáždit vás všechny a zaplavit vás velkou láskou, radostí a štěstím. V mém novém království se budu těšit z množství smíchu, štěstí a nádhery, stejně jako z věčného života. Láska bude vycházet z každého stvoření; každá jednotlivá duše a život budou dokonalé.

  V příspěvku ze 17.1.2024 pokládáte otázku na téma:
  bylo provedeno zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie platně?
  Zde bych se vrátil k vyjádření admina Petera z 21.03.2022 at 0:22 a v té době i k mnoha jiným příspěvkům. Můj příspěvek na toto téma je z 28.03.2022 at 0:03. Při tomto uvažování vycházejme vždy z Knihy Pravdy. V poselství 021 Marii Božího milosrdenství, ze dne 26. listopadu 2010, nás vyzývá Pán Ježíš, abychom se modlili za Rusko, aby bylo zasvěceno Blahoslavené Matce. Bylo to v době, kdy byl hlavou katolické církve poslední pravý papež Benedikt XVI. Zbývaly ještě tři roky, aby se přání Panny Marie z Fatimy a přání Pána Ježíše uskutečnilo.
  Z poselství 855 a také 422 víme, že Benedikt XVI byl vězněm ve Vatikánu, neměl tedy moc zasvěcení Ruska uskutečnit. Po jeho odstranění byl zvolen podvodník, falešný prorok, falešný papež. Tímto bylo zcela znemožněno vykonat právoplatný akt zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. A i když se současný papež pokusil 23.3.2022 oklamat svět, z mnoha poselství v Knize Pravdy po roce 2010 víme, že i Rusko bude nástrojem Velkého soužení, z toho je zřejmé, že žádné zasvěcení nebylo platné.

  K tomu můžeme přidat vyjádření papeže Benedikta XVI v testamentu (závěti) Omega:
  „A pak měl velkou radost z pantomimy, v níž domněle zasvětil Rusko a svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Přistoupil ke mně ještě blíž a s ironií mi řekl: “Chceš vědět, koho jsem povolal před milovaný obraz Panny Marie? Odpověděl jsem mu, že to není třeba. Řekl mi to, protože věděl, že by mě to ranilo: Zavolal jsem Krále temnot, rozumíš?“

  Na stránce Lumen de Lumine se můžeme dočíst:
  Za posledních 70 let alespoň tři papežové při různých příležitostech uskutečnili zasvěcení světa, jehož je Rusko samozřejmě součástí, Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Nedá se to počítat jako dostatečná odpověď na žádost Naší Paní o zasvěcení Ruska?
  Od prvního zasvěcení světa Piem XII. v roce 1942, přes nejposlednější snahu Jana Pavla v roce 1984, až po rok 1989, sama sestra Lucie vždy prohlašovala, že se zasvěcení nepočítá, protože Rusko musí být zřetelně jmenováno (a také proto, že se toho musí účastnit biskupové).
  Když se jí salesián P. Umberto Pasquale, který ji dobře znal, v roce 1982 zeptal, jestli s ní Naše Paní hovořila o zasvěcení světa Jejímu Neposkvrněnému srdci, sestra Lucie odpověděla: „Ne, Otče Umberto! Nikdy!“, a zopakovala, že Její žádost se týkala pouze Ruska.
  V červenci 1989 se udála dramatická změna. Kněz blízký sestře Lucii oznámil ve Fátimě, že obdržela pokyn z nejmenovaných zdrojů ve Vatikánu, že musí uznat, že obřad z roku 1984 splnil zasvěcení Ruska.
  Po tom se sklonila před poslušností, a buď mlčela, nebo naznačovala, že Bůh je spokojený se zasvěcením z roku 1984.
  Kardinál Tarcisio Bertone řekl, že s ní dlouze hovořil v roce 2001 a během tohoto hovoru mu řekla, že „zasvěcení požadované Pannou Marií bylo učiněno v roce 1984 a bylo v nebi přijato.“
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=bylo-provedeno-zasveceni-ruska

  Z těchto záznamů vyplývá, že sestra Lucie dos Santos byla někdy kolem roku 1984 odstraněna a nahrazena falešnou Lucií. To potvrdil i Pán Ježíš v poselství 324:
  324. Poselství Ježíše ze dne 26. ledna 2012 v 21:40.
  Poslední část tajemství nebyla odhalena, aby byla ochráněna bezbožná sekta, která od doby zjevení mé Matky na svatém místě ve Fatimě pronikla ve velkém počtu do Vatikánu. Má dcera Lucie byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž moji ubozí milovaní papeži mají jen málo kontroly. Pohleďte, jak nejen překroutili pravdu mého učení, ale také zavedli nové metody v katolické bohoslužbě, které uráží Mě a mého Věčného Otce. Katolická církev je jedinou pravou církví a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné sekty. Pravda přichází ode Mne.

  Na této stránce:
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-kulminuje-2
  Je porovnáváno vyjádření pravé Lucie a nepravé Lucie a porovnání odlišného vzhledu obou Lucií.

  350. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2012 v 03:00.
  Babylon padne a bude ovládnut velkým rudým drakem, Čínou a jeho spojencem medvědem, Ruskem. Až se to stane, zavládne komunismus a běda komukoliv, kdo bude viděn, jak praktikuje své náboženství v jejich přítomnosti. Všechna náboženství budou zakázána, ale největším pronásledováním budou trpět křesťané.
  Římští katolíci nebudou vůbec tolerováni a budou muset se účastnit mší v tajnosti.

  431. Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03:10.
  Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.
  Tyto dva státy budou představovat hrozbu “šelmě s deseti rohy” – Evropě, a porazí ji, aby nastolily komunismus.
  Rudý drak a “Medvěd”, kterým je Rusko, Boha nemilují.
  Jsou vedeni antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.

  498. Poselství Ježíše ze dne 19. července 2012 v 07:00.
  U kořene všeho toho zla bude komunismus.
  Ne snad proto, že komunismus propaguje ateismus. Ale proto, že propaguje nenávist k Bohu.
  Rusko a Čína budou vládnout nad mnoha národy, počínaje Evropou.
  Evropská Unie, šelma s deseti rohy, bude pohlcena druhou šelmou, brutálnější a mocnější.

  992. Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2013 v 22:05.
  Všichni si navzájem budou pět chválu, dokud veřejně neprohlásí falešného proroka živým světcem, za jeho takzvané zázraky, o kterých budou tvrdit, že je učinil jako Boží služebník. A pak on a antikrist budou ovládat většinu světa, ale Rusko a Asie nebudou zúčastněny, protože tyto dvě říše povstanou proti novému Babylónu, dokud Řím nebude zničen.

  Pokračování na téma vyhlášení pátého mariánského dogmatu Spoluvykupitelky, příště.

  • Chvála v Kristu. Drahý pane Františku DĚKUJI VÁM za vysvětlení a za váš čas. DĚKUJI panu administrátorovi Peterovi, že mně podržel, protože bez něho bych neměla vůli pokračovat v duchovním vzdělávání Knihy Pravdy, přes diskusi “Forum”. Vše co píšete pane Františku, dává smysl a logiku, zejména pro nás laiky. Přeji Požehnané dny.

 31. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  2. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  3. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  4. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  5. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  6. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  7. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  8. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  9. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  10. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  11. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  12. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  13. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  14. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  15. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  16. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  19. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  20. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  21. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  22. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  23. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  24. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  25. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  26. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  27. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  28. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  29. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  30. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  31. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  32. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  33. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosrdenstvo spásy pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  34. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  35. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  36. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  37. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  38. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  39. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  40. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  41. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  44. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  45. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  46. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 32. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Abychom plnili Boží vůli, musíme dodržovat Desatero Božích přikázání, to znamená milovat Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a milovat bližního jako sám sebe. V poselství 002 říká Pán Ježíš:

  002. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2010 v 00:30.
  „Obyčejní lidé budou muset být těmi, kdo budou šířit pravdu o mém Druhém příchodu.
  Pro rychle se rozmáhající duchovní temnotu, šířenou ateismem, a pro masivní nárůst kultu satanismu v dnešním smutném a nevděčném světě, jsou to právě tyto jednoduché duše, praví věřící, kteří budou muset převzít tuto úlohu.“

  Je tedy Boží vůlí, aby alespoň ti, kteří se cítí být obyčejným a jednoduchým člověkem, šířili Knihu Pravdy. A protože o Knize Pravdy hovoří kniha Daniel šest století př.n.l. a především Zjevení svatého Jana, mají poselství v Knize Pravdy nejvyšší možnou autoritu, daleko převyšující jakákoliv jiná poselství. Stejně tak Marie Božího milosrdenství, o které hovoří Kniha Pravdy jako o sedmém poslu a sedmém andělu z knihy Zjevení svatého Jana, má nejvyšší možnou autoritu mezi pravými proroky. Takto je se třeba dívat na můj úmysl, aby nikdo a nic nepřehlušilo hlas trouby (volání) sedmého anděla, který byl vybrán, aby předal světu Knihu Pravdy.

  Pokoj Vám, milý Zoltáne M, ani v nejmenším mi nepřišlo na mysl, že bych se jakkoliv vyvyšoval a mluvil o druhých špatně. Pakliže jste drahý Zoltáne M takto pochopil můj příspěvek, tak se Vám omlouvám a přeji Vám, aby admin Peter umožnil zveřejňovat vaše překlady na jiné stránce.

  Některá poselství v Knize Pravdy vyznívají velmi přísně, neboť Nejsvětější Trojice žárlivě střeží tuto poslední misi na záchranu duší. Přijměme tedy Boží vůli a mějme Knihu Pravdy stále před očima:

  680. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2013 v 20:15.
  „Nevíte snad, že Já předávám mé Slovo právě jen několika málo duším? Neřekl jsem vám, že má Slova, dávaná vám nyní, jsou poslední svého druhu? Proč potom dychtivě vyhledáváte slova nově vyhlášených proroků, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu? Jejich touhou je hledat slávu a pozornost. To, co činí, je, že živí mé stádo slabší alternativou, plnou nepodstatných slov. Mnohé z těchto ubohých duší tím nemyslí nic zlého, protože jsou vedeny svou oddaností ke Mně, aby oznamovaly Boží lásku. Přesto jim nedávám pokyny, aby tak činily, neboť jim neodhaluji mé svaté Slovo, nebo podrobnosti mého svatého plánu. Jiní, naneštěstí, jsou ovlivněni duchem zla, aby zlehčovali a znevažovali mé svaté Slovo.
  Zatímco mnoho hlasů z úst falešného proroka přitahuje pozornost mnoha lidí, můj pravý hlas je odsunut stranou. Vy, kteří hledáte můj hlas a kteří dopřáváte sluchu slovům mnoha samozvaných proroků, poslyšte Mě teď:
  Jsou vybrané duše, skrze něž jsem promlouval po desetiletí. Stále ještě s nimi komunikuji. Od počátku této mise jsem nedal ani jediné duši navíc svolení veřejně hlásat mé Slovo v tomto čase, s výjimkou těch milovaných vybraných duší, jež pro Mne pracovaly dlouhé roky.
  Slíbil jsem světu, že mu během tohoto času bude odhalena Pravda, přesto tak mnozí jsou slepí a hluší k Božímu Slovu. Prosím vás, abyste přemítali o vašem hledání mého milosrdenství, mého Slova a mého zaslíbení. Potom Mě musíte velmi prosit, abych vás vedl a dal vám jasnost mysli, abyste Mě mohli vidět, slyšet Mě, věřit Mi a konečně plně se Mi odevzdat podle mého přání, abych zachránil vaši duši. Nesmíte plýtvat časem hloubáním nebo se nechat svést na scestí, neboť vás potřebuji.“

  1335. Poselství Ježíše ze dne 6. května 2015 v 22:31.
  „Jděte v pokoji. V tomto čase Mi naslouchejte jen skrze tato poselství.
  Vroucně vás všechny miluji a vyžádal jsem si vás jako své. Nedovolte nikomu pokusit se Mi ukrást jedinou duši, protože bude trpět věčná muka za své činy.“

  636. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2012 v 18:45.
  „Nikdy neodmítejte pravé proroky. Naslouchejte modlitbám, které přinášejí lidstvu jako dar z nebes. Jestliže vám nepřinášejí modlitby, pak nebyli posláni Mnou.“

  V poselství 211 říká Pán Ježíš:
  „Tato poselství budou pokračovat i po Varování, aby vás pokud možno co nejvíce uvedla do mého učení. Mé Slovo, obsažené v těchto svazcích, na něž se odkazuji jako na Knihu Pravdy, vytvoří novou křesťanskou armádu, která bude bránit mé jméno, dokud nezačne nová éra pokoje.“

  V poselství 364 říká Matka Spásy:
  „Toto jsou poslední varování dávaná lidem, aby jim umožnila se připravit na velké milosrdenství mého Syna. Po jeho Božím milosrdenství, kdy otevře oči celému lidstvu, aby uvidělo své hříchy, dá mu ještě trochu více času, aby hledalo vykoupení.
  Potom dostanete pokyny k přípravě svých duší na Druhý příchod Krista, mého milovaného Syna, jenž znovu přijde ve slávě, jak bylo předpověděno.“

  503. Poselství Ježíše ze dne 24. července 2012 v 17:39.
  „Vybízím vás všechny, abyste rozpoznali poslední volání dávané vám mým sedmým poslem, majícího oprávnění odhalit význam sedmi polnic a obsah sedmé pečetě, zatímco chór andělů se připravuje, aby se proroctví naplnila.“

  Z celého srdce děkuji Irenei K a adminu Peterovi za porozumění.

  Závěrem bych chtěl upozornit na dech beroucí vystoupení italského katolického kněze na mezinárodním setkání malého zbytku katolíků v Bologni, 7. října 2023:
  https://www.youtube.com/watch?v=2rFhx5XMfLs

  • Táto kázeň je veľmi silná a odvážna. Vadil mi v nej ale iba jeden moment – v čase 14:44. Neviem, či to tak bolo povedané v pôvodnej reči naozaj, alebo je to iba vecou nepresného prekladu, ale takýto preklad sa akceptovať nedá – “Tohle světlo, které jsem rozžehl sám” – s týmto sa stotožniť nedokážem. Ak by napríklad bolo, že svetlo zapálil Duch Svätý, s tým by sa súhlasiť dalo. Ale takto nie. A preto mi to tam vadí.
   Ako to vidíte a chápete vy ostatní?

   • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, milý Ondřeji E,
    také jsem se nad tím to vyjádřením pozastavil, ale uvědomil jsem si, že krátce před tím, hovořil Don Minutella o Božím světle a když v okamžiku, který zmiňujete, hovoří -“Tohle světlo, které jsem rozžehl sám”, tak následně dodává – „koncem listopadu roku 2016 v Reggio Emilia“. Uvádí konkrétní čas a konkrétní místo, on byl plný toho světla Božího, ale v tom místě (přeneseně celá Itálie) to Boží světlo Pravdy ještě nezářilo, přičemž se můžeme domnívat, že Don Minutella zná Knihu Pravdy.
    Může nás napadnout příměr, chceme-li si zapálit Betlémské světlo, naše svíce ještě nezáří, až když dojde k přenesení žáru, naše svíce, či lampa, se rozzáří. Stejně tak, když admin Peter rozpoznal Boží světlo Pravdy v poselstvích Marii Božího milosrdenství a v roce 2010 založil svou internetovou stránku, kde začal šířit tato poselství, rozžehl Boží světlo Pravdy ve všech, kteří je přijali.
    Don Minutella se obětoval a byl exkomunikován. Velmi jasně o tom hovoří Don Ramon Guidetti 31.12.2023:
    https://www.youtube.com/watch?v=9e6GO-3j-TI

  • Chvála v Kristu
   Děkuji pane Františku za váš příspěvek a za toto odvážné video. Bez váhání jsem to rozeslala mezi kněze. Mnozí z řad církevní hierarchie čtou tyto stránky ale nenašla jsem jediného kněze, který by byl ochoten si na toto téma promluvit.

   Vzpomínáte si na příspěvek “Testament Omega papeže Benedikta XVI., předaný sestře Benediktě od Svatého kříže v Kolumbii, 2. února 2023″?
   Na začátku třetího odstavce, cituji doslovně větu: ” Jistě by nikoho nenapadlo, že existuje druhá část duchovního testamentu Benedikta XVI…” konec citace. Mám prosbu. Marně se snažím najít první část tohoto duchovního testamentu. Ráda bych poprosila o vysvětlení, kde bych to našla, případně o uveřejnění plného znění, nebo web odkazu. Děkuji. Přeji požehnané dny.

   • Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, drahá Irenea K,
    ano, vzpomínám si na příspěvek z 24.04.2023 at 19:48, kde jsem uvedl odkaz na Testament Omega papeže Benedikta XVI., předaný sestře Benediktě od Svatého kříže v Kolumbii, 2. února 2023.

    V závěru poselství, které diktoval Benedikt XVI sestře Benediktě, se sestra Benedikta ptá:
    „Svatý otče, mohu se vás na něco zeptat?” – řekne sestra a on odpoví. Poslouchám.
    Po vaší smrti byl vydán duchovní testament, který jste pravděpodobně napsal vy. Je pravda, že pochází od vás? Papež Benedikt odpovídá: “Pokud jde o můj duchovní testament, mohu vám říci, že byl vydán v neúplné podobě. Duchovní závěť může napsat každý kněz. Já jsem ho chtěl napsat ve dvou částech. Rozhodl jsem se tak proto, že jsem se v té době nacházel v choulostivé situaci, a především se hrozivě blížila moje záhuba. Situace byla tak složitá, že mi dokonce hrozili, že mě zavřou do vězení, pokud nevyhovím jejich požadavkům. Tento nátlak jednoznačně přicházel ze strany Spojených států a čínské vlády. To byl důvod, proč jsem závěť nemohl napsat celou a napadlo mě napsat ji ve dvou částech, zveřejněnou část jsem nazval Alfa a druhou část závěti Omega. Tato druhá část byla spálena spolu s dopisy a encyklikou, kterou jsem napsal. Právě tuto druhou část jsem vám nyní nadiktoval. Tento dokument má proto velký význam a je důležité, aby vyšel na světlo.“

    Papež Benedikt zde říká, že jeho duchovní testament byl vydán v neúplné podobě. To znamená, že byla vydána první část, kterou papež Benedikt XVI nazval Alfa.

    Na stránce církev.cz, je zpráva z 1.1.2023, kde bychom mohli doplnit slovo Alfa:
    Duchovní závěť Benedikta XVI.
    Po smrti emeritního papeže Benedikta XVI. byl zveřejněn dokument, který Joseph Ratzinger sepsal 29. srpna 2006.
    Hlavní zprávy,Vatikán a zahraničí 1. 1. 2023, 10.11
    https://www.cirkev.cz/duchovni-zavet-benedikta-xvi_19025

    • Chvála v Kristu pane Františku. Děkuji vám za vaši odpověď. Rozesmálo mně to, protože jsem rok hledala odpověď na moji otázku a vy to vysypete z rukávu za pár hodin :o)
     Obdivuji vaše znalosti a přehled. Teď mně trápí další téma, a to je zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie a vyhlášení pátého Mariánského dogmatu. Bylo provedeno platné zasvěcení dle pokynů a přání Panny Marie? Bylo vyhlášeno páté Mariánské dogma? Vím, že se nedávno všichni biskupové připojovali k tomuto zasvěcení, a to nejen Ruska…
     Omlouvám se za moje všetečné otázky ale tyto témata kolem Knihy Pravdy mně velmi zajímají. Předem děkuji za odpověď. Přeji Požehnané dny.

 33. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  2. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  3. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  4. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  5. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  6. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  7. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla a manžela, ktorí podľahli vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre rodičov, prosí nášho milosrdného Pána matka a manželka Anna.
  8. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  9. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  10. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  11. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  12. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  13. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  14. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  15. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  16. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  17. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  18. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  19. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  20. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  21. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  22. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  23. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  24. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  25. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  26. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  27. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  28. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  29. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  30. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  31. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  32. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  33. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  34. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  35. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  36. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  37. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  38. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  39. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  40. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  41. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  44. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  45. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  46. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 34. Sestry a bratia v Kristovi Ježišovi a Márii!

  Sestra Irenea_K mi dnes poslala emailom požiadavku, aby som zmazal oba jej tu zverejnené príspevky, zrejme sa tak rozhodla potom, ako si prečítala reakcie ďalších diskutujúcich. Ja si však myslím, že jej vyjadrenia sú úplne v poriadku a má na ne právo.
  Sestra Irenea_K, nemusíte sa cítiť vo svojom postoji či názore byť osamotená a nesprávne pochopená, ja vám rozumiem a chápem vaše zmýšľanie. Váš názor neporušuje pravidlá fóra, ani ste to nenapísali útočným či urážlivým spôsobom.

  Každý má právo vyjadriť svoj názor. Mňa ale mrzí hlavne to, že namiesto plodnej a vecnej diskusie sa tu prechádza do emočne nezvládnutých osobných útokov, čo nemôžem a viac nebudem tolerovať. Brat Zoltán, prosím kroťte sa vo vašich emočne neprimeraných prejavoch a urazených reakciách, veď sme tu všetci, predpokladám, dospelí ľudia a nie emočne nezvládateľné deti, ktorých reakcie, podobné tým vašim, by som ešte snáď dokázal pochopiť. Veď nie je namieste, aby ste takýmto spôsobom reagovali na príspevok vášho brata Františka z Prahy. Problém zverejňovania posolstiev iných Božích nástrojov mimo posolstiev Knihy Pravdy na našej diskusii nie je nový a tiahne sa už od samého začiatku spustenia diskusného fóra. Práve z tohto dôvodu zverejňuje aj admin Ján na oddelenej stránke svoje preklady posolstiev ostatku (zbytku). Váš talent, ako píšete, nechcete, obrazne povedané, zakopať do zeme, a preto pokiaľ máte chuť prekladať a zverejňovať svoje preklady maďarských posolstiev, budem premýšľať a hľadať spôsob, ako vám to umožniť, no nie priamo na diskusii, ale na inom na to vhodnom mieste našej internetovej platformy v rámci našich stránok Varovania. Zatiaľ prosím zostaňte v pokoji a nezverejňujte ďalšie vaše preklady maďarských posolsiev na našej diskusii. To, že sa snažíte pracovať na Božom diele, si iste zaslúži uznanie, no aj vy musíte chápať brata Františka z Prahy, ktorý slušným, vecným a pokojným spôsobom vyjadril svoj názor ohľadom nám známych vecí citujúc pritom z posolstiev Knihy Pravdy. No pritom ste iste ani vy, brat Zoltán, nemali žiaden zlý úmysel tým, že ste zverejňovali prekady maďarských posolstiev na diskusii, ale v poslednej dobe ste toho zverejnili skutočne veľké množstvo a boli ste prakticky už len vy sám jediným prispievateľom na našej diskusii, čím sa ale už jasne začínal vytrácať do úzadia pravý zmysel, cieľ a najmä účel nášho diskusného fóra, ako to správne uvádza aj brat Franišek z Prahy, a pritom cieľ a účel diskusného fóra je aj zadefinovaný v pravidlách našej diskusnej stránky.

  A ešte raz týmto chcem vyzvať všetkých, ktorým som udelil oprávnenie zverejňovať diskusné príspevky, aby túto možnosť viac a častejšie využívali v záujme nás všetkých, aby sme sa takto dopĺňali, obohacovali, povzbudzovali, a tým aj ľahšie znášali a prekonávali tieto veľmi ťažké a zložité časy, ktorým všetci čelíme. Miesto hádok a urážok si musíme pomáhať a držať spolu a nie sa trieštiť, z čoho majú iste radosť len Boží nepriatelia!

  Preto vráťme sa opäť k slušnému kultivovanému prejavu a využívajme možnosť zdielať sa a diskutovať ešte vo väčšej miere, ako tomu bolo doposiaľ. Ja sám som veľmi vyťažený opaterou môjho 90-ročného otca, predtým som sa dlhé roky staral o moju chorú mamu, ktorá mi zomrela na následky ťažkej onkologickej choroby, a preto rád prenechám väčšiu iniciatívu vám ostatným diskutujúcim, ktorí navštevujete aj iné kresťanské či alternatívne, nie hlavnoprúdové spravodajské weby, a máte prínosné a užitočné informácie pre ostatných, tak prosím, podeľte sa s nimi aj s ostatnými tu na našej diskusii. A zatiaľ o zrušení tejto našej stránky pre vašu nedostatočnú aktivitu a malý záujem o ňu nebudem uvažovať a chápem, že je vás ešte stále dosť, ktorí si ceníte jej existenciu a prínos pre vás, a preto zostávam naďalej trpezlivý a v očakávaní, že si moje slová vezmete k srdcu a budete viac a častejšie prispievať do našej diskusie, a to aj tí z vás, ktorí ste túto vám mnou danú možnosť zatiaľ málo alebo vôbec ešte doposiaľ nevyužili. A pokiaľ by sa vám stalo, že sa v niečom pomýlite alebo budete chcieť upraviť text vami zverejneného príspevku, nemajte zábrany mi napísať a ja sa postarám o korekciu či doplnenie vášho zverejneného príspevku. Tak prosím, prispievajte a udržujte túto stránku v živom aktívnom stave, veď kvôli vám ju prevádzkujem a sám si jej prevádzku financujem, je pre ľudí, je pre spásu duší a pre Božiu slávu!

  • Pochválen Bud Náš Pan Ježiš Kristus všetkym.
   Priznam sa ,že sam som dlho nepisal a tiež nie velmi často neprispieval svojimi prispevkami,ale musim povedat na svoju obhajobu,že som sa citil nie dost fundovany na to,aby som tu niečo pridaval a vôbec nie niekoho hodnotil. Myslim , toto všetko je na pleciach našich adminoch,ktory musia držat pravidla tohto fora a aj ked niektory máme na niečo iny nazor alebo riešnie,ale všetci sme ludia a ako povedal Naš Ježiš,, Nech hodi kamenom ten,ktory je bez viny,,.. touto cestou chcem zo srdca podakovat našim adminom,čo už som ccel urobit davno a velakrat.
   Ale prečo sem chodim a čitam da sa povedat,že su dni ked sa tešim a doslova sa nemožem dočkat (pachtim) ked si prečitam prispevky od niektorych pisatelov Františka,Ilky Veroniky ale aj od Zoltana.
   Toto forum je pre mna ako značky na rušnej ceste v nepriaznivom počasi. Vela mi to dalo a dava,bez posolstiev a tohto fora by som stale slepo bludil a nemohol som pripravovat seba a blizkych na časy ktore maju prist. Začal som sa viac modlit, posilnil som svoju vieru a modlim sa modlidby s posolstiev a hlavne Novenu spásy prvy a treti tyžden v mesiaci tak ako prosila naša Mama Božia Maria.Snažim sa tieto posolstva rozširovat aj ked su ludia ktorym Ježiš a viera vadi,podsuvam im to v nejakom obale aby som ich hned nevystrašil alebo neznechutil. Hlavne, aby čim viac ludi z môjho okolia precitli a začli hladat cestu k Ježišovy alebo čim viac ich mohol Ježiš zachranit.
   Takto som to všetko pochopil ja a dakujem Panu Bohu za všetkych, ktory tu píšu a maju dar vidiet a chapat a našim Adminom.
   Pan Boh zaplat. Stano.T.

 35. Myslím že zrušenie tohoto fóra kvôli malému počtu príspevkov by nebolo správne. Skúste si každý pre seba zodovedať, kto by z toho mal asi najväčšiu radosť..
  Ja som sem dlhšie neprispieval, lebo som mal problémy s prihlásením. Teraz, keď mi to už znova funguje, som zase necítil pohnútku to urobiť a nasilu len pre príspevok by to zase nemalo zmysel. Teraz som však takúto potrebu pocítil, keď vidím rodiaci sa úplne zbytočný rozpor. Myslím že nikto nemá právo kritizovať príspevky druhého, pokiaľ nie sú v rozpore s Písmom Svätým. A u pána Zoltána M. som takýto rozpor nezaznamenal a jeho príspevky a preklady si vážim rovnako, ako príspevky pána Františka z Prahy. Celé mi to teraz pripomenulo biblickú udalosť popísanú v Lk.9, 49-50:
  49 Vtedy Ján povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu v tom, pretože nechodí s nami.“
  50 Ježiš mu však odpovedal: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“
  Takže skúsme byť viac tolerantní a hlavne sa vyhýbajme zbytočným rozporom v tomto našom malo stáde, ktoré robia najväčšiu radosť zlému..
  Nech je pochválený Ježiš Kristus.

  • Drahý brat Ondrej. Ďakujem za Vaše slová, máte pravdu. Zverejňoval som tu posolstvá z toho dôvodu, aby som tým veriacim pomáhal zostať pripravení, aby sa duchovne rozvíjali skrze obsah posolstiev, duchovne rástli, aby som im pomáhal vo vytrvaní až do konca, lebo posolstvá vždy dávajú novú silu, aby sa veriaci vytrvalo modlili, postili a mali chuť prijať na seba ešte viac záväzkov pre záchranu duší.

 36. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
  Je mi velmi líto, že na této stránce diskusního fóra nejsou již delší dobu téměř žádné diskusní příspěvky. Je mi velmi líto, že by chtěl admin Peter kvůli tomu zrušit tuto stránku. Je mi velmi líto, že Zoltán M. nerozpoznal, že tato diskusní stránka je vytvořena pro návštěvníky, kteří se chtějí podělit o své dojmi, zážitky, informace a názory, ale vždy jen z pohledu poselství Knihy Pravdy, tak, jak to píše admin Peter v záhlaví této stránky.
  Myslím si, že mnozí přicházíme na tuto stránku s očekáváním, že někdo vloží příspěvek se zajímavým názorem, nebo informací. Jestliže se tak neděje, může to být klid před bouří, až se začnou zřetelně odhalovat předpovězená poselství, bude jistě situace úplně jiná. Proto prosím admina Petera, aby tuto stránku zachoval.
  V Knize Pravdy je velmi mnoho poselství, která nás vybízejí abychom opatrně zvažovali jiná poselství. Proto admin Jan spravuje stránku Poselství Ostatku. Ale je zdůrazněno, a i velmi tvrdě, že není třeba vyhledávat jiná poselství, neboť v Knize Pravdy je úplně všechno, od začátku až do konce.

  Připomeňme si některá poselství:
  518. Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2012 v 23:20.
  Tato poselství jsou nabízena Nejsvětější Trojicí, a jsou jediná svého druhu, která kdy byla poskytnuta lidstvu nějakým prorokem.

  888. Poselství Ježíš ze dne 22. srpna 2013 v 23:05.
  Poslal jsem množství proroků, všechny s rozdílným posláním, připravit Boží děti. Tato poselství, vztahující se ke konci časů, jsou jediná pravá svého druhu v tomto konkrétním čase, neboť bych nikdy nechtěl zmást Boží děti.
  Tato poselství nesmí být nikdy porovnávána s jinými, která jsou právě teď všude šířena, aby popírala moje svaté Slovo. Může být pouze jediná Kniha Pravdy – jen Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mohu odhalit její obsah.
  Já jsem, jaký jsem. Stojím nyní před vámi, jak tomu mělo být. Můj Otec by Mi nikdy nedovolil odhalit obsah Knihy Zjevení nikomu jinému než sedmému poslu, neboť tento den nadešel.
  Mnoho pravých vizionářů dalo v minulosti světu Boží Slovo a strašně pro to trpěli. Mnozí ještě ode Mne dostávají útěchu a Já budu i nadále s nimi hovořit, neboť potřebuji jejich utrpení a modlitby. Jsou to mé vybrané duše a každá má svou úlohu v záchraně jiných duší.
  Tato mise je poslední. Ukládám vám, abyste nyní, v současnosti, dbali mého Slova. Jen mé Slovo, dávané vám skrze tato poselství, vás provede pronásledováním. Jím vám přináším velké milosti. Nesmíte Mě nikdy urazit tím, že je znečistíte, když zpochybníte mé Slovo, když srovnáte má poselství se smyšlenkou, zplozenou falešnými proroky.
  Nepotřebujete nikoho, aby vás vedl k mému velkému milosrdenství. Musíte se soustředit jen na tato poselství a zůstat nyní věrni mému starému učení, neboť je vaší zachraňující milostí.

  Pokračování příště.

  • Frantisek z Prahy, je mi velmi líto, že som sem vôbec chodil na túto stránku! Už sem nevložím ani tieň svojej nohy! Navždy zmažem z emailu svoje prihlasovacie údaje, aby som sa sem nikdy viac nevedel prihlásiť!

   Admin Peter:

   Brat Zoltán, je naozaj nutné takto reagovať?Už sem nevložím ani tieň svojej nohy! Navždy zmažem … aby som sa sem nikdy viac nevedel prihlásiť!

   No vidíte, a predsa naďalej reagujete a píšete sem ďalšie svoje komentáre, no nič proti nim, len potom prečo tieto vaše zbytočné unáhlené slová?

   Veľkosť človeka je aj v tom, že vie kontrolovať a ovládať svoje emócie, veď spomeňte si na nášho Pána, ako On reagoval a ako by reagoval v podobnej situácii? Preto popracujte viac na svojom sebaovládaní, vyhnete se tým mnohým pre vás nepríjemým životným konfliktom a situáciám i osobným sklamaniam, a to vám píšem aj z vlastnej životnej skúsenosti vo svojom už Bohom požehnanom veku 63 rokov života, lebo i ja už mám za sebou nejaké tie životné skúsenosti, preto to odo mňa príjmite ako dobre mienenú bratskú radu.

  • Frantisek z Prahy, už môžeš kludne spať, zmazal som si v emaily na protonmail.ch svoje uložené prihlasovacie údaje do tohoto fóra.

   Admin Peter:

   Prosím zachovajte si patričnú úctu k vášmu spolubratovi a netykajte mu, nedal vám na to súhlas, ani on vám netyká a navyše to pôsobí od vás dehonestujúco!

  • Chvála v Kristu pane Františku. Již delší dobu jsem chtěla vstoupit do diskusního fora ale neodvážila jsem se.

   Ano, i já jsem měla určité výhrady proti některým textům v poselství pana Zoltana M. ale necítila jsem se na to, abych reagovala, protože nejsem dostačná autorita. Věřím, že pan Zoltán to myslel dobře. Cítil, že je to tak správně a za to mu patří velké poděkování. Je mi upřimně líto, že pan Zoltan M. se urazil a na vše rezignoval. Poselství by nás měly spojovat a né rozdělovat.

   Ano, máte pravdu, vše by se mělo “točit” pouze kolem Knihy Pravdy, protože je to jediná cesta, kterou máme, abychom byli schopni rozeznávat Pravdu od Lži. Panu administrátorovi Peterovi vůbec nezávidím, nechtěla bych být v jeho “kůži”, protože je těžké udržel vysoký standart těchto stránek (překlady, zabezpečení atd) a strikně se držet nastavených pravidel ale můžu vás všechny ubezpečit, že se to vyplatí…

   Milí moji, Vám všem do Nového Roku přeji hodně sil, aby vám Bůh uchoval rozum a zdraví, aby vás vždy obdaroval svým pokojem. Přeji vám, aby náš malý Ježíšek vám vždy podal pomocnou ruku, když budete padat pod tíhou starostí a bolestí. Přeji vám, aby vám naše maminka Panna Maria byla motivací k dobrým skutkům. Přeji vám, aby vás andělé ochraňovali a vedli, když vaše naděje nebude dostatečně silná. Přeji vám, aby vás Duch Svatý osvítil a dodal vám duchovní síly a pokory ke snášení všech obtíží života. Skrze Trojjediného Boha, prosím o požehnání vám, sobě a nám všem. Přeji Požehnané dny.

   • Ja som na prekladoch nezarábal ani 1€, prekladal a zverejňoval som ich len z duchovného dôvodu, lebo som sa niekde v posolstvách daných MBM dočítal, že už MBM nebude dostávať posolstvá, že ich bude dostávať Ostatok, čo aj dostávajú niektorí vizionári, potom som ich prekladal a zverejňoval ešte z dôvodu, aby ma nikto nikdy nesúdil, že som si talenty zakopal do zeme. Toto sú všetky dôvody, prečo som ich zverejňoval.

   • Chvála v Kristu. Včera jsem si uvědomila, že to moje “Novoroční přání” vypadá jakobych to přála jednomu člověku (František) ale bylo to myšleno vám všem, kteří to čtete, administrátorům a každému člověku. Příspěvek jsem chtěla opravit ale bohužel to nejde, takže to vysvětluji touto formou. Požehnané dny.

 37. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  2. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  3. Za obrátenie a uzdravenie svojho syna Pavla, ktorý podľahol vplyvu alkoholu a za silu v utrpení pre jeho rodičov, prosí nášho milosrdného Pána jeho matka Anna.
  4. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  5. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  6. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  7. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  8. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  9. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  10. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  11. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  12. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  13. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  14. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  15. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  16. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  17. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  18. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  19. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  20. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  21. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  22. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  23. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  24. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  25. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  26. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  27. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  28. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  29. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  30. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  31. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  32. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  33. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  34. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  35. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  36. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  37. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  38. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  39. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  40. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  41. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  42. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  43. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  44. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  45. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  46. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 38. Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista skrze Máriu Magdolnu
  Odprosovanie za krajiny Európy 2
  31.12.2016. Silvester
  Ježiš: “Moje drahé deti, s radosťou sa dívam na vás, lebo Ja sám som vás zvolal, lebo v tento deň mám s vami veľké plány. Teraz vám dovolím nové nahliadnutie do stavu sveta. Prenesiem vás v duchu nad Európu. Pozrite sa dolu! Vidíte celú Európu? Teraz vám premietnem, čo sa deje. Zástup Mojich anjelov bojuje nad Európou s padlými anjelmi. Toto je taká bitka, akú ešte svet nevidel.” (Ježiš ronil slzy za Európu, najmä za kresťanstvo. Zdvihnúc svoju pravú ruku ukazuje na západ). Pozerajte sa Moje deti smerom na západ, na Ameriku. V Amerike sa čoraz viac rozšírilo pohanstvo. Kresťanov čoraz viac utláčajú. Tak málo je toho plameňa v amerických mestách, kde horí oheň božej lásky. Teraz sa pozrite na východ, na Čínu, kde žije a triumfuje komunizmus. Prenasledujú kresťanov, ľudia vedú vojnu, dokonca sa pripravujú na vojnu proti ostatným národom. Teraz vám ukážem Indiu. Tak veľa pohanských bohov je tam, že doopravdy ledva zostane kresťanom miesto, chrám, kde môžu praktizovať svoje náboženstvo. Pozrite sa, títo pohanskí bohovia povstanú aj proti ostatným národom, veď dnes je veľmi rozšírený hinduizmus, islam a budhizmus na mnohých miestach. Tieto božstvá povstanú a ako ľudia zdvihnú svoj pohľad, nad bohmi sa objaví satan. Všakže viete Moje deti, že tieto božstvá niesú skutočnými bohmi. Oni v skutočnosti sú fantáziami ľudí. Satan si získal čoraz viac národov, veď pohanstvo povstane proti kresťanstvu. Teraz sa dívajte na Európu, na kolísku kresťanstva! Hoci Európa bola kolískou kresťanstva, ale kresťanstvo teraz už ledva žije v Európe. Väčšie krajiny, mocnosti chcú zničiť Európu kultúrne, duchovne a chcú ju premeniť podľa svojho rozmaru. Moje deti, volám vás všetkých do boja. Rátam s vašou pomocou. Už som vás aj skôr prosil, aby ste vzali na seba podľa vášho želania krajinu z národov Európy. Túto svoju prosbu teraz ešte viac súrim, lebo neviete v akom ste veľkom nebezpečenstve. Do Európy sa teraz už zahniezdilo temné vojsko. Na čoraz viacerých miestach budú výbuchy, násilné činy. Teraz vezmem do svojej ruky dve nádoby. Do jednej Moji anjeli pozbierajú krv mučeníkov. Do druhej nádoby nachádzajúcej sa v Mojej ruke pozbierajú anjeli kvapky krvi bielych mučeníkov. Ja teraz spolu s vami prejdem Európou a tieto milosti – dar utrpenia, dar sebaobetovania, všetky ktoré sú Mojou milosťou a ktorú vy obetujete – teraz nechám padať na jednotlivé národy. Lebo veru Moje deti, Ja som kráľom každého národa a nechcem, aby sa národy stratili, zanikli. Chcem, aby sa každý národ dostal ku Mne, veď Ja som vašou jedinou blaženosťou a vašim cieľom. Zatiaľ čo postupujeme až do konca, zastavíme sa nad Talianskom. Teraz sa v duchu aj naďalej chyťte Môjho plášťa a nebojte sa! Môj Otec je v duchu nad Rímom a pred Ním je aj diabol. Satan si vypýtal nielen svet, ale aj cirkev. Ale toto mu nestačí. On si chce podmaniť celú Európu, veď vie, že tu je stredisko Cirkvi, odtiaľto sa vydala na cestu do misie, do ostatných krajín zeme. Modlite sa, lebo v nadchádzajúcich rokoch budú také udalosti, ktoré si ani predstaviť neviete. Ale Ja vystupňujem silu vašich modlitieb a umiestnim meč Mojej spravodlivosti do tých krajín, kde je nespravodlivosť. Moje svetlo zvíťazí nad temnotou. Teraz pristúpim k pápežovi Benediktovi, ktorý sa aj teraz modlí za Cirkev. On každý deň toto robí, nikdy vás nenechá v osamote. On je vždy s vami v duchu. Teraz ho objímem a posilním ho svojou láskou. Moje deti, na pleci každého z vás tam je váš kríž. Tieto kríže Ja teraz pretvorím v prameň Mojej milosti, skrze čoho jeden oheň blkoce nad vami. Pozbieram tento oheň, ktorý je nad každým z vás a umiestnim ho do srdca pápeža Benedikta. Tým dostanete čas a možnosť, aby ste naďalej pokračovali v modlitbe a aj on mohol byť naďalej s vami a bojovali spolu za cirkev a za záchranu sveta. Moje deti, ukázal som vám veľa vecí. Dôkladne si premyslite, že čo vezmete na seba! Maďarsko je teraz v mimoriadne dobrej situácii, preto neochabujte, veď vám zverím ešte väčšie úlohy. Musíte zachrániť nielen vašu vlasť, ale celú Európu a aj svet. Požehnám vás so zmýšľaním vytrvalosti, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.”

 39. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za odvrátenie vakcinácie, čipovania a sietí 5G u nás i vo svete, aby si všetci veriaci uvedomili nebezpečenstvo doby, v ktorej žijú a začali intenzívne modlitbami, pôstom a obetami bojovať za odvrátenie týchto hrôz, ktoré nám i celému svetu bezprostredne hrozia, prosíme Trojjediného Pána Boha Všemohúceho.
  2. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  3. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  4. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  5. Za Božiu ochranu posolstiev Varovania i ostatných Božích posolstiev a všetkých Božích pracovníkov, ktorí dnes viac ako inokedy potrebujú naše intenzívne modlitby a prosby o ich duševnú silu a vytrvalosť v ich zodpovednej práci, kedy musia čeliť veľkým útokom zlého snažiaceho sa ich odviesť od tejto práce.
  6. Prosíme milosrdného Nebeského Otca pre najsvätejšiu Ježišovu obetu na kríži za ochranu Slovenska a Česka od všetkých nástrah zla, aby neboli obe naše krajiny zostročené neoliberálnou agendou Nového svetového poriadku. Pre najsvätejšiu krv Ježišovu, Bože, náš Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami hriešnymi!
  7. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  8. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  9. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  10. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  11. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  12. Za uzdravenie tela aj duše svojej manželky Danky, za jej ochranu i svojich synov našim milovaným Pánom Ježišom a našou milovanou Božou Matičkou prosí Štefan O.
  13. Na príhovor sv. Zdislavy prosí nášho Pána Ježiša Krista a našu kráľovnú Pannu Máriu o záchranu rodiny Dany a Jiřího P. a za ich postihnutého syna naša sestra Jana L.
  14. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za jej ochranu i MBM pred útokmi satana a všetkých šíriteľov Božích posolstiev.
  15. Za mier vo svete, za zmenšenie vojnových útrap, za všetky nevinné obete vojenských konfliktov, prenasledovania, vraždenia a násilia všetkého druhu.
  16. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so slovenským a českým národom.
  17. Modlime sa, aby obroda, ktorou chce nebo pôsobiť na národy Česka a Slovenska, mohla byť prijatá tak, ako nebo očakáva. Prosíme za ľudské srdcia, aby sa mohli otvoriť, aby veci, ktoré nebudú pochopiteľné rozumom, ale iba srdcom, boli prijaté tými, ktorým sú určené, s pokorou a poslušnosťou, bez rozdielu veku či postavenia v Cirkvi alebo v štátnej moci, aby sa tak naplnil svätý Boží plán s našimi národmi a krajinami.
  18. Za hlboké úprimné pokánie a odprosovanie všetkých matiek i tých, ktorí mali spoluúčasť na potratovom vraždení nevinných počatých nenarodených detí.
  19. Za spásu duše zosnulej netere a krstnej dcéry Natašky, za Božiu pomoc a ochranu pre jej manžela, synčeka a tiež za silu pre rodičov z oboch strán, prosí sestra Elena.
  20. Za spásu duše svojej drahej zosnulej manželky Moniky a za spásu duší všetkých svojich blízkých. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre oboch synov Petra a Jána, svokra Františka a za vážne chorého švagra Jiřího. Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  21. Za spásu duší svojich milovaných zosnulých maminky a tatínka, ktorí odišli do večnosti k nášmu Pánovi, aby ich prijal a daroval im život večnej spásy v nebesiach, a tiež za spásu duše zosnulých Jána, Miloša, Otílie, Karla, Alexandry a Ingrid prosí naša sestra Jana.
  22. Za príhovor Matky Božej a pátra Pia o pomoc a ochranu v škole, za svedectvo viery, vynachádzavosť v milosrdnej láske k blížnemu a obrátenie všetkých členov rodiny a Dominiky Cupalové, prosí nášho Pána a našu Pannu Máriu Eva_L.
  23. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, aby si zastavil a úplne zmaril satanský plán globalistov na vytvorenie a rozšírenie novej a ešte horšej infekcie a choroby, ktorá má za cieľ zabíjať tvoje oklamané deti. Vďaka, sláva Ti a chvála, Otče náš, lebo Ty si náš jediný, svätý, milosrdný a všemohúci Boh, klaniame sa Ti a zvelebujeme Ťa.
  24. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách a zároveň aj srdečné poďakovanie nebesiam za milosť pozvoľne sa zlepšujúcich vzťahov v oboch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  25. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  26. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  27. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  28. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je veľmi vážne chorý, za zmiernenie Božích trestov, za milosť pre svoju maminku, silu a vytrvalosť v Božích skúškach prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  29. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu od Pána Ježiša a Panny Márie pre našich adminov Petra, Jána a Romana a ich blízkych ako prejav poďakovania za všetko, čo pre nás robia, prosí sestra Lada.
  30. Za vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  31. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, Morave a Česku a za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  32. Za zastavenie zločinného nezákonného vypúšťania jedov, ťažkých kovov, patogénnych aerosolov v podobe nebezpečných baktérií a vírov (vrátane nových covidových variant – tzv. “mutácií“ !!!) z lietadiel cez jedovaté chemtrails, ktoré sú viditeľné na oblohe v podobe rozsiahlych bielych pásov za lietadlami s dlhým časom ich rozptylu ničiacich životy nielen nás ľudí, ale aj všetkého Božieho stvorenstva a narúšajúcich krehkú Bohom Stvoriteľom ustanovenú rovnováhu celých ekosystémov na našej planéte. Bože Otče náš Nebeský, prosíme Ťa, zastav týchto zlovestných pohrobkov satana, ktorí nás cielene likvidujú a zachráň vo svojej láske a milosrdenstve svoje deti pred najväčšou genocídou v celej histórii ľudstva zosnovanej globálnymi elitami v násilnom a bezohľadnom presadzovaní ich satanskej agendy NWO.
  33. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  34. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  35. Všemohúci Večný Bože, skrze orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, našej Patrónky, úpenlivo voláme k Tebe, zachráň naše drahé Slovensko a nedopusť, aby v ňom zvíťazil nepriateľ a uskutočnil v našej krajine svoje vražedné slobodomurárske plány satanskej agendy NWO a zvrátenej genderovej ideológie s cieľom zničiť naše tradičné rodinné, spoločenské, kultúrne a najmä kresťanské hodnoty a našu suverenitu slobodného kresťanského národa. Pane Bože, zmiluj sa nad nami!
  36. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  37. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  38. Nebeský Otče, v mene JEŽIŠ Ťa prosíme, zastav zločinné očkovanie nevedomých a podvedených ľudí. Prosíme aj za tých, ktorí uverili a dali sa zaočkovať, odstráň z ich tiel a duší to zlo, ktoré sa do nich dostalo, lebo Ty si najmocnejší a všemohúci.
  39. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých – mamy, brata, starých rodičov, nášho rodinného priateľa Jozefa L., jeho dcéry Katky L., zosnulej mamy Mariána M. a zosnulej Katky V., ktorá podľahla ťažkej chorobe, a tiež za milosť spásy duše svojho otca a ukončenie jeho dlhoročných sporov a problémov, následkov z jeho minulosti, o to prosí Najsvätejšiu Božiu Trojicu admin Peter.
  40. Za Božiu pomoc a ochranu pre oba naše bratské národy pred všetkými druhmi pandémií a za duchovné prebudenie ľudstva, ktoré sa dobrovoľne alebo z donútenia podvolí elitami proklamovaným testovaniam a očkovaniam, ktoré budú geneticky alebo technologicky upravené tak, aby čo najviac zredukovali svetovú populáciu. Prosíme za všetky terajšie aj budúce obete očkovania, hlavne za bezbranné deti, ktoré sú najviac ohrozené dehumánnou agendou NWO.
  41. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  42. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  43. Za príhovor a pomoc sv. Jozefa a požehnanie aj ochranu Panny Márie v našej práci a pri výkone našich povolaní.
  44. Za odstránenie všetkých prekážok a protivenstiev proti priznaniu titulu Spoluvykupiteľky sveta Panne Márii tak, ako žiadala v poľskej Olawe. Za inštitucionálnu Cirkev, aby čo najskôr prijala a vyhlásila Piatu mariánsku dogmu a Panne Márii bol priznaný titul “Spoluvykupiteľka sveta, Prostrednica všetkých milostí a Orodovnica”.
  45. Za naše vlády, politikov, poslancov a všetkých, ktorí vedome či nevedome slúžia genocidným globálnym satanským záujmom, aby ich Pán natoľko uzdravil, že sa obrátia, spamätajú a prestanú škodiť vlastným krajinám. Zároveň prosíme, aby modlitbové skupiny v našich krajinách zástupne zasvätili svojich blížnych Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 40. Na druhý deň Vianoc
  26.12.2012.
  Nebeský Otec: Moje drahé dieťa, skutočne som priniesol medzi vás Môjho Svätého Syna, aby som vás obdaroval svojim najväčším darom, Mojou láskou. Poteším všetky tie Moje deti, ktoré ste čakajúc čakali na príchod Môjho Svätého Syna. Zo svojich vlastných rúk som vyslúžil svojho Jednorodeného, ktorého vám Moja najsvätejšia dcéra porodila na tento svet. Ó nepochopiteľná a obdivuhodná noc! V akej veľkej miere som túžil za tým, aby som splnil svoj sľub. Všetkych tých, ktorí pripravene čakali na príchod Môjho Svätého Syna som posilnil darom viery, nádeje a lásky. Posilním v nich svoju prítomnosť a zabezpečím, aby vyrástli na tú lásku, ktorú neprestajne vyžarujem k nim. Svojou otcovskou láskou milujem svojich stúpencov a nenechám ich stratiť sa. Dôverujte Mi a Mojej veľkodušnej vyliatej láske, lebo táto láska vás zahalí ešte aj v období najväčších skúšok. Prikryjem vás svojim milosrdenstvom ako ochranným plášťom, ktorý ochráni vašu dušu. Ako diakona prvého mučeníka svätého Štefana úplne zaplnil Môj Duch Svätý pred očami jeho zúrivého nepriateľa a videl Moju slávu a Ježiša na Mojej pravici, aj vy Ma tak oslávite a budete sa modliť za vašich prenasledovateľov. Blízko je už čas k splneniu všetkého toho, ktoré som vám oznámil skrze svojich prorokov. Ponáhľajte sa, nech nemešká vaše srdce vzdať hold Môjmu Svätému Synovi, ktorý Mu patrí! Kristus sa narodil, poďte a zbožňujte Ho. Mária, Moja milá dcéra, vaša matka so silou, akú ešte nikdy nezažila bojuje za vás, najmä za tých, ktorí by sa stratili bez obetovania vašich modlitieb a obiet. Vo svojej otcovskej láske vás prosím, poďte a pomôžte jej zachrániť masy duší. Modlite sa ruženec! Chyťte sa Márie a nech neuplynie ani jeden váš deň bez pomodlenia sa ruženca. Naučte túto pobožnosť aj tým, ktorí ju ešte nepoznajú! Oboznámte ju najmä s mladými, aby chytiac sa Panne Márie unikli vábivej a sťahujúcej sily nepriateľa. Bdejte a čím viac ťažkostí zakúsite vo svete, tým silnejšie sa modlite, lebo tak veľmi žíznim po modlitbe každej duše, ktorá sa obráti na Mňa. Buďte požehnaní, ktorí začujete Moje slovo! Buďte pevní. Požehnám vás všetkých s Mojim Novorodeným Svätým Synom, takto zjednocujem vaše srdce so srdcom Môjho Drahého Svätého Syna, aby ste v jednote napredovali k vášmu vytýčenému cieľu. Amen.
  Anna Terézia
  Posolstvo dostupné na: https://engesztelok.hu/karacson-masnapja/

Pridaj komentár