Nejnovější poselství

SRPEN 2014 —> OBSAH (kliknutím na titulek příslušného poselství se vám zobrazí jeho obsah)

________________________________________________________________________________________________________

1191. Poselství Matky Spásy ze dne 08. srpna 2014 v 21:15 hod.

NÁHRAŽKOU KŘESŤANSTVÍ SE STANE HUMANISMUS, KDE O BOHU UŽ NEBUDE ANI ZMÍNKA

Mé dítě,

jelikož křesťané po celém světě jsou stále pronásledováni, jsou předmětem výsměchu a posměšků, vezměte na vědomí, že se také rozdělí sami mezi sebou. Každý sám pro sebe, každý podle svého přání a každý podle svého výkladu pokud jde o to, co skutečně znamená sloužit mému milovanému Synu.

Ač jsou lidé vyděšeni hrůzou, kterou musí křesťané každodenně prožívat v rukou bezbožníků, musí také vědět, že to je jen jedna podoba bičování, kterou ti, kdo hlásají Slovo Ježíše, musí snášet. Vlády, lidsko-právní organizace a ostatní síly, které prohlašují, že podporují blaho lidstva, dělají vše ke zničení křesťanství. Náhražkou křesťanství se stane humanismus, kde o Bohu už nebude ani zmínka.

Humanismus, racionalismus, užívaný Zlým k povzbuzení lidí na využití vědy k podrývání božství mého Věčného Otce, pohltí svět. Navenek klidné celkové pojetí přesvědčí každého, kdo nemá v srdci lásku k Bohu, že je vhodnější, než Pravda. Přesvědčit člověka, že humanismus je nadřazený Slovu Božímu, je konečným cílem nepřátel mého Syna. Humanismus poskytuje lstivou zástěrku pro zrádce v církvi mého Syna, kteří touží vypadat jako láskyplní, starostliví a zastávající se potřeb druhých. Budou kázat humanismus a všechny jeho prázdné sliby z kazatelen křesťanských církví, až se nakonec prakticky vůbec nebude mluvit o důležitosti záchrany vašich duší. Hřích bude odmítnut jako způsob jak se vyhnout konfliktům ve světě, ale nebude uznán jako něco skutečného.

Největší podvod všech časů nadešel a brzy všichni shledáte, že je těžké zůstat věrni Pravdě. Pravda přináší pochopení a poznání toho, co potřebujete, abyste dosáhli pravého pokoje a lásky v duši. Znamená to, že poznáte jak lásku, tak i Boží spravedlnost. Znamená to také, že si budete vědomi Božího milosrdenství.

Až budou vymazány všechny zmínky o hříchu a církev mého Syna se už nebude zmiňovat o důležitosti spásy vaší duše, pak poznáte, že přišel čas a že čas mého Syna je blízko.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1190. Poselství Ježíše ze dne 07. srpna 2014 v 23:40 hod.

BUDOU ŘÍKAT, ŽE MÉ SLOVO JE TAK URÁŽEJÍCÍ, ŽE BUDE POVAŽOVÁNO ZA POLITICKY NEKOREKTNÍ

Má vroucně milovaná dcero,

nebýt mé trpělivosti, můj trest by už teď stihl nespravedlivé, bičující moji církev za zemi.

Nenávist proti křesťanství na vás působí třemi vlivy. První je všeobecné odpadlictví, rozšiřované mými úhlavními nepřáteli, kteří klamou svět odmítáním všeho, co je ode Mne a vykazují Mě ke shnití v pustině. K druhému dochází kvůli racionalismu a lidskému zasahování do mého Slova prostřednictvím učenců, kteří nejsou naplněni duchem Pravdy, ale místo toho jsou nabubřelí farizejstvím, hnaným pýchou. Věří, že se tak vyznají ve výkladu mého učení, že budou přidávat nové dodatky a upravovat, co jsem učil, aby to vyhovovalo jejich vlastním sobeckým potřebám. A zatřetí jsou zde ti, se srdcem z kamene – chladným, necitelným a plným hluboké, intenzivní nenávisti ke Mně a ke každému, kdo křesťanství zjevně žije.

Vliv ďábla se projevuje tolika způsoby, že člověk, sám, neodolá požadavkům kladeným na něj všemi těmito skupinami, které se ho budou snažit zastavit v hlásání pravého Slova Božího. Budou říkat, že mé Slovo je tak urážející, že bude považováno za politicky nekorektní a stane se tak hlavním důvodem k radikální změně tváře křesťanství. Jen prostí lidé, jejichž láska ke Mně je jako láska malého dítěte, Mi zůstanou věrní, protože zbytek bude příliš zaměstnán zaváděním změn, které se vztahují k výkladu mého Slova. A během celé té doby kněží, které jsem povolal přinášet svědectví Pravdy, se budou připravovat, aby Pravdu zachovali.

Zatajit Pravdu přivodí strašnou temnotu. Změnit ji je výsměchem mému ukřižování. Nabízet náhražku za Pravdu znamená Mě zcela zavrhnout. Avšak největšími viníky budou ti, co se vychloubají svou znalostí o Mně – jejich svatost maskuje faleš a jejich slova a činy vás ke Mně nikdy nebudou přitahovat, protože v jejich duši nebude nikdy přítomen Duch Svatý. Není-li Duch Svatý přítomen, oni – zrádci mého Slova – rozprostřou temnotu na jiné, kteří nadšeně přijmou jejich lži. Všechny tyto lži ponesou znamení Zlého – hřích pýchy – dveře do pustiny. Jakmile se tyto dveře otevřou, budou jimi proudit všechny ostatní nepravosti a duše všech, co podlehli kacířství, vyprahnou.

Bez Pravdy budete žít ve světě, kde nic, co uslyšíte, vám nepřinese pokoj. Bez světla mé přítomnosti slunce nebude zářit – stane se matným a mdlým, a pak se zahalí mlhou, dokud se ruce smrtelného člověka nepodaří přinést světlo, takže ti, kdo mají oči a odmítají vidět, už neuvidí, zatímco ti, co viděli a přijali Ducha Božího, vidět budou.

Váš Ježíš

obsah

1189. Poselství Matky Spásy ze dne 06. srpna 2014 v 13:00 hod.

MŮJ SYN NEPOSLAL NIKOHO, ABY VÁS ODVRÁTIL OD TĚCHTO POSELSTVÍ

Mé drahé děti,

dávejte si pozor na ty, kteří vás pronásledují ve jménu mého Syna, Ježíše Krista, protože budou opatrní, jak se budou pečlivě ukrývat za masku svatosti. Zlý se nikdy neukáže takový, jaký je ve skutečnosti, protože je příliš lstivý. Spíše se k vám přiblíží prostřednictvím duší, které ovlivňuje, s přetvářkou lásky a mnozí tomuto klamu podlehnou. Slova, která používá, se mohou zdát uklidňující a vábivá, ale zanechají nepokoj v duši.

Dostává-li svět na příkaz mého Věčného Otce poselství, nebudou nikdy od vás nic vyžadovat. Nikdy nedají člověku nad vámi moc, aby vás přesvědčil zavázat se věrností nějaké žijící osobě. Všechna sláva musí být vzdávána Bohu. Žádný člověk vám nemůže slíbit spásu, protože ta může přijít pouze od Boha. Můžete si připravit duše, jak jste byli učeni mým Synem, Ježíšem Kristem, a přijímat svátosti. Můžete přijmout dary milostí dávaných vám prostřednictvím mne, Neposkvrněné Panny Marie, ale od nikoho nepotřebujete dovolení, aby vás učinilo hodnými sloužit mému Synu v tomto, nebo v jakémkoliv jiném, nebem dovoleném poslání.

Mějte se na pozoru před nepřáteli mého Syna, protože jsou všude a dělají vše, co mohou, aby oslepili lidstvo k pravdě slibu mého Syna přijít znovu. Vrátí se brzy, a pak Pravda bude oznámena a vše, co slíbil, vyjde na světlo. Do Velkého dne Pána se musíte soustředit pouze na mého Syna a vložit v Něho veškerou svou důvěru. Můj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od těchto poselství, posledních svého druhu, a kdokoliv tvrdí něco jiného, nepřichází od Něho.

Věřte, věřte, věřte v milosrdenství mého Syna. Naslouchejte tomu, čemu vás učil – všechno je obsaženo v Bibli svaté. Jeho Slovo je prosté. Není komplikované. Následujte jen jeho učení, které se klene přes 2000 let, a pak najdete pokoj.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

obsah

1188. Poselství Ježíše ze dne 05. srpna 2014 v 14:16 hod.

MNOHO LIDÍ SE HLÁSÍ KE KŘESŤANSTVÍ, ALE NEMILUJÍ MĚ

Má vroucně milovaná dcero,

teď, když se rozšířila pravda o tom, co má přijít, k obrácení dochází všude, kde se modlí mé modlitby pro lidstvo. Moji zbylí se rozrostou a znásobí, stejně tak i moji nepřátelé. Kamkoliv půjde má armáda, půjdou vytrvale i nepřátelé tohoto díla. Bojem, rozdáváním kopanců a pliváním jedu je poznáte, i podle zla, hrnoucího se jim z úst. Moje vlastní poznáte podle toho, jak budou hanobeni v mém jménu.

Nesmíte nikdy ztratit odvahu, čelíte-li nenávisti. Musíte pochopit, kdo je v těchto případech u díla a nebrat ho na vědomí, jinak ho posílíte. Vliv Zlého na Boží děti se zřetelně projevuje rozpory rozdělujícími národy, vraždami, pronásledováním a pokusy o vyhlazení křesťanství.

Mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale nemilují Mě. Urážejí Mě a způsobují Mi velkou hanbu. Tvrdě soudí druhé a necítí vinu, nebo výčitky, pomlouvají-li druhé – jen spalující touhu podporovat nenávist. Zbabělci, všichni, kdo se skrývají za rouškou náboženské úcty a opovažují se prohlašovat, zda jiná lidská bytost je či není způsobilá Mi sloužit. Odvažují se diktovat jiným své pochopení toho, o čem si myslí, že znamená být křesťanem, i když jsou tak plní nenávisti vůči Mně. Nesmíte se nikdy zaplést s člověkem s nenávistí v srdci, když říká, že mluví v mém jménu. Nevšímejte si ho. Modlete se za něj. Neboť jestli Mě opravdu milujete, projevíte soucit každému. Nebudete soudit jiného, pomlouvat ho, šířit o něm lži a pak se opovažovat tvrdit, že jste ode Mne. Pryč ode Mne. Brzy přijdete přede Mne a budete vyzváni zúčtovat své skutky.

Křesťanství je životní síla, která udržuje svět. Já jsem světlo, které oddělilo noc a den a beze Mne byste tápali ve tmě. Pojďte se Mnou, když jsem vás volal – nebo vůbec nechoďte.

Váš Ježíš

obsah

1187. Poselství Ježíše ze dne 02. srpna 2014 v 10:16 hod.

JE MNOHO POVOLANÝCH, ALE JE MÁLO VYVOLENÝCH, ABY MI ZACHOVALI VĚRNOST

Má vroucně milovaná dcero,

následovat Mě na této mé poslední cestě k naplnění smlouvy mého Otce může být přirovnáno ke skupině lezců, stoupajících na horu. Vězte, že to je vysoká hora, náročný terén plný překážek, jenž představuje potíže i pro nejzkušenější horolezce, protože skýtá překvapení a nepředvídatelné zákruty a odbočky na každé úrovni a na každém rohu. Ti, kdo mají důvěru v to, co říkám a následují Mě s otevřeným a ochotným srdcem, shledají tuto cestu lehčí než ostatní. Avšak mnozí, kteří jsou na začátku této cesty sebevědomí, mohou jít příliš rychle a velkými kroky v pokusu vystoupat na vrchol. Jsou to lidé, kteří dopadnou nejtvrději, a jejich pád na dno bude nejbolestivější.

Jiní, kteří nejsou zkušenými lezci, ale následují jasné pokyny Toho, kdo je vede, v mnoha případech dosáhnou vrcholu jako první. Jejich víra, trpělivost a ochota dosáhnout vrcholek za každou cenu, jim dodá velkou energii a nadšení, které je udrží v jejich výstupu na vrchol. Ti, kteří se pravidelně nezastaví a nenapijí se, aby uhasili žízeň, se stanou dehydratovaní, a ti, kteří se zapomenou najíst, zjistí, že není možné udržet si sílu.

Každý krok této cesty představuje nové výzvy, nebezpečné zákruty a balvany, které je téměř nemožné přelézt. Bude třeba velmi silných jedinců, zdravé mysli a těla, aby zůstali na trase ve výstupu na vrchol. Shledají, že jsou rozptylováni ostatními, kteří ztratili víru ve svou vlastní schopnost najít směr cesty na horu a kteří se budou neustále pokoušet je odradit od jejich úkolu.

Pak budou další, žárliví na ty, kdo dělají velké pokroky vpřed, kteří se budou snažit lezce podrazit tím, že budou před ně klást pasti a jiné překážky, aby je zpomalili. Tyto zklamané a žárlivé duše udělají všechno, co můžou, aby zabránili odhodlaným a horlivým lezcům dosáhnout vrcholu. Vymyslí lži, aby se pokusili přesvědčit ty na cestě, aby zastavili – a odešli ze strachu z velkého nebezpečí, které je čeká. Řeknou jim, že vůdce horolezců není schopen je vzít na vrchol, a že kvůli tomu budou ve velkém nebezpečí, jsou-li tak pošetilí a budou pokračovat v tom, o čem řeknou, že je nebezpečná a vysilující cesta.

A tak má cesta bude pokračovat až do dne, kdy přijdu znovu. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zachovali věrnost. Někteří jsou povolaní a následují Mě. Potom Mě zradí. Jejich nenávist ke Mně je ze všeho nejhorší, neboť jsou to ti, kdo Mi přinesli duše na této cestě ke spáse. Ale podlehnou-li pokušením Satana, jenž do jejich duší vnese strašné lži, budou těmi, kdo ode Mne duše odtáhnou.

Jenom ti s pokornou duší, něžným srdcem – beze zloby, pýchy a sobectví, dokážou vystoupit na vrchol hory. Až ten den přijde, ti, kdo ode Mne odešli a zradili Mě, zjistí, že nemají kam jít, neboť cesta, která vedla na vrchol, už nebude.

Váš Ježíš

obsah