Leták

VAROVANIE

Nové proroctvá odhaľujú svetové udalosti vedúce k Druhému príchodu Ježiša Krista

Osvietenie svedomia predpovedané Pannou Máriou v Garabandale (1961) sa udeje už čoskoro pre spásu sveta!

Prečo sa udeje Varovanie – osvietenie svedomia ľudí na zemi?

 • Aby Boh umožnil každému človeku oľutovať svoje hriechy ešte pred Druhým príchodom Ježiša Krista.
 • Aby sa obrátili neveriaci, ktorí by bez tohto aktu Božieho milosrdenstva nemali žiadnu šancu spásy.
 • Aby veriaci na celom svete boli posilnení v ich viere v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.
 • Aby bol každý človek privedený späť k Božiemu Synovi Ježišovi Kristovi na cestu pravdy a lásky.
 • Aby každý človek dostal viditeľný dôkaz o existencii jediného pravého živého Trojjediného BOHA.
 • Aby sa cez obrátenie ľudí na celom svete oslabil vplyv hriechu a zla.

Čo sa udeje počas Varovania?

 • Každý vo veku nad 7 rokov bude mať duchovný zážitok stretnutia s Ježišom, ktorý potrvá približne 15 minút.
 • Je to dar od Boha Otca na obrátenie ľudí späť k Božej pravde. Bude to podobné dňu Posledného súdu, no bez konečného odsúdenia s možnosťou ešte poprosiť Ježiša Krista o odpustenie svojich hriechov.
 • Na oblohe bude vidieť zrážku kométy a ľudia budú v hrôze očakávať koniec, no ten ešte nepríde. Bude to znamením, že prichádza Ježiš Kristus a Veľké Varovanie ako posledný akt Božieho milosrdenstva pred jeho Druhým príchodom.
 • Obloha bude červená akoby v plameňoch a potom sa na oblohe objaví veľký svetelný kríž, ktorý bude vidieť všade na celom svete.
 • Každý uvidí svoje hriechy a to nám spôsobí veľkú bolesť a zahanbenie. Niektorí budú svojimi hriechmi natoľko šokovaní, že odpadnú mŕtvi skôr ako budú môcť požiadať Ježiša o odpustenie.
 • Každý uvidí stav svojej duše tak, ako ho vidí sám Boh – všetko to zlé i dobré, čo počas života urobil; smútok a žiaľ, ktorý spôsobil iným a tiež všetko to dobré, čo mohol urobiť, ale neurobil to.
 • Mnohí budú plakať slzami úľavy, slzami radosti a šťastia, slzami údivu a lásky.
 • Ateisti budú hovoriť, že to bola celosvetová ilúzia. Vedci budú hľadať reálne vysvetlenie, ale nepodarí sa im to.
 • Konečne každý, keď spozná pravdu a bude konať pokánie zo svojich hriechov, bude mať možnosť začať žiť nový život.
 • Ježiš teraz každého prosí o modlitbu za tie duše, ktoré zomrú zo šoku v smrteľnom hriechu. Každý sa teraz potrebuje pripraviť. Ježiš nás žiada, aby každý ešte pred Varovaním úprimne oľutoval svoje hriechy.
Viac informácii sa dozviete na internetových stránkach posolstiev Varovania:

http://www.thewarningsecondcoming.com (posolstvá v anglickom originály)
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk (slovenské preklady)
https://jezis-kristus-varovanie.net (slovenské preklady)
http://varovani.org (české preklady)

Slobodný vysielac