Diskusia

Písať príspevky a zverejňovať ich na diskusnom fóre môžu len registrovaní prispievatelia, ktorí spĺňajú podmienky definované v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľuje admin stránky individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup do diskusie. Každý registrovaný prispievateľ má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré mu umožňujú zverejňovať svoje príspevky. O prístup na fórum môžete požiadať admina stránky poslaním správy na jeho emailovú adresu:
admin(zavináč)jezis-kristus-varovanie.net.

Každé zneužitie fóra spôsobom odporujúcim jeho pravidlám povedie k odobratiu možnosti aktívne prispievať vlastnými príspevkami do diskusie.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na diskusnom fóre sú zverejňované príspevky našich čitateľov, ktoré im umožňujú vyjadriť sa k rozličným aspektom kresťanskej viery alebo osobným skúsenostiam s posolstvami, vierou a kresťanským životom v duchu zverejňovaných Božích posolstiev. Účelom diskusie je vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie o poznatky, názory a skúsenosti s inými, ktorí tieto posolstvá prijali.

Toto fórum nie je prístupné ľuďom, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a chceli by ich svojimi príspevkami kritizovať, spochybňovať a dehonestovať a ich kritika by sa vzťahovala aj voči adminovi stránky a Božej prorokyni Márii Božieho milosrdenstva, ktorá tieto posolstvá dostáva od Najsvätejšej Trojice a Panny Márie.

Taktiež upozorňujem, že v príspevkoch nie je dovolené zverejňovať odkazy ani linky na iné internetové stránky a zdroje iných médií, ktoré očierňujú, kritizujú alebo dehonestujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo ich prevádzkovateľa.

Ak týmto posolstvám neveríte, potom opusťte tieto stránky a nechajte priestor iným, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru! Chcem veriť, že nutnosť týchto pravidiel je zrozumiteľná pre každého, pretože bez nich by nebolo možné prevádzkovať túto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti si žiaľ vynútili prijať tieto opatrenia, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené zverejňovať ich príspevky na fóre!

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA: NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠIE UVÁDZANÝM ČÍSLOM.

 1. Milí bratia a sestry,
  odporúčam na zasielanie Vašim aj iným kňazom a biskupom. Sú to vážne veci a dobré argumenty na otvorenie očí. Doktrína je základ viery Cirkvi. Kto je ten, kto radí opak?

  „VYHNITE SA DOKTRÍNE,“ RADÍ VATIKÁN BISKUPOM SYNODY 2015

  KARDINÁL MARX „PÁPEŽ VRÁTIL PASÁŽE O HOMOSEXUALITE DO DOKUMENTU SYNODY!

  CIRKEV POTREBUJE OTCOV AKO KARDINÁL BURKE, ABY NÁM UKAZOVALI CESTU

  BURKE: UČENIE O MANŽELSTVE MUSÍ BYŤ VYJASNENÉ, A IBA PÁPEŽ TO MÔŽE UROBIŤ

  KONGREGÁCA PRE NAUKU VIERY POTVRDZUJE: ROZVEDENÍ A NANOVO ZOSOBÁŠENÍ NESMÚ DOSTÁVAŤ PRÍJMANIE

 2. Milí bratia a sestry,
  pozývame Vás na JARNÚ PÚŤ na pútnické miesto na hore ŽIVČÁKOVÁ – TURZOVKA, v milovanom mesiaci Panny Márie,

  dňa 30. mája 2015 o 13:30 hod.

  Tento deň je zameraný hlavne na oslavu 50. výročia nájdenia zázračne uchráneného milostivého obrazu Kráľovnej Turzovky, nájdeného v pahrebe ohniska, na ktorom nepriatelia Boha spaľovali všetky náboženské obrazy a predmety na Živčákovej, ako aj pripomenutie začiatku zjavení Matúšovi Lašútovi.

  Osobitne pozývame tých, ktorí sa v tento deň nemôžu zúčastniť inej púte na Morave, aby sme sa takýmto spôsobom mohli duchovne vzájomne zjednotiť a podporiť všetky úmysly našej Nebeskej Kráľovnej a Matky a podporiť modlitbami všetky plány a úmysly Matky Spásy na záchranu duší a všetkých Božích diel.

  Program začína o:
  13.30 Spev Hymny Kráľovnej Turzovky
  14.00 Svätá liturgia Jána Zlatoústeho (gréckokatolícka)
  15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
  16.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke /alebo Ďakovný
  17.00 Prednáška o vzniku úcty a o histórii milostivého obrazu Kráľovnej Turzovky

  Púť na hore pokračuje večer
  21.00 Sv. omša a celonočná adorácia Najsvätejšej Sviatosti a v nedeľu:
  06.00 Ukončenie adorácie a sv. omša
  08.00 Krížová cesta
  09.30 Mariánske večeradlo
  12.00 Slávnostná sv. omša

  Viac o programe druhého dňa na:

 3. Před synodou: Kritika Církve v Německu

  Biskupské konference celého světa se snaží reagovat na otázky položené letošní synodě o rodině. Německé výsledky nevypadají dobře a ukazují na vážnou krizi mezi kněžími. Už v roce 2011 řekl Benedikt XVI., že Církev v Německu je výborně organizovaná. „Ale, má také odpovídající duchovní sílu? Má sílu víry v živého Boha?“ A uzavřel: „Skutečná krize Církve v západním světě je krize víry. Jestliže nedokážeme obnovit víru, každá strukturální reforma bude neúčinná.“

 4. Tisícileté království – Zj 20, 1-6.

  V předcházejícím diskusním příspěvku bylo uvedeno, že v éře tisíciletého Kristova království se budou lidé ženit, vdávat a plodit děti. Z obsahu 20. kapitoly Zjevení však nelze takový závěr jednoznačně vyvodit.

  Předpověděné tisícileté království přichází po eschatologickém boji Beránka nad šelmou z propasti, čili Antikristem, šelmou ze země, neboli falešným prorokem a vojsky králů země (srov. Zj 19, 11-21). Podle Janova vidění bude v tomto období:

  • Satan spoután a uvržen do propasti.
  • Na trůny usednou ti jimž byl svěřen soud (srov. Mt 19, 28; 1 Kor 6, 2.3). Z této výpovědi není zřejmé, kdo jsou ti na trůnech, jimž byl svěřen soud, zda jsou to všichni svatí nebo jen někteří.
  • Povstanou k životu, obdobně jako vzkříšený Kristus, ti, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou a jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.
  • Ostatní mrtví nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.

  Z Janova vidění je zřejmé, že tisícileté království ještě nenastalo, protože Beránkův boj proti apokalyptickým šelmám nebyl dosud vybojován a satanův boj, i když je vypovězen do podsvětí, ještě neskončil. Stále klame a svádí národy z cesty.

  S výkladem tisíciletého království jsou spojeny také tyto nevyřešené otázky:

  1. Je reálné, aby po spoutání satana byl také odstraněn z lidské společnosti hřích a jeho projevy?
  2. Není nutné k odstranění hříchu, vyloučeného z tisíciletého království, aby v něm Bůh obnovil hříchem trvale narušenou lidskou přirozenost?
  3. Proč má být po skončení tisíciletého království do propasti uvržený satan znovu vypuštěn?
  4. Problém výkladu tisíciletého království spočívá také v tom, že neoznamuje jaký bude osud těch obyvatel země, kteří byli svatí a nebyli mučedníky. Vzhledem k těmto nejasnostem je proto nutné znát, co říká o eschatologických událostech Ježíš.

  V Matoušově evangeliu předpovídá na Olivové hoře v přítomností učedníků tento sled eschatologických událostí (srov. Mt. 24,1nn):

  • Následovníci Kristovi budou nenáviděni a vydáváni v soužení i na smrt.
  • Povstanou lživí proroci a mnohé svedou, rozmůže se nepravost, vychladne láska mnohých.
  • Evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům.
  • Na místě svatém bude stát znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele (srov. Da 9, 27; 12, 11), tj. modla Antikrista, který je, dle Ježíšových slov, eschatologickou nikoli historickou osobou.
  • V oněch dnech nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa do nynějška a nikdy již nebude.
  • Blesk ozáří oblohu od východu až na západ a přijde Syn člověka s velikou mocí a slávou na nebeských oblacích a uzří ho všechny čeledi země.
  • Budou odděleni jedni od druhých. Jedni budou přijati druzí zanecháni. Kde je mrtvola slétnou se i supi.
  • Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůn své slávy, budou před něho shromážděny všechny národy a nastane Poslední soud.

  Vzhledem k výše uvedeným nesrovnalostem není výklad tisíciletého království dosud v církvi konsistentní. Někteří exegeté jej kladou do pozemské fáze dějin spásy (viz Jeruzalémská bible, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009). Tento výklad se odvozuje od svatého Augustina, který přenesl tisícileté království z budoucnosti do minulosti a přítomnosti. Jiní tvrdí, že se může uskutečnit pouze mimo pozemské dějiny spásy. Sv. Jeroným ho dokonce pokládal za bajku. Nauky, že tisíc let před posledním soudem založí Kristus na zemi svou tisíciletou říši se drželi v prvních křesťanských stoletích významní církevní spisovatelé jako Papiáš, sv. Justin a Tertulián.

  Ježíšovo eschatologické proroctví a dějiny spásy podávají svědectví, že tisícileté království, pokud přijmeme jeho existenci, dosud nenastalo. Pokud nastane, bude to lidská existence na vyšší duchovní úrovni podobné té, v níž se nacházeli první lidé před prvním hříchem (Gn 2, 4b-25). Nebude zde již prostor pro hřích a jeho důsledky, včetně žádostivosti, bolestného rození dětí, dobývání chleba v potu tváře atd. (srov. Gn kap. 3). To by pak bylo jen pouhé opakování dosavadního stavu, v jakém se lidstvo ocitlo po prvním a dědičném hříchu.

  Admin Peter:
  Aj keď nezaškodí ozrejmiť si, ako sa v cirkevných dejinách vyvíjal a menil názor na tisícročné kráľovstvo, je z uvedeného zrejmé, že ani samotná cirkev nemala po celé stáročia jasný a jednoznačný pohľad na túto vec. Všetky úvahy a diskusie na tému tisícročného kráľovstva nevedú k jednoznačnej odpovedi. Nakoniec, všetko ukážu budúce udalosti. Náš Pán v posolstvách hovorí o doslovnom chápaní tisícročného kráľovstva, čo korešponduje aj s tým, čo sa píše v Zjavení Jána vo sv. Biblii. (Porovnaj Zjav 20, 1-6):

  1Potom som videl z neba zostupovať anjela, ktorý má kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. 2Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. 3Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený. 4Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 5Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

  Túto problematiku výkladu my nevyriešime, avšak faktom zostáva, že Biblia jednoznačne hovorí o období 1000 rokov. A preto hovoriť v tejto súvislosti o tom, že ten, kto zastáva názor chápania tisícročného kráľovstva doslovne, je heretik a hrozí mu exkomunikácia (pozri príspevok Jan_L), je neprijateľné!

  • Ano, Písmo je třeba chápat občas doslovně, jak je psané a občas hledat skrytě mezi řádky.

   Nicméně k tomu textu v poslední knize Bible se dle mého názoru nikdo moc vyjadřovat nemůže, neboť netuší co bude a nemá svolení Boha k změně výkladu jeho slov. V takovém případě je třeba vše chápat tak, jak to sdělil Bůh lidem skrze Ducha Svatého přes apoštola Jana. Bylo to sděleno pro dobro všech, aby neupadli v pokušení a byli vytrvalí. V opačném případě by mohl odpůrce, heretik taky říct, že Bůh lže, když tvrdí něco jiného než co je psáno v Písmu. Což není pravda a sám sebe uvádí do lži. Proto tyto proroctví musíme chápat tak trochu doslovně, neboť netušíme a pouze tápeme o tom co znamenají.

   Pouze víme, že toto období teprve bude, ještě nenastalo. Králování Božího Syna má nastat až po událostech z poslední knihy Bible. Všimněte si, že je to poslední kniha Písma Svatého. Další kniha už není a Písmo je tímto uzavřeno. Bible je určena pro spásu všech duší. Proto další kniha už nemusí být teoreticky nutně předána lidem dopředu o tom co bude následovat po těchto obdobích, neboť nastane kralování Boha. Bůh nám pouze naznačil události jak půjdou, ale jen mlhavě. Pak Bůh, až vše nastane, sám řekne vše potřebné svému lidu jenž obdrží účast na jeho království.

   Můj názor je takový, že vše pochopí teprve ten, kdo skutečně bude mít účast na tom království. Nedokážeme si představit všechny zázraky, co se vše vymyslí během tohoto období kralování Syna Boha jediného. Uvědomme si, že lidé budou úplně dokonalí, budou mít dokonalá těla, dokonalé mozky, dokonalou mysl i ducha. Budou vedeni Duchem Svatým. Lidstvo se může tak rozrůst, že si to nemůžeme v podstatě ani představit. Kdoví, třeba osídlí půlku vesmíru. To se můžeme jen dohadovat.

   Vše co nastane a bude se dít, bude sloužit jen a pouze k prospěchu lidstva pod vládou Ježíše Krista Boha. Nic se nebude vyvíjet k ničení, ubližování. Smrti tam už nebude. Takže ten, kdo bude mít účast už od začátku pozná svou rodinu, která se možná rozroste tak mnoho do tolik pokolení, že teď to nemůžeme ani chápat. Neumím si představit znát pokolení za pokolením, kde pra pra táta bude mít syna stejně starého jako jeho nejvzdálenější pra pra vnuk do x-n tého pokolení.

   Umíte si představit takovou rodinnou sešlost? Oslavy narozenin pra dědy, který bude stejně mladý a silný jako jeho nejvzdálenější potomek?

   Nikdo jiný to chápat ani pravděpodobně nemůže pouze ten, kdo bude mít účast na tom. Zbývá jen věřit, že jak je Bůh dokonalý, tak je dokonalý i jeho plán, a taky je dokonalé a krásné jeho království, které slíbil svým dětem.

   Církev je povinna chránit vše, co nám Bůh sdělil v Písmu. Pokud jsou to proroctví, pochopíme je pouze, až se naplní.

   • Dovoľte mi použiť pár viet, vybraných k danej téme, týkajúcich sa 1000 ročného královstva.
    Odporúčam prečítať si celé posolstvo pre oživenie:

    A tiež toto posolstvo:

    A ešte jednu malú formuláciu si neodpustím:
    „A tak pokiaľ ste skutočne moji, strávite menej času pokusmi definovať to, čo som vám povedal, čo som vás učil a čo som sľúbil“.
    Požehnaný deň.

    Admin Peter:

    Slová nášho Pána Ježiša Krista sú naozaj veľmi výstižné:

    „Príďte všetci, ktorí Ma milujete a prineste Mi svoju lásku, lebo veľmi potrebujem útechu. Ja som váš Ježiš, Syn človeka, Spasiteľ sveta, a napriek tomu plačem. Každú milosť poskytnutú človeku Mi nevďačné duše hodia späť. Moje šľachetné a štedré srdce je otvorené, aby som vás všetkých ku Mne mohol pritiahnuť, ale vy sa odvraciate. Dokonca aj tí, ktorí Ma milujú, Mi nevenujú svoj čas. Miesto toho, aby ste hovorili so Mnou, hovoríte s ostatnými o Mne. Príliš veľa diskusií o tajomstvách Božích plánov a o tom, čo má prísť, môže spôsobiť rozptýlenie a zmätok. Príliš veľa analýz a takzvaných inteligentných debát vás odo Mňa odvádza.

    Pravidlá zverejňovania príspevkov sú jasne definované a majú odrážať ducha posolstiev. Tématika 1000 rokov bola podrobne prediskutovaná a doložená výňatkami zo sv. Písma a nie je viac potrebné sa ňou zaoberať. Nie sme schopní a kompetentní ju jednoznačne zodpovedať, keď aj samotné cirkevné autority v priebehu stáročí neboli v tejto otázke zajedno. Pokiaľ veríme posolstvám, máme prijímať slová nášho Pána také, aké nám ich dáva, navyše, keď sa doslovne zhodujú so sv. Písmom – Zjavením podľa apoštola Jána. Veríme snáď Bohu menej ako ľuďom, ktorí, aj keď sa môžu vydávať za znalcov sv. Písma a zastávať vysoké postavenia v cirkevnej hierarchii, nemajú primát na absolútnu pravdu a neomylnosť, ktorú má jedine Boh. To plne platí aj o snahách vykladať sv. Písmo podľa ducha času a danej „modernej“ doby, čo je absolútne neprípustné, keďže Božie slovo bolo, je a navždy zostane to isté, nemenné a večné! Je veľa Božích tajomstiev, ktoré dnes ešte nechápeme a ani nemôžeme plne chápať, pretože nie všetko dokáže náš obmedzený rozum pojať a mnohé poznanie je kvôli hriechu, zlu a možnosti zneužitia zámerne Bohom zadržiavané v tajnosti. Pán nás napomína, aby sme zostali ticho a prosili Ducha Svätého o dar rozlišovania v prípade pochybností. Každý vie, akému nebezpečenstvu sa vystavuje človek, ak bude napádať, očierňovať a posmeškovať sväté Božie slovo. Človek, pokorný duchom bez pýchy a nadradenosti, by nikdy takto nekonal. A to, že posolstvá sú tak veľmi napádané, len potvrdzuje ich pravosť a vierohodnosť. Pán sa o tom mnoho krát vyjadril a pokiaľ sme posolstvá čítali, potom vieme, o čom je reč.

 5. Milé sestry a bratři,

  chtěl bych se s Vámi podělit o osobní zkušenost. Jsme křesťanskou rodinou s malými dětmi a donedávna jsme také byli členy malého modlitebního společenství Večeřadla okolo MK kněze Gobiho. Po modlitbě Růžence a před zasvěcením se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se vždy četlo Pannou Marií vybrané poselství, kde nám vždy bylo připomínáno pokání, nutnost obrácení a denních modliteb… v případě neochoty porozumět těmto poselstvím možnost příchodu Božích trestů.

  Všichni jsme se tehdy společně shodovali na nutnosti příprav na blízké Varování, naším vzorem se dokonce stalo heslo: „Ne jednou, ale třikrát se připravte!“ Pak ovšem došlo k odstoupení Svatého Otce Benedikta XVI. a k volbě FP. Situace se začala v tomto společenství pozvolna měnit, spousta závažných znamení ve světě se začala doslova bagatelizovat, postupně narůstaly zdlouhavé adorace FP. Na naše připomínky k tomuto tématu bylo jednáno mávnutím ruky s dovětky, že jde o špatné překlady slov nového papeže nebo dokonce o dílo pomluv samotného satana. Dokonce nám začalo být zdůrazňováno abychom o blížícím se Varování s nikým už nemluvili. Nikdo se nechtěl o nic zajímat, nebyl zájem o žádné důkazy, že se děje spousta podivných věcí okolo nově zvoleného papeže. Doslova jsme s bolestí pozorovali, jak nám usínají před očima… naproti Pannou Marií nadále posílaným závažným proroctvím z MK.

  Situace se pro nás postupně zhoršovala – při posledním setkání Večeřadla, kterého jsme se účastnili, a které se konalo v době voleb do Senátu ČR, bylo neskutečně obhajováno jednání kandidátky za křest. stranu, která v osobním rozhovoru s moji ženou (na tzv. předvolebním mítinku) se příkře odmítla postavit proti potratům a řekla, že odmítá formulaci, že potrat je vražda. Nebrali na toto znamení ohled a dali jí hlas. Nejvíc jsme se ovšem podivili, že se nechtěli nad závažností této věci ani trochu zamyslet, nad neochotou si připustit, že dáním hlasu této političce se podílím na jejím rozhodování.

  Poznali jsme, že nám nezbývá nic jiného, než všechny tyto dlouhodobé skutečnosti a naše přátele odevzdat do vůle Panny Marie a dobrovolně ze společenství odejít. Podobně, jak v této diskuzi píše Mirka, jsme se stejné arcidiecéze, kde se arcibiskup negativně postavil k těmto poselstvím. Ocitli jsme se v absolutní izolaci, bylo to pro nás velmi těžké. Dodneška také osobně neznáme nikoho, kdo by byl ochoten přijmout tato proroctví Varování, ale myslím, že nás to posílilo. Denně se modlíme s dětmi u stolu sv. růženec, korunku BM, litanie a my dospělí navíc ještě modlitby z kampaní a hlavně denní modlitby k Ježíšově umučení (pobožnosti sv. Brigity).

  Jsme velmi vděčni za to, že nás Ježíš Kristus seznámil s poselstvím Varování (opravdu nás nenechal samotné) a jsme přesvědčeni o tom, že když Pán říká: „Přijdu jako zloděj v noci“ – že to myslí doslovně – přijdu za všeobecného spánku těch, kteří by Mě měli v první řadě s radostí vítat.

  • Milý Aleši,
   je evidentní a doložitelné, že papež František se chová na stolci Petrově v mnoha ohledech nestandardně a proto je také značně nepředvídatelný. S naprostou jistotou však bude možné odhalit osobu falešného proroka, až se objeví na světové scéně šelma z propasti – Antikrist – vtělený démon, poslaný satanem a vybavený veškerou jeho mocí a sílou, jak je napsáno ve Zjevení. Antikrist si je plně vědom své identity a úkolu, který má splnit. Jeho posláním je: dokonce usednout na místě svatém, lží oklamat mnohé obyvatele země, kteří nepřijali lásku k pravdě, a svrhnout je do propasti, jak je uvedeno v druhém listě apoštola Pavla Soluňanům. V Knize zjevení je předpovězeno, že falešný prorok bude vědomě ve službách Antikristových a na základě této informace jej bude možno bezpečně identifikovat. Bude-li se tak chovat ve svém úřadě papež František, je on falešný prorok.

   Více poznání vnese, mimo jiné, do současné situace postoj a závazné rozhodnutí, které papež František oznámí světu po skončení říjnové synody o rodině.

  • Milý Aleši,
   děkuji za Vaši zkušenost. Sama jsem se sice k Mariánskému kněžskému hnutí nikdy nedostala a není to ani dlouho, co o něm vím, ale vždy jsem si ho velmi vážila. Postupem času jsem také čím dál tím víc chápala, proč si Panna Maria prostřednictvím tohoto hnutí několik desetiletí vychovávala kněze i laiky speciálně v Katolické církvi, že hlavní a první satanův útok půjde právě na ni. Vaše svědectví z vnitřku tohoto společenství je tedy pro mě velmi cenné. Na jednu stranu je mi moc líto, že tento obrat nastal, ale na druhou stranu to přesně zapadá do očekávaného scénáře a je to spíše jeho potvrzením. Zároveň jsem přesvědčená, že uvnitř tohoto hnutí významná část lidí bere svoji víru velmi vážně a nepřijde o rozlišovací schopnost, stejně jako Vy. Tato speciální mise Panny Marie určitě byla úspěšná a měla velký smysl, i kdyby členové, kteří zůstanou poselstvím věrní, museli postupně z formálního společenství odejít. To, že formovala víru mnoha lidí, se neztratí. I Vaše osobní zkušenost, jak Vás Pán vedl, je velmi povzbuzující.

   Napadá mě také určitá paralela ke Katolické charismatické obnově. Možná se mnou někteří nebudou souhlasit, ale já si stále myslím, že tito lidé mají velmi blízko k Bohu, a například většina přednášek z Katolické charismatické konference je pro mě zatím stále ještě velmi přínosná. Proto s opravdu velkou bolestí sleduji, jak lidé s charismatického hnutí chválí FP, ačkoli zřejmě alespoň u některých z nich první intuitivní dojem z FP po jeho zvolení byl velmi správný. Tento přirozený pocit byl ale postupně utlumen. Už nějakou dobu si tak uvědomuji, že FP se sice nenápadně, ale za to velmi výrazně zaměřuje právě na ta místa v Katolické církvi, kde cítí, že je vztah k Bohu nejbližší a víra nejživější a nejopravdovější, a tato místa cíleně paralyzuje. Tam, kde se to podaří, tyto lidi lichotkami získá na svou stranu a oslepí k pravdě (např. charismatici, Večeřadla okolo MK), a tam, kde to nejde, tak je zničí (např. Františkáni Neposkvrněné). Víra každého křesťana je dnes skutečně velmi zkoušena, aby se ukázalo, zda stála na správném základu.

 6. Vážení priatelia v Kristu,
  my tu v kanadskom Toronte prežívame narastajúce útoky na naše katolícke kostoly a školy od tých, ktorí hlasite volajú po tolerancii pre ich hriešne skutky. Máme byť v tomto s nimi tolerantní? Ak tu kňaz vo svojej kázni odsúdi jednopohlavné manželstvá, potom sa mu takýmto spôsobom vypomstia:

  A takýto ohavný v poradí už tretí útok vandalizmu na katolícke kostoly a školy v kanadskej televízii neukážu. Je to zbabelé a ohavné!
  Váš brat Štefan z Toronta

 7. Drahí bratia a sestry v Kristovi,
  ako vieme, v Írsku prebehlo referendum o sodomii, v ktorom sa väčšina zúčastnených vyslovila za tento hriech. Pred hlasovaním arcibiskup Dablinu Diarmuid Martin vydal takéto odporúčanie: „Nepoviem katolíkom ako voliť pri gay manželstvách“:

  Áno, je to ten arcibiskup, čo dal zamietavé stanovisko práve k týmto posolstvám. Ak neverí pravdám viery, ako môže zodpovedne posúdiť tieto Božie posolstvá ?? Jednoducho nemôže. Je smutné, že sa obsah toho, čo zamietol, napĺňa práve pred jeho očami:

  Ako postupuje ohavnosť spustošenia, tak aj Božie poľnice pridávajú na sile, ako ich zaznamenali v Kanade spred dvoch týždňov:

 8. Milí bratři a sestry v Kristu,
  dnes, v den Letnic, si připomeňme, co pro nás Duch svatý znamená. Nemám v úmyslu zabývat se teologickými úvahami, to přenechám povolanějším, ale připomenu pár praktických věcí:
  ..Dary Ducha svatého nemáme pohrdat, světlo Ducha svatého nemáme zhášet. „Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči“ (1.Kor 14,1). Prorocká řeč primárně nespočívá v předpovídání budoucnosti, ale, jak praví sv. apoštol Pavel: „Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení“ (1 Kor, 14,3). Samozřejmě může být i nějaké proroctví do budoucnosti.

  Dary nám jsou dány ke službě sobě navzájem. Je dobré je využívat.
  ..Ovoce Ducha sv. je výsledkem Božího působení a zdravého duchovního života. Zahrnuje lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. Po ovoci se pozná strom. A tak i dobrý křesťan se pozná podle toho, že nese plody Ducha svatého.

 9. SVÁTOST ŽIVOTA JE ODPOVĚDÍ NA VŠECHNY OTÁZKY

  Chvála Ježíši Kristu!
  Úžasnou pravdou je, že odpověď na všechny otázky, které jsou nám předloženy níže, je nám známa téměř dva tisíce let. Už První list sv. apoštola Petra je ponaučením tak výmluvným, že žijeme-li podle těchto doporučení, nic nám neublíží a jdeme přímou cestou do Boží náruče.

  Připomeňme si hlavní body:
  MYŠLENKY NA ÚVOD

  Díky Bohu za povolání k víře.
  Veleben budiž Bůh, Otec Pána našeho Ježíše Krista! On nás ve svém velikém milosrdenství znovu zrodil zmrtvýchvstáním Ježíše Krista k živé naději, k neporušitelnému, neposkvrněnému a nepomíjejícímu dědictví, které je pro vás uchováno v nebesích. Mocí Boží jste chráněni vírou ke spáse, která se má zjeviti na konci času.

  Zásady pro křesťanský život:

  Buďte svatí!
  Proto si podpásejte bedra, to jest svou mysl. Buďte střízliví a zcela upřete svou naději na tu milost, které se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus. Jako poslušné dítky se nenechte říditi dřívějšími hříšnými žádostmi jako v době své nevědomosti, nýbrž buďte ve svém životě i vy svatí, jak je svatý ten, jenž vás povolal. Neboť je psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý!“

  Žijte v bázni Boží!
  A jestliže jako otce vzýváte Toho, jenž soudí nestranně podle skutků jednoho každého, žijte v bázni po čas svého putování. Vždyť víte, že ze svého nicotného života, zděděného po otcích, byli jste vykoupeni nikoli pomíjejícím zlatem nebo stříbrem, nýbrž drahocennou krví Krista, Beránka bez úhony a bez poskvrny. Ten byl (k tomu) předzvěděn před ustavením světa, ale pro vás se zjevil v době poslední. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, takže vaše víra je také nadějí v Boha.

  Milujte bližního!
  Posvěťte své duše poslušností pravdy k upřímné bratrské lásce a vroucně milujte jeden druhého ze srdce!

  Držte se pevně Krista!
  Odložte tedy všechnu zlobu, všechnu lest, pokrytectví, závist a všechno nactiutrhání! Vy však jste „pokolení vyvolené“, „kněžstvo královské“, „národ svatý“, lid, který patří (Bohu)“, abyste zvěstovali vznešené vlastnosti Toho, jenž z temnoty vás povolal k svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli „lid“ (Boží), nyní však jste „lid Boží“, byli jste „bez milosrdenství“, nyní však „jste došli milosrdenství“.

  Dávejte pohanům dobrý příklad!
  Miláčkové, napomínám vás, abyste se jakožto cizinci a poutníci zdržovali tělesných žádostí, poněvadž bojují proti duši. Veďte dobrý život mezi pohany, aby to, pro co vás nyní jako zločince pomlouvají, pozorovali z vašich dobrých skutků a velebili Boha v den navštívení.

  Povinnosti k zákonitým vrchnostem.
  Vždyť to je vůle Boží, abyste konáním dobra umlčovali nevědomost nerozumných lidí, a to jako svobodní, a ne jako lidé, kteří mají svobodu jen za plášť zloby, nýbrž jako služebníci Boží. Všechny mějte v úctě, bratry milujte, Boha se bojte, krále ctěte!

  Povinnosti služebníků.
  Služebníci, buďte poddáni ve vší bázni pánům nejen dobrým a laskavým, nýbrž i mrzutým! To zajisté je milost, jestliže někdo z přesvědčení, že Bůh to žádá, snáší útrapy a tak trpí nespravedlivě. Neboť jaká je to sláva, jestliže snášíte rány za své hříchy? Avšak jestliže trpělivě snášíte (utrpení), ačkoliv konáte dobro, to je milost u Boha. Vždyť k tomu jste povoláni, protože i Kristus trpěl za vás a zůstavil vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

  Povinnosti manželů.
  Podobně i ženy ať jsou poddány svým mužům, aby, nevěří-li někteří slovu (evangelia), byli beze slova získáni životem svých manželek, když zpozorují váš bohabojný, čistý život. Jejich ozdoba nebudiž zevnější: splétání vlasů nebo zlaté spony nebo nádherné šaty! Drahocenný před Bohem je člověk do sebe ponořený se svým neproměnlivým, mírným a tichým duchem. Tak se totiž kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům. Tak poslouchala Sára Abrahama a nazývala ho pánem. Jejími dítkami jste, jestliže dobře činíte a nedáváte se zastrašiti žádnou vyhrůžkou. Taktéž vy, muži, žijte rozumně se svými ženami jakožto se slabším pohlavím! Prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života (věčného), aby vaše modlitby nebyly rušeny.

  Nesplácejte zlo zlem!
  Konečně všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní! Nesplácejte zlem zlo, ani spíláním spílání, nýbrž naopak vyprošujte požehnání! K tomu jste totiž povoláni, abyste dědictvím dostali požehnání. Neboť: „Kdo chce milovati svůj život a viděti dobré dny, zdržuj svůj jazyk od zlého a své rty od lstivé mluvy! Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj oň! Neboť oči Páně (hledí) na spravedlivé a jeho uši (se kloní) k jejich prosbám, ale hněv Páně na ty, kdož činí zlo!“

  Následujte trpícího Krista!
  A kdo by vám mohl uškoditi, budete-li horliti o dobro? I kdybyste měli trpěti pro spravedlnost, jste blahoslaveni! Jejich pohrůžky však se nebojte ani nelekejte, ale Krista Pána zbožně ctěte ve svých srdcích a buďte vždy hotovi k obraně proti každému, kdo žádá od vás účty z vaší naděje. Braňte se však s tichostí, bázní a s čistým svědomím, aby ti, kdož tupí váš dobrý život v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vám nactiutrhají. Je totiž lépe, abyste trpěli – je-li to vůle Boží – za dobré činy než za zlé.

  Už nejste pohani!
  Poněvadž tedy Kristus (tolik) vytrpěl podle těla, ozbrojte se i vy týmž smýšlením – neboť kdo na těle mnoho trpěl, přestal hřešiti – abyste zbytek pozemského života již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle vůle Boží. Dosti je zajisté na tom, že jste dříve plnili vůli pohanů a žili v rozkoších, hříšných žádostech, v opilství, hodování, pitkách a v ohavném modlářství. Proto se (oni) diví, že (již) s nimi neběháte k téže prostopášné hýřivosti, a tupí (vás). Oni složí účty Tomu, jenž je připraven soudit živé i mrtvé. Proto totiž bylo hlásáno evangelium i těm, kdož jsou mrtví, aby sice byli jako lidé podle těla odsouzeni (k smrti), žili však podle ducha podobně Bohu.

  Myšlenka na konec světa.
  Konec všeho je blízký. Proto buďte opatrní a bděte na modlitbách! Především mějte vytrvalou lásku jeden k druhému, neboť láska odčiňuje množství hříchů. Buďte pohostinští jedni k druhým bez reptání! Posluhujte si navzájem každý podle milosti, kterou dostal, jako dobří správcové rozličné milosti Boží! Mluví-li kdo, (mluv) jako slova Boží; vykonává-li někdo úřad, (vykonávej jej) jako z moci, kterou Bůh uděluje, aby ve všem byl oslaven Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a moc na věky věků! Amen.

  Také v utrpení zůstaňte křesťany!
  Miláčkové, nedivte se tomu soužení, které na vás přichází jako zkouška, jako by se vám dělo něco neobvyklého, nýbrž radujte se, poněvadž máte účast na utrpeních Kristových, abyste se také, až se zjeví jeho sláva, zaradovali a zaplesali. Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, blahoslavení jste, neboť duch slávy a moci, a (tedy) Duch Boží spočívá na vás. Nikdo totiž z vás nesmí trpěti jako vrah, zloděj, zločinec nebo buřič. Trpí-li však někdo, poněvadž je křesťan, nestyď se (za to), nýbrž oslavuj Boha v tom jméně; neboť je čas, aby se počal soud od domu Božího. Jestliže se však počíná od nás, jaký konec bude těch, kdož nevěří Božímu evangeliu? A zachrání-li se stěží spravedlivý, kde se octne bezbožník a hříšník? Proto ať také ti, kdož trpí podle vůle Boží, odporoučejí dobrými skutky své duše věrnému Stvořiteli!

  Čerpáno ze spisu:

 10. Milí přátelé v Kristu,
  můžeme dnes při modlitbách MK vybrat ty, ve kterých prosíme o dary Ducha svatého, o jeho působení v nás a ve světě.
  Např. modlitby 12, 24, 25, 27, 29, 31, 39, 48, 49, 51, 57, 64, 69, 70, 74, 86, 105, 116 + Litanie 1

 11. Pridávam aj tento príspevok od jedného návštevníka našej stránky, ktorý ma oslovil emailom a prosí nás o pomoc a radu:

  Dobrý den, obracím se na Vás s úpěnlivou prosbou o pomoc. Na váš server jsem narazil až před nedávnem. Jmenuji se Radim, nejsem pokřtěn, nyní je mi 34 let. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině a žil jsem tak. Časem jsem si díky svému kamarádu ze střední koupil sv. Bibli a měl jsem období, kdy jsem se čtení Bible a zamýšlení se nad smyslem Písma věnoval ale pak se zase vrátil ke svému ateistickému životu. Občas chodím na katolické bohoslužby. Jsem dost introvertní povaha, nepříliš komunikativní. Při jedné z těchto bohoslužeb se mi stalo – byl jsem tam zřejmě jediný nepokřtěný a nevěděl jsem o tom – že jako nepokřtěný nesmím přijmout Tělo a Krev Kristovu. Snažím se co nejupřímněji se modlit Otčenáš. Poslední dobou o sobě a svém životě dost přemýšlím, protože vidím, kam jsme to jako lidstvo dotáhli. Věřím přicházejícím znamením. Chodím na bohoslužby a v poslední době zažívám hrozné stavy, kdy ze mne jakoby vycházejí hrozné myšlenky ohledně Boha, atd. a pak ta jakoby druhá část mne se snaží tyto myšlenky zahnat. Mrzí mne, že ze mne tyto myšlenky vycházejí, protože cítím, že mnohokrát mi v životě bylo ze strany Boha pomoženo, to samé platí i o Ježíši Kristu, nezaslouží si to ode mne. Bavil jsem se o tom s knězem, kam poslední dobou chodím na mše, on na mne zkoušel praktikovat nějakou modlitbu, ale to na mne nepomohlo. Když jsem se hned poté, co se mi stala ta věc s přijetím těla Kristova, bavil s františkány, tak mne poradili, že tam pomůžou modlitby a svěcená voda, ale zdá se mi, že ty pocity, které ze mne vycházejí, neustávají. Poté, kdy už jsem věděl, že Krev a Tělo přijmout nesmím a chodil jsem a chodím s prstem před rty, mám velké problémy ovládnout se, abych to nevzal vědomě. Snažil jsem se o co nejupřímnější popsání své minulosti a svých pocitů. Prosím vás o pomoc, případně zaslání kontaktu na někoho, kdo by mi mohl pomoci. Děkuji velice.

  S pozdravem,
  Radim z Plzně

  • Milý Radime,
   je pravděpodobné, že se odehrává boj o Vaši duši. Dokud člověk v Boha nevěří, satan ho zdánlivě nechává na pokoji. Ale jakmile se začne o Boha zajímat, ďábel začíná útočit. Z Vašeho popisu mám dojem, že chcete být (nebo už jste) křesťanem. Nechcete zvážit možnost křtu? Do ničeho Vás nenutím, ale křest by vám otevřel cestu k přijetí dalších svátostí (sv. smíření, Eucharistie…). Svátosti jsou viditelným znamením Kristovy přítomnosti, a nejen to, jsou zdrojem velkých milostí. Blíže viz např. knihu Uzdravení skrze svátosti (autor Michael Marsch). Také Gabriel Amorth, celosvětový vůdce exorcistů, říká, že přijetí Eucharistie je víc než exorcismus.

   Člověk by ale měl přijmout Eucharistii ve stavu milosti, tj. být pokřtěný a být po sv. smíření. Nebudu Vás ve Vaší těžké situaci osočovat (kdo je bez viny, ať první hodí kamenem). Přijetí Eucharistie se u Vás stalo z nevědomosti a je jistě dobré probrat tuto situaci s nějakým dobrým knězem a najít řešení. (Hřích je vědomé, dobrovolné a úmyslné porušení Božího zákona.) Je dobře, že zatím Eucharistii nepřijímáte. Ale pokud se pro přijetí svátostí rozhodnete, může to pro Vás být zdrojem velkých milostí a posily, někdy i uzdravení. Já bych neváhala. Pokud se na mne někdo obrátí s prosbou o pomoc a je to katolík, vždy se ptám, jak to u něj vypadá s přijímáním svátostí a vřele mu je doporučuji přijímat co nejčastěji. Ale jak jsem psala – je to na Vašem rozhodnutí. Přeji požehnání a světlo Ducha svatého.

   • Ano je zřejmé, že je to boj o duši.
    Dokonce usuzuji že ďábel nutí Radima ke přijímání Eucharistie, protože dobře ví, že je to přijímání nehodné, aby ho mohl následně ještě více trápit výčitkami a dalšími pocity, které (jak píše Radim) neustávají.

    Tady může pomoci jedině pevné Radimovo rozhodnutí přijmout křest, a co nejdříve začít po domluvě s knězem přípravu na křest. To je jediné možné řešení – pevné rozhodnutí ke křtu a následná příprava démony oslabí, útoky asi hned uplně nepřestanou, ale Bůh svými slovy v Evangeliu říká, že nenechá člověka zkoušet nad jeho síly. Prosím zahrňme Radima do svých modliteb.

  • Milý Radime, necítím se příliš povolaná a zkušená radit, ale přesto připojím svůj pohled na věc. Myslím, že na mě Vaše situace působí stejně jako na Ilku-Veroniku. Myslím si, že ty ošklivé myšlenky ve skutečnosti nevychází „z Vás“, ale přesně naopak, že Vám je agresivně podsouvá satan, protože zuří, že mu zase jedna duše uniká. Jedná takto velmi často a myslím, že řada lidí zde z fóra může svědčit o velmi podobné zkušenosti.

   Já bych proto radila v první řadě tyto potíže vnímat jako nepříjemný, ale pozitivní signál, že jste na správné cestě. Když Vás pak začnou podobné myšlenky přepadat, tak si jasně uvědomte, že nejsou Vaše, že Vy s nimi nesouhlasíte. Je třeba v duchu (nebo i nahlas) poslat satana pryč a zároveň prosit Pána, aby ho odehnal a Vám pomohl pokušení překonat. Zároveň můžete rovnou toto trápení (protože to jednoznačně trápení je) nabídnout Pánu jako oběť, kterou On může použít pro dobro dalších duší. O této možnosti nabízet každé malé trápení Ježíši, aby je použil k záchraně dalších duší, jsem se sama dozvěděla teprve před pár lety a velmi mi pomáhá. Hraji pak se satanem takovou „hru“ – čím více mě trápí, tím více toho mohu Pánu nabídnout a satan si tedy tím více sám sobě utahuje smyčku kolem krku.

   Možná by k oslabení satanových útoků pomohlo nosit při sobě například posvěcenou Benediktinskou medailku. A nakonec, stejně jako Ilka Veronika, bych Vám velmi doporučila nenechat se útoky odradit a přihlásit se u kněze k přípravě na křest. Právě někdy v této době přípravy obvykle začínají, tak by se to mohlo hodit, abyste nemusel čekat další rok.

   Jinak si neumím představit, že by Vám náš milosrdný Bůh počítal za velký hřích, že jste jako nepokřtěný přijímal eucharistii, když jste nevěděl, že bez křtu to nejde. Jsem samozřejmě jen laik a mohu se mýlit, ale myslím si, že mnohem více vnímá Vaši snahu ho hledat a má z ní velkou radost.

 12. Zverejňujem príspevok jednej našej čitateľky, ktorá ma prosila dať ho na naše fórum.

  Vážený admin Peter,
  velmi vás prosím o uveřejnění mého příspěvku do fóra – nejsem registrovaná. Předem vám děkuji za uveřejnění.

  Drahé sestry a bratři v Kristu,
  chci vám všem ze srdce poděkovat za vaše modlitby za obrácení duší. Jsou to sice již tři roky, co jsem uvěřila v Boha, ale způsob, jakým ke mě víra přišla, byl neočekávaný. Věřila jsem, že každý máme anděla strážného a občas jsem se v čase „nouze“ přišla pomodlit do kostela mimo bohoslužbu. Ale to byla celá moje víra. Hřešila jsem a myslela si, že, když jsem nikoho nezabila, je vše v pořádku. Až když jsem o vše přišla, o vztah po šesti letech i o veškeré věci moje i mého tehdy tříměsíčního syna, jsem prozřela. Trvalo to sice pár měsíců, ale pak se ke mě od mé 70 leté tety dostala tato poselství. Jímala mě hrůza, když jsem je četla, ale dnes mě zaplavuje pocit lásky, pokoje a radosti. Tehdy jsem totiž neměla s Bohem vztah a bála se ho. I dnes mám bázeň, ale také cítím velkou lásku. Bohužel jsem někdy o poselstvích pochybovala, ale vím, že mě pokoušel satan svést ze správné cesty. Čtu poselství od začátku a dodávají mi sílu a odvahu. Ráda bych je šířila mezi mé známé a rodinu. Pár lidí z mé nejbližší rodiny se do mě pustilo, ale s tím jsem počítala a byla za to ráda, protože posměšky a utrpení nás přivádí blíž k Ježíšovi.

  Jak šíříte tato poselství? Kdysi jsem četla příspěvek jedné paní, že sem tam nechá třeba na zastávce autobusu brožuru. To se mi líbilo, vytiskla jsem si letáčky z těchto stránek a chtěla jsem je dát i do kostela, ale zajímají mě vaše zkušenosti, zda jste třeba někde narazili. Ráda bych přišla k našemu knězi a dala mu je rovnou do ruky, ale bydlím v tom městě, kde sám arcibiskup se proti těmto poselstvím tvrdě ohradil a zakázal kněžím světit pečeťe. Tak moc bych si přála najít kněze, který by tato poselství četl a poznal v nich našeho Pána. Mám pocit naprosté izolace, neznám nikoho ve svém okolí, kromě mé tety, kteří by je četli a věřili.

  Předem děkuji za reakce na mou výše uvedenou otázku. Také opět děkuji za modlitby za obrácení duší, vím, že jsem měla velké štěstí, že jsem se včas obrátila a stihla se i nechat pokřtít. Kéž bych nás počet vzrůstal každým dnem.

  Pokoj vám, Mirka.

  • Milá Mirko,
   děkuji Vám za krásné vyznání. Věřím, že dodá odvahu i naději dalším, kteří čtou poselství.

   Co se týká jeho šíření – já vždy vytisknu letáček ve větším množství (třeba 100x) a dávám podle potřeby tam, kde se pohybuji, nebo kde cítím, že bych ho měla zanechat.
   Začala jsem vhazováním do schránek v ulici. Hodně jsem jich nechala na recepcích hotelů, sportovních zařízení, u lékaře, v divadlech, infocentru… na mnoha místech mají zvlášť stojany na letáčky a tak je tam přidám.

   Bohužel v mé katolické rodině pouze já s maminkou poselstvím věříme. U ostatních členů rodiny jsem byla překvapená nenávistnými a posměšnými výpady proti nim. Z vlastní zkušenosti je lépe přijímají a diskutují o nich známí, kteří jsou ateisté, nebo lidé hlásící se k různým jiným náboženstvím a směrům. A proto jsem ráda, že díky letákům i osobním rozhovorům se mohou dozvědět o událostech, které budou bezprostředně předcházet Varování. I kdyby tomu nevěřili, tak si v daném okamžiku určitě uvědomí, že o tomto někde četli nebo slyšeli a mohou dostat ještě potřebnou chvilku času ke vzbuzení lítosti. A s pomocí našich modliteb může být počet těchto lidí vyšší.

  • Drahá Sestra Mirka!

   Ďakujeme, že si sa podelila s nami o svedectvo svojho obrátenia. Chcem ťa povzbudiť pri otázke, ako zvestovať posolstvá Varovania, dávané Márii Božieho milosrdenstva, Najsvätejšou Trojicou a našou Nebeskou Matkou. Návod, ako presne hovoriť o posolstvách a ako ich šíriť? To si nikto z nás netrúfa tu dávať, ale využijem fakt, že je dnes vigília, zoslania Ducha Svätého. “Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného počatia Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty.

   Toto je dôležitý moment, pretože vždy, kedykoľvek máme pocit a nutkanie hovoriť ľuďom o Varovaní, nemala by nikdy chýbať strelná modlitba k Duchu Svätému, ktorého prosíme o silu, svetlo a o to, čo máme hovoriť a ako. Dôležité je tiež prosiť o dar poznania správneho okamihu, či je vhodné práve teraz a práve dotyčnému človeku zverovať tak vzácne perli v tejto momentálnej chvíli. Musíme mať vždy na pamäti, že nie sme to my, kto chce hovoriť, ale že sme iba nástroj, ktorý Pán Ježiš chce použiť.

   Ďalšia vec týkajúca sa svedectva druhým a na ktorú nás sám Pán Ježiš napomína je, aby sme sa nikdy nesnažili Ho obhajovať ani brániť cez tieto posolstvá. Naša úloha je povedať „čítal som o Varovaní, ktoré dal Pán Ježiš omilostenej duši, ak máte záujem dozvedieť sa o daných posolstvách viac, nájdete ich na internetovej stránke.“

   To znamená, nepolemizujeme, nepresviedčame, neprehovárame a v žiadnom prípade nenútime nikoho k tomu, aby či už uveril daným posolstvám alebo ich začal čítať. Naše svedectvo nech je naša láska, pokora, trpezlivosť a viera, že Pán Boh sám dá milosť obrátenia a dar viery v dané posolstvá.

   Sestra Mirka píšeš, že vo vašom meste sám arcibiskup zakázal kňazom svätiť pečate a ty by si mala záujem hovoriť s takými kňazmi, ktorí sú naklonení týmto posolstvám. Povzbudzujem Teba i ostatných k modlitbe o to intenzívnejšej za našich drahých biskupov, kňazov a všetkých služobníkov Božích, ktorých si náš Pán Ježiš vyvolil a ktorých tak nesmierne miluje a obzvlášť zahŕňa svojou nesmiernou láskou.

   Ďakujem Vám všetkým, drahí bratia a sestry, za Vašu vytrvalosť a trpezlivosť pri čítaní tohto príspevku. Sestre Mirke želám a vyprosujem i Vám, moji drahí, pokoj, lásku, odvahu, trpezlivosť, pokoru, svetlo a Ducha Svätého, ktorý nech vstúpi do našich Sŕdc. Pokoj Vám!

  • Milá sestro Mirko,
   mám radost z každého dalšího „ipáka“, tedy příznivce irských poselství. Každý jistě má svůj způsob, jak je šířit, ale faktem je, že teď je to v katolických kruzích skoro nemožné. Skoro všichni jsou naindukováni tvrzením, že „obsahují spoustu bludů a herezí“, přičemž ani jediná hereze ještě nebyla oficiálně pojmenována. Tak kde tam ty hereze jsou?

   Podělím se s Vámi o své zkušenosti: křesťané tolerují takřka cokoliv – cvičení jógy, reiki, homeopatii, zenové meditace, i okultní praktiky (viz např. cosi na způsob požehnání nového biskupa jakýmsi domorodým šamanem). Pokud se postavíte proti, jste okamžitě za netolerantního fanatika, jdete proti ekumenismu, všude vidíte čertovo lejno a věříte na konspirační teorie (cituji).

   Ale pokud se postavíte za následování Krista, věrnost Ježíšovu učení, vyzvete k modlitbě, obrácení či pokání, budete šokovaní vlnou nenávisti, ošklivých řečí a ztrátou přátel. (A to nemusíte být ani ipačka.) Takže sama zvažte, kdy, kde a co komu říct. Někdy je lepší se spíše v tichosti modlit. Nejen že tím druhým víc pomůžete, ale chráníte i své soukromí. Sama jsem zažila slovní útoky od odpůrců ip. Jen pro ilustraci: na charismatické konferenci mě večer venku oslovila jedna známá a jak jsem se k ní otočila, vlétlo mi smítko do oka, děsně to bolelo, jela jsem i na oční a bolestí celou noc nespala. A když si pak člověk po takto probdělé noci druhý den vyslechne, že „to mám z toho, že sleduji irská poselství“, tak to fakt nepotěší. Ale s pomocí Boží jsem to přijala jako oběť.

   Nehezké maily na toto téma, stejně jako vychvalování modernismu a liberalismu, hážou rovnou do koše a někdy i odesílatele do spamu. (Ale není jich moc).

   Ještě přidám jednu klíčovou informaci: naším cílem není, aby všichni přijali ip. Cílem je spása duše, ip jsou ukazatelem cesty. Jedním z ukazatelů cesty. Když nemůžete šířit IP, šiřte seriózní katolickou nauku. Přijímejte svátosti a modlete se růženec. Proti tomu nemůže nikdo nic namítat.

 13. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božie milosrdenstvo uzdravenia z rakoviny pre dve maželkyne kolegyne, učiteľky Jožky a Ivetky zo špeciálnej školy prosí brat Štefan, aby im Pán doprial ešte života a uzdravil ich z tejto strašnej choroby. Majú ťažkú prácu s deťmi, ktoré ich potrebujú a určite aj ich rodina a priatelia. Prosíme Ťa Pane, ak je to v súlade s tvojou svätou vôľou, uzdrav obe tieto naše sestry.
  2. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Marie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  3. Za zdarné dokončenie vysokoškolského štúdia úspešným zložením štátnych skúšok prosí nášho Pána a našu nebeskú Matku náš brat – študent Andrej G., ktorý prosí aj za úspešné štátnice pre priateľku svojho brata Máriu. Pane, ďakujeme Ti za tvoju pomoc.
  4. Za navrátenie násilne odobratých detí – dvoch maloletých synov, ktorí boli násilne odobratí jednej českej rodine v Nórsku. Pane Bože, prosíme Ťa z celého srdca o tvoju pomoc, bez ktorej niet nádeje znova uvidieť obe milované deti.
  5. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu a tiež aj za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom a za podporu jej rodiny, aby sa obrátil jej manžel a tiež za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu ako aj za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  6. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina a tiež za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich vojnovými konfliktmi ako i za odvrátenie jadrovej vojny prosí Petr S.
  7. Za večnú spásu zosnulého brata Jána (+34), za Božie milosrdenstvo pre neho, nech mu Pán odpustí všetky jeho viny a tresty a prijme ho do svojho nebeského kráľovstva.
  8. Za obrátenie a oslobodenie od všetkého zla manžela, syna, dcéry, celej svojej rodiny, za ich spásu a za uzdravenie vzťahov v rodine prosí naša sestra Dana H., ktorá prosí nášho Pána aj za kamarátku Vierku, aby sa oslobodila od všetkých zlých vplyvov a tak isto aj za duše v očistci, hlavne za duše kňazov v očistci. Za všetky stratené duše a duše kresťanov, ktoré upadnú do vážneho omylu, za MBM a všetky modlitbové skupiny Ježiš ľudstvu a za kňazov, ktorí ich vedú, za statočnosť pravých kňazov, biskupov a kardinálov, za Benedikta XVI., za prenasledovaných kresťanov ako i za ich prenasledovateľov.
  9. Za úspešnú maturitnú skúšku syna, úspešnú štátnu skúšku dcéry a zlepšenie pooperačného stavu svojej dcéry prosí nášho Pána sestra Dana.
  10. Za mladých ľudí, ktorí sú v zajatí zlého skrze falošné idoly, hudbu a rôzne druhy závislostí. Za MBM, jej rodinu, spolupracovníkov a všetkých, ktorí šíria tieto posolstvá, nech sú pod stálou ochranou Panny Márie a Ducha Svätého. Za média, aby si zachovali nezávislosť a nepodliehali vplyvu zlého. Za kňazov, biskupov a arcibiskupov v ČR a SR, aby Duch Svätý priviedol do ich sŕdc dar rozlíšenia.
  11. Za svoju ťažko chorú maminku, nech sú jej neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu jej zmierniť jej bolesti, prosí naša sestra Jana O.
  12. Za zmierenie medzi bývalými kolegami z práce, nech ich vzájomne prestúpi Kristova láska a požehnanie Panny Márie.
  13. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  14. Za zmierenie v hlboko rozvrátenej rodine Ivetky.
  15. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S. a Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  16. Za Božie milosrdenstvo pre duše umierajúcich neveriacich a všetkých úbohých hriešnikov, aby im Boh v čase smrti, a zvlášť počas Veľkého varovania, udelil milosť ľútosti a odvahu poprosiť nášho Spasiteľa Ježiša Krista o odpustenie.
  17. Za Božie milosrdenstvo uzdravenia svojej milovanej matky prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku jej syn Peter, ktorý ich prosí aj za spásu duše svojho brata Otta, ktorý zomrel náhlou zástavou srdca počas spánku. Pane Ježišu, prosíme ťa, buď k nim milosrdný.
  18. Za nášho drahého sv. otca Benedikta, jeho zdravie a silu, za pomocníkov v jeho svätej misii, ktorú mu zveril náš Spasiteľ, za silu Ducha a ochranu Nebeskej Matky preňho i zbožných kardinálov a jeho pomocníkov v boji za záchranu sv. Katolíckej cirkvi.
  19. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  20. Za uzdravenie svojej mamy Anny z ťažkých chorôb, oslobodenie tela i duše od všetkého zlého, aj za dar silnej viery a milosť odovzdania sa do Božej vôle – prosí jej dcéra.
  21. Za Božiu ochranu a pomoc pre kresťanov a kresťanských misionárov v severnom Iraku a vo všetkých kútoch sveta sužovaných vojenskými ozbrojenými konfliktmi a za všetky nevinné obete militantných vrahov z radov príslušníkov takzvaného islamského štátu.
  22. Za úspešné šírenie tejto Božej misie a za jej ochranu pred útokmi satana.
  23. Za Rusko a Ukrajinu, za zastavenie vojny, aby Pán a Boh nedovolil satanovi a západným mocnostiam rozpútať svetovú vojnu! Za Boží pokoj, aby vo všetkom zvíťazila svätá Božia vôľa, pretože “Milosti Pánovej plná je zem!”.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 14. Záhada děsivých zvuků vycházejících ze země je zpět.
  Strašidelné zvuky vycházející ze země opět vyděsily lidi. Tajemné hučení nahánělo obyvatelům kanadského města Terrace hrůzu už v roce 2013, nyní se téměř po dvou letech nevysvětlitelné zvuky začaly ozývat znovu.

  Michal Semín informuje o konferenci o klimatických změnách, kterou ze zdánlivě nepochopitelných důvodů zorganizoval Svatý stolec, a vysvětluje, kam povede „bratříčkování“ současného papeže s elitami Nového světového řádu.

 15. Bratia a sestry,

  prosím vás, nešpekulujte o osobe antikrista, neunáhľujte sa vo vašich tvrdeniach, kto ním údajne je. Predovšetkým by antikrist mal mať židovský pôvod. Iste už viete, že satan sa vždy snažil vo všetkom napodobňovať Boha, chce ho vždy vo všetkom imitovať. A tak aj antikrist, ktorého bude ovládať satan. Ježiš vzišiel zo židovského národa, a preto aj antikrist bude mať židovské korene. Mal by pochádzať buď z oblasti Blízkeho východu alebo z niektorej z južných republík bývalého Sovietskeho zväzu (Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, Moldávia atď.) a mal by byť dieťaťom ohavnosti, jedného nečistého hriešneho spojenia istej orientálnej židovky a odpadlíckeho biskupa. Antikrist vystúpi na svetovú scénu potom, ako bude ľudstvo vtiahnuté do veľkých neriešiteľných vojenských konfliktov, do bezvýchodiskovej situácie, kde konflikty na Blízkom východe a inde vo svete naberú mohutných rozmerov bez zjavného riešenia ich urovnania. Až potom sa verejne ukáže ako veľký geniálny mierotvorca. Ten čas pre neho ale ešte nenastal a preto tvrdiť, že ním je palestínsky prezident Mahmúd Abbás je nelogické (nemá ani len židovský pôvod).

  Antikrist bude veľmi charizmatická osobnosť a bude vyžarovať priam magickú podmanivú duchovnú silu, ktorou očarí a zvedie väčšinu ľudí tohto sveta. Bude vzbudzovať veľkú sympatiu, veľkú osobnú príťažlivosť a bude robiť mnohé viditeľné zázraky, napr. dočasne uzdravovať chorých a iné zdanlivo veľkolepé a neobvyklé veci. Pripájam sem pre vás na stiahnutie jeden poučný písomný materiál, napísal ho profesor Franz Spirago a kliknutím na tento link sa vám dokument zobrazí ako PDF resp. si ho stiahnite na váš počítač (pravým tlačítkom myši kliknite na „antikrist.pdf“ a v zobrazenom okienku menu potom ľavou myšou kliknite na „uložiť odkaz ako“, následne zadajte miesto uloženia a potvrďte):

 16. Milí bratři a sestry v Kristu,
  dnes jsem objevila nové informace, jak se vyvíjí kauza „pronásledování Františkánů Neposkvrněné„:

  Prosím, zahrňte i je do svých modliteb. I ty, kteří tomuto vzkvétajícímu řádu škodili.

  Admin Peter:
  Najväčšiu vinu na tomto smutnom osude zákazu a prenasledovania príslušníkov tohto bohumilého rádu nesie čierny pápež František, biblický Falošný prorok. Čo všetko ešte môžme od neho očakávať? Aj o týchto udalostiach hovoria posolstvá Varovania. Je preto potrebných veľa modlitieb, aby sa aspoň oslabil jeho deštrukčný vplyv, no žiaľ toto všetko, čo sa deje v našej Cirkvi, je len súčasťou sprievodných udalostí pri jej výstupe na Kalváriu a musí sa to stať, aby sa naplnilo sv. Písmo a prorokované udalosti konca časov.

  Ještě se vracím k tématu anulace duše, zde je video s otcem Grunerem, se slovenskými titulky:

  O popírání reality pekla hovoří mj. toto poselství:

  Když zpětně pročítáme poselství a porovnáváme je s vývojem situace ve světě, všimněte si, že do sebe zapadají jak ozubená kolečka.
  Prosme Pána, aby naše víra neselhala.

  • 874. Posolstvo Boha Otca, prijaté 07.08.2013 – 18:50 hod.

   ANTIKRIST JE TERAZ PRIPRAVENÝ DAŤ SA SPOZNAŤ

   Moja najdrahšia dcéra, svet sa musí pripraviť na príchod najväčšieho nepriateľa ľudstva od doby, kedy sa moje deti ocitli na zemi.

   Antikrist je teraz pripravený dať sa spoznať a má tento plán. Bude čakať, kým vojny nezačnú zúriť všade. Potom zakročí a vytvorí falošný mier v štáte Izrael tým, že Izrael zjednotí s Palestínou do nečakaného spolku. Každý ho bude zahŕňať chválou. U toho ale nezostane, bude postupovať rýchlosťou, ktorá mnohých prekvapí, a bude vyjednávať mierové zmluvy v mnohých vojnou zničených krajinách. Znovu bude velebený a potom s mimoriadnou oddanosťou obdivovaný miliardami ľudí po celom svete.

   Potom bude všetko vyzerať dobre. Veľmi skoro sa bude angažovať v dobročinných aktivitách a potom sa prepojí s hlavnými svetovými bankami, aby vytvoril novú a mocnú finančnú inštitúciu. Mnohí podnikatelia a politickí vodcovia budú zapletení do jeho mnohých plánov. Čoskoro bude vytvorená nová obludnosť v mene naštartovania svetovej ekonomiky. To bude nový Babylon, centrum všetkej moci, odkiaľ svetová elita a boháči budú obchodovať. Bude to vyzerať ako zdroj veľkých noviniek, prospešných ľuďom v každom smere, počínajúc prácou, až k domom, v ktorých žijú, alebo potrave, ktorou živia svoje rodiny.

   Antikrist bude obklopený všetku slávou. Potom spoločne s falošným prorokom vytvorí celosvetové partnerstvo, ktoré bude prezentované ako najväčšia humanitárna iniciatíva. Svet bude tlieskať tomuto novému Babylonu a každý sa bude hlasno dožadovať získať i len nepatrný oporný bod v jeho strede.

   Všetkým bude povedané, že nový Babylon slúži k oslave veľkej jednoty, k podpore životného prostredia, k objatiu matky zeme a na odstránenie chudoby vo svete vďaka bohatstvu, ktoré sa bude vylievať z jeho ohavných úst.

   Až sa to stane, ruka môjho zásahu obráti svet okolo jeho osi. Nehodlám sa len prizerať, bez toho, aby som varoval svoje deti pred následkami prijatia tejto ohavnosti, vytvorenej v hlbinách pekla a uvalenej na ľudstvo. Moje veľké znamenia budú dané všetkým, ktorí túto urážku prijímajú s otvorenou náručou v mojom svätom mene.

   Otrasiem svetom až sa vychýli. Žiaden človek nebude môcť ignorovať môj zásah. Potom vrhnem oheň na tretinu zeme. Čoskoro zažijete hladomor, ale nie z mojej ruky – bude zámerným zamorením Zeme Antikristom. A akonáhle on so svojimi ničomníkmi zasiahne zlom nič netušiaci ľud mnohých národov, Ja mu to vrátim.

   Aj keď toto utrpenie bude ťažké znášať, nebojte sa, deti, lebo bude krátke. Moja Láska je veľká k vám všetkým, ale moja Spravodlivosť bude rýchla a môj trest veľký.

   Nesmiete prijať, čo vám bude predkladané. Až uvidíte mierotvorcu, Antikrista, ako prijíma pocty a vyznamenania za svoje veľké diela vo vojnou zničených krajinách, vedzte, že môj zásah je blízko.

   Musíte neustále zostať v jednote s mojím Synom, Ježišom Kristom za všetkých okolností a modliť sa, aby vám počas časov nadchádzajúcich skúšok verní kňazi a duchovní zaistili dostupnosť sviatostí.

   Moja vôľa sa stane.

   Nič nemôže, ani nebude môcť zabrániť naplneniu poslednej zmluvy, kde môj Syn bude panovať v pokoji.

   Váš milovaný Otec
   Boh Najvyšší

 17. Dobrý den,
  bylo by dobré dohodnout další termín modlitební kampaně a pak se domluvit takovým způsobem,
  aby jej úplně zaplnili třeba i 4 lidi na půlhodinu.

  Neviděl bych v tom problém, jenom se to musí dopředu s dostatečným předstihem podat.

  Navrhuji termín 24.5.2015 na slavnost seslání Ducha Svatého. Abychom obdrželi všichni hojnost milostí.
  Přihlašování bychom zpustili v pondělí 18.5.2015.

  Co Vy všichni na to. Nicméně se to nepodaří pokud se ozvou pouze jeden dvě osoby v diskuzi.
  Je třeba vidět, že o to máte skutečně zájem.

  • Velmi ráda se zapojím. Ještě nikdy jsem necítila takovou potřebu modliteb a obětí, jako v tomto roce. Nezapomínejme, že jakkoliv jsou tyto časy těžké, z poselství víme, že nám v nich Bůh dává dosud nevídanou hojnost milostí. Současně s nimi však máme velkou zodpovědnost za obracení duší a právě modlitba je nejúčinnějším prostředkem. Viz:

   Podělím se s vámi o  zkušenost, která mě trápila o velikonocích. Přestože jsem nikdy v životě nezapochybovala o Boží existenci, tyto velikonoce, zvlášť na Velký Pátek mě přímo v kostele na obřadech začaly doslova napadat (ve smyslu útočit) strašlivé myšlenky. Přímo mi křičely v hlavě…“jak můžeš věřit v existenci Boha? Není to v dnešní době směšné? K čemu takovou víru potřebuješ? Stejně můžeš věřit v pohádky, vyjde to na stejno….“ apod.

   Moji víru v trojjediného Boha to nijak nezpochybnilo, ale tato zkušenost mě velmi vyděsila. Cestou domů z obřadu jsem se pokoušela modlit, ale moc mi to nešlo, byla jsem hodně rozrušená. Až doma jsem se začala okamžitě modlit modlitby MK, dala jsem si na krk medailon Panny Marie (který jsem v kostele neměla) a také jsem si vzala k sobě svěcenou vodu. Uprostřed modliteb jsem pocítila tak silný cit lásky, že si na podobný v životě nepamatuji. Okamžitě jsem si vzpomněla na toto poselství:

   Je v něm vzkaz lásky pro ateisty a hodně mě zasáhlo v době, kdy jsem tato poselství jen četla. Zvlášť pasáž: „Láska není dílem člověka. Je Božím darem. Láska má jen jediný zdroj. Láska je Bůh. Bůh je Láska“.

   Dostala jsem díky modlitbě obrovskou, nezaslouženou milost – a sice pocítit Boží lásku a klid ve svém srdci. Proto velmi vítám naše modlitební spojení – neboť „kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18, 20). A „když je Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Římanům 8, 31)

 18. Poznámka: z anglického originálu jazykovo a štylisticky upravil admin Peter

  1335. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.05.2015 – 22:31 hod.

  EŠTE NIKDY OD ČIAS MÔJHO UKRIŽOVANIA NEBOLO KRESŤANSTVO TAK PRENASLEDOVANÉ

  Moja vrúcne milovaná dcéra,

  slzy sa Mi rinú prúdom v tomto čase, keď je sväté Božie slovo trhané na kusy.

  Láska ku Mne, Ježišovi Kristovi, sa vytratila a duch mojej Cirkvi vysychá a čoskoro bude ako púšť. Bude zbavená života a len vďaka skutočným veriacim v mojej Cirkvi sa nezastaví tlkot srdca mojej lásky, zatiaľ čo všetko vôkol nej bude vyschýnať s každou z nich vysávanou štipkou života.

  Ešte nikdy od čias môjho ukrižovania nebolo kresťanstvo tak prenasledované kvôli pohŕdaniu Božím slovom.

  Všetko, čo je v nebeskom kráľovstve môjho Otca považované za posvätné, je ničené človekom, ktorého srdce už necíti lásku k svojmu Stvoriteľovi, Bohu Najvyššiemu. Tí, ktorí Mu zostali verní a ktorí Ho milujú a ctia si Ho, budú vo svojich srdciach cítiť jeho bolesť sťaby meč, ktorý prebodáva a prináša nesmierne utrpenie, ale nezabíja. Pre tých s ozajstnou láskou k Bohu bude nemožné, aby sa od Neho oddelili, pretože sú s Nim prepojený pupočnou šnúrou, ktorú nemožno prerušiť.

  Boh svojim milosrdenstvom zničí svojich nepriateľov, ktorí sa usilujú ukradnúť duše tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe života. Môj čas je už takmer u vás.

  Nikdy neprepadnite beznádeji alebo zúfalstvu, keď vidíte prácu mojich nepriateľov a rýchlosť, s akou nič netušiace duše prijímajú ich zákerné zlé spôsoby. Ja som predovšetkým Bohom veľkej trpezlivosti a moje milosrdenstvo sa bude vylievať na ľudskú rasu v hojnosti uprostred plameňov mojej lásky. Tieto plamene zasejú obnovu viery vo Mňa u tých, ktorí odo Mňa odpadli a rovnako tak zničia satana a každého démona a padlého anjela, ktorí zadržiavajú ako rukojemníkov duše patriace Mne, ktoré sa však odo Mňa oddelili.

  Môj čas príde, ale nie skôr, ako svet uzrie znamenia predpovedané v Knihe Zjavenia a Knihe pravdy. Neobávajte sa Ma. Prichystajte sa na Mňa. Odmietnite falošné sľuby mojich nepriateľov. Vždy zostaňte verní môjmu slovu. Moji nepriatelia nebudú mať účasť na mojom kráľovstve. Moji milovaní verní spolu s tými, ktorí budú ku Mne volať počas Varovania, nikdy nezomrú. Lebo ich je nové kráľovstvo – moje kráľovstvo – to, ktoré je prisľúbené Mne, Mesiášovi, kráľovi na večné časy – svet bez konca.

  Toto môže byť doba zmätku, rozdelenia, smútku a túžby po tých, ktorí Ma na tejto zemi zastupujú, aby hlásali pravdu. Ale vedzte toto. Ja som pravda. Pravda nikdy nevymrie. Moje kráľovstvo je večné a vy, moje milované deti, patríte Mne. Poďte. Držte sa blízko Mňa. Povediem vás k vášmu právoplatnému dedičstvu. Dôverujte Mi. Počúvajte Ma skrze tieto posolstvá – cez Knihu pravdy. Je to Boží dar vám, aby ste nikdy nezabudli na môj prísľub, že opäť prídem, aby som súdil živých – žijúcich na tejto zemi rovnako ako tých, ktorí zomreli v mojej milosti.

  Teraz ukážem znamenia každého druhu po celom svete. Tí, ktorí sú požehnaní darom Ducha Svätého, budú vedieť, že vám boli zoslané na príkaz môjho milovaného Otca.

  Choďte v pokoji. Načúvajte Mi v tejto dobe len skrze tieto posolstvá.

  Vrúcne vás všetkých milujem a prehlasujem vás za svojich. Nech sa nikto nepokúsi ukradnúť Mi čo i len jednu dušu, pretože za svoje činy bude trpieť večnými mukami.

  Váš Ježiš

  Prevzaté zo stránky: http://farrinto.blogspot.ie

  • Česká verze je zde:

   Admin Peter:
   Česká verzia aktuálneho posolstva (pokiaľ je zdroj posolstva uznaný za vierohodný) je spravidla automaticky – ako tomu doposiaľ vždy bolo – zverejňovaná českým adminom Jánom na českej stránke posolstiev Varovania a preto nie je potrebné ďalšie zverejňovanie na našom fóre (pokiaľ sa nejedná o niečo obzvlášť dôležité a naliehavé). Slovenskú verziu aktuálneho posolstva Varovania je možné na fóre zverejniť v správnom slovenskom preklade. Iné svojpomocné slovenské preklady, zverejňované na iných stránkach (facebook a iné), ktoré nie sú oficiálnymi slovenskými prekladmi a často sú nepresne preložené s chybnými slovnými a vetnými väzbami (syntax), by mali pred zverejnením na našom fóre prejsť jazykovou úpravou (preposlať emailom adminovi slov. stránky). Zverejnenie slovenského prekladu na fóre neznamená žiadne uprednostňovanie slovenskej verzie pred českou, ako by sa mohlo snáď niekomu mylne zdať, pretože to v žiadnom prípade tak nie je. Toto je naše spoločné slovensko-české resp. česko-slovenské fórum oboch našich bratských národov a takto to aj vždy zostane.

 19. Milí bratři a sestry v Kristu,
  nejsem teolog, takže se ke sporným otázkám nebudu vyjadřovat. Co můžu doporučit: čtěte Bibli. Máme proroctví, že na řadě míst světa Bibli zakážou a že bude přepsána. Jsou snahy nově vyložit evangelium (kardinál Marx, apod). Blíží se Letnice, prosme o světlo Ducha sv., který nám ukáže, co je potřebné. Vždyť už v historii tolikrát ukázal důležité věci obyčejným lidem – pasáčkům, apod. Mnozí vizionáři byli nevzdělaní, či málo vzdělaní. Sv. farář arský málem nedokončil studia, a jaký je to světec! Bůh se sklání k maličkým.

  Doba je těžká a bude těžší. Chce to hodně modliteb. Když si nevíme rady např. s mileniarismem, prosme o osvícení Duchem svatým.

  Pozor na ducha rozdělení! Rohatej dělá, co může. Neplodné debaty nás odvádějí od modlitby, a ta teď má být naším prvořadým úkolem. Nic nepokazíme, když se budeme modlit. Však nám Pán včas ukáže, co máme dělat a uvidíme, jak se situace ve světě bude vyvíjet.

  PS: To, že sem občas dávám (nejen já) odkazy na tradiční stránky, neznamená, že jsem (bez urážek) ultratradicionalistka. Také chodím převážně na NOM mši. O tradiční mši se však zajímám, či spíš teprve začínám zajímat.

  Je třeba umět filtrovat informace. Obou předchozích papežů si hluboce vážím a od slov znevažujících je se distancuji. Přesto na tradičních stránkách najdeme i mnoho cenných informací. Holt chyby dělají všichni, i seriózní lidé se mohou někdy splést. Ale jak už jsem psala: modlitba je teď náš prvořadý úkol. Samozřejmě spolu s přijímáním svátostí.

  Z poselství 782:
  Pravda je obsažena v Bibli svaté. Je to potrava, kterou se lidé mohou živit teď i v budoucnosti. Velmi brzy se stane nemožným koupit Bibli, až mnoho národů, zejména v Evropě, budou dodržovat nové zákony, které zakážou všechny knihy k podpoře Božího Slova.

  Z poselství 498:
  „Na většině míst Bibli zakážou. Potom představí novou falešnou knihu, ve které budou hlásat důležitost vzájemné lásky. Použijí lásku, kterou mají křesťané ve svých srdcích, dar Boží, aby s nimi manipulovali a nechali je přijmout poselství tak zvané lásky. Řeknou vám, milujte jeden druhého. Milujte teď náboženství jiných. Spojte se jako jedno náboženství a ukažte opravdovou lásku ke svým bratrům a sestrám. Bude v tom skryté poselství – milujte sebe.“

  Dávejte pozor na sektu New age! Je to diktatura relativismu přímo v krystalické podobě! Před relativismem nás varoval už papež Benedikt XVI. při svém nástupu do funkce.

  Myšlenka sjednocení všech lidí je líbivá, ale musí to být sjednocení v Ježíšově jménu. Tím se liší křesťanství od všech ostatních náboženství: že máme Spasitele, Mesiáše, Ježíše Krista. Nespasí nás jejich modly. 1. přikázání Desatera hovoří jasnou řečí: V jednoho Boha věřiti budeš. My se nesmíme klanět modlám, ani démonům.

  Tím samozřejmě nesoudím lidi, kteří nepoznali Krista. Ale nepomůžeme jim vytvořením „náboženského guláše“, ve kterém je od každého náboženství trochu (včetně sekt, magie a okultismu). Pomůžeme jim modlitbami a hlásáním Evangelia, tj. radostné zvěsti o našem Spasiteli.

 20. Drazí bratři a sestry,
  protože se debata o tisíciletém království poněkud rozvětvila, budu z důvodu přehlednosti pokračovat zde. Nyní, když poselství nepokračují, máme dostatek času na studium těch starších. Zároveň jsme vybízeni k četbě Písma Svatého. Jako člověk s odborným matematicko fyzikálním vzděláním jsem zvyklý na jasnost a přehlednost. Pokud se objeví nejasnost, nejednoznačnost, musí být vysvětlena. Stejný postup praktikovala církev od prvotních dob. V případě nejasnosti se svolal sněm. A tak se to děje dodnes. Proto se na mne, ani na kohokoliv jiného, prosím milí bratři a sestry nezlobte, pokud je na nějakou nejasnost poukazováno. A tisícileté království onou nejasností bezesporu je.

  Tak například v poselství č. 445 je psáno: „Vězte, že 1000 let, o kterých se zmiňuje Kniha Zjevení, znamená právě jen toto. Kdyby to znamenalo něco jiného, pak by byl uveden rozdílný čas. Moje církev, katolická církev, neoznámila o tom své mínění ve smyslu věrouky, protože to ještě neudělala.“

  Zde vzniká problém, protože katolická církev se přesně k tomuto problému již prokazatelně vyjádřila v KKC 676: „Tento antikristovský podvod vyvstává pokaždé, když někdo předstírá, že v průběhu dějin splní mesiášskou naději, která se může naplnit pouze mimo dějiny, a to eschatologickým (posledním) soudem; církev zavrhla i umírněnou podobu tohoto falšování očekávaného království nazývanou mileniarismus.“ Stalo se tak prostřednictvím Kongregace pro nauku víry dekretem z 19. července 1944. Co tedy s tím?

  Admin Peter:

  Bratia a sestry, mali by sme sa vyhýbať polemikám ohľadne výkladu sv. Písma, pretože nám to neprislúcha a radšej by sme sa mali viac venovať modlitbám. Čas a budúce udalosti ukážu, kde je pravda. Na adresu všetkých, ktorí spochybňujú Pánove slová v Zjavení Jána, kde sa píše, že po Druhom príchode nášho Pána nastane obdobie pokoja a mieru v trvaní 1000 rokov, chcem vyjadriť presvedčenie, že nie je nesprávne prijímať a chápať Pánove slová také, aké ich vyriekol. Pretože v opačnom prípade nám hrozí, že sa prehrešíme voči Bohu tým, že si jeho sväté slovo budeme vykladať svojvoľne a spôsobom, ktorý vyhovuje nám.

  Spomínať v tejto súvislosti exkomunikáciu nie je na mieste, pretože exkomunikáciou sa vyhrážajú aj Márii Božieho milosrdenstva za to, že šíri tieto Božie posolstvá do sveta a pritom v celej cirkevnej histórii boli zavrhnutí už mnohí, ktorých slová sa nakoniec potvrdili ako pravdivé. Ja osobne nezastávam názor, že veriť doslovne v 1000 ročné obdobie tak, ako sa o ňom píše v Zjavení Jána, predstavuje blud, pretože hovoriť o absolútnej neomylnosti všetkého, na čom sa v priebehu 2000-ročného trvania našej sv. katolíckej Cirkvi uzniesli jej vedúci predstavitelia, neobstojí. Mnohé omyly a nepresnosti v cirkevných definíciách už potvrdila samotná história ako napríklad dnes už nespochybniteľné mnohé škodlivé zmeny, ktoré boli do našej Cirkvi zavedené po 2. vatikánskom koncile alebo z dávnejšej cirkevnej histórie nesprávne učenie o tom, že naša zem je stredobodom vesmíru, že je plochá a nie guľatá a že sa netočí okolo svojej osi. A takto by sa dali uviesť ďalšie príklady. Preto zostáva diskutabilný aj pojem tzv. milenarizmu, ktorým sa označuje za herézu (blud) presvedčenie o doslovnom trvaní tisícročného obdobia, ktoré má zavládnuť po 2. príchode nášho Pána Ježiša Krista na zemi. V tejto súvislosti je na mieste uviesť skutočnosť, že pokiaľ by ktokoľvek z cirkevných otcov tvrdil niečo iné, ako stojí vo sv. Písme alebo by Kristovo učenie vykladal inak, ako ho svetu dal náš Pán od počiatku svojej misie na zemi poprípade by o ňom hovoril nejasne a dvojzmyselne, čím by do veriacich vnášal pochybnosti a zmätok, hrešil by proti Bohu a Božiemu slovu! Obstálo by v takomto prípade snáď tvrdenie o neomylnosti pápeža či konzília otcov biskupov, ktorí by do učenia našej Cirkvi vniesli tézy alebo nariadenia, ktoré by otriasali samotnou katolíckou vierou? Človek má vždy klásť na prvé miesto Boha a jeho sväté slovo a nemal by kŕčovite zotrvávať na údajnej neomylnosti ľudského výkladu či chápania istých vecí, pokiaľ by sa tieto preukázali byť v priamom rozpore so sv. Písmom resp. Kristovým učením, hoc by sa toho dopúšťali aj najvyššie cirkevné autority, ktoré, ako už ukázala minulosť, nie vždy boli pri rozhodovaní vedené Duchom Svätým (satanov dym prenikol až do najvyšších miest Vatikánu, v ktorom sa zapelešili mnohí vlci – slobodomurári – v rúchach baránkových …). A tak je to aj v prípade, ak pápežský úrad zastáva človek (FP), ktorý tam nikdy nemal byť dosadený, pretože rozvracia sv. Cirkev od samotných jej základov a ničí tým to, čo generácie verných a oddaných Božích služobníkov budovali po celé stáročia existencie mystického Kristovho tela. Toľko na objasnenie tejto otázky, ktorá by sa dala ďalej rozvíjať a dokladovať ďalšími faktami a svedectvami z minulosti aj prítomnosti ohľadom manipulácie a prevracania významu Božieho slova.

  A preto ak náš Pán v posolstve 445 hovorí:
  „Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto (doslovne mienených 1000 pozemských rokov – pozn. admina). Ak by to malo znamenať niečo iné (napr. symboliku resp. len pomyslené dlhé obdobie – pozn. admina), potom by bol daný iný časový údaj. Moja Cirkev, katolícka Cirkev, to nevyhlásila za svoju vieru, pretože to doposiaľ neurobila.“ Porovnaj anglický originál: „My Church, the Catholic Church, has not declared their beliefs because they have not done this yet.“

  „Zvyšok mojej Cirkvi, tieto zostávajúce úponky mojej katolíckej Cirkvi na zemi, pochopia skutočný význam mojej éry mieru a pokoja na zemi“ (Pochopia, že Ježiš jasne hovorí o časovom období mieru a pokoja v trvaní 1000 pozemských rokov a nijak inak, pretože potom by Kristus formuloval svoje slová iným spôsobom. Nikto z ľudí nedostal zvolenie zmeniť čo i len jedno slovo sv. Biblie v Jánovom Zjavení, lebo toto sú sväté slová toho, ktorý je Pán Pánov, prvý a posledný, Alfa a Omega – pozn. admina).

  Slová nášho Pána sú nemenné a večné! Porovnaj Zjav 22, 18 – 21:
  18Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. 19A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe. 20Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“ 21Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.

  Jan_L, váš spôsob, akým sem vnášate pochybnosti ohľadne posolstiev dávaných cez MBM, spochybňuje dôveryhodnosť výrokov nášho Pána v nich obsiahnutých, čím prekračujete ustanovené pravidlá tohto diskusného fóra. Ako prvé ste položili otázku, či sa budú ľudia po zmŕtvychvstaní vydávať a ženiť a mať svoje deti. Výstižne vám na to odpovedala Maria_K ako aj ďalší prispievatelia – Miroslav, Ivan_M, Marie_K, Jozko. Vy však vnášate ďalšie pochybnosti, tento krát ohľadom tisícročného obdobia, ktoré má nastať po 2. príchode Pána Ježiša Krista. Chcem vám pripomenúť, že toto diskusné fórum bolo zriadené pre tých, ktorí sa chcú zdielať v duchu týchto posolstiev. Pokiaľ budú vaše aktivity v opačnom duchu, bude vám prístup na diskusiu odobratý.

  • Drahý bratře v Kristu. Sleduji diskusi na toto téma a vidím, že nedochází k vyřešení ohledně obav z hereze milenialismu. Je řada odpovědí, vesměs správných co do obsahu, ale nedostačujících, protože se nedotkly principu tvých obav. Je tak vidět, že věřící mají jen mlhavé povědomí o co jde, nikdo je nepoučí. Dokonce ani duchovní, sledující tyto stránky, se neozvou. Že by i tam bylo nejasno? Možné to je. Může to ale být i tím, že duchovenstvo často své ovečky zastrašují, aniž by k tomu byl důvod.

   Příkladem nám mohou být reakce arcibiskupa Graubnera. Ten se vyjádřil o těchto stránkách vícekrát negativně, ale konkrétní dotazy věřících, aby sdělil přímo, čím jsou poselství proti učení církve, nedokázal podat žádný (!) argument. Pokud je mi známo, ani na jeden takový dotaz nedal dosud konkrétní odpověď.

   Olomoucký arcibiskup vydal někdy v loňském roce pastýřské vyjádření, že všichni, kdo sledují tato poselství, se dopouštějí těžkého hříchu. Sám jsem ho z úst místního duchovního správce slyšel. Domnívám se ale, že opak je pravdou. Protože církevní magisterium nevydalo dosud žádné vyjádření, není oprávněn, navíc když není ani schopen podat přesvědčivý protiargument, zakazovat věřícím seznamovat se s poselstvími, protože se tak dopouští odporu proti rozhodnutí dekretu číslo 58/59 papeže Pavla VI. ze dne 14. října 1966, kterým se povoluje zveřejňovat a rozšiřovat spisy a dokumenty, které se vztahují na nadpřirozené jevy a zjevení a to i v tom případě, kdy chybí dobrozdání prostřednictvím „Nihil Obstat“ od příslušné církevní autority. Tím není ani omezeno, ani porušeno právo církve na její konečné posouzení. Jde o typický příklad toho, jak Ježíš mluví o pokrytectví u Mat. 23, 13 [14]: „Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“

   Ale vraťme se k problému milenialismu. Už samo slovo nám napovídá, že má vztah k tisíciletému výročí, zpravidla kalendářnímu, ne ale k nějakému období trvajícímu tisíc let.
   V tom už máte i odpověď. Milenialismu se dopouštěly sekty, které vztahovaly očekávaný konec světa vždy k počátku nového milénia, tedy tisíciletí. Zde to tedy evidentně nepřichází v úvahu.

   A co se týká dotazu k poselství 346 o ženění se a vdávání po zmrtvýchvstání atd. Zde je odpověď ještě jednodušší. Sice už byla správně zodpovězena, ale ne zdůvodněna. Krátce se pokusím vysvětlit, proč to tak bude.

   V evangeliu sv. Jana Ježíš říká: „V domě mého Otce je mnoho příbytků…“(Jan 14, 2)

   O tomto vyjádření nelze pochybovat, protože si není možné vůbec ani představit, že by nebeský Otec neměl ve svém domě přichystaný příbytek pro každé ze svých dětí, kterými jsme my všichni. Víme ale z mnoha úryvků sv. Písma i z poselství Matky Boží, Matky Spásy, že bude velmi mnoho zatracených, že jich bude dokonce většina. K čemu by pak byl Otci dům s většinou příbytků prázdných. Byl by očím pro pláč. Proto čas, tisíc let po příchodu Krista, bude časem, kdy se budou lidé ženit a vdávat a plodit děti, aby naplnili Otcův dům a štěstí rodiny Boží bylo dokonalé. Víme také z poselství Ježíšových, že obnovený svět bude ještě krásnější, než byl Ráj Adamův. Bude to období, o kterém se hovoří v proroctví u Izaiáše v kapitole 11.

   Ještě to ale není všechno, čím se budou zabývat lidé na Nové Zemi. Svatý apoštol Pavel hovoří v 1. Kor 6, 3: „Nevíte, že budeme soudit anděly? Kdy jindy by to bylo, když ne v tento čas? Bude to tedy i čas, kdy budou otevřeny Knihy a chystán soud, pro který za 1000 let přijde ke druhému zmrtvýchvstání.

   Zásadní je ale pro odpověď to, že si nelze myslet, že Ráj, který bude vytvořen na období 1000 let bude místem věčného pobytu oslaveného tvorstva. To by byl nesmysl, protože cílem věčného bytí je Nebeský Jeruzalém, který není totéž co pozemský Ráj. I pro Adama byl Ráj stvořen, nebyl totožný s nebesy. Adam nežil v Nebi, ale v Ráji. A Antikrist nebude přece přítomen v Novém Ráji, tedy v oněch 1000 letech, protože se bude již s Falešným prorokem koupat v ohnivém jezeře. Na konci oněch 1000 let Satan shromáždí vojsko k poslední bitvě, v níž bude poražen dechem Beránkových úst a kdy sestoupí Nebeský Jeruzalém. Tehdy to bude, kdy budou Boží děti vzaty do Nebes, do Nebeského Jeruzaléma.

   Ještě doplňuji, aby bylo jasno, že jsem si informace nevymyslel, ale mám je černé na bílém z Písma. Každý koho zajímají tyto záležitosti, a kněží to měli automaticky vědět a už do diskuse zasáhnout, se je může dočíst v poslední knize Písma, ve Zjevení sv. apoštola Jana v kapitele 20 a 21.

   Když budete číst pozorně, zjistíte, že jsou zde uvedeny všechny pojmy, které byly předmětem dotazu, a jsou tu i podané tak, že jsou uváděny v časové souslednosti tak, jak budou přicházet. Je zde vysvětlen jak milenialismus (číst ale s Duchem), tak také podrobně rozepsán scénář konce časů. Stačí mít otevřené oči a mysl.

   Je tedy otázkou, jak čteme Písmo a zda ho vůbec čteme, když máme všechny věci pěkně vysvětlené a nevíme o nich.

 21. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božie milosrdenstvo uzdravenia z rakoviny pre dve maželkyne kolegyne, učiteľky Jožky a Ivetky zo špeciálnej školy prosí brat Štefan, aby im Pán doprial ešte života a uzdravil ich z tejto strašnej choroby. Majú ťažkú prácu s deťmi, ktoré ich potrebujú a určite aj ich rodina a priatelia. Prosíme Ťa Pane, ak je to v súlade s tvojou svätou vôľou, uzdrav obe tieto naše sestry.
  2. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Marie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  3. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S. a Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  4. Za mladých ľudí, ktorí sú v zajatí zlého skrze falošné idoly, hudbu a rôzne druhy závislostí. Za MBM, jej rodinu, spolupracovníkov a všetkých, ktorí šíria tieto posolstvá, nech sú pod stálou ochranou Panny Márie a Ducha Svätého. Za média, aby si zachovali nezávislosť a nepodliehali vplyvu zlého. Za kňazov, biskupov a arcibiskupov v ČR a SR, aby Duch Svätý priviedol do ich sŕdc dar rozlíšenia.
  5. Za zmierenie medzi bývalými kolegami z práce, nech ich vzájomne prestúpi Kristova láska a požehnanie Panny Márie.
  6. Za svoju ťažko chorú maminku, nech sú jej neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu jej zmierniť jej bolesti, prosí naša sestra Jana O.
  7. Za zmierenie v hlboko rozvrátenej rodine Ivetky.
  8. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  9. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina a tiež za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich vojnovými konfliktmi ako i za odvrátenie jadrovej vojny prosí Petr S.
  10. Za Božie milosrdenstvo uzdravenia svojej milovanej matky prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku jej syn Peter, ktorý ich prosí aj za spásu duše svojho brata Otta, ktorý zomrel náhlou zástavou srdca počas spánku. Pane Ježišu, prosíme ťa, buď k nim milosrdný.
  11. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu a tiež aj za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom a za podporu jej rodiny, aby sa obrátil jej manžel a tiež za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu ako aj za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  12. Za večnú spásu zosnulého brata Jána (+34), za Božie milosrdenstvo pre neho, nech mu Pán odpustí všetky jeho viny a tresty a prijme ho do svojho nebeského kráľovstva.
  13. Za Božie milosrdenstvo pre duše umierajúcich neveriacich a všetkých úbohých hriešnikov, aby im Boh v čase smrti, a zvlášť počas Veľkého varovania, udelil milosť ľútosti a odvahu poprosiť nášho Spasiteľa Ježiša Krista o odpustenie.
  14. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  15. Za nášho drahého sv. otca Benedikta, jeho zdravie a silu, za pomocníkov v jeho svätej misii, ktorú mu zveril náš Spasiteľ, za silu Ducha a ochranu Nebeskej Matky preňho i zbožných kardinálov a jeho pomocníkov v boji za záchranu sv. Katolíckej cirkvi.
  16. Za Božiu ochranu a pomoc pre kresťanov a kresťanských misionárov v severnom Iraku a vo všetkých kútoch sveta sužovaných vojenskými ozbrojenými konfliktmi a za všetky nevinné obete militantných vrahov z radov príslušníkov takzvaného islamského štátu.
  17. Za uzdravenie svojej mamy Anny z ťažkých chorôb, oslobodenie tela i duše od všetkého zlého, aj za dar silnej viery a milosť odovzdania sa do Božej vôle – prosí jej dcéra.
  18. Za Rusko a Ukrajinu, za zastavenie vojny, aby Pán a Boh nedovolil satanovi a západným mocnostiam rozpútať svetovú vojnu! Za Boží pokoj, aby vo všetkom zvíťazila svätá Božia vôľa, pretože “Milosti Pánovej plná je zem!”.
  19. Za úspešné šírenie tejto Božej misie a za jej ochranu pred útokmi satana.
  20. Vložme aj dnes po každom desiatku ruženca túto modlitbu “Matky všetkých národov” tak, ako naliehavo prosila v Amsterdame a prosí aj teraz: “Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou”. Vložme ju aj do každého ruženca, ktorý sa modlime v chráme aj v súkromí! Prosíme taktiež za kresťanov na Blízkom východe, aby nepriatelia nedokázali kresťanstvo vyhubiť a za tých, ktorí ich prenasledujú a vraždia, aby nemali tú moc.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Vážení bratři a sestry v Kristu,

   nerad bych rozpoutal neplodnou polemiku, ale přece jen už musím reagovat.

   Rád čtu některé články od pana Štuly, ale už dlouho mi opravdu vadí, jeho hodnocení sv. Jana Pavla II., a podle mne přeceňování tradiční mše oproti nové. Ke sv. Janu Pavlu II. viz. 1. poselství. Jistě, nebyl bez nedokonalostí, byl to, jako každý člověk, člověk hříšný, ale dělat z něho zednáře, to je na mě moc (máte pravdu, to je naozaj veľmi prehnané a neobstojí to – pozn. admina Petra).

   A nová mše? Jsem rád, že existuje a že díky ní mohu být skoro každý den účasten Kristovy oběti. Nevím, jak bych to udělal, když přijedu domů z práce v 18.30 hod. a ještě bych měl jít na dvouhodinovou mši. Tradiční mši bych rád navštívil v neděli, ale ve všední den jsem vděčný Pánu Bohu za mši novou. Každý ji může prožít tak, jak chce.

 22. Chvála Kristu!
  V průběhu několika minulých let jsem si postupně pořídil několik výtisků Písma Svatého (Nový zákon, vydala Česká katolická charita, 1970) z antikvariátu, a také jsem se pustil do hlubšího studia starších poselství. Nevím si rady s jednou věcí; v poselství č. 346 je zmínka o tom, že se lidé budou po zmrtvýchvstání ženit, vdávat a mít děti. To je patrné také např. z poselství č. 897474.

  Jak postupně pročítám Evangelia, narazil jsem v Mat 22, 23-30 na otázku zmrtvýchvstání, cituji: „V ten den přistoupili k němu saducejové, kteří tvrdí, že není zmrtvýchvstání, a otázali se ho: Mistře, Mojžíš řekl: Zemře-li kdo bez dětí, ať si jeho bratr vezme jeho manželku a zplodí svému bratru potomstvo! U nás bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel. Nemaje potomstva, zanechal svou manželku svému bratru. Podobně i druhý a třetí, až i sedmý. Naposledy pak ze všech zemřela i ta žena. Čí tedy z těch sedmi bude ta žena při vzkříšení, neboť všichni ji měli (za ženu)?“ Odpověděl jim Ježíš: „Mýlíte se, poněvadž neznáte Písma ani moc Boží. Neboť při vzkříšení se nebudou ani ženit ani vdávat, nýbrž budou jako andělé Boží v nebi.“

  Mám naději, že na to už také někdo narazil a pomůže tedy snad s výkladem.

  • V Zj 20, 4-6 sa píše o prvom vzkriesení, teda bude aj druhé. Pán zrejme v Matúšovi hovorí o konečnom vzkriesení, teda po 1000 ročnom panstve Krista (správne to chápete – pozn. admina). Ale nechám sa rád prekvapiť, lebo vieme, že Božia moc je nepredstaviteľná. Stačí sa pozrieť na vesmír a tie ohromné svety a galaxie v ňom 🙂 .

   • Jozko a Marie, děkuji vám za komentáře. Nemůžeme ale přece připustit, že by náš Pán, Ježíš Kristus, přišel před Soudným dnem nastolit zde na zemi „ráj“. To je nesmysl, šlo by o antikrista. O tom se Svatá církev již vyjádřila a dobře to všichni známe: Jedná se tzv. „mileniarismus“ a církev jej odsoudila jako herezi. To je ale nutné být nanejvýš obezřetný, protože podle církevního práva veřejné následování vyhlášené hereze s sebou nese nejtvrdší církevní trest – exkomunikaci. Tedy život v těžkém hříchu a bez svátostí…

    Admin Peter:
    Jan_L, heréza je popierať Božie slovo, ktoré jasne hovorí, že najskôr bude prvé vzkriesenie spravodlivých a Bohu verných v čase Druhého príchodu nášho Pána a po uplynutí 1000 rokov pokoja a mieru bude druhé vzkriesenie a s nim konečný Boží súd všetkých zomrelých – živých i mŕtvych. Veď Pán hovorí, že tí, ktorí budú vzkriesení pri prvom vzkriesení, budú mať večný život a druhá smrť už nebude mať nad nimi žiadnu moc (porovnaj Zjav 20, 5-6):

    5Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

    • Milý Jan_L, potom máš pochybnosti o sv. Písme aj o posolstvách. V Zjavení sv. Jána sa o tom píše. Nemám čas to hľadať, ale ak si k tomu sadneš, isto to nájdeš. Hovorí aj o tisícročnom kráľovstve, posolstva nám odhaľujú práve Zjavenie sv. Jána. Nech Ťa Boh naplní svetlom a silnou vierou v jeho Slovo.

     • L. Halík: Když se 08.04.2015 P. Gruner dozvěděl, že papež František je vírou ateista, tak logicky ztratil veškerou naději, že zasvětí Rusko neposkvrněné Panně Marii dříve než začne 3. světová válka. P. Gruner se celý svůj kněžský život snaží především o odvrácení 3. světové války. Ateismus papeže Františka ho zbavil veškeré naděje na odvrácení 3. světové války. ZEMŘEL BOLESTÍ NAD TÍM, ŽE TOMU NEDOKÁZAL ZABRÁNIT. PODOBNOU BOLESTÍ, ŽE NEDOKÁZAL ZABRÁNIT 1. SVĚTOVÉ VÁLCE, ZEMŘEL PIUS X.

      Admin Peter:
      Maria_K, tvrdiť, že pápež František je ateista, je zrejme hodne „pritiahnuté za vlasy“, pretože pápež František dobre vie o Božej existencii. Je to skôr parafrázovanie a slovo „ateista“ by malo byť v úvodzovkách. Otázka znie inak – komu pápež František slúži, kto je jeho skutočný pán, komu sa zaviazal slúžiť? Pretože Kristovi celkom iste neslúži. Aj slobodomurári uznávajú Božiu existenciu, veď aj démoni so satanom vedia o Božej existencii a predsa konajú a hlásajú proti Bohu a jeho baránkovi. Keď citujete z nejakého článku, prosím vás, udávajte aj zdroj (link) článku, z ktorého citujete daný výrok.

     • Zj 20, 3:
      3Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.

      Zj 20, 4:
      4Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

      Zj 20, 5:
      5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.

      Zj 20, 6:
      6To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.

      Zj 20, 7:
      7Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře.

      1.Kor.15, 51-52:
      51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

    • Vážení bratři v Kristu,

     jak rád bych se zapojil do odpovědí pro Jan_L, ale:

     556. Nejsem ten Syn člověka, jakým Mě lidé chtějí mít. Nejsem konvenční.

     …Nikdy nediskutujte, nebo nezkoušejte dokazovat pravost mého svatého Slova, neboť klopýtnete a upadnete. Potom dostanete kopance a shledáte těžkým jít dále a prosazovat mé svaté Slovo. Jinými slovy, nebudete vědět jak dál. Pak propukne zmatek a v některých případech se ode Mne odvrátíte…

     Místo diskuzí je lépe se modlit.

  • V poselství 586 se praví: „To je můj slib všem Božím dětem. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí. Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém svazku s mým slavným Tělem. Potom se setkají s těmi, kdo zemřeli v mé milosti a byli vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni budou žít v mém Novém ráji.“

   Já tomu rozumím tak, že v tomto Novém ráji se lidé budou ženit, vdávat, budou mít děti. Tento ráj – Boží království – bude trvat tisíc let. Až se naplní oněch tisíc let, bude následovat vzkříšení VŠECH mrtvých a bude Poslední soud. Všichni budou souzeni podle svých činů. A to je ono druhé vzkříšení, o němž mluví Pán Ježíš v Mt. 23-30 (správne to chápete – pozn. admina Petra). O dvojím vzkříšení můžeme číst taky ve Zjevení sv. Jana, v 20. kapitole:

   1Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. 2Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, 3na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. 4Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. 5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. 6To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.

   Je doslovně psáno o době trvání 1000 let a také o prvním a druhém vzkříšení.

  • Moje srdce búši radosťou, keď vám hovorím o Novej zemi, ktorú Som pre vás, deti, pripravil.

   Moje deti budú žiť tisíc rokov v Raji, ktorý Som stvoril pre Adama a Evu.

   Bude tam panovať mier, láska a harmónia a nebude ničoho postrádať.
   Ľudia sa budú ženiť a vydávať a budú mať deti.

   Brat Ján, posolstvo hovorí o Novej zemi a Novom raji, nie o nebi. Keby Adam s Evou neboli zhrešili, všetci by sme prežívali svoj život v raji na zemi. Smrť by bola len premenením nášho tela. Smrť, akú teraz po hriechu našich prarodičoch zakúšame, by nebola a už nebude, keď príde náš Pán. Všetkých, ktorý svoj život nasmerujú na Ježiša a budú sa snažiť o pokoru a lásku, si príde k sebe vziať náš Pán a ako hovorí, mihnutím oka sa ocitneme na tom krásnom mieste. V posolstvách nám hovorí, že ten Nový raj je už pripravený a je omnoho krajší ako za čias Adama a Evy.

   Tam v Novom raji sa budú ženiť a vydávať a budú rodiť dokonalé deti. Ja mám veľkú radosť, keď čítam posolstvá o Novom raji.

   • Výborná úvaha.

    Pán dá možnosť mať deti všetkým dobrým ľuďom, ktorí po jeho Druhom príchode budú jeho nevesta a bude veľká radosť, ktorá potrvá podľa posolstiev 100 dní. Veľmi spravodlivé pre tých, ktorí v tomto živote trpia a nemajú pre rôzne dôvody partnera, lásku a najmä svoje deti.

    Pri druhom vzkriesení vstanú z mŕtvych po 1000 rokoch Nového raja aj zlé duše, ktoré sa ešte raz pokúsia vzdorovať Pánovi. Ale zostúpi na nich síra a pohltí ich.

    Výborné video je s názvom „POSLEDNÉ UDALOSTI BIBLICKÝCH PROROCTIEV“:

 23. Chvala Kristu!

  Posilam dva zajimave odkazy:
  1) Pro ty, kteri maji kde pestovat, spousta moudrych rad a tipu:

  2) O ockovani:

  Co se tyce modlitebni stafety 8.5., myslim, ze je nakonec dobre, ze to dopadlo tak, jak to dopadlo. Aspon nebudeme mit nos nahoru, jak na rozdil od jinych zachranujeme svet. Bude-li vyhlasena opet nejaka stafeta, tak bude treba o ni dat hodne dopredu vedet, aby byla vetsi sance vyplnit vsechna okenka. Mozna ze ted, kdy jsou poselstvi pro nas pozastavena, nechodi sem lide tak casto, tudiz se nehlasi tak rychle, jak by se hlasili, kdyby prichazela stale nova poselstvi.

 24. Ještě podotýkám: Zapomeňte na mrazáky, ledničky, elektřinu.

  Je to třeba buď zavařit, nebo nasolit nebo vyudit, nebo vysušit. Jiný způsob uchovávání potravin nebude možný. Nebo nakoupit rovnou už takové potraviny co vydrží roky a jsou vhodné rovnou k jídlu. Elektřina nebude vůbec dostupná po válkách a během nich. Nebo v omezeném množství. Je lépe s ní vůbec nepočítat. Možná bude dobré si zajistit plynové bomby do zásoby, na vaření popřípadě kamna. Naftu do kanistrů do traktorů atp. Zásobte se léky v dostatečném množství. Zapomeňte rovnou na to, že budeme svítit tradičním způsobem jako dnes, že budeme používat dosavadní styl života.

  Kdo má topení na elektřinu, plyn ať to změní dokud to jde nebo bude mrznout. Zásobte se uhlím, dřevem nařezaným. Ručně dřevo lze taky řezat, ale bude to pracné. Dřevo sehnat v lese jde vždy. Uhlí a to ostatní už bude velký problém.

  Svět se změní k nepoznání, ani my to nemůžeme předvídat jak. Můžeme se pouze připravit jak umíme nejlépe a to fyzicky i duchovně. Čas se velmi krátí. Poselství z Fatimy se blíží.

  A pokud Vám to připadá bláhové či za vlasy utažené jako kdyby ze smyšlených filmů? Cožpak jsme nebyli varováni? Tolik proroků v minulých staletích nás na tyto události připravovalo.

  Panna Maria o tom neustále hovoří v tolika poselstvích dávaných světu a na tolika místech po celém světě. Cožpak ji neposloucháte? Otevřme oči bratři a sestry.

 25. Reaguji na Vaše poslední příspěvky
  Ano myslím, že toto proroctví se splnilo dokonale:

  „Moje děti, mnoho, mnoho lidí v mocenských strukturách, ve vládách, v bankách, v potravinovém průmyslu a v humanitárních organizacích nevědí, co se děje a ani to nebudou vědět, až do konce Velkého soužení, které brzy nastane. Potom uvidí vystoupit šelmu, která zavede náhlou změnu, a tehdy vy všichni budete muset bojovat jako nikdy předtím, abyste se ukryli před tímto ďábelským režimem.“

  Všimněte si co se děje s dětmi ve státech sužovaných válkami s ekonomikou ve státech údajně svobodných. Je čím dál těžší v těchto státech podnikat, sehnat práci, vydělat peníze.

  Velké soužení už začalo a na jeho konci vystoupí šelma. Což nezávisle potvrzuje i O. G. Amorth. Neboť šelma vystoupí až nastanou války. Muž míru a pak se všechna proroctví jak byla předpovězena začnou odvíjet. Čas, kdy se to stane, je už velmi krátký. Léto profrčí velmi rychle a podzim taky. Už máme jenom velmi krátký čas na to, abychom maximálně doplnili svoje zásoby do plnosti jak kdo může tak, abychom mohli zůstat skryti i několik let (podotýkám let) a mohli přežít.

  Kdo může ať nakupuje zlato, či stříbro nebo mince a zachová je pro nejhorší časy. Aspoň trochu. Kdo může něco pěstovat ať pěstuje. Kdo může nakoupit ať nakupuje. Kdo nemůže nic z toho, ať se o to víc modlí o přežití.

  Je třeba se spojit a domluvit se na modlitebních shromáždištích, večeřadlech, ať už teď nebo až časem, když to opravdu bude třeba.

  Je třeba si uvědomit, že budeme bojovat společně. Samému se bojuje hůř. Někdo má trochu něčeho a někdo zase něco jiného. Jsme jak strom co přináší ovoce. Každý z nás je jinou částí toho stromu a spolu tvoříme celek. Proto je třeba budovat i v rámci společenství.

  Musíme přitáhnout k sobě kněze, které je třeba chránit i když ničemu nevěří. Musíme nyní s nimi navazovat přátelství a podporovat je. Je potřeba, až nastane čas, jím pořádně otevřít oči a přitáhnout je, aby zajistili přežití svátostí, aby správně pochopili zlo jež se na ně valí a kterému nerozumí doposud ani nechtějí rozumět. To nelze ale udělat pokud se s kněžími nebudete znát osobně a nebudete je navštěvovat a rozmlouvat s nimi. Kam se pak obrátí až zůstanou úplně sami? I toto je třeba plánovat. Buď odejdou jinam nebo utečou nebo se vzdají.

  Modlit se musíme všichni neboť nám to přináší ochranu i naším rodinám. Musíme se stát jako malé děti a plně důvěřovat ve všem Bohu. Jinak to nepůjde.

  Co se týče modlitební kampaně co plánujete, chce to abyse domluvilo víc lidí ne pouze dva či tři. Přitom ta kampaň co byla teď 8.5.15 tak se na ni přihlásilo tak málo lidí a dokonce se nepřihlásili ani ti, kteří o ni žádali. Bylo to trochu smutné.

 26. Evropská Unie, nebo Rusko (převzato z Katolického týdeníku č. 14 a 17/2015).

  Rozdělovat svět na toho „zlého“, kterému nepřiznám ani trochu dobré vůle, a toho „dobrého“, kterému lze omluvit téměř vše, je všechno jiné než snaha o objektivní pohled. V článku (č. 14) autor píše: „Jeho (má na mysli Putina) obhajoba tradičních křesťanských hodnot je stejně jako farizejská kritika evropské morální zkaženosti součástí protievropské propagandy. Jejím cílem není obhajoba jakkoliv ušlechtilých hodnot, nýbrž čistě mocenská politika.“

  Nejprve bych se zeptal, proč tradiční křesťanské hodnoty jsou v uvozovkách, dále co je na tom špatného, je obhajovat, a proč podkládat špatné a farizejské úmysly tomu, kdo stojí za správnými hodnotami. Podporovat morálně i legislativně rodinu, manželství, co je na tom špatného? A proč útoky evropské elity proti člověku od početí až do smrti vyjádřené triádou interrupce, registrované partnerství a eutanazie, kterou uznává mnoho evropských zemí, nemohou být kritizovány jako projev morální zkaženosti? (…) Jaké má autor důvody a důkazy, aby obhajobou těchto hodnot ze strany Ruska nazýval farizejstvím?

  Jedinou perspektivní cestou pro Evropu je její duchovní a kulturní obnova. Bude vyžadovat statečnost, schopnost podívat se pravdě do očí a minimálně s odvahou nazývat věci pravými jmény. Dále schopnost uznat i našemu ideologicky nespřízněnému partnerovi, co je skutečně dobré a shoduje se s Božím řádem, nebagatelizovat to a nenazývat pokušením.
  P. MIROSLAV ŠIMÁČEK, Ústí nad Labem.

 27. Milí bratři a sestry v Kristu, je květen, měsíc, kdy zvláště uctíváme Pannu Marii. Posílám něco pro inspiraci:

  Nemusíte se bát, že když prokazujete úctu Panně Marii, že tím ubíráte pocty Bohu. Ano, adorovat máme pouze Boha, ale zároveň Mu uděláme radost, když budeme ctít Jeho pozemské rodiče – Pannu Marii i sv. Josefa. Ostatně Panna Marie naše prosby předkládá Bohu a neúnavně za nás oroduje. Byl jí dán vznešený úkol rozdrtit hlavu satana.

  Věřím, že další z možností, jak usmířit Boží hněv, je budování oltáříků v našich bytech či domech, zahrádkách. Kříž, sochy Ježíše a Panny Marie, obrázky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, by měly zaujímat čestné místo u nás doma. Zvláště pokud se pro Ně nenajde místo v moderních kostelích. Určitě Je to potěší.

  K tomu modlitebnímu řetězci, jak jej navrhl Petr K., jsem pro. Ale budeme mít dostatek modlitebníků? Zatím bych byla pro vypsání termínů modliteb na každý 13. den v měsíci až do října. Pokud budou obsazeny, vypsat další- zvl. na velké svátky: Letnice, sv. Božího Těla, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Nanebvzetí Panny Marie.

  V ostatní dny se budeme modlit klasicky, jak jsme zvyklí. Přituhuje, na druhé straně se blíží i naše vysvobození. Blíží se nejen Varování, ale i další události, předpovězené např. ve Fatimě, Garabandalu, Medžugorje. Modlitba je v tuto chvíli naší mocnou zbraní. A také svátosti. Nezapomeňte na modlitbu k sv. archandělu Michaelovi – to je také mocná zbraň! Je vůdcem vojska andělů. Má moc svrhnout ďábla. Vždyť se to modlíme: „…a Ty, kníže vojska nebeského, svrhni Božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy…“ Nemá smysl naříkat, že jsme slabí a je nás málo. To je sice pravda, ale my vítězíme Boží mocí. A nikdo se nemůže vymlouvat, že by se nemohl aspoň krátce pomodlit. I kdyby u toho ležel nemocný na lůžku. I ten nejméně schopný člověk může napomoci k Božímu vítězství, a když ne modlitbou, tak trpělivým nesením kříže.

  V brožurce Novéna k sv. archandělu Michaelovi (doporučuji) je i delší verze modlitby, určitě stojí za zmínku:

  Slavný kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, proti vládcům temnot, proti zlým duchům v ovzduší (srov. Ef 6,12). Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k Svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze satanova otroctví. Tebe ctí svatá církev jako svého strážce a ochránce, Tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí satana, aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzy sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy (srov. Zj 20). Amen. (Papež Lev XIII.)

  Blíží se doba prvních svatých přijímání a biřmování. Dobrý tip na dárky je: koupit dobrou duchovní knížku, Benediktinský kříž, medailku. Pražské Jezulátko, sošku Panny Marie. Ikony, růžence. Stále se dají vybrat dobré věci. Jen pozor, aby nebyly zatížené multikulturalismem a esoterikou. Zvláště některé knihy jsou vyloženě závadné. Víc než kdy jindy je třeba prosit o dar rozlišování duchů. (Pozor na kult andělů, který hraničí až s New age!)

  Ještě k sv. arch. Michaelovi: dřív se k němu lidé modlili po mši. Zkuste poprosit p. faráře, ať se to v kostele zavede. Proti tomu snad nemůže nikdo nic namítat. Když budete argumentovat mravním ohrožením národa, dětí a mládeže (magií, okultismy, nevázanou sexualitou a potraty…), snad to projde. A i kdyby ne, modlete se to v tichosti sami, to Vám nikdo nemůže zakázat. Je to oficiálně schválená modlitba.

 28. Vážení bratři a sestry v Kristu,

  oslovila mě „Zpráva otce Gabriela Amortha otci Nicholasovi Grunerovi„. Hledal jsem ještě její jiné zdroje a našel jsem ji na několika dalších internetových stránkách, takže ji považuji za pravděpodobnou (ale i kdyby byla nepravdivá, modliteb není nikdy dost). Problém v zasvěcení Ruska vidím v tom, že FP je neprovede, ale i kdyby je provedl, tak bude platné? Provést by ho měl sv. otec Benedikt XVI., ale bude mít podporu biskupů? Z hlediska lidského je asi tato věc již neřešitelná, ale, jak řekl můj zpovědník, Bůh zná řešení i tam, kde my ho nevidíme. Proto bych prosil admina Petra, aby vypsal termíny modlitebního řetězce na tento úmysl. Myslím, že teď, v období 13.5. – 13.10., by to bylo obzvlášť vhodné.

  Připomněl bych krátkou modlitbu o východisko ze starostí, která není přímo součástí číslovaných modliteb „Modlitební křížové výpravy“, ale byla nám doporučena v poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2011: „Ježíši, předávám Ti všechny své obavy v této věci s důvěrou, že teď je tento problém tvůj a že jej vyřešíš podle své nejsvětější vůle. Amen.“

   • Chvála Kristu!
    Duch výše uvedého článku na portálu gloria.tv se sice tváří jako spojenec Ježíše Krista, ve skutečnosti tomu tak ale není. Proč? Kromě toho, že článek zlehčuje hereze Jana Husa a nazývá tohoto rozkolníka církve Mistrem, přečtete-li si článek až do konce, zjistíte, že podle autora tohoto článku je každá mše svatá, při které je titulován František jako papež, je neplatná. TO JE LEŽ! Nenechte se zmást, ďábel je chytřejší, než si dokážeme představit a vždy se bude snažit tvářit jako chápající přítel, který do řeky zdánlivé pravdy zaseje několik semínek polopravd a lží. Další věcí, kterou je třeba na tomto článku odsoudit, je očerňování veřejně činných osob. Bratři a sestry, nenechte se vtáhnout do hříchu pomluvy a nactiutrhání, byť by to mělo příchuť spravedlivého hněvu.

  • Správa otca Gabriela Amortha otcovi Nicholasovi Grunerovi

   Spravodajca otca Grünera – 12. Marec 2015 (sviatok svätého Gregora Veľkého)

   Nedávno som sa vrátil z Ríma, kde som sa zúčastnil na februárovom vymenovaní nových kardinálov. Ale keď som tam bol, stalo sa niečo neočakávané, niečo dušou otriasajúce, čo som nečakal!
   Hovoril som s otcom Gabrielom Amorthom, svetovo najznámejším žijúcim exorcistom. Jeho slová mnou otriasli, ako len pár vecí vôbec. Otec Amorth mi povedal, že nám zostáva len krátky čas pred trestami predpovedanými Našou Pani z Fatimy, ktoré začnú ničiť náš svet od seba spôsobmi, aké si len ťažko môžme predstaviť!
   Ako Dlho? Menej ako 8 mesiacov!
   Otec Gabriel Amorth mi povedal, že pokiaľ sa zasvätenie Ruska nevykoná, tak ako to Panna Mária žiadala, do konca októbra 2015 temné proroctvá z Fatimy sa môžu vyplniť ktorýkoľvek deň po tom!
   Prečo mi to otec Gabriel Amorth povedal? Kvôli tomu, aby apoštolát Našej Pani pozdvihol hlas, ako nikdy predtým, aby sa kričalo fatimské posolstvo zo striech!
   Aby sme tak urobili, musíme držať spolu. Musíme źoradiť všetky naše zdroje, všetky naše sily, a prebudiť svet z jeho námesačnosti, ktorá vedie do záhuby!
   Náhody neexistujú. Všetko je Prozreteľnosť! Otec Amorth je, vo svojich 85, stále hlavným exorcistom v Ríme. Vykonal desiatky tisíc exorcizmov a napísal niekoľko kníh na túto tému. Bol vybraným nástupcom otca Candida, jeho slávneho svätého predchodcu, ktorý sám mal mimoriadne duchovné dary. Otec Amorth vie, že sme v záverečnej bitke so Satanom a času je málo.
   Stretol som a hovoril som s otcom Amorthom mnohokrát v priebehu rokov. Toto je však prvýkrát, čo mi kedy povedal, v otvorenej reči, koľko času nám presne zostáva, predtým než by mohlo začať evidentné potrestanie sveta!
   V Jeho milujúcom milosrdenstve, náš Pán už dal našej generácii veľa šancí od odvrátenia sa od zla a falše, predtým ako privedieme na seba našu vlastnú skazu.
   Pred tým ako trestá, náš Pán nás vždy varuje slovami svojich prorokov a svätých! Ako dôležité je posolstvo Fatimy?
   V duchovnom púšti našej doby, náš Pán nám poslal najhroznejšie varovanie od niekoho ešte viac vyvýšeného v nebeskej hierarchii ako Ján Krstiteľ! Náš Pán si vybral svoju matku, aby doručila posolstvo z Fatimy!
   Majme túto skutočnosť priamo pred nami, kedykoľvek berieme do úvahy toto posolstvo! Je to matka nášho Pána Ježiša Krista, ktorá k nám hovorila vo Fatime! Poslal by nám Náš Pán Svoju Matku, keby posolstvo nebolo najvyššieho významu?
   Môže byť Náš Pán, ktorý miluje a ctí Svoju Matku nad všetkými tvormi, potešený spôsobom, akým bolo Jej posolstvo prijaté Jeho Cirkvou? Jeho služobníkmi? Predstavte si, ako by ste sa cítili, keby vaša matka bola neprijatá, opovrhovaná, dokonca urážaná!!!
   Hnev Nášho Pána musí byť veľký a narastajúci !!! A každým dňom, čo sú slová Našej Pani ignorované, privádza nás bližšie k trestu nepredstaviteľne strašného!
   Skutočne, cirkevní vodcovia, zlyhaním poslušnosti Našej Panej a nezasvätením Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu, vystavili svet a miliardy duší do nebezpečenstva!
   Musíme varovať svet!
   Slová otca Amortha by mali rezonovať v našich srdciach. Musíme konať teraz. Hodiny tikajú!

   Váš v Ježišovi, Márii a Jozefovi,
   Otec Nicholas Gruner

   Fatima Center
   Služobníci Ježiša a Márie
   17000 State Route 30
   Constable, NY 12926-9989

   Čo môžme urobiť?
   Modlite sa; obzvlášť sa modlite ruženec.
   Šírte slovo. Pomôžte otcovi Grunerovi šíriť správy, príspevkami na jeho apoštolát. (Adresa pozri vyššie)
   *******
   Otec Gabriele Amorth (narodený 1. mája 1925) je taliansky rímskokatolícky kňaz a exorcista rímskej diecézy, ktorý je známy oslobodením desiatky tisíc démonických posadnutí.
   V októbri 2000, bolo ohlásené, že vykonal viac ako 50.000 exorcizmov (ktoré sa pohybovali v dĺžke od „niekoľkých minút“ až po „niekoľko hodín“). V marci 2010 povedal, že počet vzrástol na 70.000, čo zodpovedá zhruba ôsmim exorcizmom za deň v priemere od roku 1986 po rok 2010.K máju 2013 povedal, že vykonal 160.000 exorcizmov v priebehu svojej služby.
   Za povšimnutie, podľa otca Amortha nie každý exorcizmus predstavuje obeť posadnutia samotného, ale skôr sa každý exorcizmus počíta ako modlitba alebo rituál samotný, a niektoré obete posadnutia potrebujú stovky exorcizmov.
   Edward Peters, profesor cirkevného práva, považuje Amorthove tvrdenie, že osobne vykonal 30.000 exorcizmov za deväť rokov „ohromujúce“. Dokonca i pripustenie Amorthovho tvrdenia, že iba 94 z jeho 30.000 exorcizmov reprezentuje plne rozvinuté posadnutie, ktoré by vyžadovalo približne za každý prípad mesiac dôkladného preskúmania a spracovania počas deviatich rokov takmer bez prestávky.
   Otec Amorth je presvedčený, že osoba môže byť posadnutá viac ako jedným démonom súčasne, čo je to, čo zodpovedá vysokému počtu predpokladaných démonických vyháňaní.
   Otec Amorth bol citovaný výrokmi, že vysokí úradníci nacistickej strany boli aktívne zapojení do satanizmu a že obaja Adolf Hitler a Josif Stalin boli posadnutí. Na otázku, či diabol môže udrieť vo vnútri Vatikánu, Amorth vyhlásil: „Už skúsil. Urobil to v roku 1981, keď bol napadnutý Ján Pavol II, za spolupráci tých, ktorí vyzbrojili Ali Agca“.
   Počet vykonávaných exorcizmov pripisuje jeho názoru tomu, že „ľudia stratili vieru, a povery, mágia, satanizmus, alebo špiristické tabuľky Ouija preberajú jej miesto, ktoré potom otvárajú všetky dvere prítomnosti démonov.“
   Otec Amorth ponúka nasledujúce pokyny, tým, ktorí vykonávajú charizmu exorcizmu. Každá takáto osoba musí byť vysoko vážená pre modlitebný život, vieru, dobročinné skutky a úsudok. Okrem toho sa musí spoliehať výhradne na Božie slovo a tradičnú modlitbu, byť úplne oddelená od peňažných obáv, hlboko pokorná a musí mať vážnosť pre nejasnosti.
   Povedal, že nový rituál exorcizmu je „fraška. Neuveriteľná prekážka, ktorá má nám pravdepodobne zabrániť konať proti démonovi.“ Pozoruje, že nový rituál vyháňania diabla zakazuje exorcizmus na ľudoch, ktorí boli údajne vystavení diabolským čarom.
   Otec Amorth zvolá: „Absurdné! Diabolské čary sú vysoko najčastejšou príčinou posadnutia a zla spôsobeného prostredníctvom démona: najmenej 90% prípadov. Je to podobné ako povedať exorcistovi, že už nemôže vykonávať exorcizmus.“
   Poznamenal tiež, že sa v ňom, „vážne prehlasuje, že by nikto nemal vykonávať exorcizmy pokiaľ si nie je istý o prítomnosti diabla, „zatiaľ čo “ je to len skrze exorcizmus, že sa démoni odhalia.“ Nový rituál považuje za „tupú zbraň…. účinné modlitby, modlitby, ktoré existovali po dobu dvanásť storočí, boli potlačené a sú nahradené novými neúčinnými modlitbami.“
   *******
   Otec Nicholas Gruner (narodený 4. mája1942), zakladateľ a predstavený Medzinárodnej Fatimskej Ružencovej križiackej misie, má 55 rokov a narodil sa v Montreale v Kanade. Je absolventom McGill University s postgraduálnymi titulmi v teológii na Pápežskej univerzite sv Tomáša Akvinského v Ríme.
   Otec Gruner je rímskokatolícky kňaz v dobrom postavení, ktorý bol vysvätený za kňaza vo Svätyni Panny Márie dobrej rady vo Frigente, Taliansko, v auguste 1976. V roku 1978 so súhlasom svojho biskupa, začal na plný úväzok angažovanie sa v apoštoláte Panny Márie Fatimskej.
   Od tej doby bol otec Gruner exkluzívne zaujatý propagáciou, kázňami a prednáškami o Fatimských posolstvách v Spojených štátoch, v Kanade a v zámorí.
   Otec Gruner zahájil apoštolát v roku 1970 na podporu posolstiev z Fatimy. Prostredníctvom časopisu s názvom The Fátima Crusader. On a jeho časopis zaujali kritický postoj k podrobeniu sa pápežov posolstvám z Fátimy, konkrétne k žiadosti o zasvätenie Ruska. Toto stanovisko pokračovalo aj po zasvätení v roku1984 a po zverejnení tretieho tajomstva z Fátimy v roku 2001, ktoré oboje považuje za neúplné.
   Otec Gruner je autorom knihy „Svet zotročenia alebo mier“, rovnako ako desiatky časopisov a novinových článkov. Je zakladateľom a vydavateľom magazínu „The Fátima Crusader“, najväčšieho časopisu vo svete venovanom posolstvám z Fátimy. Od roku 1987 bol hostiteľom svojho vlastného denného rozhlasového programu s názvom „Mierový plán nebies.“
   V roku 1989 otec Gruner priniesol Fatimské posolstvo do televízie prvýkrát s týždenným televíznym seriálom „Fátima: Nastala tá chvíľa“, ktorý je v súčasnej dobe vysielaný vo viac ako v 200 mestách po celých Spojených štátoch a Kanade.
   Dlho je považovaný za jedného z popredných svetových autorít na Fátimu a tradičnú rímskokatolícku náuku a prax. Otec Gruner je častým hosťom v rozhlase a televízii a vyhľadávaným rečníkom na konferenciách a verejných podujatiach po celom svete. Získal rad ocenení a v roku 1996 prijal cenu Sv. Ľudvíka z Montfortu. (Louis Maria Grignion de Montfort).
   Napriek intenzívnemu a nabitému programu, Otec Gruner si nájde čas cestovať s Národnou púťou sochy Panny z Kanady, požehnanú pápežom Pavlom VI v roku 1967. V posledných dvoch desaťročiach, kázal fatimské posolstvá v chrámoch a kostoloch vo viac ako 500 mestách a 30 krajinách po celom svete.
   V roku 1993 poslala Jeho Svätosť, pápež Ján Pavol II, otcovi Grunerovi svoje osobné požehnanie k jeho šestnásťročnej kňazskej službe a pre jeho veľmi dôležitú apoštolskú prácu s „The Fátima Crusader.“ (doslovný preklad:Fátimská križiacka misia)
   Otec Gruner je predmetom novej biografie (v roku 1997) s názvom Fatimský kňaz, napísaná známym katolíckym autorom Francis Albanom. Otec Gruner sám v súčasnej dobe pracuje na novej knihe, ktorá pojednáva jedinečný význam Fatimského posolstva na konci 20. storočia.

   ..

  • Čo sa týka toho, že Rusko rozšíri bludy do celého sveta, mám za to, že som to čítal v Modrej knihe Panny Márie kňazom, kde vysvetlovala P. Gobimu, že bludy sú náuka a ideológia komunizmu, ktorá popiera samotnú exzistenciu Pána Boha (ateizmus) a vieme, že sa aj tak stalo po Fatimských zjaveniach, keďže Rusko nebolo zasvätené P. Márii. V tom istom roku 1917 došlo k udalosti, ktorá zmenila svet. Bola ňou revolúcia v Rusku a tie bludy sme na vlastnej koži zažívali aj u nás na Slonensku i v Čechách ešte donedávna. Želám pokoj, radosť a lásku vám všetkým, moji drahí bratia a sestry. Zodvihnime hrdo svoje hlavy, lebo Pán je blízko. Vďaka za vaše modlitby a príspevky, ktorými nasvetlujete ostatným dianie vo svete i okolo nás. Chvála Kristu!

 29. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Drahý Trojjediný Bože, prosíme Ťa vrúcne za uzdravenie našich ťažko chorých bratov v Kristovi – Ivana a Ľudovíta, pomáhaj im v ich ťažkom položení, posilni im ich dôveru v tvoje milosrdenstvo, dotýkaj sa ich svojou prítomnosťou, aby boli zaplavení tvojim Božím svetlom v mysli, tele a duši.
  2. Za Božie milosrdenstvo uzdravenia svojej milovanej matky prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku jej syn Peter, ktorý ich prosí aj za spásu duše svojho brata Otta, ktorý zomrel náhlou zástavou srdca počas spánku. Pane Ježišu, prosíme ťa, buď k nim milosrdný.
  3. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu a tiež aj za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom a za podporu jej rodiny, aby sa obrátil jej manžel a tiež za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu ako aj za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  4. Za Božie milosrdenstvo pre svoju rodinu, odpustenie hriechov, za uzdravenie syna Stanka, za Božiu lásku a pokoj pre celý svet ako i za duše v očistci od nášho Pána vyprosuje sestra Jarmila.
  5. Za uzdravenie vnuka a dcéry z depresií, za dar viery a Božie milosrdenstvo pre rodinu, za vzájomné zmierenie a odpustenie v nej, za úspešnú liečbu a uzdravenie z rakoviny pani Marušky prosí sestra Ľudmila.
  6. Za mladých ľudí, ktorí sú v zajatí zlého skrze falošné idoly, hudbu a rôzne druhy závislostí. Za MBM, jej rodinu, spolupracovníkov a všetkých, ktorí šíria tieto posolstvá, nech sú pod stálou ochranou Panny Márie a Ducha Svätého. Za média, aby si zachovali nezávislosť a nepodliehali vplyvu zlého. Za kňazov, biskupov a arcibiskupov v ČR a SR, aby Duch Svätý priviedol do ich sŕdc dar rozlíšenia.
  7. Za zmierenie medzi bývalými kolegami z práce, nech ich vzájomne prestúpi Kristova láska a požehnanie Panny Márie.
  8. Za svoju ťažko chorú maminku, nech sú jej neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu jej zmierniť jej bolesti, prosí naša sestra Jana O.
  9. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina a tiež za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich vojnovými konfliktmi ako i za odvrátenie jadrovej vojny prosí Petr S.
  10. Za zmierenie v hlboko rozvrátenej rodine Ivetky.
  11. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  12. Za večnú spásu zosnulého brata Jána (+34), za Božie milosrdenstvo pre neho, nech mu Pán odpustí všetky jeho viny a tresty a prijme ho do svojho nebeského kráľovstva.
  13. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S. a Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  14. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Marie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  15. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  16. Za Božie milosrdenstvo pre duše umierajúcich neveriacich a všetkých úbohých hriešnikov, aby im Boh v čase smrti, a zvlášť počas Veľkého varovania, udelil milosť ľútosti a odvahu poprosiť nášho Spasiteľa Ježiša Krista o odpustenie.
  17. Za Božiu ochranu a pomoc pre kresťanov a kresťanských misionárov v severnom Iraku a vo všetkých kútoch sveta sužovaných vojenskými ozbrojenými konfliktmi a za všetky nevinné obete militantných vrahov z radov príslušníkov takzvaného islamského štátu.
  18. Za nášho drahého sv. otca Benedikta, jeho zdravie a silu, za pomocníkov v jeho svätej misii, ktorú mu zveril náš Spasiteľ, za silu Ducha a ochranu Nebeskej Matky preňho i zbožných kardinálov a jeho pomocníkov v boji za záchranu sv. Katolíckej cirkvi.
  19. Za Rusko a Ukrajinu, za zastavenie vojny, aby Pán a Boh nedovolil satanovi a západným mocnostiam rozpútať svetovú vojnu! Za Boží pokoj, aby vo všetkom zvíťazila svätá Božia vôľa, pretože “Milosti Pánovej plná je zem!”.
  20. Za uzdravenie svojej mamy Anny z ťažkých chorôb, oslobodenie tela i duše od všetkého zlého, aj za dar silnej viery a milosť odovzdania sa do Božej vôle – prosí jej dcéra.
  21. Za úspešné šírenie tejto Božej misie a za jej ochranu pred útokmi satana.
  22. Vložme aj dnes po každom desiatku ruženca túto modlitbu “Matky všetkých národov” tak, ako naliehavo prosila v Amsterdame a prosí aj teraz: “Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou”. Vložme ju aj do každého ruženca, ktorý sa modlime v chráme aj v súkromí! Prosíme taktiež za kresťanov na Blízkom východe, aby nepriatelia nedokázali kresťanstvo vyhubiť a za tých, ktorí ich prenasledujú a vraždia, aby nemali tú moc.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 30. Milí bratři a sestry v Kristu, zde je něco pro povzbuzení: http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=svaty-atanas
  Doba je velmi těžká a přituhuje. Naší útěchou ať jsou svátosti a modlitby. Važme si svátostí, dokud je máme.
  PS: uděláme zase nějaký modlitební maraton? Či spíše štafetu? Co takhle 8.5.? Je svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Modlitby bych navrhovala „naše klasické“, tj. Růženec, KBM a MK, samozřejmě by byla vhodná účast na mši svaté. Když bude hodně zájemců, můžeme „štafetu“ protáhnout až do neděle včetně.

  • Milí bratři a sestry v Kristu,
   zde je brilantní článek, nedejte se odradit deprimujícím názvem: http://www.duseahvezdy.cz/2015/05/02/zapad-nenavidi-svoji-kulturu-a-civilizaci/
   Je to opravdu stručné, jasné a výstižné shrnutí toho, co se teď ve světě děje. A pro nás je to výzva k modlitbě. Tohle z lidských sil nemůžeme už zvrátit. Můžeme „jen“ prosit o Boží zásah, sami se modlit a přinášet malé oběti.
   V této době zvláště zdůrazňuji modlitbu k sv. archandělu Michaelovi. Prosme ho, ať nám přijde na pomoc s celou armádou andělů. Prosme Pannu Marii, Královnu andělů. Prosme samotného Boha, ať zasáhne a zachrání nás.

 31. Zajímalo by mně jestli jste uvažovali o té možnosti se opět sejít někde všichni jako skupina.
  Psal o tom Petr, když jsme organizovali ty modlitební kampaně, ale nikdo na to ani nezareagoval ani nemrknul.
  Schválně jsme to nechali bez komentáře zdali budete nějakým způsobem vůbec reagovat na tu nabídku.
  Požehnaný den všem.

  • Bratia a sestry modlitbových skupín,
   je potrebné spojiť sa s ostatnými v rámci svojho modlitbového spoločenstva pre získanie ďalších bližších informácií o mieste a čase plánovaného v poradí už štvrtého stretnutia, ktoré sa uskutoční podobným spôsobom, ako predchádzajúce tri stretnutia.

  • Milí bratři a sestry v Kristu,
   není to tak, že by nikdo nereagoval. Tato diskuse je veřejně přístupná, a přece nechceme, aby jakékoliv setkání narušovali ti, kteří IP nevěří, nebo sice věří, ale propagují tam třeba jiné „samozvané proroky“ a vizionáře. Věřte, najdou se aktivní jedinci, kteří proti IP vehementně bojují. Nejsme v lehké situaci, ale věřím, že nám Pán ukáže cesty.

  • Prajem všetkým požehnaný deň,

   prečítala som si návrh od Romana na ďalšie stretnutie. Všimla som si už dávnejšie na tomto fóre, že sa konali už dve stretnutia .Veľmi ma to oslovilo a rada by som sa aj ja zúčastnila tohoto stretnutia. Neviem však nič bližšie a neviem ako sa na toto stretnutie dostať. Nie som zapojená v žiadnej modlitbovej skupine, modlím sa najradšej sama v tichosti. Ale rada by som sa s Vami stretla napr. na nejakom pútnickom mieste. Ak je to  možné, prosím o informáciu na tomto fóre, ako sa dá tohoto stretnutia zúčastniť. A kde sa treba prihlásiť. Oslovila by som aj druhých, ktorí nie sú zapojení do diskusie, ale veria a  modlia sa.
   Ďakujem.

 32. Požehnaný deň,

  reagujem na predchádzajúci príspevok o Garabandale a úvahe,že Varovanie sa odohrá v období apríl 2016 – apríl 2017.Sú to všetko len úvahy,možností je toľko,že to nemusí byť pravdivý údaj.Ak sa budeme držať posolstva 499, antikrist sa má objaviť do polovice júna 2016 ako mierotvorca.Garabandal hovorí,že Varovanie príde,keď bude situácia ohľadom vojen a najma invázie Ruskom najhoršia.Čiže komunizmus ešte viac ako pred rokom 1989 si myslím.V posolstvách je napísané,že najprv budú vojenské konflikty a potom Rusko do toho zasiahne a ovládne svet.Ak sa nemýlim,antikrist má prísť neskor ako Varovanie. Varovanie má ukončiť 3. svetovú vojnu a potom príde mierotvorca.Ak sa mýlim,opravte ma.Takže podľa tohto by Varovanie malo prísť do apríla 2016 najneskor.Tento rok ukážu najbližšie mesiace,situácia sa vie zvrtnúť veľmi rýchlo,ako píšu aj posolstvá.Prvá pečať odpadlíctvo si myslím začne/ak už nezačalo/ na synode a druhá hneď za ňou.Osobne očakávam Varovanie v období august 2015-apríl 2016. Z posolstva 1297 dňa 22.12.2014 : Tyto Vánoce budou radostné, neboť můj čas je blízko.

  http://varovani.org/html2/499.html

  http://varovani.org/html2/1297.html

  • V poselství 202 se uvádí:
   Má dcero, i když se svět může obávat Varování, musí přijmout skutečnost, že proroctví z Knihy Zjevení jsou před vámi. Svatý církevní stát je zrovna tak v nebezpečí, jako stát Izrael.

   Proroctví se začnou odvíjet, až svět bude pod vládou antikrista, jenž se vás pokusí ovládnout pomocí nové světové měny. Budete-li ovládnuti touto cestou, pak budete kontrolováni každým jiným způsobem.

   Velké varování zastaví tyto a jiné hrůzné činy, které jsou plánovány globálními mocnostmi a které jsou mimo chápání mých dětí všude na světě. Vy, nevinní pěšáci ve hře, kterou jste nevyvolali, budete chráněni rukou mé spravedlnosti.

   To znamená, že antikrist přijde dříve než Varování.

   • Ano pokusy o sjednocení jednotné měny už jsou zasety. BRICS plánuje převzít kontorlu nad petrodolarem a jeho hegemonií.
    Čím dál víc států se do toho zapojuje i ty, kteří jsou údajně proti rusku. Jenomže Rusko a Čína jsou ovládany antikristem. Tak se pokusí zapojit do tohoto bankovního systému všechny což po velké válce povede k celosvětové jednotné měně pod vládou rudého draka.
    Jsou to dohady pak přijde varování až bude rudý drak vládnout spolu s medvědem.

    Imho existuje proroctví, které říká že antikrist usedne na trůn teprve v okamžiku kdy ve světě vznikne okamžik velmi krátký, kdy se nikdo nebude modlit. Proto se modleme modleme se.

 33. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za Božie milosrdenstvo uzdravenia svojej milovanej matky prosí nášho Pána a našu Nebeskú Matku jej syn Peter, ktorý ich prosí aj za spásu duše svojho brata Otta, ktorý zomrel náhlou zástavou srdca počas spánku. Pane Ježišu, prosíme ťa, buď k nim milosrdný.
  2. Za zmierenie medzi bývalými kolegami z práce, nech ich vzájomne prestúpi Kristova láska a požehnanie Panny Márie.
  3. Za mladých ľudí, ktorí sú v zajatí zlého skrze falošné idoly, hudbu a rôzne druhy závislostí. Za MBM, jej rodinu, spolupracovníkov a všetkých, ktorí šíria tieto posolstvá, nech sú pod stálou ochranou Panny Márie a Ducha Svätého. Za média, aby si zachovali nezávislosť a nepodliehali vplyvu zlého. Za kňazov, biskupov a arcibiskupov v ČR a SR, aby Duch Svätý priviedol do ich sŕdc dar rozlíšenia.
  4. Za zmierenie v hlboko rozvrátenej rodine Ivetky.
  5. Za svoju ťažko chorú maminku, nech sú jej neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu jej zmierniť jej bolesti, prosí naša sestra Jana O.
  6. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  7. Za večnú spásu zosnulého brata Jána (+34), za Božie milosrdenstvo pre neho, nech mu Pán odpustí všetky jeho viny a tresty a prijme ho do svojho nebeského kráľovstva.
  8. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu a tiež aj za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom a za podporu jej rodiny, aby sa obrátil jej manžel a tiež za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu ako aj za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  9. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S. a Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  10. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Marie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  11. Za Božie požehnanie a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorej sa vrátila rakovina, za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich vojnovými konfliktami a za odvrátenie jadrovej vojny prosí Petr S.
  12. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  13. Za Božie milosrdenstvo pre duše umierajúcich neveriacich a všetkých úbohých hriešnikov, aby im Boh v čase smrti, a zvlášť počas Veľkého varovania, udelil milosť ľútosti a odvahu poprosiť nášho Spasiteľa Ježiša Krista o odpustenie.
  14. Za Božiu ochranu a pomoc pre kresťanov a kresťanských misionárov v severnom Iraku a vo všetkých kútoch sveta sužovaných vojenskými ozbrojenými konfliktmi a za všetky nevinné obete militantných vrahov z radov príslušníkov takzvaného islamského štátu.
  15. Za nášho drahého sv. otca Benedikta, jeho zdravie a silu, za pomocníkov v jeho svätej misii, ktorú mu zveril náš Spasiteľ, za silu Ducha a ochranu Nebeskej Matky preňho i zbožných kardinálov a jeho pomocníkov v boji za záchranu sv. Katolíckej cirkvi.
  16. Za Rusko a Ukrajinu, za zastavenie vojny, aby Pán a Boh nedovolil satanovi a západným mocnostiam rozpútať svetovú vojnu! Za Boží pokoj, aby vo všetkom zvíťazila svätá Božia vôľa, pretože “Milosti Pánovej plná je zem!”.
  17. Za uzdravenie svojej mamy Anny z ťažkých chorôb, oslobodenie tela i duše od všetkého zlého, aj za dar silnej viery a milosť odovzdania sa do Božej vôle – prosí jej dcéra.
  18. Za úspešné šírenie tejto Božej misie a za jej ochranu pred útokmi satana.
  19. Vložme aj dnes po každom desiatku ruženca túto modlitbu “Matky všetkých národov” tak, ako naliehavo prosila v Amsterdame a prosí aj teraz: “Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou”. Vložme ju aj do každého ruženca, ktorý sa modlime v chráme aj v súkromí! Prosíme taktiež za kresťanov na Blízkom východe, aby nepriatelia nedokázali kresťanstvo vyhubiť a za tých, ktorí ich prenasledujú a vraždia, aby nemali tú moc.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

  • Chvála Kristu !
   V tomto případě není nutné mít obavy. Nejedná se o čipování ve stylu implantátu pod kůži, ale o obyčejnou čipovou kartu. Tyto karty se používají již desítky let – například právě pro kontrolu vstupu či evidenci docházky.

   • V tom je právě ten problém a skrytá záludnost. Samozřejmě, také máme čipové karty, bez nich bychom se v práci a ve škole ani nenaobědvali, jenže pak přijde nějaký chytrák s nápadem, jak zajistit, že je neztratíme, nebo že nám je neukradnou a poradí je implantovat pod kůži. Teď si na ně zvykáme, nosíme je stále u sebe, ale pořád je můžeme odložit.
    Viděla jsme u známých v domě možnost odemykání vchodových dveří pomocí čipu. Jistě, je to pohodlné, ale šíleně snadno zneužitelné. Vemte si, že pokud to někdo zneužije, může si snadno zjistit, kdo je či není doma. A jakou máme záruku, že to někdo nezneužije?
    Čipy jistě mají i své výhody, ty nepopírám. Ale je to zároveň krok k totální kontrole lidstva, a to už v pořádku není. V Písmu je jasně napsané, že kdo nebude mít znak šelmy na čele či na ruce, nebude moci kupovat ani prodávat. Dále: pokud půjdete např. sami do lesa, může se Vás tam někdo pohodlně „zbavit“. Čipy se také doporučují k ochraně dětí před únosy, ale dají se právě k tomuto účelu snadno zneužít. Stačí si vytipovat, že dítě je někde samo, bez dozoru.

 34. Milí přátelé v Kristu,

  chtěla bych se s Vámi podělit o úvahu, která se týká zázraku, předpovězeného vizionářkami ze španělského Garabandalu. Zázrak má být viditelný nejen v Garabandalu, ale i na jiných místech zjevení ve světě.

  Z jejich výpovědí víme, že k zázraku má dojít mezi březnem a květnem, mezi 7. a 17. dnem v měsíci a to ve čtvrtek, na svátek mladého mučedníka, spojeného s nejsv. Svátostí oltářní. Jméno světce není španělské. V mnohých pramenech se již v minulosti uvádělo, že oním mučedníkem by mohl být sv. Hermenegild, jehož svátek církev slaví 13.dubna. V krátkosti jeho životopis:

  Sv. Hermenegild († 585), vizigótský princ a mučedník zavražděný před 1430 lety. Byl synem vizigótského krále Leovigilda. Otec ho vychoval v ariánské herezi, on však později pod vlivem své katolické manželky Ingundy, kterou se jeho matce ani přes velké úsilí nepodařilo arianizovat, nakonec přestoupil ke katolicismu. Primárně nábožensky motivované spory mezi královským párem a Hermenegildem a jeho manželkou, kteří odmítli přes veškeré hrozby konvertovat, nakonec vygradovaly v občanskou válku. V ní byl Hermenegild, kterého zradili jeho řečtí spojenci, poražen a zajat, nicméně svoji rodinu stihl ještě na poslední chvíli poslat do Východořímské říše (jeho žena cestou zemřela, syn ale pak žil na královském dvoře). Hermenegild byl uvězněn a 13. dubna, poté co odmítl přijmout přijímání z rukou ariánského biskupa i poslední nabídku konverze, byl na příkaz otce sťat.

  Nejbližší rok, kdy 13. duben připadne na čtvrtek, je rok 2017. A navíc to bude Zelený čtvrtek. Mohl by to být den uskutečnění zázraku. A měsíc na to 13. května 2017 uplyne 100 let od zjevení ve Fatimě!

  Pokud bychom v této úvaze pokračovali a všímali si souvislostí mezi zázrakem a Varováním, došli bychom k závěru, že k Varování by mělo dojít někdy mezi dubnem 2016 a dubnem 2017. Podle vizionářek totiž nebude časové rozpětí mezi Varováním a zázrakem delší než jeden rok.

  Můžeme tedy počítat s Varováním např. už v dubnu příštího roku. A do té doby se musí uskutečnit ještě mnohé, co je prorokováno v poselstvích MBM. Mají být zavražděni ještě další dva světoví vůdci – jeden z arabského světa a jeden z kontinentální Evropy, svatý Otec bude muset opustit Řím….. což vše naznačuje, že nepokoje a rozkoly se budou stupňovat – v církvi, v Evropě, ve světě. Připravme se a neustávejme v modlitbách.

  • Milí bratři a sestry v Kristu,
   ..ano, spousta se toho děje a ještě stane. Věřím, že na „lámání chleba“ dojde v souvislosti se synodem o rodině. Rozkol se zřejmě stane víc zjevným, ale kolik lidí si to uvědomí? Mnozí křesťané zrazují Krista. Mnozí popírají realitu pekla. Podléhají východním kultům a modlářství všeho druhu. Poslat jim odkaz z „tradičních“ stránek je téměř nebezpečné, mnozí umějí přeposílat akorát tak „řetězce“ („kdo to neodešle 8 lidem do 24 hodin, bude mít smůlu…“), zpívající řeholnici či Desatero pro šťastný život. Jsou úplně mimo. Sama jsem poslední dobou v šoku – je to horší, než jsem si myslela.
   ..Do synodu o rodině zbývá zhruba půl roku. Nevím, jak moc se podaří zvrátit (zřejmě již předem připravené) závěry, nicméně modleme se ze všech sil.
   ..Další velký problém je popírání reality pekla (popírání jako takové, i tvrzení o „anulaci duše“ – viz článek od Scalfariho). Pokud by totiž peklo neexistovalo, byla by zbytečná i Kristova oběť. Tím pádem by byla zbytečná i mše – zpřítomnění Kristovy oběti. A přesně o tohle Božím a našim nepřátelům jde. Pozor na to! Tyto hereze jsou velmi nebezpečné.

Pridaj komentár