Diskusia

Toto diskusné fórum je sprístupnené len registrovaným užívateľom, ktorí spĺňajú podmienky, definované tu nižšie v pravidlách fóra. Prístupové údaje udeľujeme individuálne po posúdení každej žiadosti o prístup na fórum. Nie je možné, aby ste si cez prihlasovací systém fóra akýmkoľvek spôsobom sami vygenerovali svoje prihlasovacie údaje alebo si ich modifikovali cez funkciu „zabudnuté heslo“. Všetci prihlásení užívatelia majú jednoznačné identifikačné prihlasovacie údaje, umožňujúce prístup na diskusné fórum, ktoré prideľuje alebo modifikuje výlučne administrátor tejto stránky. Taktiež sa nemôžete prihlásiť pomocou starých prihlasovacích údajov, ktoré ste od nás obdržali v minulosti na našom niekdajšom fóre, pretože tieto už nie sú viac platné. Opakované prihlasovanie pomocou prihlasovacieho formulára zadávaním nesprávnych údajov bude mať za následok zablokovanie vášho prístupu na stránku kvôli našim bezpečnostným nastaveniam.

O prístup na fórum môžete požiadať individuálne cez emailový kontakt: admin@jezis-kristus-varovanie.net na základe splnenia podmienok, uvedených v pravidlách fóra. Žiadame o ich dôsledné dodržiavanie, pretože každé zneužitie fóra na účely, nezlučiteľné s jeho pravidlami, budú mať za následok trvalé zablokovanie prístupu daného prispievateľa na naše fórum poprípade aj na celú našu stránku ako takú cez ochranné bezpečnostné algoritmy, nastavené na našej stránke.

Pre tých, ktorí majú problém s prihlasovaním sa na našej stránke:
Kliknite na tento text (je to aktívny odkaz) a zobrazí sa vám návod v PDF, ako jednoducho skopírujete a vložíte vaše prihlasovacie údaje do prihlasovacieho formulára diskusného fóra.

Pravidlá a zásady zverejňovania diskusných príspevkov:

Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrujú k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete sa zúčastniť diskusie za podmienky, že dodržíte tu uvádzané zásady a pravidlá písania príspevkov, pretože:

Toto fórum bolo zriadené za účelom výmeny skúseností a poznatkov života s posolstvami medzi návštevníkmi našej stránky, ktorí sa s týmito posolstvami stotožňujú, veria im a prijímajú ich s otvoreným srdcom a snažia sa podľa nich žiť. Toto fórum nie je prístupné pre ľudí, ktorí posolstvám neveria a odmietajú ich a ktorí majú v úmysle zverejňovať také príspevky, ktorými chcú kritizovať, spochybňovať, dehonestovať alebo akoukoľvek formou napádať alebo zosmiešňovať tieto posolstvá alebo samotnú Máriu Božieho milosrdenstva, ktorá posolstvá od Najsvätejšej Trojice a Nebeskej Matky dostáva, alebo napádať a kritizovať tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky.

Taktiež upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovať v príspevkoch odkazy a linky na iné internetové stránky a také zdroje na internete či v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá, tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok. Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky nebude tolerované a takéto príspevky budú bez upozornenia zmazané resp. pri opakovanom úmyselnom porušovaní týchto pravidiel bude dotyčný(á) prispievateľ(ka) z fóra vylúčený(á).

Keď posolstvám neveríte, potom opusťte túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a sú vďační za tieto slovenské preklady posolstiev. Veríme, že každý chápe nutnosť takýchto pravidiel, bez ktorých by nebolo možné prevádzkovať takúto verejnú diskusiu. Negatívne skúsenosti z minulosti nás donútili prijať takéto opatrenia, pretože sa vždy nájdu ľudia, ktorých jediným cieľom je napádať a dehonestovať tieto posolstvá, pričom sa neštítia ani klamstiev a rozličného podvodného konania. Takýmto ľuďom nebude dovolené na našom fóre prispievať! Ďakujeme, že rešpektujete pravidlá nášho fóra – šíritelia posolstiev Varovania.

KLIKACIE ČÍSLOVANIE STRÁNOK FÓRA – NAJSTARŠIE PRÍSPEVKY SÚ POD ČÍSLOM 1 A NAJNOVŠIE SÚ POD NAJVYŠŠÍM ČÍSLOM:

(Po najnovšej aktualizácii nášej stránkovej platformy WordPress sa zatiaľ z neznámych príčin číslovanie našich stránok fóra „samovoľne prestavilo“ do podoby, akú vidíte. Najnovšie príspevky nie sú pod číslom 1, ale pod najvyšším číslom. Pokiaľ sa nám podarí zistiť príčinu tohto prestavenia stránkovania, odstránime ju a číslovanie uvedieme znova do pôvodného stavu. Do tej doby prosíme o pochopenie.)

 1. Ďakujem bratovi Petrovi za túto modlitbu. Pripájam slovenskú verziu.

  Modlitba pápeža Klementa XI.

  Verím Pane, ale nech verím pevnejšie, dúfam Pane, ale nech dúfam istejšie, milujem, Pane, ale nech milujem vrúcnejšie, ľutujem Pane, ale nech ľutujem ešte väčšmi.
  Klaniam sa Ti ako prvému počiatku, túžim po Tebe ako po poslednom cieli, chválim Ťa ako večného dobrodinca, vzývam Ťa ako svojho milostivého ochrancu.
  Veď ma svojou múdrosťou, ovládaj ma svojou spravodlivosťou, utešuj svojou láskavosťou, chráň ma svojou mocou.

  Obetujem Ti svoje myšlienky, aby sa vzťahovali len na Teba, svoje slová, aby zneli len o Tebe, svoje skutky, aby boli podľa tvojej vôle, všetko čo mám znášať, aby bolo len na tvoju česť.
  Chcem, čo chceš Ty, chcem, pretože chceš Ty, chcem, ako chceš Ty, chcem, dokedy chceš Ty.
  Prosím Pane, osvieť môj rozum, očisť moje telo, posväť moju dušu. Nech oplakávam predošlé hriechy, nech odháňam budúce pokušenia, nech naprávam svoje hriešne sklony, nech sa cvičím vo vhodných cnostiach.
  Daj mi, dobrý Bože, lásku k Tebe, nenávisť k hriechu a opovrhnutie voči svetu.

  Nech sa usilujem predstavených poslúchať, podriadeným pomáhať, priateľov chrániť, nepriateľom odpúšťať.
  Nech telesné žiadosti premáham prísnosťou, skúposť štedrosťou, hnev vľúdnosťou, vlažnosť zbožnosťou.
  Daj mi múdrosť v rozhodovaní, vytrvalosť v nebezpečenstve, trpezlivosť v protivenstve, pokoru v úspechoch. Daj Pane, aby som bol v modlitbe pozorný a horlivý, v jedle striedmy, v práci usilovný, v predsavzatiach stály a pevný.
  Nech sa usilujem o vnútornú nevinnosť, vonkajšiu skromnosť, nech je moje jednanie s ľuďmi príkladné a nech je môj život podľa tvojich prikázaní.
  Nech sa usilujem o skrotenie prirodzenosti, nech sa starám o zachovanie milosti, nech zachovávam zákony a nech si tak zaslúžim spasenie. Nech sa naučím od Teba, aké nepatrné je všetko pozemské, aké vznešené je všetko nebeské, aké krátke je všetko časné, aké trvalé všetko večné.
  Daj, aby som bol pripravený na smrť, aby som sa bál súdu, aby som sa vyhol peklu a získal nebo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

  (Imprimatur Nitriae, die 17. Nov.1943. Carolus m.p. episcopus)

 2. Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu!
  uprostřed modlitební kampaně na záchranu duší posílám pro posílení krásnou modlitbu, které jsem si všiml na stránkách lumendelumine a kterou zde předkládám.
  Ať Vám všem Bůh žehná.
  S láskou v Ježíši Kristu Petr.

  Univerzální modlitba papeže Klementa XI.:
  Pane, věřím, ale ať věřím pevněji, doufám, ať doufám jistěji, miluji, ale ať miluji vroucněji, lituji, ale ať lituji účinněji.
  Klaním se ti jako prvnímu principu, toužím po tobě jako po konečném cíli, vzývám tě jako laskavého ochránce.
  Ať mě vede tvá moudrost, zachovává tvá spravedlnost, těší tvá laskavost, chrání tvá moc.
  Obětuji ti své myšlenky, ať směřují k tobě, svá slova, ať jsou o tobě, své skutky, ať jsou podle tebe, vše co mám snášet, ať je to pro tebe.
  Chci vše, co chceš ty, protože to chceš ty, tak jak chceš ty, tak dlouho, jak chceš ty.
  Prosím, Pane, osviť| můj rozum, zapal moji vůli, očisti mé srdce, posvěť mou duši.
  Ať oplakávám minulé nepravosti, zaháním budoucí pokušení, napravuji hříšné sklony, rozvíjím vhodné ctnosti.
  Uděl mi, dobrý Bože, lásku k tobě, nenávist k sobě, horlivost pro bližní a pohrdání světem.
  Ať se snažím poslouchat nadřízené, pomáhat podřízeným, radit přátelům a odpouštět nepřátelům.
  Ať přemáhám nezřízenost přísností, lakotu štědrostí, hněv mírností a vlažnost horlivostí.
  Učiň mě rozvážným v radách, vytrvalým v nebezpečích, trpělivým v nesnázích, pokorným v úspěších.
  Učiň mě, Pane usebraným v modlitbě, střídmým v jídle, pilným v práci, pevným v předsevzetích.
  Ať pečuji o vnitřní nevinnost, vnější skromnost, příkladné rozhovory, a spořádaný život.
  Ať stále přemáhám přirozenost, rozvíjím milost a usiluji o spásu.
  Ať se naučím, jak vratké je to, co je pozemské, jak velké to, co je božské, jak krátké je všechno časné, jak trvalé všechno věčné.
  Dej, ať jsem připraven na smrt, obávám se soudu, vyhnu se peklu a získám nebe. Skrze Krista, našeho Pána,. Amen

 3. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  2. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  4. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  5. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  6. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  7. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  8. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  9. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  10. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  11. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  12. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  13. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  14. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  15. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  16. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  17. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  18. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  19. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  20. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  21. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  22. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  23. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  24. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  25. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  26. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  27. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  28. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  29. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  30. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  31. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  32. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  33. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  34. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  35. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  36. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  37. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 4. Drahý bratia Slováci.

  Neviem, či si otvárate aj túto podstránku z našej hlavnej webovej stránky. http://www.prichod-nasho-pana-jezisa-krista.sk/posolstva/
  Veľmi povzbudivé slová prichádzajúce od nášho Pána konkrétne pre Slovákov.
  Čítajte a nespite! Prosím vás zobuďte sa a odpíšte mi, kto je ochotný písať, kde sa dá, aby sa na strednom Slovensku slúžil trident.
  Prichádzajú sem aj nejaký kňazi? Čo mi môžete poradiť? Nepoznáte niekoho, kto by bol ochotný prísť a súkromné slúžiť trident? Tu je zopár informácií o slúžení omše v súkromí.

  Soukromá tradiční mše v soukromé kapli nepotřebuje žádné povolení 2. ledna 2017

  Mše svaté v tradičním ritu, kterou celebruje soukromě kněz v soukromé kapli, se může zúčastnit libovolný počet věřících, kteří si to spontánně přejí. Tato mše nevyžaduje žádné povolení od místního biskupa ani faráře.

  Tuto mši nemůže dotyčný kněz sám veřejně vyhlásit, ale může věřící ústně pozvat. Věřící naopak mohou na tuto skutečnost veřejně upozornit a pozvat další věřící. Počet věřících není nijak omezen. Kněz může tuto mši svatou sloužit i bez přítomnosti věřících.

  Tuto odpověď obdržela 3. listopadu od Papežské komise Ecclesia Dei jedna věřřící na svůj doztaz z 18. října 2016.

 5. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za latinské tridentské sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, aby zodpovedné biskupstvá na Slovensku a v Čechách naplňovali “Motu proprio“ stále platného nariadenia “Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI. zo 7.7.2007 a umožňovali jednotlivým farnostiam a ich kňazom vykonávať tieto krásne, veľmi dôstojné a hlboko duchovné liturgické bohoslužby, ktoré pravoverne, dôstojne a plnohodnotne adorujú Najsvätejšiu oltárnu sviatosť tak, ako si to praje náš Pán Ježiš Kristus.
  2. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  3. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  4. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  5. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  6. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  9. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  10. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  11. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  12. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  13. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  14. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  15. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  16. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  17. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  18. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  19. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  20. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  21. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  22. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  23. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  24. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  25. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  26. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  27. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.
  28. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  29. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  30. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  31. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  32. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  33. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  34. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  35. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  36. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  37. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 6. Chvála Kristu!
  Příspěvek Elenky mne docela oslovil. Chtěl bych uvést několik řádků.
  S manželkou Ingrid jsme měli už před několika roky touhu zúčastnit se Tridentské mše svaté. Já si ji matně pamatuji ze svého dětství. Náš tehdejší kněz ji přestal celebrovat v mých 13-ti letech. Přecházelo se na novou mši – s obětním stolem. Byla k tomu každému návštěvníku kostela dána brožurka s novými texty. Tehdy jsem z toho neměl rozum, bral jsem to jako samozřejmost. Až po převratu jsem se dověděl, že Tridentské mše se stále někde slouží a že nejsou zakázané. A pak při nástupu Irských poselství se ve mně začala rozhořívat touha po tom dřívějším, po tom, co jsem kdysi sám prožíval.
  Asi před dvěma lety jsme dvakrát navštívili Uherský Brod, kde ve hřbitovní kapli bývá tato mše sloužena. Byli jsme však odsouzeni pouze k pasivnímu sledování mše, protože latině nerozumíme. Ale uvědomovali jsme si, že jsme vtaženi do něčeho nadpřirozeného.
  Později jsme se ještě zúčastnili mše sv. ve starém ritu v Olomouci u dominikánů. Blízko našeho domova se tyto mše neslouží, tak jsem z toho trošku rozladěn. Ale už přemýšlím o další návštěvě této mše svaté.
  Při tomto starém ritu nepřichází v úvahu nějaké vložky kytaráků a pod. Je to velice důstojné a posvátné. Kněz je obrácen k oltáři a přináší Bohu vše, co my si přejeme mu odevzdat.
  Proto, modleme se o zlepšení této situace. Pán ať je s vámi se všemi!

  • Milá Ingrid.

   Ďakujem za reakciu. Vidíte ako to je aj medzi nami, každý si tu prečíta príspevok, alebo nové posolstvo a dost. Naozaj je pravda, že sme všetci zaspali.
   Tu vám napíšem viac informácií i tridente.

   Tridentská omša bola opäť uvedená do prevádzky v dokumente Summorum Pontificium, pápeža Benedikta XVI. Ide o honosnú omšu na ktorej bolo odchovaných pomerne dosť Svätých, od času po reformácii až po druhý Vatikánsky koncil.

   Táto omša je nielen platnou omšou, ale aj jedinou katolíckou omšou. I keď nová omša sa vysluhuje vo väčšine kostolov vo svete, v tejto omši je mnoho protestantských prvkov a žiaľ aj prvkov z dieľne slobodomurárov – nepriateľov Cirkvi, pretože samotnú omšu vymyslel Bugnini, ktorého samotná Cirkev neskôr zbavila úradu, lebo bol skutočne slobodomurárom.

   Jediná skutočne katolícka omša je Tridentská omša. Pretože ako sa bude katolík modliť v omši, tak bude veriť. Keď vidíme aké omše sa dnes po svete konajú, ako je nová omša zameraná na človeka a nie na Boha, ako sa človek na tejto omši zabáva, tak sa aj modlitby a viera človeka prenáša do domovov v tomto modernom štýle. Takto sa človek zbavuje viery, kedy aj samotná omša je iba akýmsi divadielkom na nedeľu.

   Dnes je doba, kedy skutočne mnoho kňazov, biskupov a kardinálov, nemá katolícku vieru. Bez katolíckej viery, nie je možné dosiahnuť spasenie, lebo Svätý Pavol o tejto viere hovorí, že ktokoľvek by inak učil učenie dané od Krista Pána a apoštolov, nech je prekliaty aj keby išlo o kňaza, biskupa, kardinála, dokonca Anjela z neba.

   Vážme si tejto omše Tridentskej. Keď máme možnosť, navštevujme ju, dajme si tú námahu, čas, vzdialenosť, lebo toto je pravá katolícka omša, ktorá dáva pravú katolícku vieru, bez miešaní sa do nej protestantských prvkov, slobodomurárskych prvkov, svetských prvkov. Žiaľ, na Slovensku je veľmi málo týchto omší, ale každým týždňom aj na týchto málo omšiach ľudí pribúda. Tam kde sa začína katolícka viera rúcať, modernizovať a prispôsobovať svetu – tam začína nastupovať tradičný katolicizmus a ľudia sa začnú pýtať po skutočnej viere a skutočnej omši.

   Obetovanie je tak ako má byť smerom k východu, s rečou katolíckou latinskou, s gregoriánskymi chorálmi, ktoré mnísi premeditovali do hĺbky. Zbožnosť ľudu je veľká, ľudia sa nehanbia za katolícku vieru, klaňajú sa Jedinému Pravému Bohu už len vyslovením jeho Svätého mena, ženy si zahaľujú hlavu šatkami, ako to určil svätý Pavol. Z účasti na tejto omši ide veľká duchovná sila a povzbudenie. Človek sa tu skutočne v plnej sile stretáva s Kristom, Golgota sa sprítomňuje, náš Pán sa tu obetuje rukami kňaza, pričom citeľne zostupuje na oltár. Srdce katolíka až poskakuje radosťou nad omšou všetkých časov. Modlime sa, aby sa tieto omše opäť vrátili a tým aj vrátili vieru katolíkom, ktorí sa dnes hanbia za Krista, za Cirkev, za svoju vieru, ktorú vyznávajú v skrytosti.

   Pane Bože Trojjediný – vráť naspäť oltáre, ktoré Cirkev zničila koncilom, aby sa opäť všade na svete rovnako obetovala omša tak, ako to robili všetky generácie od Apoštolov… Amen

   • Milá Elenka,

    vo Vašom príspevku nižšie spomínate, že ste z rozhrania banskobystrickej a rožňavskej diecézy, potešilo ma, pretože tiež bývam v tejto oblasti. Mohla by som sa s Vami skontaktovať cez Vašu mailovú adresu prostredníctvom admina? Možno by sme už v tejto oblasti boli dve, aj keď so mnou je to trochu zložitejšie, ale rada by som sa o tom porozprávala. Nemám vo svojom okolí ľudí, s ktorými by som mohla o svojej viere a o posolstvách hovoriť, veľmi mi to chýba.
    Ďakujem Pánu Bohu Za Vás aj za všetkých, ktorí sa držíme týchto posolstiev. Veľmi rada čítam Vaše príspevky, som v duchu so všetkými, len málo píšem.
    Pán nech je s nami všetkými.

    • Vďaka Bohu, Pán ma vypočul.
     Veľmi rada 🙂 a hneď píšem adminovi.
     Žalm 18, 2-7
     Mujem ťa, Pane, moja sila; 3 Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. 4 Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. 5 Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. 6 Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. 7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

 7. Tridentské omše.

  Tiež by som bola veľmi rada, keby som mala v blízkosti možnosť navštevovať takúto sv. omšu. Dnes mi jeden mladý kňaz povedal – „Nebojme sa prosiť, odvahu v modlitbe“. Preto vás chcem vyzvať, aby sme sa na tento úmysel zjednotili v modlitbe napr. 1x týždenne (v piatok, príp. iný deň) modliť sa sv. ruženec na tento úmysel.

  • Alica,

   Zo srdca ti ďakujem, že bdieš Alica a pribehla si mi svojim príspevkom na pomoc a prosím Pána, aby ti požehnal tam, kde to najviac potrebuješ. Modlitba je mocný pomocník, ale aj od nás sa vyžaduje aktivita a tu vidíme, ako sú naši spolubojovníci aktívny…….. Čakala som viacej reakcií a príspevkov.
   Ja si myslím, že by nebolo na škodu, keby biskupské úrady dostali viac listov so žiadosťou o slúženie tridentu. Veď keď sa nikto neozve, ako môžu biskupi vedieť, že stredné Slovensko má záujem o trident? Ja som z rozhrania B. Bystrickéj a Rožňavskej diecézy. Pridáš sa ku mne? Napíš či si ochotná napísať na úrad. Do ktorej diecézy patriš?
   Boh ti žehnaj.
   Elena.

 8. Spolubojovníci moji, pomôžte mi prosím….

  Každý deň si pozriem naše fórum a dlhší čas registrujem, že sú tu vložené len nejaké odkazy a linky na webové stránky, ktoré poukazujú na to, čo kto napísal a čo a kde sa niečo udialo……….. aj ja sama občas vložím taký príspevok. Ale priznám sa, že by som si rada prečítala niečo, čo zažívame, čo sa nám neobvyklé stalo, ako očakávame na Pána…… Na  začiatku sme si tu písali osobné zážitky aj keď krátke ale boli z nášho života z nášho „bojového poľa“ a tým sme si pomáhali a povzbudzovali sa. Chápem, že čas už má svoju úlohu a všetci to pociťujeme tak, že na nič nestačíme. Ja sa odvažujem prelomiť tento postoj a po dlhšom váhaní som sa vám rozhodla napísať niečo z môjho „bojového poľa“ a zároveň vás poprosiť o pomoc a radu.

  Dlhší čas som pracovala v zahraničí a Pán mi daroval také milosti, že som Ho mohla každý deň navštevovať v adoracii a stretávať sa s ním vo svätom prijímaní. Bola som taká šťastná a cítila som sa ako za mlada, keď som bola zamilovaná. Mala som pocit, celá žiarim a že som veľmi krásna. Všetky ťažkosti sa akosi ľahko riešili a neriešiteľné ľahko niesli a trpezlivo znášali. A tu vám musím povedať, aké sväté omše som navštevovala. Boli to tridentske sväté omše. Neskutočná sila. Nádhera. A to ticho, vznešenosť, hudba, ktorá vás dvíha a zjednocuje s Pánom, akoby sme spolu tancovali v objatí lásky…..
  Po čase som sa vrátila na Slovensko a keď som prišla do kostola a videla, že čo sa deje začala moja duša smútiť. Túžila som ísť na trident, stále som plakala a lamentovala, že sa neviem prispôsobiť NOM, že ja chcem trident, že ja chcem ticho, že ja nechcem v kostole počúvať husle a harmoniku a nechcem spievať rep alebo ľudovky ale chorál, ktorý preniká telo a ide hlboko až na dno duše, do hlbín môjho bytia. Ja som chcela kľačať na kolenách, keď som Pána prijimala a potom mu v tichu vyznávať moju lásku…..
  A tak, po lamentáciách som sa rozhodla konať. Hľadala som na internete, kde sa slúžia takéto omše avšak veľké bolo moje sklamanie, keď som zistila, že na strednom Slovensku sa nikde trident neslúži. Východ a západ Slovenska má takéto možnosti ale stred nemá a ani to nechcú dopustiť. Preto som začala písať po viacerých farnostiach, či slúžia občas trident a či by nechceli aj takéto omše slúžiť, ale odpovede mi prišli len dve aj to zamietavé. Preto som napísala na biskupský úrad, nakoľko žijem na rozhraní dvoch, oslovila som obidva úrady. Z jedného nemenovaného biskupského úradu mi prišla taká odpoveď, ako keby som bola retardovaná a oberám niekoho o čas a mám sa citujem “ uspokojiť s tým čo je! “ A z druhého mi prišla slušná odpoveď z obsahom na čo mám právo a ako postupovať ale v konečnom dôsledku jemne odporúčanie, aby som sa držala toho čo je tu zaužívané. Skúsila som sa držať odporúčaných rád ale moja viera slabne a láska sa vytráca, boje sú ťažké a ja mám pocit, že som vo vnútri vyschla. Dokonca mi raz kňaz vahál podať Telo Pánovi, lebo som kľačala. To ma tak zranilo, že som sa nedokázala už na nič sústrediť. …..
  Prosím vás, kto mi pomôže v tomto boji, aby sa aj na strednom Slovensku našiel niekto, kto bude ochotný slúžiť trident. Pre informáciu napíšem, že nie som sama, je nás tu skupinka štyroch veriacich. Už nemám síl bojovať a písať a žobroniť. Pomôžete mi? Je tu niekto, kto chce tiež trident?
  Ďakujem, že ste si to prečítali.

  Admin Peter:

  Milá sestra, nie ste sama a verte mi, že prevažná väčšina z nás, prívržencov a šíriteľov týchto posolstiev, sme tradicionalisti, tradiční katolíci a prívrženci tradičnej tridentskej omše podľa pôvodného rímskeho rítu (misálu) z roku 1962. Áno, situácia v našej Cirkvi je v tomto ohľade veľmi veľmi žalostná, vieme to všetci my tradicionalisti a nájsť slúženie latinskej tridentskej omše na Slovensku je takmer beznádejné úsilie s výnimkou veľkých miest ako sú Bratislava a Košice. V Českej republike je to o niečo lepšie, ale naše Slovensko je v tomto smere vo veľmi žalostnom stave. Veľmi dobre poznám na sebe tie povznášajúce blahodárne účinky tejto nádhernej bohoslužby, keď je kňaz obrátený čelom k oltáru a s veľkou dôstojnosťou a hlbokou úctou, ktorú si náš Pán bezpodmienečne zaslúži, vykonáva predpísané úkony v hlbokej adorácii, veľkej dôstojnosti a úcte sláviac najsvätejšiu Pánovu obetu v nekrvavej podobe. Keď som na cestách a dostanem sa do miest, kde sa vysluhujú tridentské omše (podľa Missale Romanum 1962), nenechám si ujsť takúto pre mňa vzácnu príležitosť zúčastniť sa jej. Súhlasím a stotožňujem sa so všetkým, čo ste vo svojom príspevku napísali, pretože to prežívam a vnímam rovnako, ako vy. Čo k tomu dodať? Vieme, prečo to tak je, že sú tu nepriateľské sily vnútri našej katolíckej Cirkvi na čele s heretikom antipápežom Františkom a tieto slobodomurárske sily chcú zničiť všetko pôvodné katolícke a v konečnom dôsledku samotnú podstatu mystického Kristovho Tela – katolícku Kristovu Cirkev na zemi. A verte, že ani pre mňa to nie je ľahké a jednoduché pri svätom prijímaní pokľaknúť na kolená a prijímať na jazyk pred udiveným a často krát až zarazeným kňazom podávajúcim sv. prijímanie a pred mnohými “zdesenými“ pohľadmi ostatných veriacich natŕčajúcich svoje ruky a berúcich do nich mnoho razy bez náležitej úcty a Božej bázne to najsvätejšie a najdrahšie, čoho sa môže dotýkať svojimi pomazanými rukami len riadne vysvätený kňaz ustanovený na tento posväcujúci úkon našim Pánom Ježišom Kristom v zastúpení príslušného katolíckeho biskupa (prijímanie na ruku sa samozrejme netýka tridentskej omše, kde je výlučne dovolené len prijímanie na jazyk v jedine správnej kľačiacej polohe tak, ako by to všade malo byť (!), ale týka sa to pokoncilovej liturgie novej omšovej formy). Budem rád, ak sa so svojimi skúsenosťami ohľadne tridentskej omše podelia s nami aj ostatní bratia a sestry, pokiaľ majú takúto skúsenosť s návštevou tradičnej latinskej svätej omše. Žiaľ, ak nemáme inú možnosť, musíme sa “zmieriť“ aj so slávením pokoncilovej novej liturgickej formy a hoci nás bolia mnohé javy, ktorých sme tam svedkami, je lepšie zúčastniť sa ako sa vôbec nezúčastniť novej omše (o tom vypovedajú aj démoni v známej knihe od Bonaventura Bayer: “Napomenutie z onoho sveta“). Žiaľ milosti spojené so slávením novej pokoncilovej sv. omše sú menšie, aké by sme dostali pri slávení tradičnej tridentskej sv. omše, ale náš milovaný Pán vidí do našich sŕdc a oceňuje už aj len našu úprimnú túžbu a snahu vzdávať mu patričnú úctu formou tridentskej sv. omše, ktorú nám naši cirkevní predstavitelia nechcú umožniť (ako ste sa sama mohli presvedčiť podľa zamietavých vám doručených odpovedí ako ich reakcie na vaše listy a otázky, hoci oni majú stále platné nariadenie od nášho ešte stále platného pápeža Benedikta XVI. (pozri “Motu proprio“ pápeža Benedikta XVI. a jeho nariadenie “Summorum Pontificum“ zo 7.7.2007), že kňazi sú povinní umožniť vykonávať tieto latinské omše, ak ich veriaci vo farnostiach požadujú).

 9. Zaujímavé čítaanie
  Vatikán čelí veľkému ŠKANDÁLU: Krádeže, pedofília a lieta v tom aj PÁPEŽ!
  http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vatikan-celi-skandalu-ktorom-lieta-aj-papez-nakradli-ste-peniaze-kryjete-pedofiliu.html#utm_source=P1D&utm_campaign=RD&utm_medium=interlinkRD

  Pomaly sa odhaľujú tváre tých, ktorí sa vo Vatikáne infiltrovali do vysokých pozícií a škodia Cirkvi: Vatikánska polícia zasahovala v byte patriacom Kongregácii pre náuku viery
  Vatikán čelí veľkému škandálu: Krádeže, pedofília a lieta v tom aj pápež!
  https://gloria.tv/article/TF1FxvhBfkpP6khNi6rHtEjW6

  František se vybarvil. Propouštění jako za Stalina
  https://gloria.tv/article/Hbz3pjfFvJqb3NHc6fXS2DnkE

  Sv. Brigita: Papež, který dovolí kněžím se ženit, půjde do pekla
  https://gloria.tv/article/tMyyTfRAnmtL6bEP7UKL6NN7M

  P. Amorth: Padre Pio znal třetí tajemství (2017)
  https://gloria.tv/article/HNRmr9EgJuaG4Lr3PqyThQ3rv

 10. Chvála Ježíši Kristu!
  Jak někteří víme, existuje velká naděje na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
  http://praha.e15.cz/praha/novinky/mariansky-sloup-se-muze-na-staromestske-namesti-vratit-uz-pristi-rok-1331292

  O obnovu tohoto Mariánského sloupu usiluje od roku 1990 Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
  Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl postaven od vděčných Pražanů na poděkování za záchranu Prahy před švédskými vojsky na konci třicetileté války v roce 1648. Postaven byl v roce 1650, vysvěcen v roce 1652 a stržen byl zmanipulovaným davem roku 1918.
  http://www.marianskysloup.cz/clanky/historie.html

  V těchto dnech se mi dostalo k nahlédnutí do petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Je to nejen velmi smutné čtení, ale i čtení vyvolávající prudký hněv. Uvedení signatáři petice zde uvádějí tolik historických nepravd, záměrných lží a hlavně urážek Panny Marie a katolické církve, že jen rychlá střelná modlitba může čtenáře uklidnit. Velké množství podepsaných jsou pastorové, kazatelé i biskup, různých protestanských církví. Jeden z nejodpornějších komentářů v petici od známého protestantského aktivisty v Praze je pod číslem 14. Na tomto komentáři můžeme pozorovat, jak hlubokou nenávist k Panně Marii mají protestanté.
  https://www.petice24.com/petice_proti_obnoveni_marianskeho_sloupu_na_staromstskem_namsti

  Modernistická část katolické církve ráda praktikuje ekumenismus, vidíme zřetelně, že je to falešný ekumenismus.
  Pán Ježíš říká v poselství 1095:

  1095. Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2014 v 23:20.
  UVEDOU MILIÓNY KATOLÍKŮ DO SMRTELNÉHO OMYLU A MÉ CÍRKVE ZTRATÍ SVOU SVATOST
  Mějte se na pozoru před slovem „ekumenický“, nebo před každým pokusem zmocnit se mé církve na zemi a zbavit ji její božské podstaty.
  Brzy potom, co bude jádro mé církve znesvěceno, shromáždí všechny ostatní křesťanské věrouky a navrhnou nové ekumenické sekty, což povede k veřejnému prohlášení popírající existenci pekla.
  http://www.varovani.org/html2/1095.html

  Jak smutná je víra těchto odloučených bratří bez úcty k Panně Marii, my však máme v srdci převelikou radost neboť sloupy, které protestanti odhodili, nejsvětější Eucharistii a Pannu Marii, jsou pro nás bezpečnou záchranou.
  Všichni známe sen Dona Boska o dvou sloupech:

  Uprostřed nezměrné mořské pláně tyčí se z vln dva mohutné, vysoké sloupy a blízko sebe. Na jednom stojí socha Neposkvrněné, pod jejíž nohama splývá široký nápis: „AUXILIUM CHRIATIANORUM – POMOCNICE KŘESŤANŮ“ a na druhém mohutnějším a vyšším je Hostie v přiměřené velikosti a pod ní je jiný nápis: „SALUS CREDENTIUM – SPÁSA VĚŘÍCÍCH“.
  http://brno.sdb.cz/stredisko/jubileum-200-20/zivotopis-dona-boska/sny-dona-boska/

  Velmi jasně o těchto dvou sloupech mluví Pán Ježíš v poselství Márii Júlianně:

  181. Poselství Ježíše ze dne 22. ledna 2017.
  Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
  Má církev je jako velká loď, která se s praskáním a skřípáním roztrhne na dvě části, a vlny na ni udeří, aby se potopila. Jednu polovinu lodě pohltí pěnící se vlny a potopí se úplně až na dno pekla. Druhá část lodě přistane ke dvěma sloupům, k eucharistii a k uctívání Panny Marie, a zachrání se. Podstatou mé církve jsou tyto dva kardinální sloupy – moje skutečné svaté Tělo a má Krev v eucharistii a orodování mé Nejsvětější Matky, kterou jsem vám dal na kříži. Kdo vytrvá u těchto dvou skutečných pomocí, ten bude spasen. Komu Já přebývám v srdci, ten v sobě nosí věčný život. Kdo prosí o orodování mé svaté Matky, ten se zachrání před věčnou smrtí.
  http://poselstvi-zbytku.org/html2/181.html

  V tomto poselství 181 Pán Ježíš také říká slova, která by si měli naši odloučení bratři vzít velmi k srdci:

  Drazí maličcí, moje děti! Chystejte se, nadešla hodina rozdělení. Buďte Mi věrni! Přichystejte se, neboť velká zkouška už je zde. Má církev se definitivně rozdělí na dvě části. Ukrývající se podzemní církev tvoří spravedliví, kteří se drží mého učení a jsou dětmi mé Matky, proti nimž bojuje Satan.
  „Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti ostatním jejím dětem, které zachovávají Boží přikázání a hlásí se k Ježíšovu svědectví“ [Zj 12, 17].
  Ostatní pokrytci, kacíři, falešní učitelé, kteří nemohou stát před mým Světlem, při posledním soudu ode Mne uslyší: Odejděte ode Mne, zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům.

 11. Výzva na účasť v modlitbovom reťazci – úmysly Bolestného ruženca dnes o 20 hodine

  Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu Bolestného ruženca dnes o 20 hodine. Budeme sa modliť na tieto úmysly:

  1. Za úspešné šírenie tejto Božej misie, za ochranu jej i MBM pred útokmi satana, za vydanie Knihy Pravdy a ochranu všetkých prekladateľov a šíriteľov Božích posolstiev.
  2. Za sestričku Radku, za jej večnú spásu, uzdravenie z niekoľkých ťažkých chorôb, úľavu od bolestí. Za seba samu, za všetky potrebné milosti, za odvahu slúžiť a ochranu v  práci v škole podľa vôle Božej prosí nášho pána Eva L.
  3. Za zrieknutie sa všetkých praktík New Age, za úplný návrat ku Kristovi a za vnútorné uzdravenie manžela Jiřího i vzťahov v rodine a za udržanie čistej katolíckej viery syna Víta prosí nášho Pána sestra Eva L.
  4. Za Božie milosrdenstvo, pomoc a ochranu Panny Márie s prosbou o uzdravenie chorých na rakovinu – za brata Martina, za Pavla S, Zdenka M., aby ich osvietil Duch Svätý, posilnil ich a povzbudil v ťažkých chvíľach, nech sa stane vôľa Božia, prosí sestra Helena.
  5. Poďakovanie a prosba o požehnanie a milosti od Pána Ježiša a Panny Márie pre celú svoju rodinu, svoju farnosť a celý svet, za spásu všetkých ľudí, za dar všetkých milostí, za Božiu prozreteľnosť a za obrátenie čo najviac hriešnikov prosí sestra Helena, ktorá zo srdca za všetko ďakuje nášmu Pánovi.
  6. Za uzdravenie a obrátenie svojho milovaného manžela, ktorý je po ťažkej operácií, za milosť pre svoju 97 ročnú babičku a za zmiernenie Božích trestov prosí nášho Pána a Božiu Matičku sestra Lada.
  7. Za bratranca Aleša, aby sa s Božou pomocou uzdravil na tele i duši a obrátil sa on i celá rodina k Bohu, za svoju sesternicu Jarku v jej boji s alkoholizmom, aby našla podporu jej rodiny, a aby sa obrátil jej manžel, za obrátenie svojho brata Jána, trpiaceho na schizofréniu a taktiež za brata Víta, aby sa obrátil k Bohu a navrátil sa k svojej rodine a aj za ochranu rodiny od Karin, ktorú prenasleduje a terorizuje jej bývalý manžel, o to prosí nášho Pána sestra Eva.
  8. Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a živú vieru pre celú svoju rodinu, za dar uzdravenia pre manželku Moniku, ktorá podstupuje opakovanú liečbu rakoviny, za obrátenie syna Jána, za svojho brata Ladislava, aby nepodliehal démonovi alkoholu a dokázal sa z tejto závislosti vymaniť, za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre bratov a sestry všetkých modlitbových skupín a za Božie milosrdenstvo pre nevinne trpiacich prosí Petr S.
  9. Za uctievanie presvätej tváre Pána Ježiša Krista v každom kostole, kláštore a v každej kresťanskej rodine a za šírenie tejto úcty na celom svete.
  10. Za dary lásky a vzájomného odpustenia, za jednotu celej modlitebnej armády na Slovensku, za vydanie Knihy Pravdy, za vytváranie nových modlitbových skupín vedených kňazmi vernými tradičnej nezmenenej katolíckej viere a za záchranu čo najviac duší počas Varovania.
  11. Za obrátenie našich prenasledovateľov, neprajníkov a nevercov a za to, aby sme ani pod hrozbou smrti až do konca našich životov nikdy nezapreli našu vieru a vždy si ju zachovali spolu s nádejou a láskou k Trojjedinému Bohu a Panne Márii.
  12. V mene Pána Ježiša Krista prosíme Večného Otca, aby sme do smrti vytrvali v evanjeliu svätosti života a bezozvyšku naplnili Boží plán vzťahujúci sa na nás.
  13. Za mocné orodovanie našich sv. patrónov sv. Cyrila a sv. Metóda za národy Česka a Slovenska, za naše krajiny i všetky slovanské národy. Úpenlivo prosíme Trojjediného Boha a našu nebeskú Matku za to, aby sa čím skôr našlo miesto, kde sa nachádzajú pozostatky sv. Metóda.
  14. Na úmysly Najsvätejšej Trojice a za nepretržitú adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti v kostoloch všade vo svete a za čo najpočetnejšie zasvätenia veriacich Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
  15. Za zachovanie pravého učenia a pravej sv. eucharistie v Kristovej cirkvi v našej vlasti, zvlášť za svetlo Ducha Svätého a dary rozlišovania pre biskupov, celé duchovenstvo, rehoľníctvo i všetkých ľudí našich národov, za silu a odvahu vytrvať v pravej viere aj za cenu mučeníctva.
  16. Za mocnú pomoc a príhovor Panny Márie u Trojjediného Boha o požehnanie v úsilí obnovenia Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe, aby bol úspešný návrat tohto stĺpu znamením pre obyvateľov krajiny, že len úcta k Eucharistii a k Panne Márii je cestou k spáse a k záchrane Cirkvi nášho Pána Ježiša Krista.
  17. Za zastavenie prílivu utečencov do Európy a ochranu našej vlasti plášťom Panny Márie od nasadenia utečencov z donútenia mocnými tohto sveta.
  18. Za svätý plán spásy Matky Spásy – aby sa splnil za všetkých, za všetko, všade a vo všetkom.
  19. Za spásu duší svojich najbližších milovaných zosnulých, mamy a brata, prosí nášho Nebeského Otca admin Peter.
  20. Za všetky deti a rodičov, rozdelené násilne tzv. “Juvenilnou justíciou“, najmä za všetky nešťastné rodiny v Nórsku a vo Veľkej Británii.
  21. Za pevnú vieru, silu a vytrvalosť v modlitbách, za čo najviac obrátení hriešnikov a za skorý príchod Varovania a osobného stretnutia s našim predrahým Spasiteľom Ježišom Kristom.
  22. Za svojho priateľa kňaza, aby ho Duch Svätý viedol tak, aby nezradil Ježiša a pravú náuku katolíckej Cirkvi a mohol ako pravoverný kňaz slúžiť v podzemnej Cirkvi nášho Pána, o to prosí jeho duchovný brat Slávek.
  23. Za uzdravenie rozvrátených vzťahov vo dvoch rodinách, aby si ich vzala pod svoj ochranný patronát Panna Mária a vyprosila im pravú Kristovu lásku a hojnosť darov Ducha Svätého, prosí naša sestra Jana.
  24. Za svojich ťažko chorých najbližších – maminku a tatínka, nech sú im neustálou oporou Pán Ježiš a Panna Mária a pomôžu im zmierniť ich bolesti a za spásu duše zosnulého Jána prosí naša sestra Jana.
  25. Za všetky budúce mamičky, ktoré uvažujú alebo sú inými nútené pristúpiť k potratu. Nech im mocou našich modlitieb dá Pán silu zvrátiť toto rozhodnutie a Panna Mária nech ich spolu s ich nenarodenými deťmi sprevádza a prikrýva svojim ochranným plášťom.
  26. Za záchranu Slovenska i Česka od islamizácie, katastrof a poblúdenia vo viere, za ich vyslobodenie zo zovretia Zlého a za splnenie Božieho plánu, ktorý má so Slovenskom.
  27. Za skrátenie utrpenia duší v očistci a za spásu duší všetkých našich blízkych, aby im Pán odpustil hriechy a prijal ich do svojho kráľovstva.
  28. Za začatie výstavby chrámu baziliky jednoty kresťanských cirkví na hore Živčák pri Turzovke na tom mieste a v tej podobe, ako to požaduje Panna Mária.
  29. Za obrátenie všetkých členov našich rodín k Bohu a záchranu našich drahých pred falošným prorokom a falošnou vierou.
  30. Za zosnulého otecka Františka a 86-ročnú mamičku Jozefku s dýchacími problémami a bolesťami chrbta a za naplňovanie rád a prianí milovanej Matky Spásy a Trojjediného Boha, o to prosí brat Jaromír V.
  31. Pane Ježišu, na príhovor tvojej i našej Matky Márie, našich patrónov, svätých a anjelov Ťa úpenlivo prosíme, pomôž nám v našich ťažkých životných situáciách. Prikry nás svojou drahocennou krvou i všetkých tých, ktorých na našej pozemskej púti stretávame. Uzdrav naše telá i duše, vysloboď nás od zlého, ukry nás do svojich presvätých rán. S dôverou Ti odovzdávame všetky naše bolesti, starosti, trápenia, neistoty a obavy, ktoré doprevádzajú naše životy. Prosíme Ťa, náš milosrdný Bože, objím všetky stratené duše, aby sa obrátili k tvojmu Synovi Ježišovi a mohli byť spasené.
  32. Za skrátenie doby veľkého súženia a za to, aby to neprišlo v zime (Mk 13, 18), (Mt 24, 20)
  33. Panna Mária, vypočuj prosbu svojej vernej rehoľnej sestry MV a jej spoločenstva, aby dostali k dispozícii malý domček, ktorý je blízko ich budovy, aby mohli uskutočňovať ich dobrý úmysel na posilnenie a rast rehole. Prosím, aby – ak to tak má byť, Panna Mária všetko požehnala, zorganizovala a urovnala tomu cestu. Bohu vďaka!
  34. Za prijatie Božej ochrannej pečate čo najviac ľuďmi ako nesmierneho Božieho daru, za pokoj v dušiach ľudí a lásku medzi nimi, za odpustenie hriechov a dar Božieho milosrdenstva pre duše hriešnikov, ktorí neprežijú Varovanie.
  35. Za nášho drahého pápeža Benedikta XVI. a čo najskoršie vyhlásenie 5. dogmy Panny Márie – Spoluvykupiteľky sveta, Prostrednice všetkých milostí a Matky všetkých národov.
  36. Za spásu kresťanov i ostatných podvedených falošným prorokom a antikristom, za budúce obete násilného čipovania znakom šelmy, za obrátenie a spásu duší nezapísaných v Knihe života, za skrátenie Veľkého súženia, za najčernejšie duše a ich pokánie ešte pred Druhým príchodom Pána, aby po Veľkom Varovaní sa kajalo čo najviac ľudí a bol zmiernený prípadný Boží trest, za zmarenie plánov zaviesť jednotné svetové náboženstvo, za zmiernenie vojen a útrap obetí konfliktov všade na svete.

  Nech Pán znásobí naše prosby a obety za tieto úmysly. Staň sa tvoja najsvätejšia vôľa, ó Bože. Tebe sláva a chvála na veky vekov! Amen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Vaše úmysly Bolestného ruženca, konaného spravidla každú stredu o 20:00 hodine, môžete zasielať adminovi stránky emailom na jeho adresu: admin(zavinac)jezis-kristus-varovanie.net od pondelka do stredy daného týždňa a v nej najneskôr do 18-tej hodiny. Neobnovené ružencové úmysly nebudú viac zverejnené. Preto ak chcete požiadať o opätovné zverejnenie vášho úmyslu, pošlite ho v textovej forme emailom adminovi stránky a uveďte v ňom jeho poradové číslo a príslušný spätný dátum jeho minulého zverejnenia (aj preto sa zaviedlo číslovanie úmyslov Bolestného ruženca).

 12. Milí bratři sestry v Kristu,

  v návaznosti na to, co jsem psala cca před 2 měsíci, Vás mohu ujistit svou modlitební podporou. Vzhl. k pochybnostem, které mám, se nezapojím do MK, ale budu se modlit se modlit růženec, KBM, novény ke svatým, chodit na mši – v rámci možností. Věřím, že těch, kteří se modlí, je jistě víc, jen ne každý o tom napíše na internet. Např. kolik babiček se modlí růženec v kostelích a ani internet nemají. Proto nezoufejme, doba je těžká a bude hůř, ale my už teď víme, že zvítězí Ježíš: „A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí Svým slavným příchodem.“ 2.Tes, 2,8

  • Milá sestra Ilka,
   od samého začiatku existencie tejto stránky som si vážila vaše komentáre, rady a povzbudzovanie a preto som veľmi zarmútená z vašho postoja a z toho, že píšete o “ istých pochybnostiach“ . Veď z času načas každého z nás prepadli a aj teraz prepadnú isté pochybnosti, ale do očí bijúca pravda o tom, čo sa v cirkvi a vo svete deje by nás nemala nechávať na pochybách o pravosti posolstiev.
   Možno, keby ste nabrala odvahu a napísala nām, čo sa vám vlastne stalo a čo vo vás vyvolalo pochybnosti, možno by ste znova našla dôveru a oporu v našom spoločenstve.
   Pán vás ochraňuj a sprevádzaj.
   Sestra Elena.

 13. Milí bratři a sestry v Kristu,

  sice si myslím, že modlitba, oběť a pokání je důležitější, nicméně je vhodné být vyzbrojen i argumenty pro event.diskuse, proto přeposílám zajímavý odkaz. Je o velmi bolestné čtení, nicméně jde o praktický souhrn informací o Lutherovi. Prosím, nenechme si zprotestanizovat Katolickou církev, která teď více, než kdy jindy, potřebuje naše modlitby.
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=pestry-jidelnicek-k-ucteni-vyroci-lutherovy-reformace

 14. Nasla som dnes veľmi zaujímavý komentár na Gloria TV k článku „Kolumbijský akademik nazval pápeža Františka „falošným prorokom“

  Hovorí toto:
  bod 823-824 v Denníčku sv. sestry Faustíny Kowalskej
  Tajomstvo sv. Faustíny a pp.František
  17. XII. 1936 Dnešný deň som obetovala za kňazov. V tento deň som trpela viac ako inokedy. Aj vnútorne, aj navonok. Nevedela som, že za jeden deň je možné toľko trpieť. Snažila som sa vykonať si sv. hodinku, v ktorej môj duch ochutnával horkosti Getsemanskej záhrady. Bojujem celkom osamotená, podopretá jeho ramenom, proti všetkým ťažkostiam, ktoré stoja ako nepreniknuteľné múry predo mnou. Ale dôverujem v silu jeho mena a nebojím sa ničoho. 824 V tomto osamotení je sám Ježiš mojím Majstrom. On sám ma vychováva a poúča, cítim, že som pod jeho zvláštnym pôsobením. Kvôli svojim nepochopiteľným zámerom a nepreskúmateľným súdom ma zvláštnym spôsobom zjednocuje so sebou a dovoľuje mi vnikať do nepochopiteľného tajomstva. Je jedno tajomstvo, ktoré ma spája s Pánom, o ktorom nemôže vedieť nikto, ani anjeli. Hoci by som to chcela vypovedať, nedokáženm to vypovedať, a predsa tým žijem a budem žiť naveky. Toto tajomstvo ma odlišuje od iných duší tu na zemi i vo večnosti.
  ———————————————-
  citácia zo str. 24: Václav Kocian: Storočnica Fatimy a jej odkaz (autor je katolícky kňaz)
  “ ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli…“ / Mt 24, 39/.
  Domnievam sa, že ide o tajomstvo, ktoré sa týka konca časov a odpadu od viery a veľkého súženia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou zvlášť pápeža Františka a situácie v Cirkvi, najmä hierarchie a kňazov za jeho vlády, najmä vo Vatikáne.
  Keď bol totiž kard. Bergoglio zvolený za pápeža, dozvedeli sme sa, že sa narodil práve toho 17.12. 1936!, ked sv. Faustína prežívala horkosť Getsemanskej záhrady a obetovala sa z kňazov. Bez pochýb skaza a zrada kňazstva, najmä toho vyššieho a slobodomurárskeho, je veľká a pravdepodobne teraz , za p. F.sa blíži k svojmu vrcholu.!!! Pridajme sa sv. Faustíne modlime sa a obetujme sa s láskou za pápeža a za kňazstvo pod jeho vedením, najmä v Ríme….

Pridaj komentár