985. Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2013 v 19:45.


NIKDY UŽ NEBUDU ZNOVU CHODIT V TĚLE


Má vroucně milovaná dcero,

všichni, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu a prohlašují, že připravují cestu pro Pána, se nechají slyšet v každé části světa – mnoho hlasů, mnoho proroků, mnoho lhářů – všichni bez Božího určení.

Buďte na pozoru, až uslyšíte zejména proroka, který vám oznámí, že má povinnost vás připravit na můj Druhý příchod. Až uslyšíte o těchto věcech a když vám řeknou, že se objevím ve světě v těle i duši, pak vězte, že to není pravda. Znovu opakuji mé varování světu. Nikdy už nebudu znovu chodit v těle. Poprvé jsem přišel v těle, ale až přijdu znovu, přijdu přesně stejným způsobem, jakým jsem zemi opustil – v oblacích.

Brzy vám budou předváděny veliké činy, které budou považovány za velká díla v přípravě na můj Druhý příchod. Množství pečlivě zinscenovaných zázračných vyléčení bude předváděno světu nepřáteli Boha, kteří budou tvrdit, že jsou ode Mne. Mnozí budou tak zaskočení, že podlehnou tomuto ohavnému podvodu. Tak mnoho zázraků, úžasných skutků – všechny přisuzované Boží ruce – přesvědčí i skeptiky, že se udály božské zázraky. Velké pocty budou jen pršet na tyto falešné zástupce, tvrdící, že vedou můj lid. Brzy svět otevřeně prohlásí, že tito podvodníci jsou živí svatí a bude to krátce předtím, než bude představen antikrist.

Celá tato příprava byla plánována po sedm let a rychlost, s jakou budou tyto radikální změny zavedeny, není náhodná. Můj Druhý příchod se stane běžným diskusním námětem. Všichni budou požádáni, aby se na tuto velkou událost připravili, ale omylů v křesťanském učení bude mnoho. Pouze ti s otevřenýma očima, kteří mohou vidět pravdu a kteří se nebojí pravdě čelit, prohlédnou tyto falešnosti. A pro ně se to stane velmi těžkým břemenem. Vprostřed všeho toho křiku, okázalého velebení těch, kteří ukradli stolce moudrosti, se bude jen málo mluvit o mém svatém Slovu. Vše, o čem se bude mluvit, bude důležitost dobrých skutků. Ani slovo o činech potřebných k hledání spásy v souladu s Božím Slovem.

Až se laický svět konečně poddá a spojí síly s falešnými podvodníky, kteří obsadí Boží chrám, přijde brzy čas, kdy budete svědky té největší ohavnosti. To se stane v době, kdy bude postaven chrám, který se stane sídlem antikrista. Tehdy ti, kteří budou zbožňovat antikrista, se budou počítat na miliardy. Avšak ti, kteří znají pravdu, se moc nenačekají, protože vláda šelmy bude velmi krátká. A pak zazní polnice. V ten den budou nepřátelé Boha vhozeni do ohnivého jezera, přesně jak bylo předpověděno.

Vzpomeňte si na proroctví. Stanou se právě tak, jak byla předpověděna – podvodníci, kteří tvrdí, že přicházejí v mém jménu, budou milováni, bude jim tleskáno a budou zbožňováni. Ti, kteří přichází v mém jménu, budou opovrhováni a nenáviděni. Ale z jejich úst bude vycházet oheň Pravdy Ducha Svatého a jejich utrpením bude zachráněno mnoho jiných, kteří by jinak zachráněni nebyli.


Váš Ježíš


zpět