857. Poselství Matky Spásy ze dne 25. července 2013 v 18:52.


BUDE SE ZDÁT JAKOBY ZÁZRAKEM, ŽE FALEŠNÝ PROROK VSTANE Z MRTVÝCH


Mé dítě,

bude důležité, aby mé děti neztratily odvahu, až budou čelit bolesti z uvržení církve mého Syna do pustiny pouště.

Jsem žena z Knihy Zjevení, oděná sluncem, která porodila dítě (*). To dítě je Ježíš. Mystické Tělo mého Syna Ježíše, je jeho církev na zemi. Církev mého Syna je nyní ukradena a už brzy v ní jeho Tělo nebude přítomno. Tato zkáza rozerve ve dví srdce těch, kteří následují učení mého Syna. Ti, kteří nebudou mít kam se obrátit, se octnou vyhnáni z budov, které až dosud byly domovem nejsvětější eucharistie. Ale i když budou vyhozeni téměř bez soucitu, budou naplněni Duchem Svatým. To znamená, že jím budou řízeni a se zaníceným odhodláním povedou zbytek armády, tvořenou těmi, kteří jsou věrní Bohu.

Ostatní, slepí k Pravdě, budou následovat falešného proroka do chaosu. Jejich srdce budou oklamána, a brzy, až to bude vypadat, že se falešný prorok ocitl na prahu smrti, budou vzlykat. Ale pak, bude se zdát jakoby zázrakem, falešný prorok vstane z mrtvých. Budou říkat, že je požehnán velkou nadpřirozenou mocí z nebes a v úctě před ním budou padat na tvář. Bude milován a zbožně uctíván těmi, kteří nedokážou prohlédnout.

Brzy se objeví antikrist a jeho vzestup ke slávě začne v Jeruzalému. Jakmile se objeví na veřejnosti, všechno se v církvi mého Syna rychle změní. Budou zavedena nová pravidla. Nové ostatky svatých, změny v oděvech kněží, a bude prosazeno mnoho nových předpisů. Lidé si zpočátku řeknou, že všechny tyto změny vycházejí z potřeby pokory a skromnosti. A jakmile tyto ohavnosti vstoupí do křesťanských církví, začne pronásledování. Odvažte se něco namítat proti těmto satanským rituálům a budete pokládáni za kacíře – potížistu.

Mnoho kardinálů, biskupů, kněží, řádových sester a obyčejných lidí bude exkomunikováno, nepodřídí-li se novým pravidlům, nebo nebudou-li uctívat falešného proroka. V tomto stadiu musíte vyhledat útočiště, která budou vytvořena, abyste mohli v klidu uctívat mého Syna, Ježíše Krista. Kněží musí pokračovat v poskytování svátostí a zajistit mým dětem nejsvětější eucharistii.

Nesmíte nikdy podlehnout podvodu, na němž se máte podílet. Ti, kteří to udělají, zatratí své duše a odevzdají je Zlému.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


(*) Zj 12:1-2 – poznámka překladatele.


zpět