790. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2013 v 22:35.


MOR SE ROZŠÍŘÍ VÍCE NEŽ AIDS


Má vroucně milovaná dcero,

jak jsi byla rozrušená a nechala ses vzdálit mému zraku v posledních dvou dnech. Cožpak nevíš, kdo způsobil toto odvedení pozornosti? Tím, že jsi chyběla jen jeden den na eucharistické adoraci, byla jsi uchopena a pohaněna v mém jménu, bez toho, že by ses chránila, jak jsem tě poučil. Mou instrukcí je, že budeš stále, každý den, přicházet přede Mne a modlit se nejsvětější růženec, aby tě má Matka mohla pokrýt ochranou, kterou v této práci potřebuješ.

Mnozí Mně nablízku získají sebedůvěru přivádějící je k víře, že není utrpení, které by je zastavilo v dokončení mojí mise. Možné to však bude jen tehdy, pokud budete volat, abych vás vedl.

Má dcero, brzy uvidíte začátek moru, až můj Otec uvrhne na zemi trest na národy, které Ho urážejí a umožňují zlo a nespravedlnost dopadat na chudé a nevinné lidi. Tento mor (*) bude vidět na tváři a rány se nezhojí, až do konce Velkého Trestu. Tento mor se rozšíří více než AIDS a bude jednou z prvních známek přicházejícího Trestu. Ten pak bude následován hladomorem na jedné třetině země a budete mu svědky během panování antikrista.

Až se antikristova vláda rozprostře jako pavučina, bude provázena řadou trestů, vylitých do čtyř koutů světa rukou mého Otce. Boží zásah pomůže zastavit duše před polapením šelmou mocí antikrista. Jeho následovníci budou trpět mučivým trestem a ten bude viděn na jejich obličejích zasažených morem. Neujdou přísnému trestu oni, ani ti, kdo uskutečňují ďábelský podvod v mé církvi na zemi.

Toto varování dávám pochybovačům o spravedlnosti z mé ruky k pochopení, že lidé budou trpět, tak jako trpěli za dnů Noe, pokud se budou k Bohu obracet zády.

Poslední urážka mého Otce hříchem války a potratů přivolá na lidstvo jeho největší trest. Život nenarozeného dítěte, vzatý tak krutě a bez lítosti, bude potrestán smrtí těla i smrtí duše.


Váš Ježíš


(*) ve smyslu nákazy, projevující se bolestivými vředy (Zj 16, 2) – poznámka překladatele.


zpět