768. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2013 v 18:20.


MNOZÍ NEBUDOU DOST SILNÍ, ABY BOJOVALI PROTI POTRATŮM, EUTANAZII A MANŽELSTVÍM STEJNÉHO POHLAVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

nepřátelé Boha nyní povstávají ve velkých počtech, v každém národu, k odsouzení Božích zákonů.

V každé zemi a v každé církvi bude zavedeno mnoho nových zákonů. Většina z nich bude proti učení, ustanovenému v Bibli svaté. Každá forma hříchu bude uzákoněna a temnota šelmy pokryje svět. Ti, kdo budou proti těmto zákonům, budou bráni jako pomatení a budou démonizováni. Jejich hlasy budou přehlušeny těmi, kdo přijmou zesvětštění, jakoby šlo o pravé náboženství. Použijí každý intelektuální argument, aby posílili jejich ohavné zákony, a mnohé oklamou, protože použijí lidská práva jako nástroj k ovládání ostatních.

Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví. Potom, jakmile tyto zákony vejdou v platnost, katolická církev ohlásí reformu k uznání všech lidských práv a všech náboženství. To bude následováno strašným rozdělením mezi těmi, kteří jsou požehnáni darem vhledu, daným jim Duchem Svatým a těmi, jejichž jedinou touhou je sebeláska a kteří Boha odmítají. Ti vidí v Bohu a v mém učení překážku k životu, o němž věří, že jde o svobodný životní styl.

Mocná celosvětová elitní organizace, která pronikla do každého koutu světa, plánuje nové církevní zákony a spřádá spiknutí, jak svrhnout vůdce, zatímco ve stejné chvíli promýšlí války, které přinesou zničení. Jsou tak pyšní a jejich podlézavá oddanost Satanovi je tak obludná, až si namýšlejí, že jsou nepostradatelní. Jak jen budou muset trpět za své ďábelské skutky. Jakmile uvěří, že mohou kontrolovat ostatní a uplatnit své vychytralé plány na jiné, budou sraženi rukou mého Otce. Bude jim dáno jen tolik času, aby se obrátili. Potom zaútočí jeden na druhého a vzájemně se zničí. Pokud by se i nadále vázali na Zlého, tak míra jejich utrpení ani ke konci nebude stačit, aby je donutila uvidět, co leží před nimi.

Mnoho lidí, kteří v Boha nevěří, si zprvu všimnou jen některých z těchto událostí. Teprve až bude jejich svoboda potlačena, budou se otevřeně bouřit proti nespravedlnosti v jejich národech. Potom si uvědomí hrůzu, která vznikla, protože Boží Světlo vyhaslo. Místo něho bude temnota, prázdnota, hlad a nedostatek lásky. Jen pak budou lidé naříkat o Boží milosrdenství. Budu tam čekat, abych je utěšil a zachránil jejich ubohé, vystrašené duše.


Váš Ježíš


zpět