757. Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2013 v 19:45.


JEN TI S PEČETÍ ŽIVÉHO BOHA UNIKNOU TÉTO FORMĚ GENOCIDY DUŠÍ


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš naslouchat těm, kteří zpochybňují, napadají a vysmívají se mým poselstvím. Není nutné bránit mé nejsvětější Slovo. Mé Slovo je konečné a nikdo nemá právo je zpochybňovat. Buď Mě přijmete, nebo ne.

Když se křesťané mezi sebou hádají kvůli těmto poselstvím, která byla předpověděna už před tak dlouhým časem, chovají se k sobě jako nepřátelé. Nemůžete být nepřátelé k vlastnímu bratru nebo sestře a nazývat se mými stoupenci. Zatímco jste tak zaměstnáni křikem, největší nepřátelé, Satanovy armády plánují nejďábelštější zvěrstva, lidstvem kdy viděné, od doby stvoření Adama a Evy.

Války, o kterých jsem mluvil, začínají a cílem je vyhladit obyvatelstvo. Možná, že si myslíte, že tyto války jsou mezi jedním a jiným národem, ale mýlili byste se. Zbraně přicházejí jen z jednoho zdroje.

Mé ubohé Boží děti, jak málo víte o strašných činech, plánovaných zednářskými sektami na nejvyšších místech proti Božím dětem. Nedokázali byste si ani představit jejich bezbožnost a krutost, ale poznáte tyto příznaky: až vám vaše banky seberou svobodu, vaše domovy a vaši schopnost uživit vaše rodiny, bude to pouze jedna část jejich plánu proti lidstvu. Stanete se otroky, ale vy, kteří prokážete oddanost Mně a mému učení a zůstanete Mi věrni, nesmíte nikdy zapomenout na mé milosrdenství.

I když tato odhalení mohou být děsivá, jsou pravdivá. Tím, že budete připraveni na tyto činy proti Božímu stvoření, pomůžete skrze vaše modlitby zmírnit mnoho z utrpení, které na vás uvalí tyto ďábelské sekty. Vaše modlitby zmírní dopad takových ukrutností, a také mohou být použity – jestli Mi je předáte s láskou ve svých srdcích – k záchraně těch, kteří jsou vinni tak hroznými skutky. A zatímco tyto v omyl uvedené a bezcitné duše neustávají ve svém vzdoru proti Mně tím, že se pokoušejí vyhladit světové populace, pokusím se osvítit jejich srdce, aby mohly odejít z tohoto strašného svazku se Satanem. Mnozí jsou Zlým úplně posedlí a pro některé je jen málo naděje. Jen zázrak udělený mým milosrdenstvím ve spojení s těmi, kteří Mi nabízejí dar utrpení, je může zachránit.

Vy, kteří Mě svým krutým odmítáním proklínáte, Mě budete úpěnlivě prosit o milosrdenství, až tyto události přijdou. Až budete přinuceni trpět a přijmout znamení šelmy, nebo zemřít, budete ke Mně křičet. Pak se budete shánět, abyste našli Pečeť živého Boha, kterou dávám světu skrze mého Otce v těchto poselstvích – ale tehdy bude příliš pozdě. Jen ti, kteří přijmou pečeť, mají ji ve svých domovech, nebo ji nosí u sebe, budou ochráněni. Jen ti s Pečetí živého Boha uniknou této formě vyhlazování duší.

Nepochybujte ani na minutu o mých poselstvích, které vám nyní dávám. Přijměte můj Boží zásah, neboť Já vás chci jen zachránit. Bitva o duše dosáhla tak velkého rozsahu, že kdybych nezasáhl skrze proroky, mnozí z vás by byli na straně šelmy a všech jejích následovníků, kteří vystupují před vámi jako vlci v rouchu beránčím.

Satan je mimořádně vychytralý a nikdy by nepředvedl své zlé skutky jako takové, čím jsou. Ne, místo toho je předvede jako dobré, inspirující a zcela ve vašem zájmu. To je past, kterou líčí. Je to cesta, kterou přivábí dobře smýšlející, nevinné duše do svého brlohu. Způsob, jakým se Satan odhalí skrze ovládnuté duše, bude hřích pýchy. Tento hřích ve své nejodpornější formě bude zřejmý u lidí na vysokých místech, kteří budou ničit jiné pro svůj vlastní sobecký zisk. Hřích pýchy na spodním konci svého měřítka uvidíte, když budete soudit jiné, očerňovat je, a pak se pokoušet ničit jejich charakter, stejně tak jako v mém jménu škodit jejich pověsti.

Říkám vám tato smutná fakta, abych vás mohl připravit, vyzbrojit vás mou milující ochranou, a mohl tak pomoci zachránit dokonce i ty, kteří jdou napříč zemí, aby ji uchvátili.


Váš Ježíš


zpět