612. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2012 v 21:00.


TOTO OČKOVÁNÍ BUDE JEDEM, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVEN V RÁMCI CELOSVĚTOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PLÁNU


Má vroucně milovaná dcero,

za pouhé dva roky trvání této mise byly obráceny a zachráněny miliony duší. Tvoje vlastní utrpení zachránilo deset miliónů duší, jak jsem ti slíbil. Přesto, že se soužení světa zdá narůstat, mnoho duší je zachraňováno vašimi modlitbami.

Utrpení v mém jménu je vždy obtížnější a stává se tak bolestivé, že je jen těžko snesitelné. Dosahuje nejvyšší intenzity, protože Satan běsní. Jeho zuřivost nyní roste, a proto jsou jeho útoky na vás tak mučivé. On a jeho démoni vás obklopují, ale nemohou vám fyzicky ublížit, neboť ruka mého Otce vás ochraňuje. To neumenšuje utrpení, které snášíte v tomto čase druhého výročí této mise. Ale vězte toto:

Největší utrpení musíte snášet tehdy, když mise, tedy práce smírčích duší, je úspěšná. Jak roste počet zachraňovaných duší, tak narůstá brutalita útoků Zlého. Jeho působení ve světě je stále zřejmější. On, který usilovně skrývá svou existenci, působí na ducha těch ubohých lidí, kteří se mu sami otvírají svou žádostivostí světských rozkoší a láskou k moci.

Satanova moc spočívá v jeho schopnosti oklamat lidstvo přesvědčením, že je pouze symbolem používaným křesťany, aby vysvětlili rozdíl mezi dobrem a zlem.

Satan zná nebezpečí odhalení své přítomnosti. Kdyby to udělal, pak by více lidí připustilo, že Bůh existuje.

Nechce to udělat, a tak vytváří povědomí o své existenci mezi těmi, kteří mu vzdávají poctu. Tito lidé, kteří přijímají existenci Satana, ho uctívají stejně jako lidé při mších v katolických kostelech nebo v kostelech konají služby k Boží chvále.

Tak mnoho duší bylo ukradeno. Bůh, můj Věčný Otec, zamýšlí získat je zpět svým Varováním a tresty, které zasáhnou ty, kdo se shromažďují k uctívání šelmy.

Můj Otec odhalí Satanovy následovníky, kteří poskvrňují jeho církve.

Ti jsou terčem jeho trestů, a pokud dobrovolně nezastaví svoji činnost, budou sraženi Boží rukou.

Vzestup těchto satanských skupin, které se samy představují světu prostřednictvím obchodních a nadnárodních organizací, narůstá.

Jsou všude; projektují, pořádají shromáždění, komplotují a vymýšlejí zlé plány ke zničení miliónů nevinných lidí.

Zavedou jistou formu genocidy prostřednictvím povinného očkování vašich dětí, ať už s vaším svolením, nebo bez něj.

Toto očkování bude jedem, který bude představen v rámci celosvětového zdravotnického programu.

Své plány nyní uvedly ve skutek a začaly je již zavádět. Některé z jejich plánů v jedné evropské zemi byly zastaveny mým Otcem díky modlitbám smírčích duší.

Buďte nanejvýš obezřelí. Dívejte se pozorně na zdánlivě nevinné zákony zaváděné ve vašich zemích a připravených tak, abyste věřili, že slouží ke zlepšení vašich životů. Mnohé z nich vás prostě zotročí tím, že vás nechají vzdát se vašich práv v rámci něčeho, co se bude zdát jako demokratické zákony.

Demokracie bude nahrazena diktaturami, přesto nebudou národům představeny jako takové. Až se milióny vzdají všech svých práv ve jménu nových, tolerantních zákonů, pak bude příliš pozdě. Stanete se zajatci.

Hlavní světoví vůdci spolupracují, aby uskutečnili tyto své nové plány. Jsou součástí elity, jejímž cílem je zisk, bohatství, vláda a moc. Nepřijímají moc Boha. Nevěří, že moje smrt na kříži je zachránila od ohňů pekla.

Musím jim ukázat, jak se mýlí. Nadešel pro Mne čas, abych jim dokázal své milosrdenství a svou lásku k nim.

Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (84), aby osvítila duše elit, které vládnou světu:

"Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys osvítil duše elit, které vládnou světu.

Ukaž jim důkaz tvého milosrdenství. Pomoz jim, aby otevřely svá srdce a prokázaly skutečnou pokoru v poctě tvé velké oběti smrti na kříži, kdy jsi zemřel za jejich hříchy.

Pomoz jim, aby poznaly, kdo je jejich skutečný Stvořitel a naplň je milostmi, aby uviděly Pravdu.

Prosím, zabraň jim v uskutečnění jejich plánů ublížit miliónům lidí skrze očkování, nedostatek potravy, nucené adopce nevinných dětí a rozdělením rodin.

Uzdrav je. Pokryj je tvým Světlem a přiviň je na své srdce, abys je zachránil z osidel Zlého. Amen."


Váš Ježíš


zpět