520. Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2012 v 20:10.


DEŠTĚ, ZÁPLAVY A ZNIČENÍ PŘÍŠTÍ ÚRODY BUDOU VÝSLEDKEM TRESTU Z NEBE


Má vroucně milovaná dcero,

deště, které budou padat na celý svět, představují potopu slz, které se řinou z mých očí, když pozoruji Boží děti, jak bloudí, tak daleko od cesty věčné spásy.

Deště, záplavy a zničení příští úrody budou výsledkem trestu z nebe.

Údolí slz se vynoří všude a jako příčina budou udávány klimatické změny a globální oteplování. Ale není tomu tak.

Tak mnoho lidí na světě nevěří v Boha. Neuctívají Mne, jeho milovaného Syna. Místo toho jsou pohlceni nutkavou vášní k falešným bohům.

Co tím myslím?

Tito lidé vytvářejí hrdiny a idoly ve světě televize, módy, hudby a sportu.

Potom je povyšují na lidské idoly a vzdávají jim čest.

Pak si z nich udělají modly způsobem, který poškozuje nejen je samé, ale i osobu, kterou takto vynesli.

Věří, že tyto idoly jsou posvátné a dělají vše, co můžou, aby napodobili jejich životní styl, jejich způsob oblékání, jejich osobnost, a dokonce i jejich fyzický vzhled.

To se rovná pohanství.

Má dcero, to všechno bylo předpověděno.

Svět bude zbožňovat falešné bohy.

Tito lidé jsou plní lásky ke svým tělům, k sobě samým a ve svých ztvrdlých srdcích mají jen málo soucitu nebo lásky ke svým bližním.

Jejich srdce se změnila v kámen.

Oni Boha nemilují. Místo toho byli očarováni Satanem, který jim vložil tyto představy a myšlenky do jejich mysli.

Už není úcta k lidskému tělu.

Tělo je stvořeno Bohem a jako takové je chrámem, jenž byl postaven, aby v něm sídlila Boží přítomnost.

Když Satan pokouší lidstvo, tak se zaměřuje na tělo a na potěšení, které člověk hledá prostřednictvím smyslů.

Z toho důvodu dnes lidé milují svá vlastní těla do té míry, že je staví na piedestal.

Nejsou nikdy spokojeni s tím, jak bylo tělo utvářeno Bohem, neustále hledají jak zlepšit, změnit a opravit lidské tělo tak, aby bylo vyhovovalo jejich představě dokonalosti.

Způsob, jakým zejména ženy mění svá těla a nemorálně je ukazují světu, Mě znechucuje.

Ženy, které necítí žádný stud při odhalování svých těl, páchají hřích, i když si to nemusí uvědomovat. Myslí si, že je přípustné zneužívat tělo, se kterým byly narozeny a stavět je na odiv způsobem, který může být příčinou hříchu.

Jejich sebeláska je jedním z nejtěžších hříchů pýchy. Potom přesvědčují mladé dívky, že je přijatelné, aby takovým způsobem předváděly svá těla na veřejnosti.

Tak mnohé hříchy těla jsou ve světě dávány na odiv a považovány za přijatelné.

Přesto všechny po smrti podléhají trestu. Nejen proto, že hřích je spáchán, ale že je předkládán jako dobrý čin.

Cizoložství je dnes přijatelné a sklízí potlesk.

Vražda už nešokuje a už není úcta k lidskému životu.

Sexuální nemorálnost bezuzdně vzrůstá a je ospravedlňována.

Dny takového hříšného chování se blíží ke svému konci.

Dokud lidstvo nepřipustí, že hřích bude vždy hříchem, ztratí právo vejít do bran ráje.

Neboť pro každý hřích, kterým jste vinni – ta část těla, kterou jste použili při páchání hříchu, bude pálena a čištěna v očistci.

V případě smrtelného hříchu budete navěky cítit bolest ohně, trhající tu část vašeho těla, kterou jste použili při spáchání hříchu. Nebude konec takovým mukám.

Proč, proč, nenaslouchají svým srdcím. Tak mnoho lidí ví, že to, co dělají, je špatné, ale neohlížejí se na to a hřeší dál, protože je to přijatelné v očích světa.

Průmysl médií a zábavy vytvořil falešný příznivý ohlas takového chování, a mnoho nevinných duší bylo zkaženo lží.

Jen Pravda je nyní může zachránit. Je jim dávána Kniha Pravdy, ale budou naslouchat? Satan a jeho padlí andělé udělají vše, aby se postarali, že nebudou.

Jen tehdy, až z nebe budou pršet tresty, budou muset odložit své prázdné, zbytečné a nechutné zvyky. Protože budou příliš zaměstnaní snahou o přežití a hledáním chleba do svých úst.

Žel, jen takovými tresty může být lidstvo na této zemi očištěno.

Tím, že je jim dán dar očisty ještě za svého života, je jim dána příležitost, aby se vyhnuli jezerům ohně.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět