483. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2012 v 16:15.


TŘETINA ZEMĚ BUDE ZNIČENA, AŽ ANDĚLÉ VYLIJÍ OHEŇ ZE ČTYŘ STRAN NEBES


Má vroucně milovaná dcero,

byl vám rezervován čas, aby tato moje svatá poselství světu byla slyšena každou duší, mladou i starou všude, v každém národu.

Mnoho mých Božích dětí se posadí a budou naslouchat mým pokynům, bude-li jim umožněn přístup k těmto poselstvím.

Vězte nyní, že již začaly změny, které byly předpověděny, kdy plodiny nevydají svou úrodu jako dříve a že roční období už nebudou nadále stejná.

Tyto změny jsou vyvolány rukou mého Věčného Otce, když teď zavádí na zem nové zákony, které neujdou pozornosti žádného člověka.

Nic, co se ve světě řídí zákony přírody, nezůstane stejné jako kdysi.

Moře se pozvednou, vody se vylijí, země se bude otřásat a půda se stane neplodnou.

Můj Otec přivodí Velký trest, aby zastavil šíření hříchu, který je zdrojem jeho velkého žalu.

Národy, které budou vzdorovat jeho zákonům, budou velmi trpět. Brzy pochopí, že jejich hříchy už nebudou dále tolerovány a že budou potrestány.

Jejich trest jim má zabránit nakazit jiné duše, a pokud nezmění své zkažené způsoby, budou k tomu přinuceny Božím zásahem.

Má dcero, musíš teď rozšiřovat mé Slovo rychle, protože se Varování blíží.

Mnohým národům musí být dána Kniha Pravdy, aby se mohly připravit na můj Druhý příchod.

Čas k mému Druhému příchodu přijde po Velkém varování.

Tresty, seslané anděly z nebe na příkaz Mého Otce, začaly v etapách. Ty se budou stupňovat v té míře, jak se hřích bude dále rozmáhat.

Bitva začala a její první fáze můžete pozorovat v mnoha zemích.

Všichni budete svědky klimatických katastrof, které budou pršet na zem sténající v bolestech, kvůli ponížení hříchem.

Otřesy budou nabývat na síle a národ za národem bude trpět podle skvrny hříchu, která kazí jejich nitro.

Vůdcové, kteří budou následovat antikrista, neuniknou oku mého Otce a budou zničeni.

Můj Otec potrestá ty, kdo nyní vedou zlotřilé vlády, aby zachránil své děti z jejich krutého sevření.

Nebude stát stranou a přihlížet, jak tito vůdcové, kteří následují antikrista, jenž v tomto čase zůstává skrytý, ničí jeho děti.

Jedna třetina země bude zničena, až andělé vylijí oheň ze čtyř stran nebes.

Potom si mnozí uvědomí, že něco není v pořádku a že příčinou je hněv mého Otce.

Přesto se mnozí nepoučí. Po Varování se mnozí obrátí. Přesto to mnozí neučiní, i když jim bude podán důkaz o stavu jejich duše.

Budou stále zbožňovat falešné půvaby, o nichž si myslí, že je jim země musí nabídnout. Jen tentokrát jejich smyslnost a materiální idoly, které zbožňují, se stanou ještě obscénnější a zkaženější. Všechny jejich hříchy, viditelné všem, kdo je dokážou vidět jako takové čím jsou, budou tak odporné, že jen málo Božích dětí snese se na ně dívat.

Každý hnusný hřích bude veřejně ukázán s pohrdáním vůči Bohu.

Každý takový čin sníží hříšníky do takových hloubek, že se budou chovat jako zvířata.

Všechna úcta k lidskému tělu zmizí a jakýkoliv ďábelský chtíč bude okázale předváděn světu, bez jakéhokoliv studu v jejich duších.

To jsou Satanovi zajatci. Všichni z nich jsou sice Božími dětmi, ale ztrácejí své duše ve prospěch šelmy.

Tresty jsou částí Božích plánů k očistě země, aby očistily jak hříšníka, tak půdu, po které chodí.

Jen tehdy, až země bude očištěna, se může můj Druhý příchod uskutečnit.

Moji následovníci, modlete se o odvahu a statečnost, abyste se s těmito tresty vyrovnali.

Nikdy se jich nesmíte bát, neboť vy, moje armáda, se budete modlit za tyto národy a pomáhat v očistě, které je třeba k obrácení lidstva.

Pečeť živého Boha bude chránit každého jednotlivého z vás.

Je to z lásky, kterou můj Otec chová ke všem svým dětem, že je musí trestat. Protože kdyby to neudělal, šly by nevědomky k branám pekla.


Váš Ježíš


zpět