1202. Poselství Ježíše ze dne 23. srpna 2014 v 20:00.


VYZBROJÍM SVÉ ANDĚLY A VYVOLENÉ JEDINCE K BOJI S TĚMI, KTEŘÍ MĚ ODSUZUJÍ


Má vroucně milovaná dcero,

dvě zřejmá znamení se objeví, až množství vybraných duší povstane, aby Mi pomohly získat zpět mé království na zemi. První znamení se týká nadutosti duší v mé církvi, kde lidské uvažování, inteligence a ctižádost zničí pravou víru mých posvěcených služebníků. Pýcha a arogance spojená s vrozenou touhou prožít hlubší víru, která bude vždy mimo jejich dosah, vyústí ve falešnou církev temnoty. To vytvoří povýšeneckou hierarchii, která bude přinášet nepravdy a neplodnou víru.

Druhé znamení se vztahuje na ubohá těla, kdy lidské tělo – posvátný Boží dar – bude redukováno spíše jen na nosič světského krášlení, kde už mu nebude prokazována žádná úcta. Nedostatek morálky vyústí v nedostatek úcty k lidskému tělu, včetně jeho zneužití, kdy je používáno jako prostředek k účasti na závažných činech smyslných hříchů. Nedostatek úcty k lidskému životu bude také znamenat, že vražda se stane tak běžnou, že nakonec mnozí budou zcela imunní k hrůze fyzické smrti z rukou zlých lidí.

Očista člověka pokračuje, neboť bez utrpení ochotných duší, mnoho lidí by bylo ztraceno. Teprve tehdy, až všechno se bude zdát nesnesitelné, bude těm s Pečetí živého Boha dána úleva od jejich utrpení, které zničí lidstvo, včetně hříchu, válek, hladu a nemoci. Nesmíte nikdy přehlížet války – jakkoliv malé – neboť se budou šířit. Nikdy neignorujte nedostatek pravé víry v mé církvi, neboť ten se také rozšíří. Nikdy neignorujte nenávist mezi národy, které zneužívají náboženství, jako prostředek k uvalení hrůzy na své nepřátele, neboť ta se také bude šířit, aby pohltila ty, kteří Mě milují. Nikdy neignorujte nenávist k Božím vizionářům, nebo vyvoleným prorokům, neboť jsou-li tyto duše nenáviděny, pak jsem nenáviděn Já. Nesmíte dovolit zlým jazykům vás pokoušet, abyste se k nim přidali v jejich odporných pokusech umlčet můj hlas. Uděláte-li to, pak se také stanete stejně zamoření, jako oni.

A v čase, kdy všechny tyto nepokoje nastanou, Já vyzbrojím svou armádu andělů a vyvolených jedinců k boji s těmi, kteří Mě odsuzují. Právě tehdy, kdy svět ztratí poslední špetku důstojnosti, známé člověku, šelma otevře propast, a pak všichni nepřátelé Boha proniknou do mé církve. Ale bude záležet na vůli člověka, zda je, nebo není připraven snést takové křivdy.

Ti, kteří se vzepřou a budou bránit vůli Boží, budou naplněni velkými milostmi, a svou vírou odčiní hříchy příliš tvrdohlavých, nebo příliš bázlivých, než aby vzdorovali všemu, co protiřečí Slovu Božímu. Až bude přibývat ďábelských ukrutností, a až si člověk uvědomí, že není schopen boje nebo zvládnout takovou zkaženost, musí se obrátit ke Mně se slovy:

"Ježíši, zbav nás, bezmocné hříšníky, našich nepřátel."

Jenom pak mohu zasáhnout, abych zmírnil dopad násilí, vražd, nenávisti a válek způsobených hříchem člověka. Obracejte se ke Mně každý den a dovolávejte se mého milosrdenství. Nikdy neopustím ty, kteří ke Mně vztahují ruku.


Váš Ježíš


zpět