1335. Poselství Ježíše ze dne 6. května 2015 v 22:31.


DOSUD NIKDY OD MÉHO UKŘIŽOVÁNÍ NETRPĚLO KŘESŤANSTVO TAKOVÝM PRONÁSLEDOVÁNÍM


Má vroucně milovaná dcero,

slzy Mi v tomto čase stékají proudem, jak je svaté Boží Slovo trháno na kusy.

Láska ke Mně, Ježíši Kristu, vymizela a duch mé církve usychá, stane se tak brzy pouhou pouští. Bude zbavena života a jen skutečně věřící v mé církvi udrží pokojný tep srdce mé lásky, zatímco vše kolem bude schnout s každou špetkou z ní odsátého života.

Dosud nikdy od mého ukřižování netrpělo křesťanstvo takovým pronásledováním pro pohrdání Božím Slovem.

Vše, co je za svaté v nebeském království mého Otce, je ničeno člověkem, jehož srdce už necítí lásku ke svému Stvořiteli, Bohu Nejvyššímu. Ti, co Mu zůstávají věrni a kteří Ho milují a chovají v srdci, pocítí jeho bolest v srdci jako meč, který pronikne a způsobí strašné utrpení, ale nezabije. Neboť ti s opravdovou láskou k Bohu, nebudou schopni se od Něj oddělit, protože jsou s Ním spojeni pupeční šňůrou, kterou nelze přetnout.

Bůh skrze své milosrdenství zničí své nepřátele, kteří se pokoušejí krást duše těch, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých. Můj čas je již téměř u vás.

Nikdy se nevzdávejte naděje ani si nezoufejte, až uvidíte práci mých úhlavních nepřátel a rychlost, s jakou lehkověrné duše přijmou jejich lstivé, bezbožné způsoby. Já jsem především Bůh velké trpělivosti a mé milosrdenství bude v hojnosti vylito na lidské pokolení v plamenech mé lásky. Tyto plameny vštípí obnovu víry ve Mne těm, kdo ode Mne odpadli, stejně jako zničí Satana a každého démona a padlého anděla, kteří jako rukojmí drží duše, jež patří Mně, ale které se ode Mne oddělily.

Můj čas přijde, ale ne dříve, než svět spatří znamení, předpověděná v Knize Zjevení a v Knize Pravdy. Nebojte se Mě. Připravte se na Mne. Odmítněte falešné sliby mých nepřátel. Zůstaňte vždy věrni mému Slovu. Moji nepřátelé nebudou mít podíl na mém království. Moji milovaní věrní, včetně těch, kdo budou ke Mně volat během Varování, nikdy nezemřou. Neboť jejich bude nové království – mé království – zaslíbené Mně, Mesiáši, věčnému Králi – svět bez konce.

Možná nastane čas zmatení, rozdělení, smutku a touhy po těch, kteří Mne na této zemi zastupují, aby hlásali Pravdu. Ale vězte toto: Já jsem Pravda. Pravda nikdy nezahyne. Mé království je věčné a vy, moje milované děti, patříte Mně. Držte se blízko Mne. Dovedu vás k vašemu právoplatnému dědictví. Důvěřujte Mi. Naslouchejte Mi skrze tato poselství – skrze Knihu Pravdy. Je to váš dar od Boha, abyste nikdy nezapomněli na můj slib, že přijdu znovu soudit živé – žijící na zemi, stejně jako ty, kteří zemřeli v mé přízni.

Učiním všemožná znamení po celém světě. Ti, kdo jsou požehnáni darem Ducha Svatého, poznají, že vám byla seslána na příkaz mého milovaného Otce.

Jděte v pokoji. V tomto čase Mi naslouchejte jen skrze tato poselství.

Vroucně vás všechny miluji a vyžádal jsem si vás jako své. Nedovolte nikomu pokusit se Mi ukrást jedinou duši, protože bude trpět věčná muka za své činy.


Váš Ježíš


zpět