1333. Poselství Matky Spásy ze dne 17. února 2015 v 17:00.


ODVAHU, MOJE DRAHÉ DĚTI, VŠECHNO JE V RUKOU MÉHO SYNA


Mé drahé děti,

dostaly jste modlitby, dary a zbroj, abyste rázně pokračovaly v přípravě na Druhý příchod mého drahého Syna, Ježíše Krista.

Byl zformován jeho Zbytek a bude stále růst ve všech částech světa, aby duše mohly být zachráněny. Během časů, které leží před vámi, si Boží Zbytek v každém koutu světa uchová Pravdu svatého Božího Slova. Zbytek, pod ochranou Ducha Svatého, zmírní Boží hněv skrze své modlitby a oběti, až Velký den Pána sestoupí na svět.

Nesmíte nikdy zapomenout, že Bůh miluje každého, a proto kvůli odporu, který budou zakoušet Boží děti, zjistíte, že nebude snadné zůstat věrný Slovu.

Boží Zbytek, bez ohledu na víru, nebo národnost, se sjednotí v přicházejících dnech, kdy bude potlačena každá zmínka o svatém Slově. Bůh k vám bude promlouvat skrze tuto misi, až budete potřebovat útěchu, aby na vás mohl vylít milosti, potřebné k zachování vaší víry.

Odvahu, moje drahé děti, všechno je v rukou mého Syna, jenž bude hledat každou duši, včetně nejzatvrzelejších mezi vámi. Má láska k vám všem je nekonečná a já toužím, abyste využili všechny dary, které vám byly dány ve svatých evangeliích a v těchto poselstvích, ke spáse duší.

Bůh nikdy neopustí svůj Zbytek, a skrze vaše modlitební skupiny a všechny ostatní modlitební skupiny, které jsou odvozeny od mých sdělení světu i skrze jiné mise, duše mohou být, a budou zachraňovány.

Utěšujte se vzájemně v časech duchovních zkoušek a Bůh vás povede na každém kroku této cesty. Já, Matka Spásy, zůstanu vaší ochránkyní a odpovím na každou prosbu, kterou ke mně vznesete. Zůstanu vám po boku až do dne, kdy se můj Syn vrátí, aby si vyžádal své království na zemi.

Děkuji vám, že odpovídáte s vírou, nadějí a důvěrou na výzvy moje i mého Syna.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět