1329. Poselství Matky Spásy ze dne 10. února 2015 v 14:36.


MODLETE SE ZA OCHRANU CÍRKVE MÉHO SYNA


Mé drahé děti,

je důležité, abyste se všichni modlili modlitby modlitební kampaně a můj nejsvětější růženec jako součást svých každodenních modliteb. Můžete si zvolit jakékoliv modlitby, které si vyberete, ne nutně všechny, ale ty, které sami chcete. Můj nejsvětější růženec se musíte modlit každý den, proti vlivu Zlého.

Modlitba vás přivádí blíže k Bohu a ochraňuje duše všech, kdo prosí o pomoc mého Syna proti moci podvodníka. Modlitba je největší zbraní proti zlu a nesmíte nikdy podceňovat moc, kterou vytváří.

Modlete se za ochranu církve mého Syna a proste mého Syna o milosrdenství pro každého, kdo se ji pokouší ukřižovat. Tato církev – Tělo a Chrám mého Syna – je cestou, skrze niž bude všechna sláva vzdána Bohu. Učení, Slovo a svatá eucharistie, která je Tělem a Krví mého Syna, Ježíše Krista, byly dary, dané lidstvu pro záchranu duší. Musíte se držet Pravdy a připravit se přijmout milosrdenství mého Syna.

Naléhavě vás prosím o modlitby za duše, které popírají Pravdu, a proste úpěnlivě mého Syna, aby na tyto duše vylil své milosrdenství. Můj Syn je život. Všechen život vychází z Něho. Odmítnutím mého Syna si nezachováte život pro jeho přicházející království.

Můj Syn mě požádal, abych vás naléhavě prosila o modlitby za duše těch, kteří Ho odmítnou. Vyslyší modlitby, které Mu nabídnete za všechny své milované a za ty, kteří nebudou schopni přijmout Světlo, až jako maják zazáří nad lidstvem.

Duše, planoucí láskou, a s pokorou, nutnou k přijetí mého Syna, se budou radovat. Ti, s temnotou ve své duši, se budou skrývat před Světlem, protože bude pro ně bolestné spatřit Pravdu. Modlete se ode dneška každý den celým svým srdcem za duše, které milosrdenství mého Syna nejvíce potřebují.

Bez vašich modliteb budou mnozí ztraceni a budou navěky toužit po společnosti mého Syna, ale On už pro ně nebude nikde k nalezení.

Provázím vás svou láskou, ochranou a pokojem. Prosím, vyhovte mému volání na záchranu duší.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět