1328. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2015 v 20:31.


DUCH ZLA JE MOCNĚJŠÍ NEŽ VŮLE ČLOVĚKA


Má vroucně milovaná dcero,

tím jak Duch Svatý proniká skrze tato poselství, mé Slovo, jako za mého času na zemi, se šíří jako blesk. Rychlost šíření Ducha Svatého je pro smrtelného člověka nepochopitelná. A jakmile Duch Utěšitel z moci Boží zaplaví duši pokorného srdce, duch zla ji bude všude pronásledovat.

Duch zla je mocnější než vůle člověka, ale je bezmocný proti dětem Boha, které v Něho vkládají všechnu svoji důvěru. Duch zla bude mít vždy jeden motiv – podvod a klam. Satan, ten velký podvodník, využije pýchu v duši, aby člověka přesvědčil, že jeho nedokonalé uvažování může diktovat, co je správné, nebo špatné. Oběť uvěří, že sama řídí vlastní osud a její víra, už tak slabá, bude vedlejší.

Svoboda svědomí může vést slabé duše k odmítání existence Boha. Jiné duše, které Boží existenci přijímají, si nechají svými osobními názory diktovat vlastní výklad o tom, kdo je Bůh a jak Bůh reaguje na hříšníky. Tak či tak odmítnou Boží autoritu a raději uvěří tomu, čemu sami chtějí. Jejich pýcha jim bude pádem.

Ďábel je velmi lstivý a namluví takovým duším "Jednejte podle svého svědomí" a přesvědčí je, aby svědomí dali přednost před Slovem Božím. Ach, jak snadno je manipulovatelný člověk, jenž kvůli hříchu padne za oběť takovému klamu. Proto říkám, kdo vůbec jste, abyste usoudili, že o Mně víte víc, než jsem vás učil? Mé učení je jasné, přesné a nezměnitelné. Když nedokážete věřit Slovu Boha, potom Ho nemůžete skutečně milovat. Svou svobodnou vůlí volíte čemu věřit. Ale člověk, který překrucuje Slovo Boží, aby se šikovně hodilo k jeho vlastním názorům o mém Slovu a vyhovovalo tak jeho potřebám, je člověk, jenž podlehne pokušení Zlého.

Všude, kde se dodržuje mé Slovo, Ďábel bude postávat a čekat, aby pohltil duše, které si cení svých vlastních názorů víc, než Božího Slova. Každý člověk, jenž zůstává pevně věrný Pravdě, bude čelit strašným zkouškám podvodníka, který nikdy neustane ve svém úsilí svést ho z pravé cesty. A všude tam, kde Duch Svatý rozepne křídla, bude pronásledován duchem zla na každém kroku. Neúnavný, frustrovaný a rozhodný, bude mučit duše, které byly požehnány mocí Ducha Svatého.

Ducha zla nespatříte pokoušet se ovlivňovat již získané duše, neboť to už nepotřebuje. Člověk, který Mě miluje a následuje Slovo Boží, je zranitelný, proto je pro něho nejcennější. Avšak nesmíte se nikdy domnívat, že jste dost silní, abyste odolali takovým útokům na svou víru, protože každý z vás je hříšník. A jako hříšníci, pokud nebudete pravidelně očišťovat svou duši skrze smíření, tak Mě také zradíte, neboť nebudete sami dostatečně silní snášet nátlak, abyste Mě zapřeli.

Nikdy nezapomeňte, před čím jsem vás varoval. Jste uprostřed největší bitvy všech časů. Jen nejzpůsobilejší, nejsilnější a nejčistší duše ji přežijí.


Váš Ježíš


zpět