1326. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2015 v 20:06.


JIŽ BRZY SE NEBESA ROZTRHNOU A OHEŇ DUCHA SVATÉHO BUDE NAD VÁMI


Má vroucně milovaná dcero,

nenávist vůči všemu dobrému, co pochází od Boha, včetně jeho svatého Slova, je v tomto čase intenzivní. Láska v srdci člověka, která je přirozeně přítomná v duši každého dítěte, narozeného do světa, vychladla v srdcích lidí.

Dobročinnost a vzájemná láska se vytratila, a jak bylo předpověděno, člověk se obrátí proti svému bratru, sestře, otci, matce a sousedovi, jak poslední bitva o duše dosahuje svého vrcholu. Dobří, mírní a pokorní budou pošlapáni, a ti, se zlobou a nedostatkem lásky v duši, budou ohrožovat ty, kteří se odváží mluvit Pravdu.

Můj Otec, na jehož svatý příkaz mluvím k světu, Mi přikázal sdělit toto varování. Připravte se na setkání se Mnou tváří v tvář, neboť již brzy se nebesa roztrhnou a oheň Ducha Svatého bude nad vámi. Ti s něžným srdcem, jejichž duše je naplněna láskou k druhým, budou odměněni dary, které přinesu s sebou v onen den. Ostatním říkám toto: Za každé ohavné jednání, slovo, nebo skutek, jímž jste vinni a za bolest, kterou jste způsobili druhým, budete zakoušet bolest své ničemnosti, jak Já ji vidím svýma očima. Jelikož mnozí budou ohromeni, až uvidí stav své duše, prosím vás, abyste se nebáli. Prostě důvěřujte mému velkému milosrdenství. Nepřicházím vás trestat nebo soudit, ale probudit ve vás lásku ke Mně, kterou jste ztratili.

Pojďte všichni, čas pro Boží zásah je blízko a ti, kdo připraví svou duši skrze skutek smíření a zpovědi, budou ušetřeni bolesti očisty.


Váš Ježíš


zpět