Modlitební kampaň

Celosvětový den modlitby za Spásu Duší

Termín:
26. listopadu 2017

Modlitby:
  • Modlitba Svatého Růžence libovolné tajemství nebo všechna tajemství najednou. Dle Vašich možností.
  • Modlitba Dvou Srdcí Lásky
  • 15 libovolných modliteb z Modlitební kampaně Ježíš lidstvu
  • 2 libovolné litanie z modliteb MK Ježíš lidstvu
  • Zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  • Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Zásvětná modlitba Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:
Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem, jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat. Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci. Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě, smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši a přitáhni je všechny na své svaté Srdce. Buď, Pane králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou. Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol, povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř. Daruj své Církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas: sláva buď božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky. Amen.

Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co mám. Přijmi mě pod svou Mateřskou ochranu. Ochraň mě před každým nebezpečím. Pomáhej mi přemáhat pokušení, které mě svádí ke zlému, abych si zachoval čistotu těla i duše. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která vede k Bohu. Vypros mi potřebnou milost, abych se z lásky k Pánu Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na usmíření Tvého srdce, které bylo uráženo tolika hříchy. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé jednotě a oddanosti k Nejsvětější Trojici. Věřím v ni, klaním se jí a miluji ji. Amen

K MK se budeme registrovat tak aby celých 24 hodin 26.11. se někdo z nás modlil. Můžete se hlásit na celou 1 hodinu (2 časové úseky).

Bůh s Vámi
Zobrazit seznam přihlášených (Počet přihlášených: 53)Abyste se mohli zúčastnit Přihlaste se! Nebo zadejte údaje bez přihlášení!Celosvětový den modlitby za Spásu Duší
Přihlášení do dne MK

Krátká vaše intence za, kterou se budou všichni modlit: